LEGE nr. 162 din 11 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 15 decembrie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2), (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Farmaciile comunitare, oficinele locale de distribuţie, farmaciile din unităţile medicale aflate în structura ministerelor cu reţea medicală proprie şi drogheriile deţin şi eliberează, cu amănuntul, numai medicamente cu autorizaţie de punere pe piaţă, eliberată conform legii; farmaciile cu circuit închis, farmaciile şi oficinele locale de distribuţie din sistemul penitenciar deţin şi eliberează numai medicamente cu autorizaţie de punere pe piaţă, eliberată conform legii. (3) În farmaciile comunitare, oficinele locale de distribuţie, farmaciile din unităţile medicale aflate în structura ministerelor cu reţea medicală proprie, drogheriile, farmaciile şi oficinele locale de distribuţie din sistemul penitenciar este interzisă utilizarea tehnicii de vânzare cu autoservire pentru medicamentele de uz uman sau veterinar......................................................................... (7) Vânzarea şi eliberarea medicamentelor se fac numai cu amănuntul, cu excepţia medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor care, potrivit reglementărilor legale, sunt destinate truselor de urgenţă, precum şi a medicamentelor destinate unei unităţi medicale autorizate. Excepţie fac farmaciile şi oficinele locale de distribuţie din sistemul penitenciar unde, conform reglementărilor interne, se realizează eliberarea medicamentelor, produselor parafarmaceutice, consumabilelor şi a altor produse destinate asigurării asistenţei medicale pentru deţinuţi, conform legislaţiei execuţional penale."2. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Vânzarea şi/sau eliberarea medicamentelor care se acordă pe bază de prescripţie medicală se fac/face numai în sediul cu activitate sau punctul de lucru al farmaciilor comunitare, oficinelor locale, farmaciilor cu circuit închis, farmaciilor din unităţile medicale aflate în structura ministerelor cu reţea medicală proprie, farmaciilor şi oficinelor locale de distribuţie din sistemul penitenciar."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Condiţiile privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor cu circuit închis se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) În condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, asistenţa farmaceutică din spital poate fi externalizată farmaciilor comunitare. (3) Condiţiile privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor din unităţile medicale aflate în structura ministerelor cu reţea medicală proprie, farmaciilor şi oficinelor locale de distribuţie din sistemul penitenciar se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului ministerului în structura căruia este organizată şi funcţionează o reţea medicală proprie."4. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare prevăzute la art. 8 alin. (1), solicitantul depune următoarele documente: a) cererea-tip; b) contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-şef al unităţii, şi certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, eliberat în condiţiile legii, însoţit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmaciştilor din România, în copie certificată, pentru conformitate cu originalul; c) fişele de atribuţii ale farmaciştilor, avizate de Colegiul Farmaciştilor din România; d) actul constitutiv al societăţii prevăzute la art. 6 alin. (1), în copie certificată, pentru conformitate cu originalul; e) certificatul de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului, în copie certificată, pentru conformitate cu originalul; f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spaţiului destinat farmaciei comunitare sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea; g) schiţa în care să fie prezentate suprafeţele încăperilor, certificată de reprezentantul legal al solicitantului, întocmită conform modelului stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; h) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică; i) lista privind dotarea cu mobilier, ustensile şi aparatură; j) dovada încadrării în prevederile art. 12 alin. (1); k) dovada achitării taxei prevăzute la art. 43 pentru autorizare, mutare, preschimbare sau orice altă modificare în autorizaţia de funcţionare a farmaciilor."5. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Mutarea sediului social cu activitate sau a punctului de lucru al farmaciei comunitare se comunică Ministerului Sănătăţii şi colegiilor teritoriale ale farmaciştilor."6. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.7. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Mutarea sediului social cu activitate sau a punctului de lucru al farmaciei comunitare se poate face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1). (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care mutarea sediului social cu activitate sau a punctului de lucru al farmaciei comunitare se face în aceeaşi localitate."8. Articolul 42 se abrogă.  +  Articolul IILegea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dânduse textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 11 decembrie 2014.Nr. 162.----