HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014    Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) - (1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) În vederea organizării concursului, Institutul Naţional al Magistraturii constituie o bază de date cu subiecte pentru testul de verificare a raţionamentului logic, bază de date ce se actualizează periodic, în funcţie de necesităţi. Subiectele elaborate pentru baza de date se pretestează ori de câte ori este necesar, în vederea măsurării statistice a validităţii şi dificultăţii acestora.(1^2) Baza de date prevăzută la alin. (1^1) este gestionată exclusiv de către Institutul Naţional al Magistraturii.(1^3) Prestarea efectivă a activităţilor legate de constituirea şi administrarea bazei de date prevăzute la alin. (1^1) este certificată de unul dintre directorii Institutului Naţional al Magistraturii."2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens. Aceeaşi persoană poate face parte dintr-o singură comisie, cu excepţia persoanelor care fac parte din comisia prevăzută la art. 8 alin. (1^1), care vor putea fi numite şi în comisia de elaborare a subiectelor sau în cea de soluţionare a contestaţiilor pentru testul de verificare a raţionamentului logic."3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi proba interviului şi a baremelor de evaluare şi notare se realizează de comisiile de elaborare a subiectelor corespunzătoare, iar soluţionarea contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj, de comisiile de soluţionare a contestaţiilor. Evaluarea şi notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică."4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Elaborarea de subiecte pentru baza de date prevăzută la art. 3 alin. (1^1) şi selecţia de subiecte în vederea pretestării se realizează de comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date."5. La articolul 8, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Comisiile indicate la alin. (1) şi (1^1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi sunt conduse de câte un preşedinte. Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei........................................................................ (5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (1^1) vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament."6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi comisia de examinare din cadrul probei interviului."7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi (3), numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru baza de date se face, în principiu, la începutul anului calendaristic, în funcţie de necesităţi şi de calendarul estimativ al concursurilor şi examenelor, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul respectiv."8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii; b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul stabilit; c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns; e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs; f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional; g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrină sau în practică;2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate."9. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea periodică de subiecte de concurs pentru baza de date prevăzută la art. 3 alin. (1^1), cu respectarea specificaţiilor tehnice ale testului de verificare a raţionamentului logic;2. selectarea şi revizuirea subiectelor pentru pretestările testului de verificare;3. realizarea pretestării subiectelor prevăzute la pct. 2, cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii.Art. 10^2. - Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul- grilă de verificare a raţionamentului logic are, în principal, următoarele atribuţii:1. selectarea, din baza de date prevăzută la art. 3 alin. (1^1), a subiectelor pentru testul-grilă administrat în cadrul probei de concurs şi, după caz, revizuirea acestora, cu respectarea specificaţiilor tehnice ale testului şi a următoarelor reguli: a) să aibă grad de complexitate care să permită tratarea în timpul de lucru stabilit; b) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; c) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns; d) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei, a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate."10. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este alcătuită din membri specializaţi pe cele 4 discipline de concurs. (3) Numirea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face conform dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi (3)."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Adrian BordeaBucureşti, 6 noiembrie 2014.Nr. 1.216.----