ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 3 decembrie 2014cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014    Având în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 10 luni ale anului 2014;- luând în considerare excedentul bugetar înregistrat la 10 luni, ca urmare a performanţei mult mai bune în încasarea veniturilor bugetului general consolidat faţă de estimări, şi având în vedere situaţia favorabilă din perspectiva încadrării în plafonul soldului bugetului general consolidat aprobat pentru anul 2014;- necesitatea continuării consolidării fiscale în anul 2015 prin plata titlurilor executorii şi a altor plăţi aferente anului 2015 în anul 2014, fapt care va contribui la atingerea ţintelor de deficit;- necesitatea plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea unei mai bune desfăşurări a activităţii acestora până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare unei mai bune desfăşurări a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- necesitatea plăţii arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;- necesitatea asigurării fondurilor pentru unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care sunt în imposibilitatea rambursării împrumuturilor contractate de la Ministerul Finanţelor Publice, din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea următoarele consecinţe negative:- riscul acumulării de sume din ce în ce mai mari prevăzute în titluri devenite executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar cu impact asupra cheltuielilor şi a deficitului bugetar;- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea unei mai bune desfăşurări a activităţii acestora până la finele anului;- riscul neasigurării fondurilor necesare unei mai bune desfăşurări a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- riscul creşterii arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;- riscul blocării activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate;- riscul neîntregirii vărsămintelor din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în vederea utilizării lor potrivit destinaţiei pentru care au fost create,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr. 500/2002 şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii referitoare la rectificarea bugetară pe anul 2014  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli, pe capitole şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 2.065,9 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 154,1 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 2.220,0 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să diminueze creditele de angajament pe anul 2014 în anexa nr. 3/15/05 "Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007" la următoarele programe bugetare, astfel: a) la programul bugetar cod 49 "Proiectul privind construcţia şi reabilitarea de locuinţe sociale pentru tineri destinate închirierii" cu suma de 500 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"; b) la programul bugetar cod 56 "Proiectul pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile sub 50.000 de locuitori" cu suma de 25.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Articolul 4 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca în anexa nr. 3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să diminueze creditele bugetare pe anul 2014 cu suma de 225.000 mii lei în cadrul Politicii 01 "Programe finanţate în cadrul PCUE", la Programul operaţional 05 "Programul Operaţional Regional (POR)", cod 0101 "Finanţare din FEN postaderare". (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexa nr. 3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" următoarele modificări, astfel: a) să majoreze creditele de angajament la Programul operaţional 10 "Programul Operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova", cod 0101 "Finanţare din FEN postaderare," cu suma de 2.003 mii lei; b) să diminueze creditele de angajament la Programul operaţional 09 "Programul Operaţional comun de cooperare în bazinul Mării Negre", cod 0101 "Finanţare din FEN postaderare", cu suma de 2.003 mii lei.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să diminueze creditele de angajament pe anul 2014 în anexa nr. 3/15/27 "Fişa Programului" la următoarele programe bugetare, astfel: a) la programul bugetar cod 1284 "Programul naţional de dezvoltare locală" cu suma de 80.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"; b) la programul bugetar cod 1324 "Programul naţional de construcţii de interes public sau social" cu suma de 25.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri"; c) la programul bugetar cod 51 "Construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii" cu suma de 33.840 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", din care suma de 500 mii lei la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi suma de 33.340 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare"; d) la programul bugetar cod 561 "Sistem integrat de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv staţii de epurare şi tratare a apei potabile în localităţi cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" cu suma de 25.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"; e) la programul bugetar cod 676 "Program pilot locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi" cu suma de 5.880 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 6Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, să transfere creditele bugetare utilizate şi prevederile bugetare corespunzătoare, precum şi execuţia bugetară aferentă finanţării din bugetul acestuia a cheltuielilor Agenţiei Domeniilor Statului, pe perioada ianuarie-aprilie 2014, la Secretariatul General al Guvernului, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare".  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/17/15 "Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2014-2017" următoarele modificări: a) la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", să suplimenteze titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 3.600 mii lei, care va fi utilizată pentru aplicarea prevederilor art. 26, şi să diminueze titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", cu suma de 927 mii lei; b) la capitolul 68.10 "Asigurări şi asistenţă socială", să diminueze titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", cu suma de 5 mii lei.  +  Articolul 8 (1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 100.000 mii lei, reprezentând credite bugetare, din care: a) suma de 99.111 mii lei la capitolul 60.01 "Apărare", din care: suma de 72.019 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi suma de 27.092 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare"; b) suma de 889 mii lei la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", din care: suma de 249 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi suma de 640 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare". (2) Creditele bugetare prevăzute la alin. (1) sunt aferente creditelor de angajament prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze în anul 2014 plăţi în limita sumei de 3.600 mii lei, pentru achiziţia de autoutilitare şi autovehicule cu dotări specifice necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului, în baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiectivele/Proiectele de investiţii în continuare" şi "Obiectivele/Proiectele de investiţii noi" la poziţia "C - Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestuia, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 10 (1) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", repartizată Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, suma de 144.513 mii lei se utilizează pentru restituirea obligaţiilor acesteia către Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale înregistrează suma recuperată potrivit alin. (1), la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent".  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să detalieze influenţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să efectueze, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, redistribuiri de credite de angajament neutilizate şi virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 între acesta şi bugetul departamentului, înfiinţat în baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 12 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", influenţa în sumă de 131.169 mii lei se utilizează pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA. (2) În bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", influenţa în sumă de 21.921 mii lei se utilizează pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA.  +  Articolul 13Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", va fi utilizată pentru aplicarea prevederilor art. 26.  +  Articolul 14 (1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze veniturile proprii în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri în învăţământ", cu suma de 2.001 mii lei. (2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să introducă modificări în volumul şi în structura bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al instituţiilor de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.59 "Transferuri din sumele alocate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională".  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Economiei să detalieze influenţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să efectueze, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, redistribuiri de credite de angajament neutilizate şi virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 între acesta şi bugetul departamentelor, înfiinţate în baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 16Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Economiei din sumele aprobate pe anul 2014 să achiziţioneze autoturisme.  +  Articolul 17Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din Fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" să suplimenteze creditele bugetare pe anul 2014 cu suma de 225.000 mii lei în cadrul Politicii 01 "Programe finanţate în cadrul PCUE", la Programul operaţional 02 "Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice", cod 0101 "Finanţare din FEN postaderare".  +  Articolul 18Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale să majoreze, în anexa nr. 3/65/27 "Fişa programului", creditele de angajament aprobate pe anul 2014 la Programul 721 "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" aferente capitolului 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", la titlul 55 "Alte transferuri", cu suma de 200.000 mii lei.  +  Articolul 19 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale se majorează cu suma de 2.153.509 mii lei, din care: a) suma de 53.377 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 3; b) suma de 1.373.456 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 4; c) suma de 726.676 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor potrivit anexelor nr. 5 şi 6. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate plăţii, conform prevederilor art. 26, a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate: a) finanţării cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2014 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, precum şi prin art. 21 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare; c) plăţii, conform prevederilor art. 26, sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; d) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Plata titlurilor executorii se va face în ordine cronologică, achitându-se cu prioritate sumele aferente anului 2014 şi ulterior sumele aferente anului 2015, în cuantumurile prevăzute de lege, după asigurarea integrală a fondurilor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ special, centrele de resurse şi asistenţă educaţională şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. (5) Sumele alocate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru plata titlurilor executorii în cuantumul stabilit pentru anul 2014, rămase neutilizate, pot fi utilizate pentru plata aceleiaşi naturi de cheltuială în cuantumul stabilit pentru anul 2015. (6) Sumele destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cu respectarea prevederilor art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20Sumele alocate pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, rămase neutilizate, pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli, prevăzute în aceeaşi anexă, fără a depăşi suma totală alocată.  +  Articolul 21 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 5, se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitatea acestora, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 octombrie 2014 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, arieratele înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai cele aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale. (3) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice alocă sumele aprobate potrivit alin. (1), în baza solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, însoţite de declaraţia pe propria răspundere a acestora şi copii ale documentelor justificative din care rezultă obligaţia de plată. (4) Cu sumele alocate potrivit alin. (3) se majorează bugetele locale în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În aceleaşi condiţii se majorează şi bugetele celorlalte instituţii publice prevăzute la alin. (1). (5) Ordonatorii de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv ai instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi ai spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Articolul 22 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 6, se alocă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul achitării ratelor de capital pe anii 2014 şi 2015, precum şi pentru achitarea ratelor de capital restante înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente împrumuturilor contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare. (2) Cu sumele alocate potrivit alin. (1) se majorează bugetele locale în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la alin. (1), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, următoarele documente: a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate; b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru achitarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1); c) ordinele de plată prin care virează sumele aferente în conturile prevăzute în convenţiile de împrumut. (4) Obligaţiile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale reprezentând rate aferente împrumuturilor contractate din venituri din privatizare se sting la data efectuării plăţilor. (5) Ordonatorii principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Articolul 23Sumele rămase neutilizate din cele alocate, potrivit art. 19 alin. (1) lit. c), precum şi sumele rămase nealocate se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, până la data de 19 decembrie 2014, în vederea retragerii acestora şi majorării Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.  +  Articolul 24Se aprobă utilizarea sumelor prevăzute la art. 61 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, a căror utilizare nu a fost aprobată de către Guvern, prin memorandum, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 25Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Capitolul II Dispoziţii referitoare la unele măsuri bugetare  +  Articolul 26 (1) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare, coordonare şi de subordonare, pot plăti tranşa aferentă anului 2015. (2) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare, coordonare şi de subordonare, pot plăti tranşa aferentă celui deal treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. (3) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare, coordonare şi de subordonare, pot plăti tranşa aferentă celui de-al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.  +  Articolul 27 (1) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a), c) şi g) şi art. 18 alin. (3)-(4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) şi (7) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, ale art. 47 alin. (3), (4), (8), (9) şi (11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 49 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 din Legea nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare la titlul 10 "Cheltuieli de personal" de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole bugetare, inclusiv de la proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de investiţii, pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor art. 26. (2) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, precum şi cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituţiilor subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor art. 26.  +  Articolul 28Sumele prevăzute la art. 26 plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.  +  Articolul 29Prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (2^2) şi art. 296^18 alin. (5^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază, precum şi contribuţiile sociale obligatorii, aferente sumelor plătite până la data de 19 decembrie 2014 în temeiul prevederilor art. 26, se calculează şi se reţin la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 19 decembrie 2014, inclusiv. Plătitorii de venituri au obligaţia să declare impozitul reţinut la sursă şi contribuţiile sociale obligatorii până la termenul de virare al acestora, inclusiv.  +  Articolul 30 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu se mai calculează dobânzi şi dobânzi de întârziere pentru ratele scadente la împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare. (2) Ratele de împrumut se achită din sursele prevăzute la art. 22 şi la alin. (5) din prezentul articol. (3) Dobânzile şi dobânzile de întârziere aferente ratelor restante la împrumuturile contractate în baza actelor normative prevăzute la alin. (1) se anulează. (4) Începând cu aceeaşi dată, prin acordul de voinţă al părţilor, Ministerul Finanţelor Publice întreprinde toate măsurile necesare în vederea modificării convenţiilor de împrumut încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru modificarea obligaţiilor de plată. (5) Ratele scadente în anii 2016-2018 aferente împrumuturilor contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare, se asigură din bugetul de stat pe anul 2016 din sume alocate cu această destinaţie.  +  Articolul 31Sumele înregistrate în disponibilul conturilor deschise de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la Trezoreria operativă centrală se restituie de Ministerul Finanţelor Publice până la finele anului 2014, în conturile indicate de titulari.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 32Alineatul (2) al articolului 29 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2014, la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.55 «Întreţinerea infrastructurii feroviare publice», este cuprinsă suma de 730.020 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc şi a plăţii ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013."  +  Articolul 33Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexele nr. 2 şi 7.  +  Articolul 34Contul 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fonduri de indisponibilităţi temporare la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe numele Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Autoritatea de management POS Mediu, se reîntregeşte cu suma de 28.041.315,70 lei din sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor, pe bază de referat întocmit de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu, adresat Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 35Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să efectueze virări de credite bugetare în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2014 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 36Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (6) din Legea nr. 355/2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de 4.516,7 milioane lei.  +  Articolul 37Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a)-c), art. 9 alin. (2), art. 16 şi art. 18 alin. (3)-(4) din Legea nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2)-(3) şi ale art. 3 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 355/2013: a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2014 de 7,5%; b) plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii şi alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2014, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat şi bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; c) plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat se majorează cu suma de 2.497,9 milioane lei, din bugetul de stat se majorează cu suma de 745,3 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.626,8 milioane lei, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează cu suma de 18,0 milioane lei şi din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se majorează cu suma de 88,5 milioane lei.  +  Articolul 38Prin derogare de la prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014, pentru ultima lună, termenul-limită pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite este 19 decembrie.  +  Articolul 39În anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii ca urmare a calamităţilor produse, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate.  +  Articolul 40Prin derogare de la prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ca până la finele anului 2014 să aloce, din bugetele proprii, sume pentru plata arieratelor înregistrate de către unităţile sanitare cu paturi din subordine.  +  Articolul 41Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 3 decembrie 2014.Nr. 74.  +  Anexa 1 TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2014detaliate pe capitole şi subcapitole*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -2.065.926││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ -2.065.926││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ -2.065.926││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 87.583││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 87.583││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 307.307││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 307.307││0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT │ ││ │(SE SCAD) │ -219.724││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ -219.724││1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -2.153.509││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -2.153.509││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │judeţelor (se scad) │ -53.377││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ ││ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -1.373.456││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -726.676│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 2 TOTALTit: 00Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 151.682││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 303.632││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 744.847││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 53.683││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -249.894││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 207.464││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.555.165││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 122.885││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.450││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 60.039││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.036.340││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -66.117││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -94.647││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -74.625││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -57.303││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -57.303││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 154.133││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 306.083││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 745.268││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 55.263││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -249.894││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 207.464││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.555.165││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 122.885││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.039││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.036.340││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -66.117││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -94.647││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -74.625││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -57.303││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -57.303││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 3.573││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.574││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 76.006││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -48.365││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -5.940││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.473││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.400││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -9.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -21.001││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -21.001││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 906.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 926.533││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -76││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -333││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 926.942││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.033││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -243.252││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -243.252││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -243.252││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -1.043.780││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.043.780││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -1.043.780││6001 │APĂRARE │ 76.534││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.442││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -22.577││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 66.806││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.213││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 27.092││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 27.092││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 646.666││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 652.138││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 608.202││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.423││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 5.140││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 105││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 268││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.472││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.472││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 142.296││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 142.326││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29.786││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -150││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 112.762││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -72││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││6601 │SĂNĂTATE │ 4.771││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.488││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.450││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 28.554││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.516││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -3.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 283││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 283││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 33.401││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.401││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.293││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 10.458││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 950││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 2.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 57.754││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 57.754││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.720││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -14.005││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 60.039││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -650.265││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -591.160││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 90││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 165.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -703.700││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -28.050││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -24.500││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -59.105││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -59.105││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 13.033││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.303││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -400││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.190││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.248││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.545││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.270││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.270││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -1.535││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.535││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 225││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.921││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 4.800││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.639││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -16.839││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.242││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.187││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -55││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -15.597││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -15.597││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 201.319││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 201.319││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23.456││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.814││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 167.216││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.814││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10.647││8401 │TRANSPORTURI │ 52.623││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 94.566││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.583││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.265││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 40.571││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -90.380││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 153.090││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 79.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -31.267││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -237││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -237││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -41.706││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -41.706││8501 │COMUNICAŢII │ -2.276││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -525││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.213││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.874││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.874││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -26.640││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -26.640││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -26.290││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -350││9901 │DEFICIT │ -2.220.059││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -450││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -450││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -450││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -450││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -2.001││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.001││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -421││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.580││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -2.001││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.001││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -421││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.580│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂTit: 01Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.091││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.091││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -649││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -42││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.091││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.091││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -649││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -42││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.023││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.023││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -623││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -26││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -26││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -26││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -42││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -42││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -42│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SENATUL ROMÂNIEITit: 02Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -357││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -357││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -220││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -137││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -357││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -357││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -220││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -137││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -357││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -357││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -220││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -137│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CAMERA DEPUTAŢILORTit: 03Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.200││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -3.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.200││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIETit: 04Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 12.447││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.583││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.483││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -50││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 150││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -136││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -136││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 12.447││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.583││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.483││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -50││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 150││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -136││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -136││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -50││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -50││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 12.347││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.483││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.483││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -136││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -136││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 150│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA CONSTITUŢIONALĂTit: 05Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.238││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.238││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.240││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.238││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.238││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.240││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.238││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.238││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.240││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL LEGISLATIVTit: 06Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -91││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -91││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -40││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -91││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -91││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -40││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -91││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -91││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -40││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA DE CONTURITit: 07Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 18.120││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.120││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.120││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 18.120││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.120││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.120││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 18.120││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.120││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.120│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL CONCURENŢEITit: 08Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -520││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -520││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -520││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -520││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -520││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -520││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -520││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -520││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -520│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUITit: 11Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -57││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -57││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -57││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -57││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -57││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -57││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -57││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -57││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -57│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUITit: 13Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -46.994││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40.721││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.332││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.265││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 29.200││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 21.121││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 655││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -30.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.273││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.273││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -5.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -46.994││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40.721││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.332││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.265││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 29.200││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 21.121││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 655││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -30.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.273││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.273││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -5.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -12.574││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.301││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -737││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.964││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -800││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.273││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.273││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 407││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 407││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 407││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 225││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 225││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 225││8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI │ ││ │VÂNĂTOARE │ 2.292││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.292││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.637││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 655││8401 │TRANSPORTURI │ -37.344││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -32.344││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.265││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 30.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 21.921││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -30.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -5.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR EXTERNETit: 14Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -18.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -30.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -18.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -30.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.200││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -15.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -27.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.200││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICETit: 15Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -667.392││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600.095││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -166││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.525││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 165.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -708.700││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -27.204││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -25.500││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -67.297││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -67.297││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -667.392││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600.095││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -166││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.525││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 165.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -708.700││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -27.204││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -25.500││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -67.297││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -67.297││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -16.137││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.695││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -166││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.525││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -5.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.442││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.442││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -649.055││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -589.200││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 165.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -703.700││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -25.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -25.500││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -59.855││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -59.855││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -2.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.200││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICETit: 16Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 476.269││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 505.291││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 53.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -409││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -450││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 470.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -9.350││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -29.022││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.000││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 476.719││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 505.741││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 53.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -409││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 470.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -9.350││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -29.022││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.000││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 27.424││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.424││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 53.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -76││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -9.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 449.645││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 469.667││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -333││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 470.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.022││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -20.022││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -350││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -450││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -450││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -450││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -450│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL JUSTIŢIEITit: 17Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 414.478││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 416.978││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 412.539││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.535││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -85││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -11││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 414.478││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 416.978││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 412.539││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.535││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -85││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -11││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 414.494││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 416.994││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 412.539││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.540││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -85││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.500││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -16││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -16││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -5││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -11│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALETit: 18Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 73.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.268││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -27.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.055││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.213││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 27.732││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 27.732││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 73.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.268││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -27.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.055││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.213││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 27.732││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 27.732││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -58││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -58││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -58││6001 │APĂRARE │ 76.534││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49.442││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -22.577││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 66.806││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 5.213││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 27.092││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 27.092││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -1.361││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.001││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 249││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 640││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 640││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -585││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -585││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -585││6601 │SĂNĂTATE │ -1.250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.250││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -280││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -280││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -280│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR INTERNETit: 19Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 20.899││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.237││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 26.577││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.240││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.338││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.338││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 20.899││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.237││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 26.577││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.240││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.338││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.338││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.400││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.400││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 20.739││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.077││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 26.577││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.338││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.338││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -1.240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.240││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.240│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICETit: 20Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -807.372││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -807.372││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -819.372││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -807.372││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -807.372││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -819.372││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -819.372││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -819.372││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -819.372││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUITit: 21Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.457││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.457││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.757││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.457││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.457││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.757││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 3.757││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.757││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.757││6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ -2.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.300││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2.300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALETit: 22Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 174.059││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.059││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.814││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 151.026││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.814││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.533││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 174.059││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.059││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.814││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 151.026││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.814││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.533││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 174.059││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.059││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 5.814││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 151.026││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.814││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.533│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICETit: 23Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 20.601││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.121││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.419││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -310││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.190││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.802││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 25.004││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 1.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12.520││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12.520││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 20.601││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.121││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.419││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -310││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.190││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.802││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 25.004││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 1.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12.520││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12.520││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -1.210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.960││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 90││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.050││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 1.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 750││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 750││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 13.033││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.303││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -400││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.190││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.248││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.545││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.270││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.270││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 8.778││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.778││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.319││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.459│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TRANSPORTURILORTit: 24Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 168.521││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 205.464││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.583││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 40.571││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -101.826││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 131.169││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 79.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.267││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -237││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -237││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -36.706││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -36.706││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 168.521││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 205.464││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.583││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 40.571││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -101.826││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 131.169││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 79.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.267││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -237││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -237││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -36.706││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -36.706││6601 │SĂNĂTATE │ 18.554││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.554││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 18.554││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 60.000││8401 │TRANSPORTURI │ 89.967││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 126.910││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.583││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 40.571││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -120.380││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 131.169││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 79.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.267││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -237││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -237││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -36.706││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -36.706│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALETit: 25Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 140.627││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 140.627││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29.627││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 111.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 140.627││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 140.627││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29.627││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 111.000││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 140.627││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 140.627││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29.627││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 111.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL SĂNĂTĂŢIITit: 26Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -251.224││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -251.224││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -228.408││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.516││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -3.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -251.224││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -251.224││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -228.408││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.516││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -3.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -224.408││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -224.408││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -224.408││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ -12.816││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.816││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.516││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -3.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -14.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -14.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL CULTURIITit: 27Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 9.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 9.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 9.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂTit: 28Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.276││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -525││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.213││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.874││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.874││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.276││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -525││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.213││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.874││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.874││8501 │COMUNICAŢII │ -2.276││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -525││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.213││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.874││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.874│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PUBLICTit: 29Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 181.038││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 178.638││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 178.638││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.400││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 181.038││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 178.638││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 178.638││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.400││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 181.038││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 178.638││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 178.638││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIITit: 31Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 14.157││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.157││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -421││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.720││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -142││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 16.158││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.158││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -142││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 16.617││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 600││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.717││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.717││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -742││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -742││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -742││6601 │SĂNĂTATE │ 283││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 283││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 283││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -2.001││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.001││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -421││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.580││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -2.001││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.001││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -421││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.580│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNETit: 32Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -458││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 190││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 268││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -458││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 190││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 268││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -458││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 190││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 268│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALETit: 34Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.792││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 297││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.745││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.745││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.792││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 297││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.745││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.745││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 2.792││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 297││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.745││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.745│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ECONOMIEITit: 35Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -36.214││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -24.806││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.300││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.187││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.921││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -21.490││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -508││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.189││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.189││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -15.597││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -15.597││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -36.214││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -24.806││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.300││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.187││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.921││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -21.490││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -508││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.189││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.189││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -15.597││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -15.597││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 6.486││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.286││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.200││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -11││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -11││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -11││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 440││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.921││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.800││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -439││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -16.839││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.242││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.187││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -55││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -15.597││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -15.597││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -26.290││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -26.290││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -26.290│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ACADEMIA ROMÂNĂTit: 37Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORTit: 38Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 16.190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.190││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 16.190││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 16.190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.190││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 16.190││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 16.190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.190││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 16.190│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIREŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILORTit: 40Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STATTit: 41Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 170││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 170││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 170│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNETit: 45Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 17.950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 950││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 17.950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 950││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 17.950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 950│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNETit: 46Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 11.386││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.386││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.386││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 11.386││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.386││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.386││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 11.386││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.386││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.386│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIITit: 47Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.781││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.073││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.311││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -150││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -16││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -72││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -292││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -292││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.781││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.073││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.311││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -150││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -16││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -72││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -292││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -292││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 3.302││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.564││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.567││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -3││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -262││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -262││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 479││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 509││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 744││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -150││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -13││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -72││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂTit: 48Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -4.224││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -213││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -27││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.984││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.984││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -4.224││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -213││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -27││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.984││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.984││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -4.197││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -213││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -213││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.984││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.984││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -27││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -27││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -27│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALTit: 51Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -93││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -93││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -93││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -93││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -93││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -93││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILORTit: 52Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -40││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -40││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -40││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -40││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -40││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -40││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -40││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -40│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUITit: 53Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILORTit: 55Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 456.969││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 456.969││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 456.969││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 456.969││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 456.969││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 456.969││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 456.969││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 456.969││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 456.969│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALETit: 65Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -243.252││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -243.252││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -243.252││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -243.252││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -243.252││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -243.252││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -243.252││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -243.252││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -243.252│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 3 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentrufinanţarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudeţelor, pe anul 2014                                                                        mii lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   din care pentru:                                                   ────────────────────────────                                                   hotărâri                                                   judecătoreşti Nr. Judeţul TOTAL învăţământul pentru plata crt. INFLUENŢE special şi salariilor                              centrele învăţământului                              judeţene de special şi a                              resurse şi centrelor                              asistenţă judeţene de                              educaţională resurse şi                                                   asistenţă                                                   educaţională ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL 53.377 53.377 53.377  1 ALBA 584 584 584  2 ARAD 1.937 1.937 1.937  3 ARGEŞ 1.149 1.149 1.149  4 BACĂU 839 839 839  5 BIHOR 2.926 2.926 2.926  6 BISTRIŢA-    NĂSĂUD 1.506 1.506 1.506  7 BOTOŞANI 825 825 825  8 BRAŞOV 1.049 1.049 1.049  9 BRĂILA 1.013 1.013 1.013 10 BUZĂU 1.701 1.701 1.701 11 CARAŞ-SEVERIN 1.006 1.006 1.006 12 CĂLĂRAŞI 192 192 192 13 CLUJ 2.922 2.922 2.922 14 CONSTANŢA 2.117 2.117 2.117 15 COVASNA 514 514 514 16 DÂMBOVIŢA 553 553 553 17 DOLJ 1.846 1.846 1.846 18 GALAŢI 1.846 1.846 1.846 19 GIURGIU 262 262 262 20 GORJ 643 643 643 21 HARGHITA 562 562 562 22 HUNEDOARA 960 960 960 23 IALOMIŢA 456 456 456 24 IAŞI 3.601 3.601 3.601 25 ILFOV 431 431 431 26 MARAMUREŞ 1.653 1.653 1.653 27 MEHEDINŢI 861 861 861 28 MUREŞ 549 549 549 29 NEAMŢ 1.800 1.800 1.800 30 OLT 1.064 1.064 1.064 31 PRAHOVA 1.016 1.016 1.016 32 SATU MARE 651 651 651 33 SĂLAJ 620 620 620 34 SIBIU 1.441 1.441 1.441 35 SUCEAVA 4.418 4.418 4.418 36 TELEORMAN 1.020 1.020 1.020 37 TIMIŞ 3.149 3.149 3.149 38 TULCEA 285 285 285 39 VASLUI 1.085 1.085 1.085 40 VÂLCEA 1.002 1.002 1.002 41 VRANCEA 1.323 1.323 1.323 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentrufinanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şiMunicipiului Bucureşti, pe anul 2014*Font 7*                                                                                                            mii lei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              din care pentru:                               ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                            din care:                                                     ───────────────────────                                                     salarii, sporuri, hotărâri drepturile                               finanţarea de indemnizaţii şi judecătoreşti asistenţilorNr. Judeţul TOTAL bază a unităţilor alte drepturi pentru plata personali aicrt. INFLUENŢE de învăţământ salariale în salariilor în persoanelor cu                               preuniversitar bani stabilite unităţile de handicap grav                               de stat prin lege, precum învăţământ sau indemnizaţiile                                                     şi contribuţiile preuniversitar lunare                                                     aferente acestora de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL 1.373.456 43.400 43.400 1.203.223 126.8331 ALBA 13.130 1.200 1.200 10.509 1.4212 ARAD 25.004 0 0 17.304 7.7003 ARGEŞ 57.502 2.200 2.200 53.418 1.8844 BACĂU 38.388 1.900 1.900 32.924 3.5645 BIHOR 45.432 3.200 3.200 39.182 3.0506 BISTRIŢA-NĂSĂUD 16.716 1.000 1.000 14.740 9767 BOTOŞANI 37.502 2.600 2.600 32.002 2.9008 BRAŞOV 28.148 0 0 24.969 3.1799 BRĂILA 25.485 2.100 2.100 22.807 57810 BUZĂU 38.073 1.000 1.000 33.448 3.62511 CARAŞ-SEVERIN 16.758 1.500 1.500 12.509 2.74912 CĂLĂRAŞI 23.774 0 0 22.062 1.71213 CLUJ 41.833 1.500 1.500 36.133 4.20014 CONSTANŢA 42.193 0 0 40.016 2.17715 COVASNA 16.440 1.500 1.500 14.240 70016 DÂMBOVIŢA 27.843 800 800 24.543 2.50017 DOLJ 42.352 1.000 1.000 41.352 018 GALAŢI 36.174 0 0 33.428 2.74619 GIURGIU 15.116 0 0 13.106 2.01020 GORJ 30.140 0 0 27.543 2.59721 HARGHITA 30.594 2.500 2.500 26.484 1.61022 HUNEDOARA 28.860 0 0 23.110 5.75023 IALOMIŢA 22.808 0 0 22.638 17024 IAŞI 57.679 0 0 54.598 3.08125 ILFOV 9.574 0 0 9.574 026 MARAMUREŞ 49.345 4.100 4.100 40.841 4.40427 MEHEDINŢI 22.050 900 900 17.761 3.38928 MUREŞ 23.134 1.000 1.000 18.266 3.86829 NEAMŢ 36.991 2.000 2.000 33.058 1.93330 OLT 45.058 3.600 3.600 35.428 6.03031 PRAHOVA 34.478 0 0 30.931 3.54732 SATU MARE 37.383 1.700 1.700 31.983 3.70033 SĂLAJ 21.260 1.700 1.700 17.071 2.48934 SIBIU 22.336 0 0 21.636 70035 SUCEAVA 57.913 1.800 1.800 52.941 3.17236 TELEORMAN 26.635 0 0 23.647 2.98837 TIMIŞ 49.298 800 800 41.392 7.10638 TULCEA 14.485 0 0 13.285 1.20039 VASLUI 38.452 0 0 24.872 13.58040 VÂLCEA 32.754 1.200 1.200 25.147 6.40741 VRANCEA 22.239 600 600 20.198 1.44142 MUNICIPIUL    BUCUREŞTI 72.127 0 0 72.127 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5     Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru    echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2014, pentru                     achitarea arieratelor                                              - mii lei - ┌────────┬──────────────────────────────┬─────────────────┐ │Nr. Crt.│Judeţul/Unitatea/subdiviziunea│ Suma alocată │ │ │ administrativ-teritorială │ │ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │TOTAL │ 523.715,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 1│ALBA │ 543,49│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cugir │ 60,29│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Zlatna │ 483,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 2│ARAD │ 4.494,33│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Arad │ 68,26│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Nădlac │ 2.126,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Brazii │ 5,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Păuliş │ 83,27│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Zăbrani │ 1.694,35│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Zărand │ 335,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Şepreuş │ 13,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Târnova │ 167,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 3│ARGEŞ │ 179,16│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bogaţi │ 58,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cicaneşti │ 10,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cotmeana │ 76,26│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Priboieni │ 24,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ungheni │ 9,40│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 4│BACĂU │ 6.896,93│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Buhuşi │ 554,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ardeoani │ 3.882,69│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Corbasca │ 68,57│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ghimeş-Făget │ 430,77│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Găiceana │ 5,39│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Izvoru Berheciului │ 13,30│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Luizi Călugăra │ 1,57│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Letea Veche │ 355,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Motoşeni │ 312,45│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Negri │ 37,56│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Parincea │ 47,40│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Podu Turcului │ 462,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ştefan cel Mare │ 592,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sănduleni │ 69,68│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Traian │ 62,25│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 5│BIHOR │ 18.574,50│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Beiuş │ 297,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Săcuieni │ 3,561,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Valea lui Mihai │ 1,147,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Abrămuţ │ 365,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Aştileu │ 24,90│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Auşeu │ 556,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Avram Iancu │ 479,41│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bratca │ 593,63│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bunteşti │ 66,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Chişlaz │ 243,24│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Câmpani │ 1.575,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Diosig │ 1.441,07│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Holod │ 62,36│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lazuri de Beiuş │ 41,40│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lugaşu de Jos │ 18,78│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lunca │ 334,36│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Olcea │ 10,39│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Oşorhei │ 69,84│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pietroasa │ 42,47│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pomezeu │ 711,73│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Răbăgani │ 578,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Săcădat │ 310,91│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sânmartin │ 484,40│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Suplacul de Barcău │ 1.412,05│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Şuncuiuş │ 2.039,53│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Tămăşeu │ 245,62│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Tărcaia │ 19,29│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Tăuteu │ 67,88│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Tileagd │ 19,58│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Tinca │ 272,33│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Tulca │ 203,52│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vadu Crişului │ 768,45│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Viişoara │ 508,31│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 6│BISTRIŢA-NĂSĂUD │ 3.814,29│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bistriţa Bârgăului │ 62,60│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cetate │ 5,73│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Chiochiş │ 39,50│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dumitriţa │ 101,09│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Livezile │ 155,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Prundu Bârgăului │ 163,11│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Rebrişoara │ 2.460,44│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Runcu Salvei │ 68,42│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Salva │ 396,42│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Spermezeu │ 8,22│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Teaca │ 141,17│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Năsăud │ 212,21│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 7│BOTOŞANI │ 8.854,19│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Botoşani │ 7.902,56│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lozna │ 320,95│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mihălăşeni │ 418,09│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Truşeşti │ 4,94│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vârfu Câmpului │ 184,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vorona │ 22,90│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 8│BRAŞOV │ 20.659,12│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Braşov │ 821,76│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Făgăraş │ 646,06│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Rupea │ 1.093,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Predeal │ 193,46│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Apaţa │ 4.319,57│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bran │ 105,95│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Comăna │ 17,39│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Jibert │ 921,51│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mândra │ 303,29│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Părău │ 3.383,52│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Prejmer │ 7.200,09│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ticuş │ 1.203,12│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ucea │ 446,06│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ungra │ 3,54│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 9│BRĂILA │ 2.221,22│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Chişcani │ 2.221,22│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 10│Buzău │ 15.706,48│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Buzău │ 9.035,13│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Buzău │ 3.039,63│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Râmnicu Sărat │ 396,15│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Nehoiu │ 269,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Blăjani │ 1,42│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Brădeanu │ 89,60│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cătina │ 99,90│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Chiojdu │ 1.055,74│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cislău │ 154,18│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gălbinaşi │ 57,74│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mărgăriteşti │ 521,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Săhăteni │ 36,14│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Scutelnici │ 206,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Siriu │ 202,66│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Unguriu │ 83,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Valea Râmnicului │ 141,06│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Zărneşti │ 316,24│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 11│CARAŞ-SEVERIN │ 12.711,24│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Caraş- │ │ │ │Severin │ 1.074,94│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Reşiţa │ 441,55│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Caransebeş │ 1.533,04│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Băile Herculane │ 1.493,35│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Moldova Nouă │ 557,51│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Oraviţa │ 3.248,62│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Oţelu Roşu │ 136,62│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Berzeasca │ 438,87│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Berzovia │ 2.404,65│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ciudanoviţa │ 181,18│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dalboşet │ 0,99│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mehadia │ 36,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pojejena │ 947,15│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Rusca Montană │ 216,77│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 12│CĂLĂRAŞI │ 3.298,14│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gălbinaşi │ 3,87│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vlad Ţepes │ 6,72│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Budeşti │ 636,54│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lehliu Gară │ 741,04│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Olteniţa │ 722,26│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Călăraşi │ 1.187,71│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 13│CLUJ │ 1.639,33│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Chinteni │ 669,90│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bobâlna │ 194,57│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mărişel │ 200,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Izvoru Crişului │ 119,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Negreni │ 455,48│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 14│CONSTANŢA │ 24.493,95│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Agigea │ 0,62│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Amzacea │ 1.385,98│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bărăganu │ 372,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Basarabi │ 23,22│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Castelu │ 622,22│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cerchezu │ 94,48│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cernavodă │ 989,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ciobanu │ 254,69│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ciocârlia │ 846,92│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cogealac │ 356,26│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Constanţa │ 180,55│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Constanţa │ 72,43│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cumpăna │ 639,23│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cuza Vodă │ 63,30│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Deleni │ 72,04│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dobromir │ 537,43│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Eforie │ 433,01│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gârliciu │ 140,49│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Hârşova │ 1.217,88│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Limanu │ 133,60│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lipniţa │ 1.287,63│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lumina │ 220,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mihail Kogălniceanu │ 187,01│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mircea Vodă │ 79,07│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mangalia │ 4.731,21│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Nicolae Bălcescu │ 909,64│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pecineaga │ 96,65│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Peştera │ 168,27│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Saraiu │ 316,49│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Tuzla │ 283,17│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Valu Lui Traian │ 7.779,08│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 15│COVASNA │ 1.699,51│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sfântu Gheorghe │ 17,92│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Târgu Secuiesc │ 689,11│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Baraolt │ 501,18│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Aita Mare │ 34,71│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Belin │ 214,05│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Chichiş │ 4,55│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lemnia │ 237,99│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 16│DÂMBOVIŢA │ 6.847,82│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Dâmboviţa │ 159,69│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Brezoaele │ 2,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ciocăneşti │ 140,47│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Conteşti │ 53,60│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Corbii Mari │ 432,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cojasca │ 53,09│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Crângurile │ 6,37│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dobra │ 292,93│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dărmăneşti │ 53,84│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gura Ocniţei │ 66,96│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gura Foii │ 925,05│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Hulubeşti │ 1.696,16│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Niculeşti │ 201,87│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Perşinari │ 231,54│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pietrari │ 27,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Poiana │ 166,56│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Răzvad │ 396,31│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Răcari │ 1.743,23│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Rascăeţi │ 35,48│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Râu Alb │ 28,35│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Văleni Dâmboviţa │ 134,32│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 17│DOLJ │ 2.325,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Botoşeşti Paia │ 4,16│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Catane │ 37,28│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Castranova │ 111,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Craiova │ 460,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Galicea Mare │ 4,06│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ghidici │ 90,99│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Întorsura │ 48,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Maceşu de Jos │ 234,41│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Şimnicu de Sus │ 748,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ostroveni │ 30,66│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Perişor │ 128,31│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vela │ 135,45│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Verbiţa │ 145,28│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bechet │ 146,85│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 18│GIURGIU │ 13.883,91│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bolintin Deal │ 4.068,47│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mihai Bravu │ 89,84│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Izvoarele │ 511,68│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Valea Dragului │ 415,62│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Giurgiu │ 2.656,23│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Isvoarele │ 48,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bolintin Vale │ 1.135,69│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Giurgiu │ 1.121,06│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Adunaţii Copăceni │ 534,82│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bucşani │ 300,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ghimpaţi │ 1.258,64│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ogrezeni │ 20,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Stoeneşti │ 203,35│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Prundu │ 1.519,01│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 19│GORJ │ 15.913,54│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Târgu-Jiu │ 5.039,65│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Târgu-Cărbuneşti │ 2.014,72│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Aninoasa │ 0,50│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Băleşti │ 22,72│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bărbăteşti │ 927,52│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Berleşti │ 7,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bălteni │ 1.578,78│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bolboşi │ 60,68│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bumbeşti Pitic │ 239,90│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bustuchin │ 670,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ciuperceni │ 247,39│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Crasna │ 437,76│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Drăguţeşti │ 279,04│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Leleşti │ 6,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Logreşti │ 263,79│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Polovragi │ 1.287,35│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Roşia de Amaradia │ 2,93│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Runcu │ 704,01│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Săcelu │ 842,32│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Văguraşti │ 538,14│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vladimir │ 743,14│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 20│HARGHITA │ 4.530,16│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Miercurea Ciuc │ 523,79│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Odorheiu Secuiesc │ 2.801,03│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Băile Tuşnad │ 294,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ciucsângeorgiu │ 508,29│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mădăraş │ 190,09│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Siculeni │ 212,21│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 21│HUNEDOARA │ 29.228,60│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Petroşani │ 592,67│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Brad │ 1.749,96│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lupeni │ 23.936,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vulcan │ 180,08│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Aninoasa │ 5,66│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Călan │ 539,87│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Petrila │ 78,59│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Baru │ 21,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Buceş │ 65,21│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bucureşci │ 73,08│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Densuş │ 18,06│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Luncoiu de Jos │ 517,58│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pui │ 389,52│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ribiţa │ 3,49│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Râu de Mori │ 133,79│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sălaşu de Sus │ 486,71│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Şoimuş │ 236,71│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Toteşti │ 180,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Turdaş │ 19.67│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vaţa de Jos │ 0,47│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 22│IALOMIŢA │ 5.476,94│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Adâncata │ 8,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Drăgoeşti │ 358,09│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Moldoveni │ 20,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Munteni- Buzău │ 254,22│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Roşiori │ 400,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Amara │ 3.538,95│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Feteşti │ 326,54│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Ialomiţa │ 570,39│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 23│IAŞI │ 17.106,50│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Iaşi │ 171,78│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Iaşi │ 1.629,76│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Paşcani │ 5,65│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Hârlău │ 17,77│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bălţaţi │ 182,67│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Drăguşeni │ 134,36│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Horleşti │ 9.241,11│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mironeasa │ 55,53│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Miroslava │ 3.410,43│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Prisăcani │ 154,55│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Răducăneni │ 112,16│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Şcheia │ 42,68│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Trifeşti │ 1.948,05│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 24│ILFOV │ 13.854,34│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Ilfov │ 5.952,84│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bragadiru │ 1.422,39│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Afumaţi │ 92,12│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Baloteşti │ 217,08│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Clinceni │ 137,56│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │1 Decembrie │ 4.505,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dragomireşti │ 493,97│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Snagov │ 51,58│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vidra │ 981,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 25│MARAMUREŞ │ 9.497,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sighetu Marmaţiei │ 2.008,32│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Borşa │ 35,03│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Săliştea de Sus │ 187,90│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Târgu Lăpuş │ 3.064,07│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ulmeni │ 18,78│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vişeu de Sus │ 1.368,90│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Băseşti │ 24,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bicaz │ 29,03│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bistra │ 60,68│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Coaş │ 30,69│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Groşii Ţibleşului │ 2.307,45│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lăpuş │ 83,92│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Petrova │ 179,02│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sarasău │ 23,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Valea Chioarului │ 76,61│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 26│MEHEDINŢI │ 6.903,72│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bâcleş │ 1,51│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Eşelniţa │ 10,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Malovăţ │ 403,51│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pădina │ 149,19│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Punghina │ 58,47│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vlădaia │ 561,81│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Şimian │ 197,36│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Baia de Aramă │ 2.291,39│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Strehaia │ 29,21│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Drobeta-Turnu Severin │ 862,65│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Mehedinţi │ 2.338,62│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 27│MUREŞ │ 4.257,76│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Mureş │ 268,90│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Miercurea Nirajului │ 502,43│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Luduş │ 223,18│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gorneşti │ 22,84│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Band │ 1.008,04│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bălăuşeri │ 26,74│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Şincai │ 73,55│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Suplac │ 26,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Adămuş │ 64,61│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gheorghe Doja │ 157,21│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Măgherani │ 108,90│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Răstoliţa │ 899,82│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Brâncoveneşti │ 9,58│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Fărăgău │ 88,97│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Batoş │ 26,03│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Daneş │ 50,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Saschiz │ 700,58│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 28│NEAMŢ │ 13.675,06│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Roman │ 533,88│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Roznov │ 2.707,83│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Crăcăoani │ 627,73│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dămuc │ 293,83│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dochia │ 225,64│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gârcina │ 276,08│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Icuseşti │ 104,81│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pângăraţi │ 99,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sagna │ 190,53│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Stăniţa │ 354,01│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Urecheni │ 232,29│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vânători │ 8.028,63│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 29│OLT │ 12.392,14│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Corabia │ 626,51│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Scorniceşti │ 107,54│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Barza │ 643,24│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bobiceşti │ 241,97│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Brastavăţu │ 332,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Brâncoveni │ 70,40│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Brebeni │ 12,14│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cezieni │ 15,40│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Coloneşti │ 2.509,02│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Curtişoara │ 85,02│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gura Padinii │ 5,88│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mărunţei │ 10,51│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Movileni │ 86,92│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Obârşia │ 2.717,06│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Orlea │ 300,41│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pârşcoveni │ 769,18│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sâmbureşti │ 87,68│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Studina │ 1.362,08│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Tufeni │ 289.00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Urzica │ 1.170,86│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vitomireşti │ 948,42│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 30│PRAHOVA │ 19.352,19│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Prahova │ 4.024,39│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ploieşti │ 8.696,99│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Azuga │ 995,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Buşteni │ 2.517,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Comarnic │ 88,81│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mizil │ 594,14│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sinaia │ 10.04│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Apostolache │ 224.13│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bălţeşti │ 269.31│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Colceag │ 151,32│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cornu │ 389,60│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Drăgăneşti │ 247,57│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dumbrăveşti │ 41,41│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Filipeştii de Târg │ 89,73│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Floreşti │ 361,42│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gura Vadului │ 30,78│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Jugureni │ 41,33│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Măneciu │ 307,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Surani │ 271,04│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 31│SATU MARE │ 21.026,94│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bătarci │ 414,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Beltiug │ 268,01│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Călineşti-Oaş │ 1.747,96│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cămărzana │ 21,96│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Certeze │ 295,05│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Crucişor │ 498,09│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Doba │ 31,26│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Medieşu Aurit │ 466,18│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Micua │ 28,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Odoreu │ 35,77│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Oraşu-Nou │ 27,78│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Racşa │ 175,66│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Terebeşti │ 80,24│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Târşolt │ 187,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Negreşti-Oaş │ 557,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Satu Mare │ 16.190,95│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 32│SALAJ │ 2.641,12│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Agrij │ 68,61│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bocşa │ 241,29│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Crasna │ 464,27│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Halmăşd │ 242,95│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ileanda │ 798,55│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ip │ 47,52│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Marca │ 74,40│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Meseşenii de Jos │ 57,41│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pericei │ 429,79│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vârşolţ │ 142,71│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Zimbor │ 73,62│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 33│SIBIU │ 927,42│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sibiu │ 927,42│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 34│SUCEAVA │ 8.218,14│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Câmpulung Moldovenesc │ 1.365,53│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Rădăuţi │ 67,19│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Suceava │ 503,83│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vatra Dornei │ 462,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Broşteni │ 106,47│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dolhasca │ 95,88│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Frasin │ 133,68│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Liteni │ 594,41│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Milişăuţi │ 90,02│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Siret │ 1.000,05│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Berchişeşti │ 223,54│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Capu Câmpului │ 295,76│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Drăguşeni │ 524,76│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Fundu Moldovei │ 19,03│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Horodnicu de Sus │ 25.15│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Iaslovăţ │ 439.09│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Izvoarele Sucevei │ 55,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mănăstirea Humorului │ 47,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ostra │ 32,13│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Panaci │ 440,93│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Râşca │ 1.476,16│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Udeşti │ 63,36│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Valea Moldovei │ 155,24│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 35│TELEORMAN │ 9.256,86│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Teleorman │ 1.110,15│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Turnu Măgurele │ 857,83│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Roşiorii de Vede │ 5.557,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Zimnicea │ 527,63│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Săceni │ 11,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Talpa │ 121,13│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Moşteni │ 17,44│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dideşti │ 5,70│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Blejeşti │ 17,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dobroteşti │ 66,79│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vedea │ 85,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lisa │ 15,40│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pietroşani │ 192,13│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vioele │ 671,96│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 36│TIMIŞ │ 12.401,13│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bara │ 355,83│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bârna │ 13,27│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cenad │ 161,36│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Checea │ 512,67│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dudeştii Noi │ 13,59│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Jebel │ 38,84│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Liebling │ 1.001,77│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lovrin │ 2.764,34│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Maşloc │ 49,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Moraviţa │ 142,12│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Otelec │ 349,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Satchinez │ 415,62│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Secaş │ 103,03│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Deta │ 91,99│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Gătaia │ 617,76│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Jimbolia │ 3.073,38│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lugoj │ 2.168,17│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Timişoara │ 528,64│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 37│TULCEA │ 55.066,59│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ceamurlia de Jos │ 257,08│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ceatalchioi │ 7.544,78│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dăeni │ 343,30│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Izvoarele │ 33,55│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Luncaviţa │ 150,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mihail Kogălniceanu │ 844,87│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Nalbant │ 41.017,15│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Niculiţel │ 434,30│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Stejaru │ 3.42│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Topolog │ 104,71│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Văcăreni │ 273.82│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Isaccea │ 434,92│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Măcin │ 79,11│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sulina │ 94,08│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Tulcea │ 3.451,50│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 38│VASLUI │ 16.721,93│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Alexandru Vlahuţă │ 35,76│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Banca │ 22,29│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Băceşti │ 182,22│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bogdăneşti │ 114,29│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cozmeşti │ 16,74│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Deleşti │ 21,66│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dragomireşti │ 16,17│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Duda-Epureni │ 100,06│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dumeşti │ 138,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Epureni │ 245,75│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Iana │ 84,41│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ibăneşti │ 14,06│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Micleşti │ 53,97│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Muntenii de Sus │ 303,21│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Perieni │ 19,74│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Puieşti │ 867,02│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Pungeşti │ 922,58│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Soleşti │ 6,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Şuletea │ 32,34│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Tutova │ 218,54│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Voineşti │ 19,51│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Zăpodeni │ 289,65│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Zorleni │ 16,41│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bârlad │ 6.273,42│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Negreşti │ 4.806,29│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Vaslui │ 1.901,44│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 39│VÂLCEA │ 70.847,62│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Consiliul Judeţean Vâlcea │ 3,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Drăgăşani │ 45,05│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bălceşti │ 135,42│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Berbeşti │ 274,63│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Brezoi │ 548,95│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Călimăneşti │ 39,79│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Horezu │ 52,88│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ocnele Mari │ 22,61│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Boişoara │ 1.260,53│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Bujoreni │ 545,65│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Buneşti │ 107,93│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Cernişoara │ 29,00│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Câineni │ 482,95│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Creţeni │ 454,15│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dăeşti │ 10,15│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Dănicei │ 1.876,95│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Făureşti │ 50,47│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Fărtăteşti │ 1.111,73│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Galicea │ 1.174,07│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ghioroiu │ 251,16│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Ioneşti │ 5.467,94│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lăpuşata │ 123.72│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Lungeşti │ 67,72│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mateeşti │ 322,09│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Milcoiu │ 512,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Mitrofani │ 193,80│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Olanu │ 55,51│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Orleşti │ 3.143,59│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Păuşeşti Măglaşi │ 583,40│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Popeşti │ 540,76│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Prundeni │ 66,15│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Racoviţa │ 44,32│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Runcu │ 82,46│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Scundu │ 12,17│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Slătioara │ 1.407,01│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Stoeneşti │ 53,19│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Stoileşti │ 1.204,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Suteşti │ 2.244,20│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Şuşani │ 9.911,78│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Valea Mare │ 375,76│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Vlădeşti │ 193,14│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Voiceşti │ 132,31│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Voineasa │ 35.585,09│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Zătreni │ 48,04│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 40│VRANCEA │ 8.796,72│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Andreiaşu de Jos │ 19,19│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Broşteni │ 22,54│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Corbiţa │ 113,30│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Fitioneşti │ 34,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Homocea │ 196,79│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Jariştea │ 2,78│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Năruja │ 386,05│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Slobozia Bradului │ 11,83│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Adjud │ 2.483,50│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Panciu │ 5.526,64│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 41│BUCUREŞTI │ 16.779,07│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Sector 5 │ 15.435,10│ ├────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ │ │Municipiul BUCUREŞTI │ 1.343,97│ └────────┴──────────────────────────────┴─────────────────┘  +  Anexa 6 *Font 7*                    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor               locale, pe anul 2014 pentru achitarea ratelor aferente împrumuturilor contractate de                 unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din venituri din privatizare                                                                                                                    - mii lei -┌────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ Rate împrumut contractat în baza │ Rate împrumut contractat în baza ││ │ │ │ OUG nr. 51/2010OUG nr. 3/2013│ │ │ ├──────────┬──────────────────────────────┼──────────┬───────────────────────────────┤│Nr. │ Denumire judeţ/unitate/│ │ │ din care: │ │ din care: ││crt.│ subdiviziune │ Total │ ├──────────┬─────────┬─────────┤ ├──────────┬─────────┬──────────┤│ │administrativ-teritoriale│ │ Total │ Restante │Anul 2014│Anul 2015│ Total │ Restante │Anul 2014│Anul 2015 ││ │ │ │ │ │Decembrie│ │ │ │Decembrie│ │├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │ 0 │ 1=2+6 │ 2=3+4+5 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=7+8+9 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │TOTAL │ 202.961,00│ 13.934,53│ 289,76│ 1.324,60│12.320,17│189.026,47│ 3.311,51│26.453,07│159.261,89│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 1│Alba │ 1.506,76│ 35,49│ 0,00│ 2,73│ 32,76│ 1.471,27│ 3,23│ 13,75│ 1.454,29│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Zlatna │ 1.052,36│ 00,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1.052,36│ 0,00│ 0,00│ 1.052,36│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Mirăslău │ 16,16│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 16,16│ 3,23│ 0,00│ 12,93│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Albac │ 68,75│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 68,75│ 0,00│ 13,75│ 55,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Arieşeni │ 35,49│ 35,49│ 0,00│ 2,73│ 32,76│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Scărişoara │ 334,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 334,00│ 0,00│ 0,00│ 334,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 2│Arad │ 1.219,57│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1.219,57│ 98,19│ 51,89│ 1.069,49│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Şicula │ 428,03│ 0,00│ 0,00│ 9 00│ 0,00│ 428,03│ 85,61│ 0,00│ 342,42│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Conop │ 259,45│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 259,45│ 0,00│ 51,89│ 207,56│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Zabrani │ 150,63│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 150,63│ 0,00│ 0,00│ 150,63│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Sintea Mare │ 59,89│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 59,89│ 0,00│ 0,00│ 59,89│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Zerind │ 49,93│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 49,93│ 0,00│ 0,00│ 49,93│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Vinga │ 113,08│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 113,08│ 0,00│ 0,00│ 113,08│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Zărand │ 62,90│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 62,90│ 12,58│ 0,00│ 50,32│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Brazii │ 63,09│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 63,09│ 0,00│ 0,00│ 63,09│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Gurahonţ │ 32,57│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 32,57│ 0,00│ 0,00│ 32,57│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 3│Bacău │ 2.571,78│ 10,17│ 0,00│ 0,78│ 9,39│ 2.561,61│ 0,00│ 507,35│ 2.054,26│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Bacău │ 1.617,24│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1.617,24│ 0,00│ 323,45│ 1.293,79│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Slănic Moldova │ 35,03│ 10,17│ 0,00│ 0,78│ 9,39│ 24,86│ 0,00│ 0,00│ 24,86│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Târgu Ocna │ 135,97│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 135,97│ 0,00│ 27,19│ 108,78│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Sascut │ 716,79│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 716,79│ 0,00│ 143,36│ 573,43│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Faraoani │ 66,75│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 66,75│ 0,00│ 13,35│ 53,40│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 4│Bihor │ 6.896,38│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 6.896,38│ 1.273,75│ 5.622,63│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Roşiori │ 48,36│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 48,36│ 0,00│ 9,67 │ 38,69│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Oradea │ 3.606,16│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 3.606,16│ 0,00│ 721,23│ 2.884,93│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Şinteu │ 87,50│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 87,50│ 0,00│ 17,50│ 70,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Rabagani │ 200,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 200,00│ 0,00│ 40,00│ 160,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Stei │ 526,04│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 526,04│ 0,00│ 105,21│ 420,83│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Pomezeu │ 192,00│ 0.00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 192,00│ 0,00│ 192,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Pietroasa │ 167,13│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 167,13│ 0,00│ 33,43│ 133,70│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Valea lui Mihai │ 317,31│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 317,31│ 0,00│ 63,46│ 253,85│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Astileu │ 403,41│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 403,41│ 0,00│ 80,68│ 322,73│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Măgeşti │ 25,38│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 25,38│ 0,00│ 0,00│ 25,38│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Bratca │ 138,13│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 138,13│ 0,00│ 0,00│ 138,13│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Uileacu de Beiuş │ 118,92│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 118,92│ 0,00│ 0,00│ 118,92│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Vadu Crişului │ 180,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 180,00│ 0,00│ 36,00│ 144,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Şuncuiuş │ 483,69│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 483,69│ 0,00│ 96,74│ 386,95│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Copăcel │ 32,84│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 32,84│ 0,00│ 6,57│ 26,27 │├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Lunca │ 58,58│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 58,58│ 0,00│ 11,72│ 46,86│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Rieni │ 106,85│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 106,85│ 0,00│ 21,37 │ 85,48│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Vaşcău │ 53,20│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 53,20│ 0,00│ 0,00│ 53,20│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Boianu Mare │ 36,77│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 36,77│ 0,00│ 7,35│ 29,42│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Holod │ 114,11│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 114,11│ 0,00│ 22,82│ 91,29│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 5│Bistriţa-Năsăud │ 473,34│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 473,34│ 15,64│ 0,00│ 457,70│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Singeorz-Băi │ 122,12│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 122,12│ 0,00│ 0,00│ 122,12│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Livezile │ 244,17│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 244,17│ 0,00│ 0,00│ 244,17│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Miceştii De Cimpie│ 28,83│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 28,83│ 0,00│ 0,00│ 28,83│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Milas │ 78,22│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 78,22│ 15,64│ 0,00│ 62,58│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 6│Botoşani │ 586,18│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 586,18│ 0,00│ 68,53│ 517,65│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Cosula │ 24,40│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 24,40│ 0,00│ 0,00│ 24,40│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Darabani │ 138,57│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 138,57│ 0,00│ 0,00│ 138,57│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Stauceni │ 128,74│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 128,74│ 0,00│ 25,75│ 102,99│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Santa Mare │ 40,24│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 40,24│ 0,00│ 0,00│ 40,24│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Mihalaseni │ 79,41│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 79,41│ 0,00│ 15,88│ 63,53│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Dingeni │ 40,32│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 40,32│ 0,00│ 0,00│ 40,32│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Drăguşeni │ 134,50│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 134,50│ 0,00│ 26,90│ 107,60│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 7│Braşov │ 1.647,58│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1.647,58│ 0,00│ 282,89│ 1.364,69│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Săcele │ 123,72 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 123,72│ 0,00│ 0,00│ 123,72│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Consiliul judeţean Braşov│ 109,40│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 109,40│ 0,00│ 0,00│ 109,40│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Voila │ 80,70│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 80,70│ 0,00│ 16,14│ 64,56│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Prejmer │ 1.333.76│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1.333,76│ 0,00│ 266,75│ 1.067,01│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 8│Buzău │ 7.621,62│ 3.841,04│ 289,76│ 308,44│ 3.242,84│ 3.780,58│ 251,66│ 178,85│ 3.350,07│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Râmnicu Sărat │ 377,33│ 101,41│ 0,00│ 18,44│ 82,97│ 275,92│ 0,00│ 55,18│ 220,74│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Sapoca │ 54,14│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 54,14│ 0,00│ 0,00│ 54,14│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Brădeanu │ 24,86│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 24,86│ 0,00│ 4,97│ 19,89│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Murgeşti │ 35,81│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 35,81│ 0,00│ 7,16│ 28,65│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Nehoiu │ 439,53│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 439,53│ 0,00│ 87,91│ 351,62│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Mărăcineni │ 646,90│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 646,90│ 0,00│ 0,00│ 646,90│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Vipereşti │ 40,20│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 40,20│ 0,00│ 8,04│ 32,16│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Smeeni │ 77,95│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 77,95│ 0,00│ 15,59│ 62,36│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Buzău │ 5.924,90│ 3.739,63│ 289,76│ 290,00│ 3.159,87│ 2.185,27│ 251,66│ 0,00│ 1.933,61│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 9│Caras-Severin │ 4.521,22│ 1.483,06│ 0,00│ 123,31│ 1.359,75│ 3.038,16│ 11,30│ 523,05│ 2.503,81│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Şopotu Nou │ 66,50│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 66,50│ 0,00│ 13,30│ 53,20│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Văliug │ 98,26│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,06│ 98,26│ 0,00│ 0,00│ 98,26│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Zăvoi │ 50,01│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 50,01│ 0,00│ 0,00│ 50,01│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Marga │ 56,51│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 56.51│ 11,30│ 0,00│ 45,21│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Mehadia │ 36,01│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 36,51│ 0.00│ 0,00│ 36,01│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Bucosnita │ 69,88│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 69,88│ 0,00│ 0,00│ 69,88│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Copacele │ 8,13│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 8,13│ 0,00│ 0,00│ 8,13│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Anina │ 43,26│ 43,26│ 0,00│ 3,33│ 39,93│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Băile Herculane │ 712,65│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 712,65│ 0,00│ 142,53│ 570,12│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Berzasca Caraş │ 104,12│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 104,12│ 0,00│ 0,00│ 104,12│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Reşiţa │ 3.275,89│ 1.439,80│ 0,00│ 119,98│ 1.319,82│ 1.836,09│ 0,00│ 367,22│ 1.468,87│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 10│Călăraşi │ 61,39│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 61,39│ 0,00│ 3,50│ 57,89│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Crivăţ │ 17,49│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 17,49│ 0,00│ 3,50│ 13,99│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Budeşti │ 43,90│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 43,90│ 0,00│ 0,00│ 43,90│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 11│Constanţa │ 18.926,21│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 18.926,21│ 56,32│ 2.647,91│ 16.221,98│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Costineşti │ 250,01│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 250,01│ 0,00│ 50,00│ 200,01│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Cuza Vodă │ 116,75│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 116,75│ 0,00│ 0,00│ 116,75│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Grădina │ 136,22│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 136,22│ 0,00│ 0,00│ 136,22│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Consiliul judeţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Constanţa │ 5.117,71│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 5.117,71│ 0,00│ 898,19│ 4.219,52│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Ciocârlia │ 377,22│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 377,22│ 0,00│ 0,00│ 377,22│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Siliştea │ 41,06│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 41,06│ 0,00│ 8,21│ 32,85│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Seimeni │ 212,46│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 212,46│ 0,00│ 42,49│ 169,97│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Mangalia │ 5.165,40│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 5.165,40│ 0,00│ 811,53│ 4.353,87│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Peştera │ 100,77│ 0,00│ 0.00│ 0,00│ 0,00│ 100,77│ 0,00│ 20,15│ 80,62│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Castelu │ 108,43│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 108,43│ 0,00│ 0,00│ 108,43│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Nicolae Bălcescu │ 52,45│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 52,45│ 0,00│ 10,49│ 41,96│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Eforie │ 516,47│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 516,47│ 0,00│ 93,18│ 423,29│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Pecineaga │ 58,99│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 58,99│ 0,00│ 11,80│ 47,19│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna 23 August │ 407,16│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 407,16│ 0,00│ 81,43│ 325,73│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Cumpăna │ 498,44│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 498,44│ 0,00│ 99,69│ 398,75│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Cerchezu │ 138,52│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 138,52│ 0,00│ 0,00│ 138,52│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Limanu │ 286,09│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 286,09│ 0,00│ 0,00│ 286,09│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Valu lui Traian │ 60,54│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 60,54│ 0,00│ 0,00│ 60,54│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Tuzla │ 581,66│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 581,66│ 0,00│ 0,00│ 581,66│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Amzacea │ 325,10│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 325,10│ 0,00│ 0,00│ 325,10│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Mereni │ 244,47│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 244,47│ 28,75│ 43,14│ 172,58│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Cogealac │ 629,29│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 629,29│ 0,00│ 125,86│ 503,43│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Ostrov │ 283,65│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 283,65│ 0,00│ 56,73│ 226,92│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Murfatlar │ 184,60│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 184,60│ 0,00│ 36,92│ 147,68│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Lipniţa │ 30,51│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 30,51│ 0,00│ 0,00│ 30,51│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Albeşti │ 34,15│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 34,15│ 0,00│ 6,83│ 27,32│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Băneasa │ 285,89│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 285,89│ 0,00│ 39,20│ 246,69│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Ion Corvin │ 170,32│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 170,32│ 0,00│ 0,00│ 170,32│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Pantelimon │ 137,86│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 137,86│ 27,57│ 0,00│ 110,29│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Vulturu │ 62,83│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 62,83│ 0,00│ 0,00│ 62,83 │├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Saraiu │ 224,61│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 224,61│ 0,00│ 0,00│ 224,61│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Oltina │ 96,32│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 96,32│ 0,00│ 5,97│ 90,35│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Independenta │ 35,37│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 35,37│ 0,00│ 7,07│ 28,30│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Chirnogeni │ 93,94│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 93,94│ 0,00│ 0,00│ 93,94│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Deleni │ 275,87│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 275,87│ 0,00│ 0,00│ 275,87│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Adamclisi │ 135,35│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 135,35│ 0,00│ 27,07│ 108,28│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Garliciu │ 135,03│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 135,03│ 0,00│ 27,01│ 108,02│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Crucea │ 589,96│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 589,96│ 0,00│ 0,00│ 589,96│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Aliman │ 54,68│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 54,68│ 0,00│ 10,94│ 43,74│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Hârşova │ 550,24│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 550,24│ 0,00│ 110,05│ 440,19│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Dobromir │ 66,70│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 66,70│ 0,00│ 13,34│ 53,36│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Ghindaresti │ 53,12│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 53,12│ 0,00│ 10,62│ 42,50│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 12│Dâmboviţa │ 3.258,61│ 162,50│ 0,00│ 12,50│ 150,00│ 3.096,11│ 0,22│ 468,37│ 2.627,52│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Râu Alb │ 14,71│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 14,71│ 0,00│ 0,00│ 14,71│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Pietrari │ 65,74│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 65,74│ 0,00│ 0,00│ 65,74│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Târgovişte │ 491,22│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 491,22│ 0,00│ 98,24│ 392,98│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Dobra │ 94,69│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 94,69│ 0,00│ 18,94│ 75,75│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Consiliul judeţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Dâmboviţa │ 671,84│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 671,84│ 0,00│ 134,37│ 537,47│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Hulubeşti │ 143,97│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 143,97│ 0,00│ 28,79│ 115,18│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Poiana │ 131,49│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 131,49│ 0,00│ 26,30│ 105,19│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Fieni │ 162,50│ 162,50│ 0,00│ 12,50│ 150,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Conteşti │ 285,14│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 285,14│ 0,00│ 0,00│ 28,14│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Niculeşti │ 53,44│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 53,44│ 0,00│ 10,69│ 42,75│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Sălcioara │ 8,80│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 8,80│ 0,00│ 1,76│ 7,04│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Finta │ 19,11│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 19,11│ 0,00│ 3,82│ 15,29│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Doiceşti │ 54,71│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 54,71│ 0,00│ 10,94│ 43,77│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Slobozia Moara │ 73,26│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 73,26│ 0,00│ 0,00│ 73,26│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Corbii Mari │ 455,60│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 455,60│ 0,00│ 91,12│ 364,48│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Gura Sutii │ 27,81│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 27,81│ 0,00│ 0,00│ 27,81│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Corneşti │ 261,41│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 261,41│ 0,22│ 0,00│ 261,19│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Brezoaele │ 15,87│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 15,87│ 0,00│ 0,00│ 15,87│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Barbuletu │ 10,31│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 10,31│ 0,00│ 0,00│ 10,31│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Răcari │ 216,99│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 216,99│ 0,00│ 43,40│ 173,59│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 13│Dolj │ 202,09│ 202,09│ 0,00│ 20,21│ 181,88│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Calopar │ 202,09│ 202,09│ 0,00│ 20,21│ 181,88│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 14│Galaţi │ 821,49│ 821,49│ 0,00│ 63,19│ 758,30│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Galaţi │ 821,49│ 821,49│ 0,00│ 63,19│ 758,30│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 15│Giurgiu │ 3.287,46│ 142,49│ 0,00│ 11,87│ 130,62│ 3.144,97│ 0,00│ 373,86│ 2.771,11│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Consiliul judeţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Giurgiu │ 1.046,03│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1.046,93│ 0,00│ 0,00│ 1.046,93│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Iepureşti │ 33,50│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 33,50│ 0,00│ 0,00│ 33,50│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Bucşani │ 97,71│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 97,71│ 0,00│ 19,54│ 78,17│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Roata de Jos │ 142,49│ 142,49│ 0,00│ 11,87│ 130,62│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Colibaşi │ 259,09│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 259,09│ 0,00│ 51,82│ 207,27│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Schitu │ 85,95│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 85,95│ 0,00│ 0,00│ 85,95│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Prundu │ 209,56│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 209,56│ 0,00│ 41,91│ 167,65│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Bulbucata │ 27,66│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 27,66│ 0,00│ 5,53│ 22,13│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Greaca │ 35,28│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 35,28│ 0,00│ 0,00│ 35,28│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Stoeneşti │ 18,10│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 18,10│ 0,00│ 3,62│ 14,48│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Letca Noua │ 29,19│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 29,19│ 0,00│ 5,84│ 23,35│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Singureni │ 74,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 74,00│ 0,00│ 0,00│ 74,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Floreşti Stoeneşti│ 144,80│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 144,80│ 0,00│ 28,96│ 115,84│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Băneasa │ 21,18│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 21,18│ 0,00│ 4,24│ 16,94│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Izvoarele │ 796,52│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 796,52│ 0,00│ 159,30│ 637,22│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Adunaţii Copăceni │ 250,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 250,00│ 0,00│ 50,00│ 200,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Buturugeni │ 15,50│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 15,50│ 0,00│ 3,10│ 12,40│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 16│Gorj │ 2.663,27│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 2.663,27│ 50,37│ 56,54│ 2.556,36│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Vladimir │ 32,10│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 32,10│ 0,00│ 16,05│ 16,05│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Roşia de Amaradia │ 124,13│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 124,13│ 0,00│ 0,00│ 124,13│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Bărbăteşti │ 30,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 30,00│ 0,00│ 0,00│ 30,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Arcani │ 25,01│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 25,01│ 5,01│ 0,00│ 20,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Târgu Jiu │ 2.022,79│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 2.022,79│ 0,00│ 0,00│ 2.022,79│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Bilteni │ 142,01│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 142,01│ 28,40│ 0,00│ 113,61│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Cruset │ 84,79│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 84,79│ 16,96│ 0,00│ 67,83│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Rovinari │ 202,44│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 202,44│ 0,00│ 40,49│ 161,95│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 17│Hunedoara │ 6.709,47│ 1.989,48│ 0,00│ 271,03│ 1.718,45│ 4.719,99│ 0,00│ 932,59│ 3.787,40│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Hunedoara │ 2.214,96│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 2.214,96│ 0,00│ 442,99│ 1.771,97│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Băiţa │ 37,50│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 37,50│ 0,00│ 7,50│ 30,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Blajeni │ 31,08│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 31,08│ 0,00│ 6,22│ 24,86│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Ilia │ 200,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 200,00│ 0,00│ 40,00│ 160,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Buceş │ 147,98│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 147,98│ 0,00│ 29,60│ 118,38│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Deva │ 1.673,09│ 1.673,09│ 0,00│ 237,35│ 1.435,74│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Lupeni │ 1.850,04│ 242,09│ 0,00│ 20,17│ 221,92│ 1.607,95│ 0,00│ 321,59│ 1.286,36│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Simeria │ 65,15│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 65,15│ 0,00│ 13,03│ 52,12│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Luncoiu de Jos │ 43,11│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 43,11│ 0,00│ 8,62│ 34,49│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Şoimuş │ 200,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 200,00│ 0,00│ 40,00│ 160,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Aninoasa │ 15,75│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 15,75│ 0,00│ 3,15│ 12,60│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Bucuresci │ 99,45│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 99,45│ 0,00│ 19,89│ 79,56│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Densuş │ 23,81│ 23,81│ 0,00│ 4,33│ 19,48│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Sântămăria-Orlea │ 30,15│ 30,15│ 0,00│ 5,48│ 24,67│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Haţeg │ 57,06│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 57,06│ 0,00│ 0,00│ 57,06│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Banita │ 20,34│ 20,34│ 0,00│ 3,70│ 16,64│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00 │├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 18│Ialomiţa │ 206,42│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 206,42│ 6,97│ 0,00│ 199,45│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Colelia │ 34,83│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 34,83│ 6,97│ 0,00│ 27,86│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Ciulniţa │ 7,84│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 7,84│ 0,00│ 0,00│ 7,84│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Stelnica │ 55,94│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 55,94│ 0,00│ 0,00│ 55,94│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Dridu │ 16,98│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 16,98│ 0,00│ 0,00│ 16,98│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Feteşti │ 26,05│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 26,05│ 0,00│ 0,00│ 26,05│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Albeşti │ 45,08│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 45,08│ 0,00│ 0,00│ 45,08│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Scânteia │ 19,70│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 19,70│ 0,00│ 0,00│ 19,70│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 19│Iaşi │ 12.580,05│ 189,58│ 0,00│ 14,58│ 175,00│ 12.390,47│ 0,00│ 1.904,34│ 10.486,13│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Aroneanu │ 56,06│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 56,06│ 0,00│ 0,00│ 56,06│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Trifeşti │ 250,01│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 250,01│ 0,00│ 50,00│ 200,01│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Tomeşti │ 442,05│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 442,05│ 0,00│ 88,41│ 353,64│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Victoria │ 192,03│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 192,03│ 0,00│ 5,02│ 187,01│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Schitu Duca │ 43,07│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 43,07│ 0,00│ 0,00│ 43,07│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Movileni │ 140,50│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 140,50│ 0,00│ 0,00│ 140,50│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Mironeasa │ 187,51│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 187,51│ 0,00│ 37,50│ 150,01│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Golăieşti │ 153,65│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 153,65│ 0,00│ 30,73│ 122,92│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Dumeşti │ 161,60│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 161,60│ 0,00│ 0,00│ 161,60│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Ciurea │ 423,42│ 189,58│ 0,00│ 14,58│ 175,00│ 233,84│ 0,00│ 46,77│ 187,07│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Ungheni │ 100,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 100,00│ 0,00│ 0,00│ 100,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Bârnova │ 266,49│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 268,49│ 0,00│ 53,70│ 214,79│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Româneşti │ 40,83│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 40,83│ 0,00│ 0,00│ 40,83│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Ceplenita │ 63,15│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 63,15│ 0,00│ 0,00│ 63,15│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Mogoşeşti Siret │ 177,28│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 177,28│ 0,00│ 35,46│ 141,82│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Motca │ 208,89│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 208,89│ 0,00│ 0,00│ 208,89│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Paşcani │ 335,26│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 335,26│ 0,00│ 67,05│ 268,21│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Todireşti │ 174,80│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 174,80│ 0,00│ 34,96│ 139,84│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Iaşi │ 9.161,45│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 9.161,45│ 0,00│ 1.454,74│ 7.706,71│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 20│Ilfov │ 14.878,90│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 14.878,90│ 962,15│ 22,21│ 13.894,54│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Voluntari │ 7.106,47│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 7.106,47│ 0,00│ 0,00│ 7.106,47│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Brăneşti │ 111,04│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 111,04│ 0,00│ 22,21│ 88,83│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Cernica │ 492,13│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 492,13│ 0,00│ 0,00│ 492,13│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Jilava │ 1.929,78│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1.929,78│ 0,00│ 0,00│ 1.929,78│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Vidra │ 288,37│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 288,37│ 0,00│ 0,00│ 288,37│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna 1 Decembrie │ 1.730,17│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1.730,17│ 434,01│ 0,00│ 1.296,16│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Bragadiru │ 575,01│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 575,01│ 0,00│ 0,00│ 575,01│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Snagov │ 2.645,93│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 2.645,93│ 528,14│ 0,00│ 2.117,79│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 21│Maramureş │ 2.124,11│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 2.124,11│ 0,00│ 288,01│ 1.836,10│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Coas │ 43,36│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 43,36│ 0,00│ 8,67│ 34,69│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Coroieni │ 42,44│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 42,44│ 0,00│ 0,00│ 42,44│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Tăuţii Măgherăuş │ 776,59│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 776,59│ 0,00│ 155,32│ 621,27│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Asuaju de Sus │ 39,67│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 39,67│ 0,00│ 0,00│ 39,67│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Siseşti │ 79,64│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 79,64│ 0,00│ 0,00│ 79,64│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraşul Săliştea de Sus │ 78,81│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 78,81│ 0,00│ 0,00│ 78,81│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Săcălăşeni │ 157,66│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 157,66│ 0,00│ 0,00│ 157,66│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Petrova │ 63,40│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 63,40│ 0,00│ 0,00│ 63,40│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Cerneşti │ 140,65│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 140,65│ 0,00│ 0,00│ 140,65│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Budeşti │ 44,99│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 44,99│ 0,00│ 9,00│ 35,99│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Stramtura │ 50,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 50,00│ 0,00│ 25,00│ 25,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Băseşti │ 20,35│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 20,35│ 0,00│ 0,00│ 20,35│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Călineşti │ 39,45│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 39,45│ 0,00│ 7,89│ 31,56│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Repedea │ 37,60│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 37,60│ 0,00│ 0,00│ 37,60│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Târgu Lăpuş │ 125,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 125,00│ 0,00│ 62,50│ 62,50│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Leordina │ 90,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 90,00│ 0,00│ 0,00│ 90,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Rona de Jos │ 36,36│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 36,36│ 0,00│ 0,00│ 36,36│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Săpânţa │ 160,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 160,00│ 0,00│ 0,00│ 160,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Sighetu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Marmaţiei │ 98,14│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 98,14│ 0,00│ 19,63│ 78,51│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 22│Mehedinţi │ 3.191,85│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 3.191,85│ 0,00│ 572,68│ 2.619,17│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Eşelniţa │ 136,36│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 136,36│ 0,00│ 27,27│ 109,09│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Dubova │ 20,93│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 20,93│ 0,00│ 0,00│ 20,93│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Malovăţ │ 119,80│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 119,80│ 0,00│ 0,00│ 119,80│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Drobeta Turnu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Severin │ 2.499,99│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 2.499,99│ 0,00│ 500,00│ 1.999,99│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Husnicioara │ 29,54│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 29,54│ 0,00│ 0,00│ 29,54│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Siseşti │ 45,59│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 45,59│ 0,00│ 0,00│ 45,59│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Podeni │ 20,01│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 20,01│ 0,00│ 0,00│ 20,01│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Prunisor │ 82,92│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 82,92│ 0,00│ 16,58│ 66,34│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Burila Mare │ 18,54│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 18,54│ 0,00│ 0,00│ 18,54│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Gruia │ 41,48│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 41.48│ 0,00│ 0,00│ 41,48│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Vladaia │ 104,59│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 104,59│ 0,00│ 20,92│ 83,67│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Padina │ 15,38│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 15,38│ 0,00│ 0,00│ 15,38│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Vinjulet │ 25,09│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 25,09│ 0,00│ 0,0│ 25,09│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Corlatel │ 31,63│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 31,63│ 0,00│ 7,91│ 23,72│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 23│Mureş │ 5.931,11│ 869,00│ 0,00│ 158,00│ 711,00│ 5.062,11│ 0,00│ 317,33│ 4.744,78│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Sărăţeni │ 475,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 475,00│ 0,00│ 95,00│ 380,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Târgu Mureş │ 4.109,89│ 869,00│ 0,00│ 158,00│ 711,00│ 3.240,89│ 0,00│ 0,00│ 3.240,89│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Miercurea Nirajului │ 330,84│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 330,84│ 0,00│ 66,17│ 264,67│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraşul Ungheni │ 72,25│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 72,25│ 0,00│ 14,45│ 57,80│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Acatari │ 186,29│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 186,29│ 0,00│ 37,26│ 149,03│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Sângeorgiu de Pădure│ 258,63│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 258,63│ 0,00│ 51,73│ 206,90│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Breaza │ 122,04│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 122,04│ 0,00│ 24,41│ 97,63│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Luduş │ 234,62│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 234,62│ 0,00│ 0,00│ 234,62│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Viisoara │ 23,05│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 23,05│ 0,00│ 4,61│ 18,44│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Nadeş │ 53,69│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 53,69│ 0,00│ 10,74│ 42,95│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Şăulia │ 18,97│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 18,97│ 0,00│ 3,79│ 15,18│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Miheşu de Câmpie │ 45,84│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 45,84│ 0,00│ 9,17│ 36,67│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 24│Neamţ │ 3.097,19│ 16,05│ 0,00│ 2,92│ 13,13│ 3.081,14│ 8,83│ 382,23│ 2.690,08│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Piatra Neamţ │ 1.698,34│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1.698,34│ 0,00│ 339,67│ 1.358,67│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Roznov │ 17,85│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 17,85│ 0,00│ 0,00│ 17,85│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Pingaraţi │ 96,83│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 96,83│ 0,00│ 0,00│ 96,83│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Cindeşti │ 44,16│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 44,16│ 8,83│ 0,00│ 35,33│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Târgu Neamţ │ 822,05│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 822,05│ 0,00│ 0,00│ 822,05│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Agapia │ 71,91│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 71,91│ 0,00│ 14,38│ 57,53│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Crăcăoani │ 72,06│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 72,06│ 0,00│ 14,41│ 57,65│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Pipirig │ 116,87│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 116,87│ 0,00│ 0,00│ 116,87│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Timişeşti │ 68,86│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 68,86│ 0,00│ 13,77│ 55,09│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Dămuc │ 72,21│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 72,21│ 0,00│ 0,00│ 72,21│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Tarcău │ 16,05│ 16,05│ 0,00│ 2,92│ 13,13│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 25│Olt │ 10.085,40│ 1.190,94│ 0,00│ 94,09│ 1.096,85│ 8.894,46│ 0,00│ 1.662,00│ 7.232,46│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Dobrun │ 65,85│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 65,85│ 0,00│ 0,00│ 65,85│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Slatina │ 7.908,55│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 7.908,55│ 0,00│ 1.581,71│ 6.326,84│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Caracal │ 1.083,33│ 1.083,33│ 0,00│ 83,33│ 1.000,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Scorniceşti │ 107,61│ 107,61│ 0,00│ 10,76│ 96,85│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00 │├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Corabia │ 70,26│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 70,26│ 0,00│ 14,05│ 56,21│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Perieţi │ 19,18│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 19,18│ 0,00│ 0,00│ 19,18│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Milcov │ 63,46│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 63,46│ 0,00│ 12,69│ 50,77│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Nicolae Titulescu │ 16,13│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 16,13│ 0,00│ 0,00│ 16,13│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Grădinari │ 71,54│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 71,54│ 0,00│ 0,00│ 71,54│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Izbiceni │ 218,79│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 218,79│ 0,00│ 43,76│ 175,03│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Stefan Cel Mare │ 76,24│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 76,24│ 0,00│ 0,00│ 76,24│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Ianca │ 55,22│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 55,22│ 0,00│ 0,00│ 55,22│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Drăgăneşti Olt │ 280,28│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 280,28│ 0,00│ 0,00│ 280,28│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Daneasa │ 48,96│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 48,96│ 0,00│ 9,79│ 39,17│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 26│Prahova │ 1.260,68│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 1.260,68│ 0,00│ 180,57│ 1.080,11│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Proviţa de Jos │ 20,32│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 20,32│ 0,00│ 0,00│ 20,32│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Măneciu │ 124.95│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 124,95│ 0,00│ 24,99│ 99,96│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Sotrile │ 250,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 250,00│ 0,00│ 50,00│ 200,00│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Plopeni │ 83,84│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 83,84│ 0,00│ 16,77│ 67,07│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Drăgăneşti │ 49,84│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 49,84│ 0,00│ 0,00│ 49,84│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Gorgota │ 193,66│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 193,66│ 0,00│ 0,00│ 193,66│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Dumbrăveşti │ 101,62│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 101,62│ 0,00│ 20,32│ 81,30│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Buşteni │ 342,46│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 342,46│ 0,00│ 68,49│ 273,97│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Oraş Comarnic │ 93,99│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 93,99│ 0,00│ 0,00│ 93,99│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 27│Satu Mare │ 879,05│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 879,05│ 0,00│ 123,54│ 755,51│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Cehal │ 58,45│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 58,45│ 0,00│ 11,69│ 46,76│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Tirsolt │ 120,40│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 120,40│ 0,00│ 0,00│ 120,40│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Supur │ 36,26│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 36,26│ 0,00│ 0,00│ 36,26│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Tarna Mare │ 21,87│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 21,87│ 0,00│ 0,00│ 21,87│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Municipiul Carei │ 559,25│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 559,25│ 0,00│ 111,85│ 447,40│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ │Comuna Sanislau │ 82,82│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 82,82│ 0,00│ 0,00│ 82,82│├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 28│Salaj │ 580,53│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 580,53│ 0,00│ 72,17│ 508,36│├────┼─────────────