HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 5 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 24 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:1. La articolul 4 punctul I subpunctul 1, litera h) va avea următorul cuprins:"h) Strategiile în domeniul pisciculturii, corelate cu prevederile politicii comune a Uniunii Europene în domeniu;"2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în noua structură organizatorică a Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură se realizează în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------------Viceprim-ministru, ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 26 noiembrie 2014.Nr. 1.072.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 428/2013)ORGANIGRAMADepartamentului pentru ape, păduri şi piscicultură*Font 9*    Numărul maxim de posturi aprobat    pentru Departament este de 136,    exclusiv demnitarii şi posturile    aferente Cabinetului ministrului    delegat pentru ape,    păduri şi piscicultură                     ┌──────────────────────────────┐                     │ MINISTRU DELEGAT PENTRU │                     │ APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ │                     └───────────────┬──────────────┘                                     │         ┌─────────────────┬─────────┼─────────┬────────────────┬────────────────┐         │ │ │ │ │ │  ┌──────┴───────┐ ┌──────┴──────┐ │ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴───────┐ ┌─────┴─────────┐  │ COMPARTIMENT │ │ SECRETAR DE │ │ │ SECRETAR DE │ │ CORPUL DE │ │ COMPARTIMENT │  │ AUDIT INTERN │ │ STAT (APE) │ │ │ STAT (PĂDURI)│ │ CONTROL AL │ │ GESTIUNEA ŞI │  │ *) │ │ │ │ │ │ │ MINISTRULUI │ │ PROTECŢIA │  │ │ │ │ │ │ │ │ **) │ │ DOCUMENTELOR │  └──────────────┘ └─────────────┘ │ └──────────────┘ └─────────────┘ │ CLASIFICATE *)│                                     │ └───────────────┘          ┌──────────────────────────┼────────────────────┬─────────────────┐          │ │ │ │ ┌────────┴──────────┐ ┌──────┴─────┐ ┌────────┴─────┐ ┌───────┴──────────────┐ │ DIRECŢIA POLITICI,│ ┌────┤ SECRETAR │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │STRATEGII, PROIECTE│ │ │ GENERAL │ │ GENERALĂ │ │ MANAGEMENTUL │ │ ŞI MANAGEMENTUL │ │ │ │ │ REGIM SILVIC │ │RISCULUI LA INUNDAŢII │ │ RESURSELOR DE APĂ │ │ └──────┬─────┘ └────────┬─────┘ │ŞI SIGURANŢA BARAJELOR│ └───────────────────┘ │ │ │ └──────────────────────┘                         │ │ │                         │ ┌──────┴─────┐ │ ┌──────────────────┐                         │ │ SECRETAR │ │ │ DIRECŢIA │                         │ │ GENERAL │ ├───┤ MANAGEMENTUL │                         │ │ ADJUNCT │ │ │ RESURSELOR │                         │ └────────────┘ │ │ FORESTIERE │                         │ │ └──────────────────┘               ┌─────────┴──────────┐ │ ┌──────────────────┐               │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │DIRECŢIA POLITICI,│               │ MANAGEMENTUL │ ├───┤ STRATEGII ŞI │               │ RESURSELOR UMANE, │ │ │ PROIECTE ÎN │               │ MATERIALE ŞI │ │ │ SILVICULTURĂ │               │ FINANCIARE │ │ └──────────────────┘               └─────────┬──────────┘ │ ┌──────────────────┐                         │ │ │ INSPECŢIE SILVICĂ│         ┌───────────────┴────────────┐ ├───┤ ŞI CINEGETICĂ **)│  ┌──────┴─────────┐ ┌────────────┴──────────────┐ │ └──────────────────┘  │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA POLITICI PUBLICE,│ │ ┌──────────────────┐  │ ECONOMICO- │ │ RELAŢIA CU PARLAMENTUL, │ │ │ DIRECŢIA PROIECTE│  │ FINANCIARĂ, │ │ JURIDICĂ, RESURSE UMANE, │ └───┤ ŞI STRATEGII │  │ INVESTIŢII ŞI │ │ ACHIZIŢII, COMUNICARE ŞI │ │ CINEGETICE ŞI │  │ ADMINISTRATIV │ │ SECRETARIAT │ │ PISCICOLE │  └────────────────┘ └───────────────────────────┘ └──────────────────┘──────────    *) Se organizează la nivel de compartiment prin ordin al ministrului delegat.    **) Se organizează la nivel de birou prin ordin al ministrului delegat.──────────  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 428/2013)Unităţi aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi pisciculturăI. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură1. Comisariatele de regim silvic şi cinegeticII. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură1. Regia Naţională a Pădurilor - RomsilvaIII. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură1. Administraţia Naţională "Apele Române"-------