HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 5 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul 3.2.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) titlurile de stat lansate pe pieţele internaţionale, precum şi titlurile de stat lansate pe piaţa internă, fie pe piaţa interbancară supravegheată de către Banca Naţională a României şi/sau pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit;"2. După punctul 4.1.a), b)1 se introduce un nou punct, punctul 4.1.a), b)1^1, cu următorul cuprins:"4.1.a), b).1^1. Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară presupune parcurgerea următoarelor etape:1. direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice fundamentează oportunitatea şi/sau necesitatea lansării unei emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei printr-o notă internă aprobată de către ministrul finanţelor publice sau ministrul delegat pentru buget, conform legii;2. în vederea selectării intermediarului/sindicatului de intermediere a emisiunii, Ministerul Finanţelor Publice transmite cererea de ofertă către instituţii financiare care au capacitate şi experienţă în intermedierea unor astfel de tranzacţii. În cuprinsul acesteia se specifică principalele caracteristici ale emisiunii, cum ar fi: valoarea, scadenţa, criteriile de selecţie, termenul-limită până la care pot fi primite oferte, precum şi alte elemente considerate relevante de către emitent, dacă este cazul. Criteriile de selecţie pot include elemente de evaluare cantitative şi calitative, şi anume: comisionul de intermediere, strategia propusă de lansare, capacitatea de distribuţie, capabilităţi tehnice, experienţa în finalizarea unor tranzacţii similare, precum şi alţi factori consideraţi relevanţi de emitent. Evaluarea ofertelor primite şi fundamentarea propunerii de numire a intermediarilor emisiunii se realizează printr-o notă internă aprobată de ministrul finanţelor publice sau ministrul delegat pentru buget, conform legii;3. ca urmare a selectării intermediarului/sindicatului de intermediere, Ministerul Finanţelor Publice acordă acestora mandatul/contractul de intermediere a emisiunii, care va cuprinde responsabilităţile şi obligaţiile părţilor în realizarea tranzacţiei, nivelul comisioanelor percepute şi eventuale cheltuieli care sunt suportate de către intermediarii emisiunii şi de către emitent, după caz;4. prospectul de emisiune va include atât precizări în ceea ce priveşte derularea operaţiunilor de piaţă primară şi piaţă secundară, detalii privind intermediarul/sindicatul de intermediere, perioada de subscriere, metoda de adjudecare, caracteristicile principale ale titlurilor de stat, şi anume: valoarea nominală a unui titlu, moneda, scadenţa, cuponul, datele de plată, cât şi alte elemente considerate relevante de către emitent, intermediarul/sindicatul de intermediere şi Bursa de Valori Bucureşti - S.A. Prospectul de emisiune nu reprezintă un prospect în sensul prevederilor Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE şi Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 privind implementarea Directivei 2003/71/CE în ceea ce priveşte informaţiile cuprinse în prospecte, precum şi formatul, includerea şi publicarea acestor prospecte şi diseminarea materialelor publicitare;5. ordinul ministrului finanţelor publice sau al ministrului delegat pentru buget, conform legii, privind aprobarea prospectului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, a Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a Bursei de Valori Bucureşti - S.A.;6. în cazul emisiunilor lansate pe piaţa primară reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A., decontarea operaţiunilor de piaţă primară şi secundară se realizează prin intermediul Depozitarului Central - S.A., conform legislaţiei pieţei de capital şi normelor şi reglementărilor specifice;7. decontarea emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie se evidenţiază astfel:- valoarea nominală, în finanţarea/refinanţarea datoriei publice guvernamentale;- în cazul în care preţul tranzacţiei este cu prima, suma în lei aferentă primei reprezintă cheltuială negativă şi se înregistrează în clasificaţia economică a cheltuielilor bugetului de stat, la bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.03 «Prime la emisiunea titlurilor de stat»;- în cazul în care preţul tranzacţiei este cu discont, suma în lei aferentă discontului reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe». Cu suma reprezentând discontul se reîntregeşte, la data decontării rezultatelor adjudecării emisiunii, valoarea nominală a titlurilor de stat".3. După punctul 4.1.1 se introduc două noi puncte, punctele 4.1.1^1 şi 4.1.1^2, cu următorul cuprins:"4.1.1^1 Ministerul Finanţelor Publice poate emite titluri de stat pe piaţa interbancară supravegheată de Banca Naţională a României şi/sau pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.4.1.1^2 În cazul titlurilor de stat emise pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, modalităţile de plasare, rambursare şi decontare a titlurilor de stat, precum şi alte activităţi legate de organizarea şi reglementarea pieţei primare şi/sau secundare a titlurilor de stat se stabilesc prin convenţie încheiată cu Bursa de Valori Bucureşti - S.A., Depozitarul Central - S.A. şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, după caz."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 26 noiembrie 2014.Nr. 1.075.----