ORDIN nr. 1.846 din 28 noiembrie 2014privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 1.846 din 28 noiembrie 2014
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 2.408 din 3 decembrie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014  Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul atestatului de producător eliberat de primari persoanelor fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol. (2) Modelul şi conţinutul atestatului de producător sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Formularul atestatului de producător are caracteristicile tehnice cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 2. (2) Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicită Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. tipărirea necesarului de formulare.  +  Articolul 3 (1) Primarii eliberează atestate de producător cu respectarea următorului regim de completare a acestora: a) numele şi prenumele titularului - se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care solicită atestat de producător; b) datele de identificare ale titularului - se completează cu datele privind adresa de domiciliu, seria şi numărul CI/BI, CNP; c) produsele pentru care se solicită emiterea atestatului de producător - se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, după caz, sau toate produsele zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale deţinute de titular. (2) Atestatul de producător este valabil un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial la cererea titularului.  +  Articolul 4 (1) La nivelul fiecărei primării se înfiinţează, se organizează şi se gestionează Registrul pentru evidenţa atestatelor de producător, pe suport hârtie şi în format electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale titularului atestatului de producător, suprafaţa de teren agricol utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute. (2) Modelul şi conţinutul Registrului pentru evidenţa atestatelor de producător sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5 (1) Atestatul de producător îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri: a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat; b) în caz de deces al titularului; c) la solicitarea titularului. (2) Eliberarea atestatului de producător cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol atrage după sine nulitatea acestuia. (3) În situaţia pierderii/distrugerii/furtului atestatului de producător, titularul acestuia este obligat să anunţe în termen de 24 de ore unitatea de poliţie cea mai apropiată, precum şi autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere, un duplicat cu aceeaşi valabilitate cu a atestatului iniţial, operând menţiunea corespunzătoare în Registrul pentru evidenţa atestatelor de producător.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statp. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de stat  +  Anexa 1 (model)[STEMA ROMÂNIEI]ROMÂNIAPrimăria ..........., judeţul ............ATESTAT DE PRODUCĂTORSERIA ..... NR. ............În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,având în vedere cererea dlui (dnei) ......, în calitate de titular(ă), domiciliat(ă) în judeţul ......, localitatea ........., str. ....... nr. ....., legitimat(ă) cu CI/BI seria ...... nr. ......, cod numeric personal (CNP) ........., şi înregistrată la primărie sub nr. ..... din .......,ca urmare a verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 145/2014,se emiteATESTAT DE PRODUCĂTORpentru ......., domiciliat(ă) în judeţul ......., localitatea ....., str. .... nr. ......, legitimat(ă) cu CI/BI seria ..... nr. .........., cod numeric personal (CNP) .............,pentru următoarele produse agricole:┌───────────┬──────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────┐│ Produsul*)│ Suprafaţa de teren exploatată│Produsul**)│Număr, efective animale││ ├─────────────────┬────────────┤ │ ││ │ ha │ ari │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │└───────────┴─────────────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, pentru care se solicită emiterea atestatului.

  **) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, pentru care se solicită emiterea atestatului.
  *Font 8*    Data emiterii ...... Vizat anul ..... semestrul ...... Vizat anul .... semestrul .......                                Primar,               .........................................               (numele şi prenumele, semnătura, ştampila)NOTĂ:Formular tipărit de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., anul .............
   +  Anexa 2 LISTAcuprinzând caracteristicile tehnice ale formularuluiatestatului de producătorFormularul atestatului de producător se tipăreşte cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice: a) hârtie de securitate; b) tipărire pe format A4; c) finisare în blocuri a câte 100 file, cu copertă din hârtie ofset; d) tipărire faţă 2 culori; e) numerotare cu 7 cifre, de la 0000001 la 0010000; f) seria atestatului se completează cu indicativul judeţului/municipiului Bucureşti; g) textul negru.  +  Anexa 3 - model -Judeţul ..................Primăria .................Registrul pentru evidenţa atestatelor de producător*Font 7*┌─────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┐│Nr. │ Producător agricol │ Cerere pentru │Produsele pentru care se solicită│ Atestat de │Observaţii/││crt./│(numele şi prenumele,│eliberarea atestatului│ atestatul de producător │ producător │ menţiuni ││data │ CNP, adresa) │ de producător ├────────┬──────────┬─────────────┤ (nr. serie/ │ ││ │ │ (nr./data) │Produsul│Suprafaţa │ Număr, │data emiterii)│ ││ │ │ │ │ de teren │ efective │ │ ││ │ │ │ │exploatată│ animale │ │ │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┤│.... │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┘Întocmit.................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)NOTĂ:Registrul se numerotează, se şnuruieşte şi se sigilează.----