METODOLOGIE din 28 noiembrie 2008 (*actualizată*)organizării şi desfăşurării examenului de definitivare în profesie a poliţiştilor, precum şi de evaluare a cadrelor militare debutante în profesie/încadrate din sursă externă la finalizarea perioadei de tutelă profesională(actualizată până la data de 25 noiembrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------  +  Articolul 1 (1) Evaluarea activităţii personalului care a beneficiat de tutelă profesională la debutul în profesie la prima încadrare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sau la trecerea în corpul profesional superior se face în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de stagiu/probă, respectiv de tutelă profesională, de către şeful/comandantul nemijlocit al compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare evaluator. (2) În situaţia în care evaluatorul are vechimea în funcţie mai mică de un an sau i-a fost şef/comandant personalului evaluat mai puţin de 50% din perioada tutelei, şeful/comandantul unităţii desemnează, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, un alt evaluator, care să nu fi fost tutore profesional al personalului evaluat.  +  Articolul 2 (1) Evaluarea activităţii desfăşurate în perioada tutelei profesionale a poliţiştilor şi cadrelor militare se face pe baza: a) referatului tutorelui; b) raportului de stagiu/probă realizat de persoana tutelată care urmează să fie evaluată; c) raportului de evaluare întocmit de evaluator. (2) Referatul întocmit conform pct. B va sta la baza activităţii de evaluare. Acesta împreună cu testele lunare aplicate personalului tutelat vor fi puse la dispoziţia evaluatorului. (3) Persoana tutelată care urmează să fie evaluată la sfârşitul perioadei de tutelă profesională întocmeşte un raport de stagiu/probă, conform pct. A, pe care îl prezintă evaluatorului. (4) Evaluatorul completează raportul de evaluare a perioadei de stagiu/probă, respectiv de tutelă pentru cei pentru care perioada de stagiu/probă nu se suprapune perioadei de tutelă, conform pct. C.  +  Articolul 3Notarea criteriilor de evaluare se face astfel: 1 punct = nesatisfăcător; 2 puncte = satisfăcător; 3 puncte = bun; 4 puncte = foarte bun; 5 puncte = excepţional. Punctajul final se calculează astfel: [(60 x punctajul criteriului A) + (10 x punctajul criteriului B) + (10 x punctajul criteriului C) + (10 x punctajul criteriului D) + (10 x punctajul criteriului E)/100].  +  Articolul 4Evaluatorul desfăşoară următoarele activităţi: a) analizează raportul de stagiu şi referatul întocmit de tutorele profesional; b) realizează interviul pe baza concluziilor rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute la lit. a) şi a criteriilor stabilite în formularul raportului de evaluare a perioadei de stagiu/probă; c) acordă fiecărui criteriu de evaluare puncte de la 1 - cel mai mic la 5 - cel mai mare şi face media aritmetică pentru stabilirea punctajului final; transformă punctajul final obţinut în calificativ de evaluare, astfel: între 1,00-2,99 - necorespunzător - nepromovat şi între 3,00-5,00 - corespunzător - promovat.  +  Articolul 5Rezultatul final al evaluării de către evaluator se aduce la cunoştinţa poliţistului care a parcurs perioada de stagiu/probă, respectiv cadrului militar care a parcurs perioada de tutelă profesională, în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului de definitivare, respectiv de finalizare a perioadei de tutelă.  +  Articolul 6 (1) Poliţistul/cadrul militar care este nemulţumit de rezultatul examenului de definitivare/încheiere a perioadei de tutelă profesională îl poate contesta, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă, şefului/comandantului unităţii. (2) Şeful/comandantul unităţii analizează raportul de evaluare a perioadei de stagiu, referatul întocmit de tutorele profesional, raportul de stagiu şi rezultatul interviului şi poate modifica rezultatul examenului, în situaţia în care constată că cele consemnate nu corespund realităţii. (3) Rezultatul contestaţiei se comunică, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data exercitării căii de atac respective. (4) În situaţia în care prin hotărâre definitivă poliţistul nu este definitivat în profesie, evaluatorul va transmite structurii de resurse umane dosarul de examen, pentru luarea măsurilor de destituire din poliţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 7După încheierea perioadei de stagiu/probă, dosarul de evaluare întocmit cu acest prilej, respectiv documentele prevăzute la art. 2 se includ în dosarul profesional/personal.  +  Articolul 8Definitivarea în profesie a poliţiştilor, respectiv destituirea din poliţie se realizează prin dispoziţie a şefului stabilit potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 9Modelele formularelor folosite în procesul de evaluare sunt cele de la pct. A-C.A. - Raportul de stagiuUnitatea ......................RAPORT DE STAGIU (PROBĂ/ÎNCHEIERE A TUTELEI PROFESIONALE)Numele şi prenumele personalului aflat în perioada de stagiu/probă/tutelă profesională ................................................................Categoria, gradul profesional/gradul militar ............................Compartimentul ..........................................................Perioada de stagiu/probă/tutelă profesională: de la ........ la .........┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Atribuţiile de serviciu prevăzute în fişa postului: ││ ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic/comandantul nemijlocit: ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cursuri de specializare/alte forme de perfecţionare urmate în perioada de ││stagiu/probă/tutelă profesională: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Alte activităţi - articole sau lucrări publicate, comunicări ştiinţifice ││etc.: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Descrierea activităţii desfăşurate pe parcursul perioadei de stagiu/ ││probă/tutelă profesională: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dificultăţi întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu/probă/tutelă ││profesională: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Data întocmirii ..................Semnătura ........................B. - Referatul tutoreluiUnitatea ...................REFERATNumele şi prenumele personalului aflat în perioada de stagiu/probă/tutelă profesională .........................................................................Categoria, gradul profesional/gradul militar ............................Compartimentul ..........................................................Perioada de stagiu/probă/tutelă profesională: de la ......... la ........Data completării ...........................................┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Descrierea activităţii desfăşurate de personalul aflat în perioada de ││ stagiu/probă/tutelă profesională: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Aptitudinile dovedite în modul de îndeplinire a atribuţiilor de ││serviciu/executarea ordinelor: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Conduita stagiarului/personalului aflat în perioada de stagiu/probă/tutelă ││profesională: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Concluzii:    .........................................................................    .........................................................................    .........................................................................    Recomandări:    .........................................................................    .........................................................................    .........................................................................    Numele şi prenumele tutorelui profesional ...............................    Categoria, gradul profesional/gradul militar ............................    Semnătura ...............................................................C. - Raportul de evaluareUnitatea ...................................RAPORT DE EVALUARE A PERIOADEI DE STAGIU (PROBĂ/TUTELĂ PROFESIONALĂ)Numele şi prenumele personalului aflat în perioada de stagiu/probă/tutelă profesională ...............................................................Categoria, gradul profesional/gradul militar ..........................Compartimentul .............................................Perioada de stagiu/probă/tutelă profesională: de la ........ la .......Data evaluării .............................................┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ Criterii de evaluare │Pondere│Punctaj│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 1. │Capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, │ │ ││ │respectiv de executare a ordinelor primite; │ │ ││ │adaptabilitatea şi flexibilitatea în îndeplinirea │ │ ││ │atribuţiilor │ 60% │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 2. │Cunoaşterea actelor normative care reglementează domeniul│ │ ││ │propriu de activitate │ 10% │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 3. │Comunicare/uşurinţă în transmiterea ideilor, în scris şi │ │ ││ │verbal, fluenţă în scris, incluzând capacitatea de a │ │ ││ │scrie clar şi concis │ 10% │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 4. │Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea │ │ ││ │de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia │ │ ││ │prin participare efectivă │ 10% │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 5. │Conduita în timpul serviciului │ 10% │ │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ Total │ 100% │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘Calificativ de evaluare .............................Propuneri:.......................................................................Recomandări:.....................................................................................................................................................................................................................Evaluator,Numele şi prenumele ................................................Categoria, gradul profesional/gradul militar .......................Data întocmirii ...............................Semnătura .....................................-------