METODOLOGIE din 28 noiembrie 2008 (*actualizată*)desfăşurării activităţilor de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului(actualizată până la data de 25 noiembrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------  +  Articolul 1 (1) Pentru fiecare dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) din ordin, la începutul fiecărui an în cadrul unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se constituie, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, comisii de analiză a posturilor, în vederea întocmirii sau reactualizării fişelor posturilor. În situaţia în care unitatea are în componenţă subunităţi, se pot constitui şi în cadrul acestora comisii de analiză a posturilor. (2) Persoana prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. e) din prezenta anexă nu se nominalizează în dispoziţia/ordinul de zi pe unitate prevăzută/prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 2Etapele desfăşurării analizei postului sunt următoarele: a) constituirea comisiei de analiză a postului/posturilor; b) completarea Chestionarului pentru analiza postului, conform modelului de la pct. A, de către titularul postului sau, după caz, de către fostul titular al postului ori titulari ai unor posturi cu atribuţii similare; c) culegerea datelor necesare analizei postului de către şeful nemijlocit al ocupantului postului, avându-se ca ghid orientativ Fişa de observaţie a sarcinilor postului, conform modelului de la pct. B; d) stabilirea în cadrul comisiei a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, cuprinse în modulul D din fişa postului, precum şi a condiţiilor specifice de muncă, cuprinse în modulul C din fişa postului, conform Structurii fişei postului şi Îndrumarului de completare a fişei postului prevăzute la pct. C; e) stabilirea în cadrul comisiei, în funcţie de datele analizate până la acest punct, a cerinţelor postului, cuprinse în modulul B din fişa postului, şi a standardelor de performanţă asociate postului, cuprinse în modulul E din fişa postului; f) întocmirea formei finale a fişei postului de către şeful nemijlocit al titularului postului; g) semnarea fişei postului de către şeful nemijlocit al titularului postului şi de către şeful/comandantul unităţii; h) luarea la cunoştinţă a fişei postului şi semnarea acesteia de către titular; i) ataşarea fişei postului la dispoziţia/ordinul de numire, introducerea acestora în dosarul profesional, împreună cu toate celelalte fişe ale posturilor pe care le-a ocupat poliţistul/cadrul militar, şi înmânarea titularului postului, precum şi şefului nemijlocit al acestuia a câte unei copii a fişei postului.  +  Articolul 3 (1) Comisia de analiză a posturilor este compusă dintr-un şef şi mai mulţi membri. (2) Şeful comisiei de analiză a posturilor este numit dintre locţiitorii şefului/comandantului unităţii/subunităţii. (3) Membrii comisiei de analiză a posturilor sunt: a) psihologul de unitate, dacă unitatea are încadrat un asemenea specialist; b) un reprezentant al compartimentului de resurse umane; c) ofiţerul cu atribuţii de formare profesională continuă, altul decât cel prevăzut la lit. b); d) un reprezentant al compartimentului organizare/similar; e) şeful nemijlocit al titularului postului. (4) Pentru culegerea datelor necesare analizei postului, membrii comisiei de analiză a posturilor vor consulta: a) titularul postului, respectiv fostul titular al postului sau titulari ai unor posturi cu atribuţii similare; b) medicul de unitate sau, acolo unde postul este încadrat, medicul de medicina muncii;----------Lit. b) a alin. (4) al art. 3 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. c) şefi ai compartimentelor unităţii care prin natura atribuţiilor intră frecvent în contact cu ocupantul postului.  +  Articolul 4În culegerea datelor necesare analizei postului comisia utilizează în principal următoarele documente: a) regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii; b) fişele anterioare ale postului respectiv; c) chestionarul pentru analiza postului completat de către titularul postului; d) observaţiile membrilor comisiei de analiză a postului şi ale celorlalte persoane consultate, precum şi sinteza acestora, cuprinsă în fişa de observaţie a sarcinilor postului; e) standardele ocupaţionale, acolo unde sunt elaborate pentru posturi cu atribuţii asemănătoare; f) actele normative care au ca obiect de reglementare exercitarea unor profesii sau ocupaţii, de exemplu statutul cadrelor medicale, cadrelor didactice, arhitecţilor etc., ori domenii de activitate - de lucru în anumite condiţii de solicitare fizică, de izolare etc.; g) Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; h) strategiile şi concepţiile ministerului/inspectoratului general/domeniului cu privire la activitatea structurii în care este prevăzut postul. i) fişa de identificare a factorilor de risc profesional, prevăzută de legislaţia privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;----------Lit. i) a art. 4 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. j) fişa-cadru a postului/categoriei de posturi elaborată la nivelul inspectoratului general/similar sau/şi a unităţii aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru posturile aflate în subordine/coordonare cu atribuţii şi cerinţe de ocupare similare la nivelul mai multor structuri centrale şi/sau teritoriale.----------Lit. j) a art. 4 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.  +  Articolul 5Se interzice modificarea aleatorie a elementelor de conţinut ale fişei postului pentru ca aceasta să corespundă criteriilor conjuncturale pe care le îndeplineşte o persoană propozabilă pentru numirea în acel post.  +  Articolul 6Documentele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) se păstrează, după completare, la compartimentul de resurse umane timp de 2 ani pentru toate posturile nou-înfiinţate, precum şi în situaţiile în care s-au produs schimbări semnificative în natura sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor postului ori a cerinţelor de ocupare a acestuia.A.Serviciu/birou/compartiment ...........Grad ........... Nume ........ Prenume ........Funcţia ocupată .............Data ............CHESTIONAR PENTRU ANALIZA POSTULUIAcest chestionar are scopul de a contribui la descrierea postului pe care dumneavoastră îl ocupaţi, printr-o "autofotografiere" a principalelor sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi îndeplinite în ultimele 12 luni. Datele completate vor fi avute în vedere la redactarea fişei postului, iar aceasta va influenţa aprecierea rezultatelor profesionale şi evaluarea necesarului de instruire-formare şi pregătire continuă.┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐│ 1. Lucrările/activităţile pe │ Genul de activitate*2) │ Timpul necesar*3) ││ care le execut*1) │ │ │├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │└────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘-----------*1) În funcţie de numărul lucrărilor/activităţilor îndeplinite, rubricii nr. 1 i se vor ataşa noi file.*2) Exemplu: execut, colaborez la execuţie, dau consultanţă, decid etc.*3) În procente din totalul timpului afectat programului de lucru, până la 100%.2. Lucrările - sarcinile, îndatoririle, responsabilităţile - care mă solicită cel mai mult:3. Lucrările care mi se par inutile - din perspectiva obiectivelor unităţii şi a specificului postului:4. Unităţile/compartimentele/persoanele cu care colaborez cel mai des pe linie de serviciu şi cele fără a căror colaborare nu îmi pot îndeplini satisfăcător sarcinile sunt următoarele:5. Dificultăţi întâmpinate în îndeplinirea sarcinilor mele - relaţionare, dotare, perfecţionare etc.:6. Consider că pentru a-mi îndeplini corespunzător sarcinile de serviciu ar trebui să urmez cursurile de perfecţionare programe de formare profesională continuă:7. Observaţii şi propuneri pentru stabilirea viitoarelor sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi ale postului meu:Semnătura: ..............B.FIŞA DE OBSERVAŢIE A SARCINILOR POSTULUICompartimentul ......................................Denumirea postului ..................................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Definirea sumară a atribuţiilor postului în cadrul compartimentului/unităţii:│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Responsabilităţi îndeplinite: ││ 1. ││ 2. ││ 3. ││ 4. ││ 5. ││ 6. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┐│Nr. │ Documente întocmite │Conţinutul │Periodicitatea│ Către cine - ││crt.│ frecvent în │documentului│ întocmirii │ce structură - ││ │îndeplinirea atribuţiilor│ │ documentelor │ îl transmite/ ││ │ │ │ │ de la cine - ││ │ │ │ │ ce structură - ││ │ │ │ │ îl primeşte │├────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 5. │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┘┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐│Nr. │Activităţi şi operaţiuni efectuate│ Rolul │Cât de frecvent sunt ││crt.│ de ocupantul postului │activităţilor │ desfăşurate │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ 2. │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ 3. │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ 4. │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ 5. │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ 6. │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ 7. │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ 8. │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│ 9. │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│10. │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤│11. │ │ │ │└────┴──────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘C.I. STRUCTURA FIŞEI POSTULUIMINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEUnitatea .............................Caracterul documentuluiAprob*4),Şeful unităţii....................FIŞA POSTULUIA. Identificarea postului1. Compartimentul: ................................................2. Denumirea şi codul postului: .........................................3. Poziţia postului în statul de organizare: ..........................4. Punctajul postului*5): minim, maxim, mediu5. Relaţii cu alte posturi:- relaţii ierarhice/funcţionale/de control/de reprezentare;- relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private6. Definirea sumară a atribuţiilor postului: ................................B. Cerinţele postului1. Categoria de personal care poate ocupa postul: .........................2. Gradul profesional/gradul militar şi clasa necesar(e)*6) ocupantului postului: .................3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. pregătire de bază: ........................................;3.2. pregătire de specialitate: ....................................3.3. alte cunoştinţe: .....................................3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: ............................;3.5. limbi străine: nivelul de cunoaştere pentru citit/scris/vorbit: ..........................4. Experienţă:4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative: ............;4.2. vechime în specialitate: .........................................;4.3. vechime în funcţii de conducere: .................................;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: ............... .5. Aptitudini şi abilităţi necesare: ...................................6. Atitudini necesare/comportament solicitat: ..........................7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: ........................8. Trăsături psihice şi de personalitate: ..............................C. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: .....................................................2. Programul de lucru: .................................................3. Deplasări curente: ..................................................4. Condiţii deosebite de muncă: ........................................5. Riscuri implicate de post: ..........................................6. Compensări: .........................................................D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postuluiSarcini şi îndatoriri în:- munca desfăşurată în fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar; pentru fiecare sarcină şi îndatorire, în % din timpul de lucru: .........................................................Responsabilităţi:- de planificare: ....................................................;- de raportare: ......................................................;- de lucru cu publicul: ..............................................;- de luare a deciziilor: .............................................;- accesul la informaţii: ............................................. .- limite de competenţă; delegarea de atribuţii şi competenţă*7):..................................................................... .E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi2. Indicatori calitativi3. Costuri4. Timp5. Utilizarea resurselor6. Mod de realizareŞeful/Comandantul unităţii*8)Numele şi prenumele ....................Semnătura ........... Data .............Şeful nemijlocitNumele şi prenumele ....................Semnătura ........... Data .............Titularul postuluiNumele şi prenumele ....................Semnătura ........... Data .............----------*4) Numai în situaţia în care şeful unităţii este funcţionar public civil. Se va ştampila.*5) Petru personalul contractual.*6) Pentru funcţionarii publici.*7) Pentru funcţionarii publici.*8) În cazul funcţionarilor publici civili se trece: Avizat de ... - şeful nemijlocit al şefului care a întocmit fişa postului - numele, prenumele, funcţia, semnătura şi data.II. ÎNDRUMARUL DE COMPLETARE A FIŞEI POSTULUI1. Reguli generale pentru redactarea fişei postului:- se va evita înscrierea informaţiilor care nu sunt strict necesare;- se va urmări înţelegerea clară de către ocupantul postului a sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin;- se va utiliza un stil direct şi accesibil, cu termeni precişi, pe cât posibil fără a face abuz de termeni tehnici sau neologisme;- se vor utiliza fraze simple, cu un minim de complexitate a structurii;- se va utiliza persoana a treia singular, timpul prezent, diateza activă (de exemplu: dactilografiază lucrările serviciului, avizează planurile şi programele de învăţământ ale şcolilor de agenţi de poliţie etc.).2. Fişa postului se completează astfel:*Font 8*┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Rubrica │ Cum se completează │ Exemple │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Caracterul │Se înscrie caracterul nesecret/secret de serviciu │nesecret ││documentului │al fişei postului. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│A. Identi- │Se înscriu datele care identifică/individualizează postul în ansamblul funcţiilor din ││ficarea │Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; datele din acest modul se completează ││postului │după consultarea compartimentului de resurse umane. │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│1. compar- │Se înscriu structura imediat superioară celei din │Serviciul funcţii publice ││timentul │care face parte postul, precum şi denumirea │ ││ │compartimentului/structurii - biroului, secţiei, │ ││ │serviciului etc. - în care lucrează ocupantul │ ││ │postului. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│2. denumirea │Se completează cu datele corespunzătoare │ofiţer specialist principal - evidenţă││ şi codul │înscrise în statul de organizare al unităţii şi în│poliţişti; şef birou evidenţă cadre ││ postului │sistemul informatic de personal, dacă este │militare; ││ │implementat; în situaţia în care profesia/ocupaţia│locţiitor şef serviciu politici de ││ │cu care este prevăzut postul este cuprinsă în │resurse umane; ofiţer specialist II - ││ │Clasificarea ocupaţiilor din România - COR - │psiholog; ││ │se înscrie şi codul prevăzut de aceasta; se │- codul postului va fi cel utilizat în││ │introduce şi clasificarea internă a ocupaţiei, │sistemul informatic de gestiune a ││ │dacă este cazul. │resurselor umane; ││ │ │- codul 243202 - bibliotecar cu studii││ │ │superioare - din COR │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3. poziţia │Se specifică numărul curent al postului în statul │ 34 ││postului în │de organizare al unităţii. │ ││statul de │ │ ││organizare │ │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│4. punctajul │Se specifică pentru personalul contractual, │ ││ postului: │potrivit procedurilor în vigoare de evaluare a │ ││ minim, │postului, punctajul minim, maxim şi mediu │ ││ maxim, mediu│acordat postului. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│5. relaţii │Se înscriu relaţiile ierarhice, respectiv cui se │- se subordonează direct inspectorului││cu alte │subordonează/pe cine are în subordine; relaţiile │general al IGPF, are în subordine ││posturi: │funcţionale - de consultare, îndrumare, avizare │nemijlocită întregul personal al ││- relaţii │etc. pe linie de specialitate, într-un anumit │direcţiei şi în subordine directă ││ierarhice/ │domeniu; relaţiile de control - control de │directorii adjuncţi şi compartimentul ││funcţionale/ │specialitate; relaţiile de reprezentare; de │secretariat; se subordonează ││de control/de│asemenea, se notează, dacă este cazul, relaţiile │funcţional şefului DGMRU; ││reprezentare;│pe care le are ocupantul postului prin natura │- îndrumă şi controlează activitatea ││- relaţii cu │atribuţiilor de serviciu cu autorităţi, instituţii│şefilor posturilor de poliţie din ││autorităţi, │publice, organizaţii internaţionale, persoane │comunele ││instituţii │juridice private. │......................................││publice, │ │ ││organizaţii │ │ ││internaţio- │ │ ││nale,persoane│ │ ││juridice │ │ ││private │ │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│6. definirea │Se precizează pe scurt - în una, două fraze - │conduce serviciul care elaborează ││sumară a │scopul/rolul principal al postului în cadrul │politicile de personal ale ││atribuţiilor │compartimentului/unităţii, respectiv contribuţia │Ministerului Internelor şi Reformei ││postului │pe care o are la îndeplinirea misiunii şi │Administrative, coordonează elaborarea││ │atribuţiilor instituţiei. │şi fundamentarea politicilor de ││ │ │personal specifice inspectoratelor ││ │ │generale/similare │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│B. Cerinţele │Se întocmeşte ca urmare a analizei postului şi avându-se în vedere prevederile actelor ││postului │normative în vigoare; include rubrici referitoare la condiţiile de studii, vechime, ││ │precum şi alte condiţii specifice de ocupare a postului; în unele lucrări de management ││ │resurse umane se intitulează şi "specificaţiile de personal"; toate cerinţele acestui ││ │modul - inclusiv cele referitoare la aptitudini, abilităţi şi atitudini/comportament - ││ │sunt obligatorii şi trebuie verificată îndeplinirea lor înainte de ocuparea postului; în ││ │consecinţă, cerinţele postului incluse în acest modul trebuie dovedite fie prin documente││ │fie, acolo unde este cazul, prin aplicarea unor teste/probe practice în cadrul ││ │concursului/examenului de ocupare a postului ori, în cazul trăsăturilor psihice şi de ││ │personalitate, prin aplicarea acelor baterii de teste psihologice care permit ││ │identificarea lor. │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│1. categoria │Se înscrie/înscriu una sau mai multe dacă postul │- ofiţer/personal contractual; ││de personal │este "în furcă" între categoriile: ofiţer de │- subofiţer; ││ce poate │poliţie/agent de poliţie/ofiţer/maistru │- funcţionar public, clasa I ││ocupa postul │militar/subofiţer/funcţionar public/personal │ ││ │contractual/militar angajat pe bază de contract; │ ││ │pentru funcţionarii publici se trece şi clasa │ ││ │prevăzută. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│2. gradul │Se trece limita minimă a gradului │- inspector de poliţie; ││profesional/ │profesional/militar necesar pentru ocuparea │- maior ││gradul │postului, avându-se în vedere prevederile din │ ││militar │statul de organizare al unităţii şi legislaţia în │ ││ │vigoare; pentru funcţionarii publici şi personalul│ ││ │contractual se trec în aceleaşi condiţii clasa şi │ ││ │gradul profesional, respectiv categoria. │ │├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│3. pregătire - cuprinde rubrici în care se înscriu condiţiile de studii, precum şi, dacă este cazul, ││aria/domeniul cunoştinţelor şi abilităţilor necesare ocupării postului, pentru care nu este ││indispensabilă absolvirea unei instituţii de formare iniţială ori formare profesională continuă │├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│3.1. pregă- │Se va/vor nota calificarea profesională sau/şi │- studii superioare cu diplomă de ││tire de bază │domeniul (pentru nivelul preuniversitar), │licenţă; ││ │domeniul de studii universitare de licenţă, │- studii superioare cu diplomă de ││ │specializarea/programul de studii universitare de │licenţă în domeniul juridic şi diplomă││ │licenţă, programul de studii de masterat ş.a.m.d. │de studii universitare de masterat în ││ │în care este absolut necesară pregătirea, │criminalistică; ││ │arma/specialitatea militară, diplomele/licenţele │- studii superioare cu diplomă de ││ │necesare; se înscrie numai nivelul cel mai înalt a│licenţă în domeniul ştiinţe militare ││ │pregătirii necesare şi doar dacă este cazul │şi informaţii sau drept; ││ │direcţia de aprofundare etc.; dacă postul poate fi│- studii superioare cu diplomă de ││ │ocupat de absolvenţii mai multor specializări │licenţă în psihologie, sociologie sau ││ │universitare etc., se precizează toate acestea │asistenţă socială; ││ │ │- studii liceale │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3.2. pregă- │Se înscrie denumirea cursului/cursurilor de │- curs cadre de conducere pentru ││tire de │perfecţionare/aprofundare, specializare etc. │aparatul central al ministerului; ││specialitate │ulterior/ulterioare dobândirii pregătirii de bază,│- managementul resurselor umane; ││ │dacă este/sunt indispensabil/indispensabile │- cursul de comandanţi de companie; ││ │îndeplinirii atribuţiilor postului; dacă este │- modulul universitar de pregătire ││ │necesar se vor trece şi nivelul pregătirii, │psihopedagogică - necesar posturilor ││ │diplomele/certificatele de calificare etc. │de profesori/instructori militari ││ │solicitate, durata cursului etc.; rubrica în │ ││ │ansamblu şi detaliile se completează doar dacă │ ││ │este cazul, avându-se în vedere şi Ghidul carierei│ ││ │personalului Ministerului Internelor şi Reformei │ ││ │Administrative. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3.3. alte │Pentru anumite posturi este suficient ca ocupanţii│cultură generală, cunoştinţe generale ││cunoştinţe │acestora să dovedească faptul că posedă │cu privire la sistemul de resurse ││ │anumite cunoştinţe sau/şi că le pot aplica, fără a│umane al Ministerului Internelor şi ││ │fi necesară absolvirea unui curs formal/program │Reformei Administrative; psihosocio- ││ │de pregătire finalizat cu o diplomă/un certificat │logia muncii şi a organizaţiilor ││ │într-o instituţie de învăţământ. Atenţie! fiecare │ ││ │criteriu prevăzut la această rubrică trebuie să │ ││ │fie verificat şi, după caz, evaluat înaintea │ ││ │numirii - de exemplu, îndeplinirea cerinţelor │ ││ │poate fi demonstrată prin vechime într-o structură│ ││ │care presupune exercitarea directă şi nemijlocită │ ││ │a cunoştinţelor solicitate ori, în situaţia în │ ││ │care candidaţii nu pot atesta cele de mai sus, │ ││ │în mod obligatoriu prin aplicarea în cadrul probei│ ││ │scrise ori a interviului a unor întrebări care │ ││ │să poată identifica gradul de însuşire a │ ││ │cunoştinţelor. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3.4. autoriza│Se completează doar dacă este cazul/sunt │permis de conducere categoriile A-F; ││ţii speciale │indispensabile îndeplinirii atribuţiilor postului:│autorizaţie de lucru cu aparatură de ││pentru │atestate, calificări speciale etc. │măsurare pe bază de ultrasunete ││exercitarea │ │ ││atribuţiilor │ │ ││postului │ │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3.5. limbi │Se vor nota pentru personalul care necesită │- franceză: citit - foarte bine, ││străine: │cunoştinţe în domeniul limbilor străine, pentru │scris -bine, vorbit - foarte bine; ││citit/scris/ │toate limbile străine necesare, la fiecare dintre │engleză: citit - bine, scris - ││vorbit │categoriile: citit, scris, vorbit, calificativele:│satisfăcător, vorbit - bine; ││ │satisfăcător, bine, foarte bine; se va trece, dacă│- cel puţin o limbă străină de ││ │este cazul, obligativitatea atestatului de │circulaţie internaţională la nivel ││ │cunoscător la nivelul A-D al limbii sau nivelul │"bine" pentru citit/vorbit; ││ │conform normelor STANAG 6001 (nivelul 1 = │- engleză: STANAG 2 ││ │elementar; 2 = satisfăcător/limitat de lucru; 3 = │ ││ │bun/minim profesionist; 4 = foarte bun/total │ ││ │profesionist; 5 = excelent/bilingv), respectiv │ ││ │STAGPOL. │ │├─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│4. experienţă - cuprinde rubrici în care se înscriu condiţiile de vechime în muncă, instituţie, ││specialitate, funcţii de conducere, precum şi perioada necesară pentru acomodarea la cerinţele ││postului. Atenţie! pentru anumite categorii de personal - de exemplu, cadre didactice - sau funcţii ││sunt stabilite prin actele normative de nivel superior condiţii de vechime pentru ocuparea unor posturi││sau funcţii │├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│4.1. vechime │Se completează doar dacă este cazul cu: │- un an vechime în muncă; nu este ││în muncă, │vechimea minimă obligatorie în muncă - fără de │necesară vechime în Ministerul ││din care în │care nu poate face faţă atribuţiilor postului, în │Internelor şi Reformei Administrative;││Ministerul │număr minim de ani, sau/şi vechimea în │- nu este necesară vechime în muncă ││Internelor şi│Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, │sau în Ministerul Internelor şi ││Reformei Ad- │dacă este indispensabilă îndeplinirii atribuţiilor│Reformei Administrative ││ministrative │postului. Atenţie! o gamă foarte largă de posturi │ ││ │nu necesită vechime în muncă. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│4.2. vechime │Se va trece vechimea minimă obligatorie în │2 ani vechime în funcţii didactice/de ││în specia- │specialitate necesară personalului - fără de care │instructor militar ││litate │nu poate face faţă atribuţiilor postului. Atenţie!│ ││ │pentru o gamă largă de ocupaţii, posturi sau │ ││ │funcţii sunt stabilite prin lege ori statute │ ││ │speciale - de exemplu, statutul personalului │ ││ │didactic - condiţii de vechime în specialitate; │ ││ │se includ şi prevederile din Ghidul carierei │ ││ │personalului Ministerului Internelor şi Reformei │ ││ │Administrative. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│4.3. vechime │Se notează pentru toate funcţiile de conducere, în│- nu este necesară vechime în funcţii ││în funcţii │ani, vechimea minimă obligatorie - fără de care │de conducere - pentru funcţia de şef ││de conducere │nu poate face faţă atribuţiilor postului - pe │serviciu; ││ │funcţii de conducere/comandă, în concordanţă cu │- 3 ani vechime în funcţii de ││ │condiţiile stabilite prin Ghidul carierei │conducere pentru funcţia de director ││ │personalului Ministerului Internelor şi Reformei │în cadrul inspectoratelor generale ││ │Administrative. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│4.4. perioada│Se trece perioada apreciată ca fiind necesară │3-6 luni ││pentru acomo-│pentru acomodarea la cerinţele postului/integrarea│ ││darea la │profesională; în cazul posturilor de execuţie, │ ││cerinţele │pentru perioada respectivă se va asigura │ ││postului │tutelă/îndrumare profesională din │ ││ │partea şefului nemijlocit sau/şi a unui tutore │ ││ │profesional; pentru personalul contractual se │ ││ │trece şi perioada de probă. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│5. aptitudini│Se vor enumera doar aptitudinile şi abilităţile │aptitudini de conducere - organizato- ││şi abilităţi │absolut necesare pentru a face faţă atribuţiilor │rice, decizionale, de coordonare, ││necesare │postului; se notează ce trebuie să poată face │control ..., de planificare, spirit de││ │ocupantul postului, îndemânările, priceperile, │observaţie: ││ │iscusinţele acestuia; pentru posturile de │dezvoltare foarte bună; de lucru sub ││ │funcţionar public se înscrie în mod obligatoriu │presiunea timpului: dezvoltare foarte ││ │şi nivelul abilităţilor de operare/programare a │bună; o bună gândire analitică şi ││ │computerului, dacă este necesar; se trec ori de │conceptuală; poate să lucreze cu ││ │câte ori este posibil următoarele niveluri de │supervizare redusă, bun negociator; ││ │dezvoltare: │utilizarea la nivel satisfăcător a ││ │dezvoltare obişnuită; dezvoltare bună; dezvoltare │computerului personal ││ │foarte bună; pentru completarea acestei rubrici se│ ││ │consultă psihologul de unitate, dacă unitatea are │ ││ │încadrat astfel de specialist, precum şi personalul ││ │care a absolvit studii de management general. │ ││ │Atenţie! îndeplinirea fiecărui criteriu prevăzut la ││ │această rubrică trebuie să fie verificată înaintea│ ││ │numirii, cu ocazia probei scrise sau a interviului│ ││ │ori, după caz, a examinării psihologice. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│6. atitudini │Cum trebuie să se comporte ocupantul postului, │spirit de iniţiativă: dezvoltare bună;││necesare/ │ce atitudine trebuie să aibă în mod obligatoriu │capacitate de a lucra în echipă: ││comportament │acesta pentru a-şi îndeplini atribuţiile │dezvoltare foarte bună; disponibili- ││ │profesionale; se vor trece ori de câte ori este │tate la schimbare ││ │posibil calificativele: dezvoltare obişnuită; │ ││ │dezvoltare bună; dezvoltare foarte bună. Atenţie! │ ││ │îndeplinirea fiecărui criteriu prevăzut la această│ ││ │rubrică trebuie să fie verificată înaintea numirii│ ││ │cu ocazia interviului sau/şi a examinării │ ││ │psihologice ori a cunoaşterii. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│7. parametri │Se înscriu doar pentru posturile cu solicitări │apt pentru funcţii de conducere ││privind │fizice şi psihice intense/deosebite, de exemplu, │ ││starea │luptător în SPIR - a se vedea actele normative │ ││sănătăţii │care reglementează domeniul; cerinţele specifice │ ││somatice │vor fi stabilite de către medicul unităţii, │ ││ │conform metodologiilor de specialitate. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│8. trăsături │Se înscriu doar pentru posturile cu solicitări │- apt pentru funcţii de conducere; ││psihice şi de│fizice şi psihice intense/deosebite; cerinţele │- apt pentru lucrul cu cifru ││personalitate│specifice vor fi stabilite de către psihologul │ ││ │de unitate/din structurile de profil ce deservesc │ ││ │unitatea, în funcţie de sarcinile, îndatoririle şi│ ││ │responsabilităţile postului şi de condiţiile de │ ││ │muncă specifice. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│C. Condiţii │Se completează ca urmare a rezultatelor analizei │ ││specifice de │postului. │ ││ muncă │ │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│1. locul de │Se completează doar în situaţia în care locul de │ ││muncă │muncă nu este la sediul unităţii; se trece, dacă │ ││ │este cazul, zona de responsabilitate pe care o │ ││ │deserveşte. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│2. programul │Programul de lucru în număr de ore zilnic, ture │- serviciu în ture 12 ore cu 24 ore ││de lucru │etc.; se completează doar în situaţia în care │odihnă; ││ │programul zilnic este prin dispoziţie/ordin de zi │- serviciu de noapte ││ │mai mare de 8 ore sau/şi în afara orelor de │ ││ │program 8,00-16,00. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3. deplasări │Deplasări curente: unde, în ce scop, │controale tematice în unităţi: ││curente │periodicitatea, durata medie a unei deplasări │5-10 zile lunar │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│4. condiţii │Se înscriu dacă este cazul şi potrivit actelor │expunere la radiaţii electromagnetice ││deosebite │normative în vigoare: lucrul în condiţii de zgomot│ ││de muncă │crescut/continuu, noxe, praf, lumină insuficientă,│ ││ │temperatură excesiv de scăzută/ridicată, │ ││ │umiditate, expunerea la substanţe chimice, │ ││ │condiţii igienice improprii, vibraţii, radiaţii │ ││ │etc.; lucrul în condiţii de izolare, posturi fixe;│ ││ │pentru completarea acestei rubrici se vor consulta│ ││ │compartimentul de inspecţie a muncii, medicul şi │ ││ │psihologul de unitate. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│5. riscuri │Se notează dacă există/s-au manifestat frecvent │ ││implicate │situaţii în care ocupantul postului poate fi/a │ ││de post │fost victima unor violenţe, dacă este expus │ ││ │riscului de accidente de muncă, solicitărilor │ ││ │emoţionale intense - contact frecvent cu victime │ ││ │ale accidentelor, violenţelor etc., riscului de │ ││ │îmbolnăvire profesională - datorat expunerii │ ││ │la...-, de infecţii etc.; pentru completarea │ ││ │acestei rubrici se va consulta medicul şi, dacă │ ││ │unitatea are încadrat, psihologul de unitate. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│6. compensări│Se specifică sporurile salariale şi de concediu de│- 25% indemnizaţie de dispozitiv, ││ │odihnă care se acordă în mod legal în urma │condiţii speciale de muncă, spor ││ │exercitării activităţilor în condiţii deosebite de│salarial 15%, concediu suplimentar; ││ │muncă, risc şi solicitare psihică intensă, precum │- 20% din solda lunară spor pentru ││ │şi grupa de muncă. │activitatea desfăşurată în localităţi ││ │ │izolate; ││ │ │- spor pentru lucru cu substanţe ││ │ │chimice - laborator foto -: 5% │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│D. Descrierea│Conţinutul acestui modul se întocmeşte de către şeful nemijlocit al ocupantului postului,││sarcinilor, │în funcţie de datele culese din analiza postului; se are în vedere acordul cu atribuţiile││îndatoririlor│compartimentului/structurii din care face parte/acoperirea tuturor sarcinilor acestuia; ││şi responsa- │descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor fiecărui post se face în ││bilităţilor │ordinea importanţei acestora, a frecvenţei de desfăşurare şi a gradului de încărcare cu ││postului │activitatea/sarcina respectivă; se interzice formula "execută şi alte sarcini". │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│sarcini şi │Munca de fiecare zi/săptămânal/ocazional/ │săptămânal: coordonează activităţile ││îndatoriri │temporar; se completează în ordinea importanţei │de educaţie fizică şi cele de ││ │activităţilor/atribuţiilor/sarcinilor şi a │cunoaştere a limbilor străine ││ │timpului de lucru alocat; pe cât posibil se │desfăşurate în unitate - aproximativ ││ │notează, cu aproximaţie, cât la sută din timpul │5-10% din timpul total de lucru ││ │total de lucru într-un an calendaristic este │ ││ │alocat de regulă fiecărei sarcini şi îndatoriri. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│responsabili-│Se înscriu în continuarea sarcinilor şi │- intervine la aplanarea stărilor ││tăţi de │îndatoririlor: responsabilităţile de planificare/ │conflictuale care apar spontan pe ││planificare/ │raportare/lucru cu publicul/luare a deciziilor, │timpul patrulării sau la care a fost ││raportare/ │alte responsabilităţi, dacă este cazul, precum şi │direcţionat de către O.S.; ││lucru cu pu- │accesul la informaţii clasificate, conform │- aplică sancţiuni contravenţionale ││blicul/luare │reglementărilor legale; se notează pentru fiecare │pentru faptele ce încalcă prevederile ││a deciziilor/│categorie de responsabilităţi, acolo unde este │Legii securităţii şi sănătăţii în ││accesul la │cazul; pentru funcţionarii publici se vor trece │muncă nr. 319/2006 ││informaţii/ │şi limite de competenţă şi delegarea de atribuţii │ ││limite de │şi competenţă, potrivit reglementărilor de nivel │ ││competenţă │superior privind organizarea şi desfăşurarea │ ││şi delegarea │carierei funcţionarilor publici. │ ││de atribuţii │ │ ││şi competenţă│ │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│E. Standarde │Completarea acestui modul este facultativă; conţinutul indicatorilor se stabileşte de ││de performan-│către şeful nemijlocit al ocupantului postului, având în vedere rezultatele analizei ││ţă asociate │postului; se urmăreşte ca pentru aceleaşi categorii/clase de posturi să fie stabiliţi ││postului │indicatori unitari la nivelul aparatului central al ministerului/inspectoratelor ││ │generale/similare, precum şi al specialităţilor/domeniilor de activitate comune. │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│1. indicatori│Cât de mult/multe, număr de lucrări/activităţi ce │dactilografierea tuturor lucrărilor ││cantitativi │revin ocupantului postului │biroului; operarea în documentele de ││ │ │evidenţă a personalului în activitate ││ │ │a tuturor schimbărilor survenite │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│2. indicatori│Cât de bine, complet sunt îndeplinite atribuţiile;│lucrări corecte, coerente, aplicabile,││calitativi │gradul de autonomie faţă de şeful direct etc. │complete... intervenţia şefului direct││ │ │nu va depăşi 20% │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3. costuri │Cheltuieli implicate - doar acolo unde │ ││ │este posibilă/uzitată calcularea acestora │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│4. timp │Când va fi realizat obiectivul, termene de │ ││ │realizare, norma de timp afectată │ ││ │lucrărilor-tip │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│5. utilizarea│Echipamente/utilaje utilizate, resurse │computer personal; personalul biroului││resurselor │aflate la dispoziţie; se va specifica nivelul │ ││ │la care trebuie utilizate acestea pentru │ ││ │realizarea eficientă a atribuţiilor - în │ ││ │procente etc. │ │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│6. mod de │Cu aportul/contribuţia cui se vor îndeplini │lucrările se elaborează individual ││realizare │atribuţiile postului: individual, în colectiv, │ ││ │în colaborare cu alte structuri din interiorul │ ││ │sau exteriorul Ministerului Internelor şi Reformei│ ││ │Administrative │ │└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘------