HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 26 noiembrie 2014privind înfiinţarea Institutului de Psihiatrie "Socola" Iaşi prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Iaşi, şoseaua Bucium nr. 36, judeţul Iaşi, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi, unitate sanitară cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi este unitate de asistenţă medicală de specialitate care are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de psihiatrie. La nivelul acestei unităţi se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică-medicală, de îndrumare şi coordonare metodologică în specialitatea psihiatrie, pentru judeţele din nord şi est, precum şi de educaţie medicală continuă.  +  Articolul 3 (1) Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Conducerea Institutului de Psihiatrie "Socola" Iaşi este asigurată potrivit prevederilor art. 178-187 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere şi constituirea tuturor organelor de conducere prevăzute de lege, conducerea interimară a Institutului de Psihiatrie "Socola" Iaşi se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit prevederilor art. 178-187 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Structura organizatorică a Institutului de Psihiatrie "Socola" Iaşi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Personalul din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi se preia de către Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi, cu păstrarea drepturilor şi a salariilor avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi, înfiinţat potrivit art. 1, se finanţează integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se preia de către Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Imobilele compuse din construcţii, anexele şi terenurile aferente, în care funcţionează Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi, se preiau de către Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi, cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data desfiinţării. (3) Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi preia toate drepturile şi se subrogă în toate obligaţiile Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi. (4) Ministerul Sănătăţii va efectua demersurile necesare pentru modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8La anexa nr. 2, litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii", capitolul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"51. Institutul de Psihiatrie «Socola» Iaşi"PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul sănătăţii,Tucmeanu Alin Iulian,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan Vâlcovp. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 26 noiembrie 2014.Nr. 1.058.------