ORDIN nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 2 decembrie 2014



  Având în vedere art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte, după cum urmează: a) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, prevăzute în anexa nr. 1; b) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice, prevăzute în anexa nr. 2; c) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, prevăzute în anexa nr. 3; d) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost, prevăzute în anexa nr. 4; e) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, prevăzute în anexa nr. 5; f) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, prevăzute în anexa nr. 6; g) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte, prevăzute în anexa nr. 7; h) Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, prevăzute în anexa nr. 8; i) Standardele minime de calitate pentru cantina socială, prevăzute în anexa nr. 9; j) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte, prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 2Standardele minime de calitate prevăzute la art.1 se aplică serviciilor sociale, după cum urmează:1. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. a) se aplică serviciilor sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale clasificate la art. 30 alin. (4) lit. c) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu excepţia celor destinate persoanelor cu dizabilităţi şi victimelor violenţei în familie;2. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. b) se aplică serviciilor sociale cu cazare organizate ca locuinţe protejate destinate persoanelor aflate în dificultate cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi şi victimelor violenţei în familie, clasificate la art. 30 alin. (4) lit. a) şi art. 101 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 292/2011;3. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. c) se aplică serviciilor sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale multifuncţionale clasificate la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 292/2011;4. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. d) se aplică serviciilor sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale clasificate la art. 59 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 292/2011;5. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. e) se aplică serviciilor sociale organizate ca adăposturi de noapte, clasificate la art. 59 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 292/2011;6. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. f) se aplică serviciilor sociale organizate ca centre de zi, clasificate la art. 30 alin.(4) lit. b) din Legea nr. 292/2011, destinate tuturor categoriilor de beneficiari de servicii sociale, cu excepţia celor destinate persoanelor cu dizabilităţi şi victimelor violenţei în familie;7. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. g) se aplică serviciilor sociale clasificate la art. 30 alin. (4) lit. e), inclusiv serviciilor sociale prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 292/2011;8. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. h) se aplică serviciilor de îngrijire personală la domiciliu, clasificate la art. 30 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 292/2011, destinate persoanelor vârstnice;9. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. i) se aplică cantinelor sociale definite la art. 61 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, a căror organizare şi funcţionare este reglementată prin Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;10. Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 lit. j) se aplică serviciilor sociale organizate şi acordate conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 292/2011.  +  Articolul 3În cazul centrelor multifuncţionale de servicii sociale se aplică standardele minime de calitate specifice fiecărui tip/fiecărei categorii de servicii sociale care funcţionează în cadrul centrului respectiv, cu excepţia standardelor referitoare la management şi resurse umane care sunt comune.  +  Articolul 4Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 sunt structurate după cum urmează: a) module: denumire şi numerotare cu cifre romane; b) standarde: definire, rezultate aşteptate şi numerotare cu cifre arabe; c) condiţii/criterii ale fiecărui standard: enunţ, detaliere şi numerotare compusă din litera S şi cifre arabe corespunzătoare numărului standardului şi numărului condiţiei/criteriului; d) indicatori de monitorizare (Im): documente şi modalităţi de evidenţiere a respectării standardului.  +  Articolul 5 (1) Pentru completarea fişei de autoevaluare, definită la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, cu punctajul aferent standardelor minime de calitate, se acordă câte un punct pentru fiecare condiţie/criteriu ce trebuie îndeplinit obligatoriu. (2) Punctajul minim obligatoriu pentru fiecare categorie de standarde minime de calitate este prevăzut în secţiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1-10.  +  Articolul 6Serviciile sociale publice şi private prevăzute la art. 2, înfiinţate ca servicii sociale cu sau fără personalitate juridică, au obligaţia de a îndeplini standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 pentru a fi acreditate.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-10 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 5 august 2005; b) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 17 aprilie 2006.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 5 noiembrie 2014.Nr. 2.126.  +  Anexa 1STANDARD 05/11/2014  +  Anexa 2STANDARD 05/11/2014  +  Anexa 3STANDARD 05/11/2014  +  Anexa 4STANDARD 05/11/2014  +  Anexa 5STANDARD 05/11/2014  +  Anexa 6STANDARD 05/11/2014  +  Anexa 7STANDARD 05/11/2014  +  Anexa 8STANDARD 05/11/2014  +  Anexa 9STANDARD 05/11/2014  +  Anexa 10STANDARD 05/11/2014