ORDIN nr. 793 din 28 septembrie 1998
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 decembrie 1998  Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,pentru îndeplinirea îndatoririlor ce revin Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului conform Hotărârii Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea şi funcţionarea acestui minister,în aplicarea art. 8 lit. d) şi a art. 50 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă tarifele unitare, în funcţie de care se va calcula şi se va stabili valoarea minima de pornire a licitaţiei pentru atribuirea în gestiune a fiecărui fond de vânătoare, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă metodologia de calcul al valorii minime de pornire a licitaţiei pentru atribuirea în gestiune a fiecărui fond de vânătoare, prevăzută în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Valoarea reală de atribuire în gestiune a fiecărui fond de vânătoare se va determina numai prin licitaţie publică, cu plic închis, pornind de la valoarea minima calculată, conform art. 1. (2) La licitaţie pot participa numai unităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 103/1996, care nu deţin în prezent fonduri de vânătoare sau care, deşi deţin asemenea fonduri, doresc sa gestioneze şi alte fonduri de vânătoare.  +  Articolul 3 (1) Dreptul de preemţiune al vechiului deţinător, prevăzut la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 103/1996, se poate exercita numai la valoarea tarifului de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare, rezultat din licitaţie publică, cu respectarea celorlalte condiţii de atribuire prevăzute de lege şi a criteriilor de atribuire aprobate prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului. (2) Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare se va aproba prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 4Direcţia de vânătoare şi salmonicultura din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului răspunde de difuzarea şi de controlul aplicării prevederilor prezentului ordin, iar oficiile cinegetice teritoriale, de punerea lui în aplicare.  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se anulează.Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Romica Tomescu  +  Anexa 1                            LISTAcuprinzând tarifele unitare care se vor folosi pentru calculul valorii minime a unui fond de vânătoare, de la care începe licitaţia pentru atribuirea în gestiune a fiecărui fond de vânătoare
    Nr. crt.Folosinţa de bază a terenurilor care compun fondurile de vânătoareSpeciile de vânat existenteValoarea tarifului unitar  - lei/ha -
    1.Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri etc.)fără vânat de baltă20
    cu vânat de baltă1.000
    2.Arabil, fâneţe, vii, livezi etc.căprior, iepure, fazan, vânat de pasaj300
    3.Păşuni şi izlazurivânat sporadic20
    4.Păduremistreţ, căprior, iepure, fazan1.200
    mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan1.600
    mistreţ, căprior, iepure900
    mistreţ, cerb comun, căprior, iepure1.300
    mistreţ, cerb comun, urs, cocoş de munte, căprior1.500
    5.Gol de muntefără capră neagră100
    cu capră neagră800
   +  Anexa 2                          FIŞA conţinând metodologia de calcul al valorii minime, de la care se porneşte la determinarea prin licitaţie a tarifului de atribuire în gestiune pentru fondul de vânătoare nr. ........., denumit .......................
    Nr. crt.Folosinţa de bază a terenurilorSpeciile de vânat existenteSuprafaţa ocupată pe categorie de folosinţă*) - ha -Tarif unitar - lei/ha -Tarif total - lei -
    1.Luciu de apăfără vânat de baltă   20  
    cu vânat de baltă   1.000  
    2.Arabil, fâneţe, vii, livezi etc.căprior, iepure, fazan, vânat de pasaj   300  
    3.Păşuni şi izlazurivânat sporadic   20  
    4.Păduremistreţ, căprior, iepure, fazan   1.200  
    mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan   1.600  
    mistreţ, căprior, iepure   900  
    mistreţ, cerb comun, căprior, iepure   1.300  
    mistreţ, cerb comun, urs, cocoş de munte, căprior   1.500  
    5.Gol de muntefără capră neagră   100  
    cu capră neagră   800  
    TOTAL GENERAL:   -
  ----------