NORMA nr. 786 din 30 septembrie 1998privind formele de exercitare a profesiunii de medic, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 decembrie 1998     +  Capitolul 1 IntroducerePrezentele norme sunt emise în temeiul art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998.Normele au în vedere reglementarea aplicării unitare a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, care stabilesc formele de exercitare a profesiunii de medic.  +  Capitolul 2 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Profesiunea de medic, ca profesie umanitara şi liberala, se exercită în condiţiile legii şi cu respectarea Statutului Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 2Independenta profesională a medicului conferă acestuia dreptul de iniţiativa şi de decizie în exercitarea actului medical şi deplina răspundere faţă de acesta.  +  Articolul 3Exercitarea profesiunii de medic este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român, posesoare a diplomei de medic, eliberata de o instituţie de învăţământ medical din România ori din străinătate, echivalata potrivit legii.Exercitarea profesiunii de medic este avizată de Colegiul Medicilor din România şi este autorizata de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 4Profesiunea de medic poate fi exercitată în România de către medici, cetăţeni străini, în condiţiile prevăzute de lege şi în condiţii de reciprocitate stabilite prin convenţii la care România este parte.  +  Capitolul 3 Formele de exercitare a profesiunii de medic,ca profesie liberala  +  Articolul 5Formele de exercitare a profesiunii de medic, ca profesie liberala, în cadrul cabinetului medical, sunt cele prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, după cum urmează: a) cabinetul medical individual; b) cabinetele medicale grupate; c) cabinetele medicale asociate; d) societatea civilă medicală.  +  Articolul 6. - Medicul este liber sa opteze şi să îşi schimbe opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiunii prevăzute la art. 5, cu obligaţia de a înştiinţa autoritatea sanitară publică în a carei zona teritorială îşi desfăşoară activitatea despre orice modificare în forma de exercitare a profesiunii, pentru a fi înscrisă în Registrul unic al cabinetelor medicale.  +  Articolul 7Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alţi medici şi cu alte categorii de personal medical acreditat. Aceştia au calitatea de salariat sau de colaborator, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza convenţiei dintre doua sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul creării de facilităţi economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului şi/sau a salariaţilor ori a colaboratorilor. (2) Cabinetele medicale grupate îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii. (3) Condiţiile grupării sunt stabilite prin convenţia părţilor, încheiată în forma scrisă, cu respectarea Codului civil şi a prezentelor norme. (4) Convenţia de grupare va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:- părţile convenţiei;- obiectul şi scopul convenţiei;- sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;- coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilităţile economice comune şi modul de repartizare a cheltuielilor comune;- durata convenţiei şi modalităţile de încetare a acesteia.  +  Articolul 9 (1) Cabinetele medicale asociate se constituie din două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. (2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intră în relaţii cu terţii în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor şi a responsabilităţilor individuale prevăzute de lege. (3) Condiţiile asocierii sunt convenite între părţi prin convenţia de asociere, încheiată în forma scrisă, cu respectarea legii civile şi a prezentelor norme. (4) Convenţia de asociere va cuprinde următoarele elemente obligatorii:- părţile convenţiei şi denumirea asocierii;- scopul şi obiectul asocierii;- sediul profesional al asocierii;- coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata convenţiei şi modalităţile de încetare a acesteia.  +  Articolul 10Cabinetele medicale grupate şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin convenţia de grupare sau de asociere.Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizării intereselor personale nepatrimoniale ale asociaţilor.  +  Articolul 11 (1) Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în forma scrisă, între doi sau mai mulţi medici asociaţi, cu respectarea dispoziţiilor art. 1.491, 1.492 şi 1.499-1.531 din Codul civil referitoare la societatea civilă particulară şi a dispoziţiilor prezentelor norme. (2) Contractul de societate civilă va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:- părţile contractului de societate, scopul şi obiectul acestuia;- sediul profesional al societăţii civile medicale;- patrimoniul social al societăţii civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile şi imobile ori în munca medicilor societari;- organul de conducere al societăţii civile medicale şi precizarea funcţiilor membrilor acestuia;- durata contractului de societate şi modalităţile de încetare a acestuia.  +  Articolul 12 (1) Societatea civilă medicală este reprezentată în relaţiile cu terţii de consiliul de administraţie. (2) Componenta consiliului de administraţie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor şi cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevăzute în statutul societăţii. (3) Societatea civilă medicală este reprezentată în relaţiile cu terţii de către preşedintele acesteia, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. (4) Conducerea curenta operativă a societăţii civile medicale poate fi încredinţată unui director executiv, desemnat de consiliul de administraţie dintre membrii acesteia. Directorul executiv poate fi şi o persoană din afară societăţii civile medicale.  +  Articolul 13Organizarea şi funcţionarea societăţii civile medicale vor fi prevăzute, în detaliu, în statutul ei.  +  Articolul 14 (1) Cabinetele medicale grupate, cabinetele medicale asociate şi societatea civilă medicală pot angaja, ca salariaţi sau colaboratori, medici şi alte categorii de personal medical, acreditaţi, precum şi personal auxiliar şi de alta specialitate. (2) Contractul individual de muncă şi convenţia de colaborare se încheie între salariaţi ori colaboratori şi angajator: medicul sau, după caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, preşedintele societăţii civile medicale ori alt medic împuternicit în acest sens. (3) Contractele individuale de muncă şi convenţiile de colaborare sunt supuse regimului prevăzut de Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca. (4) Medicii salarizaţi se bucura de independenta profesională în realizarea activităţilor medicale încredinţate în cadrul atribuţiilor de serviciu. Subordonarea faţă de angajator priveşte numai respectarea regulilor de ordine interioară şi a condiţiilor de muncă.  +  Articolul 15Toate formele de exercitare a profesiunii de medic sunt supuse următoarelor reguli: a) patrimoniul comun este afectat în exclusivitate activităţii profesionale; b) obligaţia de a comunică de îndată autorităţii sanitare publice modificările privind formele de exercitare a profesiunii de medic revine medicului titular al cabinetului medical individual, coordonatorului cabinetelor medicale grupate, cabinetelor medicale asociate şi societăţii civile medicale; c) neînţelegerile dintre medici în legătură cu formele de exercitare a profesiunii de medic se vor rezolva, în principal, pe cale amiabila; neînţelegerile nesolutionate pe cale amiabila urmează să fie supuse organului de jurisdicţie profesională a Colegiului Medicilor din România, prevăzut de Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.  +  Capitolul 4 Înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical  +  Articolul 16În funcţie de forma de organizare prevăzută la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului sau a grupului de medici, pe baza documentaţiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998.  +  Articolul 17Convenţiile de grupare şi de asociere a cabinetelor medicale, precum şi contractul societăţii civile medicale pot fi înregistrate la autoritatea sanitară publică numai dacă sunt avizate de consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor din România.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 18Ministerul Sănătăţii va putea emite avize şi precizări în aplicarea prezentelor norme.  +  Articolul 19Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 20Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti şi organele teritoriale ale Colegiului Medicilor din România vor urmări punerea în aplicare a prezentelor norme.Ministrul sănătăţii, Hajdu Gabor Preşedintele Colegiului Medicilor din România,conf. dr. Mircea Cinteza----------------