ORDIN nr. 1.147 din 13 noiembrie 2014pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014    Având în vedere:- prevederile art. 11^1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.790/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată",în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul IInstrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 30 decembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - La depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din instrumente structurale care se identifică drept persoană juridică înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depune la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare, conform anexei nr. 1."2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) La depunerea cererii de rambursare, în conformitate cu art. 11^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii de finanţare din instrumente structurale care, în contractul de finanţare, sunt identificaţi ca persoane juridice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, conform anexei nr. 2, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."3. La anexele nr. 1 şi 2, litera a) de la punctul C se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 13 noiembrie 2014.Nr. 1.147.-----