ORDIN nr. 490 din 21 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii U.E. clasificate(actualizat până la data de 20 noiembrie 2014*)
EMITENT
  • OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
  • ----------În temeiul art. II din Legea nr. 343/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Accesul la informaţii U.E. clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE sau superior este permis, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, cetăţenilor români care deţin certificat de securitate U.E. eliberat de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, în baza certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii naţionale clasificate, valabile pentru nivelul de secretizare a informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, după semnarea angajamentului de confidenţialitate privind informaţiile U.E. clasificate.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 101 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014.(1^1) Accesul la informaţii U.E. clasificate de nivel RESTREINT UE este permis cetăţenilor români respectând principiul necesităţii de a cunoaşte, cu aprobarea conducătorului persoanei juridice angajatoare, pe baza autorizaţiei de acces la informaţii naţionale secrete de serviciu, după semnarea angajamentului de confidenţialitate privind informaţiile U.E. clasificate.----------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 101 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014.(1^2) Conducătorul persoanei juridice angajatoare identifică şi transmite ORNISS lista funcţiilor care necesită acces la informaţii U.E. clasificate, pe niveluri de clasificare, împreună cu motivaţia privind necesitatea accesului la astfel de informaţii, şi solicită eliberarea certificatului de securitate U.E. pentru persoanele care ocupă funcţiile cu acces la informaţii clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE şi superior.----------Alin. (1^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 101 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014. (2) În funcţie de importanţa şi sensibilitatea informaţiilor există următoarele niveluri U.E. de clasificare şi care au echivalenţă în legislaţia naţională, după cum urmează:──────────────────────────────────────────────────     ROMÂNIA UE──────────────────────────────────────────────────SECRET DE SERVICIU RESTREINT UE──────────────────────────────────────────────────     SECRET CONFIDENTIEL UE────────────────────────────────────────────────── STRICT SECRET SECRET UE────────────────────────────────────────────────── STRICT SECRET TRES SECRET DE IMPORTANŢĂ UE/EU   DEOSEBITĂ TOP SECRET──────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 2 (1) Reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice din România care participă la reuniunile Consiliului European, ale consiliilor ministeriale, precum şi ale comitetelor şi grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi ale Comisiei Europene în cadrul cărora se vehiculează informaţii U.E. clasificate trebuie să facă dovada îndeplinirii cerinţelor legale privind accesul la astfel de informaţii. (2) Dovada îndeplinirii cerinţelor legale privind accesul la informaţii U.E. clasificate se face prin prezentarea confirmării deţinerii certificatului de securitate U.E., eliberată de ORNISS în baza solicitării motivate a conducătorului persoanei juridice angajatoare.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 101 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014. (3) În confirmarea menţionată la alin. (2) se vor preciza că persoana în cauză a fost autorizată, potrivit standardelor de securitate din România, să aibă acces la informaţii naţionale clasificate de un anumit nivel de secretizare, conform echivalenţei prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi perioada de valabilitate a certificatului de securitate/autorizaţiei de acces. (4) Instituţiile interesate vor solicita O.R.N.I.S.S. eliberarea acestei confirmări cu 14 zile lucrătoare înainte de data începerii acţiunii. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 101 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014.  +  Articolul 3 (1) Cetăţenii români care vor lucra efectiv în structurile Uniunii Europene vor avea acces la informaţii U.E. clasificate pe baza certificatelor de securitate eliberate de Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene (SGC). (2) SGC eliberează certificatul de securitate în baza comunicării ORNISS privind avizarea pozitivă a persoanei în cauză, potrivit standardelor de securitate din România, în vederea accesului la informaţii naţionale clasificate de un anumit nivel de secretizare, conform echivalenţei prevăzute la art. 1 alin. (2).----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 101 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014.  +  Articolul 4 (1) Prevederile art. 2 şi 3 se aplică informaţiilor U.E. clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE şi superior. (2) Documentele eliberate de ORNISS în conformitate cu prevederile prezentului ordin îşi încetează valabilitatea la retragerea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii naţionale clasificate sau atunci când accesul la informaţii U.E. clasificate nu mai este necesar. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se retrag de ORNISS şi se distrug pe bază de proces-verbal de către persoanele juridice deţinătoare.----------Art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 101 din 18 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014.Directorul general al Oficiului Registrului Naţionalal Informaţiilor Secrete de Stat,Marius PetrescuBucureşti, 21 decembrie 2005.Nr. 490.-----------