STATUTUL din 2 octombrie 2014Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 24 noiembrie 2014     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, este unica organizaţie profesională a notarilor publici din România, înfiinţată potrivit legii, cu personalitate juridică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii. (2) Notarii publici din România sunt membri ai Uniunii.  +  Articolul 2 (1) Sediul Uniunii este în municipiul Bucureşti. Uniunea are sigiliu şi siglă proprii. (2) Patrimoniul Uniunii este format din bunuri corporale şi necorporale afectate desfăşurării activităţii. Sursele de venit al Uniunii se constituie din contribuţii profesionale ale membrilor săi, taxe, beneficii rezultate din activităţi economice conexe, precum şi din alte surse permise de lege.  +  Articolul 3La nivel teritorial, notarii publici din România sunt organizaţi în Camerele Notarilor Publici, denumite în continuare Camere. Acestea funcţionează în circumscripţia fiecărei Curţi de Apel, în structura prevăzută în anexa la Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, denumită în continuare lege.  +  Capitolul II Obiectivele, principiile de funcţionare şi atribuţiile Uniunii  +  Articolul 4 (1) Uniunea reprezintă şi apără interesele profesionale ale membrilor săi, acţionând prin organele sale pentru asigurarea prestigiului şi a autorităţii profesiei de notar public. (2) Uniunea şi Camerele nu pot fi angajate politic prin acţiunile reprezentanţilor lor sau ale oricărui membru al acestora.  +  Articolul 5 (1) Uniunea, prin organele sale, militează în toate împrejurările, în scopul realizării unei instituţii moderne, adaptate condiţiilor socio-economice, precum şi pentru armonizarea intereselor membrilor Uniunii atât cu interesele statului, cât şi cu cele ale cetăţenilor, ca beneficiari ai serviciului notarial. (2) Uniunea are ca obiective permanente siguranţa circuitului civil şi a actelor şi procedurilor notariale, protejarea beneficiarilor serviciilor notariale, lărgirea competenţelor activităţii notariale, precum şi crearea unui cadru optim şi sigur pentru desfăşurarea activităţii notariale.  +  Articolul 6În realizarea obiectivelor sale, Uniunea funcţionează pe baza următoarelor principii: a) egalitatea de tratament a tuturor notarilor publici; b) apărarea intereselor profesionale şi economice ale membrilor săi; c) perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a notarilor publici; d) stabilirea, în beneficiul membrilor Uniunii, a politicilor de reprezentare; e) responsabilizarea notarilor aleşi în organele de conducere ale Uniunii, Camerelor şi ale organismelor profesionale interne şi internaţionale specifice profesiei de a reprezenta cu bună-credinţă şi competenţă interesele profesiei; f) colaborarea cu instituţiile statutului, pentru sprijinirea acestora în garantarea circuitului civil, a protecţiei cetăţenilor şi a statului de drept, prin încheierea de protocoale de colaborare cu aceste instituţii; g) neangajarea politică a Uniunii şi a entităţilor sale; h) colaborarea cu organizaţiile celorlalte profesii liberale care funcţionează la nivel intern şi internaţional; i) autonomia funcţională şi financiară.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile Uniunii se realizează prin structurile şi organismele proprii. (2) Uniunea are următoarele atribuţii: a) elaborează şi implementează strategia profesiei, cu consultarea membrilor săi; b) apără şi promovează interesele membrilor săi, precum şi imaginea instituţiei, în scopul întăririi autorităţii şi prestigiului profesiei de notar public; c) elaborează regulamente şi norme, cu caracter obligatoriu pentru membrii săi, pentru Camere, pentru ea însăşi şi pentru entităţile sale. d) elaborează studii şi puncte de vedere referitoare la activitatea profesională, în scopul unificării practicii notariale, acestea putând deveni uzanţe profesionale; e) realizează programe şi tehnologii necesare managementului activităţii notariale, asigurând implementarea acestora; f) verifică respectarea de către Camere şi entităţile Uniunii a intereselor notarilor publici, precum şi respectarea de către acestea a scopului pentru care au fost înfiinţate; g) administrează şi gestionează patrimoniul propriu în folosul tuturor notarilor publici şi în scopul pentru care acesta a fost înfiinţat; h) sprijină material notarii publici, la cerere, în cazuri justificate, din fondul de solidaritate; i) asigură membrilor săi şi angajaţilor acestora instrumentele de formare profesională permanentă şi continuă, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii în desfăşurarea activităţii notariale; î) sprijină participarea membrilor Uniunii la manifestări naţionale şi internaţionale de interes notarial; j) elaborează şi editează publicaţii de interes profesional, pe care le transmite gratuit membrilor săi; k) informează notarii publici, prin publicaţiile de interes profesional, cu privire la practica notarială şi judiciară, doctrina de specialitate, precum şi legislaţia incidentă în activitatea notarială; l) asigură condiţiile necesare exprimării de către notarii publici, în publicaţiile Uniunii, a opiniilor cu caracter profesional şi statutar şi sprijină exprimarea acestora în publicaţiile Uniunii Internaţionale a Notariatului (UIN), Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE) şi în alte publicaţii de specialitate; m) organizează colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane şi alte activităţi la nivel teritorial, naţional şi internaţional; n) elaborează studii statistice şi social-economice, pe baza datelor şi informaţiilor interne şi internaţionale, în scopul stabilirii dinamicii numărului de membri, a componentei economice a actului notarial, precum şi a competenţelor profesionale; o) exercită controlul profesional-administrativ, în scopul aplicării corecte a prevederilor legii, a regulamentului de aplicare a acesteia, a regulamentelor proprii, a statutului şi a Codului deontologic, atât la nivelul Camerelor şi al notarilor publici, cât şi la nivelul entităţilor Uniunii; p) exercită controlul asupra activităţilor Institutului Notarial Român, denumit în continuare INR, în scopul asigurării pregătirii şi perfecţionării profesionale iniţiale, permanente şi continue a notarilor publici; q) mediază conflictele dintre Camere, precum şi conflictele dintre o Cameră şi ceilalţi membri ai Uniunii; r) poate promova şi susţine programele altor instituţii sau entităţi, dacă acestea sunt în concordanţă cu obiectivele sale. (3) În realizarea obiectivelor şi scopurilor sale, Uniunea îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute de lege şi regulamente, asigurând respectarea de către membrii săi a normelor Codului deontologic. (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale şi în interesul notarilor publici, Uniunea poate înfiinţa şi alte entităţi.  +  Articolul 8 (1) În scopul îmbunătăţirii sistemului legislativ, Uniunea formulează propuneri autorităţilor sau persoanelor cu iniţiativă legislativă, pentru proiecte de acte normative referitoare la activitatea notarială. (2) Uniunea monitorizează apariţia în mass-media referitoare la activitatea notarială şi la membrii săi, evaluează situaţia şi acţionează în consecinţă.  +  Capitolul III Notarul public - membru al Uniunii  +  Articolul 9 (1) Notarii publici, în calitatea lor de delegatari ai autorităţii publice, sunt supuşi ansamblului legislativ, exercită un serviciu de interes public şi sunt organizaţi într-o profesie liberală. (2) Notarul public este consilierul independent, imparţial şi obiectiv al părţilor, fiind obligat să respecte regulile deontologice ale profesiei. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, notarul public examinează intenţiile părţilor, le transpune în realitate prin actele pe care le instrumentează şi le conservă, le conferă acestora autenticitate, forţă probantă şi executorie şi asigură legalitatea clauzelor contractuale. (4) Notarul public verifică, de asemenea, dacă părţile au capacitate deplină pentru a încheia un act notarial şi se asigură că acestea au înţeles consecinţele juridice ale angajamentului luat. (5) Notarul public nu poate instrumenta acte şi proceduri notariale care conţin dispoziţii în favoarea sa în mod direct sau indirect.  +  Articolul 10 (1) Notarul public îşi exercită atribuţiile cu probitate, disponibilitate şi diligenţă. (2) Notarul public trebuie să se bucure de o bună reputaţie, exercitându-şi funcţia cu demnitate, corectitudine şi profesionalism, având datoria de a evita orice acţiuni susceptibile de a afecta reputaţia sa şi a profesiei şi aptitudinea de a servi interesului public. (3) În întreaga sa activitate, notarul public urmăreşte prevenirea şi evitarea litigiilor.  +  Articolul 11În exercitarea funcţiei de notar, membrii Uniunii au următoarele drepturi: a) să primească onorariul cuvenit, în funcţie de complexitatea serviciului notarial prestat; b) să se adreseze organelor Uniunii şi Camerelor, precum şi entităţilor din cadrul acestora şi să primească informaţiile solicitate; c) să aibă acces la toate datele care privesc organizarea administrativă a activităţii notariale, la nivelul Camerelor, al Uniunii şi al entităţilor din cadrul acestora; d) să beneficieze, anual, de concediu de odihnă; e) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Uniunii şi ale Camerelor, în condiţiile prevăzute în lege, în regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995 şi în regulamentele de alegeri; f) să participe, la cerere, la şedinţele organelor Camerelor şi ale Uniunii, atunci când au un interes propriu, în vederea susţinerii acestuia; g) să beneficieze, la cerere, de sprijin financiar în caz de întrerupere a activităţii biroului din cauza incapacităţii temporare de muncă; h) să beneficieze, la cerere, de asistenţă juridică gratuită din partea Uniunii, prin personalul de specialitate, în cauzele care au legătură cu activitatea profesională; i) să primească, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare şi de excelenţă, la propunerea adunărilor generale ale notarilor publici sau a Consiliului Uniunii; î) să adere individual la UIN; j) să participe la manifestări profesionale organizate în ţară şi străinătate; k) să primească informaţiile utile exercitării profesiei, atât de la organizaţia profesională, cât şi de la entităţile din cadrul acesteia; l) să primească de la alţi colegi notari, la cerere, informaţii sau documente necesare instrumentării procedurilor notariale, între notari neoperând secretul profesional; m) să primească gratuit, în condiţiile legii şi regulamentului de aplicare a legii, licenţa de funcţionare, certificatul de înregistrare în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici (RNENP) şi legitimaţia de notar public; n) să primească gratuit revistele de specialitate ale Uniunii şi, după caz, alte publicaţii de interes profesional; o) să primească gratuit de la Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN - INFONOT, denumit în continuare CNARNN - INFONOT, certificatul digital de semnătură electronică calificată; p) să beneficieze de pensie pe baza contribuţiei la Casa de pensii a notarilor publici, în condiţiile legii, regulamentului de aplicare a legii şi statutului acesteia; q) să obţină, la cerere, de la Cameră sau de la Uniune caracterizări cu privire la activitatea sa profesională; r) notarul public îşi poate face cunoscute datele profesionale atât cu privire la persoana sa, cât şi cu privire la locul unde îşi exercită funcţia numai prin pagina de internet a Uniunii şi a Camerei şi prin pagina de internet proprie a biroului în care îşi desfăşoară activitatea; regulile privind publicitatea individuală a notarilor publici se stabilesc prin Codul deontologic; s) să beneficieze de orice alte drepturi prevăzute de lege, regulamentul de aplicare a legii şi alte acte normative.  +  Articolul 12În cazul decesului notarului public, membrii familiei acestuia beneficiază, la cerere, de sprijin financiar acordat de Uniune.  +  Articolul 13 (1) Consiliul Uniunii poate acorda calitatea de membru de onoare al Uniunii unor personalităţi din afara sistemului notarial care, prin activitatea desfăşurată, au sau au avut o contribuţie însemnată la creşterea rolului şi prestigiului notarului public în viaţa socială. (2) Membrii de onoare ai Uniunii beneficiază de drepturile stabilite de Consiliul Uniunii.  +  Articolul 14 (1) Membrii Uniunii au următoarele obligaţii: a) să respecte şi să îşi desfăşoare întreaga activitate profesională în conformitate cu dispoziţiile legii, regulamentelor, normelor, statutului şi ale Codului deontologic; b) să respecte normele, principiile şi îndatoririle deontologiei notariale şi să aibă un comportament demn atât în exercitarea profesiei, cât şi în afara acesteia; c) să respecte hotărârile organelor Uniunii şi ale Camerelor, să îndeplinească sarcinile ce le-au fost încredinţate şi să acţioneze pentru realizarea scopului Uniunii; d) să participe la şedinţele adunărilor generale şi, după caz, la Congres; e) să participe la şedinţele organelor de conducere din care fac parte, cu respectarea mandatului dat şi în interesul general al profesiei; f) să participe la manifestările organizate de Uniune, de Camere şi de alte organizaţii interne şi internaţionale având scopuri şi principii similare; g) să achite, la termen, cotele de contribuţie stabilite pentru formarea bugetului Camerelor şi al Uniunii, precum şi obligaţiile financiare la celelalte entităţi ale Camerelor şi Uniunii; h) să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi a dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în organele de conducere ale Camerelor şi Uniunii; i) să participe la formele de pregătire profesională continuă, precum şi la formele de pregătire dispuse ca sancţiune disciplinară; î) să asigure pregătirea practică a notarilor stagiari, precum şi pregătirea profesională a personalului angajat. j) să comunice Camerei şi Uniunii, în vederea înscrierii în RNENP, orice modificare intervenită în modul de desfăşurare a activităţii; k) să informeze de urgenţă Casa de Asigurări a Notarilor Publici în legătură cu litigiile privind activitatea profesională, litigii care ar putea atrage plata de despăgubiri; l) să aducă de îndată la cunoştinţa Camerei şi a Uniunii următoarele situaţii:- pierderea, sustragerea sau distrugerea sigiliului, a mapelor arhivistice şi a dispozitivului de semnătură electronică;- inundaţii, explozii, incendii la sediul biroului notarial, care afectează arhiva şi desfăşurarea activităţii;- percheziţionarea de către organele abilitate a birourilor notariale şi/sau ridicarea de documente, tehnică de calcul sau de sigilii care fac imposibilă continuarea activităţii notariale;- comunicarea, de îndată, a măsurii condamnării dispuse de instanţa de judecată; m) să ia cunoştinţă de informaţiile profesionale comunicate de Uniune, Camere şi entităţile din cadrul acestora; n) să ofere la solicitare, în termen util, informaţii şi/sau documente altor colegi, notari publici, necesare instrumentării procedurilor notariale; o) să dea dovadă de confraternitate faţă de oricare alt notar; să caute, împreună cu ceilalţi notari, soluţia comună, garantând ansamblul intereselor părţilor, în conformitate cu dispoziţiile legislative şi regulamentare în vigoare, în situaţiile în care colaborează în aceeaşi cauză; p) să nu săvârşească acte sau fapte, sub orice formă, de concurenţă neloială; q) să respecte secretul profesional; r) să îşi perfecţioneze continuu cunoştinţele profesionale şi să se preocupe de perfecţionarea profesională a angajaţilor săi; s) să nu implice instituţia şi calitatea sa de notar în luările de poziţie şi declaraţiile politice pe care le face. (2) În exercitarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în prezentul statut, referitoare la comunicările dintre Uniune şi notari, Camere şi notari, precum şi între notari, membrii Uniunii sunt obligaţi să utilizeze exclusiv adresa de e-mail profesională, pusă la dispoziţie, gratuit, de către Uniune. (3) După numire şi înainte de începerea activităţii, notarul public are obligaţia de a plăti taxa de înscriere în Uniune stabilită de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Uniunii. (4) Notarii publici au obligaţia să plătească lunar cotele de contribuţie, sub sancţiunea disciplinară prevăzută de lege.  +  Articolul 15Notarul public răspunde pentru modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile referitoare la legalitatea raporturilor juridice pe care le constată, la exercitarea drepturilor şi la ocrotirea, în condiţiile legii, a intereselor persoanelor ce solicită încheierea actelor notariale, precum şi pentru încălcarea dispoziţiilor legii, regulamentului de aplicare a legii, statutului şi a celorlalte acte ce reglementează profesia.  +  Articolul 16Răspunderea notarului public poate fi angajată în condiţiile legi.  +  Articolul 17 (1) Acţiunea disciplinară se exercită, după caz, de către: a) ministrul justiţiei; b) preşedintele Uniunii; c) Colegiul director. (2) Acţiunea disciplinară se promovează numai după efectuarea, în condiţiile legii, a cercetării prealabile. (3) În cazul în care acţiunea disciplinară este promovată de ministrul justiţiei, cercetarea prealabilă se face de către inspectori din Corpul de control al Ministerului Justiţiei. (4) În cazul în care acţiunea disciplinară este promovată de preşedintele Uniunii, cercetarea prealabilă se face de către membrii Corpului de control al Uniunii, delegaţi de preşedinte direct sau la propunerea şefului corpului de control. (5) În cazul în care acţiunea disciplinară este promovată de Colegiul director, cercetarea prealabilă se face de către acesta. (6) Nu pot participa la efectuarea cercetării prealabile persoanele aflate în orice situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese. (7) Cercetarea prealabilă este obligatorie şi se desfăşoară potrivit dispoziţiilor legii şi regulamentului de aplicare a acesteia.  +  Articolul 18 (1) Notarul public trebuie să se bucure de bună reputaţie, atât la dobândirea acestei calităţi, cât şi pe parcursul exercitării profesiei. (2) Se bucură de bună reputaţie notarul public care are un comportament corespunzător în familie, în societate şi în exercitarea cu demnitate a funcţiei, se abţine de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lui, a profesiei şi a instituţiilor din care face parte şi are relaţii profesionale bazate pe respect şi bună-credinţă. (3) Încălcarea dispoziţiilor referitoare la buna reputaţie se verifică din oficiu sau ca urmare a unei sesizări depuse la Ministerul Justiţiei, la Uniune sau Camere. (4) În cazul sesizării Camerei sau Uniunii, verificarea se face de către membrii Corpului de control al Uniunii, delegaţi de preşedintele Uniunii.  +  Articolul 19 (1) Acţiunea disciplinară se judecă de Consiliul de disciplină, constituit în cadrul Uniunii. (2) Şedinţele de judecată se ţin la sediul Uniunii. (3) Consiliul de disciplină funcţionează potrivit legii, regulamentului de aplicare a acesteia şi a regulamentului propriu adoptat de Consiliul Uniunii. (4) Consiliul de disciplină îşi desfăşoară activitatea în mod independent şi nu se subordonează organelor de conducere ale Uniunii. (5) În căile de atac formulate la instanţa de judecată împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină, calitatea procesuală o au Ministerul Justiţiei prin ministru, Uniunea prin preşedinte şi Colegiul director prin preşedinte. (6) Lucrările cu caracter tehnic ale Consiliului de disciplină vor fi efectuate de un secretar cu studii juridice, angajat al Uniunii. (7) Hotărârile pronunţate de Consiliul de disciplină rămase definitive se transmit RNENP în vederea înregistrării. Sancţiunile disciplinare se radiază din RNENP după trecerea unui termen de 1 an de la data executării sancţiunii, cu excepţia avertismentului scris care se radiază după trecerea unui termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii. (8) Preşedintele Consiliului de disciplină elaborează anual un raport privind activitatea Consiliului de disciplină, care se publică în Activitatea Uniunii.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Secţiunea 1  +  Articolul 20Organele de conducere ale Uniunii sunt: a) Congresul; b) Consiliul Uniunii; c) Biroul executiv al Consiliului Uniunii; d) Preşedintele Uniunii.  +  Articolul 21 (1) Congresul este constituit din reprezentanţii notarilor publici, aleşi de adunarea generală a fiecărei Camere, potrivit normei de reprezentare de 1 la 10, la care se adaugă membrii Consiliului Uniunii, precum şi vicepreşedinţii Colegiilor directoare ale Camerelor. (2) Congresul se întruneşte în sesiune ordinară, de regulă, o dată pe an. Congresul se poate întruni şi în sesiune extraordinară, la cererea Consiliului Uniunii sau a Camerelor, dacă acestea reprezintă cel puţin o treime din numărul notarilor publici. (3) Convocarea Congresului notarilor publici în sesiune ordinară se face de Biroul executiv, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea acestuia, iar în sesiune extraordinară, cu cel puţin 30 de zile înainte, prin înştiinţarea în scris a Camerelor şi prin publicarea în presă, cu menţionarea datei, a locului desfăşurării şi a ordinii de zi. (4) Congresul este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul reprezentanţilor şi adoptă hotărâri şi, după caz, rezoluţii, cu majoritatea simplă a reprezentanţilor prezenţi. (5) Cvorumul stabilit la începutul sesiunii pe baza listelor de prezenţă va fi valabil, cu toate efectele, pe toată durata acesteia. (6) În cazul în care cvorumul nu este întrunit, preşedintele Uniunii are obligaţia să îndeplinească procedura de convocare în cel mult 15 zile de la data constatării lipsei cvorumului. (7) Congresul, convocat în condiţiile prevăzute la alineatul precedent, este legal constituit cu participarea a cel puţin jumătate din numărul reprezentanţilor Camerelor pentru Congres şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a acestora. (8) Procedura de vot în Congres este prin vot deschis. Cu majoritate simplă a celor prezenţi se poate adopta procedura prin vot secret pentru anumite puncte ale ordinii de zi. (9) Congresul se organizează de către Uniune în parteneriat cu una sau mai multe Camere, desemnate de Consiliul Uniunii, la solicitarea acestora. (10) Preşedintele Congresului este preşedintele uneia dintre Camerele organizatoare a acestuia, iar lucrările Congresului sunt conduse de preşedintele Uniunii, prim-vicepreşedintele şi cei doi vicepreşedinţi. (11) Lucrările congresului vor fi stenografiate, stenograma stând la baza redactării procesului-verbal al Congresului. (12) Hotărârile Congresului se semnează de către preşedintele Uniunii, de preşedintele Congresului şi de membrii secretariatului Congresului şi vor fi aduse la cunoştinţa tuturor notarilor publici, prin publicaţiile Uniunii. (13) Congresul are un secretariat format din câte un reprezentant al fiecărei Camere, care atestă cvorumul, pe baza mandatelor de reprezentare şi a listelor de prezenţă cuprinzând semnătura fiecărui delegat. Secretariatul Congresului, în îndeplinirea atribuţiilor, este sprijinit de personalul de specialitate al Camerei organizatoare şi al Uniunii. (14) Procedura de organizare şi desfăşurare a lucrărilor Congresului se stabileşte prin regulament aprobat de Congres.  +  Articolul 22 (1) Congresul notarilor publici are următoarele atribuţii: a) analizează situaţia generală a notariatului şi adoptă o rezoluţie ce va fi avută în vedere la stabilirea strategiei acestuia, în concordanta cu realităţile social-economice, precum şi cu politica notariatelor membre CNUE şi UIN; b) dezbate probleme profesionale de interes general, sens în care adoptă, cu majoritatea celor prezenţi, rezoluţii; c) adoptă Statutul Uniunii şi Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici, completarea sau modificarea acestora şi ratifică hotărârile Consiliului Uniunii de modificare a acestora adoptate între Congrese; d) adoptă Codul deontologic al notarilor publici, precum şi completările şi modificările care i se aduc de către Consiliul Uniunii, între Congrese; e) validează alegerea reprezentanţilor Camerelor în Consiliul Uniunii şi a supleanţilor acestora; f) validează alegerea, dintre reprezentanţii Camerelor în Consiliul Uniunii, a preşedintelui şi vicepreşedinţilor. Supleanţii reprezentanţilor aleşi în funcţia de preşedinte şi vicepreşedinţi devin reprezentanţi ai Camerelor din care provin, în Consiliu, iar în locul acestora Camerele aleg alţi supleanţi; g) validează alegerea membrilor Consiliului de disciplină; h) alege, dintre notarii publici propuşi de Camere, membrii Comisiei de cenzori a Uniunii şi numeşte, la propunerea Consiliului Uniunii, 2 experţi contabili care să facă parte din Comisie; i) aprobă raportul de activitate al Consiliului Uniunii; î) aprobă raportul de activitate anual al Comisiei de cenzori cu privire la execuţia bugetară şi acordă descărcarea de gestiune; j) analizează rapoartele de activitate ale Consiliului de disciplină, Casei de asigurări, CNARNN - INFONOT, Casei de pensii, INR, Corpului de control, Societăţii Comerciale "Notarom" - S.A. şi face recomandări Consiliului Uniunii sau Biroului executiv, după caz, pentru îmbunătăţirea activităţii acestor entităţi; k) acordă şi retrage, la propunerea Consiliului Uniunii, titlul de preşedinte de onoare notarilor publici care au deţinut calitatea de preşedinte al Consiliului Uniunii; l) adoptă însemnele Uniunii, la propunerea Consiliului Uniunii; m) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege şi regulamentul de aplicare a legii. (2) Hotărârile şi rezoluţiile adoptate de Congres sunt obligatorii pentru notarii publici.  +  Articolul 23 (1) Consiliul Uniunii este organ de conducere colectiv al Uniunii, constituit din preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi şi din reprezentanţii fiecărei Camere, potrivit următoarei norme de reprezentare: a) un reprezentant, pentru Camerele cu până la 200 de notari publici în funcţie; b) 2 reprezentanţi, pentru Camerele care au între 201 şi 400 de notari publici în funcţie; c) 3 reprezentanţi, pentru Camerele care au peste 400 de notari publici în funcţie. (2) Dacă numărul de notari publici din cadrul unei Camere va depăşi unul din pragurile de reprezentare prevăzute la alin. (1), Camera va alege, în Adunarea generală extraordinară, încă un reprezentant, cu respectarea dispoziţiilor regulamentului de alegeri. (3) Dacă numărul de notari publici din cadrul unei Camere va scădea sub unul din pragurile de reprezentare prevăzute mai sus, Adunarea generală va hotărî căruia dintre reprezentanţi îi încetează mandatul. (4) Data de la care membrul Consiliului nou ales sau retras îşi începe sau încetează mandatul se stabileşte de către Consiliul Uniunii. (5) Procedura alegerii reprezentanţilor Camerelor în Consiliul Uniunii şi supleanţilor acestora se stabileşte prin regulamentele aprobate de Adunările generale ale Camerelor, cu respectarea regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii. (6) Odată cu alegerea de către adunările generale a reprezentanţilor Camerelor în Consiliul Uniunii se alege şi câte un supleant pentru fiecare reprezentant.  +  Articolul 24 (1) Preşedinţii Camerelor fac parte de drept din Consiliul Uniunii, cu drept de vot, şi pot fi aleşi în funcţiile de preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte şi membru în Biroul executiv al Consiliului Uniunii. (2) În cazul în care preşedintele Camerei este ales în una dintre funcţiile de preşedinte, prim-vicepreşedinte sau vicepreşedinte al Uniunii, acesta este obligat să renunţe la funcţia de preşedinte al Camerei. (3) Mandatul Consiliului începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor alegerii. Mandatul Consiliului este pe o durată de 4 ani. (4) Membrii Consiliului Uniunii, prin votul exprimat sau iniţiativele promovate, reprezintă interesele tuturor notarilor publici din cadrul Uniunii. Fiecare membru al Consiliului Uniunii are dreptul la un singur vot pentru fiecare propunere supusă votului. (5) Membrii Consiliului Uniunii au acces neîngrădit la toate documentele scrise sau pe suport electronic ale Consiliului Uniunii, precum şi ale Camerei notarilor din care fac parte. (6) În cazul în care preşedintele Camerei, vicepreşedintele sau reprezentantul Camerei absentează nemotivat, în mod repetat, la şedinţele Consiliului Uniunii sau ale Biroului executiv, Consiliul poate solicita Adunării generale a Camerei revocarea din funcţie a acestora. (7) În cazul în care preşedintele Uniunii, prim-vicepreşedintele sau vicepreşedinţii absentează nemotivat, în mod repetat, la şedinţele Consiliului Uniunii sau ale Biroului executiv, Consiliul poate solicita Congresului revocarea din funcţie a acestora. (8) În cazul absenţei reprezentantului Camerei în Consiliu, acesta este înlocuit de drept şi în mod obligatoriu de supleantul său. În cazul absenţei preşedintelui Camerei, supleantul acestuia este vicepreşedintele, iar, în caz de absenţă a vicepreşedintelui, un membru al Colegiului va fi delegat în acest sens. (9) În cazul participării la şedinţele Consiliului Uniunii a membrului supleant acesta are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrul titular pe care îl înlocuieşte.  +  Articolul 25 (1) Notarii publici în funcţie aleg, prin vot secret, dintre membrii Consiliului Uniunii, preşedintele şi vicepreşedinţii, în condiţiile regulamentului de alegeri, adoptat de Consiliul Uniunii. Candidaturile pentru aceste funcţii se depun şi se înregistrează la Uniune. (2) După validarea alegerii sale de către Congres, preşedintele Consiliului Uniunii depune, în faţa reprezentanţilor Camerelor prezenţi la Congres, următorul jurământ:"Jur să respect legea şi statutul profesiei de notar public, să îndeplinesc cu onoare, cinste şi responsabilitate, cu conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce îmi revin în calitate de preşedinte. Jur să reprezint cu patriotism, cu demnitate şi credinţă interesele legitime ale notariatului român, în slujba ţării şi a cetăţeanului, să contribui cu toată energia la dezvoltarea profesiei de notar public. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!" (3) Prim-vicepreşedintele se alege dintre cei 3 vicepreşedinţi, de către Consiliul Uniunii, prin vot secret.  +  Articolul 26 (1) Consiliul Uniunii se întruneşte, de regulă, trimestrial şi/sau ori de câte ori este convocat de preşedinte. (2) Consiliul Uniunii îşi desfăşoară activitatea cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv în adoptarea hotărârii. Pentru motive întemeiate, preşedintele Uniunii poate solicita vot nominal sau secret.  +  Articolul 27 (1) Consiliul Uniunii are următoarele atribuţii:1. stabileşte strategia de dezvoltare durabilă a instituţiei, ţinând seama de rezoluţiile Congresului, în funcţie de realităţile social-economice la nivel naţional şi internaţional şi de interesul general pentru asigurarea stabilităţii profesiei de notar public;2. reprezintă Uniunea în raporturile cu terţii, pe plan intern şi internaţional, prin preşedintele său sau printr-un alt reprezentant desemnat de acesta;3. propune ministrului justiţiei actualizarea numărului de posturi de notar public, notar stagiar şi posturile destinate concursului de schimbări de sedii, pe baza propunerilor Camerelor, studiilor statistice şi rapoartelor RNENP elaborate în aplicarea dispoziţiilor şi criteriilor din lege şi regulamentului de aplicare a legii;4. propune ministrului justiţiei, pentru aprobare, regulamentele de organizare şi desfăşurare a examenelor şi concursurilor, precum şi tematica şi bibliografia acestora, dacă este cazul;5. propune ministrului justiţiei onorariile minimale pentru serviciile, actele şi procedurile notariale îndeplinite în exercitarea funcţiei de către notarii publici, pe baza studiilor statistice şi a dinamicii economice naţionale şi internaţionale;6. urmăreşte evoluţia legislaţiei europene şi face propuneri de armonizare a legislaţiei naţionale cu incidenţa notarială cu legislaţia europeană, raportat la interesul general al notarilor publici;7. adoptă hotărâri ce pot constitui uzanţe profesionale;8. numeşte notarii publici şi desemnează cadrele universitare care să facă parte din comisiile stabilite pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi concursurilor susţinute la nivelul INR;9. pe baza deciziilor Colegiilor directoare ale Camerelor care atestă îndeplinirea procedurilor prevăzute de regulamentul de examen, validează rezultatele examenelor de dobândire a calităţii de notar stagiar; în cazul în care decizia Colegiului director nu cuprinde constatarea îndeplinirii tuturor procedurilor, Consiliul Uniunii va solicita completarea acesteia;10. pe baza rapoartelor comunicate de INR, care atestă îndeplinirea procedurilor prevăzute de regulamentul de examen şi concurs, validează rezultatele acestora; în cazul în care rapoartele comunicate de INR nu cuprind constatarea îndeplinirii tuturor procedurilor, Consiliul Uniunii va solicita completarea acestora;11. aprobă planul de desfăşurare a cursurilor de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi a cursurilor de pregătire a notarilor stagiari în anul de pregătire teoretică în cadrul INR, în baza rapoartelor prezentate de INR;12. aprobă bilanţul contabil şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat al Uniunii; examinează informarea Comisiei de cenzori asupra gestiunii economico-financiare a Uniunii;13. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Uniunii pentru exerciţiul financiar următor, propus de Biroul executiv;14. stabileşte cotele de contribuţie ale birourilor notarilor publici la Cameră, precum şi cele ale Camerelor la Uniune, în funcţie de dinamica economică şi de strategia de dezvoltare a profesiei;15. stabileşte, prin hotărâre, indemnizaţiile tuturor membrilor Consiliului Uniunii, ale membrilor Comisiei de cenzori, ale membrilor Consiliului de disciplină, ale membrilor Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Notarilor Publici, ale membrilor Consiliului de administraţie al Casei de Pensii, ale organelor de conducere ale INR, precum şi indemnizaţiile membrilor altor organisme constituite la nivelul Uniunii;16. propune Congresului acordarea şi retragerea titlurilor onorifice prevăzute de lege şi statut;17. soluţionează, ca organ jurisdicţional, contestaţiile împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină al Uniunii;18. aprobă componenţa Corpului de control, strategia desfăşurării controlului profesional administrativ şi numeşte şeful Corpului de control;19. analizează activitatea Corpului de control ca urmare a prezentării atât a informărilor cu privire la controlul desfăşurat la nivelul unei Camere, cât şi a sintezei controalelor efectuate la nivelul Camerelor în decurs de un an; informările şi sintezele controalelor efectuate vor cuprinde şi măsurile propuse de Corpul de control şi modalitatea de îndeplinire a acestora;20. soluţionează contestaţiile formulate la hotărârile adunărilor generale ale Camerelor;21. alege dintre membri săi, prin vot secret, 5 membri ai Biroului executiv al Consiliului Uniunii;22. repartizează sarcinile şi responsabilităţile prim-vicepreşedintelui, vicepreşedinţilor şi ale celorlalţi membri ai Consiliului Uniunii;23. coordonează activitatea Buletinului notarilor publici şi a altor publicaţii privind activitatea notarială, desemnează redactorul-şef şi colectivul redacţional, la propunerea redactorului-şef;24. reprezintă, la cerere, interesele notarilor publici şi ale Camerelor în faţa instanţelor de judecată, prin delegarea unui consilier juridic din aparatul propriu;25. primeşte rapoarte de activitate, spre analiză, de la toate entităţile Uniunii, respectiv: CNARNN, INR, Casa Asigurări a Notarilor Publici, Casa de Pensii a Notarilor Publici, Buletinul Notarilor Publici şi Societatea Comercială "Notarom" - S.A.;26. mediază neînţelegerile dintre Camere, precum şi dintre Camere şi membrii acestora, în legătură cu exercitarea atribuţiilor profesionale stabilite de lege, regulamentul de aplicare a legii şi statut;27. aprobă afilierea Uniunii la organizaţii internaţionale profesionale ale notarilor şi cotele de contribuţie la acestea;28. acceptă donaţiile şi legatele făcute Uniunii, aprobă sponsorizări, mecenate, ajutoare, donaţii, precum şi orice alte acte de dispoziţie;29. validează alegerile pentru funcţiile eligibile la nivelul Uniunii, ce au loc între Congrese; hotărârea de validare se supune ratificării în proximul Congres; mandatul persoanelor astfel alese începe de la data hotărârii de validare a Consiliului Uniunii;30. numeşte şi revocă preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Consiliului de administraţie al Casei de Asigurări a Notarilor Publici;31. mediază, la cererea părţilor, litigiile dintre notarii publici asiguraţi şi Casa de Asigurări;32. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente. (2) Consiliul Uniunii poate să delege Biroul executiv să îndeplinească, temporar, unele atribuţii ale sale, urmând ca hotărârile adoptate să fie ratificate în prima şedinţă a acestuia.  +  Articolul 28Membrii Consiliului Uniunii răspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Uniunii, în funcţie de votul nominal exprimat.  +  Articolul 29 (1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii se compune din preşedinte, prim-vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 5 membri aleşi de Consiliul Uniunii dintre membrii săi. (2) Biroul executiv este un organ colegial care se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, pentru rezolvarea cu celeritate a situaţiilor privind activitatea notarială, a Uniunii sau a entităţilor din cadrul acesteia. (3) Membrii Biroului executiv al Consiliului Uniunii nu pot fi înlocuiţi de reprezentantul Camerei sau de supleantul acestuia. (4) Biroul executiv lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă decizii cu majoritatea celor prezenţi.  +  Articolul 30 (1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuţii: a) asigură activitatea permanentă a Consiliului Uniunii între şedinţele acestuia; b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Uniunii; c) propune ministrului justiţiei numirea în funcţie a notarului public, schimbarea sediului biroului notarial, asocierea şi încetarea asocierii, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţia de notar public, revocarea ori încetarea calităţii de notar public; d) propune ministrului justiţiei suspendarea din funcţia de notar public; e) stabileşte strategia economico-financiară a entităţilor din cadrul Uniunii şi urmăreşte implementarea acesteia; f) pregăteşte proiectele de documente care vor fi prezentate, spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Uniunii; g) elaborează proiectul raportului anual al activităţii Uniunii, pe care îl supune aprobării Consiliului Uniunii; h) elaborează proiectul de buget anual al Uniunii, asigură gestionarea curentă a patrimoniului, urmăreşte întocmirea bilanţului financiar-contabil şi executarea bugetului; i) aprobă proiectul de buget anual, execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a entităţilor înfiinţate în cadrul Uniunii, informând, în acest sens, Consiliul Uniunii; î) întocmeşte proiectul tarifelor minimale de onorarii ale notarilor publici pe care îl supune aprobării de către Consiliul Uniunii; j) propune Consiliului Uniunii distribuirea cotelor de contribuţie ale notarilor publici la Cameră şi la Uniune, ţinând seama de dinamica economică şi de strategia de dezvoltare a profesiei; k) propune candidaţii pentru structurile UIN şi ale altor organizaţii internaţionale, la recomandarea Camerelor; l) asigură funcţionarea RNENP şi centralizează datele statistice privind activitatea notarială, pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor; m) exercită orice alte atribuţii, stabilite de lege şi regulamente. (2) Membrii Biroului executiv răspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în ceea ce priveşte gestionarea curentă a patrimoniului, în funcţie de votul nominal exprimat.  +  Articolul 31 (1) Preşedintele Consiliului Uniunii nu poate fi angajat politic, nu poate face declaraţii politice şi nu poate angaja politic instituţia. În activitatea sa profesională şi în exercitarea atribuţiilor de conducere, preşedintele trebuie să dea dovadă de probitate morală şi profesională, disponibilitate permanentă şi devotament faţă de profesie. (2) În exercitarea atribuţiilor de reprezentare internă şi internaţională, preşedintele trebuie să fie permanent informat despre realităţile interne şi internaţionale şi să reprezinte cu demnitate şi profesionalism interesele naţionale şi ale profesiei de notar public.  +  Articolul 32 (1) Preşedintele Consiliului Uniunii este şi preşedintele Uniunii şi are următoarele atribuţii: a) reprezintă Uniunea în raporturile cu autorităţile publice din România, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, cu cele profesionale şi cu alte persoane juridice, iar în plan extern, cu organizaţiile naţionale şi internaţionale ale notarilor publici şi oriunde va fi invitat oficial, în calitate de preşedinte al Uniunii; b) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Uniunii; preşedintele poate delega această atribuţie prim-vicepreşedintelui sau unuia dintre vicepreşedinţi; c) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Uniunii şi ale Biroului executiv al acestuia; d) declanşează, la cerere sau din oficiu, controlul profesional administrativ, direct sau prin intermediul şefului Corpului de control; e) exercită acţiunea disciplinară, la cerere sau din oficiu, şi efectuează cercetarea prealabilă prin membrii Corpului de control sau prin alte persoane desemnate în acest scop; f) poate solicita notarilor publici, Camerelor şi entităţilor din cadrul Uniunii note de relaţii, puncte de vedere sau rapoarte de activitate; g) poate participa la Adunările generale ale Camerelor, la şedinţele Colegiilor directoare şi la şedinţele organelor de conducere ale entităţilor din cadrul Uniunii; h) angajează personalul de specialitate şi administrativ al Uniunii, coordonează şi supraveghează permanent activitatea acestuia. (2) În cazul demisiei, decesului sau incapacităţii preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de drept de către prim-vicepreşedinte sau, în lipsa acestuia, Consiliul Uniunii va desemna, dintre vicepreşedinţi, prin vot, persoana care va prelua atribuţiile preşedintelui până la organizarea alegerilor, care vor avea loc în termen de 90 de zile de la vacantarea postului. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Uniunii emite dispoziţii. (4) Pe perioada mandatului, atât preşedintele, prim-vicepreşedintele, cât şi vicepreşedinţii trebuie să fie notari publici în funcţie.  +  Articolul 33 (1) Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Uniunii, în activitatea lor profesională şi în exercitarea atribuţiilor de conducere, trebuie să dea dovadă de probitate morală şi profesională, disponibilitate permanentă şi devotament faţă de profesie. (2) În îndeplinirea atribuţiilor lor, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Uniunii, împreună cu preşedintele, au obligaţia să dea dovadă de spirit de echipă, să îşi îndeplinească atribuţiile în deplin spirit de colegialitate şi în concordanţă cu strategia şi interesul instituţiei. (3) Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Uniunii au obligaţia de a informa permanent preşedintele cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor lor. (4) În exercitarea atribuţiilor, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Uniunii nu pot face declaraţii politice care să implice instituţia şi nu pot angaja politic Uniunea. (5) În exercitarea atribuţiilor delegate de reprezentare internă şi internaţională trebuie să fie permanent informaţi despre realităţile interne şi internaţionale şi să reprezinte cu demnitate şi profesionalism interesele naţionale şi ale profesiei de notar public. (6) În cazul demisiei, decesului sau incapacităţii prim-vicepreşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de către unul dintre vicepreşedinţi desemnat de Consiliul Uniunii prin vot. În termen de 90 de zile de la vacantarea postului, Uniunea va organiza alegeri pentru ocuparea celui de-al treilea post de vicepreşedinte. Rezultatul alegerii va fi validat în proximul Congres, vicepreşedintele nou-ales începându-şi mandatul de la data hotărârii Comisiei naţionale de alegeri, ce va fi prezentată în şedinţa Consiliului Uniunii. În aceeaşi şedinţă, Consiliul Uniunii alege dintre cei 3 vicepreşedinţi prim-vicepreşedintele. (7) În cazul demisiei, decesului sau incapacităţii unuia dintre vicepreşedinţi, în termen de 90 de zile de la vacantarea postului, Uniunea va organiza alegeri pentru ocuparea postului de vicepreşedinte. Rezultatul alegerii va fi validat în proximul Congres, vicepreşedintele nou-ales începându-şi mandatul de la data hotărârii Comisiei naţionale de alegeri, ce va fi prezentată în şedinţa Consiliului Uniunii.  +  Articolul 34 (1) Comisia de cenzori a Uniunii este compusă din 5 membri, dintre care 3 notari publici şi 2 experţi contabili, aleşi de Congres. (2) Cenzorii îşi exercită personal mandatul încredinţat şi îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii. (3) Comisia de cenzori este independentă faţă de Consiliul Uniunii, de Biroul executiv şi de preşedinte, informează şi răspunde pentru activitatea sa doar în faţa Congresului. (4) Comisia de cenzori este obligată să supravegheze gestiunea patrimoniului Uniunii şi să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Uniunii. Cenzorul este îndreptăţit să ceară lămuriri tuturor celor care se ocupă de gestiune şi să examineze orice acte şi documente privitoare la această gestiune. (5) Cenzorul are dreptul să obţină de la Biroul executiv al Consiliului Uniunii, trimestrial, o situaţie cu privire la exerciţiul bugetului şi la conturile Uniunii. (6) Comisia de cenzori informează permanent Consiliul Uniunii şi Biroul executiv despre administrarea şi gestionarea patrimoniului Uniunii, precum şi despre eventualele încălcări ale dispoziţiilor legale şi ale actelor proprii ale Consiliului Uniunii care reglementează patrimoniul. (7) Calitatea de cenzor al Uniunii este incompatibilă cu orice altă funcţie eligibilă în cadrul Camerelor şi al Uniunii. (8) Comisia de cenzori prezintă şi supune aprobării Congresului rapoartele asupra execuţiei bugetare a Uniunii şi descărcarea de gestiune.  +  Secţiunea a 2-a Camera Notarilor Publici  +  Articolul 35 (1) Camera este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, înfiinţată prin lege şi are sigiliu propriu. (2) Camera nu poate fi angajată politic prin acţiunile membrilor săi. (3) Fiecare Cameră are sediul principal în localitatea în care funcţionează curtea de apel. La nivelul fiecărui judeţ aflat în raza teritorială a Camerei pot funcţiona unul sau mai multe sedii secundare ori depozite de arhivă gestionate de Cameră. (4) Din Cameră fac parte toţi notarii publici care funcţionează în circumscripţia unei Curţi de Apel. (5) Camera funcţionează pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Adunarea generală, în baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii.  +  Articolul 36Organele de conducere ale Camerei sunt: a) Adunarea generală a notarilor publici; b) Colegiul director; c) preşedintele Colegiului director al Camerei.  +  Articolul 37 (1) Adunarea generală se întruneşte cel puţin de două ori pe an şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Colegiului director sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi. (2) În cazul în care preşedintele refuză convocarea şedinţei, Colegiul director al Camerei poate convoca Adunarea generală. (3) Adunarea generală se convoacă de către preşedinte sau de Colegiul director al Camerei la solicitarea scrisă a Biroului executiv al Consiliului Uniunii. (4) Prezenţa notarilor publici la adunările generale este obligatorie, cu excepţia absenţelor motivate cu documente justificative. (5) Convocarea Adunării generale în şedinţă ordinară se face cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea acesteia, iar în şedinţă extraordinară, cu cel puţin 7 zile înainte, prin înştiinţarea membrilor săi, cu menţionarea datei, a locului desfăşurării şi a ordinii de zi. (6) În situaţia în care convocarea se face la solicitarea Biroului executiv, Colegiul director sau preşedintele are obligaţia de a convoca Adunarea generală în termen de 7 zile de la primirea solicitării. Adunarea generală convocată la solicitarea Biroului executiv este condusă de reprezentantul acestuia. (7) Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii şi executorii pentru toţi notarii publici din Cameră şi se adoptă în şedinţele convocate şi întrunite.  +  Articolul 38 (1) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor săi cu drept de vot. (2) Cvorumul stabilit la începutul Adunării generale pe baza listei de prezenţă va fi valabil cu toate efectele pe toată durata acesteia. (3) În cazul în care cvorumul nu este întrunit, Colegiul director, de faţă cu cei prezenţi, stabileşte o nouă Adunare generală, în termen de cel mult 7 zile. (4) Adunarea generală, convocată în condiţiile alineatului precedent, îşi va putea desfăşura activitatea în prezenţa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi. (5) Notarul public suspendat nu poate participa cu drept de vot la adunarea generală.  +  Articolul 39 (1) Adunarea generală a Camerei are următoarele atribuţii: a) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei; b) aprobă Regulamentul de alegeri pentru funcţiile eligibile, în baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii; c) alege şi revocă Colegiul director compus din preşedinte, vicepreşedinte şi 5-7 membri şi stabileşte cuantumul indemnizaţiilor acestora; mandatul Colegiului director este pe o durată de 4 ani şi începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor alegerii sale; d) alege şi revocă reprezentanţii Camerei şi supleanţii acestora în Consiliul Uniunii; e) alege reprezentanţii Camerei, conform normei de reprezentare la Congres; f) alege şi revocă membrii Comisiei de cenzori a Camerei şi stabileşte indemnizaţia cenzorilor; g) alege şi revocă reprezentanţii Camerei în Consiliul de disciplină al Uniunii; h) propune Consiliului Uniunii numărul de birouri notariale şi/sau de notari publici din circumscripţia fiecărei judecătorii din raza sa de activitate, precum şi actualizarea acestora în raport cu numărul notarilor stagiari. La actualizare se vor avea în vedere criteriile prevăzute de lege şi regulamentul de aplicare a legii şi situaţiile statistice elaborate de Uniune; i) aprobă bugetul anual şi raportul Comisiei de cenzori şi descărcarea de gestiune; î) acordă, în cazuri justificate, sprijin financiar, la cererea notarului public; j) analizează, anual, activitatea Colegiului director şi a reprezentantului/reprezentanţilor Camerei în Consiliul Uniunii; k) acordă şi retrage, la propunerea Colegiului director, titlul onorific de preşedinte de onoare notarilor publici care au deţinut calitatea de preşedinte al Colegiului director; l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de aplicare a legii şi de prezentul statut. (2) În cadrul primei Adunări generale din an se vor prezenta, spre aprobare şi informare, raportul de activitate al Colegiului director pe anul anterior, raportul comisiei de cenzori, execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune, planul de activitate pentru anul în curs şi proiectul de buget. (3) În cadrul Adunării generale în care se aprobă actualizarea numărului de notari vor fi puse la dispoziţia membrilor Camerei date statistice cu privire la activitatea notarială la nivel de circumscripţie şi localităţi.  +  Articolul 40Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Colegiului director ai Camerei, precum şi reprezentantul/reprezentanţii Camerei în Consiliul Uniunii şi supleantul/supleanţii acestora sunt aleşi de Adunarea generală a Camerei, prin vot direct şi secret, în condiţiile stabilite prin regulamentul de alegeri.  +  Articolul 41 (1) Colegiul director al Camerei lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă decizii, cu majoritatea voturilor exprimate. (2) Preşedintele Colegiului director este şi preşedintele Camerei.  +  Articolul 42Colegiul director al Camerei se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.  +  Articolul 43 (1) Colegiul director al Camerei are următoarele atribuţii: a) stabileşte strategia Camerei în funcţie de realităţile social-economice de la nivel teritorial şi interesele notarilor publici din circumscripţia sa; b) decide cu privire la buna organizare şi funcţionare a Camerei şi a birourilor notariale din circumscripţia sa; c) propune Adunării generale a Camerei actualizarea numărului de notari publici având în vedere situaţiile statistice şi criteriile prevăzute de lege; d) stabileşte numărul de posturi destinate dobândirii calităţii de notar stagiar; e) organizează examenul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Uniunii, urmăreşte buna desfăşurare a acestuia şi constată prin decizie îndeplinirea procedurilor prevăzute de regulamentul de aplicare a legii; f) asigură măsurile necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinţi ai Consiliului Uniunii, conform regulamentului de alegeri aprobat de Consiliul Uniunii; g) îndeplineşte atribuţiile date în sarcina sa de lege şi regulamente cu privire la notarii stagiari şi stabileşte birourile notariale în care se va efectua pregătirea practică a acestora; h) stabileşte componenţa comisiei de inventariere şi lichidare a birourilor notariale, în caz de suspendare sau încetare, potrivit legii şi regulamentului de aplicare a legii; i) organizează activitatea de gestionare a arhivei preluată în custodie de Cameră, potrivit legii, şi ia de urgenţă măsurile necesare conservării corespunzătoare a arhivelor birourilor notariale aflate în pericol de degradare; î) poate acorda sprijin şi ajutor material notarilor publici, în cazuri justificate; j) mediază neînţelegerile dintre membrii săi, precum şi cele dintre notari şi angajaţii acestora; k) întocmeşte recomandările şi confirmările prevăzute de regulamentul de aplicare a legii privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru numirea notarului public şi înregistrarea biroului notarial şi verifică îndeplinirea condiţiilor pentru avizarea sediului unui birou notarial; l) primeşte certificatul de înregistrare a biroului notarial, eliberat de RNENP; m) avizează şi aprobă cererile notarilor publici de asociere în condiţiile stabilite de lege şi regulamentul de aplicare a legii; n) difuzează Buletinul notarilor publici şi celelalte publicaţii de specialitate ale Uniunii; o) exercită acţiunea disciplinară împotriva notarilor publici; p) în vederea exercitării controlului profesional-administrativ delegat de Consiliul Uniunii desemnează notarii publici care vor verifica birourile notariale din circumscripţie, o dată pe an; notarii publici sunt supuşi controlului indiferent de funcţia ocupată în structurile de conducere ale Camerei şi ale Uniunii; q) asigură îndeplinirea măsurilor stabilite în actele de control şi sinteza acestora şi urmăreşte înlăturarea aspectelor negative constatate; r) verifică, ca urmare a solicitării de reluare a activităţii, cunoştinţele privind legislaţia notarială actualizată, în cazul notarilor publici a căror activitate a fost întreruptă mai mult de 1 an; s) acordă gratuit asistenţă pentru soluţionarea problemelor juridice, economice şi sociale în cazul încetării activităţii unui birou notarial; ş) asigură în condiţiile legii şi regulamentului de aplicare a legii organizarea şi funcţionarea activităţilor de arbitraj şi licitaţii; t) aprobă organigrama şi statul de funcţii şi de salarizare ale Camerei, precum şi condiţiile de angajare a personalului de specialitate şi administrativ; ţ) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de aplicare a legii şi de prezentul statut. (2) Membrii Colegiului director răspund pentru prejudiciile cauzate prin deciziile adoptate în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului, în funcţie de votul exprimat.  +  Articolul 44 (1) În activitatea profesională şi în exercitarea atribuţiilor de conducere, preşedintele Colegiului director trebuie să dea dovadă de probitate morală şi profesională, disponibilitate permanentă, devotament faţă de profesie şi ataşament faţă de interesele Camerei şi a membrilor săi. (2) În exercitarea atribuţiilor de reprezentare internă şi internaţională a Camerei, preşedintele trebuie să fie permanent documentat cu privire la realităţile interne şi internaţionale şi să reprezinte cu demnitate şi profesionalism interesele notarilor publici din Cameră. (3) Preşedintele Colegiului director are următoarele atribuţii: a) asigură conducerea activităţii curente a Camerei; b) reprezintă Camera în raporturile cu persoanele fizice şi juridice; c) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale şi deciziile Colegiului director; d) soluţionează sesizările îndreptate împotriva notarilor publici; e) angajează personalul de specialitate şi administrativ al secretariatului Camerei, în limita organigramei şi statului de funcţii, aprobate de Colegiul director; f) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Camerei; g) convoacă şi conduce şedinţele Adunării generale şi ale Colegiului director al Camerei; h) comunică notarilor publici actele de interes general, adoptate sau emise de organele de conducere ale Uniunii, precum şi cele adoptate de Adunarea generală, Colegiul director şi dispoziţiile proprii; i) informează Adunarea generală şi Colegiul director ale Camerei, împreună cu reprezentantul/reprezentanţii Camerei în Consiliul Uniunii, despre hotărârile adoptate de Consiliul Uniunii; î) urmăreşte transmiterea lunară, până la data de 15 a lunii următoare, a cotelor de contribuţie cuvenite Uniunii; j) informează de îndată Uniunea despre orice eveniment din activitatea Camerei sau birourilor notariale de natură să afecteze buna funcţionare sau imaginea acestora sau a instituţiei; k) aprobă, la cerere, în cazuri justificate, transferul dosarelor succesorale între birourile notariale din cadrul Camerei; l) deleagă, în cazurile prevăzute de lege şi de regulamentul de aplicare a legii, un notar public, cu acordul acestuia, din aceeaşi circumscripţie a judecătoriei sau dintr-o altă circumscripţie, care să asigure funcţionarea unui birou notarial, pentru îndeplinirea actelor care sunt de competenţa teritorială a acelui birou, dacă în acea localitate sau circumscripţie nu mai funcţionează un alt notar public; aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în cazul sediului secundar; m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de aplicare a legii şi de prezentul statut.  +  Articolul 45 (1) În urma sesizărilor primite de la persoanele interesate cu privire la neîndeplinirea fără justificare a unor proceduri de către notarii publici, preşedintele Camerei va desemna notarii publici care vor îndeplini următoarele proceduri: a) încheieri de rectificare ale actelor emise de fostele notariate de stat sau de notarii care şi-au încetat activitatea, iar arhiva lor a fost preluată de Cameră; b) deplasări în afara sediului biroului în vederea îndeplinirii unor acte şi proceduri notariale în condiţiile legii; c) succesiuni vacante; d) acordarea, la cerere, pentru motive întemeiate, de reduceri sau scutiri de tarife pentru copiile eliberate din arhiva gestionată de Cameră. (2) În situaţiile prevăzute la alineatul precedent, desemnarea notarului public se va face în ordine alfabetică, evidenţa fiind ţinută de secretariatul Camerei. (3) După alegerea sa de către Adunarea generală, preşedintele Camerei va depune în faţa Adunării generale jurământul prevăzut de art. 25. (4) Preşedintele nou-ales preia în gestiune, prin protocol de predare-primire, de la preşedintele al cărui mandat s-a încheiat patrimoniul şi toate lucrările ori proiectele aflate în curs de realizare.  +  Articolul 46 (1) Vicepreşedintele Camerei, în activitatea profesională şi în exercitarea atribuţiilor de conducere, trebuie să dea dovadă de probitate morală şi profesională, disponibilitate permanentă şi devotament faţă de profesie. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, vicepreşedintele Camerei împreună cu preşedintele au obligaţia să dea dovadă de spirit de echipă, să îşi îndeplinească atribuţiile în deplin spirit de colegialitate şi concordanţă în exercitarea funcţiilor. (3) Vicepreşedintele are obligaţia de a informa permanent preşedintele cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale. (4) Vicepreşedintele exercită atribuţiile preşedintelui, în lipsa acestuia, precum şi orice alte responsabilităţi stabilite de Colegiul director sau de Adunarea generală.  +  Articolul 47 (1) Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii în activitatea sa profesională trebuie să dea dovadă de probitate morală şi profesională, disponibilitate permanentă şi devotament faţă de profesie. (2) Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii are următoarele drepturi şi obligaţii: a) participă, de drept, la şedinţele Colegiului director; b) are acces la toate documentele Camerei; c) participă obligatoriu la toate şedinţele Consiliului Uniunii şi are dreptul la o indemnizaţie; d) prezintă Consiliului Uniunii propunerile Adunării generale a Camerei şi susţine interesele acesteia; e) informează Adunarea generală şi Colegiul director ale Camerei, împreună cu preşedintele Colegiului director şi, după caz, ceilalţi reprezentanţi despre hotărârile adoptate de Consiliul Uniunii; f) propune Consiliului Uniunii proiecte, studii, materiale de analiză pentru îmbunătăţirea activităţii; g) informează permanent şi în regim de urgenţă conducerea Uniunii despre orice eveniment de natură să afecteze instituţia; h) îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite de lege şi regulamente.  +  Articolul 48 (1) Camera are patrimoniu şi buget proprii. (2) Patrimoniul Camerei este format din bunuri corporale şi necorporale afectate desfăşurării activităţii. Sursele de venit al Camerei se constituie din contribuţii profesionale ale membrilor săi, taxe, beneficii rezultate din activităţi economice conexe, precum şi alte surse permise de lege.  +  Articolul 49 (1) Comisia de cenzori a Camerei este compusă din 3 membri, dintre care 2 notari publici şi un expert contabil. (2) Comisia de cenzori a Camerei verifică modul de executare a bugetului Camerei şi prezintă anual un raport Adunării generale. (3) Comisia de cenzori are acces la toate documentele necesare pentru efectuarea verificărilor şi este independentă faţă de Colegiul director şi preşedintele acestuia, informează şi răspunde pentru activitatea sa doar în faţa Adunării Generale a Camerei.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 50Pentru motive temeinice, notarii publici aleşi în orice funcţie în cadrul Uniunii, Camerelor şi structurilor acestora pot fi revocaţi din funcţie cu respectarea procedurii prevăzute pentru alegerea lor.  +  Articolul 51Corelarea prevederilor prezentului statut cu actele normative ulterioare, privind activitatea notarială, precum şi modificările impuse de situaţii deosebite se vor face de Consiliul Uniunii, urmând să fie ratificate de proximul Congres al notarilor publici.  +  Articolul 52Nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii, regulamentelor şi statutului.  +  Articolul 53Prezentul statut intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.----