HOTĂRÎRE nr. 137 din 25 februarie 1991privind înfiinţarea Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 4 iunie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se înfiinţează Academia de Poliţie, căreia i se atribuie denumirea "Alexandru Ioan Cuza".  +  Articolul 2Academia de Poliţie are sediul în municipiul Bucureşti, este instituţie militară de învăţămînt superior, cu autonomie universitară şi este subordonata ministrului de interne, care îi stabileşte structura organizatorică. În cadrul academiei se pregătesc ofiţeri activi necesari acestui minister, Serviciului Roman de Informaţii, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării Naţionale, precum şi altor beneficiari interni şi externi.  +  Articolul 3În cadrul Academiei de Poliţie se înfiinţează: a) Facultatea de Poliţie, echivalenta cu studii juridice superioare; b) Facultatea de Psihosociologie; c) Facultatea de Pompieri, echivalenta cu studii superioare în domeniul tehnic, profilul construcţii.Durata studiilor este de 4 ani la cursurile de zi şi de 5-6 ani la cursurile fără frecventa, fără posibilitatea repetarii anilor de studii.  +  Articolul 4Prin ordinul ministrului de interne şi cu avizul ministrului învăţămîntului şi ştiinţei, în cadrul Academiei de Poliţie pot fi înfiinţate şi alte facultăţi.  +  Articolul 5Admiterea candidaţilor în Academia de Poliţie se face prin concurs, cu respectarea normelor legale referitoare la admiterea în învăţămîntul superior.Ministerul de Interne stabileşte criteriile de selecţionare şi cifra anuală de şcolarizare.  +  Articolul 6Planurile de învăţămînt se stabilesc de Academia de Poliţie, se avizează de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei şi se aproba de ministrul de interne şi directorul Serviciului Roman de Informaţii. Programele de învăţămînt se aproba de către comandantul (rectorul) academiei, la propunerea senatului.Profilurile, specializările şi direcţiile de aprofundare se stabilesc de către Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii.  +  Articolul 7Numirea, promovarea şi eliberarea din funcţie a cadrelor didactice se fac de Ministerul de Interne, cu respectarea condiţiilor legale stabilite pentru învăţămîntul superior.Normele didactice sînt cele stabilite de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, adaptate la specificul militar, aprobate de ministrul de interne.Pentru desfăşurarea unor activităţi de învăţămînt se pot folosi cadre didactice din instituţii civile de învăţămînt superior şi specialişti din domeniul cercetării ştiinţifice sau din aparatul de stat, care îndeplinesc condiţiile legale. Plata acestora va fi suportată de Ministerul de Interne, în condiţiile stabilite de lege pentru cumulul de funcţii sau plata cu ora.  +  Articolul 8După promovarea anului III de studii, studenţilor li se acordă gradul de locotenent activ.Absolvenţii susţin examen de diploma: celor care promovează acest examen li se eliberează diploma de licenţă, respectiv de inginer, în raport cu facultatea absolvită.Diplomele care atesta absolvirea facultăţilor dau dreptul titularilor la încadrarea şi în funcţii civile pentru care normele legale prevăd studii superioare în domeniul juridic, respectiv, sociologic sau tehnic, profilul construcţii, după caz.Repartizarea absolvenţilor se va face în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătura şi în raport cu nevoile Ministerului de Interne, ale beneficiarilor interni sau externi.  +  Articolul 9Candidaţii admişi în Academia de Poliţie sînt consideraţi încorporaţi. Studenţii vor încheia angajamente scrise prin care se obliga ca, după terminarea cursurilor, sa îndeplinească serviciul militar activ pe o durată de minimum 10 ani.În cazul nerespectării angajamentului, precum şi în cazul în care este îndepărtat din şcoala ori trecut în rezerva pentru comiterea unor infracţiuni ori săvîrşirea unor abateri disciplinare grave, care îl fac incapabil cu calitatea de militar, studentul sau absolventul este obligat sa restituie cheltuielile de şcolarizare şi întreţinere, tinindu-se seama de timpul servit.Prin cheltuieli de şcolarizare şi întreţinere se înţeleg cheltuielile efectuate cu hranirea, echiparea, cazarea şi alte drepturi primite de studenţi.  +  Articolul 10Studenţii care, din cauza de boala sau pentru alte motive neimputabile, nu mai pot urma cursurile facultăţii, la recomandarea Academiei de Poliţie şi cu acordul Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei, vor putea continua studiile în alte instituţii civile de învăţămînt superior.Studenţii exmatriculati, care sînt apţi pentru serviciul militar, sînt trimişi la unităţi militare ale Ministerului de Interne pentru continuarea serviciului militar în termen sau sînt trecuţi în rezerva, acordindu-li-se grade potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 11Studenţii care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, urmează cursurile Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne, seriile 1989-1993 şi 1990-1994, îşi vor continua pregătirea, în conformitate cu prevederile din prezenta hotărîre.Ofiţerii care au absolvit cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne în perioada 1979-1989 şi promotiile din anul 1990 ale Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne şi nu au beneficiat de echivalarea studiilor absolvite cu cele juridice superioare pot fi înmatriculaţi în cel mult anul III de studii, curs fără frecventa, al Facultăţii de Poliţie sau al altor facultăţi de drept, în vederea obţinerii diplomei de licenţă.Stabilirea disciplinelor şi a examenelor ce vor fi echivalate este de competenţa Academiei de Poliţie.  +  Articolul 12Între Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alţi beneficiari interni sau externi vor fi încheiate protocoale prin care se reglementează asigurarea pregătirii în Academia de Poliţie a cadrelor pentru aceste ministere.  +  Articolul 13Academia de Poliţie organizează perfecţionarea pregătirii cadrelor prin învăţămîntul post-universitar şi doctorat, potrivit reglementărilor existente pe plan naţional.  +  Articolul 14Academia de Poliţie preia baza materială, tehnica şi financiară a Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne.  +  Articolul 15Regulamentul de funcţionare al Academiei de Poliţie se elaborează de senatul acesteia pe baza prevederilor prezentei hotărîri şi a reglementărilor corespunzătoare pe plan naţional şi se aproba de ministrul de interne.  +  Articolul 16Pe data prezentei hotărîri se abroga hotărîrile Guvernului României nr. 431/1990, nr. 744/1990 şi nr. 1305/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------