ORDIN nr. 298 din 23 decembrie 2011 (*actualizat*)privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor(actualizat până la data de 17 noiembrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------Având în vedere prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 922.651/2011,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Aria de reglementarePrevederile prezentului ordin reglementează procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor.  +  Capitolul II Procedura şi cazurile de modificare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor  +  Secţiunea 1 Modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor  +  Articolul 2Modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu (1) Raporturile de serviciu ale poliţiştilor se pot modifica prin: a) delegare; b) detaşare; c) participare la misiuni internaţionale; d) transfer; e) mutare; f) împuternicire pe o funcţie de conducere; g) punere la dispoziţie. (2) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat şi nu poate înceta decât la iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia situaţiilor în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu.----------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Secţiunea a 2-a Delegarea  +  Articolul 3Condiţiile delegării (1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către poliţist a unor activităţi corespunzătoare atribuţiilor de serviciu, în afara locului său de muncă, în interesul unităţii în care este încadrat. (2) Prin excepţie de la alin. (1), delegarea se poate realiza şi în interesul structurii ierarhic superioare.  +  Articolul 4Durata delegăriiDelegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al poliţistului.  +  Articolul 5Procedura delegării (1) În urma identificării activităţilor a căror îndeplinire se poate realiza prin delegare, procedura delegării se iniţiază de către şeful unităţii în care este încadrat poliţistul sau, după caz, de către şeful structurii ierarhic superioare, la propunerea şefului nemijlocit, respectiv a şefului compartimentului din cadrul structurii ierarhic superioare. (2) În vederea delegării, şeful nemijlocit, respectiv şeful compartimentului din cadrul structurii ierarhic superioare propune poliţistul care urmează să fie delegat şefului unităţii, respectiv şefului structurii ierarhic superioare printr-o notă de prezentare, care trebuie să cuprindă cel puţin menţiuni privind scopul delegării, unitatea/structura la care se realizează delegarea, durata delegării şi atribuţiile poliţistului pe perioada delegării. (3) Şeful unităţii, respectiv şeful structurii ierarhic superioare decide, în urma analizei propunerii în şedinţa de conducere, asupra oportunităţii delegării, după exprimarea acordului şefului unităţii în care poliţistul urmează să fie delegat. În situaţia în care delegarea se realizează în interesul structurii ierarhic superioare, delegarea poliţistului se realizează cu acordul şefului unităţii în care poliţistul este încadrat. (4) Decizia privind delegarea se aduce la cunoştinţa poliţistului, prezentându-i-se totodată şi situaţiile în care acesta poate refuza delegarea. (5) Delegarea se dispune prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi se comunică poliţistului, sub semnătură. (6) Pe perioada delegării poliţistul îşi desfăşoară activitatea în unitatea/structura în care a fost delegat şi îndeplineşte atribuţiile stabilite pentru perioada delegării de către unitatea în care este încadrat, respectiv de către structura ierarhic superioară.  +  Articolul 6Încetarea delegării (1) Delegarea încetează la data expirării perioadei dispuse prin dispoziţia/ordinul de delegare. (2) În situaţia în care desfăşurarea activităţii care a impus delegarea nu mai este necesară ori când intervine una dintre situaţiile prevăzute la art. 18, delegarea poate înceta înainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispoziţie/ordin emisă/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului şi unităţii/structurii în care este delegat şi, după caz, unităţii în care poliţistul este încadrat.  +  Secţiunea a 3-a Detaşarea  +  Articolul 7Condiţiile detaşării (1) Detaşarea poliţistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă şi exercitarea atribuţiilor în cadrul altor unităţi/structuri din Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), la alte instituţii ori autorităţi publice, la solicitarea acestora. În mod excepţional şi numai cu acordul scris al poliţistului, prin detaşare se poate schimba şi specificul muncii. (2) Detaşarea se dispune în interesul instituţiei în cadrul căreia poliţistul urmează să îşi desfăşoare activitatea. (3) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie numit temporar.----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (4) Detaşarea poliţistului se dispune pe o funcţie vacantă sau temporar vacantă, prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 8Durata detaşării (1) Detaşarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Într-o perioadă de 12 luni, detaşarea se poate prelungi peste cele 6 luni numai cu acordul scris al poliţistului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), detaşarea poliţiştilor, cu acordul lor scris, în cadrul unor organe speciale din structura autorităţilor publice, se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare aplicabile situaţiilor respective.  +  Articolul 9Procedura detaşării la alte unităţi/structuri din MAI (1) Detaşarea se realizează la solicitarea şefului unităţii în care poliţistul urmează să îşi desfăşoare activitatea, cu aprobarea persoanei competente potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi, după caz, cu acordul şefului unităţii din care face parte poliţistul. (2) În vederea detaşării, şeful structurii în care există funcţia vacantă ce urmează a fi ocupată temporar prin detaşare propune şefului unităţii, printr-o notă de prezentare, demararea procedurilor privind identificarea unui poliţist care să fie detaşat, cu aplicarea prevederilor referitoare la ocuparea posturilor vacante prevăzute de actele normative interne care reglementează activitatea de management al resurselor umane.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (3) Detaşarea poliţistului pe o funcţie publică se realizează cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, obţinut de unitatea care solicită detaşarea. (4) Decizia privind detaşarea se aduce la cunoştinţa poliţistului, prezentându-i-se totodată şi situaţiile în care acesta poate refuza detaşarea. (5) Detaşarea poliţistului se dispune prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi se comunică poliţistului, sub semnătură. (6) Numirea temporară a poliţistului în funcţia pe care este detaşat se realizează prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi se comunică poliţistului, sub semnătură.----------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (7) Pe perioada detaşării unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării.  +  Articolul 10Prelungirea detaşării la alte unităţi/structuri din MAIDacă motive obiective impun prelungirea detaşării peste perioada dispusă, emiterea dispoziţiei/ordinului de prelungire a detaşării se face numai după parcurgerea procedurii prevăzute la art. 9, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (1).  +  Articolul 11Încetarea detaşării la alte unităţi/structuri din MAI (1) Detaşarea încetează la data expirării perioadei dispuse prin dispoziţia/ordinul de detaşare emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.----------Alin. (1) al art. 11 a revenit la forma avută la publicare potrivit RECTIFICĂRII nr. 163 din 10 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 17 noiembrie 2014. (2) Detaşarea poate înceta înaintea expirării perioadei pentru care a fost dispusă, prin dispoziţie/ordin emisă/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului şi unităţii/structurii din/în care a fost detaşat, în următoarele situaţii: a) motivele care au stat la baza solicitării nu mai subzistă; b) şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la detaşarea poliţistului; c) a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 18.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 163 din 10 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 17 noiembrie 2014, care modifică pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Articolul 12Procedura detaşării la Corpul Naţional al PoliţiştilorPentru a fi detaşaţi la Corpul Naţional al Poliţiştilor, poliţiştii aleşi în organele de conducere ale Corpului Naţional al Poliţiştilor sunt mutaţi la Direcţia generală management resurse umane şi sunt numiţi în funcţii prevăzute în Statul "C", care constituie anexă la statul de organizare al Direcţiei generale management resurse umane. Detaşarea se dispune prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi se comunică poliţistului, sub semnătură.  +  Articolul 13Procedura detaşării la alte instituţii ori autorităţi publice (1) Pentru detaşarea poliţiştilor la alte instituţii ori autorităţi publice se prevăd funcţii în Statul anexă "M" cu posturi civile din structurile de specialitate ale Administraţiei prezidenţiale, Senat, Guvern, ministere şi alte organe centrale de specialitate care se încadrează cu specialişti militari şi funcţionari publici cu statut special detaşaţi de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, care constituie anexă la Statul de organizare al Direcţiei generale management resurse umane, denumit în continuare Statul "M". (2) Pentru a fi detaşaţi, poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) sunt mutaţi, cu acordul lor, la Direcţia generală management resurse umane şi se numesc în funcţii prevăzute în Statul "M". (3) Detaşarea poliţiştilor la alte instituţii ori autorităţi publice sau la alte instituţii de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională se poate face cu acordul lor şi fără prevederea unor funcţii în Statul "M". În acest caz, asimilarea funcţiilor în care urmează să fie detaşaţi poliţiştii se realizează, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi, după caz, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, atunci când detaşarea se face pe o funcţie publică.(3^1) În situaţia detaşării în condiţiile alin. (3), pe perioada detaşării unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării.----------Alin. (3^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (4) Detaşarea poliţiştilor în condiţiile alin. (1) şi (3) se aprobă/dispune prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 14Încetarea detaşării la Corpul Naţional al Poliţiştilor, precum şi la autorităţi ori instituţii publice (1) La încetarea detaşării, poliţiştii prevăzuţi la art. 12 şi la art. 13 alin. (1) sunt mutaţi în interesul serviciului din Statul "C", respectiv din Statul "M" în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior detaşării, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior. (2) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1) nu s-a realizat numirea în funcţie, poliţiştii se pun la dispoziţia unităţii de la care au plecat, pentru identificarea unei funcţii în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorităţi: a) în altă unitate a MAI, pentru a fi încadraţi în funcţii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul scris al acestora; b) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate, pe funcţii corespunzătoare gradelor profesionale deţinute, cu acordul scris al acestora; c) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate a MAI, pe funcţii inferioare gradului profesional pe care îl deţin, în condiţiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prevederile art. 20 alin. (4) referitoare la vechimea în funcţii de conducere se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor prevăzuţi la art. 13 alin. (1) şi (3) dacă pe perioada detaşării au exercitat atribuţiile unor funcţii de conducere.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Secţiunea a 4-a Participarea la misiuni internaţionale  +  Articolul 15Condiţiile participării la misiuni internaţionalePoliţiştii participă la misiuni internaţionale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare sau, după caz, ale tratatelor bilaterale aplicabile.  +  Articolul 16Procedura privind participarea poliţiştilor la misiuni internaţionale (1) Participarea poliţiştilor la misiuni internaţionale se aprobă potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, prin act administrativ, care se comunică poliţistului, sub semnătură. (2) Pentru participarea poliţiştilor la misiuni internaţionale, aceştia sunt mutaţi în interesul serviciului la inspectoratul general sau, după caz, la Direcţia generală management resurse umane şi se încadrează în statul de organizare al posturilor pentru încadrarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care desfăşoară misiuni în afara teritoriului ţării - Statul "S" înfiinţat la nivelul acestor structuri.  +  Articolul 17Încetarea participării la misiuni internaţionale (1) La încetarea misiunii, poliţiştii sunt mutaţi în interesul serviciului din Statul "S" în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior. (2) Ataşaţii de afaceri interne care anterior mutării în Statul "S" au deţinut funcţii de conducere, la încetarea misiunii se mută în unitatea din care provin, pentru a fi numiţi în funcţiile deţinute anterior misiunii, dacă acestea sunt vacante, sau, după caz, se pun la dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane în vederea identificării unui post de conducere vacant cu un coeficient de ierarhizare al funcţiei egal sau inferior celei deţinute anterior misiunii. (3) Ataşaţii de afaceri interne care anterior mutării în Statul "S" nu au deţinut funcţii de conducere, la încetarea misiunii se pun la dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane în vederea identificării unei funcţii de şef birou/similar. (4) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1), (2) şi (3) nu s-a realizat numirea în funcţie, prevederile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (5) Prevederile art. 20 alin. (4) referitoare la vechimea în funcţii de conducere se aplică în mod corespunzător şi ataşaţilor de afaceri interne pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 1 ianuarie 2012.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Secţiunea a 5-a Refuzul privind modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor prin delegare sau detaşare  +  Articolul 18Situaţii în care poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea (1) Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea dacă se află în una din următoarele situaţii: a) graviditate; b) îşi creşte singur copilul minor; c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat/avizat de structurile medicale ale MAI, face contraindicată delegarea sau detaşarea; d) este singurul întreţinător al familiei; e) măsura presupune desfăşurarea activităţii într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzătoare de cazare. (2) Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea şi din motive personale temeinice.  +  Secţiunea a 6-a Împuternicirea pe funcţii de conducere  +  Articolul 19Condiţiile împuternicirii (1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere, pe posturi vacante sau ai căror titulari nu sunt prezenţi în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihnă) ori ai căror titulari sunt împuterniciţi să îndeplinească atribuţiile altor funcţii prevăzute cu salariu de comandă. (2) Poliţistul care urmează să fie împuternicit trebuie să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute în fişa postului şi să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare.  +  Articolul 20Perioada de împuternicire (1) Împuternicirea se poate face pe o perioadă de maximum 6 luni. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 20 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (3) Împuternicirea poliţistului, dispusă în condiţiile alin. (1), poate fi prelungită, în situaţii motivate, cu maximum 6 luni, cu aprobarea: a) ministrului afacerilor interne, pentru funcţiile din competenţa proprie de numire, funcţiile din competenţa de numire a inspectorilor generali/similari şi funcţiile de conducere din aparatul central al MAI; b) şefului ierarhic al persoanei care a dispus împuternicirea, în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a).----------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.(3^1) În situaţia posturilor de conducere vacantate temporar din cauza lipsei din unitate a titularului postului, pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihnă), ori a împuternicirii acestuia să exercite atribuţiile altor funcţii de conducere, împuternicirea se poate dispune potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, până la încetarea situaţiei care a condus la vacantarea temporară a postului.----------Alin. (3^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (4) Perioada în care poliţistul este împuternicit pe o funcţie de conducere constituie vechime în funcţii de conducere.  +  Articolul 21Procedura împuternicirii (1) Împuternicirea se realizează, cu acordul poliţistului, la propunerea şefului nemijlocit care coordonează activitatea postului de conducere. (2) Propunerea se materializează într-o notă de prezentare care trebuie să conţină cel puţin următoarele menţiuni: a) existenţa postului de conducere vacant sau, după caz, situaţia imposibilităţii exercitării atribuţiilor postului de către titular în condiţiile prevăzute de prezentul ordin; b) persoana propusă, funcţia deţinută şi unitatea din care face parte; c) îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în fişa postului, precum şi menţiuni cu privire la existenţa/inexistenţa unei sancţiuni disciplinare; d) acordul poliţistului; e) motivarea propunerii; f) perioada pentru care se propune împuternicirea. (3) Nota se prezintă persoanei competente, potrivit normelor de gestiune a resurselor umane, să aprobe împuternicirea, care poate dispune cu privire la persoana ce urmează a fi împuternicită.----------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (4) Pentru posturile de conducere aflate în subordinea nemijlocită a persoanei competente să aprobe împuternicirea, structura de resurse umane întocmeşte o notă de prezentare referitoare la existenţa postului de conducere vacant sau, după caz, a situaţiei privind imposibilitatea exercitării atribuţiilor postului de către titular, la necesitatea ocupării prin împuternicire a acesteia, precum şi la condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, urmând ca aceasta să desemneze persoana care urmează să fie împuternicită. (5) Împuternicirea se aprobă prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului, sub semnătură.  +  Articolul 22Prelungirea împuternicirii (1) Prelungirea împuternicirii se face în condiţiile art. 20 alin. (3), după parcurgerea procedurii prevăzute la art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), d), e) şi f). (2) Prelungirea împuternicirii se dispune prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului, sub semnătură.  +  Articolul 23Încetarea împuternicirii (1) Împuternicirea încetează la data expirării perioadei dispuse prin dispoziţia/ordinul emisă/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. (2) Împuternicirea încetează înainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispoziţia/ordinul emisă/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, în următoarele situaţii: a) la ocuparea postului prin concurs/examen; b) la propunerea justificată a persoanei prevăzute la art. 21 alin. (1), cu aprobarea persoanei competente; c) la revenirea titularului postului; d) la solicitarea scrisă a poliţistului împuternicit; e) în alte situaţii temeinic justificate.  +  Secţiunea a 7-a Transferul  +  Articolul 24Condiţiile transferului (1) Transferul reprezintă o modalitate de modificare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor şi se realizează: a) la instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională; b) la alte autorităţi sau instituţii publice. (2) Transferul se poate face: a) în interesul serviciului; b) la cererea poliţistului. (3) Transferul se poate face numai într-o funcţie pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 25Procedura transferului în interesul serviciului la instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională (1) Pentru efectuarea transferului în interesul serviciului, în situaţia prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. a), conducătorul instituţiei care solicită transferul, denumită în continuare instituţie cesionară, solicită, prin scrisoare de transfer, acordul conducătorului instituţiei în care este încadrat poliţistul, denumită în continuare instituţie cedentă. (2) Transferul prevăzut la alin. (1) se poate face numai cu acordul scris al poliţistului.  +  Articolul 26Procedura transferului la cerere la instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională (1) Pentru efectuarea transferului la cerere, în situaţia prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. a), poliţistul se adresează cu raport scris instituţiei unde doreşte să se transfere. (2) Raportul prevăzut la alin. (1), după obţinerea acordului de principiu al conducătorului ministerului/instituţiei unde poliţistul doreşte să se transfere, se înaintează de cel în cauză, pe cale ierarhică, ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 27Procedura transferului în interesul serviciului la alte autorităţi sau instituţii publice (1) Pentru efectuarea transferului în interesul serviciului, în situaţia prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. b), conducătorul instituţiei cesionare solicită, prin scrisoare de transfer, acordul conducătorului instituţiei cedente. (2) Transferul prevăzut la alin. (1) se face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia deţinută de poliţist sau într-o funcţie publică de nivel inferior. (3) Transferul prevăzut la alin. (1) se poate face numai cu acordul scris al poliţistului.  +  Articolul 28Procedura transferului la cerere la alte autorităţi sau instituţii publice (1) Pentru efectuarea transferului la cerere, în situaţia prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. b), cererea de transfer se adresează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul. (2) Transferul prevăzut la alin. (1) se face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia deţinută de poliţist sau într-o funcţie publică de nivel inferior şi poate avea loc, după caz, numai la autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, la autorităţi administrative autonome ori, după caz, la autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală, potrivit nivelului ierarhic la care este prevăzută funcţia deţinută de poliţist la momentul transferului. (3) Cererea prevăzută la alin. (1), după obţinerea acordului de principiu al conducătorului ministerului/instituţiei unde poliţistul doreşte să se transfere, se înaintează de cel în cauză, pe cale ierarhică, ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 29Dispoziţii comune privind procedura aprobării şi emiterii actelor administrative de transferEchivalarea funcţiei deţinute de poliţist, în condiţiile art. 27 şi 28, cu funcţia publică pe care se efectuează transferul se realizează anterior modificării raporturilor de serviciu, prin act administrativ individual emis de către ministrul administraţiei şi internelor, cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 30Aprobarea transferului (1) Aprobarea transferului se realizează de către ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea conducătorului instituţiei cedente. (2) Ordinul de transfer se întocmeşte de către Direcţia generală management resurse umane. (3) Data perfectării transferului se prevede expres în conţinutul actului administrativ de transfer avându-se în vedere şi termenul necesar predării lucrărilor şi bunurilor care i-au fost încredinţate poliţistului şi care se comunică, sub semnătură, celui în cauză. (4) Cu data transferului calitatea de poliţist se pierde, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 8-a Mutarea  +  Articolul 31Situaţii care determină mutarea poliţistului (1) Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul MAI, aflată în aceeaşi localitate sau în altă localitate, în următoarele situaţii: a) în interesul serviciului; b) la cererea poliţistului; (2) Mutarea poliţiştilor se face pe funcţii vacante, cu respectarea condiţiilor de ocupare a acestora prevăzute în fişa postului. (3) Mutarea poliţiştilor se poate face şi dacă funcţiile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situaţia în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe funcţiile vizate, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişele posturilor.----------Alin. (3) al art. 31 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Articolul 32Dispoziţii generale privind mutarea în interesul serviciului a poliţistului (1) Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al poliţistului. (2) Mutarea poliţistului în interesul serviciului se face prin ordin/dispoziţie emis/emisă potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare, sub semnătură, celui în cauză.----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care mutarea poliţistului în interesul serviciului se realizează în cadrul unei unităţi ierarhic superioare, ordinul/dispoziţia de mutare se emite de către şeful acesteia, cu încunoştinţarea şefului unităţii cedente.----------Alin. (3) al art. 32 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Articolul 33Procedura privind mutarea în interesul serviciului a poliţistuluiÎn cazul mutării în interesul serviciului se aplică procedura privind ocuparea posturilor vacante prevăzută de actele normative interne care reglementează activitatea de management resurse umane.  +  Articolul 34Procedura privind mutarea la cerere a poliţistuluiMutarea la cerere se solicită de către poliţist prin raport scris adresat şefului unităţii în care solicită mutarea, denumită în continuare unitate cesionară.----------Art. 34 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Articolul 35Mutarea în cadrul aceleiaşi unităţiMutarea poliţistului la cerere în cadrul aceleiaşi unităţi se realizează cu respectarea următoarei proceduri: a) raportul scris întocmit de poliţist se prezintă şefului nemijlocit; b) raportul avizat de şeful nemijlocit se depune de către solicitant şi se înregistrează la secretariatul unităţii, pentru a fi transmis structurii la care se solicită mutarea; c) pentru situaţiile în care prin mutare se schimbă specialitatea solicitantului, raportul va conţine precizări cu privire la studiile absolvite; d) după primirea raportului în condiţiile lit. b), şeful structurii la care se solicită mutarea verifică existenţa unei funcţii vacante în structura pe care o conduce şi stabileşte oportunitatea ocupării acesteia prin mutarea solicitantului. Dacă apreciază că este necesar poate chema poliţistul care solicită mutarea pentru realizarea interviului de cunoaştere; e) după însuşirea/exprimarea refuzului şefului structurii la care se solicită mutarea raportul se transmite, prin secretariatul unităţii, structurii de resurse umane care gestionează resursele umane din unitate. Avizul nefavorabil al şefului structurii la care se solicită mutarea trebuie justificat în scris pe raportul de mutare; f) structura de resurse umane verifică existenţa funcţiei vacante în cadrul structurii la care se solicită mutarea şi prezintă raportul şefului unităţii; g) după însuşirea raportului de către şeful unităţii, mutarea poliţistului se dispune prin ordin/dispoziţie emis(ă) potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului, sub semnătură. Refuzul exprimării acordului de către şeful unităţii trebuie justificat în scris pe raportul de mutare; h) rapoartele avizate nefavorabil de către şeful structurii la care se solicită mutarea sau, după caz, nu au fost însuşite de şeful unităţii, se clasează de către structura de resurse umane în dosarul personal, aspect care se comunică în scris titularului, cu referire expresă la imposibilitatea efectuării mutării solicitate şi precizarea motivului.  +  Articolul 36Mutarea în cadrul altei unităţi din MAI (1) Mutarea poliţiştilor în cadrul altei unităţi din MAI se realizează cu respectarea următoarei proceduri: a) raportul scris al poliţistului care solicită mutarea se depune şi se înregistrează la unitatea cesionară;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. b) unitatea cesionară poate solicita unităţii în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea, denumită în continuare unitate cedentă, în vederea fundamentării deciziei privind mutarea, transmiterea, în termen de 5 zile, a dosarului poliţistului;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. c) şeful unităţii cesionare analizează documentele primite şi, în termen de 10 zile, comunică unităţii cedente, în scris, acordul de principiu sau lipsa acestuia şi solicită, dacă apreciază că este necesar, prezentarea poliţistului în termen de 5 zile, pentru realizarea unui interviu de cunoaştere; d) în funcţie de rezultatul interviului de cunoaştere, în termen de 3 zile sau odată cu transmiterea informării asupra acordului prevăzut la lit. c), şeful unităţii cesionare remite raportul de mutare la unitatea cedentă. În situaţia în care şeful unităţii cedente nu este de acord cu mutarea poliţistului, comunică acest aspect unităţii cesionare, precum şi motivele care au stat la baza refuzului;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. e) unitatea cedentă, în termen de 3 zile, de la primirea raportului de mutare în condiţiile lit. d), îl remite şefului abilitat, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, să emită dispoziţia/ordinul de mutare. (2) În situaţia mutării poliţiştilor în unităţi militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor gradul profesional se echivalează cu gradul militar corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 37Dispoziţii comune privind mutarea poliţistuluiLa mutarea în alte unităţi ale MAI sau în aceeaşi unitate, pentru motive temeinic justificate, poliţiştii pot fi numiţi, în condiţiile legii, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor profesionale pe care le deţin.  +  Secţiunea a 9-a Punerea la dispoziţie  +  Articolul 38Cazuri de punere la dispoziţie (1) Poliţistul aflat în activitate poate fi pus la dispoziţia unităţii în cazurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în actele administrative emise în acest scop. (2) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) se face pentru o perioadă de cel mult 3 luni. În cazuri excepţionale, cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, perioada poate fi prelungită cu cel mult 3 luni. (3) Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală este pus la dispoziţia unităţii, cu excepţia cazurilor în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă şi se apreciază că aceasta nu aduce atingere prestigiului profesiei, de la data înregistrării la secretariatul unităţii a comunicării organului de urmărire penală.----------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Articolul 39Procedura privind punerea la dispoziţie (1) Ordinul/dispoziţia de punere la dispoziţie se emite potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane la momentul apariţiei situaţiei care determină punerea la dispoziţie şi se comunică poliţistului, sub semnătură. (2) În situaţia prevăzută la art. 38 alin. (3), ulterior luării la cunoştinţă despre punerea în mişcare a acţiunii penale, şeful unităţii repartizează lucrarea compartimentului de resurse umane în vederea emiterii ordinului/dispoziţiei de punere la dispoziţie. Actul administrativ se comunică de îndată poliţistului, sub semnătură.----------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Articolul 40Obligaţii pe timpul punerii la dispoziţie (1) Pe perioada punerii la dispoziţie poliţistul îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile stabilite în scris de şeful unităţii, care vor fi comunicate poliţistului, sub semnătură. (2) În cazul poliţiştilor prevăzuţi la art. 38 alin. (3) se stabilesc sarcini şi atribuţii de serviciu care nu sunt de natură a împieta buna desfăşurare a procesului penal.  +  Articolul 41Încetarea măsurii de punere la dispoziţie (1) În situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), măsura punerii la dispoziţie încetează la numirea în funcţie.----------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (2) În situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (3), atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, se emite, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, ordinul/ dispoziţia de repunere a poliţistului în toate drepturile anterioare avute la data punerii la dispoziţie, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, care se comunică poliţistului, sub semnătură.----------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (3) În situaţia condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, menţinerea în activitate a poliţistului, se analizează la nivelul unităţii din care acesta face parte. (4) Propunerea se înaintează pe cale ierarhică, spre aprobare, persoanelor competente să acorde gradele profesionale, potrivit legii. (5) În situaţia aprobării menţinerii în activitate a poliţistului, măsura punerii la dispoziţie încetează, poliţistul fiind numit în funcţia deţinută anterior. În situaţia în care funcţia deţinută anterior nu este vacantă, poliţistul aflat în această situaţie, cu acordul lui, poate fi numit într-o funcţie echivalentă celei ocupate anterior.----------Alin. (5) al art. 41 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (6) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (5) nu s-a realizat numirea în funcţie, dispoziţiile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.----------Alin. (6) al art. 41 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Capitolul III Procedura şi cazurile de suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor  +  Articolul 42Efectele suspendăriiSuspendarea raporturilor de serviciu are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţist şi poate interveni de drept sau la iniţiativa poliţistului.  +  Articolul 43Suspendarea de dreptRaportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;----------Lit. a) a art. 43 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. b) îndeplineşte o funcţie de conducere salarizată în cadrul organizaţiilor sindicale, constituite potrivit legii; c) este numit într-o funcţie în cadrul cabinetului demnitarului, în condiţiile legii; d) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă; e) a fost instituită carantina, în condiţiile legii; f) forţă majoră; g) în alte cazuri expres prevăzute de lege.  +  Articolul 44Suspendarea la iniţiativa poliţistului (1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate suspenda, la iniţiativa sa, în următoarele situaţii: a) pentru efectuarea concediului de creştere a copilului în vârstă de până la un an sau, după caz, 2 ani ori, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani sau, după caz, 7 ani, potrivit legii; b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 44 a fost abrogată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. c) pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale; d) pentru efectuarea concediului paternal, potrivit legii; e) însoţeşte soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii.----------Lit. e) a alin. (1) al art. 44 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a poliţistului, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani. (3) Perioada suspendării raportului de serviciu în condiţiile alin. (1) lit. c) şi e), respectiv ale alin. (2) nu constituie vechime în serviciu şi specialitate şi nu se ia în calcul la stabilirea celorlalte drepturi care decurg din acestea.----------Alin. (3) al art. 44 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Articolul 45Procedura privind suspendarea raporturilor de serviciu (1) În cazurile prevăzute la art. 44, cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data de la care se solicită suspendarea. (2) Prin excepţie, în cazul prevăzut la art. 44 alin. (1) lit. d) cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data de la care se solicită suspendarea. (3) Suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se constată în cazurile prevăzute la art. 43 şi art. 44 alin. (1) lit. a) şi c) - în situaţia în care participarea la selecţie s-a realizat cu aprobarea persoanei competente, art. 44 alin. (1) lit. d) şi e), respectiv se aprobă în cazul prevăzut la 44 alin. (1) lit. c) - în situaţia în care participarea la selecţie s-a realizat fără aprobarea persoanei competente, precum şi la art. 44 alin. (2), prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.----------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (4) În situaţia în care prin acte normative de nivel superior incidente situaţiilor de suspendare sunt stabilite proceduri speciale, se aplică acestea.  +  Articolul 46Încetarea suspendării (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivelor prevăzute la art. 43 lit. a), b) şi d), poliţistul este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte. (2) În situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), c) şi e) şi alin. (2), cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării motivelor care au determinat suspendarea raportului de serviciu, poliţistul este obligat să informeze în scris unitatea din care face parte despre acest fapt. (3) Încetarea suspendării raportului de serviciu se constată în situaţia prevăzută la alin. (1), respectiv se dispune în situaţia prevăzută la alin. (2), prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, de la data încetării motivelor care au determinat suspendarea. (4) În situaţia în care poliţistul nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), reluarea activităţii se dispune prin act administrativ şi are loc de la data emiterii acestuia, situaţia urmând să fie analizată de către conducerea unităţii din care face parte în vederea stabilirii necesităţii angajării răspunderii disciplinare a poliţistului. (5) În situaţia în care poliţistul nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), iar actul administrativ prin care s-a dispus încetarea suspendării raportului de serviciu a fost emis ulterior datei încetării motivelor care au determinat suspendarea, reluarea activităţii are loc la data emiterii acestuia, situaţia urmând să fie analizată de către conducerea unităţii din care face parte, în vederea stabilirii angajării răspunderii disciplinare a poliţistului. (6) În situaţia în care obligaţia poliţistului de informare se realizează după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, după data încetării motivelor care au determinat suspendarea raportului de serviciu în situaţiile prevăzute la alin. (2), după curgerea unui termen de încă 15 zile obligaţia prevăzută la art. 47 alin. (2) nu mai subzistă. (7) În situaţia prevăzută la art. 43 lit. a), atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul este repus în toate drepturile anterioare avute la data suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat în această perioadă.----------Art. 46 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014.  +  Articolul 47Modificarea raportului de serviciu suspendat (1) Pe perioada suspendării, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat şi nu poate înceta decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia situaţiilor în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu.----------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 163 din 10 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014. (2) Pe perioada suspendării raportului de serviciu unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior suspendării.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 48Aplicarea unor dispoziţiiPrevederile art. 9 şi 21 se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 49Corelarea cu alte reglementăriLa data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor*), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolele 94, 96, 97, 98, 101, 103,104, secţiunea a 2-a din capitolul VII şi secţiunea 1 din capitolul VIII îşi încetează aplicabilitatea asupra poliţiştilor încadraţi în Ministerul Administraţiei şi Internelor.2. Secţiunea a 2-a din capitolul VIII şi secţiunea a 4-a din capitolul VII se abrogă. Notă

    ──────────

    *) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

    ──────────
     +  Articolul 50PublicitateaPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 51Intrarea în vigoarePrezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 23 decembrie 2011.Nr. 298.--------