HOTĂRÂRE nr. 855 din 26 noiembrie 1998privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 4 decembrie 1998  În temeiul prevederilor art. 116 alin. (2) din Constituția României,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, ca instituție publică cu personalitate juridică, specializată în învățământ profesional și tehnic, în subordinea Ministerului Educației Naționale, având sediul în București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 2Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic are drept scop continuarea reformei învățământului profesional și tehnic, începută cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul PHARE VET RO 9405.  +  Articolul 3Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic are următoarele atribuții principale:a) asigura coordonarea științifică și dezvolta metodologiile de proiectare, dezvoltare, implementare și revizuire a curriculumului pentru învățământul profesional și tehnic;b) asigura coordonarea științifică și dezvolta metodologii de proiectare a sistemului de evaluare și de certificare a formării profesionale specifice învățământului profesional și tehnic;c) asigura coordonarea științifică și elaborează metodologii de pregătire a personalului didactic din învățământul profesional și tehnic;d) asigura coordonarea profesională și consultanța științifică corpului de autori și formatori naționali, regionali și locali din rețeaua învățământului profesional și tehnic;e) asigura corelarea la nivel de principii și de metodologii a formării inițiale și continue a personalului didactic din învățământul profesional și tehnic;f) colaborează cu instituții, programe și proiecte de profil, în scopul corelării proiectării și elaborării standardelor de pregătire profesională, a curriculumului și al evaluării, precum și al planificarii resurselor pentru învățământul profesional și tehnic;g) elaborează principiile politicii educaționale și propune strategiile de dezvoltare a formării profesionale inițiale prin rețeaua de unități școlare a învățământului profesional și tehnic, precum și principiile de corelare a pregătirii preuniversitare și universitare din învățământul profesional și tehnic;h) asigura coordonarea științifică a proiectelor de inovare și de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic;i) proiectează și elaborează programe de dotare cu echipamente și resurse materiale pentru învățământul profesional și tehnic la nivelul standardelor de pregătire internaționale;j) asigura dezvoltarea și funcționarea parteneriatului social în învățământul profesional și tehnic la nivel național, regional și local;k) asigura pregătirea și participarea unităților școlare la programele și proiectele de dezvoltare socioeconomica la nivel național, regional și local;l) asigura, la cererea Ministerului Educației Naționale, pregătirea și participarea unităților și instituțiilor subordonate acestuia la programele comunitare ce vizează fondurile europene structurale;m) asigura consultanța și coordonare științifică în probleme de planificare a structurilor și a resurselor pentru învățământul profesional și tehnic;n) gestionează resursele financiare de la bugetul de stat sau extrabugetare, atrase prin programe de profil naționale și internaționale.  +  Articolul 4Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic colaborează în domeniul cercetării cu Institutul de Științe ale Educației și cu alte instituții specializate din țara sau din străinătate.  +  Articolul 5Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de funcționare ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se aproba prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 6Pentru realizarea atribuțiilor sale în teritoriu, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic poate propune constituirea de filiale la nivel regional și județean, care se aproba prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 7(1) Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este condus de un consiliu de administrație format din 7 membri, reprezentanți ai organelor administrației publice centrale, respectiv ai: Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Fondului Proprietății de Stat, Consiliului pentru Reforma, Ministerului Industriei și Comerțului, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerului Educației Naționale. Atribuțiile consiliului de administrație sunt stabilite prin Regulamentul de funcționare a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Directorul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este și președintele consiliului de administrație.(2) Programele și activitățile strategice ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic sunt avizate de Consiliul Național pentru Formare și Educație Continua, ca structura consultativa a Ministerului Educației Naționale.(3) Directorul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este numit prin ordin al ministrului educației naționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 8(1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este de 50 și se încadrează în numărul total aprobat Ministerului Educației Naționale pentru unitățile de învățământ.(2) Salarizarea personalului Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se face conform prevederilor anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică.(3) Personalul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se angajează prin concurs, pe baza dispozițiilor legale.  +  Articolul 9(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se efectuează în condițiile art. 70 alin. (1) lit. a) din Legea finanțelor publice nr. 72/1996.(2) Fondurile se suporta în cadrul bugetului aprobat Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul 10(1) Dotările necesare organizării și funcționarii Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic se vor asigura prin transferul inventarului de echipamente și prin alte mijloace procurate prin Programul PHARE VET RO 9405, al cărui beneficiar este Ministerul Educației Naționale.(2) Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic își completează dotările inițiale respectând prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 11Anexa nr. 2 - Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale - la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, se completează la lit. A.a) cu poziția IX^6 cu următorul cuprins:IX^6 . Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Bugetul de stat
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Andrei Marga
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu