ORDIN nr. 927 din 11 noiembrie 2014pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014
EMITENT
  • DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 13 noiembrie 2014    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 90.171 din 4 noiembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 3 alin (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie 2014, se completează după cum urmează:- După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 40, cu următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Persoanele fizice îndreptăţite prevăzute de Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane, republicată, şi de Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, cu modificările şi completările ulterioare, pot transporta masa lemnoasă de la locul de recoltare, în baza unui aviz de însoţire primar emis de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru suprafaţa de fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasă. (2) Materialele lemnoase prevăzute de Legea nr. 144/2000, republicată, şi de Legea nr. 33/1996, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate în urma prelucrării - scândură, grinzi, bârne, araci de vie - pot fi transportate, la solicitarea scrisă a proprietarului materialelor lemnoase, cu precizarea destinaţiei, în vederea valorificării în târguri, pieţe, oboare, precum şi în alte locuri destinate activităţilor comerciale, în baza unui aviz de însoţire secundar pentru cherestele, emis în condiţiile Hotărârile Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către ocolul silvic emitent al avizului de însoţire primar al materialelor lemnoase care au fost supuse prelucrării. (3) Materialele lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice, instituţiilor publice şi instituţiilor de cult, care fac dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire, pot fi transportate de la locul de depozitare la locul în care se realizează prelucrarea sau la o altă destinaţie, la solicitarea scrisă a acestora, cu precizarea destinaţiei, în baza unui aviz de însoţire secundar pentru materiale lemnoase, altele decât cherestelele, sau în baza unui aviz de însoţire secundar pentru cherestele, emis în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de către ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Cătălin Diaconescu,secretar de statBucureşti, 11 noiembrie 2014.Nr. 927.------