HOTĂRÎRE nr. 131 din 27 februarie 1991 ***Republicatăprivind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 19 ianuarie 1993  Notă *) Regulament republicat în temeiul art. III din Hotărîrea Guvernului nr. 730 din 10 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 27 noiembrie 1992, dîndu-se articolelor o noua numerotare şi actualizindu-se unele denumiri.Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 131 din 27 februarie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 4 martie 1991, a mai fost modificat prin Hotărîrea Guvernului nr. 46 din 3 februarie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 11 februarie 1992, şi prin Hotărîrea Guvernului nr. 311 din 5 iunie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 iulie 1992.  +  Capitolul 1 Constituirea comisiilor  +  Articolul 1În scopul stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a membrilor cooperatori, a moştenitorilor acestora, în condiţiile legii, precum şi a altor persoane prevăzute de lege, al emiterii titlurilor de proprietate, cît şi pentru atribuirea terenurilor şi punerea în posesie, se constituie comisii comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov**), care vor funcţiona în baza prevederilor art. 11 din Legea fondului funciar şi conform prezentului regulament.--------------------------- Notă **) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, vor fi denumite în continuare comisii judeţene, conform prevederilor art. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 728/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 27 noiembrie 1992.  +  Articolul 2Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin ordinul prefectului şi vor fi formate din:- primarul - preşedintele comisiei;- secretarul consiliului local;- agentul agricol sau alt funcţionar al consiliului local;- toţi specialiştii din cadrul centrului agricol comunal, orasenesc sau municipal, după caz;- specialişti în măsurători topografice, cadastru şi organizarea teritoriului, inclusiv ofiţeri activi - specialişti topogeodezi şi artileristi;- un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi alimentaţiei sau din aparatul propriu al prefecturii şi al autorităţilor administraţiei publice locale, ori din serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale;- directorul societăţii comerciale agricole pe acţiuni care deţine teren pe raza localităţii;- şeful ocolului silvic sau un reprezentant al acestuia;- şeful sistemului de exploatare al filialei Regiei Autonome "Apele Române" sau un reprezentant al acestuia;- şeful sistemului de exploatare din cadrul societăţii comerciale de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;- 3 - 7 cetăţeni aleşi de adunarea locuitorilor, cu majoritatea acestora;- un reprezentant al fiecărei societăţi agricole de tip privat din comuna.În cazul cînd comuna cuprinde mai multe sate, numărul cetăţenilor poate fi de maximum 19, aleşi proporţional cu ponderea numerică a locuitorilor din fiecare sat.Pentru alegerea cetăţenilor care fac parte din comisie, consiliile locale vor organiza o adunare a reprezentanţilor familiilor, care va fi legal constituită dacă este prezenta majoritatea simpla (jumătate plus unu) din numărul acestora. Hotărîrea privind alegerea reprezentanţilor locuitorilor în comisie se adoptă cu majoritatea absolută (2/3 din numărul reprezentanţilor familiilor prezenţi la adunare); fiecare familie va fi reprezentată de o singura persoana;- inginerul şef, contabilul şef şi 1-2 şefi de ferma din cooperativa agricolă de producţie al carei teren face obiectul stabilirii dreptului de proprietate;- directorul unităţii agricole de stat sau şeful fermei care deţine teren pe raza localităţii;- un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi alimentaţiei sau din aparatul propriu al prefecturii şi consiliilor locale, ori din unităţile subordonate acestora;- şeful ocolului silvic sau un reprezentant al acestuia;- şeful sistemului hidrotehnic (gospodărirea apelor) sau un reprezentant al acestuia;- 1 - 2 specialişti în măsurători topografice, cadastru şi organizarea teritoriului care se asigura de la următoarele unităţi: direcţia generală pentru agricultura şi alimentaţie, oficiul de cadastru şi organizare a teritoriului, societatea comercială de execuţie şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, oficiul de studii pedologice şi agrochimice, societatea comercială de întreţinere şi exploatare a pajiştilor, precum şi de la alte unităţi din judeţ care au asemenea specialişti.În mod excepţional, în judeţele în care nu se poate asigura numărul de specialişti prevăzuţi la alineatul precedent, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, la cererea prefectului, vor desemna astfel de specialişti de la institute şi alte unităţi din subordinea acestora.În componenta comisiei se va asigura şi un număr de 3 - 5 membri supleanţi.Conducerea şi coordonarea comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale se asigura de către primar, ajutat de juristul din comisie. Comisia, în prima sa şedinţa în plen, va stabili programul de lucru, astfel ca acţiunea să se desfăşoare şi să se încheie în termenul prevăzut de lege.Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub îndrumarea şi controlul comisiei judeţene.  +  Articolul 3La municipiul Bucureşti se constituie, prin ordin al prefectului, comisia municipala, în componenta prevăzută la art. 2.Prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Comisia judeteana este numita prin ordinul prefectului şi va avea următoarea componenta:- prefectul - preşedintele comisiei;- subprefectul;- un vicepreşedinte al consiliului judeţean;- directorul general de prefectura - secretarul comisiei;- directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie;- notarul şef al notariatului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi al Notariatului sectorului agricol Ilfov;- directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului;- directorul direcţiei de restructurare, privatizare, dezvoltare rurală şi economică din cadrul direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie;- directorul societăţii comerciale de îmbunătăţiri şi exploatare a pajiştilor;- directorul societăţii comerciale de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;- directorul oficiului de studii de pedologie şi agrochimice;- directorul filialei silvice a Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva";- preşedintele comisiei judeţene a zonei montane, după caz;- directorul sistemului de exploatare a filialei Regiei Autonome a Apelor "Apele Române";- directorul direcţiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice;- un specialist în topografie şi geodezie, desemnat de Ministerul Apărării Naţionale;- şeful inspectoratului judeţean de poliţie sau al municipiului Bucureşti;- un jurist din cadrul prefecturii.În vederea sprijinirii comisiei judeţene pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru condus de cîte un reprezentant al prefectului, respectiv al oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului, pentru partea tehnica, care va fi format din specialişti, delegaţi pe toată durata funcţionarii comisiei, de către conducătorii instituţiilor şi agenţilor economici prevăzuţi la alin. 1.Colectivul de lucru va îndeplini şi atribuţii de secretariat tehnic, potrivit ordinului prefectului.Condiţiile materiale necesare funcţionarii colectivului de lucru se asigura de către prefect.Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite persoanelor delegate în colectivul de lucru se plătesc de către instituţiile şi agenţii economici de la care provin.  +  Articolul 5Pe măsura constituirii autorităţilor administraţiei publice judeţene, în termen de 24 de ore, prefectii vor emite ordine, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru desemnarea nominală a membrilor comisiei judeţene, avînd în vedere componenta stabilită la art. 4 din prezentul regulament.În unităţile administrativ-teritoriale în care nu s-au constituit consiliile judeţene, comisiile vor funcţiona, pînă la constituirea acestora, în actuala structura.  +  Capitolul 2 Atribuţiile comisiilor  +  Articolul 6Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii principale: a) preiau şi înregistrează cererile formulate pentru atribuirea de teren în proprietate sau în folosinţă; b) solicita orice relaţii şi date sau, după caz, actele doveditoare prevăzute la art. 9 şi 10 din lege; c) stabilesc suprafaţa de teren ce urmează a fi atribuită în proprietate sau folosinţă persoanelor îndreptăţite, precum şi celelalte situaţii privind restituirea unor terenuri; d) completează, în baza datelor şi situaţiilor stabilite, anexele nr. 1 - 20 din regulament; e) primesc şi transmit comisiei judeţene contestaţiile cu privire la suprafaţa stabilită potrivit lit. c); f) întocmesc situaţia definitivă privind persoanele îndreptăţite sa li se atribuie teren, cu suprafeţele stabilite a fi atribuite fiecăreia; g) înaintează şi prezintă comisiei judeţene situaţia definitivă, împreună cu documentaţia necesară; h) pun în posesie persoanele îndreptăţite a primi terenuri, după validarea de către comisia judeteana a propunerilor făcute; i) exercita orice alte atribuţii ce îi revin din lege şi din prezentul regulament.  +  Articolul 7Comisiile judeţene au următoarele atribuţii principale: a) organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigura distribuirea Legii fondului funciar, a regulamentului, a unor harti şi planuri, precum şi a altor materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii acestora; b) asigura îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin desemnarea tuturor membrilor din comisia judeteana pe comune, oraşe şi municipii; c) verifica legalitatea propunerilor comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale; d) soluţionează contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile subordonate; e) validează sau invalideaza măsurile stabilite de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale; f) emit titlurile de proprietate; g) executa orice alte atribuţii ce le revin din lege şi din prezentul regulament.  +  Capitolul 3 Funcţionarea comisiilor  +  Articolul 8Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenta a cel puţin 3/4 din numărul membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului; membrii comisiilor pot lipsi numai în caz de forta majoră, situaţie în care vor fi înlocuiţi de membrii supleanţi. Lucrările de secretariat ale comisiei se asigura de secretarul consiliului local.  +  Articolul 9Comisiile judeţene îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin 3/4 din numărul membrilor.  +  Articolul 10Hotărîrile comisiilor judeţene şi ale celor subordonate se adoptă cu majoritatea de 3/4 din numărul celor prezenţi şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi participanţii.Pentru adoptarea hotărîrilor, comisiile pot solicita prezentarea tuturor actelor necesare şi pot audia orice persoană.  +  Capitolul 4 Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor  +  Articolul 11În scopul cunoaşterii prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, consiliile locale o vor afişa în locuri publice.Totodată, consiliile locale şi prefecturile vor lua măsuri ca prevederile legii şi regulamentului să fie publicate în ziarele locale.  +  Articolul 12Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru membrii cooperativelor agricole de producţie şi celelalte persoane prevăzute de lege se fac de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz, luindu-se în considerare suprafaţa terenurilor aduse la intrarea în cooperativa, inclusiv terenurile din intravilan şi suprafaţa terenurilor deţinute de cooperativa la data de 1 ianuarie 1990, înscrisă în sistemul de evidenta al cadastrului funciar general, corectată cu înstrăinările legal efectuate de către cooperativa pînă la data intrării în vigoare a legii, exclusiv suprafaţa deţinută în folosinţă provenită din izlazurile comunale.  +  Articolul 13Potrivit prevederilor legii, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoana indreptatita. Cînd sînt mai mulţi moştenitori, cererea se poate face şi în comun, fiecare dintre ei semnînd-o.În cerere se vor menţiona următoarele date şi elemente: numele şi prenumele solicitantului şi ale părinţilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafaţa de teren la care se socoteşte îndreptăţit, precum şi orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărîre judecătorească, dacă exista, în toate cazurile certificat de naştere, certificat de deces al autorului în cazul moştenitorilor, precum şi orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.Totodată, la cerere se va anexa declaraţia prevăzută în art. 9 alin. 2 din lege.Cererea împreună cu actele menţionate mai sus se depun la consiliul local în a cărui raza teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin posta, înăuntrul termenului de 30 de zile prevăzut de lege.În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi cîte o copie simpla semnată pentru conformitate sau o copie xerox, raminind la comisie numai copiile acestora.Cînd cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa fie copii simple semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant, fie copii xerox.În toate cazurile, cererea poate fi rezolvată şi fără prezenta solicitantului. Prezenta este obligatorie la primirea titlului care trebuie semnat şi la punerea în posesie.  +  Articolul 14Stabilirea suprafeţei de teren din intravilan şi extravilan adusă în cooperativa de membrii cooperatori sau, după caz, preluată de cooperativa în orice mod se face conform prevederilor art. 8 din lege. Suprafeţele se înscriu în anexa nr. 1.  +  Articolul 15Stabilirea dreptului de proprietate pentru cooperatorii în viaţa se face pe numele persoanelor îndreptăţite, iar pentru cooperatorii decedati, pe numele moştenitorilor. Cînd sînt mai mulţi moştenitori, stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moştenitorilor.În situaţia în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moştenitori, cererile moştenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferinta:I. cele ale descendenţilor direcţi (copii, nepoti, stranepoti), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzînd pe toţi ceilalţi moştenitori; copiii exclud pe nepoti şi aceştia pe stranepoti, în afară de cazul în care nepoţii sau, după caz, stranepotii vin la moştenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii;II. cele ale colateralilor privilegiaţi (fraţi, surori şi descendenţii acestora - copiii şi nepoţii acestora) şi ale ascendenţilor de gradul I (părinţi) împreună sau singuri şi, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor, excluzînd pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat; fraţii şi surorile exclud pe descendenţii lor; aceştia din urma pot veni la moştenire în locul tatălui sau mamei (frate sau sora), în cazul în care aceştia au decedat anterior autorului succesiunii;III. cele ale ascendenţilor de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor;IV. cele ale colateralilor de gradul III (unchi, matusi), excluzînd pe ceilalţi moştenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soţul supravieţuitor;V. cele ale moştenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocaţie succesorală, singuri sau în concurs cu soţul supravieţuitor.Soţul supravieţuitor vine singur la moştenire dacă nu exista nici unul din gradele de moştenitor prevăzute mai sus.În cazul cînd exista moştenitori testamentari şi formulează cereri, ei vor fi trecuţi, de asemenea, în titlul de proprietate, împreună cu ceilalţi moştenitori legali, care au vocaţie, potrivit cu documentele prezentate, urmînd ca raporturile dintre ei să fie soluţionate potrivit dreptului comun.În situaţia în care cooperatorii decedati au adus în cooperativa o suprafaţa mai mare de 10 ha sau aceasta a preluat în orice mod de la autor o suprafaţa mai mare de 10 ha, moştenitorii acestora pot primi împreună o suprafaţa maxima de 10 ha, astfel cum rezultă din prevederile art. 8 alin. 3, art. 9 alin. 1 şi art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.În cazul în care suprafaţa adusă de autor sau preluată în orice mod de la acesta nu asigura minimum 0,5 ha de persoana, moştenitorii nu vor putea primi în proprietate decît suprafaţa adusă sau preluată cu diminuarile, cînd este cazul, prevăzute de lege, chiar dacă aceasta este sub 0,5 ha de fiecare moştenitor, astfel cum rezultă, de asemenea, din art. 8 alin. 3 şi art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.Membrii cooperatori în viaţa, fie ca au adus sau nu terenuri în cooperativa, se înscriu cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelele anexa nr. 2.a. şi 2.b., iar moştenitorii cooperatorilor decedati se înscriu cu suprafaţa stabilită în tabelul anexa nr. 3.  +  Articolul 16Persoanele, precum şi - după caz - moştenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei fără ca ele sa fi dobîndit calitatea de cooperatori, se înscriu cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelul anexa nr. 4.  +  Articolul 17Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat şi li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum şi - după caz - moştenitorii lor, cu excepţia celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafaţa stabilită de comisie în tabelul anexa nr. 5.  +  Articolul 18Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi moştenitorii celor decedati, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, primesc la cerere în proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil, şi se înscriu în tabelul anexa nr. 6 (moştenitorii primesc împreună suprafaţa de 10.000 mp).  +  Articolul 19Proprietarilor particulari cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producţie sau, după caz, moştenitorilor acestora, ale căror terenuri sînt comasate în actualul perimetru al cooperativei şi nu au fost compensaţi cu alte terenuri, la cerere li se va stabili dreptul de proprietate şi se înscriu în tabelul anexa nr. 7.  +  Articolul 20În localităţile cu cetăţeni români aparţinînd minorităţii germane sau în cele în care locuiesc persoane care au fost deportate sau strămutate, deposedate de terenuri, la cerere, se vor atribui în proprietate, cu prioritate acestora sau moştenitorilor lor, terenuri, în condiţiile prevăzute de art. 16 din lege, care se înscriu în tabelul anexa nr. 8.  +  Articolul 21Persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar care au lucrat ca angajaţi în ultimii 3 ani în cooperativa agricolă de producţie sau în asociaţii cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafaţa de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 17, dacă fac dovada ca sînt stabiliţi în localitate sau declara, în scris, ca se stabilesc în aceasta şi că nu deţin în proprietate alte terenuri.Persoanele şi suprafaţa stabilită de comisie se înscriu în tabelul anexa nr. 9.a. În acelaşi mod se procedează şi în cazul persoanelor care au fost deportate şi nu beneficiază de dispoziţiile art. 13 - 15 din lege, care se înscriu în tabelul anexa nr. 9.b.  +  Articolul 22Pentru determinarea suprafeţelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 13 - 15 din lege, comisia va insuma suprafeţele propuse a se atribui, înscrise în tabele anexa nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.a., 9.b., 11, 13, iar suprafaţa rezultată va fi comparata cu suprafaţa cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.În situaţia în care suprafaţa de teren agricol a cooperativei, la data de 1.I.1990, este mai mica decît cea rezultată prin însumarea suprafeţelor din tabelele de mai sus, stabilirea suprafeţei ce urmează să fie atribuită în proprietate se face, conform art. 13, prin reducerea unei cote procentuale rezultate din diferenţa dintre cele doua suprafeţe care se aplică corespunzător celor înscrişi în tabelele anexa nr. 2.a., 3, 4, 5, 7, 8, 9.a., 9.b., 11, 13, urmărindu-se ca suprafaţa sa nu scada sub limita stabilită - minima - pentru fiecare categorie prevăzută de lege.În situaţia în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietate sau în folosinţă persoanelor îndreptăţite prevăzute de lege.  +  Articolul 23Personalului de specialitate din serviciile publice comunale i se va stabili, de către comisie, suprafaţa ce urmează să fie atribuită în folosinţă, conform art. 18 din lege, care se înscrie în tabelul anexa nr. 10. Tabelul se depune la consiliul local, care va emite hotărîri în acest sens.  +  Articolul 24Personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, prevăzute de art. 95 din lege, căruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege, se înscrie în tabelul anexa nr. 11.  +  Articolul 25Familiile cărora urmează sa li se atribuie teren în localităţile cu excedent de suprafaţa agricolă şi cu deficit de forta de muncă, conform art. 20 din lege, se înscriu cu suprafeţele stabilite în tabelul anexa nr. 12.a.Familiile din alte localităţi din cadrul judeţului ori din alte judeţe, cărora urmează sa li se atribuie teren în condiţiile art. 20 din lege, se înscriu în tabelul anexa nr. 12.b.În acest scop, comisiile judeţene vor aduce la cunoştinţa, prin mass-media, suprafeţele de teren agricol ce constituie excedent.  +  Articolul 26Suprafeţele de teren stabilite conform art. 21 din lege pentru parohiile, schiturile şi manastirile din mediul rural se înscriu în tabelul anexa nr. 13.  +  Articolul 27Terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor cu profil zootehnic care se vor înfiinţa, conform art. 28 din lege, se înscriu în tabelul anexa nr. 14.a. După stabilirea suprafeţei ce revine fiecărui titular şi validarea de către comisiile judeţene a opţiunii lor potrivit prevederilor art. 26 din lege, vor fi puşi în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociaţiei.Pentru asociaţiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se înfiinţează conform art. 28 din lege, terenurile necesare bazei furajere se înscriu în tabelul anexa nr. 14.b., urmînd ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit prevederilor alineatului precedent.Terenurile care devin proprietatea societăţilor comerciale pe acţiuni înfiinţate conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste, se înscriu în tabelul anexa nr. 14.c.  +  Articolul 28Terenurile cu vegetaţie forestieră - păduri, zăvoaie, tufărişuri, păşuni împădurite -, care au aparţinut persoanelor fizice, se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, într-o suprafaţa egala cu cea trecută în proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha, din trupurile izolate sau la liziera pădurii, evitindu-se zonele cu rol de protecţie, conform prevederilor art. 41 din lege, şi se înscriu în tabelul anexa nr. 15.Aceste terenuri vor fi puse la dispoziţie de unităţile silvice.  +  Articolul 29După definitivarea tabelelor anexa nr. 2 - 20 şi aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, acestea vor fi afişate la sediul consiliului local pentru luarea la cunoştinţa de cei interesaţi. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu menţiunea datei afişării.Persoanele nemultumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale pot face, în termen de 5 zile de la comunicare, contestaţie adresată comisiei judeţene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale, care este obligat sa o înregistreze şi sa o înainteze, prin delegat, la secretarul comisiei judeţene, în termen de 3 zile.Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, imediat după expirarea termenelor prevăzute mai sus, vor inainta documentaţia comisiilor judeţene.Comisia judeteana va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum şi contestaţiile celor care s-au considerat nemultumiti de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunală, oraseneasca sau municipala.După analizare, comisia judeteana, prin hotărîre, va soluţiona contestaţiile şi va valida sau invalida propunerile şi le va transmite, prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor subordonate, care le vor afişa imediat la sediul consiliului local şi vor comunică, sub semnatura, persoanelor care au formulat contestaţii, hotărîrea comisiei judeţene.De la data comunicării sub semnatura, persoanele nemultumite pot face plîngere împotriva hotărîrii comisiei judeţene la judecătorie în termen de 30 de zile.  +  Articolul 30Paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege, comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor stabili suprafaţa izlazurilor comunale care se formează din suprafaţa izlazului aflat în prezent în administrarea consiliilor locale, din suprafaţa provenită din izlazul care a fost dat în folosinţă unor cooperative agricole de producţie, prevăzute la art. 32 din lege, precum şi din suprafaţa provenită din izlazurile comunale care a fost trimisa unor unităţi de stat prevăzute la art. 40 din lege. În comunele compuse din mai multe localităţi, suprafaţa de izlaz va fi defalcata pe sate.Aceste terenuri, la propunerea comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, prin ordinul prefectului trec în proprietatea privată a comunelor, oraşelor sau, după caz, a municipiilor şi se înscriu în tabelul anexa nr. 16.  +  Articolul 31Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art. 39 din lege, la consiliile locale se va constitui o comisie formată din: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei judeţene pentru zona montană şi 5 - 10 gospodari şi intelectuali care se bucura de prestigiu în localitatea respectiva.Comisia analizează, în plen, cererile primite şi va stabili familiile îndreptăţite sa primească în proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri.În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală se întocmeşte o documentaţie care conţine hotărîrea comisiei comunale, consemnată într-un proces-verbal, schita topografica a terenului propus pentru improprietarire cu menţionarea suprafeţei totale şi pe categorii de folosinţă, precum şi cererea celui în cauza. Suprafeţele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul anexa nr. 18. Pe baza titlului de proprietate, proprietarul are obligaţia să se înscrie cu suprafaţa respectiva în cadastrul funciar, registrul agricol şi, după caz, în cartea funciară şi la organul financiar local.  +  Articolul 32Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decît cele de expropriere, şi care se afla în administrarea unităţilor agricole de stat sau, după caz, moştenitorii acestora, în conformitate cu art. 36 din lege, devin, la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate conform Legii nr. 15/1990 din actualele unităţi agricole de stat. Persoanele prevăzute mai sus pot primi în condiţiile art. 38 din lege, la cerere, o suprafaţa de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafeţei de 5.000 mp de familie se face în situaţia cînd proprietarilor sau moştenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafaţa minima din alte suprafeţe de teren, potrivit legii. Numărul de acţiuni primite împreună cu suprafaţa atribuită nu va putea depăşi valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul anexa nr. 19.  +  Articolul 33Persoanelor sau, după caz, moştenitorilor acestora, al căror teren agricol intrat în proprietatea statului şi aflat în administrarea consiliului local, la data intrării în vigoare a Legii fondului funciar, la cerere, li se vor restitui terenurile, fără a putea depăşi suprafaţa de 10 ha de familie, în echivalent arabil, sau, după caz, pentru toţi moştenitorii autorului lor, conform prevederilor art. 37 din lege. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul anexa nr. 20.  +  Articolul 34Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosinţă în echivalent arabil, este prevăzută în anexa nr. 21.  +  Capitolul 5 Emiterea titlurilor de proprietate şi punerea în posesie a proprietarilor  +  Articolul 35Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia judeteana, după operaţiunea de validare, emite titlul de proprietate, conform modelului anexa nr. 27. Documentaţiile se trimit în doua exemplare, din care unul se retine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Formularele de titlu de proprietate se tiparesc pe hirtie specială format A-3, ca imprimat cu regim special în carnete în număr de cîte 100 exemplare. Acestea se vor tipari prin grija Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi se vor difuza comisiilor judeţene, în raport de necesitaţi.Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţa se emite persoanelor îndreptăţite (soţ, sotie), iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor, în care se nominalizeaza toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmînd ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia sa procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tus negru şi se numeroteaza începînd de la nr. 1, în fiecare judeţ. În titlu se vor înscrie numele şi prenumele titularului, precum şi iniţială tatălui. În cazul în care alături de soţul supravieţuitor vin la moştenire şi alţi moştenitori, potrivit celor prevăzute la art. 14 alin. 2 şi 3, la rubrica "prin reconstituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafaţa atribuită persoanelor care au deţinut terenuri în proprietate sau, după caz, moştenitorilor acestora, precum şi în cazurile prevăzute la art. 21 din lege, iar la rubrica "prin constituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafaţa atribuită pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.Titlul se semnează de prefect, directorul general de prefectura, ca secretar, directorul general al direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie şi de directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Părţile detasabile ale titlului de proprietate semnate se transmit la comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor inmina, sub semnatura, titularilor, sau se va proceda potrivit prevederilor art. 37, după caz, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului.În acest sens, comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele şi prenumele titularului, numărul titlului de proprietate şi semnatura primitorului.Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plîngeri la judecătorie se vor completa şi elibera după pronunţarea hotărîrii judecătoreşti.  +  Articolul 36În baza titlului de proprietate eliberat pe baza opţiunii exprimate în scris de către fiecare proprietar, în condiţiile art. 26 din lege, comisia comunală, oraseneasca sau municipala va proceda la delimitarea zonelor teritoriale în care urmează să fie puşi în posesie titularii, ţinînd seama de condiţiile concrete teritoriale (relief, calitatea solului, categoria de folosinţă, distanta faţă de localitate şi căile publice de comunicaţie, amenajările pentru îmbunătăţiri funciare). Aceasta delimitare, precum şi parcelarea pe proprietari se fac pe planul de situaţie al fiecărei localităţi, în cadrul actualei organizări teritoriale.La parcelarea terenului în sistemele de irigaţii se va ţine seama de metoda de udare cu echipamentele existente şi de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corecta şi raţională a acestora.Astfel, în cazul irigatiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafaţa deservita de un hidrant.La stabilirea limitelor loturilor, se recomanda ca latura mica să fie pe antena, iar latura mare egala cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafaţa parcelei sa coincida cu suprafaţa deservita de o aripa de ploaie sau un multiplu al acestei suprafeţe.Pentru proprietăţile de mici dimensiuni, utilizarea raţională a sistemului de irigaţii, respectiv a suprafeţei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apa.Pentru suprafeţele prevăzute a fi irigate prin scurgere la suprafaţa (brazde, fisii) se va avea în vedere orografia terenului şi posibilitatea aplicării udarii pe întreaga suprafaţa şi, respectiv, modalităţile de evaluare a apei în exces.Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăţilor se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atît exploatarea agricolă, cît şi întreţinerea lucrărilor hidroameliorative.Pe terenurile în panta, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, bancheta, benzi inierbate, reţeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanţi, drumurile agricole şi alte lucrări).Cînd nu sînt executate lucrări de combatere a eroziunii, delimitarea parcelelor se va face, pe cît posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel ca să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămînţări, precum şi întreţinerea culturilor prasitoare pe direcţia curbelor de nivel, în scopul prevenirii şi combaterii eroziunii solului.De asemenea, se va tine cont de prevederile art. 33 alin. 2 din lege privind delimitarea zonelor de protecţie aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, inclusiv cele de gospodărire a apelor, conform normelor în vigoare.  +  Articolul 37Punerea în posesie a proprietarilor, în cadrul zonelor teritoriale delimitate, se face de comisie, pe bază de măsurători topografice.Persoanele care au formulat plîngeri la judecătorie vor fi puse în posesie provizoriu pînă la prezentarea hotărîrii judecătoreşti de către comisii, cu suprafeţe stabilite pe baza hotărîrii comisiei judeţene. După prezentarea hotărîrii judecătoreşti, punerea în posesie se va face ţinînd seama de aceasta.Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, din rezerva constituită potrivit legii, vor putea atribui, în completare, terenuri, dacă din hotărîre rezultă aceasta.Punerea în posesie a proprietarilor se va face în prezenta fiecărui proprietar, semnînd tabelul de luare în primire a terenului.În acest scop, autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice vor incunostiinta, în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localităţi şi cărora li s-a atribuit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în localitate, autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţiei publice vor afişa, la sediul lor, data punerii în posesie, utilizînd, totodată, orice alte mijloace de comunicare.Persoanele care din diferite motive sînt în imposibilitate să se prezinte la data punerii în posesie pot imputernici prin procura specială şi autentică, cu menţiunea expresă "Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna tabelul de luare în primire a terenului.În caz de neprezentare a persoanelor îndreptăţite sau, după caz, a celor împuternicite, suprafaţa de teren ce se cuvine titularilor se marcheaza pe teren de către comisie, potrivit planului de parcelare.Preşedintele comisiei va menţiona despre aceasta în tabel. Prin aceasta operaţiune se considera ca persoanele respective au fost puse în posesie. În acest caz, părţile detasabile ale titlurilor de proprietate se depozitează la autorităţile comunale şi orăşeneşti ale administraţie publice, urmînd a fi inminate titularilor sau, după caz, persoanelor împuternicite în acest sens.La inminarea titlurilor de proprietate, cheltuielile ocazionate de expedierea încunoştinţărilor vor fi achitate, pe bază de chitanţa, de persoanele care primesc titlurile.Marcarea parcelelor se va face prin tarusi sau borne, care se asigura de fiecare proprietar.  +  Articolul 38În situaţia în care mai rămîn terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral şi în teren şi le va preda consiliului local în administrare, urmînd a fi folosite în conformitate cu prevederile legii pînă la înfiinţarea agenţiei de dezvoltare şi amenajare rurală. Înscrierea acestor suprafeţe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita şi marca pe plan şi în teritoriu terenurile societăţilor comerciale, asociaţiilor de tip privat, izlazurile comunale şi terenurile cu vegetaţie forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condiţiile prevăzute de lege.Totodată, va delimita şi marca în teritoriu suprafaţa ce se va atribui în folosinţă, care se preda consiliului local pentru a fi atribuită celor îndreptăţiţi prin lege.  +  Articolul 39După punerea în posesie a tuturor proprietarilor pînă la finele anului, oficiul de cadastru şi organizare a teritoriului va redacta un plan de situaţie cu noua parcelare a teritoriului şi cu numerotarea topografica corespunzătoare, în 2 exemplare, din care un exemplar rămîne la acesta, iar unul se preda cu proces-verbal consiliului comunei, oraşului sau municipiului.  +  Capitolul 6 Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru producţia anului 1991 şi a creditelor de investiţii pe terenurile atribuite în proprietate sau folosinţă  +  Articolul 40Concomitent cu punerea în posesie a titularilor de terenuri atribuite în proprietate sau folosinţă, comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale constituite potrivit art. 11 din lege, împreună cu comisiile de lichidare, vor repartiza pe terenurile respective cheltuielile efectuate de cooperativele agricole de producţie sau, după caz, de asociaţiile intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste, aferente anului 1991, corespunzător celor înregistrate în evidenţa contabilă, precum şi creditele de investiţii rămase de rambursat aferente plantaţiilor de vii şi pomi.În acest scop, vor întocmi situaţia anexa nr. 22, în care vor fi cuprinşi toţi titularii ce primesc terenuri în proprietate sau folosinţă, inclusiv consiliile locale care preiau suprafeţele rămase nerepartizate pe categorii de folosinţă, precum şi cheltuielile de producţie şi creditele aferente.Cheltuielile de producţie se vor recupera, la opţiunea titularului, fie prin plata contravalorii acestora o dată cu punerea în posesie, fie prin angajament de plată prin care fiecare titular se obliga faţă de comisiile de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociaţiei intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste pentru cheltuielile efectuate pe terenurile atribuite în proprietate şi faţă de consiliul local pentru terenurile atribuite în proprietate sau, după caz, în folosinţă.Angajamentul de plată se da în faţa preşedintelui comisiei de lichidare şi a preşedintelui şi secretarului comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz.Termenul de plată pentru cheltuielile de producţie conform art. 99 din lege, în cazul angajamentului, nu poate depăşi data de 1 decembrie 1991.Conţinutul angajamentelor de plată este prevăzut în anexele nr. 23 şi 24.Pentru diferenţa de credite de investiţii rămasă de rambursat, în cazul titularilor care primesc în proprietate sau în folosinţă plantaţii de vii şi pomi, conform art. 33 din lege, aceştia vor da un angajament de plată, cu scadenţa la termenul la care este obligată unitatea.Conţinutul angajamentelor de plată este prevăzut în anexele nr. 25 şi 26.Suma scadenta pe anul 1991 se va achită comisiei de lichidare, iar pentru anul următor, titularul va încheia contract de credite cu banca finanţatoare, în termen de 15 zile de la semnarea angajamentului.În baza angajamentelor de plată, care constituie titluri executorii, băncile finanţatoare vor stabili condiţiile şi modalitatea de rambursare a diferenţelor de credit rămase de plată, potrivit legii şi normelor proprii.  +  Capitolul 7 Lichidarea patrimoniului  +  Articolul 41Comisiile de lichidare a patrimoniului cooperativelor sau, după caz, al asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste se vor constitui şi vor funcţiona potrivit prevederilor art. 26 şi 27 din lege.Comisiile de lichidare sînt formate din:
       
    - contabilul şef al cooperativei sau, după caz, al asociaţiei- preşedinte;
    - 3 contabili sau economişti din cooperativă sau asociaţie- membri;
    - un inginer din cooperativă sau asociaţie- membru;
    - casierul- membru;
    - magazinerul- membru;
    - preşedintele comisiei de cenzori- membru;
    - 3-5 cooperatori aleşi de adunarea locuitorilor- membri.
  Comisiile vor fi sprijinite în activitatea lor de reprezentanţi ai direcţiilor agricole şi ai băncilor finanţatoare.
   +  Articolul 42Comisia de lichidare îşi începe activitatea prin efectuarea, împreună cu conducerea unităţii, a inventarierii întregului patrimoniu şi încheierea unui bilanţ la data respectiva, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.Comisia va primi în gestiune patrimoniul unităţii şi actele de evidenta, asigurind conservarea şi paza bunurilor în condiţii corespunzătoare.Toate actele emise de comisia de lichidare vor purta menţiunea ca unitatea este "în lichidare". Totodată, se va deschide un registru în care se vor inregistra toate operaţiunile legate de lichidarea patrimoniului în ordinea efectuării acestora.  +  Articolul 43Conturile bancare ale cooperaţiei sau, după caz, ale asociaţiei se vor menţine deschise la încheierea activităţii comisiei de lichidare şi vor servi la efectuarea operaţiunilor de decontare.În vederea efectuării de operaţiuni prin banca, preşedintele şi secretarul comisiei de lichidare vor depune la banca specimenele de semnături, împreună cu o copie a ordinului de constituire emis de prefect.Membrii comisiei de lichidare care întreprind noi operaţiuni economice, ce nu sînt necesare scopului lichidării, sînt răspunzători personal şi solidar de executarea lor.  +  Articolul 44Unităţile specializate de exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, care potrivit Legii fondului funciar preiau în proprietate lucrările de îmbunătăţiri funciare, vor prelua şi creditele de investiţii acordate cooperativelor agricole de producţie şi nerestituite de acestea şi vor încheia, în termen de 15 zile de la semnarea protocolului de preluare, contracte de credite cu băncile finanţatoare.  +  Articolul 45În cazul în care cooperativele agricole care se desfiinţează mai au de restituit credite pentru investiţii aferente asociaţiilor economice intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste la care au fost asociate, iar acestea din urma se reorganizează ca societăţi comerciale pe acţiuni conform art. 29 din lege, creditele respective vor fi transferate de către comisia de lichidare la aceste unităţi, care vor încheia cu banca finanţatoare noi contracte de credite.În toate cazurile în care, din patrimoniul unităţii în lichidare, se predau bunuri pentru care sînt încă angajamente de credite, cei care preiau aceste bunuri (asociaţii, societăţi) vor prelua şi creditele aferente, avînd obligaţia sa încheie noi contracte de credite cu băncile finanţatoare, exceptîndu-se bunurile preluate în condiţiile art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar.  +  Articolul 46După inventarierea patrimoniului şi în baza bilanţului încheiat, comisia de lichidare va proceda la realizarea activului şi plata pasivului potrivit prevederilor art. 26, 28 şi 29 din lege, precum şi la stabilirea măsurilor de recuperare a pagubelor sau de sesizare a organelor de urmărire penală, potrivit art. 27 din lege.  +  Articolul 47Drepturile de creanta ce se cuvin în condiţiile art. 28 din lege se stabilesc în procent de 40% pentru terenul adus sau predat în orice mod în cooperativa şi 60% pentru volumul muncii prestate în cooperativa.  +  Articolul 48Comisia de lichidare va întocmi o situaţie privind evidenta muncii efectuate de cooperatorii activi şi a veniturilor obţinute de aceştia, pe care o va inainta, sub semnatura, organelor judeţene ale casei de pensii şi asigurări sociale ale ţărănimii.  +  Articolul 49După terminarea operaţiunii de lichidare, comisiile vor proceda potrivit prevederilor art. 27 din lege.Registrele şi actele unităţilor desfiinţate se predau, prin proces-verbal, consiliilor locale, care au obligaţia să le păstreze timp de 5 ani.NOTĂ:Conform art. II din Hotărîrea Guvernului nr. 730/1992, comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale vor exercita toate atribuţiile legate de efectuarea operaţiunilor de punere în posesie a titularilor dreptului de proprietate şi a celorlalte operaţiuni prevăzute la art. 36-38 din prezentul regulament.În situaţiile în care comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, nu au validat încă măsurile stabilite de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, acestea din urma vor exercita toate atribuţiile ce le revin potrivit art. 6 din regulament.
   +  Anexa 1 -------
    TABEL NOMINAL cu membrii cooperatori care au adus teren - în extravilan şi intravilan - în cooperativa agricolă şi cu persoanele cărora li s-a preluat de cooperativă teren în orice mod
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă adusă sau preluată în C.A.P. - hadin care:Total teren neagricol - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    TOTALdin care:
    ExtravilanIntravilan
    E.I.E.I.E.I.E.I.    
    01234567891011121314
                                 
    TOTAL:                        
  NOTĂ:- În coloana 1 se trec toţi membrii cooperatori care au adus sau li s-au preluat teren în cooperativa şi persoanele cărora li s-a preluat în orice mod terenuri de aceasta.- În coloana 2 se înscrie suprafaţa totală de teren agricol adus în C.A.P. rezultă din : evidentele cooperativei, cererile de înscriere, registrul agricol de la data intrării în cooperativa, actele de proprietate şi cartea funciară sau, în lipsa acestora, din orice alte probe prevăzute de lege, inclusiv declaraţii de martori, iar în coloanele 3 şi 4, suprafaţa din extravilan şi cea din intravilan, care prin însumare sa corespundă cu suprafaţa înscrisă în coloana 2.- În coloanele 5-12 se înscriu suprafeţele pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egala cu suprafaţa înscrisă în coloana 3 (extravilan) şi coloana 4 (intravilan).- În coloana 13 se înscriu eventualele suprafeţe neagricole care erau situate în perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse în cooperativa (ca de exemplu: ravene, rîpe, tufărişuri, pilcuri de arborete, drumuri şi altele asemenea).- E. = extravilan.- I. = intravilan.
   +  Anexa 2. a. ----------
    TABEL NOMINAL cu membrii cooperatori care au adus pămînt în C.A.P., suprafeţe mai mari de 0,5 ha de persoană  îndreptăţită (soţ-soţie), şi care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate
    Nr. crt.Nr. crt. din anexa nr. 1Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă cu care s-au înscris în C.A.P. - ha -Suprafaţa agricolă solicitată în proprietate - ha -Suprafaţa agricolă stabilită în proprietate conform legii - ha -din care:Total teren neagricol - ha -Diferenţă - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    Total - din care:
      E.I.E.I.E.I.E.I.E.I.    
    01234567891011121314151617
                                       
    TOTAL:                                
  NOTĂ:- În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul anexa nr. 1.- În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care solicită, în scris, în termenul prevăzut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.- În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă conform tabelului anexa nr. 1.- În coloana 4 se trece suprafaţa agricolă pe care o solicita.- În coloana 5 se trece suprafaţa agricolă totală stabilită în proprietate conform legii de persoana indreptatita (nu mai mica de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil de familie), în coloana 6 suprafaţa din extravilan, iar în coloana 7 suprafaţa din intravilan.- În coloana 8-15 se înscriu suprafeţele pe categorii de folosinţă din extravilan şi intravilan, suma lor fiind egala cu suprafaţa înscrisă în coloanele 5, 6 şi 7.- În coloana 16 se trece total teren neagricol. E. = extravilan; I. = intravilan.- În coloana 17 se trece diferenţa rezultată din scăderea coloanei 5 din coloana 3.
   +  Anexa 2. b. -----------
    TABEL NOMINAL cu membrii cooperatori care au adus pămînt în C.A.P. sub 0,5 ha de persoană îndreptăţită (soţ-soţie)  şi cu cooperatorii care nu au adus pămînt în cooperativă şi care solicită, în scris, stabilirea  de terenuri în proprietate, conform legii
    Nr. crt.Nr. crt. din Anexa 1Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă cu care s-a înscris în C.A.P. - ha -Suprafaţa agricolă stabilită în proprietate conform legii - ha -din care:Total teren neagricol - ha -Diferenţă - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    Total - din care:
      E.I.E.I.E.1.E.I.E.I.    
    012345678910111213141516
                                     
    TOTAL:                            
  NOTĂ:- În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul anexa nr. 1 pe care îl are solicitantul care a adus pămînt în C.A.P. sub 0,5 ha de persoana indreptatita (soţ-sotie).- În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care au adus pămînt sub 0,5 ha de persoana indreptatita (soţ-sotie) şi în continuare celor care nu au adus pămînt în cooperativa.- În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă adusă în cooperativa, conform tabelului anexa nr. 1.- În coloana 4 se trece suprafaţa agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, nu mai mica de 0,5 ha teren echivalent arabil de persoana indreptatita (soţ-sotie).- În coloana 5 se trece suprafaţa atribuită în extravilan, iar în coloana 6, suprafaţa din intravilan. E. = extravilan; I. = intravilan.- În coloanele 7-14 se înscriu suprafeţele pe categorii de folosinţă din extravilan şi din intravilan, suma lor fiind egala cu suprafaţa înscrisă în coloanele 4, 5 şi 6.- În coloana 16 se trece diferenţa rezultată din scăderea coloanei 3 din coloana 4.
   +  Anexa 3 -------
                                         
    TABEL NOMINAL  cu moştenitorii cooperatorilor decedaţi, care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate
    Nr. crt.Nr. crt. (anexa nr. 1)Numele şi prenumele membrului cooperator decedat care a adus pămînt în C.A.P.Suprafaţa agricolă înscrisă în C.A.P. - ha -Numele şi prenumele moştenitorilor care au solicitat teren în termenul stabilit de legeSuprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă stabilită în proprietate - ha -din care:Total teren neagricol - ha -Diferenţă - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    Total - din care:
      E.I.E.I.E.I.E.I.E.I.    
    0123456789101112131415161718
    1.       a.                            
            b.                            
            c.                            
    2.                                    
    TOTAL:                                  
  NOTĂ:- În coloana 1 se va trece numărul curent corespunzător persoanei decedate din tabelul anexa nr. 1.- În coloana 2 se trec numele şi prenumele cooperatorului decedat care la înscriere în C.A.P. a adus teren în cooperativa. Datele se iau din tabelul anexa nr. 1.- În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă din tabelul anexa nr. 1.- În coloana 4 se trec numele şi prenumele moştenitorilor care, în termenul prevăzut de lege, au cerut sa li se stabilească dreptul de proprietate. Cînd sînt mai mulţi moştenitori, aceştia se înscriu într-o singura rubrica (a, b, c).- În coloana 5 se trece suprafaţa solicitată de moştenitori.- În coloana 7 se trece suprafaţa stabilită în extravilan.- În coloana 8 se trece suprafaţa stabilită în intravilan (E. = extravilan; I. = intravilan).- În coloanele 9-16 se trec suprafeţele pe categorii de folosinţă din extravilan şi intravilan.- În coloana 18 se trece diferenţa rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3.- În coloana 6 se trece suprafaţa agricolă totală stabilită în proprietate, în condiţiile prevăzute de lege.- În coloana 17 se trece total teren neagricol.
   +  Anexa 4 -------
    TABEL NOMINAL  cu persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei, fără ca acestea să fi dobîndit calitatea de cooperatori şi cărora  li se stabilesc, la cerere, dreptul de proprietate, conform prevederilor legii
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă intrată în C.A.P. - ha -Suprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă stabilită în extravilan Total - ha -din care:Total teren neagricol - ha -Diferenţă - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    012345678910
                         
    TOTAL:                  
  NOTĂ:- În coloana 4 se înscrie suprafaţa stabilită de comisie.- În coloanele 5-8 se înscriu suprafeţele pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egala cu suprafaţa din coloana 4.- În coloana 9 se trec eventualele suprafeţe de terenuri neagricole stabilite.- În coloana 10 se înscrie diferenţa dintre suprafeţele înscrise în coloanele 2 şi 4.
   +  Anexa 5 -------TABEL NOMINALcu persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", precum şi moştenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri - cu excepţia celor ce au avut teren, dar l-au înstrăinat - cărora li se stabileşte, la cerere, dreptul de proprietate, conform legii
                       
    Nr. crt.Numele şi prenumeleDecoraţia acordată şi numărul brevetuluiSuprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă stabilită de comisie în extravilan - ha -din care:Teren neagricol - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    0123456789
                       
    TOTAL:                
   +  Anexa 6 -------TABEL NOMINALcu persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi moştenitorii celor decedati, ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989, care au solicitat în scris sa li se atribuie în proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil în extravilan
    Nr. crt.Numele şi prenumeleDomiciliulSuprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate, conform legii - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567
                   
      TOTAL:            
  NOTĂ:- În coloana 1 se trec numele şi prenumele persoanelor invalide şi moştenitorilor celor decedati, ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989, care au cerut sa li se atribuie teren în proprietate în extravilan.- În coloana 2 se va înscrie domiciliul.- În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă atribuită în proprietate, respectiv pînă la 10.000 mp.- În coloana 4-7 se trece suprafaţa pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egala cu suprafaţa din coloana 3.
   +  Anexa 7 -------TABEL NOMINALcu proprietarii particulari - persoane fizice - sau, după caz, moştenitorii acestora cu domiciliul în România care nu s-au înscris în C.A.P. şi ale căror terenuri sînt comasate în perimetrul C.A.P., fără compensare cu alte terenuri şi care solicită, în scris, restituirea acestora
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă comasată - ha -Suprafaţa agricolă care se restituie în proprietate, - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567
                   
      TOTAL:            
  NOTĂ:- În coloana 1 se înscriu numele şi prenumele proprietarilor particulari sau, după caz, ale moştenitorilor acestora, ale căror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da teren în schimb şi care au solicitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective.- În coloana 2 se trece suprafaţa agricolă care a fost comasata.- În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă totală care se restituie în proprietate.- În coloanele 4-7 se trece suprafaţa pe categorii de folosinţă.
   +  Anexa 8 -------TABEL NOMINALcu persoanele prevăzute la art. 16 din lege care solicită, în scris, atribuirea de terenuri în proprietate
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate, - ha -din care:Alte terenuri neagricole - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567
                   
      TOTAL:            
  NOTĂ:- În coloana 1 se trec la început numele şi prenumele cetăţenilor români aparţinînd minorităţilor germane şi în continuare alte persoane prevăzute de art. 16 din lege.- În coloana 2 se înscrie suprafaţa ce se atribuie.- În coloanele 3-6 se înscriu suprafeţele pe categorii de folosinţă agricolă.- În coloana 7 se înscriu terenurile neagricole.
   +  Anexa 9.a. ---------TABEL NOMINALcu persoanele care au calitatea de cooperatori, dar au lucrat în orice mod ca angajaţi în cooperativa sau asociaţii intercooperatiste în ultimii 3 ani şi solicita, în scris, sa primească în proprietate teren în conformitate cu prevederile legii
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate, - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    0123456
                 
      TOTAL:          
  NOTĂ:- În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii.- În coloana 2 se trece suprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).- În coloanele 3-6 se trece suprafaţa pe categorii de folosinţă.
   +  Anexa 9. b. -----------TABEL NOMINALcu persoanele care au fost deportate şi nu beneficiază de dispoziţiile art. 13-15 din lege, care solicită, în scris, atribuirea de terenuri agricole în proprietate
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate - ha -din care:Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567
                   
      TOTAL:            
  NOTĂ:- În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform prevederilor legii.- În coloana 2 se trece suprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).- În coloanele 3-6 se trece suprafaţa pe categorii de folosinţă.
   +  Anexa 10 --------TABEL NOMINALcu persoanele de specialitate din serviciile publice comunale, care solicită teren în folosinţă agricolă pînă la 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, în perioada cît lucrează în localitate şi nu are teren în proprietate în localitatea respectiva
    Nr. crt.Numele şi prenumeleServiciul public în care lucreazăSuprafaţa propusă a se atribui pe familie în folosinţă - ha -Observaţii
    01234
             
      TOTAL:      
  NOTĂ:- În coloana 1 se trec persoanele care lucrează în serviciile publice comunale, care nu deţin teren în proprietate şi solicita teren în folosinţă agricolă pentru nevoi proprii.- În cazul în care dintr-o familie lucrează mai mulţi membri, se va înscrie o persoană din familie.- În coloana 3 se trece suprafaţa repartizata în folosinţă pe familie.- În coloana 4 se trece categoria de folosinţă a terenului.
   +  Anexa 11 --------TABEL NOMINALcu personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unităţile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSpecialitateaUnitatea în care a activatSuprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă stabilită de comisie - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    0123456789
                       
      TOTAL:                
   +  Anexa 12. a. ------------TABEL NOMINALcu familiile cu pămînt puţin din localităţile cu excedent de terenuri agricole care solicită, în scris, sa li se atribuie în proprietate terenuri în completare pînă la 10 hectare
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă atribuită conform tabelelor anexă nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8 - ha -Suprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă totală atribuită - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    012345678
                     
      TOTAL:              
  NOTĂ:- În coloana 1 se trec numele şi prenumele celui care a solicitat atribuire de teren.- În coloana 2 se trece suprafaţa totală atribuită, prevăzută în una din anexele nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8, în care a fost încadrat iniţial.- În coloana 3 se trece suprafaţa solicitată în plus.- În coloana 4 se trece suprafaţa agricolă totală atribuită (inclusiv cea din coloana 2).- În coloanele 5-8 se trece suprafaţa atribuită pe categorii de folosinţă.
   +  Anexa 12. b. ------------TABEL NOMINALcu familiile fără pămînt din alte localităţi care solicită, în scris, atribuirea de terenuri în proprietate pînă la 10 hectare, echivalent arabil, în zonele cu excedent de suprafaţa, în conformitate cu prevederile legii
    Nr. crt.Numele şi prenumeleDomiciliulSuprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă atribuită în proprietate - ha -din care:Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    0123456789
                       
      TOTAL:                
  NOTĂ:- În coloana 1 se trec numele şi prenumele celor care solicită.- În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.- În coloana 3 se trece suprafaţa agricolă solicitată.- În coloana 4 se trece suprafaţa atribuită în proprietate.- În coloanele 5-8 se înscriu suprafeţele atribuite pe categorii de folosinţă.
   +  Anexa 13 --------TABEL NOMINALcu parohiile, schiturile şi manastirile din mediul rural care solicită, în scris, terenuri agricole în proprietate, conform art. 21 din lege
    Nr. crt.Denumirea parohiei, schitului sau mănăstirii solicitanteComuna (satul) unde îşi are sediulSuprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă stabilită de comisie - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    012345678
                     
      TOTAL:              
   +  Anexa 14. a. ------------
    TABEL NOMINAL cu terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu personalitate juridică,  conform prevederilor art. 28 din lege
    Nr. crt.Denumirea asociaţiei de tip privat cu personalitate juridică*)Numele şi prenumele membrilor asociaţieiSuprafaţa agricolă Total - hadin care:Total terenuri neagricole - ha -Total general - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    012345678910
                         
      TOTAL:                  
  Notă *) Se înscriu terenurile asociaţiilor de tip privat, cu excepţia terenurilor asociaţiilor de tip privat cu profil zootehnic.
   +  Anexa 14. b. -----------TABEL NOMINALcu terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu profil zootehnic, cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 28 din lege
    Nr. crt.Denumirea asociaţiei de tip privat, cu profil zootehnic, cu personalitate juridicăNumele şi prenumele membrilor asociaţieiSuprafaţa agricolă Total - hadin care:Total terenuri neagricole - ha -Total general - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Pajişti - ha -
    012345678
                     
      TOTAL:              
   +  Anexa 14. c. -----------
    TABEL NOMINAL  cu terenurile proprietatea societăţilor comerciale pe acţiuni care se înfiinţează, conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste
    Nr. crt.Denumirea societăţii comerciale pe acţiuniProfilul de producţieNumele şi prenumeleSuprafaţa agricolă Total - hadin care:Total terenuri neagricole - ha -Total general - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567891011
                           
      TOTAL:                    
   +  Anexa 15 --------TABEL NOMINALcu foştii proprietari şi moştenitorii acestora cărora li se atribuie la cerere, în proprietate, teren cu vegetaţie forestieră, conform prevederilor legii
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa deţinută în proprietate - ha -Suprafaţa stabilită de comisie - ha -Unitatea amenajistică sau, după caz, tarlaua şi parcela unde se atribuie - ha -Observaţii
    012345
               
      TOTAL:        
  NOTĂ:- În coloana 4 se trece denumirea unităţii amenajistice sau, după caz, tarlaua şi parcela din planul de situaţie amenajistic sau cadastral.- În coloana 5 se trece categoria de folosinţă existenta pe teren, înscrisă în evidenta cadastrului funciar.- Suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră împreună cu cea agricolă nu poate depăşi 10 ha de familie, în echivalent arabil.
   +  Anexa 16 --------
    TABEL  cu reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii, care vor fi date în administrarea consiliilor locale
    Nr. crt.Suprafaţa existentă în administrarea consiliului local - ha -Suprafaţa ce se preia din folosinţa cooperativelor agricole - ha -Suprafaţa ce se preia din terenurile transmise unităţilor de stat - ha -Suprafaţa totală a izlazului comunal reconstituit - ha -
    Totaldin care:Totaldin care:Totaldin care:Total generaldin care:
    ArabilPajiştiArabilPajiştiArabilPajiştiArabilPajişti
    0123456789101112
                             
      TOTAL:                      
  NOTĂ:- În comunele compuse din mai multe localităţi, suprafaţa de izlaz va fi defalcata pe sate.
   +  Anexa 17 --------TABELcu suprafeţele de teren rămase neatribuite, care se administrează de consiliul local pînă la trecerea lor în proprietatea agenţiei de dezvoltare şi amenajare rurală
    Nr. crt.Tarlaua şi parcela din planul de situaţieSuprafaţa totală - ha -din care:Alte terenuri neagricole - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    012345678
                     
      TOTAL:              
  NOTĂ: - În coloana 8 se evidenţiază folosinţă existenta a terenurilor neagricole înscrise în coloana 7.
   +  Anexa 18 --------TABEL NOMINALcu persoanele cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona montană, conform art. 39 din lege
                   
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietatedin care:Alte terenuri neagricole - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Pajişti - ha -Livezi - ha -
    01234567
                   
      TOTAL:            
   +  Anexa 19 --------TABEL NOMINALcu persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, al căror teren a fost preluat de unităţile agricole de stat şi pentru care se primesc acţiuni în condiţiile prevăzute de art. 36 din lege şi li se atribuie o suprafaţa de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, în condiţiile art. 38 din lege
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa ce a fost preluată - ha -Suprafaţa atribuită de 5000 mp în echivalent arabil de familieSuprafaţa agricolă stabilită pentru care primesc acţiuni - ha -Suprafaţa agricolă Total - ha - (3 + 4)Denumirea unităţii agricole de stat în administrarea căreia se află terenulObservaţii
    01234567
                   
      TOTAL:            
  NOTĂ:- În coloana 1 se înscriu întîi proprietarii în viaţa şi apoi moştenitorii îndreptăţiţi.- În coloana 2 se înscrie suprafaţa ce a fost preluată.- În coloana 3 se înscrie suprafaţa atribuită.- În coloana 4 se înscrie suprafaţa agricolă pentru care primesc acţiuni.- În coloana 5 se înscrie suprafaţa agricolă totală, care însă nu poate depăşi 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau de toţi moştenitorii autorului lor, chiar dacă terenul se afla în administrarea mai multor unităţi agricole de stat.
   +  Anexa 20 --------TABEL NOMINALcu persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, al căror teren agricol a intrat în proprietatea statului şi se afla în administrarea consiliilor locale, care se restituie în condiţiile prevederilor art. 37 din lege
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa totală agricolă stabilită a se restitui - hadin care:Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567
                   
      TOTAL:            
  NOTĂ: - În coloana 1 se înscriu întîi proprietarii în viaţa, apoi moştenitorii îndreptăţiţi.- În coloana 2 se înscrie suprafaţa agricolă totală stabilită, care nu poate depăşi 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau de toţi moştenitorii autorului lor.
   +  Anexa 21 --------CRITERIILEde echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinţă, în echivalent arabil
    Categoria de folosinţăCoeficient de transformare în arabil a categoriilor de folosinţă agricolă
    Arabil1 ha/1 ha.
    Păşune1 ha păşune este egal cu 1 ha arabil cînd păşunea poate fi transformată în arabil din punct de vedere al calităţii solului şi al reliefului.
    În cazul cînd păşunea diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului, relief şi alţi factori care diminuează potenţialul de producţie, echivalenţa în arabil va fi stabilită de comisie între 1 şi 0,4 ha arabil pentru 1 ha păşune.
    Fîneţe1 ha fineţe este egal cu 1 ha arabil cînd fîneţele pot fi transformate în arabil din punct de vedere al calităţii solului şi al reliefului.
    În cazul cînd fîneţele diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului şi alţi factori care diminuează potenţialul de producţie, echivalenţa în arabil va fi stabilită de comisie între 1 şi 0,5 ha arabil pentru 1 ha fîneţe.
    Vie hibridă1 ha vie hibridă este egal cu 1 ha arabil.
    Vie nobilă1 ha vie nobilă poate fi echivalat de către comisie cu 1-4 ha arabil, în funcţie de calitatea solului, relief, numărul de butuci/ha, vîrsta plantaţiei, podgoria consacrată şi potenţialul de producţie al plantaţiei.
    Livadă clasică1 ha livadă clasică de pomi poate fi echivalat de comisie cu 1-2 ha arabil, în funcţie de calitatea solului, relief, numărul de pomi/ha, vîrsta plantaţiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate şi potenţialul de producţie al plantaţiei.
    Livadă intensivă şi superintensivă1 ha livadă intensivă şi superintensivă poate fi echivalat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, în funcţie de calitatea solului, sistemul de amenajare, numărul de pomi/ha, vîrsta plantaţiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate, potenţialul de producţie.
  NOTĂ: - 1 ha cu vegetaţie forestieră, primit la cererea celor îndreptăţiţi, în condiţiile prevăzute la art. 41 din lege, se ia în calcul în raport de 1/1 cu terenul arabil.- Suprafeţele de vii, livezi, păşuni şi fîneţe care au fost aduse sau preluate în C.A.P. şi au fost transformate în arabil se echivaleaza în arabil cota 1/1.
   +  Anexa 22 --------
    SITUAŢIA cheltuielilor efectuate pentru producţia anului 1991 pe terenurile atribuite în proprietate sau în folosinţă pînă la data preluării în posesie, conform art. 99 din lege, precum şi a diferenţei  de credit aferente plantaţiilor de vii şi pomi rămase de plată, conform art. 33 din lege
    Nr. crt.Numele şi prenumeleAdresaSuprafaţa agricolă atribuită - ha -din care:Cheltuieli de producţie - lei -Diferenţa de credit rămasă de plată - lei -Modalitatea de plată
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -în bani - lei -angajament de plată - lei -
    01234567891011
                           
      TOTAL:                    
  NOTĂ:1. Suprafeţele totale din coloana 3 trebuie să corespundă cu totalul celor din anexele nr. 2-14, 16-20.2. Cheltuielile de producţie trebuie să corespundă cu cele din evidenţa contabilă a unităţii, iar creditele cu cele din evidenta băncii.3. Rambursarea diferenţei de credit de investiţii se face în termenul la care era obligată unitatea.
   +  Anexa 23 --------MUNICIPIUL (oraşul, comuna) ...................JUDEŢUL ...................ANGAJAMENT DE PLATĂ Nr. ..........Subsemnatul (a) ..............., domiciliat (ă) în comuna (oraşul) .......... str. ................. nr. ..... judeţul ............. posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ........ emis de ......... la data de .........., am luat cunoştinţă de prevederile art. ..... din Legea fondului funciar şi mă oblig să achit suma de ........... lei, reprezentând cheltuieli de producţie efectuate pe terenul primit în proprietate, către comisia de lichidare a .............. şi să depun această sumă în .............. rate, la casieria acesteia, pînă la data de ..............
       
      Dat azi, ......................
      (Semnătura)
  Angajamentul a fost dat în faţa noastră, azi ................................Preşedintele comisiei de lichidare ..........................................Preşedintele şi secretarul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale ..... NOTĂ: Angajamentul de plată se întocmeşte în trei exemplare, din care unul rămîne la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociaţiei intercooperatiste, sau de stat şi cooperatiste, şi un exemplar la banca.
   +  Anexa 24 --------MUNICIPIUL (oraşul, comuna) ..............JUDEŢUL ...................ANGAJAMENT DE PLATĂ Nr. ........Subsemnatul(a) ............., domiciliat(ă) în comuna (oraşul) ............., str. ............... nr. ......, judeţul ............, posesor al buletinului de identitate seria ..... nr. ......, emis de ........., la data de ......, am luat cunoştinţă de prevederile art. ....... din Legea fondului funciar şi mă oblig să achit suma de ........... lei, reprezentînd cheltuieli de producţie efectuate pe terenul primit în proprietate sau folosinţă, către consiliul local ............. şi să depun această sumă în ........... rate, la casieria acesteia, pînă la data de ............
       
      Dat azi, .................
      (Semnătura)
  Angajamentul a fost dat în faţa noastră azi, ................................Primar .....................................Secretar ...................................
   +  Anexa 25 --------MUNICIPIUL (oraşul, comuna) ..................JUDEŢUL ...................ANGAJAMENT DE PLATĂ Nr. ...........Subsemnatul(a) .............., domiciliat(ă) în comuna (oraşul) ............, str. ................, nr. ...., judeţul ............, posesor al buletinului de identitate seria ..... nr. ......, emis de ......... la data de ......., am luat cunoştinţă de prevederile art. ....... din Legea fondului funciar şi mă oblig să achit suma de ............., lei, reprezentînd diferenţa de credit de investiţii rămasă de plată, pentru terenul cu plantaţii de vii şi pomi primit în proprietate în ......... rate anuale.Pentru anul 1991, suma de ............. lei mă oblig să o achit la comisia de lichidare pînă la data de .......... 1991, iar pentru anii următori, mă oblig să închei contract cu banca finanţatoare în termen de 15 zile pentru plata sumelor rămase.Pentru sumele scadente, mă oblig să livrez produse agricole la unităţile specializate de preluare.
       
      Dat azi, .................
      (Semnătura)
  Angajamentul a fost dat în faţa noastră azi, ................................Preşedintele comisiei de lichidare ..........................................Preşedintele şi secretarul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale .....NOTĂ:Angajamentul de plată se întocmeşte în trei exemplare, din care unul rămîne la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociaţiei intercooperatiste, sau de stat şi cooperatiste şi un exemplar la banca.
   +  Anexa 26 --------MUNICIPIUL (oraşul, comuna) ..................JUDEŢUL ...................ANGAJAMENT DE PLATĂ Nr. ...........Subsemnatul(a) ............, domiciliat(ă) în comuna (oraşul) .............., str. .............. nr. ......, judeţul ............., posesor al buletinului de identitate seria ..... nr. ......, emis de ........ la data de ........, am luat cunoştinţă de prevederile art. ....... din Legea fondului funciar şi mă oblig să achit suma de ............... lei reprezentînd diferenţa de credit de investiţii rămasă de plată, pentru terenul cu plantaţii de vii şi pomi primit în proprietate sau folosinţă în ......... rate anuale.Pentru sumele anuale de plată, mă oblig ca în termen de 15 zile de la data prezentului angajament să închei contract de credite cu banca finanţatoare.Pentru sumele scadente, mă oblig să livrez produse agricole la unităţile specializate de preluare.
       
      Dat azi, ................
      (Semnătura)
  Angajamentul a fost dat în faţa noastră azi, ................................Primar .....................................Secretar ...................................
   +  Anexa 27
    ROMÂNIA  Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului  de proprietate asupra terenurilor       ROMÂNIA      
    1991     1991
    Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului  de proprietate asupra terenurilor  
         
    Judeţul ........ Codul [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]Judeţul ........ Codul [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
         
    Nr. .........Nr. .........  
         
    TITLU DE PROPRIETATETITLU DE PROPRIETATE  
         
    Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii Comisiei comunale, orăşeneşti, municipale şi a prevederilor Legii nr. 18/19.02.1991 a fondului funciarComisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii Comisiei comunale, orăşeneşti, municipale şi a prevederilor Legii nr. 18/19.02.1991 a fondului funciar  
         
    DECLARĂMDECLARĂM  
      R   R
    Cetăţeanul(a) .............................................OCetăţeanul(a) .............................................O
    (moştenitorii defunctului) ................................M(moştenitorii defunctului) ................................M
    .............................................................Â.............................................................A
    .............................................................N.............................................................N
    din satul .................... comuna, oraşul ...............Idin satul .................... comuna, oraşul ...............I
    ....................... municipiul .................. judeţulA....................... municipiul .................. judeţulA
    ......................... primeşte în proprietate o suprafaţă   ......................... primeşte în proprietate o suprafaţă  
    totală de ...................... ha ........... mp, din care:totală de ...................... ha ........... mp, din care:  
      -prin reconstituirea dreptului de proprietate   -prin reconstituirea dreptului de proprietate  
    ......................... ha ............. mp......................... ha ............. mp  
      -prin constituirea dreptului de proprietate .............   -prin constituirea dreptului de proprietate .............  
    ............... ha ................. mp situată pe teritoriul comunei ............................ structurată şi amplasată conform celor de pe verso................ ha ................. mp situată pe teritoriul comunei ............................ structurată şi amplasată conform celor de pe verso.  
     
    Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din lege.Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din lege.  
     
     
         
    PrefectSecretarDirecţia Generală pentru Agricultură şi AlimentaţieOficiul de Cadastru şi Organizare a TeritoriuluiPrefectSecretarDirecţia Generală pentru Agricultură şi AlimentaţieOficiul de Cadastru şi Organizare a Teritoriului  
     
     
                     
        Director generalDirector     Director generalDirector  
         
    Data ...........................Data ....................................  
      1991   ROMÂNIA   1991  
           
    SUPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE   SUPRAFAŢA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE
         
      A. Suprafaţa primită în extravilan   A. Suprafaţa primită în extravilan
             
      Nr. crt.Categoria de folosinţăNumăr topograficSuprafaţaVecinătăţiObservaţiiNr. crt.Categoria de folosinţăNumăr topograficSuprafaţaVecinătăţiObservaţii  
    Tarla (Sola)ParcelahampNordEstSudVestTarla (Sola)ParcelahampNordEstSudVest
    1Arabil                   1Arabil                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
    2Vii                   2Vii                  
                                   
                                   
                                   
    3Livezi                   3Livezi                  
                                   
                                   
                                   
    4Păşuni                   4Păşuni                  
                                   
                                   
                                   
    5Fîneţe                   5Fîneţe                  
                                   
                                   
    6Păduri                   6Păduri                  
                                   
    7Alte terenuri neagricole                   7Alte terenuri neagricole                  
                                   
                                   
      TOTAL                     TOTAL                  
           
      B. Suprafaţa primită în intravilanB. Suprafaţa primită în intravilan  
         
    Nr. crt.Categoria de folosinţăNumăr topograficSuprafaţaVecinătăţiObservaţiiNr. crt.Categoria de folosinţăNumăr topograficSuprafaţaVecinătăţiObservaţii  
    Tarla (Sola)ParcelahampNordEstSudVestTarla (Sola)ParcelahampNordEstSudVest
    1Arabil                   1Arabil                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
    2Vii                   2Vii                  
                                   
                                   
                                   
    3Livezi                   3Livezi                  
                                   
                                   
                                   
    4Păşuni                   4Păşuni                  
                                   
                                   
                                   
    5Fîneţe                   5Fîneţe                  
                                   
                                   
    6Curţi, construcţii                   6Curţi, construcţii                  
                                   
                                   
    7Alte terenuri                   7Alte terenuri                  
                                   
      TOTAL                     TOTAL                  
           
         
    TOTAL GENERAL, (A+B)........ ha......... mp din care:   TOTAL GENERAL, (A+B)........ ha......... mp din care:
         
    Arabil = ...... ha ...... mpFîneţe= ..... ha ...... mp   Arabil = ...... ha ...... mpFîneţe= ..... ha ...... mp
    Vii = ...... ha ...... mpPăduri= ..... ha ...... mp   Vii = ...... ha ...... mpPăduri= ..... ha ...... mp
    Livezi = ...... ha ...... mpCurţi, construcţii= ..... ha ...... mp   Livezi = ...... ha ...... mpCurţi, construcţii= ..... ha ...... mp
    Păşuni = ...... ha ...... mp
  ----------------------