HOTĂRÂRE nr. 999 din 4 noiembrie 2014privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Prahova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 10 noiembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii nr. 271, judeţul Prahova, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti - de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova. (2) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Mihail Eminescu nr. 4-6, judeţul Prahova, aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Prahova, de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti. (3) Predarea-preluarea se efectuează pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit modelului prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului. (4) La data expirării termenului prevăzut la alin. (3) se modifică poziţia nr. 262 de la rubrica judeţul Prahova din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: "Consiliul Judeţean Prahova" se înlocuieşte cu "Consiliul Local al Municipiului Ploieşti".  +  Articolul 2 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii nr. 271, judeţul Prahova, al cărei management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Prahova, potrivit art. 1 alin. (1). (2) Desfiinţarea Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii nr. 271, judeţul Prahova, prevăzută la alin. (1), se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, unitate sanitară publică cu paturi, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Găgeni nr. 100, judeţul Prahova, aflată în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Prahova.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 2 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice locale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) va fi preluat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, cu încadrarea în normativul de personal, sau va fi redistribuit la alte unităţi sanitare din reţeaua Consiliului Judeţean Prahova.  +  Articolul 5Patrimoniul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (2), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit prevederilor legale în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6La data expirării termenului prevăzut la art. 5, poziţia 263 de la rubrica "Judeţul Prahova" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 4 noiembrie 2014.Nr. 999.------