ORDONANŢĂ nr. 6 din 26 ianuarie 2011 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică(actualizată până la data de 5 noiembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală şi inovarea sunt principalele activităţi creatoare de cunoaştere şi generatoare de progres economic şi social, încurajate şi sprijinite de către stat conform Constituţiei României, republicată, şi prezentei ordonanţe."2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală şi inovarea bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltare experimentală. Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă."3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Definiţiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în acord cu legislaţia Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale."4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse următoarele categorii de unităţi şi instituţii de drept public: a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare; b) instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare; c) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură; d) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public; e) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale; f) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome; g) alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite."5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, de asemenea, următoarele categorii de unităţi şi instituţii de drept privat: a) instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare; b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică; c) alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial; d) alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite; e) societăţi comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea; f) societăţi comerciale care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite."6. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - În sensul prezentei ordonanţe, unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 sunt fie o unitate cu personalitate juridică, fie o structură de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică care este constituită în cadrul unei persoane juridice. Unitatea de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică îndeplineşte simultan următoarele condiţii: a) este înfiinţată printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii; b) are o misiune şi un regulament propriu de funcţionare în cadrul persoanei juridice şi o titulatură proprie; c) are personal şi conducere proprii; d) activitatea unităţii este înregistrată distinct în cadrul contabilităţii persoanei juridice, conform legii."7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În cadrul fiecărei instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare de drept public funcţionează un consiliu ştiinţific, care are ca scop elaborarea strategiei de cercetaredezvoltare şi inovare a instituţiei sau a unităţii şi a programelor proprii de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi luarea măsurilor necesare pentru realizarea acestora."8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desfăşura activităţi de microproducţie şi pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare. Activităţile şi serviciile pot fi desfăşurate inclusiv prin asociere în participaţiune, numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administraţiei publice centrale în subordinea sau coordonarea căruia funcţionează instituţia sau unitatea de drept public. (2) Instituţiile şi unităţile de drept privat dispun de autonomie în exploatarea rezultatelor activităţii proprii de cercetaredezvoltare, conform legii."9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Unităţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu documentaţiile, colecţiile sau bazele de date de interes naţional acumulate până la data privatizării. Aceste documentaţii, colecţii sau baze de date de interes naţional, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele naţionale sau la instituţiile publice desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."10. La articolul 16, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) condiţii optime de activitate şi de dezvoltare profesională pentru personalul de cercetare, cu respectarea prevederilor legale; f) sprijin administrativ pentru personalul de cercetaredezvoltare, astfel încât să se permită acestuia focalizarea pe activităţile ştiinţifice, iar timpul alocat pentru activităţi administrative de către personalul de cercetare-dezvoltare care nu ocupă funcţii de conducere sau administrative să nu depăşească, în medie, 10% din timpul de lucru al acestuia."11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Înfiinţarea institutului naţional se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării privind îndeplinirea condiţiilor pentru certificare, conform prevederilor art. 33, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unităţii. (2) Înfiinţarea şi certificarea unui institut naţional trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare şi umane din domenii de cercetare de interes major. (3) Evaluarea capacităţii de cercetare-dezvoltare pentru certificarea unui institut naţional se realizează în conformitate cu prevederile art. 33. (4) Institutul naţional care, în urma evaluării, nu obţine certificarea sau re-certificarea, se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare."12. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii publice în coordonarea căreia funcţionează institutul naţional, conform metodologiei prevăzute la alin. (1)."13. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetaredezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi comerciale sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi comerciale, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului. Pentru aceasta, institutul îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală."14. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea organului administraţiei publice centrale coordonator."15. La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmăreşte şi identifică bunele practici pentru activităţile de cercetare-dezvoltare din ţările Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică şi organizează popularizarea lor în vederea adoptării acestora de către instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare."16. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Cercetătorii ştiinţifici pot fi conducători de doctorat, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011."17. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate şi clasificate, din punctul de vedere al activităţii de cercetare-dezvoltare, de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condiţiile art. 44. (2) Normele metodologice pentru evaluarea şi clasificarea prevăzute la alin. (1) se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, a Academiei Române şi a academiilor de ramură, a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, a altor consilii consultative de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării, a organizaţiilor profesionale neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării şi a mediului economic, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Clasificarea se face pe următoarele niveluri: A+, A, A-, B, şi C. (3) Evaluarea şi clasificarea unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către echipe de experţi evaluatori compuse în proporţie de cel puţin 50% din evaluatori din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică. (4) Pentru fiecare unitate şi instituţie evaluată şi clasificată, echipa de experţi elaborează un raport care se face public pe site-ul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (5) Pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare numai unităţile şi instituţiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi g) şi la art. 8 lit. a)-d), care sunt clasificate la nivelurile A+, A sau A- ale clasificării prevăzute la alin. (1). (6) În urma evaluării, Colegiul consultativ propune autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobarea hotărârilor privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării. (7) Certificarea sau recertificarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani. (8) Unităţile şi instituţiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) şi c)-e) sunt evaluate şi clasificate în vederea certificării la intervale de cel mult 5 ani, conform normelor metodologice prevăzute la alin. (2). (9) Unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetaredezvoltare, din alte categorii decât cele prevăzute la alin. (8), pot fi evaluate şi clasificate conform normelor metodologice prevăzute la alin. (2), la cerere. Intervalul dintre două evaluări şi clasificări succesive conform alin. (1) ale aceleiaşi unităţi sau instituţii nu poate fi mai mic de 2 ani. Pentru realizarea evaluării acestor entităţi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe taxe de până la 8 salarii maxime ale unui cercetător ştiinţific gradul I din unităţi bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat."18. Articolul 34 se abrogă.19. La articolul 35, alineatul (1) se abrogă.20. Articolele 36 şi 37 se abrogă.21. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei este constituit din maximum 9 membri, persoane recunoscute pentru experienţa în domeniu, din care cel puţin 4 sunt membri ai Colegiului consultativ la momentul numirii lor în Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei. Componenţa se aprobă prin decizie a primului ministru, pe baza propunerilor conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 5 ani."22. La articolul 40, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Anual, Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei prezintă Guvernului, în cadrul unei şedinţe de Guvern, un raport care cuprinde concluziile şi recomandările privind cercetarea ştiinţifică, transferul tehnologic, inovarea şi dezvoltarea societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere în România şi care se face public."23. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Colegiul consultativ este principalul organ consultativ de specialitate, fără personalitate juridică, al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi este format din cercetători şi cadre didactice universitare recunoscuţi/ recunoscute pe plan internaţional şi specialişti care provin din mediul economic. Structura şi componenţa Colegiului consultativ sunt aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."24. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:"Art. 44^1. - (1) Pentru coordonarea ştiinţifică a unor programe din Planul naţional, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate înfiinţa consilii consultative de nivel naţional, fără personalitate juridică. Structura, componenţa şi regulamentul de funcţionare ale acestor consilii se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetaredezvoltare. (2) Pentru activitatea desfăşurată, membrii consiliilor consultative de nivel naţional prevăzute la alin. (1) şi ai organelor de lucru ale acestora sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetaredezvoltare stabilit pentru unităţile bugetare. (3) Cheltuielile necesare funcţionării consiliilor consultative de nivel naţional prevăzute la alin. (1) sunt asigurate din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."25. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Conducerea programelor prevăzute în Planul naţional sau a altor planuri, programe sau proiecte de cercetaredezvoltare şi inovare ale autorităţilor contractante se poate face direct de către acestea sau se poate atribui, în baza caracterului de recurenţă, Unităţii executive pentru finanţarea învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării, instituţiilor şi unităţilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare sau de management al activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, academiilor de ramură, instituţiilor de învăţământ superior acreditate, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi operatorilor economici, pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competiţional sau în mod direct, potrivit legii."26. La articolul 48, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) fonduri acordate de fundaţii sau provenind din alte surse private;".27. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă o prioritate a cheltuielilor de la bugetul de stat."28. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizează şi pentru finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale, pentru finanţarea instituţională de bază, inclusiv pentru contracte în regim de cofinanţare, în completarea resurselor financiare ale contractorilor, în scopul realizării unor activităţi de cercetaredezvoltare şi inovare prin proiecte din cadrul planurilor şi programelor prevăzute la art. 41, precum şi din cadrul planurilor şi programelor internaţionale la care pot participa persoane fizice sau juridice române. (2) Unităţile şi instituţiile certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi g), pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea de investiţii pentru dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi alte active corporale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."29. La articolul 58 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cheltuieli pentru funcţionarea organismelor consultative de nivel naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi a comisiilor organizate de acestea;".30. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Programele şi proiectele de cercetaredezvoltare şi inovare, acţiunile cuprinse în Planul naţional, planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum şi finanţarea instituţională de bază şi finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei se realizează pe bază de contracte de finanţare."31. Articolul 63 se abrogă.32. La articolul 64, alineatele (1) şi (2) se abrogă.33. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a), c)-e) şi g), cu excepţia celor finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, beneficiază de finanţare instituţională de bază pentru susţinerea funcţionării infrastructurii de cercetaredezvoltare, începând cu data de 1 ianuarie 2012. (2) Finanţarea instituţională de bază se calculează pe standarde de cost şi se acordă prin bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract-cadru de finanţare instituţională, încheiat pe o perioadă egală cu durata certificării. (3) Normele metodologice pentru acordarea finanţării instituţionale de bază se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) Pentru fiecare an, standardele de cost se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetaredezvoltare. (5) În fiecare an, fondurile alocate pentru finanţarea instituţională de bază nu pot avea o pondere mai mare de 20% din fondurile alocate la capitolul "Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare" din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (6) În fiecare an, suma fondurilor alocate pentru finanţarea instituţională de bază şi pentru finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei, prevăzută la art. 68, nu poate avea o pondere mai mică de 25% sau mai mare de 50% din fondurile alocate la capitolul "Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare" din bugetul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."34. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu următorul cuprins:"Art. 67^1. - Criteriile şi standardele de calitate pe baza cărora se alocă universităţilor finanţarea suplimentară, conform art. 197 lit. a) din Legea nr. 1/2011, includ criterii şi standarde care reflectă rezultatele cu relevanţă internaţională ale activităţilor de cercetare-dezvoltare, propuse de către Colegiul consultativ."35. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Instituţiile şi unităţile de drept public şi de drept privat fără scop patrimonial, evaluate şi clasificate la nivelurile A+, A sau A- conform art. 33 alin. (1), pot beneficia de finanţare instituţională complementară de susţinere a performanţei, în regim competitiv. (2) Finanţarea instituţională complementară se acordă anual, printr-un program specific al Planului naţional, în baza unor norme metodologice de evaluare a performanţei în activitatea de cercetare-dezvoltare elaborate de către Colegiul consultativ, cu consultarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, a altor consilii consultative de nivel naţional din domeniul cercetării-dezvoltării, a Academiei Române şi academiilor de ramură, a organizaţiilor profesionale neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării şi a mediului economic, şi aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."36. La articolul 70, alineatul (3) se abrogă.37. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu următorul cuprins:"Art. 70^1. - Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, realizează şi actualizează periodic baze de date publice cu cercetătorii din România, pe domenii de activitate şi pe specializări, cu indicarea rezultatelor lor publice, incluzând publicaţii şi brevete acordate."38. La articolul 73, alineatul (2) se abrogă.39. La articolul 74 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute."40. La articolul 74, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Instrumentele de evaluare şi monitorizare a activităţilor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, elaborate de autorităţile sau organismele competente conform legii, iau în considerare numai acele rezultate ale cercetării care sunt relevante pentru evaluarea şi monitorizarea avută în vedere, după caz."41. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 75. - (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris. (2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar. (3) Documentaţiile, colecţiile şi bazele de date de interes naţional, precum şi unităţile sau instituţiile în a căror custodie acestea sunt păstrate sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. La nivelul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înfiinţează şi se păstrează registrul documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional. (4) În cazul desfiinţării persoanei juridice care păstrează în custodie o documentaţie, colecţie sau bază de date de interes naţional, acestea sunt preluate în custodie de către o altă instituţie publică desemnată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, rămânând în continuare sub controlul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. (5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate stabili, prin ordin, o metodologie de identificare, evaluare şi luare în evidenţă a documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional, care să includă şi procedurile de asigurare a unor seturi de copii ale acestora, în cazurile în care acest lucru este posibil."42. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Rezultatele cercetării-dezvoltării se înregistrează în contabilitate conform reglementărilor contabile aplicabile. Activele fixe corporale şi necorporale, rezultate ale cercetării-dezvoltării, pot fi transferate către alte entităţi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele de finanţare. (2) Achiziţiile efectuate în vederea executării contractului se înregistrează în contabilitate potrivit legislaţiei în vigoare."43. Articolul 78 se abrogă.44. La articolul 79, alineatele (1) şi (2) se abrogă.45. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 81. - Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanţa din fonduri publice proiecte de transfer tehnologic, de stimulare a inovării şi a antreprenoriatului, prin programe din cadrul Planului naţional."46. Articolul 83 se abrogă.47. La articolul 84, alineatul (3) se abrogă.48. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 87. - (1) Statul acceptă existenţa eşecului pieţei în realizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, în special ca urmare a faptului că bunurile generate de acestea sunt preponderent publice, şi preia acest risc, prin finanţări din fonduri publice ale acestor activităţi, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentru derularea acestor activităţi, conform legislaţiei în vigoare. (2) Se recunoaşte faptul că activităţile de cercetaredezvoltare şi inovare implică, prin explorarea necunoscutului, un risc inerent de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor prevăzute înaintea desfăşurării lor. Aceste nerealizări se constată în cursul procesului de evaluare şi monitorizare a proiectelor, detaliat în pachetul de informaţii al programului sau subprogramului de finanţare, şi nu presupun obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite. Criteriile în funcţie de care se poate accepta riscul de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică."49. La anexă, punctele 1-6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Cercetarea fundamentală - activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată.2. Cercetarea aplicativă - investigaţia originală desfăşurată pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea unui obiectiv practic, specific.3. Dezvoltarea experimentală - activitatea sistematică, plecând de la cunoştinţe rezultate din cercetare şi/sau de la experienţa practică, care urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente.4. Inovarea - implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanţial îmbunătăţit ori a unei metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practică, în organizarea locului de muncă ori a relaţiilor externe.5. Inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori îmbunătăţit substanţial în privinţa caracteristicilor şi utilizărilor sale. Îmbunătăţirile substanţiale pot fi ale specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale utilizării sau ale altor caracteristici funcţionale.6. Inovarea de proces - punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de distribuţie noi sau îmbunătăţite considerabil, care implică schimbări semnificative în ceea ce priveşte tehnicile, echipamentele şi/sau programele de calculator."50. La anexă, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"16.1. Finanţare instituţională de bază - finanţare acordată conform art. 67 de către autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare, astfel încât să asigure o finanţare de bază a cheltuielilor unităţii aferente activităţii de cercetare-dezvoltare.16.2. Finanţare instituţională complementară - finanţare instituţională anuală, acordată în sistem competitiv conform art. 68, pe baza rezultatelor creatoare de cunoaştere şi a impactului economic şi social al activităţilor de cercetaredezvoltare, inovare şi de transfer tehnologic."51. La anexă, punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"17. Lucrare de cercetare-dezvoltare - componentă a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un obiectiv concret."52. La anexă, punctul 19 se abrogă.53. La anexă, punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"20. Certificare - proces prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare recunoaşte şi garantează că o instituţie sau o unitate de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii şi standarde de competenţă în domeniu."  +  Articolul IINormele metodologice pentru evaluarea şi clasificarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, prevăzute la art. 33 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul IIINormele metodologice pentru acordarea finanţării instituţionale de bază, prevăzute la art. 67 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de maximum 10 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul IVAutoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică elaborează lista documentaţiilor, colecţiilor şi bazelor de date de interes naţional, existente la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Documentaţiile, colecţiile şi bazele de date din listă se includ în registrul prevăzut la art. 75 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VContractele de finanţare pe programe-nucleu aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se derulează, până la finalizare, conform legislaţiei în vigoare la data încheierii lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011*).  +  Articolul VIContractele din fondurile structurale şi de coeziune, contractele pe programe sectoriale şi alte contracte de finanţare a cercetării-dezvoltării încheiate cu instituţii sau unităţi atestate sau acreditate, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se derulează, până la finalizare, conform legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.  +  Articolul VIIUnităţilor şi instituţiilor din sistemul de cercetaredezvoltare de interes naţional acreditate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe li se aplică în continuare prevederile specifice, până la expirarea acreditării sau până la data publicării hotărârii de neacordare a certificării conform art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VIIIPrevederile art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică mandatelor în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul IXPrevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 11, 17, 28, 30, 33, 35, 50 şi 53, care intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul XOrdonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 6.