HOTĂRÂRE nr. 960 din 29 octombrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a acestora, precum şi a trecerii terenului în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sîntamaria-Orlea nr. 7/2014.  +  Articolul IIIServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaDirectorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Marcel Oprişp. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 29 octombrie 2014.Nr. 960.  +  Anexa 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statuluişi administrarea Serviciului de TelecomunicaţiiSpeciale a cărui valoare de inventar se modifică┌─────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────┐│ 1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de ││ │ │Telecomunicaţii Speciale│├─────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi │ │ ││naţionale aflate sub autoritatea ordonatoru- │ │ ││lui principal, institute naţionale de │ │ ││cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi │ │ ││comerciale cu capital majoritar de stat care │ │ ││au în administrare bunuri din patrimoniul │ │ ││public de stat │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7*┌──────┬────────┬───────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────┐│ Nr. │Codul de│ Denumirea │ Datele de identificare │Anul │Valoarea de│ Situaţia juridică │ Situaţia │ Tipul ││M.F.P.│clasifi-│ │ │do- │ inventar │ │ juridică │bunului││ │ care │ │ │bân- │ - lei - │ │ actuală │ ││ │ │ ├───────────┬──────────┬───────┤di- │ ├──────────────────────┬────────┼───────────┤ ││ │ │ │Descrierea │Vecinătă- │Adresa │rii/ │ │ Baza legală │În │Concesiune/│ ││ │ │ │ tehnică │ ţile │ │al │ │ │adminis-│închiriat/ │ ││ │ │ │(pe scurt) │(după caz,│ │dării│ │ │trare/ │ dat cu │ ││ │ │ │ │pe scurt) │ │în │ │ │con- │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │folo-│ │ │cesiune │ gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă│ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────┼───────────┼──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┤│ 35517│ 8.19.01│ Reţele │Cabluri de │ │ Ţara: │1998 │ 53.666.080│Hotărârea Guvernului │În │ │Imobil ││ │ │telefonice │ cupru şi │ │România│ │ │nr. 808/1997 │adminis-│ │ ││ │ │ de │ fibră │ │ │ │ │Proces-verbal │trare │ │ ││ │ │transport │optică în │ │ │ │ │nr. 35.873 din │ │ │ ││ │ │ şi │canalizaţie│ │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ ││ │ │distribuţie│ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 439/2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 35.272 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 887/2010 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Proces-verbal │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. S/40.257 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │10.03.2011 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 666/2011 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 293/2012 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 136/2013 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 316/2014 │ │ │ │└──────┴────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────┴─────┴───────────┴──────────────────────┴────────┴───────────┴───────┘  +  Anexa 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul publical statului şi care se dau în administrareaServiciului de Telecomunicaţii Speciale┌─────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │4267230│Serviciul de ││ │ │Telecomunicaţii ││ │ │Speciale │├─────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────┤│4. Regii autonome şi companii/societăţi │ │ ││naţionale aflate sub autoritatea │ │ ││ordonatorului principal, institute naţionale │ │ ││de cercetare-dezvoltare şi, după caz, │ │ ││societăţi comerciale cu capital majoritar de │ │ ││stat care au în administrare bunuri din │ │ ││patrimoniul public de stat │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────┘Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)*Font 7*┌──────┬────────┬───────────┬────────────────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┬───────┐│ Nr. │Codul de│ Denumirea │ Datele de identificare │Anul │Valoarea de│ Situaţia juridică │ Situaţia │ Tipul ││M.F.P.│clasifi-│ │ │do- │ inventar │ │ juridică │bunului││ │ care │ │ │bân- │ - lei - │ │ actuală │ ││ │ │ ├───────────┬──────────┬─────────┤di- │ ├────────────────────────────┬────────┼───────────┤ ││ │ │ │Descrierea │Vecinătă- │ Adresa │rii/ │ │ Baza legală │În │Concesiune/│ ││ │ │ │ tehnică │ ţile │ │al │ │ │adminis-│închiriat/ │ ││ │ │ │(pe scurt) │(după caz,│ │dării│ │ │trare/ │ dat cu │ ││ │ │ │ │pe scurt) │ │în │ │ │con- │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │folo-│ │ │cesiune │ gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă│ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────┤│ │ 8.19.01│Imobil 48 │ │ │Ţara: │ 2014│ 43.400.846│Proces-verbal de recepţie şi│În │ │Imobil ││ │ │ │ │ │România; │ │ │punere în funcţiune │adminis-│ │ ││ │ │ │ │ │judeţ: │ │ │nr. I - 762.625/21.01.2014 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────┤│ │ 8.19.01│Imobil 49 │ │ │Ţara: │ 2014│ 499.553│Proces-verbal de recepţie şi│În │ │Imobil ││ │ │ │ │ │România; │ │ │punere în funcţiune │adminis-│ │ ││ │ │ │ │ │judeţ: │ │ │nr. I - 762.625/21.01.2014 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────┤│ │ 8.19.01│Imobil 50 │ │ │Ţara: │ 2014│ 555.429│Proces-verbal de recepţie şi│În │ │Imobil ││ │ │ │ │ │România; │ │ │punere în funcţiune │adminis-│ │ ││ │ │ │ │ │judeţ: │ │ │nr. I - 762.625/21.01.2014 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────┤│ │ 8.19.01│Imobil 51 │ │ │Ţara: │ 2014│ 126.786│Proces-verbal de recepţie şi│În │ │Imobil ││ │ │ │ │ │România; │ │ │punere în funcţiune │adminis-│ │ ││ │ │ │ │ │judeţ: │ │ │nr. I - 762.625/21.01.2014 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────┤│ │ 8.19.01│Imobil 53 │ │ │Ţara: │ 2014│ 13.315.115│Proces-verbal de recepţie şi│În │ │Imobil ││ │ │ │ │ │România; │ │ │punere în funcţiune │adminis-│ │ ││ │ │ │ │ │judeţ: │ │ │nr. I - 762.625/21.01.2014 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────┤│ │ 8.19.01│Imobil 52 │ │ │Ţara: │ 2014│ 1.591.857│Proces-verbal de recepţie şi│În │ │Imobil ││ │ │ │ │ │România; │ │ │punere în funcţiune │adminis-│ │ ││ │ │ │ │ │judeţ: │ │ │nr. I - 762.629/10.06.2014 │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼───────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────┤│ │ 8.19.01│Teren 39 │ │ │Ţara: │ 2014│ 164 │Hotărârea Consiliului Local │În │ │Imobil ││ │ │ │ │ │România; │ │ │Sântamaria-Orlea │adminis-│ │ ││ │ │ │ │ │judeţ: │ │ │nr. 7/28.02.2014, │trare │ │ ││ │ │ │ │ │Hunedoara│ │ │Proces-verbal de evaluare │ │ │ ││ │ │ │ │ │localita-│ │ │nr. 138.217/31.07.2014 │ │ │ ││ │ │ │ │ │tea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Sânpetru │ │ │ │ │ │ │└──────┴────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴───────────┴────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────┘--------