HOTĂRÂRE nr. 984 din 4 noiembrie 2014privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 6 noiembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 27 august 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) restaurarea și conservarea, care includ operații de proiectare și execuție, a lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice și care aparțin cultelor recunoscute din România;2. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Consiliile locale, județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2).3. La articolul 14 alineatul (1), literele b), c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții de șantier;c) copie de pe autorizația de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau legislației aplicabile în țara pe teritoriul căreia se află lăcașul de cult aparținând cultului recunoscut din România;.......................................................................h) avizul cultului sau al unității centrale de cult, pe anul în curs, pentru obținerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;4. La articolul 14 alineatul (1), litera k) se abrogă.5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru lucrările propuse în devizul ce însoțește documentația necompletată în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), unitatea de cult/unitatea centrală de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic următor.6. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanță se vor avea în vedere următoarele:a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta mențiunea «conform cu originalul» și vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar. Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;b) nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;f) chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți - pentru pictură și procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;j) facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, după caz, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la art. 3 din ordonanță, solicitantul va depune alături de documentele justificative și un raport de justificare, prevăzut la art. 18, al utilizării sprijinului primit.l) facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului;m) actele justificative vor fi însoțite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.(2) Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar.(3) Unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la alin. (1) lit. i) sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.7. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Modelul și conținutul cererii-tip, al declarației pe propria răspundere tip, al raportului de justificare tip, al protocolului de finanțare tip, precum și procedurile de alocare și justificare a fondurilor se aprobă prin ordin al secretarului de stat pentru culte.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Secretariatul de Stat pentru Culte,
  Victor Opaschi,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  București, 4 noiembrie 2014.Nr. 984.