LEGE nr. 219 din 25 noiembrie 1998privind regimul concesiunilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea şi organizarea regimului de concesionare pentru: a) bunurile proprietate publică ori privată a statului, judeţului, oraşului sau comunei; b) activităţile şi serviciile publice de interes naţional sau local. (2) Concesionarea se face în baza unui contract prin care o persoană, numita concedent, transmite pentru o perioadă determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe.  +  Articolul 2 (1) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate. (2) Pot face obiectul unei concesiuni bunurile, activităţile sau serviciile publice din următoarele domenii: a) transporturile publice; b) autostrazile, podurile şi tunelurile rutiere cu taxa de trecere; c) infrastructurile rutiere, feroviare, portuare şi aeroportuare civile; d) construcţia de hidrocentrale noi şi exploatarea acestora, inclusiv a celor aflate în conservare; e) serviciile poştale; f) spectrul de frecvente şi reţelele de transport şi de distribuţie pentru telecomunicaţii; g) activităţile economice legate de cursurile de ape naturale şi artificiale, lucrările de gospodărire a apelor aferente acestora, staţiile şi instalaţiile de măsurători hidrologice, meteorologice şi de calitate a apelor şi amenajările piscicole; h) terenurile proprietate publică, plajele, cheiurile şi zonele libere; i) reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi termice; j) reţelele de transport prin conducte şi de distribuţie a petrolului şi gazelor combustibile; k) reţelele de transport şi de distribuţie publică a apei potabile; l) exploatarea zăcămintelor minerale şi a substanţelor solide şi fluide; m) exploatarea surselor termale; n) resursele naturale ale zonei economice maritime şi ale platoului continental; o) bazele sportive, locurile de recreere, instituţiile profesioniste de spectacole; p) unităţile medico-sanitare, secţiile sau laboratoarele din structura acestora, precum şi serviciile medicale auxiliare; r) activităţile economice legate de punerea în valoare a monumentelor şi siturilor istorice; s) colectarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor; t) orice alte bunuri, activităţi sau servicii publice care nu sunt interzise prin legi organice speciale. (3) Nu pot face obiectul concesiunii bunurile, activităţile sau serviciile publice în privinta cărora nu exista autorităţi de reglementare, ale căror avize sunt obligatorii în ceea ce priveşte preţurile sau tarifele practicate de concesionari.  +  Articolul 3Guvernul, consiliile judeţene sau locale pot aproba prin hotărâre concesionarea altor bunuri, activităţi sau servicii aparţinând proprietăţii private a statului, care nu sunt prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4 (1) Redeventa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz. (2) Modul de calcul şi modul de plată a redeventei se stabilesc de către ministerele de resort ori de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz.  +  Articolul 5 (1) Au calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei: a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activităţile şi serviciile publice de interes naţional; b) consiliile judeţene, consiliile locale sau instituţiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publică ori privată a judeţului, oraşului sau comunei ori pentru activităţile şi serviciile publice de interes local. (2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizica sau persoana juridică de drept privat, română ori străină.  +  Capitolul 2 Iniţierea concesionarii  +  Articolul 6Iniţiativa concesionarii o poate avea concedentul sau orice investitor interesat.  +  Articolul 7Iniţierea concesionarii are la baza un studiu de oportunitate, efectuat, în prealabil, de către concedent, care va cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) descrierea bunului, a activităţii sau a serviciului public care urmează să fie concesionat; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifica acordarea concesiunii; c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; d) nivelul minim al redeventei; e) modalitatea de acordare a concesiunii avută în vedere; dacă se recurge la procedura licitaţiei publice deschise cu preselecţie sau la procedura de negociere directa, trebuie motivată aceasta opţiune; f) durata estimată a concesiunii; g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; h) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz.  +  Articolul 8Concesionarea unor bunuri proprietate publică ori privată a statului, a unor activităţi sau a unor servicii publice se aproba pe baza caietului de sarcini al concesiunii, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, orasenesc sau comunal, după caz.  +  Articolul 9 (1) La primirea propunerii de concesionare, formulată de un investitor interesat, concedentul este obligat sa procedeze la întocmirea studiului de oportunitate într-un termen de 30 de zile, în cazul în care părţile nu convin asupra unui alt termen, în scopul luării unei decizii privind concesionarea. (2) În cazul în care concedentul şi concesionarul convin ca studiul de oportunitate să fie redactat de o firma de consultanţa independenta, costul acestuia va fi suportat de către concesionar.  +  Capitolul 3 Procedurile de concesionare  +  Articolul 10Concesionarea unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public se realizează prin licitaţie publică sau prin negociere directa, conform prevederilor prezentei legi.  +  Secţiunea 1 Procedura concesionarii prin licitaţie publică  +  Articolul 11 (1) Licitaţia publică poate fi deschisă sau deschisă cu preselecţie. (2) Licitaţia publică deschisă este licitaţia prin care orice persoană fizica sau persoana juridică de drept privat, română sau străină, poate prezenta o ofertă. (3) Licitaţia publică deschisă cu preselecţie este licitaţia prin care persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat, române sau străine, pe care concedentul le selectioneaza pe baza unor criterii elaborate în prealabil, au dreptul să prezinte oferte.  +  Articolul 12 (1) În cazul procedurii licitaţiei publice, concedentul are obligaţia sa elaboreze caietul de sarcini al concesiunii şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare. (2) Caietul de sarcini va cuprinde, în mod obligatoriu, condiţiile de exploatare a concesiunii, investiţiile care urmează să fie realizate de către concesionar, clauzele financiare şi de asigurări, regimul bunurilor utilizate de concesionar şi obligaţiile care îi revin privind protecţia mediului. (3) Conţinutul-cadru al documentaţiei menţionate la alin. (1) va face obiectul unor norme metodologice care vor fi aprobate de Guvern.A. Procedura concesionarii prin licitaţie publică deschisă  +  Articolul 13În cazul procedurii licitaţiei publice deschise, concedentul are obligaţia sa publice în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de circulaţie naţionala şi într-unul de circulaţie locală anunţul licitaţiei publice deschise, care va conţine în mod obligatoriu: a) denumirea şi sediul concedentului; b) obiectul şi durata concesiunii; c) locul unde poate fi studiata documentaţia menţionată la art. 12 alin. (1); d) actele doveditoare privind calităţile şi capacitatile cerute ofertanţilor; e) data şi locul de primire a ofertelor; f) durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor; g) data, ora şi locul de deschidere a ofertelor.  +  Articolul 14Termenul de primire a ofertelor nu poate fi mai mic de 20 de zile calendaristice şi nu poate depăşi 60 de zile calendaristice, începând cu data publicării anunţului licitaţiei publice deschise.  +  Articolul 15 (1) Ofertanţii transmit ofertele lor în doua plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de concedent la sediul sau. (2) Pe plicul exterior se va indica licitaţia publică deschisă pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa conţină: a) o fişa cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără ingrosari, ştersături sau modificări; b) acte doveditoare privind calităţile şi capacitatile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului, precum şi garanţia de participare la licitaţia publică deschisă. (3) Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Acest plic va conţine oferta propriu-zisa. (4) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.  +  Articolul 16 (1) Comisia de evaluare va fi alcătuită după cum urmează: a) în cazul în care concedentul este unul dintre ministerele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), din reprezentanţi ai ministerelor respective şi ai Ministerului Finanţelor, numiţi în acest scop; b) în cazul în care concedentul este un organ de specialitate prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), din reprezentanţi ai acestuia şi ai Ministerului Finanţelor, numiţi în acest scop; c) în cazul în care concedentul este unul dintre consiliile judeţene sau consiliile locale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), din reprezentanţi ai consiliului judeţean sau ai consiliului local şi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, numiţi în acest scop; d) în cazul în care concedentul este una dintre instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), din reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, ai consiliului judeţean sau ai consiliului local şi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, numiţi în acest scop. (2) În cazul în care bunul, activitatea sau serviciul supus concesionarii declanseaza procedurile de mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de evaluare va include în componenta sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia mediului. (3) Componenta comisiei de evaluare se stabileşte prin decizia concedentului. Totodată, concedentul desemnează preşedintele comisiei de evaluare care, la rândul sau, desemnează secretarul comisiei, însărcinat cu redactarea procesului-verbal. (4) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienta şi competenţa lor în materia ce face obiectul licitaţiei publice deschise. Aceste personalităţi beneficiază de un vot consultativ.  +  Articolul 17 (1) Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică. (2) După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi datelor cerute la art. 15 sau de instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare şi întocmeşte un proces-verbal, în care se va menţiona rezultatul deschiderii plicurilor respective. (3) Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor reţinute se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.  +  Articolul 18 (1) Comisia de evaluare analizează ofertele din plicurile interioare şi poate, atunci când considera necesar, sa ceara ofertanţilor precizări cu privire la conţinutul ofertei lor. (2) Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecţie enunţate în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare. Aceste criterii au în vedere eficienta economică, suma investiţiilor propuse, preţul prestaţiilor, costul lor de utilizare, valoarea lor tehnica, modul de rezolvare a obligaţiilor privind protecţia mediului şi a problemelor sociale, garanţiile profesionale şi financiare propuse de către fiecare ofertant şi termenele de realizare a lucrărilor de investiţii.  +  Articolul 19 (1) Pe baza evaluării ofertelor comisia de evaluare întocmeşte un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii. (2) În cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna aceasta situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 45 de zile se va organiza o noua licitaţie. (3) Dacă nici cea de-a doua licitaţie nu a condus la desemnarea unui câştigător, aceasta se va consemna într-un proces-verbal care va sta la baza deciziei de recurgere la procedura de negociere directa. (4) Condiţiile concesionarii prin negociere directa nu pot fi inferioare celei mai bune oferte respinse de licitaţia publică deschisă.  +  Articolul 20 (1) Raportul întocmit de către comisia de evaluare şi ofertele prezentate sunt transmise de îndată concedentului. (2) După primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul procedează, în termen de 5 zile calendaristice, la informarea ofertantului câştigător despre alegerea sa şi la anunţarea celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor. La solicitarea în scris a ofertanţilor respinsi, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor lor, concedentul va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.  +  Articolul 21 (1) Ofertanţii pot face contestaţii privind modul în care au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează procedura concesionarii prin licitaţie publică deschisă. (2) Termenul de comunicare, de depunere a contestaţiilor, autorităţile competente să le soluţioneze şi procedura de lucru a acestora se stabilesc prin norme metodologice de organizare şi desfăşurare a procedurii de concesionare.B. Procedura concesionarii prin licitaţie publică deschisă cu preselecţie  +  Articolul 22 (1) În cazul procedurii licitaţiei publice deschise cu preselecţie, concedentul are obligaţia sa elaboreze un anunţ de primire de candidaturi, în care va menţiona: a) obiectul concesiunii; b) obiectivele pe care şi le propune concedentul; c) actele doveditoare privind calităţile şi capacitatile solicitate candidaţilor; d) termenul de primire a candidaturilor; e) criteriile de selecţie a candidaţilor. (2) Anunţul de primire de candidaturi este publicat în aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute la art. 13, iar termenul de primire a candidaturilor este acelaşi cu cel prevăzut la art. 14.  +  Articolul 23 (1) Candidaturile sunt înaintate, în plicuri sigilate, comisiei de evaluare, instituită conform art. 16. (2) Comisia de evaluare analizează documentele prezentate şi întocmeşte lista candidaţilor admişi la prezentarea unei oferte, ţinând seama de criteriile de selecţie precizate în anunţul de primire de candidaturi.  +  Articolul 24Concedentul informează, în termen de 5 zile calendaristice, candidaţii respinsi despre neacceptarea candidaturii lor. La solicitarea în scris a candidaţilor respinsi, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a candidaturilor, concedentul le va transmite o copie de pe procesul-verbal.  +  Articolul 25 (1) Concedentul informează candidaţii ale căror candidaturi au fost selectate despre perioada şi locul unde aceştia pot studia dosarul de prezentare a concesionarii. (2) Începând cu data stabilită potrivit criteriilor prevăzute la alin. (1), candidaţii dispun de un termen, care nu poate fi mai mic de 20 de zile calendaristice şi nu poate depăşi 60 de zile calendaristice, pentru a-şi prezenta ofertele. (3) După depunerea ofertelor, procedura licitaţiei publice deschise cu preselecţie se desfăşoară conform prevederilor art. 15 şi ale art. 17-21.  +  Secţiunea a 2-a Procedura concesionarii prin negociere directa  +  Articolul 26 (1) Procedura de negociere directa este aplicabilă în cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător. (2) În urma procedurii de negociere directa, concedentul atribuie concesiunea persoanei fizice sau persoanei juridice de drept privat, române ori străine, pe care o alege.  +  Articolul 27 (1) Concedentul are obligaţia sa publice în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de circulaţie naţionala şi într-unul de circulaţie locală intenţia de a recurge la procedura de negociere directa. (2) Anunţul, publicat conform prevederilor alin. (1), trebuie să precizeze: a) denumirea şi sediul concedentului; b) obiectul concesiunii; c) modalitatea prin care concedentul organizează desfăşurarea negocierilor.  +  Capitolul 4 Dispoziţii privind contractul de concesiune  +  Articolul 28 (1) Contractul de concesiune se încheie în termen de 30 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, dacă prin caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel. (2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) poate atrage plata de daune interese de către partea în culpa. (3) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune atrage după sine pierderea garanţiei depuse pentru participare şi, dacă este cazul, plata de daune interese. (4) Contractul de concesiune va cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini şi fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini. (5) La încheierea contractului de concesiune părţile vor conveni asupra cazurilor de încetare a contractului. În contract părţile vor putea înscrie clauze specifice referitoare la rezilierea unilaterala sau la răscumpărare. (6) În toate cazurile contractul de concesiune va menţiona interdicţia pentru concesionar de a subconcesiona, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii. (7) Contractul de concesiune va cuprinde şi clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar.  +  Articolul 29 (1) La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie, în deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat, inclusiv investiţiile realizate. (2) În contractul de concesiune trebuie precizate, în mod distinct, categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv: a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini; b) bunurile de preluare care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din urma îşi manifesta intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabila actualizată, conform dispoziţiilor caietului de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii; c) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, cu excepţia celor prevăzute la lit. b). (3) În contractul de concesiune se va menţiona repartiţia acestor bunuri la încetarea, din orice cauza, a concesiunii.  +  Articolul 30 (1) Contractul de concesiune va fi încheiat în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăşi 49 de ani, începând de la data semnării lui. Durata concesiunii se stabileşte în funcţie de perioada de amortizare a investiţiilor ce urmează să fie realizate de către concesionar. (2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în contract clauza compromisorie. (3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egala cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin simplul acord de voinţa al părţilor.  +  Articolul 31 (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz. (2) În cazul în care modificarea unilaterala a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primească în mod prompt o despăgubire adecvată şi efectivă. În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competenţa. Acest dezacord nu poate, în nici un caz, să permită concesionarului să se sustragă obligaţiilor sale contractuale.  +  Articolul 32Relaţiile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalitati între avantajele care îi sunt acordate concesionarului şi sarcinile care îi sunt impuse. În consecinţa, concesionarul nu va fi obligat sa suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, în cazul în care aceasta creştere rezultă în urma: a) unei acţiuni sau unei măsuri dispuse de o autoritate publică; b) unui caz de forta majoră sau unui caz fortuit.  +  Articolul 33 (1) Concesionarul îşi executa obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune şi în acord cu normele legale specifice domeniului de activitate respectiv, elaborate de instituţiile legal abilitate în acest scop. (2) Concedentul are dreptul sa verifice, în perioada derulării contractului de concesiune, modul în care se respecta condiţiile şi clauzele acestuia de către concesionar.  +  Articolul 34 (1) Concesionarul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixa reprezentând o cota-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate. Dacă este necesar, din această sumă vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune. (2) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui gajul, cu acordul concedentului. Se va constitui o garanţie similară, în funcţie de necesitatea acoperirii costurilor viitoare, pentru îndeplinirea obligaţiilor privind protecţia mediului, care pot aparea pe parcursul derulării concesiunii.  +  Articolul 35Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterala de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului; e) la dispariţia, dintr-o cauza de forta majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.  +  Capitolul 5 Dispoziţii privind exercitarea dreptului de control  +  Articolul 36Ministerele de resort şi Ministerul Finanţelor au atribuţii de control asupra concesiunilor de interes naţional, iar direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti au drept de control asupra concesiunilor de interes local, urmărind, în special, respectarea prevederilor referitoare la: a) hotărârea de concesionare; b) publicitate; c) conţinutul documentaţiei menţionate la art. 12 alin. (1); d) componenta şi modul de lucru ale comisiei de evaluare a ofertelor; e) termenele prevăzute de prezenta lege; f) informarea factorilor interesaţi despre acordarea sau încetarea concesiunii; g) îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concedent şi concesionar.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 37Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în contractul de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpa.  +  Articolul 38 (1) Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei legi, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte: a) nerespectarea dispoziţiilor privind publicitatea, prevăzute la art. 13, art. 22 alin. (2) şi art. 27 alin. (1); b) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 9, art. 14, art. 20 alin. (2), art. 24, art. 25 alin. (2), art. 34 alin. (1) şi art. 39; c) substituirea de către membrii comisiei de evaluare, precum şi de către angajaţii concedentului a documentelor incluse în ofertele iniţiale cu alte documente; d) divulgarea oricărei informaţii nedestinate publicării, de către angajaţii concedentului, precum şi de orice persoană implicata în procesul de instituire a unei concesiuni. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei; b) cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei; c) cele prevăzute la lit. c) şi d), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Cuantumul amenzilor poate fi majorat, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului. (4) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor menţionate la alin. (1) pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cat şi persoanelor juridice. (5) Constatarea contravenţiilor cuprinse în dispoziţiile prezentei legi şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane anume împuternicite de către ministerele de resort. (6) Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se aplică şi contravenţiilor prevăzute în prezenta lege.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 39Contractele de concesiune a terenurilor de orice natura vor fi înregistrate de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii lor.  +  Articolul 40 (1) Bunurile proprietate publică ori privată a statului, judeţului, oraşului sau comunei, precum şi activităţile şi serviciile publice de interes naţional sau local se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societăţilor comerciale sau companiilor naţionale ori societăţilor naţionale, înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut în administrare aceste bunuri, activităţi ori servicii. Contractul de concesiune se încheie cu autoritatea concedenta competenţa pe o durată care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului judeţean ori local de înfiinţare a societăţii comerciale respective. (2) Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea. (3) În cazul privatizării companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale sau societăţilor comerciale, înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut încheiat contract de concesiune în condiţiile alin. (1), concedentul poate cere renegocierea acestuia.  +  Articolul 41În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Consiliul pentru Reforma elaborează şi propune spre aprobare Guvernului norme metodologice-cadru în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 42 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe aceeaşi dată se abroga: a) art. 25-29 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 1-17, art. 25 şi anexele nr. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, închirierii şi locatiei gestiunii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 12 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 28 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, ANDREI CHILIMAN p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU---------