ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 noiembrie 1998pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 30 noiembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Articolul 69 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Proprietarii din clădirile cu mai multe locuinţe în proprietate privată sau mixtă, constituiţi în asociaţii de locatari potrivit Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, se reorganizează în asociaţii de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.Până la înfiinţarea şi funcţionarea birourilor de carte funciară, înregistrarea proprietăţii în vederea constituirii asociaţiilor de proprietari se face în registrele de publicitate aflate în vigoare la birourile de transcripţiuni şi inscriptiuni imobiliare din cadrul judecătoriilor.Până la data dobândirii personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari, asociaţiile de locatari constituite potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor îşi desfăşoară activitatea pe baza statutului propriu şi a dispoziţiilor prezentei legi."  +  Articolul 2Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 la Legea locuinţei nr. 114/1996, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Asociaţia de proprietari se constituie pe baza hotărârii a cel puţin două treimi din numărul proprietarilor apartamentelor şi ai spaţiilor cu alta destinaţie decât cea de locuinta din cadrul unei clădiri.În clădirile de locuit cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii de proprietari şi pe fiecare tronson sau scara în parte, dacă proprietatea comuna, aferentă fiecărui tronson sau fiecărei scări, poate fi delimitata şi dacă este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scări."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în momentul înregistrării acordului de asociere, a statutului şi a procesului-verbal al adunării constitutive la organul financiar local în a cărui raza teritorială se afla situata clădirea."3. Alineatul 1 al articolului 6 se abroga.4. La articolul 8, alineatul 2 al literei c) şi litera d) se abroga.5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În cazul apartamentelor sau, după caz, al spaţiilor cu alta destinaţie, aflate în coproprietate, raporturile juridice între coproprietari se reglementează potrivit dreptului comun."6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Acordul de asociere şi statutul pot fi modificate cu votul a cel puţin două treimi din numărul proprietarilor asociaţi.Modificările prevăzute la alin. 1 se înregistrează la organul financiar local în a cărui raza teritorială se afla situata clădirea."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de statMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------