NORME METODOLOGICE din 8 aprilie 2014 (*actualizate*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014(actualizate până la data de 22 octombrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Situaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare1. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2014 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:1.(1). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 şi 40a-40c la situaţiile financiare).1.(2). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare).1.(3). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 31b) la situaţiile financiare.1.(4). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare).1.(5). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situaţiile financiare).1.(6). Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situaţiile financiare).1.(7). Anexa 41 "Corelaţii între formularele de situaţii financiare", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.2.(1). În ceea ce priveşte întocmirea Conturilor de execuţie pentru venituri şi cheltuieli în anul 2014:- informaţiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte acte normative în vigoare;- informaţiile referitoare la: drepturi constatate, încasări realizate, plăţi efectuate, cheltuieli efective, se completează în funcţie de noile surse de finanţare evidenţiate în structura analitică a conturilor contabile (exemplu: pentru sursa 10 - bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, informaţiile se preiau de la sursele: E, F şi G).2.(2). Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele prevăzute la pct. 1 din prezentele norme metodologice, utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr. 1 "Planul de conturi general pentru instituţiile publice" şi anexei nr. 3 "Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituţiile publice", aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.2.(3). La întocmirea anexei 30 "Plăţi restante" se vor avea în vedere următoarele:Pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii nu se mai utilizează codul 49 pentru plăţi restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:51 - instituţii finanţate integral din venituri proprii;53 - instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii;54 - activităţi finanţate integral din venituri proprii.Soldurile de la începutul anului aferente codurilor: 51, 53 şi 54 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 49.2.(4). La întocmirea anexei 30b "Plăţi restante" se vor avea în vedere următoarele:Pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii nu se mai utilizează codul 52 pentru plăţi restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:53 - instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii;54 - activităţi finanţate integral din venituri proprii.Soldurile de la începutul anului aferente codurilor: 53 şi 54 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 52.2.(5).1. În situaţia în care soldul unui cont sintetic la 31 decembrie 2013 s-a transpus pe mai multe conturi sintetice la 1 ianuarie 2014, raportarea în bilanţ şi anexe se efectuează astfel:- soldul iniţial al contului nou se raportează la acelaşi rând la care a fost raportat soldul final al contului din care provine;- soldul la finele perioadei se raportează la rândul la care este înscris contul nou în bilanţ şi anexe.2.(5).2. Soldurile conturilor 135 "Fondul de risc" şi 1399 "Alte fonduri" care s-au transpus la 1 ianuarie 2014 în contul 117 "Rezultatul reportat" se raportează în Bilanţ la rândurile 85 şi 86, după caz.În "Contul de rezultat patrimonial", raportarea se efectuează astfel:- la coloana "an precedent" sumele se raportează la acelaşi rând la care au fost raportate la perioada similară în anul precedent;- la coloana "an curent" sumele se raportează la rândurile corespunzătoare noilor conturi.Pentru contul de rezultat patrimonial se va întocmi o notă explicativă în care să fie prezentată o situaţie comparativă a sumelor de pe coloana "an precedent" stabilite pe baza conturilor utilizate la 31 decembrie 2013, precum şi a conturilor utilizate începând cu data de 1 ianuarie 2014.2.(6). Unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanţ" cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanţare a acestora.Formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local.Situaţia fluxurilor de trezorerie (anexa 3) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde şi coloana 3 pentru finanţarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc formularele: "Contul de execuţie a bugetului de stat" (anexele 6 şi 7 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2) şi "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele 3 şi 4 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) pe care le prezintă inspectoratelor şcolare în vederea centralizării. Aceste formulare vor cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat.2.(7). În mod experimental, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor întocmi formularul "Bilanţ" şi detaliat pe cele două sectoare, buget de stat şi, respectiv, buget local. O copie a formularului "Bilanţ", întocmit experimental pentru sectorul buget de stat, va fi depusă în scop informativ şi pentru verificare la inspectoratele şcolare, fără a fi centralizat de acestea în bilanţul propriu. Acesta va conţine numai operaţiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2014, fără a fi prezentate solduri iniţiale.2.(8). Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii depun la Casa Naţională de Pensii Publice: "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare), "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare).2.(9). În anul 2014, autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale întocmesc raportările financiare lunare prevăzute la cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.Începând cu raportarea lunară a plăţilor restante pentru luna aprilie 2014 (anexa 30 şi anexa 30b la situaţiile financiare) se aplică prevederile pct. 2.(3). şi 2.(4).2.(10). Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale şi lunare în anul 2014 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domeniideactivitate/reglementaricontabile/ institutii publice/legislaţie.2.(11). În formularul «Disponibil din mijloace cu destinaţie specială» (anexa 14a la situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, rândul 24 «Sume primite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene» îşi modifică denumirea astfel: «Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare».La rândul 24 «Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare» se raportează: sumele primite de la Comisia Europeană sau de la alţi donatori externi de către instituţiile publice din administraţia centrală, care au responsabilitatea primirii sau gestionării fondurilor externe nerambursabile (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, autorităţile de management, agenţiile de plăţi, operatori de program şi altele asemenea).Sumele din col. 1 «Disponibil la începutul anului» se pot raporta, după caz, la alt rând decât cel la care au fost raportate sumele din col. 4 «Disponibil la sfârşitul perioadei» ale formularului «Disponibil din mijloace cu destinaţie specială» (anexa 14a la situaţiile financiare) întocmit la data de 31 decembrie 2013, cu condiţia ca totalul sumelor reprezentând disponibil la începutul anului 2014 să corespundă cu totalul sumelor reprezentând disponibil la sfârşitul anului 2013.Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite în calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D - bugetul fondurilor nerambursabile) nu se raportează în formularul «Disponibil din mijloace cu destinaţie specială» (anexa 14a la situaţiile financiare), pentru acestea întocmindu-se conturi de execuţie pentru venituri şi cheltuieli.-----------Pct. 2.(11) al cap. I a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.2.(12). În formularul «Disponibil din mijloace cu destinaţie specială» (anexa 14b la situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se raportează sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite în calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D - bugetul fondurilor nerambursabile), pentru acestea întocmindu-se conturi de execuţie pentru venituri şi cheltuieli.-----------Pct. 2.(12) al cap. I a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.2.(13). Referitor la completarea formularului «Situaţia fluxurilor de trezorerie» (anexa 3 la situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele:Coloana 10 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finanţare: venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), evidenţiate în conturile: 5600101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie», 5610100 «Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii», 5150103 «Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)», 5130101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie», 5160101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», 5170101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», precum şi cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare.Coloana 10 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 «Finanţarea de la buget» reprezentând plăţile nete de casă, pentru sursele de finanţare: venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), precum şi cu plăţile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 14.1 - «Sume recuperate din excedentul anului precedent» se completează cu sumele restituite la excedent, pentru următoarele surse de finanţare: bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D - în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli).Rândul 14.2 - «Sume utilizate din excedentul anului precedent» se completează cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, precum şi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, pentru următoarele surse de finanţare: bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D - în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli).-----------Pct. 2.(13) al cap. I a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.2.(14). Începând cu 1 iulie 2014, unităţile de învăţământ special cu personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean, inclusiv unităţile de învăţământ special cu personalitate juridică din municipiul Bucureşti, întocmesc şi următoarele: formularul «Contul de rezultat patrimonial» (anexa 2 la situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, formularele «Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli» (anexa 13 şi anexa 7b la situaţiile financiare), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011, care se transmit împreună cu celelalte formulare componente ale situaţiilor financiare la ordonatorul superior de credite în vederea centralizării-----------Pct. 2.(14) al cap. I a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.  +  Capitolul II Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare1. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanţelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I-12 mai, pentru trimestrul II-11 august, iar pentru trimestrul III-10 noiembrie 2014.2. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite se depun la instituţiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.3. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.4. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, transmit raportările financiare lunare şi în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuţie bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice şi indicatori din bilanţ, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. În cazul unor diferenţe majore se vor comunica cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate.6. Termenele de depunere la Ministerul Finanţelor Publice a raportărilor financiare lunare în anul 2014 sunt cele prevăzute la cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, astfel:6.(1). Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. a) şi b), precum şi la pct. 2 lit. a), b) şi c) este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.6.(2). Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. d) este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.6.(3). Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. d) este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.6.(4). Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 2 lit. e) este data de 10 a lunii următoare celei de raportare.7. Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Precizări privind dezvoltarea în analitice a conturilor sintetice prevăzute în anexa nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/20131. Prevederile art. IV alin. (1) referitoare la aplicarea pct. 8.4 şi 16 din anexă se amână până la deschiderea în trezorerie a conturilor de venituri bugetare, cheltuieli bugetare şi rezultatul execuţiei bugetare (excedent) pe structura clasificaţiei bugetare, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii. Până la deschiderea conturilor respective, instituţiile publice în cauză vor folosi conturile: 5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", 5610100 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" şi 5620100 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii", astfel:- pentru veniturile încasate evidenţiate în debitul conturilor, conturile menţionate se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor;- pentru plăţile efectuate reprezentând cheltuieli aprobate în bugetele instituţiilor respective, evidenţiate în creditul conturilor, conturile menţionate se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor;- excedentul din anii precedenţi, la 1 ianuarie 2014, rămâne evidenţiat în conturile de disponibil: 5600101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", 5610100 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" şi 5620100 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii";- instituţiile finanţate din alte bugete locale care efectuează cheltuieli din contul 50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete locale" înregistrează sumele primite în contul 5120101 "Conturi la trezorerii în lei" până la deschiderea în trezorerie a conturilor de venituri şi cheltuieli bugetare pe structura clasificaţiei bugetare.2. Conturile de venituri 7xx şi cheltuieli 6xx se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai în situaţiile în care operaţiunile respective implică încasarea unor venituri sau plata unor cheltuieli aferente bugetului instituţiei. Exemple: a) Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar":- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei funcţionale şi clasificaţiei economice a cheltuielilor, numai în situaţia în care diferenţele de curs valutar se plătesc din bugetul instituţiei;- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare în situaţia diferenţelor de curs rezultate din reevaluarea conturilor de disponibilităţi, creanţe şi datorii în valută. b) Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar":- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor, numai în situaţia în care diferenţele de curs valutar reprezintă un plus de numerar care se virează în bugetul instituţiei;- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare în situaţia diferenţelor rezultate din reevaluarea conturilor de disponibilităţi, creanţe şi datorii în valută. c) Contul 779 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit":- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor, numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei (de exemplu, donaţii din străinătate);- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care instituţia publică primeşte bunuri sau servicii cu titlu gratuit.3. Conturile de creanţe: 411 "Clienţi", 461 "Debitori", se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai în situaţiile în care operaţiunile respective implică încasarea unor venituri în bugetul instituţiei (înregistrate în conturi de venituri 7xx). Exemple: a) Contul 411 "Clienţi":- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor, numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei (de exemplu, venit din chirii care reprezintă venit propriu al instituţiei publice);- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care venitul reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget şi se înregistrează în contabilitate ca datorie către bugetul de stat, bugetul local etc. (de exemplu, taxe colectate pentru alte bugete sau alţi creditori, venituri din chirii care nu reprezintă venituri proprii ale instituţiei publice şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul local); b) Contul 461 "Debitori":- se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor, numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei (de exemplu, venituri din valorificarea unor bunuri ale statului);- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care venitul reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget şi se înregistrează în contabilitate ca datorie către bugetul de stat, bugetul local etc.;- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care suma respectivă reprezintă o reîntregire de cheltuială şi nu un venit (de exemplu, în situaţia în care o instituţie plăteşte facturile de utilităţi şi pentru alte instituţii care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu, urmând să recupereze cota-parte din cheltuielile efectuate).4. Conturile de disponibilităţi deschise la instituţii de credit: 51201 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în lei", 5120402 "Conturi la instituţii de credit în valută", 51207 "Disponibil în valută al trezoreriei centrale" etc., se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai în situaţiile în care sumele provin din cheltuiala unui buget. a) Contul 51201 "Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în lei":- se dezvoltă atât la încasări, cât şi plăţi pe structura clasificaţiei funcţionale şi economice a cheltuielilor, corespunzător codurilor bugetare de la care s-au efectuat plăţile din buget, respectiv din contul 770 "Finanţarea de la buget";- nu se dezvoltă pe structura clasificaţiei bugetare în situaţia în care sumele încasate se cuvin terţilor (de exemplu, garanţii vamale etc.);- nu se dezvoltă pe structura clasificaţiei bugetare în situaţia în care sumele încasate se cuvin bugetului de stat (de exemplu, dobânda la contul de disponibil, în cazul instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat). b) Contul 5120402 "Conturi la instituţii de credit în valută":- se dezvoltă atât la încasări, cât şi plăţi pe structura clasificaţiei funcţionale şi economice a cheltuielilor, corespunzător codurilor bugetare de la care s-au efectuat plăţile din buget, respectiv din contul 770 "Finanţarea de la buget";- nu se dezvoltă pe structura clasificaţiei bugetare în situaţia în care sumele încasate se cuvin terţilor (de exemplu, garanţii de participare la licitaţie, garanţii vamale). c) Contul 552 "Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit":- nu se dezvoltă pe structura clasificaţiei bugetare în situaţia în care sumele încasate se cuvin terţilor (de exemplu, salarii neridicate, garanţii de participare la licitaţie); d) Contul 5150102 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit" se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor la încasarea unor prefinanţări şi rambursări în lei. e) Contul 5150202 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit" se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor la încasarea unor prefinanţări şi rambursări în valută.5. Conturile 53101 "Casa în lei" şi 53104 "Casa în valută" se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai în situaţiile în care operaţiunile respective implică încasarea unor venituri sau plata unor cheltuieli aferente unui buget. Exemple:- se dezvoltă atât la încasări, cât şi plăţi pe structura clasificaţiei funcţionale şi economice a cheltuielilor, corespunzător codurilor bugetare de la care s-au efectuat plăţile din buget, respectiv din contul 770 "Finanţarea de la buget" (de exemplu, sumele ridicate în numerar pentru deplasări, cheltuieli gospodăreşti);- se dezvoltă la încasări pe structura clasificaţiei veniturilor în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei (de exemplu, venitul din taxe pentru studenţi la universităţi, venituri din impozite şi taxe locale la comune, oraşe, municipii);- nu se dezvoltă pe structura clasificaţiei bugetare în situaţia în care sumele încasate se cuvin terţilor (de exemplu, garanţii gestionari, garanţii de participare la licitaţie, garanţii vamale etc.).6. Situaţiile prezentate la pct. 1-5 sunt exemplificative, fără a se limita la acestea.7. Anexa nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, se completează astfel:- contul 4580301 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare" şi contul 4580302 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - Fonduri de la buget" se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor, în situaţia în care sumele reprezintă venituri în bugetul instituţiei;- conturile: 421 "Personal - salarii datorate", 4220100 "Pensionari civili - pensii datorate", 4220200 "Pensionari militari - pensii datorate", 423 "Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate", 4270100 "Reţineri din salarii datorate terţilor", 4270200 "Reţineri din pensii datorate terţilor", 4270300 "Reţineri din alte drepturi datorate terţilor", 4310200 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale", 4310400 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate", 4370200 "Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj", 4440000 "Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi" se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor;- contul 8030000 "Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă" se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.- conturile: 4220100 «Pensionari civili - pensii datorate», 4220200 «Pensionari militari - pensii datorate», 4240000 «Şomeri - indemnizaţii datorate», 4250000 «Avansuri acordate personalului», 4280101 «Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an», 4280201 «Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an», 4290000 «Bursieri şi doctoranzi», 4310100 «Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale», 4310300 «Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate», 4310500 «Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale», 4310700 «Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii», 4370100 «Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj», 4370300 «Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale», 4420300 «Taxa pe valoarea adăugată de plată», 4420600 «Taxa pe valoarea adăugată deductibilă», 4460000 «Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate», 4620101 «Creditori sub 1 an - datorii comerciale», 4620201 «Creditori peste 1 an - datorii comerciale», 4680104 «Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj», se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor, iar conturile: 4620109 «Creditori sub 1 an - alte datorii curente», 4620209 «Creditori peste 1 an - alte datorii necurente», 5150202 «Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit» se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor numai în cazul în care operaţiunile respective implică plata unor cheltuieli aferente bugetului instituţiei;-----------A 4-a liniuţă a pct. 7 al cap. III a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.- conturile: 4420700 «Taxa pe valoarea adăugată colectată», 4500300 «Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/altor donatori - fonduri externe nerambursabile postaderare», 5130101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie», 5130102 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la instituţii de credit», 5130202 «Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la instituţii de credit», 5140101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie», 5140102 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la instituţii de credit», 5140202 «Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la instituţii de credit», 5160101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», 5160102 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit», 5160202 «Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit», 5170101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», 5170102 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit», 5170202 «Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit», 5170101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», 5170102 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit», 5170202 «Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit» se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor, iar conturile: 4280102 «Alte creanţe în legătură cu personalul sub 1 an», 4280202 «Alte creanţe în legătură cu personalul peste 1 an» se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor, numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei;-----------A 5-a liniuţă a pct. 7 al cap. III a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.- la conturile: 5130101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie», 5150101 «Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie», 5160101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», 5170101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», 6810401 «Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - stocuri», 6810402 «Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - creanţe» se elimină dezvoltarea în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor;-----------A 6-a liniuţă a pct. 7 al cap. III a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.- la conturile: 5150101 «Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie», 5580101 «Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie» se elimină dezvoltarea în analitic pe clasificaţia veniturilor.-----------A 7-a liniuţă a pct. 7 al cap. III a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014.8. Anexa nr. 5 "Tabel de corespondenţă între conturile contabile de cheltuieli şi codurile bugetare din clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice - cheltuieli, clasificaţia economică", aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, se completează cu Nota de subsol cu următorul conţinut: "Conturile de cheltuieli prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza şi alte conturi de cheltuieli care exprimă utilizarea finală a resurselor, în funcţie de natura cheltuielii respective. În mod corespunzător se vor completa şi modificările în clasificaţia bugetară".9. Operaţiunile derulate prin contul de disponibilităţi 52.01 Contul României de Resurse proprii - UE deschis la Trezoreria Operativă Centrală se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei centrale, potrivit Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a unor operaţiuni specifice, aprobată la pct. 19.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.10. Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice va cuprinde următoarele informaţii: a) Contul sintetic de gradul III: 7 caractere numerice; b) Conturi analitice: 33 caractere numerice, astfel:b.1) Codul sectorului de care aparţine instituţia publică, aşa cum au fost definite sectoarele la art. 2 alin. (1) pct. 2 Secţiunea C "Subordonare/Surse" din Procedura privind registrul entităţilor publice, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013: 2 caractere numericeb.2) Codul sursei de finanţare a instituţiei publice, potrivit art. 1 alin. (1) din Precizările privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi a conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 2.006/2013: 1 caracter literal.Nu se mai înscrie codul sursei (numeric) aşa cum a fost aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.b.3) Codul clasificaţiei veniturilor/clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor: 6 caractere numerice;- Pentru conturile la care este obligatorie completarea clasificaţiei cheltuielilor este obligatorie completarea atât a clasificaţiei funcţionale, cât şi a clasificaţiei economice.- Pentru conturile la care nu este obligatorie completarea clasificaţiei veniturilor sau clasificaţiei funcţionale/economice a cheltuielilor, câmpul dedicat acestor informaţii se va completa cu caracterul "X".- În situaţia în care clasificaţia veniturilor/clasificaţia funcţională a cheltuielilor cuprinde numai cod capitol şi subcapitol, în câmpul destinat paragrafului se vor completa caracterele: "00".b.4) Codul clasificaţiei economice a cheltuielilor: 6 caractere numerice:- În situaţia în care clasificaţia economică a cheltuielilor cuprinde numai cod titlu şi articol, în câmpul destinat alineatului se vor completa caracterele: "00".b.5) Codul sectorului/subsectorului de care aparţin entităţile cu care instituţia are tranzacţii, conform clasificării prevăzute de Sistemul European de Conturi (SEC 95/2010), aprobat prin Regulamentul (UE) 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană: 5 caractere alfanumerice. Acest câmp nu se completează în anul 2014, câmpul dedicat acestor informaţii se completează cu caracterul "X".b.6) Codul de identificare fiscală/Codul numeric personal al entităţilor/persoanelor fizice cu care instituţia publică are tranzacţii: 13 caractere numerice. Acest câmp nu se completează în anul 2014, câmpul dedicat acestor informaţii se completează cu caracterul "X".11. Suplimentar, în afara conturilor analitice menţionate mai sus, conturile contabile sintetice pot fi dezvoltate şi în alte conturi analitice potrivit cerinţelor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte analitice după nevoile proprii, începând cu caracterul 41.  +  Anexa la normele metodologiceAnexa 41 la situaţiile financiare)Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru sectorul Administraţia publică (S1311 + S1313 + S1314)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:1. La situaţiile financiare trimestriale.2. La Trezoreria centrală, datorită închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli prin conturile 135 "Fondul de risc" şi 139 "Alte fonduri".3. La unităţile sanitare şi la ordonatorii superiori de credite ai acestora, datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli prin contul 139 "Alte fonduri".Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:Datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli şi venituri prin intermediul contului 1390100 "Fond de dezvoltare a spitalului" la unităţile sanitare de subordonare centrală şi locală.Bilanţ" (cod 01) cu anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 04)(rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) + rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 04).(rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) + rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 04).Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La situaţiile financiare trimestriale.2. La Ministerul Educaţiei Naţionale, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu, şcoli).3. La "unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală", ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:891 "Bilanţ de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"sau:121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanţ de închidere"4. La Trezoreria centrală, datorită închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli prin conturile 135 "Fondul de risc" şi 139 "Alte fonduri".5. La unităţile sanitare şi la ordonatorii superiori de credite ai acestora, datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli prin contul 139 "Alte fonduri".Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La Ministerul Educaţiei Naţionale, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu, şcoli).2. La "unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală", ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:891 "Bilanţ de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"sau:121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanţ de închidere"Excepţia de la pct. 2 nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.3. La unităţile sanitare şi la ordonatorii de credite superiori ai acestora datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli prin contul 1390100 "Fond de dezvoltare a spitalului".Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03)(rd. 33) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03).(rd. 33) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La Ministerul Educaţiei Naţionale, cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget" - bugetul de stat, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu, şcoli).2. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului se vor respecta următoarele corelaţii:(rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 (col. 01) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).(rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 (col. 01) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04)(rd. 35) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).(rd. 35) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17)Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 04 col. 02 din formularul 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Bilanţ" (cod 01) şi anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)Rd. 84 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 16 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 84 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 16 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 85 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 85 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 86 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 86 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 18 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 19 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 20 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 90 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 21 col. 01 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).Rd. 90 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 21 col. 04 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 "Rezultatul reportat", la sfârşitul anului, din col. 4 a anexei 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25), este de semn contrar soldului iniţial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:- soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;- soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda şi în cazul contului 121 "Rezultatul patrimonial".Indicatorul "Total capitaluri proprii" de la rd. 21 anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) se determină numai pentru col. 1 "Sold la începutul anului" şi col. 4 "Sold la sfârşitul anului".Bilanţ" (cod 01) şi anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabileRd. 03 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. 03 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).Rd. 03 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 05 col. 22 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + Rd. 04 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 04 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 03 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 14 col. 18 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 07 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 08 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 12 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 13 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 14 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).Rd. 04 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 22 anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 07 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 08 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 12 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 13 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 14 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 06 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 04 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 28).Rd. 06 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 17 anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17)Titluri de participareRd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Creanţe comerciale şi avansuriRd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Creanţele bugetului general consolidateRd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:Creanţele bugetului general consolidateRd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatoriRd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Conturi la trezorerie, casă în leiRd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valutăRd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile de la rd. 33, rd. 33.1, 35 şi 35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 41.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 41.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Datorii comerciale şi avansuriRd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Împrumuturi pe termen lungRd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Provizioane pe termen lungRd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 489) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 489) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabileRd. 64 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 64 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Sume datorate Comisiei Europene/altor donatoriRd. 66 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 66 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Împrumuturi pe termen scurt(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:Împrumuturi pe termen scurt(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Salariile angajaţilorRd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Provizioane pe termen scurtRd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 489.3) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 489.3) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de..." (cod 03) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17)(Rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:La Ministerul Educaţiei Naţionale, cu soldul contului 7700000 "Finanţarea de la buget" - bugetul de stat în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu, şcoli)NOTĂ:Corelaţiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:(Rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17)Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelaţii:Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).Anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de..." cu anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17)Totalul general col. 03 anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de..." (cu excepţia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de..." (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se va respecta cu valoarea participaţiilor la FMI deţinute de către Ministerul Finanţelor Publice.Anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 15) col. 19 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 20 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 21 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 22 din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile (cod 29).(Rd. 01 la 05) col. 04 din formularul anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 17 (col. 18 la 22) din formularul anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).NOTĂ:Corelaţiile dintre anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) nu se respectă în cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29)Rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 15) col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 18 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 02 + rd. 03) col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 16 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15) col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 04 + rd. 16) col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Corelaţii între formularele de situaţii financiare la subsectorul Administraţia locală (S1313)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La situaţiile financiare trimestriale2. La unităţile administrativ-teritoriale:În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu, şcoli), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.3. La unităţile administrativ-teritoriale: datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli şi venituri prin intermediul contului 135 "Fondul de risc" şi conturilor de cheltuieli prin contul 1390100 "Fond de dezvoltare a spitalului" la unităţile sanitare.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:La unităţile administrativ-teritoriale:1. În cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu, şcoli), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.2. La unităţile administrativ-teritoriale: datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli prin intermediul contului 1390100 "Fond de dezvoltare a spitalului" la unităţile sanitare.Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03)Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04)Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18)Titluri de participareRd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Creanţe comerciale şi avansuriRd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Creanţele bugetului general consolidatRd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Sume de primit de la Comisia EuropeanăRd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Conturi la trezorerie, casă în leiRd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valutăRd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Datorii comerciale şi avansuriRd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Împrumuturi pe termen scurt(rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).(rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Salariile angajaţilorRd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Provizioane pe termen scurtRd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Împrumuturi pe termen lungRd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 241 + rd. 290 + rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 241 + rd. 290 + rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Provizioane pe termen lungRd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18)Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18)Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18)Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).Anexa 31b "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18)Totalul general coloana 12 din formularul anexa 31b "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" = (rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02) din formularul 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de..." (cod 18).NOTĂ:Următoarele corelaţii de la subsectorul Administraţia centrală (S1311) se respectă şi la subsectorul Administraţia locală (S1313):1. "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25);2. "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile";3. Anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29);4. Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).Corelaţii între formularele de situaţii financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:1. La situaţiile financiare trimestriale2. La Casa Naţională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 "Asigurări şi asistenţă socială" preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii la finele exerciţiului.Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03)Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...." (cod 03).Bilanţ" (cod 01) şi anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04)Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data..." (cod 04).Bilanţ" (cod 01) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19)Titluri de participareRd. 08 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Creanţe comerciale şi avansuriRd. 10 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Creanţele bugetului general consolidatRd. 24 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Sume de primit de la Comisia EuropeanăRd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Conturi la trezorerie, casă în leiRd. 33 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valutăRd. 35 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerieRd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Datorii comerciale şi avansuriRd. 53 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Împrumuturi pe termen lungRd. 54 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Provizioane pe termen lungRd. 55 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 332.1) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 332.1) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..." (cod 19).Împrumuturi pe termen scurt(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Salariile angajaţilorRd. 72 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoaneRd. 73 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Provizioane pe termen scurtRd. 75 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..." (cod 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).Anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ..." cu anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ..." = rd. 136 col. 02 + rd. 144 col. 02 + rd. 152 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19).NOTĂ:Următoarele corelaţii de la subsectorul Administraţia centrală (S1311) se respectă şi la subsectorul Asigurări sociale (S1314):1. "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25);2. "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile";3. Anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) şi anexa nr. 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29);4. Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (cod 29).________