ORDIN nr. 4.808 din 22 octombrie 2014privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 29 octombrie 2014    În baza art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011,în baza Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova nr. 2.589 din 6 octombrie 2014, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 58.489 din 7 octombrie 2014, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova, cu personalitate juridică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Prahova, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional "I.L. Caragiale", str. Gheorghe Doja nr. 98, Ploieşti, judeţul Prahova.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Prahova. Centrul Judeţean de Excelenţă Prahova se finanţează şi din venituri proprii ale consiliilor locale, precum şi din sponsorizări şi donaţii.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Centrul National de Evaluare şi Examinare şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 22 octombrie 2014.Nr. 4.808.-------