ORDIN nr. 106 din 22 octombrie 2014privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 27 octombrie 2014    Având în vedere prevederile art. 99 lit. c) şi d), ale art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k), p), art. 145 alin. (4) lit. b), c), e), f), k), p) şi ale art. 177 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,în temeiul prevederilor art. 10 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Obiect şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin stabileşte modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale. (2) Ordinul se aplică în relaţia dintre furnizorii de gaze naturale şi clienţii finali.  +  Articolul 2 (1) Furnizorii de gaze naturale, denumiţi în continuare furnizori, au obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor finali, în etapa precontractuală şi în etapa contractuală, informaţii transparente, prezentate într-un manieră clară, completă şi lizibilă, privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale. (2) În etapa precontractuală, informaţiile privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia clienţilor finali prin următoarele modalităţi: a) prin mijloace proprii, în condiţiile prevăzute la art. 3 şi 4; b) prin intermediul unei aplicaţii web interactive, realizată şi administrată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în condiţiile prevăzute la art. 5. (3) În etapa contractuală, informaţiile privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia clienţilor finali prin următoarele modalităţi: a) prin intermediul contractului privind furnizarea gazelor naturale, în condiţiile prevăzute la art. 6; b) prin intermediul facturilor şi/sau documentelor anexate acesteia, în condiţiile prevăzute la art. 7.  +  Capitolul II Informaţii în etapa precontractuală  +  Secţiunea 1 Informarea prin mijloacele proprii ale furnizorilor  +  Articolul 3 (1) Pentru a asigura posibilitatea clientului final de a lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de contractare oferite de către furnizor, precum şi, după caz, a opţiunilor exprimate de către clientul final, furnizorul pune la dispoziţia clientului final, în mod gratuit, informaţiile necesare privind condiţiile sale comerciale, cu respectarea cerinţelor în materie de informare prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Furnizorul pune la dispoziţia clientului final, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică, o copie a contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia.  +  Articolul 4 (1) Clientul final are dreptul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale prin negocierea directă cu furnizorul sau prin acceptarea unei oferte-tip publicate de furnizor. (2) Pentru a da posibilitatea clientului final de a compara mai multe oferte, furnizorul are obligaţia să elaboreze oferte-tip pentru categoriile de clienţi finali aflaţi în portofoliul propriu, care se încadrează în categoriile A1-A2 şi B1-B4. (3) Furnizorii publică ofertele-tip prevăzute la alin. (2), cumulativ, prin următoarele mijloace proprii: a) pe pagina proprie de internet; b) la punctul unic de contact. (4) Oferta-tip se pune la dispoziţia clientului final, la cerere, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică. (5) În situaţia acceptării de către clientul final a unei oferte-tip, furnizorul are obligaţia să includă în contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale toate informaţiile din respectiva ofertă-tip, fără a se limita la acestea. (6) Ofertele-tip prevăzute la alin. (2) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: a) datele de identificare ale furnizorului ofertant; b) data întocmirii ofertei-tip, cu precizarea duratei de valabilitate, în situaţia în care aceasta are un termen limitat; c) categoria şi tipul de client final care poate opta pentru oferta-tip respectivă; d) descrierea serviciilor oferite; în cazul în care este oferit un "pachet de servicii", prin includerea în acesta, pe lângă furnizarea gazelor naturale, şi a altor servicii, se vor prezenta condiţiile în care se oferă acestea, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informaţiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte; e) preţul de furnizare (lei/MWh) şi tarifele aferente serviciilor incluse în "pachetul de servicii", după caz; în situaţia în care oferta-tip are ca obiect furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate de distribuţie/transport/înmagazinare subterană a gazelor naturale incluse, se va preciza tipul serviciului reglementat care este inclus în preţul final de furnizare; f) garanţiile solicitate, după caz; g) termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii; h) opţiunile privind modul de transmitere a facturii, printre care şi transmiterea pe cale electronică; i) durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia; j) modalitatea de acceptare a ofertei-tip; k) documentele necesare pentru încheierea contractului. (7) Informaţiile prevăzute la alin. (6) sunt redactate şi prezentate într-o manieră simplă, clară, lizibilă şi accesibilă, care să faciliteze înţelegerea acestora. Condiţiile sau termenele care afectează oferta-tip sunt prezentate în acelaşi format, cu caractere de acelaşi tip şi de aceeaşi dimensiune ca şi cele folosite pentru redactarea acesteia. (8) Informaţiile prevăzute la alin. (6) sunt actualizate ori de câte ori intervine modificarea acestora, precizându-se data ultimei actualizări.  +  Secţiunea a 2-a Informarea prin intermediul ANRE  +  Articolul 5 (1) ANRE va realiza, va administra şi va pune la dispoziţia clienţilor finali o aplicaţie web interactivă care va oferi informaţii comparative privind ofertele-tip ale furnizorilor. (2) Aplicaţia web interactivă prevăzută la alin. (1) va efectua, pe baza unui set de opţiuni introduse de utilizator, analize comparative ale ofertelor-tip existente pe piaţă şi va returna o listă a ofertelor care corespund opţiunilor exprimate de utilizator. (3) Criteriile şi opţiunile utilizate de aplicaţia web interactivă prevăzută la alin. (1) în scopul realizării listei ofertelor-tip care corespund opţiunilor exprimate de utilizator, formatul în care furnizorii introduc ofertele-tip pentru a asigura conţinutul necesar funcţionării aplicaţiei, precum şi orice alte elemente şi condiţii necesare pentru dezvoltarea şi funcţionarea aplicaţiei vor fi stabilite de către ANRE, pe baza consultării furnizorilor. (4) În termen de 30 de zile de la data primirii unei notificări din partea ANRE cu privire la finalizarea aplicaţiei web interactive prevăzute la alin. (1), furnizorii au obligaţia să introducă ofertele-tip proprii în formă electronică, în baza de date a aplicaţiei prevăzute la alin. (1), prin intermediul unei interfeţe web puse la dispoziţie în acest scop de ANRE. (5) În cazul în care furnizorii lansează o nouă ofertă-tip sau o modifică pe cea existentă, aceştia au obligaţia de a le introduce în formă electronică în baza de date a aplicaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data lansării sau modificării ofertei-tip. Furnizorii sunt obligaţi să precizeze perioada de valabilitate şi orice condiţii care afectează ofertele-tip, cu respectarea formatului stabilit de ANRE. (6) Ofertele-tip se introduc în baza de date a aplicaţiei web interactive prevăzute la alin. (1) într-un mod securizat, care să garanteze autenticitatea şi integritatea informaţiilor.  +  Capitolul III Informaţii în etapa contractuală  +  Secţiunea 1 Informaţiile cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale  +  Articolul 6 (1) Furnizorul are obligaţia să încheie cu clientul final un contract care să prevadă condiţii/clauze contractuale echitabile şi transparente, prezentate într-o manieră clară, completă şi lizibilă, şi care să conţină cel puţin următoarele informaţii: a) identitatea şi adresa furnizorului; b) serviciile oferite, calitatea serviciilor oferite, precum şi termenul de începere a derulării contractului, respectiv termenul prevăzut pentru începerea alimentării iniţiale cu gaze naturale, după caz; c) tipurile serviciilor de mentenanţă oferite, după caz; d) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanţă, după caz; e) durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia; f) eventualele compensaţii/despăgubiri şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul nerespectării calităţii serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi/sau realizate cu întârziere; g) informaţii privind drepturile clienţilor finali, inclusiv privind modalitatea de soluţionare a plângerilor; h) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor. (2) Furnizorul are obligaţia să notifice clientul final cu privire la orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să informeze în momentul notificării cu privire la dreptul de a denunţa contractul, în cazul în care clientul final nu acceptă noile condiţii notificate; notificarea clientului final cu privire la orice majorare a preţului/tarifului practicat se face de către furnizor în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-o manieră simplă, clară, lizibilă şi accesibilă.  +  Secţiunea a 2-a Informaţiile cuprinse în facturile emise de furnizor şi/sau în documentele anexate acestora  +  Articolul 7Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului final, într-o formă clară, completă, lizibilă şi uşor de înţeles, prin intermediul facturii şi/sau a documentelor anexate acesteia, următoarele date: a) elementele componente ale preţului final, cu precizarea celor care sunt reglementate şi care, pe cale de consecinţă, nu pot face obiectul negocierii cu clientul final; b) modul de determinare a consumului facturat, respectiv prin citire directă a indexului echipamentului de măsurare, prin autocitire sau prin estimare consum; c) informaţii privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, cu precizarea că "Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale" este publicată pe pagina de internet a ANRE; d) informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor. (2) Furnizorul are obligaţia să transmită clientului final, la cerere, o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de stabilire a sumelor de plată cuprinse în factură, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real. (3) În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale este încheiat pe durată determinată, cu cel puţin 45 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a acestuia, furnizorul are obligaţia de a transmite, preferabil anexată facturii, o informare cu privire la data la care expiră contractul. (4) Pentru a oferi clienţilor finali posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum de gaze naturale, furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clienţilor finali, cel puţin o dată la 6 luni, într-o formă clară, completă, lizibilă şi uşor de înţeles, prin intermediul facturii şi/sau a documentelor anexate acesteia, următoarele date: a) preţul actual şi consumul real de gaze naturale; b) comparaţii între consumul actual al clientului final şi consumul corespunzător aceleiaşi perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, preferabil sub formă grafică; c) informaţii privind conceptul de eficienţă energetică, respectiv datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde clienţii finali pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profilurile de referinţă privind consumul individual şi alte specificaţii tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului. (5) Informaţiile prevăzute la alin. (4) se transmit de către furnizor, cel puţin trimestrial: a) clientului final care a optat să primească factura în formă electronică; b) la cererea clientului final. (6) Pentru a oferi clienţilor finali informaţii complete, corecte şi precise privind consumul efectiv de gaze naturale, facturarea consumului de gaze naturale trebuie să fie efectuată de către furnizor pe baza consumului real, cel puţin o dată la 6 luni. (7) Clienţii finali primesc în mod gratuit toate facturile şi toate informaţiile privind facturarea consumului de gaze naturale, precum şi datele privind propriul consum.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 8Furnizorii de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 7, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 22 octombrie 2014.Nr. 106._________