LEGE nr. 144 din 21 octombrie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 24 octombrie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 4, alineatele (1) - (6) şi partea introductivă a alineatului (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Funcţiile utilizate de Direcţia generală antifraudă fiscală în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector şef antifraudă, inspector antifraudă, funcţii publice generale, precum şi funcţii contractuale. (2) Personalul care ocupă funcţii publice specifice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală are drepturi şi îndatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, aprobat prin lege. (3) Personalul care ocupă funcţii publice specifice în cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţionarii publici. (4) Poate fi numită în funcţia publică de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (5) şi (7). (5) Numirea în funcţia publică de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă se face pe bază de concurs sau examen, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13 alin. (1), organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele comisiilor de concurs sau de examen va fi vicepreşedintele Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală, iar vicepreşedintele va fi inspectorul general antifraudă. (6) Numirea în funcţia publică specifică de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă se face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Ocuparea funcţiilor publice specifice de inspector antifraudă şi inspector şef antifraudă se face cu respectarea următoarelor condiţii minime:".2. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Persoanele care ocupă funcţii de inspector antifraudă şi inspectorii şefi antifraudă sunt supuse anual sau la solicitarea Agenţiei, dar nu mai mult de două ori într-un an calendaristic, evaluărilor prevăzute la alin. (7) lit. b) şi c). Costurile acestor evaluări se suportă din bugetul Agenţiei."3. La articolul 4, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice specifice în cadrul structurii antifraudă li se consideră vechime în specialitatea studiilor absolvite întreaga perioadă în care îşi desfăşoară activitatea în structura antifraudă."4. La articolul 4, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(11) Numirea inspectorilor antifraudă în cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, ca urmare a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de inspector antifraudă sau a mutării definitive în cadrul acestei structuri, se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul vicepreşedintelui Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar detaşarea acestora în funcţii se face prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al preşedintelui Agenţiei."5. La articolul 4, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:"(11^1) În cazul refuzului avizului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, persoana care a promovat concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă poate fi numită, în limita posturilor vacante, pe o funcţie publică echivalentă sau, cu acordul persoanei în cauză, pe o funcţie publică de nivel inferior în cadrul altor structuri din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, cu îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute în fişa postului."6. La articolul 4, alineatele (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(12) Inspectorii antifraudă sunt detaşaţi în interesul serviciului pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii detaşării în funcţie, cu acordul acestora. Pe perioada detaşării inspectorii antifraudă beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege în cazul detaşării. (13) Detaşarea încetează înaintea împlinirii perioadei prevăzute la alin. (12) prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al preşedintelui Agenţiei, în următoarele situaţii: a) la cerere, cu posibilitatea mutării în cadrul altor structuri ale Direcţiei generale antifraudă fiscală sau ale Agenţiei, în limita posturilor vacante; b) pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (7) lit. b) şi c); c) în situaţia aplicării mobilităţii în funcţia publică."7. La articolul 4, după alineatul (13) se introduc două noi alineate, alineatele (13^1) şi (13^2), cu următorul cuprins:"(13^1) În situaţia prevăzută la alin. (13) lit. b), inspectorii antifraudă se eliberează din funcţie.(13^2) Prevederile alin. (13^1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia inspectorilor antifraudă şi inspectorilor şefi antifraudă din cadrul celorlalte structuri ale Direcţiei generale antifraudă fiscală, cu excepţia inspectorului general antifraudă şi a inspectorilor generali adjuncţi antifraudă."8. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inspectorul general antifraudă şi inspectorii generali adjuncţi antifraudă se numesc prin decizie a prim-ministrului din rândul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice ori din cadrul sistemului judiciar."9. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Funcţionarilor publici numiţi în condiţiile prevăzute la alin. (4) li se suspendă de drept raporturile de serviciu din funcţiile publice deţinute anterior numirii pe durata exercitării funcţiei publice specifice de conducere de inspector general antifraudă şi inspector general adjunct antifraudă. (6) În situaţia numirii în altă localitate decât cea de domiciliu, inspectorul general antifraudă şi inspectorii generali adjuncţi antifraudă beneficiază de următoarele drepturi: a) locuinţă de serviciu corespunzătoare sau o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din salariul de bază, acordată pe bază de documente justificative; b) patru deplasări dus-întors, lunar, între localitatea în care este numit şi localitatea în care îşi are domiciliul, ale căror cheltuieli se decontează în condiţiile legii."10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În vederea realizării atribuţiilor, pentru prevenirea actelor şi faptelor de evaziune şi fraudă fiscală, Agenţia efectuează controlul operativ şi inopinat cu privire la: a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală; b) respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea şi înlăturarea evaziunii fiscale şi fraudelor fiscale şi vamale; c) modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor, în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici. (2) Agenţia participă, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi combatere a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală şi vamală."  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru persoanele numite în funcţia publică specifică de conducere de inspector general antifraudă şi inspector general adjunct antifraudă, ale căror raporturi de serviciu deţinute anterior numirii sunt suspendate la cererea acestora, raporturile de serviciu anterioare sunt considerate suspendate de drept.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 21 octombrie 2014.Nr. 144.__________