LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice(actualizată până la data de 1 octombrie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul IModificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale*)--------------  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare, în baza următoarelor principii: a) asigurarea transparentei procesului de privatizare; b) formarea preţului de vânzare, în baza raportului dintre cerere şi ofertă; c) asigurarea egalităţii de tratament intre cumpărători; d) reconsiderarea datoriilor societăţilor comerciale, în vederea sporirii atractivităţii ofertei de privatizare."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică: a) vânzării de acţiuni la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, indiferent de numărul acţiunilor pe care le deţine, inclusiv la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional sau local; b) vânzării de active ale regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, inclusiv ale companiilor naţionale şi ale societăţilor naţionale ori ale celorlalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes naţional sau local."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) societăţi comerciale înseamnă societăţile comerciale înfiinţate în baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, societăţile comerciale care au fost constituite de autorităţile administraţiei publice locale în baza Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi alte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional sau local; b) societăţi comerciale de interes strategic înseamnă societăţile naţionale şi companiile naţionale; alte societăţi comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului; c) acţiuni înseamnă valorile mobiliare emise de societăţi comerciale; acţiunile pot fi ordinare sau preferenţiale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; d) active înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii autonome, care pot fi separate şi organizate să funcţioneze independent, distinct de restul activităţii societăţii sau regiei, cum ar fi unităţi şi subunităţi de producţie, de comerţ sau de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii de cazare sau de alimentaţie publică, spatii pentru birouri sau alte bunuri de acelaşi gen, inclusiv terenul aferent acestora; e) cumpărător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină. Cumpărător nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generala a acţionarilor; f) minister de resort înseamnă ministerul sau organul administraţiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societăţii comerciale sau sub a cărui autoritate funcţionează regia autonoma; g) instituţie publică implicată înseamnă Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sau orice minister de resort ori, după caz, o autoritate a administraţiei publice locale, care are atribuţii de privatizare a unei societăţi comerciale; h) autoritatea de mediu competenta este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sau o agenţie locală de protecţie a mediului din subordinea acestui minister; i) dosar de prezentare înseamnă ansamblul de date şi informaţii privitoare la o societate comercială sau la un activ, furnizate în scris potenţialilor cumpărători de acţiuni sau de active; j) obligaţii de mediu reprezintă un set minim de obligaţii ce revin societăţilor comerciale care se privatizează sau care se transmit o dată cu vânzarea unui activ, din care rezultă obligaţia conformării cu legislaţia privind protecţia mediului şi care se includ de către instituţia publică implicată în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de ofertă publică. Aceste obligaţii se stabilesc de către autoritatea de mediu competenta, în baza bilanţului de mediu elaborat în cadrul procesului de privatizare sau de vânzare a unui activ a cărui folosire are impact asupra mediului. Bilanţul va fi elaborat în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în baza prezentei ordonanţe de urgenţă; k) agent de privatizare înseamnă orice persoană juridică, română sau străină, specializată în activităţi financiare, precum: bănci, societăţi şi fonduri de investiţii, societăţi financiare, societăţi care prestează servicii de contabilitate, consultanta, intermediere pe piaţa valorilor mobiliare ori de lichidare şi repartizare a patrimoniului social etc., precum şi cabinete sau societăţi profesionale de avocatura, indiferent dacă acestea acţionează individual ori în asociere, cu menţiunea ca persoanele juridice străine se pot asocia cu o persoană juridică sau firma română din categoriile sus-menţionate; l) închidere operaţională înseamnă ansamblul operaţiunilor de natură tehnică şi organizatorică întreprinse de administratorii ori, după caz, lichidatorii societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, din împuternicirea adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie, având ca finalitate încetarea activităţii economice a societăţii şi conservarea activelor şi a altor bunuri ale acesteia până la vânzarea lor potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; închiderea operaţională poate fi totală sau parţială, temporara sau definitiva; m) obligaţii bugetare înseamnă obligaţii rezultate din impozite, taxe, contribuţii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere sau penalităţi aferente acestora şi dobânzi la credite garantate de stat, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale; n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligaţii bugetare."4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Competentele şi atribuţiile Guvernului, Agenţiei Române de Dezvoltare şi ale instituţiilor publice implicate"5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Competentele şi atribuţiile în legătură cu procesul de privatizare aparţin Guvernului, Agenţiei Române de Dezvoltare şi instituţiilor publice implicate."6. După articolul 4 se introduc articolele 4^1, 4^2 şi 4^3 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Guvernul asigura înfăptuirea politicii de privatizare, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi instituţiilor publice, care au competente şi atribuţii în realizarea privatizării, ia masuri obligatorii pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare şi răspunde în faţa Parlamentului de îndeplinirea acestor obligaţii. (2) În acest scop Guvernul: a) aproba strategia naţională de privatizare; b) aproba elementele esenţiale ale contractului de mandat, inclusiv metoda de vânzare şi condiţiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de instituţiile publice implicate, respectiv de societăţile comerciale, pentru vânzarea acţiunilor ori activelor unei societăţi comerciale de interes strategic; c) acorda, de la caz la caz, scutiri, reduceri, amânări şi/sau eşalonări la plata obligaţiilor bugetare, pe baza propunerilor înaintate de către creditorii bugetari sau de către instituţia publică implicată; d) ia orice alte masuri în calitate de autoritate centrală de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 4^2. - (1) Agenţia Română de Dezvoltare elaborează şi promovează strategia de privatizare. (2) În acest scop Agenţia Română de Dezvoltare: a) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare strategia naţională de privatizare prevăzută la art. 4^1 alin. (2) lit. a), pe baza propunerilor instituţiilor publice implicate, în scopul asigurării corelării cu strategiile de dezvoltare pe care le elaborează acestea; b) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative în domeniul privatizării; c) poate acorda asistenţă tehnică în legătură cu privatizarea; d) atrage şi promovează investiţiile străine în scopul privatizării societăţilor comerciale; e) întocmeşte şi supune aprobării Guvernului raportul anual cu privire la stadiul procesului de privatizare, pe baza rapoartelor de activitate elaborate de instituţiile publice implicate; f) centralizează datele privind derularea contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat sau de o autoritate a administraţiei publice locale şi informează Guvernul în acest sens. (3) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (2) Agenţia Română de Dezvoltare poate încheia contracte de consultanta cu persoane fizice ori juridice, precum şi contracte de colaborare cu persoane fizice. (4) De asemenea, Agenţia Română de Dezvoltare are dreptul să solicite, în scris, informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezentul articol, de la instituţiile publice implicate, precum şi de la orice alta instituţie publică centrală sau locală, de la registrele independente de evidenta a acţionarilor, de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul este acţionar şi de la regiile autonome.Art. 4^3. - (1) Instituţia publică implicată realizează întregul proces de privatizare. (2) În acest scop instituţia publică implicată:A. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, având capacitatea de a împuternici reprezentanţii săi în adunarea generala a acţionarilor să acţioneze pentru: a) administrarea eficienta a societăţilor/companiilor naţionale şi a societăţilor comerciale pe care le are în portofoliu, în vederea sporirii atractivităţii, luând masuri privind:- pregătirea şi realizarea unor operaţiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale şi financiare, destinate să asigure creşterea realizărilor tehnico-economice ale societăţii comerciale şi diminuarea obligaţiilor bugetare sau de altă natură;- restructurarea societăţilor comerciale prin fuziune, divizare, vânzare de active şi conversie în acţiuni a datoriilor faţă de creditorii comerciali, precum şi prin închidere operaţională, totală sau parţială;- solicitarea acordării de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare şi negocierea propunerilor în acest sens, care vor fi supuse aprobării potrivit legii; b) lichidarea societăţilor comerciale neprofitabile;B. ia toate masurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale: a) stabileşte metoda adecvată de privatizare şi o schimba în măsura în care este necesar; b) publică în presa scrisă şi/sau în sistem electronic, pe plan local, naţional şi/sau internaţional, listele cuprinzând societăţile comerciale care se privatizează; c) întocmeşte dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de ofertă publică sau alte documente ce prezintă relevanta în procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor metodologice emise în aplicarea acesteia; d) efectuează vânzarea, la preţul de piaţă, a acţiunilor emise de societăţile comerciale; e) iniţiază sau, după caz, aproba, în condiţiile legii, vânzarea la preţul de piaţă a activelor din patrimoniul societăţilor comerciale şi regiilor autonome, cu excepţia celor supuse în mod obligatoriu procedurii de vânzare, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Litigiile privind contractele, convenţiile, protocoalele şi orice alte acte ori înţelegeri, încheiate de către instituţiile publice implicate în scopul de a pregăti, efectua sau finaliza procesul de privatizare a unor societăţi comerciale sau grupuri de societăţi comerciale, sunt de competenta secţiilor comerciale ale instanţelor judecătoreşti."7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care acţionează pentru diminuarea implicării în economie a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, prin vânzarea acţiunilor acestora. Bugetul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se formează integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizării societăţilor comerciale, din dividende şi din dobânzile aferente disponibilităţilor sale băneşti, se aproba de către Guvern şi se gestionează în regim extrabugetar. (2) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului exercita atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societăţile comerciale, altele decât cele de interes strategic, în cazul cărora aceste atribuţii se exercita de către ministerele de resort. Guvernul poate hotărî ca şi în cazul unor asemenea societăţi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului să exercite atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2). În cazul societăţilor comerciale constituite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) se exercita de către autorităţile administraţiei publice locale."8. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Conducerea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului este asigurată de un consiliu de administraţie format din preşedinte, vicepreşedinte şi 9 membri, numiţi de către primul-ministru, persoane cu pregătire şi cu experienţă în domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este preşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare."9. Alineatul (2) al articolului 6 se abrogă.10. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se aproba prin hotărâre a Guvernului."11. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 se abrogă.12. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(3) Activitatea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se desfăşoară pe principiul descentralizării. În acest scop, societăţile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pot fi privatizare la nivelul sucursalelor teritoriale şi al direcţiilor teritoriale judeţene ale Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului."13. Alineatele (1)-(4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Veniturile încasate de instituţiile publice implicate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale şi din dividende se varsă la bugetul de stat sau, după caz, la bugetele locale, după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. Bugetele proprii privind activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aproba de către Guvern şi se administrează în regim extrabugetar. (2) Cheltuielile includ următoarele: a) cheltuielile proprii de organizare şi funcţionare, care, în cazul instituţiilor publice implicate, altele decât Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, sunt limitate doar la cele efectuate în scopul privatizării; b) cheltuielile legate de plată onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatura şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale; c) costurile implicate de închiderea operaţională, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale; d) sumele plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garanţiilor acordate acestora de instituţiile publice implicate şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărători, precum şi despăgubirile cuvenite potrivit art. 31 alin. (4) şi art. 32^4; e) sumele cu care instituţiile publice implicate participa la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege. (3) Cheltuielile menţionate la lit. a), b) şi e) ale alineatului precedent sunt planificate la 20% din veniturile obţinute din vânzări. În situaţia în care sumele ramase la dispoziţia instituţiei publice implicate nu sunt îndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), majorarea plafonului acestora se va face prin hotărâre a Guvernului. (4) Din sumele vărsate la bugetul de stat potrivit alin. (1) se constituie un fond la dispoziţia Guvernului, din care se finanţează programe de recalificare şi reintegrare profesională a salariaţilor disponibilizaţi, programe de dezvoltare regională, programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi alte programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."14. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce alineatul (4^1) cu următorul cuprins:"(4^1) Companiile sau societăţile naţionale beneficiare de împrumuturi externe de la organisme internaţionale, contractate de stat, care la rambursarea ratelor de capital, a dobânzilor şi a altor costuri în valuta nu îşi îndeplinesc obligaţiile de plată conform acordurilor subsidiare de împrumut încheiate cu Ministerul Finanţelor, pot solicita, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, să fie suportate din fondurile realizate din privatizare."15. Alineatul (5) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(5) În cazul în care societăţile comerciale înfiinţate prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale se privatizează de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, veniturile încasate din vânzarea acţiunilor se varsă la bugetul local, după deducerea unei cote de 10%, care rămâne la dispoziţia Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pentru acoperirea cheltuielilor legate de privatizare."16. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce alineatul (5^1) cu următorul cuprins:"(5^1) Veniturile încasate de instituţiile publice implicate, altele decât Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, din vânzarea acţiunilor emise de societăţi comerciale înfiinţate prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale, se varsă la bugetul local după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3)."17. Alineatele (6) şi (6^1) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"(6) Instituţiile publice implicate nu pot aloca fonduri şi nu pot acorda credite societăţilor comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpăra acţiuni emise de societăţi comerciale ori active, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.(6^1) Instituţiile publice implicate au obligaţia să deruleze fondurile rezultate din operaţiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului."18. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Controlul respectării de către instituţia publică implicată a cadrului juridic aplicabil în materia privatizării, constatarea contravenţiilor şi stabilirea sancţiunilor se realizează de către Ministerul Finanţelor, în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Determinarea metodei de privatizare şi alegerea agentului de privatizare şi/sau a cumpărătorului, operaţiunile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) lit. A, precum şi legalitatea clauzelor din contractele încheiate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, incluzând, intre altele, clauzele privitoare la preţul vânzării, nu sunt supuse controlului Curţii de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai încasarea şi folosirea, potrivit destinaţiilor prevăzute de lege, a veniturilor cuvenite Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. (3) Membrii Consiliului de administraţie şi salariaţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului nu răspund pentru operaţiunile acestuia, în afară de cazul în care faptele lor constituie infracţiuni sau delicte civile. Membrii Consiliului de administraţie şi salariaţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului nu răspund pentru acţiunile sau inacţiunile agenţilor de privatizare. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, şi celorlalte instituţii publice implicate."19. Articolul 11 se abrogă.20. Titlul secţiunii I a capitolului III se abrogă.21. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Instituţiile publice implicate vând acţiunile prin următoarele metode: a) oferta publică; b) metode de vânzare specifice pieţei de capital; c) negociere; d) licitaţie cu strigare sau în plic; e) certificate de depozit emise de bănci de investiţii pe piaţa de capital internaţională; f) orice combinaţie a metodelor prevăzute la lit. a)-e). (2) În cazul în care instituţia publică implicată decide să formuleze o ofertă de vânzare, preţul de ofertă va fi, de regula, egal cu valoarea nominala a acţiunilor, cu precizarea că vânzarea se face la preţul de piaţă rezultat din raportul dintre cerere şi ofertă, indiferent de metoda de privatizare utilizata, fără a exista un preţ minim de vânzare. (3) În scopul determinării principalelor elemente ale vânzării de acţiuni, instituţia publică implicată va putea dispune întocmirea unui raport de evaluare. (4) Acţiunile se vor vinde la preţul de piaţă rezultat din raportul dintre cerere şi ofertă, chiar dacă acest preţ este inferior celui rezultat din raportul de evaluare. (5) Ministerul Finanţelor, în numele şi pe seama statului, poate stinge, cu acordul părţilor, obligaţiile asumate de acesta în temeiul împrumuturilor externe contractate, prin transmiterea acţiunilor deţinute de stat la societăţile comerciale către deţinătorii de obligaţiuni de stat. Modalităţile de efectuare a acestei operaţiuni se vor stabili prin normele metodologice care vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Instituţiile publice implicate pot primi, în schimbul acţiunilor emise de societăţile comerciale, obligaţiuni sau alte instrumente garantate de stat, în condiţiile stabilite de Guvern."22. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Vânzarea va fi precedată de publicarea unui anunţ de vânzare sau de formularea unei oferte irevocabile, valabilă cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicării. În cazul vânzării unor pachete de acţiuni din capitalul social al unor bănci sau societăţi comerciale mari, la propunerea instituţiei publice implicate, Guvernul poate dispune prelungirea termenului de valabilitate a ofertei. (2) Instituţiile publice implicate asigura publicarea anunţurilor şi ofertelor de vânzare în presa locală, naţională de largă răspândire şi/sau prin mijloace electronice şi, după caz, într-un jurnal internaţional, în condiţiile stabilite prin normele metodologice ce vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Vânzarea va fi precedată de întocmirea unui dosar de prezentare, în cazurile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru societăţile comerciale cotate la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, interne sau internaţionale, oferta se va întocmi pe baza de prospect, în conformitate cu normele şi instrucţiunile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sau ale autorităţilor competente, după caz. Dosarul de prezentare va cuprinde şi drepturile de proprietate industrială. (4) La cererea instituţiei publice implicate sau a agentului de privatizare, pentru stabilirea situaţiei obligaţiilor bugetare scadente ale societăţilor comerciale supuse privatizării, Ministerul Finanţelor va împuternici direcţia generala a finanţelor publice şi controlului financiar de stat în a cărei raza teritorială se află sediul respectivei societăţi comerciale să iniţieze procedura întocmirii unui raport asupra naturii şi cuantumului tuturor acestor obligaţii bugetare. (5) Pe baza acestui raport Ministerul Finanţelor va emite un certificat de sarcini fiscale, care va preciza natura şi cuantumul tuturor obligaţiilor bugetare la data raportului. (6) Societatea comercială privatizata va fi exonerată de drept de plată oricărei alte obligaţii bugetare, scadentă la data raportului şi neevidenţiată în certificatul de sarcini fiscale emis în conformitate cu alin. (5). (7) Termenele şi etapele procedurii de întocmire a raportului şi de emitere a certificatului de sarcini fiscale vor face obiectul reglementarii normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (8) Prevederile alin. (4)-(7) se aplică indiferent de procentajul pe care îl reprezintă acţiunile ce fac obiectul vânzării în capitalul societăţii comerciale supuse privatizării. (9) La cererea potenţialului cumpărător, în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţia publică implicată şi societatea comercială supusă privatizării sunt obligate să asigure accesul liber la toate datele şi informaţiile privind activitatea şi situaţia patrimonială a societăţii comerciale, în scopul întocmirii de către acesta a propriului raport de expertiza asupra societăţii. Aceasta nu exclude posibilitatea ca instituţia publică implicată să negocieze şi să convină acordarea unor garanţii cumpărătorului pentru daune specifice, incluzând, intre altele, daune cauzate cumpărătorului prin faptul că societatea este ţinută să îndeplinească vreo obligaţie, inclusiv faţă de terţi, sau suporta vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte şi operaţiuni care nu au fost dezvăluite sau a căror aducere la îndeplinire ar implica costuri ce depăşesc nivelul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare şi a căror cauza a existat la data încheierii contractului. Răspunderea instituţiei publice implicate este limitată în toate cazurile la preţul plătit efectiv de cumpărător. Statul garantează îndeplinirea obligaţiilor de plată ale instituţiei publice implicate. (10) Pe parcursul derulării procesului de privatizare administratorii societăţii comerciale sunt obligaţi să notifice imediat instituţiei publice implicate producerea oricărui act sau fapt de natură să modifice datele cuprinse în dosarul de prezentare sau să angajeze răspunderea societăţii."23. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Instituţiile publice implicate au dreptul să contracteze cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, servicii de asistenţă de specialitate în domeniul privatizării, restructurării şi lichidării. De asemenea, instituţiile publice implicate pot încheia contracte cu societăţi de valori mobiliare, pentru vânzarea acţiunilor la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, naţionale ori internaţionale, precum şi cu bănci de investiţii, pentru transferul şi vânzarea unui portofoliu de acţiuni pe piaţa de capital internaţională, în baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe această piaţă."24. După articolul 15 se introduc articolele 15^1 şi 15^2 cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) În vederea măririi şanselor de privatizare a societăţilor comerciale, instituţiile publice implicate pot accepta plata în rate a preţului acţiunilor vândute, în condiţiile stabilite în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul vânzării cu plata în rate a preţului acţiunilor unei societăţi comerciale de interes strategic, avansul nu va putea fi mai mic de 35% din preţul de vânzare, iar plata ratelor se va eşalona pe o perioadă de maximum 3 ani. (3) Asupra acţiunilor vândute cu plata în rate se constituie un drept de gaj. (4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă două rate succesive, contractul poate fi rezolvat.Art. 15^2. - (1) În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la art. 4^3 alin. (2) lit. A. a) instituţia publică implicată înaintează fiecărui creditor bugetar o cerere privind acordarea de înlesniri, precum: scutiri, reduceri, amânări sau eşalonări la plata obligaţiilor bugetare, datorate de societăţile comerciale supuse privatizării către bugetul administrat de respectivul creditor bugetar. (2) Fiecare creditor bugetar este obligat să negocieze împreună cu instituţia publică implicată posibilitatea acordării înlesnirilor solicitate. În cazul în care acordarea acestor înlesniri nu este de competenta creditorului bugetar, acesta este obligat să înainteze Guvernului rezultatul negocierii în termen de 30 de zile de la data înregistrării unei astfel de solicitări şi să notifice instituţiei publice implicate îndeplinirea obligaţiei respective. (3) Instituţia publică implicată este abilitată de drept să supună aprobării Guvernului rezultatul negocierilor în cazul în care creditorul bugetar nu respectă termenul prevăzut la alin. (2) pentru îndeplinirea acestei obligaţii. (4) Guvernul va decide cu privire la acordarea înlesnirilor solicitate în termen de 20 de zile de la data primirii rezultatului negocierilor."25. Titlul secţiunii a II-a a capitolului III se abrogă.26. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) O asociaţie poate dobândi acţiuni ordinare sau preferenţiale emise de o societate comercială dintre cele enumerate la art. 2. (2) Vânzarea se face la preţul de piaţă, în baza raportului dintre cerere şi ofertă, prin una dintre metodele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) şi d)."27. Articolul 20 se abrogă.28. Alineatul (3) al articolului 21 se abrogă.29. Articolul 22 se abrogă.30. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"Vânzarea activelor societăţilor comerciale şi ale regiilor autonome"31. Titlul secţiunii I a capitolului IV se abrogă.32. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar pentru active aflate în proprietatea lor, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie, după caz, în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi regiilor autonome, cu aprobarea prealabilă a ministerului de resort sau, după caz, a autorităţii administraţiei publice locale. (3) Vânzarea activelor se face prin licitaţie deschisa cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut pe piaţă. (4) Prevederile art. 14 alin. (9) se aplică în mod corespunzător şi societăţilor comerciale vânzătoare de active. (5) Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, având ca obiect utilizarea activelor aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, dacă în contractul de leasing imobiliar nu s-a prevăzut altfel."33. Articolul 25 se abrogă.34. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) La cumpărarea de active potrivit art. 24 nu au dreptul să participe reprezentanţii instituţiilor publice implicate în adunările generale ale acţionarilor, membrii consiliului de administraţie şi directorii executivi ai societăţilor comerciale sau ai regiilor autonome vânzătoare. (2) Sumele rezultate din vânzarea activelor potrivit art. 24 vor fi utilizate, în următoarea ordine, pentru: a) plata datoriilor către bugetul de stat şi bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor în contul garanţiilor executate pentru credite interne şi externe, precum şi din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subîmprumuturi; b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale; c) plata altor datorii; d) efectuarea de investiţii; e) finanţarea activităţilor cuprinse în obiectul de activitate; f) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligaţiilor legale de conformare la cerinţele de protecţie a mediului, după caz; g) alte destinaţii. (3) Vânzarea activelor şi utilizarea sumelor rezultate din această vânzare se vor efectua cu respectarea drepturilor contractuale ale creditorilor a căror creanţă este garantată cu ipoteca, gaj sau privilegiu asupra activului supus vânzării. (4) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societăţilor comerciale, cu excepţia cazurilor prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte."35. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Societăţile comerciale şi regiile autonome, care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociaţii în situaţiile în care aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din preţul de vânzare se scade valoarea investiţiilor pe baza de raport de evaluare acceptat de părţi. (2) Vânzarea se desfăşoară cu acordul instituţiei publice implicate."36. Titlul secţiunii a II-a a capitolului IV se abrogă.37. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, cu acordul instituţiei publice implicate, pot vinde active cu plata în rate comercianţilor - persoane fizice, asociaţii familiale autorizate în baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare, sau societăţi comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile legii."38. Articolul 29 se abrogă.39. Articolul 30 se abrogă.40. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Obligaţii de mediu şi protecţia salariaţilor"41. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) În cazul în care, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni, cumpărătorul ar dobândi controlul asupra societăţii comerciale, acea societate trebuie să întocmească, în conformitate cu dispoziţiile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, un bilanţ de mediu care este supus spre avizare autorităţii de mediu competente. Avizul va cuprinde obligaţiile de mediu ce revin societăţii comerciale. (2) Autoritatea de mediu competenta are obligaţia să emită şi să comunice avizul în termen de 15 zile de la data primirii bilanţului de mediu. În cazul necomunicării avizului în termenul legal, societatea comercială este considerată că îşi desfăşoară activitatea în deplina conformitate cu cerinţele legale în vigoare privind protecţia mediului. (3) Pe baza bilanţului de mediu avizat potrivit alin. (2) instituţia publică implicată are obligaţia să includă în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de ofertă publică obligaţiile de mediu ce trebuie să fie îndeplinite de către societatea comercială. (4) Instituţiile publice implicate sunt obligate să îl despăgubească pe cumpărător, în limita preţului plătit de acesta, respectiv societatea comercială, după caz, pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societăţii a unor obligaţii de conformare cu normele privind protecţia mediului sau a unor răspunderi datorate poluării mediului din activităţi trecute, care nu au fost prevăzute în dosarul de prezentare ori în prospectul de ofertă publică. Statul garantează plata de către instituţiile publice implicate a despăgubirilor prevăzute mai sus. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(3) sunt aplicabile şi în cazul vânzării de active, atâta timp cât asemenea active fac parte din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii autonome ce desfăşoară o activitate calificată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca având un impact negativ asupra mediului. (6) În toate cazurile societatea comercială este obligată să îl despăgubească pe cumpărător pentru prejudiciile suferite ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia a unor obligaţii de conformare cu normele privind protecţia mediului care nu au fost prevăzute în dosarul de prezentare a activului."42. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Salariaţii societăţilor comerciale ale căror acţiuni fac obiectul transferului dreptului de proprietate beneficiază de masurile de protecţie sociala prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 48/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1998. (2) În cazul societăţilor comerciale care se privatizează şi care, potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, aplică masuri de restructurare ce determină concedieri colective, drepturile compensatorii datorate salariaţilor disponibilizaţi se suporta, în limitele şi în modalitatea prevăzute de lege, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. (3) Beneficiază de masurile de protecţie prevăzute la alin. (2) şi salariaţii societăţilor comerciale la care societăţile comerciale care se privatizează deţin participaţii de cel puţin 50% din numărul total de acţiuni. (4) Salariaţii disponibilizaţi din societăţile comerciale private la data prezentei legi, care aplică masuri de restructurare aprobate prin hotărâri ale adunărilor generale ale acţionarilor, beneficiază de plăţi compensatorii din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 19-22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998. (5) Prevederile alin. (2) se aplică şi societăţilor comerciale la care instituţiile publice implicate vând nu mai puţin de o treime din numărul total de acţiuni pe pieţele de capital organizate, numai dacă prospectul de ofertă conţine informaţii referitoare la disponibilizările de personal. (6) Salariaţii disponibilizaţi vor beneficia de masurile prevăzute în programele de recalificare şi reintegrare profesională finanţate din fondul special constituit în acest scop la dispoziţia Guvernului, potrivit art. 9 alin. (4)."43. După capitolul V se introduc capitolele V^1 - V^3 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL V^1Situaţia unor imobile deţinute de societăţile comerciale care fac obiectul privatizăriiArt. 32^1. - (1) Societăţile comerciale care deţin terenuri ce sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu obiectul lor de activitate şi al căror regim juridic urmează să fie clarificat vor continua să folosească aceste terenuri până la clarificarea regimului lor juridic. (2) Societăţile comerciale se privatizează fără a include în capitalul social valoarea terenului prevăzut la alin. (1). (3) După clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca aparţinând domeniului public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, rămân în folosinţă societăţilor comerciale privatizate sau care urmează a fi privatizate, pe baza unei concesiuni acordate de autoritatea competenta, pentru perioada maximă prevăzută de lege. Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, metoda, procedura şi documentaţia necesare pentru acordarea concesiunilor vor fi prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Terenurile clasificate ca aparţinând domeniului privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, pot fi concesionate în condiţiile prevăzute mai sus, închiriate sau oferite societăţii comerciale spre a fi cumpărate. (4) Criteriile generale pentru stabilirea redevenţei, a chiriei şi a preţului de vânzare se determină prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 32^2. - (1) Capitalul social al societăţilor comerciale cărora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majorează de drept cu valoarea terenurilor menţionate în certificat. (2) Administratorii sunt obligaţi să înregistreze majorarea capitalului social la registrul comerţului în termen de 60 de zile de la data emiterii certificatului, societatea comercială fiind scutită de plata taxelor şi a oricăror alte obligaţii legate de această operaţiune. (3) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmata, anterior privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se eliberează după privatizare, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul căruia se vor emite acţiuni suplimentare ce vor reveni de drept instituţiei publice implicate. Cumpărătorul are un drept de opţiune la cumpărarea de la instituţia publică implicată, la un preţ convenit în contractul iniţial de vânzare a acţiunilor ori, în lipsa unei clauze în acest sens, la preţul plătit de cumpărător pentru pachetul iniţial de acţiuni, reactualizat în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea acestei ordonanţe de urgenţă, a unui număr de acţiuni suplimentare reprezentând un procent din acţiunile nou-emise egal cu cota de participare a cumpărătorului la capitalul social la data când s-a emis certificatul sau la data achiziţionării pachetului iniţial de acţiuni, după caz. Cumpărătorul îşi poate exercita această opţiune în termen de două luni de la data înregistrării majorării capitalului social. Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor nou-emise are loc în momentul plăţii integrale a acţiunilor. (4) Până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de opţiune, drepturile de vot conferite de acţiunile emise în conformitate cu prevederile alin. (3) sunt suspendate. (5) Adunarea generala care decide emiterea acţiunilor suplimentare corespunzătoare valorii terenului poate să hotărască convertirea automată a acestora în acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot, pe data expirării termenului de exercitare a dreptului de opţiune ori, după caz, la data rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor.Art. 32^3. - Orice alt acţionar al societăţii comerciale, care nu este parte la un contract de vânzare-cumpărare de acţiuni care să prevadă altfel, poate să exercite dreptul de opţiune prevăzut la art. 32^2 alin. (3) în aceleaşi condiţii şi în schimbul aceluiaşi preţ ca şi cumpărătorul.Art. 32^4. - (1) Instituţiile publice implicate asigura repararea prejudiciilor cauzate societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat. (2) Instituţiile publice implicate vor plăţi societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) o despăgubire care să reprezinte echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de societatea comercială către foştii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (3) Despăgubirea prevăzută la alin. (2) se stabileşte de comun acord cu societăţile comerciale, iar în caz de divergenţă, prin justiţie. (4) Imobilele preluate de stat în baza unor legi, acte administrative sau hotărâri judecătoreşti de confiscare, constând în terenuri şi clădiri evidenţiate în patrimoniul societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare, în absenţa cărora realizarea obiectului de activitate al acestor societăţi comerciale este împiedicată în asemenea măsura încât, ca urmare a acestei restituiri, societatea comercială nu ar mai putea să-şi continue activitatea şi ar urma să fie supusă dizolvării şi lichidării, nu vor fi restituite în natură. (5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitiva şi irevocabilă societăţile comerciale sunt obligate la plata echivalentului bănesc al imobilelor, instituţiile publice implicate vor plăţi direct fostului proprietar suma prevăzută în hotărâre. (6) Statul garantează îndeplinirea de către instituţiile publice implicate a obligaţiilor prevăzute în prezentul articol.  +  Capitolul V^2 Dispoziţii speciale privind închiderea operaţională şi vânzarea activelor nerentabile, fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării  +  Secţiunea I Închiderea operaţională şi vânzarea activelor nerentabileArt. 32^5. - Vor fi supuse închiderii operaţionale toate activele pentru care din procesul de exploatare şi valorificare a produselor şi serviciilor pe care le realizează nu se pot recupera cel puţin cheltuielile aferente, cu excepţia celor a căror exploatare nu poate fi oprită în temeiul unor dispoziţii legale ori care sunt integrate într-un proces tehnologic complex, dacă pe ansamblul exploatării acestuia se realizează profit. În acest scop este interzisă compensarea pierderilor dintr-un sector de activitate al societăţii comerciale cu veniturile obţinute din alt sector. Nu se considera compensare cota-parte cu care sectorul care are pierderi a contribuit la realizarea acestor venituri.Art. 32^6. - (1) Activele închise operaţional sunt supuse în mod obligatoriu vânzării, iar salariaţii vor fi disponibilizaţi, cu acordarea drepturilor compensatorii prevăzute de lege. (2) Consiliul de administraţie are obligaţia de a publica anunţul de vânzare şi data ţinerii licitaţiei pentru vânzarea activului, în termen de cel mult 60 de zile de la data luării deciziei de închidere operaţională, sub sancţiunea răspunderii pentru daunele aduse societăţii comerciale.Art. 32^7. - (1) Vânzarea activului se face pe baza de licitaţie publică cu strigare, potrivit prevederilor normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Dacă activul nu poate fi vândut, acesta va fi dezmembrat şi/sau casat. (3) Sumele rezultate din vânzarea activului la licitaţie sau din valorificarea în urma dezmembrării şi/sau casării se utilizează potrivit art. 26 alin. (2) şi (3).  +  Secţiunea a II-a Dispoziţii comune privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidareaArt. 32^8. - În scopul accelerării procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine cel puţin 50% +1 din capitalul social, fuziunea, divizarea, dizolvarea voluntară şi lichidarea sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol.Art. 32^9. - (1) Reprezentanţii instituţiilor publice implicate în adunarea generala a acţionarilor din societăţile comerciale prevăzute la art. 32^8 vor solicita consiliului de administraţie să pregătească şi să supună adunării generale o evaluare a posibilităţilor şi a consecinţelor economice ale fuziunii, divizării sau dizolvării şi lichidării societăţii comerciale, precum şi proiectul hotărârii de fuziune, divizare sau dizolvare. (2) Consiliul de administraţie va convoca adunarea generala a acţionarilor, care se va întruni în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării prevăzute la alin. (1) pentru a decide asupra fuziunii sau divizării ori în termen de cel mult 30 zile de la aceeaşi dată pentru a hotărî asupra dizolvării şi lichidării, precum şi pentru a aproba, în fiecare caz în parte, proiectele actelor adiţionale ori constitutive necesare. (3) Convocarea va fi publicată într-un cotidian naţional de largă difuzare şi într-unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii comerciale, cu cel puţin 15 zile înainte de data întrunirii adunării generale. (4) În cazul în care pe ordinea de zi figurează dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale, consiliul de administraţie este obligat să pregătească şi să pună la dispoziţie acţionarilor, la sediul societăţii, cu cel puţin 3 zile înainte de data ţinerii adunării generale, situaţia detaliată a tuturor debitelor societăţii, cu indicarea creditorilor şi a termenului la care creanţele acestora au devenit sau vor deveni scadente. (5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesara prezenta acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile se iau cu majoritatea absolută a voturilor. (6) În termen de două zile de la data adoptării sale, hotărârea adunării generale a acţionarilor se depune la registrul comerţului şi se publică într-un cotidian naţional de largă difuzare şi, după caz, într-un cotidian internaţional, precum şi prin mijloace electronice.Art. 32^10. - (1) Societăţile comerciale prevăzute la art. 32^8 se dizolvă de drept în cazul în care au datorii neonorate în termen de 60 de zile de la scadenţă - cu excepţia celor din salarii - şi care, însumate, depăşesc 50% din activ. (2) Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, până la data de 1 ianuarie 2000 dispoziţiile acestui articol se aplică numai societăţilor comerciale care au datorii neonorate în termen de 60 de zile de la scadenţă - cu excepţia celor din salarii - şi care, însumate, depăşesc 120% din activ, iar în perioada 1 ianuarie-1 august 2000, numai societăţilor comerciale ale căror datorii sus-menţionate depăşesc 85% din activ. (3) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv de la data de 1 ianuarie 2000 ori 1 august 2000, conform distincţiilor stabilite la alin. (2), reprezentanţii instituţiilor publice implicate în adunarea generala a acţionarilor vor solicita comisiei de cenzori să întocmească şi să prezinte consiliului de administraţie al societăţii comerciale, în termen de 30 de zile, un raport privind situaţia datoriilor restante ale acesteia. (4) În termen de 20 de zile de la primirea raportului comisiei de cenzori consiliul de administraţie va convoca adunarea generala a acţionarilor în vederea constatării dizolvării de drept a societăţii comerciale şi începerii procedurii de lichidare. Prevederile art. 32^9 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător. (5) În cazul societăţilor comerciale de interes strategic sau al celor aflate într-un stadiu avansat al procesului de privatizare, Guvernul va putea decide, la propunerea instituţiei publice implicate, continuarea activităţii societăţii comerciale până la o dată ulterioară.Art. 32^11. - În termen de 30 de zile de la data la care adunarea generala a aprobat fuziunea sau divizarea ori dizolvarea voluntară sau a constatat intervenită dizolvarea de drept a societăţii, consiliul de administraţie va definitiva documentele necesare. Hotărârea consiliului de administraţie emisa în acest scop va menţiona şi termenul prevăzut la art. 32^29, în care acţionarii minoritari şi/sau creditorii comerciali pot formula cerere în anulare sau, după caz, opoziţie.Art. 32^12. - (1) Hotărârea consiliului de administraţie prevăzută la art. 32^11 şi, după caz, actele adiţionale sau constitutive, semnate de preşedintele consiliului, se depun la registrul comerţului, împreună cu celelalte documente necesare, în vederea înregistrării, într-o singura etapa, a menţiunilor privind fuziunea sau divizarea, respectiv a menţiunii privind dizolvarea societăţii. (2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică potrivit art. 32^9 alin. (6), care se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a III-a LichidareaArt. 32^13. - (1) În termen de 5 zile de la publicarea hotărârii de dizolvare şi lichidare, prevăzută la art. 32^9 alin. (6) ori, după caz, la art. 32^10 alin. (4), consiliul de administraţie este obligat să o notifice, prin curier poştal rapid, cu confirmare de primire, creditorilor cunoscuţi ai societăţii şi să publice două anunţuri consecutive într-un cotidian naţional de largă difuzare şi, după caz, într-un cotidian internaţional, precum şi prin mijloace electronice. În notificare şi în anunţuri se precizează valoarea totală a datoriilor societăţii, astfel cum rezultă din evidenţele sale financiar-contabile, creanţele care se compensează total sau parţial cu debite ale creditorului faţă de societate, ordinea de preferinţă a creanţelor stabilită conform art. 32^21 alin. (1), precum şi termenul limita în care creditorii îşi pot manifesta intenţia valorificării creanţelor potrivit prevederilor prezentului capitol, prin depunerea unei declaraţii de creanţe, chiar mai înainte de a ajunge la scadenţă. Acest termen nu va putea fi mai mic de 15 zile şi nu va putea depăşi 20 de zile de la data publicării ultimului anunţ. (2) Creditorii care depun declaraţii de creanţe alcătuiesc asociaţia creditorilor, în cadrul căreia hotărârile se adoptă cu majoritate absolută de voturi. Votul fiecărui creditor este proporţional cu ponderea creanţei sale în totalitatea creanţelor aparţinând creditorilor asociaţi. Asociaţia creditorilor nu constituie persoană juridică. Organizarea şi funcţionarea asociaţiei creditorilor vor fi reglementate prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Dreptul de a contesta existenţa sau întinderea unei creanţe ori rangul acesteia în ordinea de preferinţă se stinge în termen de 20 de zile de la publicarea ultimului anunţ.Art. 32^14. - (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică şi societăţilor prevăzute la art. 20 din Legea nr. 64/1995, cu excepţia cazului în care tribunalul admite în principiu lichidarea societăţii şi repartizarea activului în condiţiile Legii nr. 64/1995, la cererea creditorilor care, împreună sau separat, deţin creanţe reprezentând cel puţin 51% din totalul datoriilor evidenţiate în situaţiile financiar-contabile ale societăţii şi care au depus declaraţii de creanţe. Cererea se introduce în termen de 20 de zile de la data publicării ultimului anunţ prevăzut la art. 32^13 alin. (1), sub sancţiunea decăderii. În astfel de situaţii dispoziţiile privitoare la reorganizarea societăţii insolvabile nu se aplică. (2) În ziua următoare expirării termenului prevăzut la alineatul precedent societatea supusă lichidării va depune la tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul situaţia la zi a tuturor debitelor înregistrate în evidenţele sale financiar-contabile, indiferent de data scadentei acestora, precum şi situaţia centralizata a tuturor declaraţiilor de creanţe, depuse în conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1). (3) În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) preşedintele tribunalului sau, după caz, judecătorul desemnat în acest scop va hotărî în camera de consiliu, fără citarea părţilor, asupra admisibilităţii în principiu a cererii creditorilor. Hotărârea se motivează în toate cazurile şi poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.Art. 32^15. - (1) Nici o dobândă, penalitate, majorare de întârziere sau cheltuială similară nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerţului. (2) Pe aceeaşi dată se suspendă judecata tuturor acţiunilor în pretenţii, judiciare sau extrajudiciare, îndreptate împotriva societăţii, termenele de prescripţie a acţiunilor de realizare a creanţelor aparţinând creditorilor acesteia, precum şi orice procedură de executare silita pornită împotriva ei, acestea urmând a fi reluate în cazul în care adunarea generala a acţionarilor revine asupra hotărârii de lichidare. Adunarea generala nu va putea reveni asupra măsurii de lichidare, dacă a hotărât închiderea operaţională totală a societăţii sau dacă societatea s-a dizolvat de drept, potrivit art. 32^10.Art. 32^16. - (1) Lichidatorul se numeşte de către instituţia publică implicată, pe baza de licitaţie, în termen de 60 de zile de la data depunerii hotărârii de dizolvare la registrului comerţului. (2) Agentul de privatizare care exercita atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societatea comercială supusă lichidării poate îndeplini funcţia de lichidator, potrivit mandatului acordat sau pe baza unei solicitări adresate instituţiei publice implicate, fără a mai fi necesara organizarea unei licitaţii. (3) Contractul de angajare a lichidatorului va fi semnat şi va intra în vigoare în termen de două zile de la adjudecarea licitaţiei, sub sancţiunea nulităţii. (4) Lichidatorul va intra în funcţie după depunerea semnăturii la registrul comerţului şi a specimenului de semnătură în banca, în ziua următoare semnării contractului sau de angajare. (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în funcţie a lichidatorului se va efectua predarea-preluarea patrimoniului şi a documentelor societăţii, potrivit prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, care va fi certificată de către cenzori. La data îndeplinirii acestei formalităţi funcţia administratorilor încetează. (6) În cazul admiterii în principiu a cererii formulate de creditori în temeiul art. 32^14 alin. (1), numirea lichidatorului potrivit prezentului articol va fi supusă validării de către judecătorul-sindic.Art. 32^17. - Lichidatorul are obligaţia ca, în cel mult 15 zile de la data intrării în funcţie, să întocmească tabelul de creanţe ce se depune la sediul societăţii pentru a putea fi consultat de către creditori.Art. 32^18. - (1) În cazul în care intervine o cauza de încetare a contractului de angajare a lichidatorului, acesta ori, după caz, succesorul sau în drepturi este obligat să notifice de îndată situaţia apărută instituţiei publice implicate, cu excepţia cazului în care aceasta i-a notificat cauza de încetare a contractului. (2) În cazul societăţilor dizolvate de drept potrivit art. 32^10, instituţia publică implicată va putea cere rezilierea contractului de angajare a lichidatorului şi la solicitarea temeinic justificată a asociaţiei creditorilor. (3) În situaţia încetării contractului de angajare a lichidatorului, instituţia publică implicată va proceda fie la numirea în calitate de lichidator a următorului clasat în urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor art. 32^16, fie la numirea unui mandatar special care să administreze patrimoniul societăţii până la numirea unui nou lichidator în conformitate cu dispoziţiile art. 32^16 , dar nu mai mult de 60 de zile de la data încetării funcţiei lichidatorului al cărui mandat a încetat. (4) Dispoziţiile art. 32^16 alin. (4), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător în situaţiile prevăzute la alin. (3). (5) Lichidatorul al cărui contract a încetat, până la predarea patrimoniului către mandatarul special sau către noul lichidator, ori mandatarul special, pe timpul îndeplinirii funcţiei sale, nu poate efectua nici un act de lichidare şi nici o operaţiune asupra patrimoniului societăţii, cu excepţia actelor de conservare şi administrare.Art. 32^19. - (1) Vânzarea bunurilor se face pe baza de licitaţie deschisa cu strigare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Bunurile se adjudeca la cel mai mare preţ oferit. (3) Contractul de vânzare a bunului adjudecat se încheie, sub sancţiunea nulităţii, în termen de 5 zile de la data adjudecării licitaţiei. Lichidatorul poate prelungi acest termen cu cel mult 5 zile. (4) Contractul va putea prevedea plata preţului bunurilor în rate, cu condiţia ca plata ratelor să fie asigurată în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Prevederile art. 32^7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.Art. 32^20. - (1) Creditorii, cu excepţia acţionarilor, îşi pot depune creanţă drept preţ, în condiţiile prevăzute de normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Bunurile sau activele asupra cărora poarta un privilegiu, un drept de gaj sau de ipoteca pot fi adjudecate numai în contul creanţei privilegiate sau garantate prin gaj sau ipoteca, în afară de cazul în care creditorul având rang util şi necontestat renunţă în scris la dreptul sau. (3) Prin adjudecarea bunurilor în contul creanţelor nu se poate aduce atingere ordinii de preferinţă prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.Art. 32^21. - (1) Pentru acoperirea pasivului social lichidatorul va efectua plăţi în contul creanţelor creditorilor, indiferent dacă acestea sunt sau nu ajunse la scadenţă, din sumele obţinute în urma vânzării bunurilor mobile şi imobile ale societăţii şi a valorificării creanţelor faţă de terţi, în următoarea ordine de preferinţă: a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vânzării sau îndeplinirii procedurii de lichidare; b) pentru achitarea salariilor; c) pentru realizarea creanţelor creditorilor în favoarea cărora societatea a constituit un drept de gaj sau de ipoteca asupra bunurilor sale mobile sau imobile, din sumele obţinute prin vânzarea acestor bunuri; aceste prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte privilegiile speciale; d) în contul creanţelor statului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenite din impozite, taxe şi alte obligaţii fiscale stabilite conform legii, din contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi la fondurile speciale; e) în contul creanţelor statului, provenite din sumele plătite de către Ministerul Finanţelor pentru garanţiile la credite interne şi externe executate, precum şi pentru credite externe contractate direct de stat, din care s-au făcut subîmprumuturi; f) în contul creanţelor rezultând din împrumuturi acordate de stat, inclusiv în contul creanţelor rezultate din împrumuturile acordate pentru plata gazelor şi a energiei electrice, conform reglementarilor în vigoare la data acordării împrumutului; g) în contul creditorilor chirografari; h) în contul acţionarilor. (2) Creanţele rezultate din contractele de vânzare de bunuri ale societăţii cu plata în rate şi garanţiile ce le însoţesc se pot cesiona creditorilor în contul sumelor cuvenite acestora; creditorii vor notifica cumpărătorului şi garantului preluarea contractului şi a garanţiei. (3) Repartizarea către creditorii prevăzuţi la lit. a)-g) a sumelor rezultate din vânzare se efectuează la fiecare 3 luni, iar către creditorii menţionaţi la lit. h), numai după satisfacerea integrala a tuturor celorlalte creanţe. (4) Nici o distribuire de sume către creditori nu se va putea face mai înainte de rămânerea definitiva a hotărârilor prin care s-au soluţionat cererile formulate în conformitate cu art. 32^13 alin. (3) ori de la soluţionarea recursului prevăzut la art. 32^14 alin. (3).Art. 32^22. - Lichidatorul este împuternicit să efectueze cheltuieli şi să disponibilizeze personal în limitele necesare pentru funcţionarea societăţii şi să urmărească realizarea creanţelor acesteia faţă de terţi. Eventualele disponibilităţi existente la finele perioadei de lichidare, care nu rezultă din vânzarea bunurilor la licitaţii, se împart în ordinea prevăzută pentru repartizarea sumelor rezultate din licitaţii.Art. 32^23. - (1) Creditorii pot constitui provizioane deductibile fiscal pentru acoperirea pierderilor rezultate din nerealizarea totală sau parţială a creanţelor din sumele repartizate în urma lichidării debitorului. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează pe baza unor certificate eliberate de lichidator, la închiderea lichidării, creditorilor neîndestulaţi, care vor avea înscrisă diferenţa de creanţă rămasă neacoperită. (2) Creditorii ale căror creanţe au fost prezentate după expirarea termenului de depunere a declaraţiilor de creanţe, dar nu mai târziu de închiderea lichidării, vor lua parte la distribuire în mod proporţional numai din sumele eventual ramase după plata creanţelor înregistrate în termen. În acest caz prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.Art. 32^24. - (1) După distribuirea sumelor rezultate din valorificarea tuturor bunurilor societăţii, creditorii ale căror creanţe nu au fost acoperite integral, lichidatorul sau camera de comerţ şi industrie teritorială pot sesiza tribunalul competent în vederea anulării unor acte juridice ale societăţii sau angajării răspunderii membrilor organelor de conducere ale acesteia. (2) Soluţionarea acestor acţiuni va profita creditorilor prevăzuţi la art. 32^23.Art. 32^25. - (1) În termen de 20 de zile de la ultima licitaţie cenzorii întocmesc şi supun aprobării instituţiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operaţiunilor lichidării. Aprobarea raportului are ca efect liberarea lichidatorului. (2) După aprobare, lichidatorul va asigura depunerea raportului la sediul societăţii pentru informarea acţionarilor, iar după 15 zile de la depunere, înregistrarea acestuia la registrul comerţului, data la care societatea se radiază de drept fără nici o altă formalitate.Art. 32^26. - Actele, registrele şi stampila societăţii se predau de lichidator instituţiei publice implicate, care poate continua, pe cont propriu şi în interes propriu, urmărirea creanţelor societăţii faţă de terţi, ramase neexecutate la data lichidării.Art. 32^27. - La data radierii societăţii din registrul comerţului încetează de drept orice acţiune îndreptată împotriva acesteia.  +  Capitolul V^3 Soluţionarea litigiilorArt. 32^28. - Termenul de prescripţie pentru introducerea cererii prin care se ataca o operaţiune sau un act prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă ori se valorifica un drept conferit de aceasta este de 3 luni de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenţa operaţiunii sau actul atacat ori de la data naşterii dreptului.Art. 32^29. - Termenul de prescripţie pentru introducerea cererilor în anulare şi a opoziţiilor împotriva hotărârilor prevăzute la art. 32^9 este de 10 zile de la data publicării hotărârii consiliului de administraţie, adoptata în temeiul acestora. În cazul hotărârilor prevăzute la art. 32^10, termenul curge de la data publicării acestora în conformitate cu dispoziţiile art. 32^9 alin. (6).Art. 32^30. - (1) Cererea în anulare şi opoziţia nu suspendă executarea hotărârii atacate. La cerere, pentru motive întemeiate, instanţa poate decide suspendarea, dacă se depune o cauţiune egala cu 1% din valoarea capitalului social al societăţii comerciale supuse fuziunii, divizării sau lichidării ori, după caz, egala cu o pătrime din valoarea creanţei, dar nu mai mult de 200.000.000 lei. Cauţiunea se restituie numai în cazul admiterii acţiunii. Plafonul maxim al cauţiunii va putea fi reactualizat periodic prin hotărâre a Guvernului. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cererilor prevăzute la art. 32^13 alin. (3). În acest caz cauţiunea este de o pătrime din valoarea creanţei contestate, fără a depăşi plafonul maxim prevăzut la alin. (1).Art. 32^31. - (1) Cererile prevăzute la art. 32^13 alin. (3), la art. 32^28 şi la art. 32^29 sunt de competenta curţii de apel şi se judeca de urgenţă şi cu precădere. (2) Dacă sunt motive întemeiate pentru care părţile nu sunt în măsura să îşi prezinte apărările în mod complet, instanţa va putea, în mod excepţional, să acorde un termen în cunoştinţă de cel mult 7 zile. (3) Instanţa este obligată să pronunţe hotărârea în termen de 5 zile de la închiderea dezbaterilor şi să comunice părţilor hotărârea motivată în cel mult 10 zile de la pronunţare. (4) Hotărârea instanţei poate fi atacată numai cu recurs."44. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Constituie contravenţii la normele din prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni: a) nerespectarea regulilor de publicitate pentru vânzarea acţiunilor şi a activelor; b) neîntocmirea bilanţului de mediu în termenul prevăzut de lege; c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale în oferta de vânzare şi în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare şi în raportul de evaluare, cu scopul vădit de a influenta preţul de ofertă; d) neînregistrarea majorării de capital în termenul prevăzut de lege; e) atribuirea unui pachet de acţiuni unei persoane în dauna altor persoane care au formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare; f) divulgarea de informaţii confidenţiale unor terţi cu privire la intenţia de vânzare a unui portofoliu de acţiuni, în scopul influenţării preţului de ofertă sau pentru a favoriza un cumpărător potenţial în dauna altor persoane; g) nerespectarea termenelor şi a procedurii de întocmire şi eliberare a certificatului de sarcini fiscale; h) neîndeplinirea obligaţiei de a notifica actele şi faptele prevăzute la art. 14 alin. (10); i) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^6 alin. (2) pentru publicarea anunţului de vânzare a activelor nerentabile; j) omisiunea de a convoca adunarea generala a acţionarilor în termenul prevăzut la art. 32^9 alin. (2) sau la art. 32^10 alin. (4); k) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^10 alin. (3) pentru solicitarea raportului comisiei de cenzori ori a termenului prevăzut la art. 32^9 alin. (4), la art. 32^10 alin. (3) sau la art. 32^14 alin. (2) pentru depunerea situaţiei privind debitele societăţii; l) nepublicarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor ori ale consiliului de administraţie potrivit art. 32^9 alin. (6), art. 32^10 alin. (4) sau art. 32^12; m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^11 pentru definitivarea documentelor necesare fuziunii, divizării sau dizolvării societăţii; n) nerespectarea termenului de numire a lichidatorului; o) nerespectarea termenului de notificare a creditorilor şi de publicare a anunţurilor în conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1); p) nerespectarea de către lichidator sau, după caz, de către mandatarul special a termenelor prevăzute la art. 32^16 alin. (4) şi (5) şi la art. 32^17. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) cele prevăzute la lit. b)-f), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei; c) cele prevăzute la lit. g)-p), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sancţiunile se aplică individual personalului instituţiei publice implicate, evaluatorilor sau personalului autorităţii de mediu competente, al ministerului de resort, al Ministerului Finanţelor sau al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat competente, administratorilor, cenzorilor, mandatarilor speciali sau lichidatorilor societăţilor comerciale. (4) În cazul societăţilor de brokeri şi al agenţilor de privatizare, amenda va fi de la 1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi h)-p) se fac de către Ministerul Finanţelor împreună cu personalul autorităţii de mediu competente, dacă nu s-a întocmit un bilanţ de mediu, ori, după caz, de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. f), sau de către Departamentul de Control al Guvernului, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. g). (6) Amenzile prevăzute la alin. (2) se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. (7) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25, 26 şi 27."45. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:"Reguli speciale privind privatizarea anumitor societăţi comerciale"46. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În cazul privatizării societăţilor comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome şi în cazul altor societăţi comerciale de interes strategic, Guvernul are opţiunea de a păstra o acţiune nominativă de control al statului, stabilind totodată şi cine va exercita drepturile ce decurg din această calitate."47. După articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - (1) Privatizarea băncilor se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar. Vânzarea acţiunilor emise de societăţile bancare la care statul este acţionar se va desfăşura conform oricărei metode prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Privatizarea societăţilor comerciale din turism se desfăşoară potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism."48. După capitolul VII se introduce capitolul VII^1 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VII^1Agenţii de privatizareArt. 34^2. - (1) În scopul accelerării procesului de privatizare, instituţiile publice implicate pot delega unor agenţi de privatizare exerciţiul anumitor drepturi, inclusiv orice atribuţie prevăzută la art. 4^3 alin. (2), cu excepţia încheierii contractului de vânzare de acţiuni. Agenţii de privatizare vor prezenta, la cererea instituţiei publice implicate mandante, rapoarte cu privire la activităţile efectuate şi vor exercita în mod exclusiv pe perioada mandatului atribuţiile delegate. Mandatul se acorda în legătură cu privatizarea unei societăţi comerciale sau a unui grup de societăţi comerciale, cuprinse în programe speciale de privatizare prin hotărâre a Guvernului ori selectate în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În termen de 15 zile de la primirea propunerii de vânzare de acţiuni, formulata de agentul de privatizare, instituţia publică implicată mandantă este obligată să încheie contractul de vânzare de acţiuni sau să comunice motivul refuzului. În cazul nerespectării acestui termen, propunerea de contract este considerată acceptată şi agentul de privatizare este împuternicit să încheie contractul. (3) Agenţii de privatizare se pot grupa în baza unui contract de asociere temporara pe obiect sau a unui contract de societate cu răspundere limitată ori pe acţiuni. În cazul asocierilor temporare pe obiect, asociaţii desemnează asociatul coordonator, împuternicit să participe la procedura de selecţie în vederea acordării mandatului prevăzut în prezentul capitol.Art. 34^3. - În exercitarea atribuţiilor ce le revin, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în legătură cu o societate comercială sau cu un grup de societăţi comerciale, agenţii de privatizare acţionează în numele şi pe seama instituţiilor publice implicate şi au, potrivit mandatului acordat, toate drepturile aferente acţiunilor acestor societăţi comerciale, inclusiv exerciţiul puterilor şi beneficiile speciale acordate instituţiilor publice implicate prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin normele metodologice emise în aplicarea acesteia, cu excepţia dreptului la dividende şi a oricărui drept de preferinţă.Art. 34^4. - (1) Instituţia publică implicată va organiza, în condiţii de publicitate la nivel naţional şi internaţional, selectarea prin licitaţie a agenţilor de privatizare, cu care se vor încheia contracte de mandat, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Indiferent că acţionează individual ori asociaţi, agenţii de privatizare trebuie să întrunească anumite cerinţe minime de calificare, incluzând experienţă în privatizări internaţionale şi/sau în privatizări sau în alte tranzacţii din România, cu luarea în considerare a veniturilor brute sau, în cazul asocierilor, a veniturilor brute consolidate ale membrilor în anul anterior datei emiterii ofertei. (3) Guvernul va numi o comisie pentru evaluarea tehnică şi economică a ofertelor depuse de agenţii de privatizare. La evaluarea ofertelor se va avea în vedere, intre altele, şi nivelul onorariilor solicitate de agenţii de privatizare. Comisia are atribuţia de a întocmi procesul-verbal de licitaţie şi hotărârea de selectare a ofertei celei mai convenabile. (4) În cazul societăţilor comerciale de interes strategic, elementele esenţiale ale contractului de mandat se supun spre aprobare Guvernului. (5) Instituţia publică implicată încheie contractul de mandat în termen de 15 zile de la data hotărârii comisiei prevăzute la alin. (3).Art. 34^5. - (1) Onorariul agenţilor de privatizare include o componenta fixa şi componente variabile în funcţie de costurile efective şi de aducerea la îndeplinire a mandatului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Membrii asociaţi sunt răspunzători solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor prevăzute în contractul de mandat."49. Articolul 35 se abrogă.50. Articolul 37 se abrogă.51. Articolul 38 se abrogă.52. Articolul 40 se abrogă.53. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Prevederile cap. IV se aplică şi societăţilor comerciale cu răspundere limitată la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale sunt asociaţi, cu excepţia art. 13 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f). (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă privind vânzarea de active ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome se aplică şi în cazul vânzării activelor altor persoane juridice cu capital majoritar de stat, stabilite prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul 21. Vânzările de acţiuni şi vânzările de active aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate.2. Privatizarea societăţilor comerciale de interes strategic, precum şi a societăţilor comerciale înfiinţate conform Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, ale căror acţiuni sunt în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului la data intrării în vigoare a prezentei legi, se va efectua în continuare de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, cu excepţia cazului în care Guvernul decide altfel.3. În cazul societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, a regiilor autonome de interes local, atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) se vor exercita de către instituţia publică implicată în al cărei portofoliu se află acţiunile emise de acestea.4. Administratorii societăţii comerciale căreia i s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt obligaţi să înregistreze la registrul comerţului majorarea de drept a capitalului social potrivit art. 32^2 alin. (1), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societatea comercială fiind scutită de plata taxelor şi a oricăror alte obligaţii legate de această operaţiune.5. Toate societăţile comerciale, indiferent de structura capitalului social, cărora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor întocmi şi vor înainta ministerelor de resort, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, documentaţiile necesare în vederea eliberării certificatului.6. Ministerele de resort vor elibera societăţilor comerciale prevăzute la pct. 5 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi vor transmite Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului o copie de pe certificat în termen de 5 zile de la data emiterii acestuia.7. Prevederile secţiunii a III-a a cap. V^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 se aplică şi societăţilor la care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este în curs procedura de lichidare voluntară potrivit Legii nr. 31/1990.8. Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni: a) neînregistrarea majorării capitalului în termenul prevăzut la pct. 4; b) neremiterea documentaţiei necesare pentru întocmirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termenul prevăzut la pct. 5; c) neîntocmirea şi/sau necomunicarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termenul prevăzut la pct. 6.Constatarea şi sancţionarea acestor contravenţii se efectuează potrivit art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997.9. Dispoziţiile prezentului titlu nu se aplică pentru terenurile care intra sub incidenţa art. 9, art. 22, art. 35 alin. (2), art. 38, art. 39, art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 şi art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.  +  Articolul 31. La data intrării în vigoare a prezentului titlu se abrogă art. 7-9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 151/1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.2. În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României Guvernul va aproba normele metodologice, regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, precum şi strategia de privatizare pentru anul 1999.3. În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu Guvernul va aproba lista cuprinzând societăţile comerciale de interes strategic.4. Prezentul titlu intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, cu excepţia art. III pct. 2 care intra în vigoare la data publicării legii.5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Titlul IIModificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing*)----------------  +  Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părţi, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rata de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing, locatorul/finanţatorul se obliga să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achita toate obligaţiile asumate prin contract. (2) Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe banda audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor."2. După articolul 1 se introduc articolele 1^1 şi 1^2 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) valoare de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie; b) valoare totală reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduală; c) valoare reziduală reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator; d) rata de leasing reprezintă:- în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de leasing. Dobândă de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piaţa românească;- în cazul leasingului operaţional, cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de către părţile contractante; e) leasing financiar este operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii:1. riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;2. părţile au prevăzut expres ca la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;3. utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaţa) pe care acesta o are la data la care opţiunea poate fi exprimată;4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normată de utilizare a bunului, chiar dacă, în final, dreptul de proprietate nu este transferat; f) leasing operaţional este operaţiunea de leasing care nu îndeplineşte nici una dintre condiţiile prevăzute la lit. e).Art. 1^2. - (1) În cadrul unei operaţiuni de leasing poate avea calitatea de finanţator o societate de leasing, persoană juridică română sau străină. (2) Calitatea de utilizator o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În cadrul operaţiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-şi alege, cu acordul societăţii de leasing, furnizorul, precum şi societatea care va asigura bunul."4. După articolul 3 se introduce capitolul I^1 "Contractul de leasing", cu articolele 3^1-3^3, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL I^1Contractul de leasingArt. 3^1. - (1) Contractul de leasing trebuie să cuprindă minimum următoarele elemente: a) părţile în contractul de leasing:- locatorul/finanţatorul;- utilizatorul; b) descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing; c) valoarea totală a contractului de leasing; d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora; e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului; f) clauza privind obligaţia asigurării bunului. (2) Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1), următoarele: a) valoarea iniţială a bunului; b) clauza privind dreptul de opţiune al utilizatorului cu privire la cumpărarea bunului şi la condiţiile în care acesta poate fi exercitat. (3) Părţile pot conveni şi alte clauze.Art. 3^2. - Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an.Art. 3^3. - Contractele de leasing constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu preda bunul în următoarele situaţii:- la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării bunului sau a prelungirii contractului;- în cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Locatorul/finanţatorul se obliga: a) să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesităţilor; b) să încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta; c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie; d) să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului, care consta în posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achiziţionarea ori restituirea bunului; e) să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în condiţiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale; f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Utilizatorul se obliga: a) să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing; b) să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze; c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul finanţatorului; d) să efectueze plăţile cu titlu de rata de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la termenele prevăzute în contractul de leasing; e) să suporte cheltuielile de întreţinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing; f) să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu titlu de rata de leasing până la achitarea integrala a valorii contractului de leasing; g) să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing; h) să îl informeze pe finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venită din partea unui terţ; i) să nu aducă modificări bunului fără acordul finanţatorului; j) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing."7. Articolul 6 se abrogă.8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În temeiul contractului de leasing utilizatorul are următoarele drepturi: a) de acţiune directa asupra furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind livrarea, calitatea, asistenţă tehnică, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie; b) de a exercita acţiunile posesorii faţă de terţi."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Drepturile reale ale finanţatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situaţia în care utilizatorul se află în reorganizare judiciara şi/sau faliment, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare. (2) Dacă utilizatorul se află în dizolvare şi/sau lichidare, dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată."10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În cazul în care utilizatorul refuza să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing sau dacă se află în stare de reorganizare judiciara şi/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese. (2) Finanţatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului."11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În cazul în care utilizatorul nu executa obligaţia de plată a ratei de leasing timp de două luni consecutive, finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul, să plătească ratele scadente, cu daune-interese, dacă în contract nu se prevede altfel."12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Dacă finanţatorul nu respectă dreptul de opţiune al utilizatorului, acesta datorează daune-interese în cuantum egal cu valoarea reziduală a bunului sau cu valoarea să de circulaţie, calculată la data expirării contractului de leasing."13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Dacă în timpul derulării contractului de leasing finanţatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finanţator, noul finanţator este legat de aceleaşi obligaţii contractuale ca şi vânzătorul, care rămâne garant al îndeplinirii obligaţiilor faţă de utilizator."14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesia bunului finanţatorul este exonerat de orice răspundere faţă de terţi pentru prejudiciile provocate prin folosinţa bunului de către utilizator."15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Societăţile de leasing, persoane juridice române, se înfiinţează şi funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (2) Societăţile de leasing sunt societăţi comerciale care au în obiectul de activitate desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social minim, subscris şi vărsat integral la înfiinţare, de 500 milioane lei."16. Literele a), b) şi c) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul încheierii contractului de leasing; b) suma totală a ratelor de leasing aferente contractului într-un exerciţiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, dacă părţile au prevăzut în contract actualizarea periodică a ratelor:- pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare şi de dobândă de leasing aferenta, eşalonată pe perioada derulării contractului; achiziţiile de mijloace fixe sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizării în conformitate cu actele normative în vigoare;- pentru leasingul operaţional rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de părţi şi de amortizarea unei părţi din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de părţi, de comun acord, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare; c) calculul şi evidenţierea amortizării bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, în cazul leasingului operaţional, de către finanţator, iar în cazul leasingului financiar, de către utilizator."17. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care intervin schimbări în ceea ce priveşte sediul utilizatorului sau al finanţatorului ori schimbări cu privire la situaţia juridică a bunului, finanţatorul şi utilizatorul trebuie să procedeze la rectificare în Cartea funciară şi la oficiul registrului comerţului."18. Alineatul (3) al articolului 16 se abrogă.19. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Societăţile de leasing care perfectează un contract de leasing având ca obiect utilizarea unei construcţii sau realizarea şi utilizarea unei construcţii pot dobândi: a) dreptul de folosinţă sau de achiziţie a terenului pe care se efectuează lucrarea de către antreprenor; b) dreptul irevocabil de achiziţie a construcţiei la expirarea contractului de leasing."20. După articolul 24 se introduc articolele 24^1 şi 24^2 cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - Veniturile obţinute de nerezidenţi sub forma de dobândă sau de redevenţă (rata de leasing) stabilită de către părţile contractante, în cazul contractelor de leasing financiar sau operaţional, se impun în România, prin reţinere la sursa, potrivit prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei interne, după caz. În cazul contractelor de leasing operaţional încheiate cu persoane nerezidente, redevenţă înseamnă beneficiul stabilit de părţi sau toată cota de leasing (rata de leasing), dacă prin contract nu se identifica partea de beneficiu.Art. 24^2. - Cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile fiscal de către partea obligată prin contract să plătească primele de asigurare."21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Bunurile mobile care sunt introduse în ţară de către utilizatori, persoane fizice sau juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societăţi de leasing, persoane juridice străine, se încadrează în regimul vamal de admitere temporara, pe toată durata contractului de leasing, cu exonerarea totală de la obligaţia de plată a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale. (2) Bunurile mobile care sunt introduse în ţară de societăţile de leasing, persoane juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice române, se încadrează în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata a sumelor aferente tuturor drepturilor de import. (3) În cazul în care utilizatorul, din vina societăţii de leasing sau a furnizorului, nu şi-a exercitat dreptul de opţiune prevăzut în contract, privind prelungirea termenului de leasing sau achiziţia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat să plătească taxele vamale la valoarea reziduală a bunului, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului. (4) În cazul achiziţionării bunurilor introduse în ţară în condiţiile alin. (1) şi (2), utilizatorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului. (5) Termenul în cadrul căruia bunurile urmează să fie restituite sau să primească o noua destinaţie vamală este cel convenit intre părţi prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în ţară a bunului. (6) Subansamblurile şi componentele introduse în ţară de societăţile de leasing în scopul producerii de bunuri care vor face obiectul unor contracte de leasing sunt exceptate de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată."  +  Articolul 51. Contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea.2. În termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României societăţile de leasing au obligaţia de a-şi majora capitalul social, astfel încât să aibă un capital minim subscris şi vărsat de minimum 500 milioane lei.3. În cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la alin. 2 societatea de leasing responsabilă nu va mai avea dreptul să efectueze operaţiuni de leasing.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice privind contabilitatea operaţiunilor de leasing în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 7Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezentul titlu, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Titlul IIIModificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată*)--------------  +  Articolul 8Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Litera i) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"i) clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii de către organele statutare, controlul acesteia de către acţionari, precum şi documentele la care aceştia vor putea să aibă acces pentru a se informa şi a-şi exercita controlul;"2. După articolul 133 se introduc articolele 133^1 şi 133^2 cu următorul cuprins:"Art. 133^1. - (1) Intre şedinţele adunărilor generale, cel mult de două ori în cursul unui exerciţiu financiar, acţionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societăţii, consultând documentele prevăzute în actul constitutiv, în conformitate cu art. 8 lit. i). Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. În urma consultării acţionarii vor putea sesiza, în scris, consiliul de administraţie, care va trebui să le răspundă tot în scris, în termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării. (2) Dacă consiliul de administraţie nu va răspunde în termenul stabilit la alin. (1), acţionarii se vor putea adresa instanţei competente, care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere.Art. 133^2. - (1) Unul sau mai multi acţionari, deţinând cel puţin 10% din acţiunile reprezentând capitalul social, vor putea cere - individual sau împreună - instanţei să desemneze unul sau mai multi experţi, însărcinaţi să analizeze anumite operaţiuni din gestiunea societăţii şi să întocmească un raport, care să le fie înmânat şi, totodată, predat oficial cenzorilor societăţii, spre a fi analizat şi a se propune masuri corespunzătoare. (2) Onorariile experţilor vor fi suportate de societate, cu excepţia cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credinţă."3. După alineatul (2) al articolului 277 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) La societăţile existente, asociaţii pot modifica actul constitutiv, prevăzând în el documentele la care aceştia urmează să aibă acces, în sensul art. 8 lit. i)."  +  Titlul IVModificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului*)----------------  +  Articolul 9Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 3 octombrie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"Lege privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului"2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului, în încetare de plăţi, fie prin reorganizarea întreprinderii şi activităţii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la acoperirea pasivului, fie prin faliment."3. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea debitorului. (2) Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei societăţi bancare, pe baza de dispoziţii emise, în cursul procedurii de reorganizare, de debitor sau de judecătorul-sindic, iar în cursul falimentului, numai de judecătorul-sindic. (3) În lipsa disponibilităţilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, constituit din taxele plătite de persoanele fizice şi/sau juridice registrului comerţului pentru serviciile prestate de acesta. (4) Fondul prevăzut la alin. (3) va fi constituit prin majorarea cu 10% a taxelor percepute de oficiile registrului comerţului. (5) Acoperirea cheltuielilor de lichidare a societăţilor la care statul deţine pachetul de control se va face de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului din veniturile realizate din privatizare."4. Articolul 4 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Tribunalul şi judecătorul-sindic au îndatorirea să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege, precum şi realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la aceste acte şi operaţiuni."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia recursului prevăzut la art. 6, sunt de competenta exclusiva a tribunalului în jurisdicţia căruia se află sediul debitorului, care figurează în registrul comerţului, şi sunt exercitate de un judecător-sindic desemnat de către preşedintele tribunalului, în condiţiile art. 8."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Curtea de apel va fi instanţa de recurs, pentru hotărârile date de judecătorul-sindic, în baza art. 10. (2) Recursul va fi judecat în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea părţilor urmând a fi făcută prin publicitate, în condiţiile art. 95 din Codul de procedură civilă. (3) Prin derogare de la art. 300 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic, cu excepţia celei de respingere a contestaţiei debitorului - făcută în temeiul art. 26 alin. 5 -, nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs."7. Articolul 7 se abrogă.8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Judecătorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, de preşedintele tribunalului, dintre judecătorii desemnaţi ca judecători-sindici, în temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În îndeplinirea îndatoririlor sale judecătorul-sindic va putea desemna, prin incheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le şi retribuţia. Retribuţiile vor fi plătite în conformitate cu art. 3^1."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt: a) darea hotărârii de deschidere a procedurii; b) judecarea contestaţiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii; c) desemnarea, prin hotărâre, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestora, controlul asupra activităţii lor şi, dacă este cazul, înlocuirea lor; d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea; e) judecarea acţiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare cererii introductive; f) judecarea contestaţiilor debitorului ori ale creditorilor împotriva masurilor luate de administrator sau de lichidator; g) confirmarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după votarea lui de către creditori; h) hotărârea de a se continua activitatea debitorului, în caz de reorganizare; i) soluţionarea obiecţiilor la rapoartele semestriale şi la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului; j) darea hotărârii de închidere a procedurii."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii şi vor cuprinde, prin derogare de la art. 261 alin. 4 din Codul de procedură civilă, şi motivarea. În condiţiile legii ele vor putea fi atacate cu recurs."12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Creditorii cunoscuţi vor fi convocaţi de către administrator sau de lichidator ori de câte ori va fi necesar; adunarea creditorilor va fi convocată însă şi la cererea creditorilor deţinând creanţe în valoare de cel puţin 50% din valoarea totală a acestora. La prima şedinţă ei vor fi convocaţi de judecătorul-sindic, în condiţiile prevăzute la art. 28. (2) La şedinţele adunării creditorilor vor participa debitorul şi 2 delegaţi ai salariaţilor acestuia, votând pentru creanţele reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti. (3) De asemenea, la adunarea creditorilor va putea participa un reprezentant al camerei de comerţ şi industrie teritoriale. (4) Prima şedinţă a adunării creditorilor va fi prezidată de judecătorul-sindic, iar celelalte, de către administrator sau lichidator."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În cadrul şedinţelor adunării creditorilor aceştia vor avea dreptul să analizeze situaţia debitorului, masurile luate de administrator sau de lichidator şi efectele acestora şi să propună, motivat, şi alte masuri. (2) Planul de reorganizare sau de lichidare va fi supus votului adunării creditorilor, în condiţiile stabilite la art. 63 din prezenta lege."14. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În cadrul primei şedinţe adunarea creditorilor va alege, cu majoritate simpla, un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creanţe garantate şi cei chirografari, care se vor fi oferit voluntar. Dacă nu se va obţine această majoritate, comitetul va fi desemnat de judecătorul-sindic."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei îndreptăţiţi ca, atunci când nu a fost propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, să ceara judecătorului-sindic să ridice debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea. (2) Comitetul creditorilor poate fi autorizat de judecătorul-sindic să introducă acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial - făcute de debitor în frauda creditorilor -, atunci când astfel de acţiuni nu au fost introduse de administrator sau de lichidator."16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide angajarea unui administrator - persoană fizică sau societate comercială -, stabilindu-i şi retribuţia, indiferent dacă, prin hotărârea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic a desemnat un administrator. (2) Creditorii nemulţumiţi pot contesta această decizie în termen de 5 zile la judecătorul-sindic, care va soluţiona, de urgenţă şi deodată, toate contestaţiile printr-o sentinţă, prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, după caz, va menţine administratorul desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. (3) Dacă în termenul stabilit la alin. (2) decizia adunării creditorilor nu este contestata, judecătorul-sindic, printr-o incheiere, va desemna administratorul propus de creditori, dispunând totodată încetarea atribuţiilor administratorului pe care l-a desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. (4) Administratorul, persoană fizică, sau delegatul permanent, persoană fizică, al societăţii comerciale administratoare va trebui să fie contabil autorizat, expert contabil, licenţiat în studii economice sau în drept ori inginer şi să aibă cel puţin 5 ani de activitate practică - economică sau juridică. (5) Dacă creditorii nu decid angajarea unui administrator, judecătorul-sindic poate dispune, în aceeaşi zi, printr-o incheiere, desemnarea unui administrator, dacă nu fusese desemnat un administrator prin hotărârea de deschidere a procedurii."17. După articolul 17 se introduc articolele 17^1-17^4 cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - Principalele atribuţii ale administratorului, în cadrul prezentei legi, sunt: a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa; b) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; c) conducerea în tot sau în parte a activităţii debitorului; d) stabilirea datelor şedinţelor adunării creditorilor; e) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; f) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor; g) examinarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţii la acestea; h) urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; i) cu condiţia confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale; j) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problema care ar cere o soluţionare de către acesta; k) orice alte atribuţii stabilite prin incheiere de către judecătorul-sindic, cu excepţia celor prevăzute de lege în competenta exclusiva a acestuia.Art. 17^2. - Debitorul şi oricare dintre creditori pot face contestaţie împotriva masurilor luate de administrator. O astfel de contestaţie va trebui să fie înregistrată în termen de 10 zile de la data la care măsura a fost luată. Judecătorul-sindic va soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea ei, în camera de consiliu, putând, dacă va considera necesar, să citeze contestatorul şi administratorul.Art. 17^3. - În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice - dol sau culpa grava - şi în condiţiile stabilite pentru desemnarea administratorului, judecătorul-sindic îl poate înlocui prin incheiere.Art. 17^4. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale administratorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea şi nivelul retribuţiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării judecătorului-sindic."18. Se introduce secţiunea a 5-a "Lichidatorul" înaintea articolului 18.19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În cazul admiterii unui plan de lichidare sau al începerii procedurii falimentului, judecătorul-sindic va desemna un lichidator, aplicându-se, în mod corespunzător, art. 17, art. 17^2, art. 17^3, art. 17^4 şi art. 65 alin. (4). Atribuţiile administratorului încetează la momentul stabilirii atribuţiilor lichidatorului de către judecătorul-sindic."20. După articolul 18 se introduce articolul 18^1 cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - Principalele atribuţii ale lichidatorului, în cadrul prezentei legi, sunt: a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi cu întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa; b) conducerea în tot sau în parte a activităţii debitorului; c) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea masurilor corespunzătoare pentru conservarea lor; e) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor; f) examinarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea; g) urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuate de acesta înaintea deschiderii procedurii; h) primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului; i) vânzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi; j) încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic; k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problema care ar cere o soluţionare de către acesta; l) orice alte atribuţii stabilite prin incheiere de către judecătorul-sindic."21. Litera f) a alineatului (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"f) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de a-şi reorganiza activitatea sau de a-şi lichidă averea, conform unui plan, în vederea achitării datoriilor sale; dacă această declaraţie nu va fi depusa până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se va considera că debitorul este de acord cu începerea procedurii falimentului."22. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - După înregistrarea unei cereri introductive preşedintele tribunalului va nominaliza de îndată judecătorul-sindic, potrivit art. 8."23. După articolul 25 se introduce următorul subtitlu:"Secţiunea a 2-aDeschiderea procedurii"24. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor stabilite la art. 20, 21 şi 23, judecătorul-sindic va da o incheiere de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în condiţiile art. 27. În cazul în care creditorii se opun la această cerere în termen de 15 zile de la emiterea notificării, judecătorul-sindic îi va cita, împreună cu debitorul, la o şedinţă în urma căreia va soluţiona, deodată, printr-o sentinţă, toate opoziţiile. (2) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor/camerei de comerţ şi industrie teritoriale judecătorul-sindic va comunica cererea, în copie, debitorului şi va dispune afişarea unei copii la usa instanţei. (3) Dacă în termen de 5 zile de la primirea copiei debitorul contesta că ar fi în încetare de plăţi, în condiţiile stabilite la art. 24, judecătorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi creditorii care au introdus cererea, debitorul şi camera de comerţ şi industrie teritorială. (4) La cererea debitorului judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 5 zile, la o banca comercială, o cauţiune de cel mult 30% din valoarea creanţelor. Cauţiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cauţiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacă nu este consemnată în termen cauţiunea, cererea introductivă va fi respinsă. (5) Dacă judecătorul sindic stabileşte că debitorul este în încetare de plăţi, îi va respinge contestaţia şi va deschide procedura printr-o sentinţă. (6) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul nu este în încetare de plăţi, respinge cererea creditorilor şi dispune că sentinţa să fie afişată la usa instanţei. În cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei. (7) Dacă debitorul nu contesta în termenul prevăzut la alin. (3) că ar fi în încetare de plăţi, judecătorul-sindic va da o incheiere de deschidere a procedurii. (8) Prin încheierea sau, după caz, sentinţa de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va desemna, dacă este necesar, un administrator, stabilindu-i atribuţiile, potrivit art. 17^1, precum şi retribuţia.25. Subtitlul secţiunii a 2-a "Continuarea procedurii" se abrogă.26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - În urma deschiderii procedurii judecătorul-sindic va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusa de debitor în conformitate cu art. 21, debitorului şi oficiului registrului comerţului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii."27. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Notificarea va cuprinde convocarea şedinţei adunării creditorilor, care va trebui să aibă loc în cel mult 30 de zile de la deschiderea procedurii, termenul limita pentru înregistrarea creanţelor asupra averii debitorului şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă."28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Debitorul va trebui să depună la dosarul cauzei actele cerute prin art. 21 alin. (1), în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 26 alin. (5) sau (7). (2) Nerespectarea fără motive întemeiate a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amenda civilă de 200.000 lei pe zi de întârziere, amenda care va fi imputată persoanelor care îl reprezintă legal pe debitor. (3) Cuantumul amenzii stabilite la alin. (2) se va modifica periodic, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele inflaţiei."29. Articolul 30 se abrogă.30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale."31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la art. 31. Termenele vor reîncepe să curgă după 30 de zile de la închiderea procedurii."32. După articolul 32 se introduc articolele 32^1 şi 32^2 cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - Nici o dobândă ori cheltuiala nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, de la data deschiderii procedurii, în afară de cazul în care, prin programul de plată a creanţelor cuprins în planul de reorganizare, se deroga de la prevederile de mai sus.""Art. 32^2. - (1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 26, este interzis administratorilor societăţii comerciale, sub sancţiunea nulităţii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului-sindic, acţiunile sau părţile lor sociale, deţinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri. (2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor sau a părţilor sociale, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidenta sau în conturile înregistrate electronic."33. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie judecătorului-sindic şi administratorului, în cazul reorganizării, ori lichidatorului, în cazul lichidării sau falimentului, toate informaţiile cerute de aceştia cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el în cele 90 de zile anterioare deschiderii procedurii."34. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - În afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, orice constituire de garanţii personale sau reale, efectuată după deschiderea procedurii, va fi nulă."35. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Administratorul sau lichidatorul va întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termen de 30 de zile de la desemnarea sa, un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă."36. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Acţiunile introduse de administrator/lichidator în aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni sunt scutite de taxele de timbru."37. Articolul 37 se abrogă.38. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Masurile prevăzute în prezenta secţiune se aplică atât în cazurile de reorganizare sau de lichidare conform unui plan, cât şi în cele de faliment."39. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii."40. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de debitor prin următoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar; b) operaţiuni comerciale în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; c) acte încheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile; d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mica decât valoarea actului de transfer; e) constituirea ori perfectarea unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. (2) Următoarele operaţiuni comerciale, încheiate, în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate şi prestaţiile recuperate, dacă sunt în paguba intereselor creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii comerciale, atunci când debitorul este respectiva societate în comandită, respectiv o societate în nume colectiv; b) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; c) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere ale debitorului societate pe acţiuni; d) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deţinând o poziţie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale; e) cu un coindivizar asupra unui bun comun."41. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Acţiunea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial, potrivit art. 39 sau 40, poate fi introdusă de administrator/lichidator în termen de un an de la deschiderea procedurii. (2) Judecătorul-sindic poate autoriza comitetul creditorilor să introducă o astfel de acţiune, dacă administratorul/lichidatorul nu o face."42. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Prin excepţie de la dispoziţiile art. 40 nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial, făcut de către debitor în cursul desfăşurării normale a activităţii sale."43. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea intenta acţiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor numai dacă subdobanditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi ştia că transferul iniţial este susceptibil de a fi anulat."44. Alineatele (1), (2), (3), (5) şi (6) ale articolului 46 vor avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul/lichidatorul poate să menţină sau să denunţe orice contract, închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atâta timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate. Administratorul/lichidatorul trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile, unei notificări a contractantului, prin care i se cere să opteze pentru menţinerea ori denunţarea contractului; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunţat. (2) În cazul denunţării unui contract, o acţiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de către cocontractant împotriva debitorului. (3) Cu acordul creditorilor, administratorul/lichidatorul va putea menţine contractele de credit şi va putea modifica clauzele lor, astfel încât acestea să asigure echivalenta viitoarelor prestaţii ale debitorului. Modificările vor fi supuse aprobării judecătorului-sindic, care va avea în vedere dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului, cât şi în cel al creditorilor........................................................................ (5) Un contract de muncă sau de închiriere, în calitate de locatar, va putea fi denunţat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. (6) Într-un contract prevăzând plăţi periodice din partea debitorului, menţinerea contractului nu îl va obliga pe administrator/lichidator să facă plăţi restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plăţi pot fi formulate cereri împotriva debitorului."45. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Dacă un bun mobil, vândut debitorului şi neplătit de acesta, era în tranzit la data deschiderii procedurii şi bunul nu este încă la dispoziţia debitorului şi nici alte părţi nu au dobândit drepturi asupra lui, atunci vânzătorul îşi poate lua înapoi bunul. În acest caz toate cheltuielile vor fi suportate de către vânzător şi el va trebui să restituie debitorului orice avans din preţ. Dacă vânzătorul admite ca bunul să fie livrat, el va putea recupera preţul prin înscrierea creanţei sale în tabelul de creanţe. Dacă administratorul/lichidatorul cere ca bunul să fie livrat, el va trebui să ia masuri să se plătească din averea debitorului întregul preţ datorat în baza contractului."46. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Faptul că un proprietar al unui imobil închiriat este debitor în prezenta procedura nu va desfiinţa contractul de închiriere, în afară de cazul în care va fi fost stipulat astfel. Cu toate acestea, administratorul/lichidatorul poate să refuze să asigure prestarea oricăror servicii datorate de proprietar chiriaşului pe timpul închirierii. În acest caz chiriaşul poate evacua clădirea şi poate introduce o acţiune sau poate deţine în continuare imobilul, scăzând din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar. Dacă chiriaşul alege să continue a deţine imobilul, el nu va fi îndreptăţit la vreo acţiune în despăgubiri împotriva debitorului, ci va avea numai dreptul de a scădea din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar."47. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Administratorul/lichidatorul poate să denunţe un contract prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal, în afară de cazul în care creditorul accepta efectuarea prestaţiei de către o persoană desemnată de administrator/lichidator."48. Articolul 53 se abrogă.49. Alineatele (2) - (5) ale articolului 55 vor avea următorul cuprins:"(2) Planul va prevedea fie reorganizarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. (3) Declaraţia debitorului persoană fizică, făcută în condiţiile art. 21 alin. (1) lit. f), cu privire la intenţia de a-şi reorganiza activitatea, nu va fi acceptată şi nici un plan propus de acesta nu va fi admis în condiţiile art. 62, dacă el a mai fost în ultimii 5 ani debitor într-o procedură în conformitate cu prezenta lege sau a fost condamnat definitiv pentru: bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracţiuni împotriva proprietăţii publice sau private ori infracţiuni incriminate prin Legea concurentei nr. 21/1996. (4) Planul va trebui să fie propus în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii. Termenul poate fi prelungit de judecătorul-sindic cu cel mult 60 de zile. (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (4) conduce la decăderea părţilor din dreptul de a depune un plan de reorganizare sau de lichidare şi, ca urmare, la trecerea, din dispoziţia tribunalului, la procedura falimentului."50. Alineatul (2) al articolului 56 va avea următorul cuprins:"(2) Proiectul planului de reorganizare va indica modalităţile de lichidare a pasivului."51. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Planul de reorganizare prin continuarea activităţii poate să prevadă şi majorarea capitalului social. În acest caz judecătorul sindic va convoca adunarea generala extraordinara a acţionarilor/asociaţilor, pentru a decide asupra acestei masuri."52. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) În cazul în care redresarea debitorului depinde de înlocuirea unuia sau mai multor conducători ai acestuia, judecătorul-sindic poate dispune aceasta la cererea administratorului, a comitetului creditorilor sau din oficiu. (2) În acelaşi scop şi în aceleaşi condiţii judecătorul sindic poate suspenda dreptul de vot pentru conducătorii debitorului, indiferent dacă sunt sau nu sunt retribuiţi. În aceste cazuri judecătorul sindic va dispune numirea unui mandatar care să exercite dreptul de vot."53. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de reorganizare, să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului, din cauza deschiderii procedurii sau pentru că acesta nu a achitat astfel de servicii prestate anterior deschiderii procedurii. (2) Prin derogare de la alin. (1) judecătorul-sindic poate, la cererea furnizorului, să dispună ca debitorul să depună la o banca comercială o cauţiune, ca o condiţie pentru îndatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, în timpul desfăşurării procedurii prevăzute în prezenta lege. O astfel de cauţiune nu va putea depăşi 30% din costul serviciilor prestate debitorului şi neachitate."54. Literele c)-e) ale articolului 61 vor avea următorul cuprins:"c) ce despăgubiri urmează a fi oferite tuturor categoriilor de creditori, în comparaţie cu ceea ce ar primi prin distribuire, dacă s-ar putea face, în caz de faliment; d) cum şi către cine va putea fi vândută - parţial sau total, separat sau în bloc - averea debitorului şi ce efecte vor putea fi obţinute prin aceasta, mai ales în ceea ce priveşte continuarea utilizării unor părţi din întreprinderea debitorului, folosirea salariaţilor, satisfacerea creditorilor şi proiectele financiare pe care se întemeiază posibilitatea de realizare a planului; e) posibilitatea ca, prin derogare de la art. 18, operaţiunile de lichidare să fie efectuate de debitor."55. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) După depunerea planului de către cei îndreptăţiţi potrivit art. 55 alin. (1) judecătorul-sindic va dispune convocarea adunării creditorilor în termen de 30 de zile. (2) Judecătorul-sindic va dispune, în termen 48 de ore de la înregistrare, publicarea planului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va da votul cu privire la plan şi a faptului că este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la tribunal cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului cu privire la plan. În cazul unui plan care ar depăşi 100 de pagini, judecătorul-sindic va putea aproba publicarea unui extras, cu condiţia asigurării de către debitor a posibilităţii consultării planului la sediul sau. (3) Din momentul publicării toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de plan."56. Alineatele (1), (2), (4), (5) şi (6) ale articolului 63 vor avea următorul cuprins:"Art. 63. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea planului potrivit art. 62 alin. (2) judecătorul-sindic va tine o şedinţă cu creditorii cu garanţii, cu creditorii cu creanţe privilegiate şi cu cei chirografari; debitorul şi administratorul vor fi citaţi în scris. Acţionarii şi asociaţii participa la şedinţă, dacă sunt şi creditori ai debitorului. (2) Dacă sunt mai multe planuri, toate vor fi supuse votării în aceeaşi şedinţă......................................................................... (4) Următoarele categorii de creditori vor vota separat: a) creditorii având garanţii reale; b) creditorii menţionaţi la art. 106 pct. 3 şi 6; c) creditorii chirografari. (5) La începutul votării judecătorul-sindic va informa creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris. (6) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creditori, dacă în fiecare categorie deţinătorii unei majorităţi prin valoarea creanţelor votează acceptarea planului."57. Articolul 64 va avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Un plan va fi confirmat de judecătorul-sindic, dacă cel puţin două dintre categoriile de creditori menţionate la art. 63 alin. (4) accepta planul. (2) Dacă, potrivit alin. (1), pot fi confirmate mai multe planuri, judecătorul-sindic va confirma planul debitorului. Dacă planul debitorului nu întruneşte condiţia prevăzută la alin. (1), judecătorul-sindic va confirma planul votat de creditorii titulari ai celei mai mari părţi din valoarea totală a creanţelor. (3) O dată cu confirmarea judecătorul-sindic poate impune debitorului unele condiţii sau limitări, concordante cu planul confirmat, pentru desfăşurarea activităţii."58. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Când hotărârea care confirma un plan intra în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul unei executări silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitiva împotriva debitorului. (2) Dacă nici un plan nu este confirmat, tribunalul va dispune ca judecătorul-sindic să înceapă de îndată procedura falimentului, în condiţiile art. 72 şi următoarele. (3) Retribuţiile persoanelor angajate în temeiul art. 9, al art. 17 alin. (1), al art. 17^4 şi al art. 18 şi alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevăzut, după caz, de lege, cu excepţia cazurilor în care părţile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plată. Planul trebuie să precizeze cum va fi asigurată această plată. (4) Plata va putea fi făcută trimestrial, pe baza de acte legale."59. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Debitorul va fi obligat să îndeplinească fără întârziere, schimbările de structura prevăzute în plan. Judecătorul-sindic va putea dispune ca administratorul să supravegheze activitatea debitorului până la îndeplinirea unor astfel de masuri, dar nu mai mult de un an de la confirmarea planului."60. Articolul 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Dacă debitorul îşi declara, potrivit art. 21 alin. (1) lit. f), intenţia de a-şi reorganiza activitatea şi apoi planul de reorganizare este confirmat, conform art. 64, de judecătorul-sindic, el va putea să îşi conducă activitatea şi să îşi administreze averea, sub supravegherea administratorului, până când judecătorul-sindic va dispune, motivat, ca reorganizarea să înceteze şi să se facă lichidarea averii debitorului, în condiţiile art. 72 şi următoarele. (2) În cazul reorganizării unei societăţi comerciale, aceasta va fi condusă de persoanele legal împuternicite să o reprezinte, sub supravegherea administratorului. Acţionarii şi asociaţii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activităţii ori în administrarea averii debitorului."61. În secţiunea a 5-a "Reorganizarea", după articolul 67 se introduce articolul 67^1 cu următorul cuprins:"Art. 67^1. - (1) În termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii toţi creditorii ale căror creanţe sunt anterioare datei deschiderii procedurii, cu excepţia salariaţilor, vor depune declaraţia de creanţe în adunarea creditorilor. (2) Declararea creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu."62. Articolul 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Dacă debitorul nu se conformează planului, administratorul sau oricare dintre creditori poate cere, în scris, judecătorului-sindic să aprobe începerea procedurii falimentului, în condiţiile art. 72 şi următoarele. (2) Dacă judecătorul-sindic aproba o astfel de cerere, modificările aduse creanţelor ori drepturilor părţilor interesate, prin planul de reorganizare, rămân definitive."63. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Cu toate acestea, dacă se constată o redresare a activităţii şi o creştere a cuantumului sumelor care urmează a fi distribuite creditorilor, judecătorul-sindic poate dispune, prin incheiere, prelungirea perioadei de reorganizare pentru o durata de cel mult un an, desemnând însă un administrator în condiţiile prezentei legi, dacă o astfel de desemnare nu fusese deja făcută."64. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - (1) Administratorul căruia i s-a încredinţat conducerea continuării activităţii debitorului va trebui să prezinte, lunar, rapoarte judecătorului-sindic asupra situaţiei financiare a averii debitorului. (2) De asemenea, administratorul va prezenta şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora, potrivit art. 65 alin. (3). Asupra acestei cereri judecătorul-sindic se va pronunţa prin incheiere. (3) Creditorii vor fi convocaţi la sfârşitul fiecărui trimestru pentru a asculta raportul şi darea de seama contabila."65. Articolul 71 va avea următorul cuprins:"Art. 71. - În cazul în care judecătorul-sindic a dispus, în condiţiile art. 69, continuarea activităţii debitorului, creditorii pot totuşi să se opună ulterior - nu mai des decât la fiecare 60 de zile - la continuarea activităţii, dacă desfăşurarea unei astfel de activităţi aduce pierderi averii debitorului. Înregistrarea unei astfel de opoziţii nu suspendă continuarea activităţii, până când judecătorul-sindic hotărăşte asupra ei, printr-o sentinţă."66. Titlul secţiunii a 6-a va avea următorul cuprins:"Falimentul"67. Articolul 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - În cazurile prevăzute la art. 55 alin. (5), art. 65 alin. (2), art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) şi la art. 75 alin. (3) se vor aplică dispoziţiile prezentei secţiuni."68. Articolul 73 va avea următorul cuprins:"Art. 73. - Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de ele, dacă nu şi-a declarat, în condiţiile art. 21 alin. (1) lit. f), intenţia de reorganizare.69. Articolul 74 se abrogă.70. Articolul 75 va avea următorul cuprins:"Art. 75. - (1) În lipsa unui plan de reorganizare, confirmat de judecătorul-sindic în condiţiile art. 64, debitorul, un creditor, comitetul creditorilor sau camera de comerţ şi industrie teritorială poate adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de a-şi conduce activitatea. (2) Judecătorul-sindic va examina, în termen de 10 zile, o astfel de cerere, într-o şedinţă la care vor fi citaţi debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor şi camera de comerţ şi industrie teritorială. Cererea va putea fi admisă numai motivat, printre motive figurând pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilităţii de realizare a unui plan raţional de activitate. (3) Dacă cererea este admisă, judecătorul-sindic va dispune şi aplicarea de îndată a dispoziţiilor prezentei secţiuni."71. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Îndată ce este posibil, după deschiderea procedurii, dacă debitorul îşi declara intenţia de a lichidă, judecătorul-sindic va dispune sigilarea bunurilor care fac parte din averea debitorului. Când debitorul are bunuri şi în alte judeţe, judecătorul-sindic va putea trimite notificări tribunalelor din acele judeţe, în vederea sigilării de urgenţă a bunurilor. (2) Tribunalele din alte judeţe pot sigila bunurile unui debitor şi din oficiu, după ce vor fi aflat că acesta a înregistrat o cerere prin care şi-a declarat intenţia de a lichidă. Documentele întocmite de alte tribunale, certificând ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecătorului-sindic."72. Litera d) a alineatului (2) al articolului 77 va avea următorul cuprins:"d) numerarul pe care lichidatorul îl va depune la banca în contul averii debitorului."73. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o singura zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplică sigiliile. În toate celelalte cazuri el va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţă şi să asiste la inventar, dacă judecătorul-sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar."74. Articolul 79 va avea următorul cuprins:"Art. 79. - (1) Inventarul va trebui să descrie toate bunurile debitorului, chiar şi pe cele nepuse sub sigiliu, şi să indice valoarea lor aproximativă la data inventarului. La cererea comitetului creditorilor sau a lichidatorului, judecătorul-sindic poate numi un expert, pe cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidator, de debitor şi de expert, dacă este cazul."75. Alineatele (1)-(3) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) În timpul acţiunii de sigilare lichidatorul va lua masurile necesare pentru conservarea bunurilor. (2) Lichidatorul poate să vândă oricând bunurile perisabile sau cele supuse deprecierii iminente. Bunurile care implica cheltuieli de conservare vor putea fi vândute cu aprobarea comitetului creditorilor sau, în cazurile în care acesta nu există, cu aprobarea adunării creditorilor. (3) Judecătorul-sindic va putea dispune vânzarea de bunuri importante din averea debitorului - terenuri, fabrici, instalaţii - numai cu acordul prealabil al adunării creditorilor, dat cu o majoritate de două treimi din valoarea creanţelor verificate."76. Articolul 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - (1) Judecătorul-sindic va trebui să notifice deschiderea procedurii falimentului, cât mai curând posibil, oficiilor poştale, staţiilor de cale ferata, antrepozitelor, depozitelor portuare şi altor locuri de înmagazinare din circumscripţia în care debitorul are sediul social ori filiale sau sucursale şi să le ceara să îi fie predată corespondenta debitorului şi orice alte comunicări trimise acestuia. Judecătorul-sindic va da dispoziţii tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al sau sau al lichidatorului. (2) Dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate imobiliară, judecătorul-sindic va trimite instanţelor sau autorităţilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii - precizând averea debitorului -, spre a se face menţiune."77. Articolul 82 va avea următorul cuprins:"Art. 82. - Dacă debitorul nu a prezentat informaţiile cerute la art. 21 alin. (1) lit. b)-d) sau le-a prezentat în mod necorespunzător, lichidatorul poate, pe cheltuiala averii acestuia, să angajeze un expert-contabil, care, folosind bilanţul, registrele contabile şi documentele contabile şi extracontabile ale debitorului, să le întocmească sau, după caz, să le corecteze."78. Articolul 83 va avea următorul cuprins:"Art. 83. - (1) Lichidatorul va trimite fiecărui creditor o notificare în care va preciza termenul limita pentru înregistrarea creanţelor împotriva debitorului şi cerinţele legale pentru ca ele să poată fi luate în considerare. (2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţară, notificarea va fi trimisă acestora din urmă. (3) Totodată lichidatorul va cere notarului public sau instanţei din raza teritorială a circumscripţiei în care este situată averea imobiliară a debitorului o listă cuprinzând sarcinile care o grevează."79. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 84 vor avea următorul cuprins:"(2) Creanţele vor fi prezentate cu o cerere, în termen de 30 de zile de la data trimiterii de către lichidator creditorilor a notificării prevăzute la art. 83 alin. (1). Creanţele vor fi înregistrate într-un registru care se va tine la grefa tribunalului................................................................. (4) Toate creanţele înregistrate la grefa tribunalului vor fi socotite valabile şi corecte, atâta timp cât debitorul, lichidatorul sau un creditor nu le contesta, caz în care judecătorul sindic le va stabili, prin sentinţă, valabilitatea, valoarea, prioritatea şi garanţiile."80. Alineatul (1) al articolului 86 va avea următorul cuprins:"Art. 86. - (1) După expirarea termenului pentru înregistrarea creanţelor lichidatorul va examina cât mai curând posibil toate creanţele şi actele înregistrate şi poate efectua o cercetare corespunzătoare pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe."81. Articolul 87 se abrogă.82. Articolul 90 va avea următorul cuprins:"Art. 90. - Creanţele constând în obligaţii, care nu au fost calculate în valoare monetara sau a căror valoare este supusă modificării, vor fi calculate de către lichidator şi înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominala pe care ele o aveau la data înregistrării cererii. Judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă, asupra oricărei contestaţii împotriva calculului făcut de lichidator pentru astfel de creanţe."83. Articolul 93 va avea următorul cuprins:"Art. 93. - Ca rezultat al verificărilor făcute lichidatorul va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate obligaţiile debitorului, precizând că sunt: chirografare, garantate, cu priorităţi, sub condiţie."84. Articolul 94 va avea următorul cuprins:"Art. 94. - Tuturor creditorilor ale căror creanţe vor fi fost contestate de debitor, lichidator sau de un alt creditor li se va comunica, prin notificare, termenul stabilit de judecătorul-sindic pentru şedinţă în care acesta va soluţiona, deodată, printr-o sentinţă, toate contestaţiile. Termenul nu va putea depăşi 20 de zile de la emiterea notificării."85. Articolul 97 se abrogă.86. Articolul 98 va avea următorul cuprins:"Art. 98. - (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidator sub controlul judecătorului-sindic. (2) Ea va începe de îndată după afişarea tabelului cuprinzând obligaţiile, menţionat la art. 95. Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de funcţionare - sau individual. (3) Lichidatorul poate angaja un expert-contabil pentru a-l asista la stabilirea preturilor bunurilor din averea debitorului."87. Articolul 99 va avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) În caz de necesitate sau utilitate învederată a vânzării în bloc, judecătorul-sindic va desemna, după caz, un expert sau o comisie compusă din 3 experţi dintre cei figurând pe tabelul tribunalului, care, în termen de cel mult 30 de zile, va depune un raport în care vor fi indicate, descrise şi evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună, precizându-se şi sarcinile de care, eventual, sunt grevate, şi vor fi propuse modalităţile de vânzare. (2) Dacă judecătorul-sindic va avea obiecţiuni la cuprinsul raportului, îl va înapoia comisiei de experţi, care va trebui să îl prezinte, refăcut, în termen de 15 zile. (3) Dacă judecătorul-sindic va fi de acord cu cuprinsul raportului, îl va supune, de îndată, votului adunării creditorilor. Dacă adunarea creditorilor îl va aviza favorabil, prin votul tuturor creditorilor cu creanţe garantate şi cu majoritatea simpla, ca valoare a creanţelor, a creditorilor chirografari -, judecătorul-sindic va da, printr-o incheiere, dispoziţie lichidatorului să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare, în condiţiile propuse prin raport."88. Articolul 100 se abrogă.89. Articolul 101 va avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) Imobilele vor putea fi vândute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobată de judecătorul-sindic. (2) Propunerea lichidatorului va trebui să identifice imobilul prin situaţia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară şi să arate sarcinile de care este grevat. Înainte de a fi supusă judecătorului-sindic, propunerea va fi notificată debitorului şi creditorilor cu garanţii reale asupra bunului, care îşi vor putea formula obiecţiunile în termen de 10 zile de la primirea notificării. (3) Judecătorul-sindic va analiza, deodată, în termen de 15 zile, obiecţiunile într-o şedinţă, la care vor fi citaţi lichidatorul, debitorul şi creditorii cu garanţii reale asupra bunului, şi le va soluţiona printr-o sentinţă. (4) Sentinţa judecătorului-sindic va fi notificată celor menţionaţi la alin. (3), dacă nu vor fi dat urmare citării, afişată la imobilul care urmează a fi vândut şi publicată în două ziare locale de largă difuzare. (5) Vânzarea va putea fi făcută, sub sancţiunea nulităţii, numai după 20 de zile de la data ultimei publicaţii în ziar."90. După articolul 102 se introduce articolul 102^1 cu următorul cuprins:"Art. 102^1. - Valorile mobiliare vor fi vândute în condiţiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori."91. Articolul 103 va avea următorul cuprins:"Art. 103. - Lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare; sumele realizate din vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. 3^1 alin. (2) şi recipisele vor fi predate judecătorului-sindic."92. Articolul 104 va avea următorul cuprins:"Art. 104. - (1) Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, constituite ca ipoteci sau ca alte garanţii reale în favoarea creditorilor, vor fi distribuite în următoarea ordine:1. taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi plata retribuţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 18;2. creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul şi dobânzile. (2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri vor fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanţe garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţă, creanţe chirografare care vor veni în concurs cu cele prevăzute la art. 106 pct. 9 şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 32^1. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferenţă în plus, aceasta va fi depusa, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului. (3) Un creditor cu creanţa garantată este îndreptăţit să participe la orice distribuire de suma, făcută înaintea vânzării bunului supus garanţiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptăţit să le primească ulterior din preţul obţinut prin vânzarea bunului supus garanţiei sale, dacă aceasta este necesar pentru a împiedică un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanţiei sale ar fi fost vândut anterior distribuirii."93. Articolul 105 va avea următorul cuprins:"Art. 105. - La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, lichidatorul va prezenta judecătorului-sindic un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi un plan de distribuire intre creditori. Raportul va prevedea şi plata retribuţiei sale şi a celorlalte cheltuieli, menţionate la art. 106 pct. 1. Judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna termenul pentru prezentarea raportului şi a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul va notifica aceasta fiecărui creditor. Câte o copie de pe raport şi de pe planul de distribuire vor fi afişate la usa tribunalului. Oricare creditor poate formula obiecţiuni la raport şi la plan în termen de 10 zile de la afişare. Intre 20 şi 30 de zile de la adresarea notificării către creditori, judecătorul-sindic va tine, cu lichidatorul, debitorul şi creditorii, o şedinţă în care va soluţiona, deodată, prin sentinţă, toate obiecţiunile."94. Articolul 106 va avea următorul cuprins:"Art. 106. - Creanţele vor fi plătite, atât în cazul lichidării unor bunuri din averea debitorului pe baza de plan, cât şi în cazul falimentului, în următoarea ordine:1. taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata retribuţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 9, art. 17 alin. (1), art. 17^4 şi ale art. 18, sub rezerva celor prevăzute la art. 65 alin. (3);2. creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate de societăţile bancare în perioada de reorganizare, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului, în condiţiile art. 69;3. creanţele izvorâte din contracte de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;4. creanţele statului provenite din impozite, taxe, amenzi şi din alte sume ce reprezintă venituri publice, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice;5. în condiţiile art. 104 alin. (3), creanţele garantate cu garanţii reale asupra bunurilor;6. creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi în baza unor obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă;7. creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoană fizică;8. creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, a celor rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum şi din chirii;9. alte creanţe chirografare."95. Articolul 107 va avea următorul cuprins:"Art. 107. - (1) În cazul în care valoarea bunurilor din averea debitorului este mai mica decât valoarea creanţelor prevăzute la art. 106 pct. 4, judecătorul-sindic va autoriza statul să îşi exercite drepturile potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare. (2) În urma vânzării bunurilor potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 vor fi plătite mai întâi sumele de bani prevăzute la art. 106 pct. 1, aferente procedurii lichidării pe baza de plan sau a falimentului."96. Articolul 108 se abrogă.97. Alineatul (1) al articolului 114 va avea următorul cuprins:"Art. 114. - (1) După ce bunurile din averea debitorului vor fi fost lichidate şi toate contestaţiile cu privire la creanţe vor fi fost soluţionate, lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final împreună cu un bilanţ general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la usa tribunalului. Creditorii pot formula obiecţiuni la raportul final în termen de 10 zile de la afişarea lui. Intre 20 şi 30 de zile de la comunicarea copiilor către creditori şi debitor, judecătorul-sindic va tine, cu lichidatorul, cu debitorul şi cu creditorii, o şedinţă în care va analiza obiecţiunile la raport, în vederea aprobării lui, printr-o sentinţă sau, dacă nu vor fi fost obiecţiuni, printr-o incheiere."98. Articolul 115 va avea următorul cuprins:"Art. 115. - După ce judecătorul-sindic aproba raportul final al lichidatorului, acesta va trebui să facă distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 90 de zile de către cei îndreptăţiţi la ele vor fi depuse de către lichidator la banca, în contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal. Ele vor putea fi folosite în condiţiile art. 3^1 alin. (3)."99. Alineatul (1) al articolului 116 va avea următorul cuprins:"Art. 116. - (1) O procedură de lichidare judiciara va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului vor fi fost distribuite şi când fondurile nereclamate vor fi fost depuse la banca. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va da o incheiere, închizând procedura. Încheierea va fi comunicată în scris debitorului, tuturor creditorilor şi camerei de comerţ şi industrie teritoriale."100. Articolul 117 va avea următorul cuprins:"Art. 117. - În orice stadiu al procedurii judecătorul-sindic poate da o incheiere de închidere a procedurii, dacă constată că bunurile existente nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare."101. Articolul 118 va avea următorul cuprins:"Art. 118. - Judecătorul-sindic va da o incheiere de închidere a procedurii chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime, dacă creanţele vor fi fost complet acoperite prin distribuirile făcute."102. Articolul 119 va avea următorul cuprins:"Art. 119. - Dacă la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor privind creanţele judecătorul-sindic constată că nu s-a depus vreo cerere, va da o incheiere de închidere a procedurii."103. Articolul 120 va avea următorul cuprins:"Art. 120. - Închiderea procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor şi camerei de comerţ şi industrie teritoriale. În termen de 10 zile de la primirea notificării cei interesaţi vor putea formula obiecţiuni, pe care judecătorul-sindic le va soluţiona, deodată, printr-o sentinţă, într-o şedinţă ţinută în termen de cel mult 30 de zile de la emiterea notificării."104. Articolul 121 va avea următorul cuprins:"Art. 121. - Prin închiderea procedurii judecătorul-sindic, administratorul/lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descărcaţi de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, acţionari sau asociaţi."105. Articolul 122 va avea următorul cuprins:"Art. 122. - (1) Prin închiderea procedurii debitorul va fi descărcat de obligaţiile pe care le avea înainte de deschiderea ei, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăţi ori transferuri frauduloase; în astfel de situaţii el va fi descărcat de obligaţii numai în măsura în care acestea vor fi fost plătite în cadrul procedurii. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică debitorilor care în ultimii 5 ani au fost supuşi prezentei proceduri şi au beneficiat de dispoziţiile acestui alineat. Faţă de aceşti debitori fiecare creditor îşi va păstra dreptul la plata restului creanţelor sale, potrivit dreptului comun."106. Articolul 127 va avea următorul cuprins:"Art. 127. - Dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale Codului comercial român."  +  Articolul 10 (1) Prezenta lege intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare.  +  Articolul 11Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.  +  Titlul V*)Modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi--------------  +  Articolul 12Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Curtea de Conturi este autoritatea administrativa autonoma de control financiar care exercita şi atribuţii jurisdicţionale asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public."2. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Curtea de Conturi funcţionează pe lângă Parlamentul României şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Constituţie şi în legile tarii."3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Curtea de Conturi se compune din: Secţia de control ulterior, Secţia jurisdicţională, Colegiul jurisdicţional al Curţii, camerele de conturi judeţene şi Secretariatul general."4. Alineatul (2) al articolului 11 se abrogă.5. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Prin controlul sau Curtea de Conturi urmăreşte respectarea legii în gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti".6. Litera e) a articolului 17 va avea următorul cuprins:"e) constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de către autorităţile administrative autonome şi de către instituţiile publice înfiinţate prin lege, precum şi de organismele autonome de asigurări sociale ale statului."7. Litera f) a articolului 17 va avea următorul cuprins:"f) situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică."8. Literele c) şi d) ale articolului 19 se abrogă.9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Controlul execuţiei bugetelor Preşedinţiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie şi Curţii Constituţionale se exercita exclusiv de către Curtea de Conturi. (2) Curtea de Conturi controlează execuţia bugetelor Camerei Deputaţilor şi Senatului numai la cererea Biroului permanent al fiecărei Camere. Rezultatul controlului se prezintă Biroului permanent pentru a decide. (3) Controlul bugetului Curţii de Conturi se exercita de către o comisie instituită în acest scop de cele două Camere ale Parlamentului. (4) Curtea de Conturi supune Parlamentului, spre aprobare, execuţia bugetului propus în prima sesiune a fiecărui an, cu avizul comisiei prevăzute la alin. (3)."10. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Controlul exercitat de Curtea de Conturi este ulterior şi priveşte respectarea dispoziţiilor legale privind gestionarea şi folosirea fondurilor publice."11. Articolele 22-26 cuprinse în secţiunea a 2-a "Controlul preventiv" din cadrul capitolului III "Atribuţii de control" se abrogă.12. Litera a) a articolului 31 va avea următorul cuprins:"a) legalitatea concesionarii sau închirierii de bunuri proprietate publică;"13. Articolul 49 se abrogă.14. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Colegiul jurisdicţional al camerei de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti judeca cauzele care fac obiectul art. 45-48 privind unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice, regiile autonome de interes local, precum şi sucursalele sau filialele regiilor autonome de interes naţional care îşi au sediul pe teritoriul judeţului în care funcţionează camera de conturi judeţeană."15. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:"(2) De asemenea, Secţia jurisdicţională judeca, în ultima instanţa, recursurile în interesul legii, declarate împotriva hotărârilor definitive ale colegiilor jurisdicţionale, date în cauzele prevăzute la art. 48."16. Alineatul (1) al articolului 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Colegiul jurisdicţional se investeşte prin încheierea de sesizare a completului constituit potrivit art. 36 alin. (1), prin actul de sesizare al procurorului financiar, prin contestaţia introdusă de persoană obligată la plata împotriva actului de imputaţie şi prin întâmpinarea introdusă împotriva deciziei emise, potrivit art. 94 alin. (1), de şefii compartimentelor de control ale camerelor de conturi judeţene."17. Capitolul IV "Atribuţii jurisdicţionale" se completează, după secţiunea a 5-a, cu secţiunea 5^1 "Cai de atac la instanţele judecătoreşti".18. După articolul 84 se introduc articolele 84^1-84^5 cu următorul cuprins:"Art. 84^1. - (1) Împotriva hotărârilor pronunţate în prima şi ultima instanţa de colegiile de jurisdicţie ale camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a încheierilor prevăzute la art. 67 alin. (3), se poate face recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel în a cărei circumscripţie îşi au sediul camerele de conturi şi a municipiului Bucureşti. (2) Împotriva hotărârilor pronunţate în prima şi ultima instanţa de Colegiul jurisdicţional a Curţii de Conturi se poate face recurs la Secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti.Art. 84^2. - Împotriva hotărârilor pronunţate în ultima instanţa de Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se poate face recurs la Secţia de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie. La aceeaşi secţie a Curţii Supreme de Justiţie se poate face recurs şi împotriva hotărârilor pronunţate de Curtea de Conturi, în completul de cinci consilieri de conturi.Art. 84^3. - Recursurile prevăzute la art. 84^1 şi 84^2 se formulează în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii pronunţate de instanţele de jurisdicţie sus-menţionate.Art. 84^4. - (1) Soluţionând recursurile formulate, secţiile de contencios administrativ competente le pot admite sau respinge. (2) În cazul admiterii recursului, secţiile de contencios administrativ competente pot retine cauzele pentru judecarea în fond sau le pot trimite pentru soluţionare, din nou, instanţei de jurisdicţie din sistemul Curţii de Conturi care a pronunţat hotărârile împotriva cărora s-au formulat recursurile la instanţele de contencios administrativ.Art. 84^5. - Hotărârile irevocabile ale instanţelor de contencios administrativ se transmit instanţelor jurisdicţionale de executare din sistemul Curţii de Conturi."19. Alineatul (2) al articolului 86 va avea următorul cuprins:"(2) Pe baza hotărârilor definitive ale organelor de jurisdicţie din sistemul Curţii de Conturi sau, după caz, pe baza hotărârilor irevocabile pronunţate de instanţele de contencios administrativ instanţa de executare comunica de îndată organelor competente teritorial ale Ministerului Finanţelor sau, după caz, persoanei juridice creditoare un ordin de executare a despăgubirilor civile şi a dobânzilor sau a altor sume datorate statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau instituţiilor publice şi a cheltuielilor de judecata, acest ordin constituind titlu executoriu."20. Articolul 87 va avea următorul cuprins:"Art. 87. - Pe toată durata executării silite, în baza titlului executoriu prevăzut la art. 86, persoanele interesate pot face contestaţie la executare potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă."21. Texa a două din articolul 89 "operaţiunile nevizate preventiv de Curte şi executate în baza hotărârilor Guvernului" se elimina.22. Prima fraza a articolului 92 va avea următorul cuprins:"Art. 92. - Curtea de Conturi, ca organ de control financiar, în îndeplinirea atribuţiilor pe care i le conferă legea, mai are competenta:"23. Litera b) a articolului 92 se abrogă.24. Litera g) a articolului 121 va avea următorul cuprins:"g) să emită instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru organele de control financiar ale Curţii de Conturi, necesare pentru exercitarea în bune condiţii a competentei acesteia."25. Articolul 131 va avea următorul cuprins:"Art. 131. - Prin acte de imputaţie, în înţelesul prezentei legi, se înţelege deciziile de imputare şi angajamentele de plată luate în scris ca urmare a actelor de control întocmite de membrii Curţii de Conturi."  +  Articolul 13Cauzele privind plângerile introduse împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de organele de control ale Curţii de Conturi, aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi la colegiile jurisdicţionale, vor fi transmise spre soluţionare judecătoriilor competente.  +  Articolul 14Noţiunea recurs din cuprinsul legii se înlocuieşte cu noţiunea recurs jurisdicţional, iar noţiunea recurs în interesul legii se înlocuieşte cu noţiunea recurs în anulare jurisdicţional.  +  Articolul 15Dispoziţiile cuprinse la art. I pct. 3, 4, 10, 11 şi 21 devin aplicabile la data intrării în vigoare a legii privind controlul financiar intern al instituţiilor publice şi al utilizării fondurilor publice.  +  Articolul 16Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 59/1993, precum şi cu modificările şi completările din prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.  +  Titlul VI Abrogat-----------Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Capitolul IAbrogat-----------Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 1Abrogat.-----------Art. 1, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 2Abrogat.-----------Art. 2, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 3Abrogat.-----------Art. 3, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 4Abrogat.-----------Art. 4, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 5Abrogat.-----------Art. 5, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 6Abrogat.-----------Art. 6, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 8Abrogat.-----------Art. 8, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 10Abrogat.-----------Art. 10, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 11Abrogat.-----------Art. 11, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 12Abrogat.-----------Art. 12, Cap. I din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Capitolul IIAbrogat-----------Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 13Abrogat.-----------Art. 13, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 15Abrogat.-----------Art. 15, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 16Abrogat.-----------Art. 16, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 17Abrogat.-----------Art. 17, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 18Abrogat.-----------Art. 18, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 19Abrogat.-----------Art. 19, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 20Abrogat.-----------Art. 20, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 21Abrogat.-----------Art. 21, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 22Abrogat.-----------Art. 22, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 23Abrogat.-----------Art. 23, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 24Abrogat.-----------Art. 24, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 25Abrogat.-----------Art. 25, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 26Abrogat.-----------Art. 26, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 27Abrogat.-----------Art. 27, Cap. II din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Capitolul IIIAbrogat-----------Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 28Abrogat.-----------Art. 28, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 29Abrogat.-----------Art. 29, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 30Abrogat.-----------Art. 30, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 31Abrogat.-----------Art. 31, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 32Abrogat.-----------Art. 32, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 33Abrogat.-----------Art. 33, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 34Abrogat.-----------Art. 34, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 35Abrogat.-----------Art. 35, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 36Abrogat.-----------Art. 36, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 37Abrogat.-----------Art. 37, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 38Abrogat.-----------Art. 38, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 39Abrogat.-----------Art. 39, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 40Abrogat.-----------Art. 40, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 41Abrogat.-----------Art. 41, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 42Abrogat.-----------Art. 42, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 43Abrogat.-----------Art. 43, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 44Abrogat.-----------Art. 44, Cap. III din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Capitolul IVAbrogat-----------Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 45Abrogat.------------Art. 45, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de art. 34 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 46Abrogat.------------Art. 46, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de art. 34 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 47Abrogat.------------Art. 47, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de art. 34 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 48Abrogat.------------Art. 48, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de art. 34 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 49Abrogat.-----------Art. 49, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 50Abrogat.-----------Art. 50, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 51Abrogat.------------Art. 51, Cap. IV a fost abrogat de art. 34 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 52Abrogat.------------Art. 52, Cap. IV a fost abrogat de art. 34 din ORDONANŢA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 53Abrogat.-----------Art. 53, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 54Abrogat.-----------Art. 54, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 55Abrogat.-----------Art. 55, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 56Abrogat.-----------Art. 56, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 57Abrogat.-----------Art. 57, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 58Abrogat.-----------Art. 58, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 59Abrogat.-----------Art. 59, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 60Abrogat.-----------Art. 60, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 61Abrogat.-----------Art. 61, Cap. IV din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Capitolul VIAbrogat-----------Cap. VI din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 90Abrogat.-----------Art. 90, Cap. VI din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 91Abrogat.-----------Art. 91, Cap. VI din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 92Abrogat.-----------Art. 92, Cap. VI din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 93Abrogat.-----------Art. 93, Cap. VI din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 94Abrogat.-----------Art. 94, Cap. VI din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 95Abrogat.-----------Art. 95, Cap. VI din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 96Abrogat.-----------Art. 96, Cap. VI din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Capitolul VIIAbrogat-----------Cap. VII din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 97Abrogat.-----------Art. 97, Cap. VII din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 98Abrogat.-----------Art. 98, Cap. VII din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 99Abrogat.-----------Art. 99, Cap. VII din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 100Abrogat.-----------Art. 100, Cap. VII din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 101Abrogat.-----------Art. 101, Cap. VII din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 102Abrogat.-----------Art. 102, Cap. VII din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 103Abrogat.-----------Art. 103, Cap. VII din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 104Abrogat.-----------Art. 104, Cap. VII din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 105Abrogat.-----------Art. 105, Cap. VII din Titlul VI a fost abrogat de lit. u) a art. 230, Cap. X din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.Aceasta lege a fost adoptată în condiţiile art. 113 din Constituţia României, în urma angajării, în şedinţă comună din 20 mai 1999, a răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUPREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN----------