LEGE nr. 218 din 25 noiembrie 1998privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 26 noiembrie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 1 din 23 ianuarie 1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 26 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(3) Cererea se depune la primăria localității sau, după caz, la primăriile localităților în a căror rază teritorială se afla terenul pentru care urmează să fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, până la data de 31 decembrie 1998, sub sancțiunea decăderii din termen.2. La articolul unic punctul 2, alineatul (8) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primească cererea și sa o înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mențiunile precizate la alin. (4) și dacă nu este însoțită de toate actele prevăzute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, până la data de 31 decembrie 1998, să depună toate actele menționate la alin. (5), sub sancțiunea decăderii acestuia din termen.3. La articolul unic punctul 3, alineatul (10) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(10) După data de 31 decembrie 1998, prevăzută la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, sa întocmească situația privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate și balanța fondului funciar pe localitate - comuna, oraș sau municipiu - în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comuna din 28 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ANDREI CHILIMAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM SPINEANU
  -------------