ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014  Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, constă în necesitatea adoptării de măsuri sociale care să conducă la o protecție sporită a copiilor, având în vedere scăderea natalității, care este într-adevăr o problemă gravă cu care România se confruntă în ultimii ani. Mecanismele care conduc la scăderea populației României sunt fertilitatea scăzută, migrația externă și mortalitatea generală. Astfel că, valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migrației externe, au făcut ca populația țării să se diminueze.Indiferent de metodele de estimare a sărăciei utilizate la nivelul UE pentru a stabili rata sărăciei, în România copiii și tinerii au riscul de sărăcie cel mai ridicat între categoriile de vârstă.Astfel, potrivit studiilor efectuate recent la nivelul CE și al UNICEF, sărăcia veniturilor (sau monetară) este la copii mai ridicată în România decât în orice altă țară europeană (33% față de 20% media UE-27), iar circa 72-78% din copiii din România suferă de deprivare materială severă, aceasta fiind semnificativ mai intensă decât în toate celelalte state europene cu privire la aproape toate bunurile. De asemenea, un procent de 8% din minori trăiește în România la nivelul de "sărăcie severă", cu mai puțin de 15 lei pe zi, datorită excluziunii sociale, precum și datorită nivelului scăzut al educației, sănătății și al ocupării forței de muncă, toate acestea având consecințe negative și asupra abandonului școlar.Statul trebuie să asigure protecția copilului și să garanteze respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituțiile statului, care trebuie să intervină prin crearea de oportunități egale și, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistență socială și servicii sociale adecvate.Considerând că actualele reglementări care prevăd acordarea unor măsuri de susținere financiară a costurilor de creștere și îngrijire a unui copil previn doar în mică măsură privarea materială severă a acestuia, este necesară intervenția asupra Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, și a Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare. Prin majorarea unor drepturi prevăzute de aceste acte normative se preconizează reducerea sărăciei în rândul copiilor.Copiii reprezintă o resursă extraordinară, o adevărată valoare, iar prin acest act normativ se creează posibilitatea de dezvoltare și participare, asigurându-li-se un stil de viață mai sănătos și o educație mai bună, toate acestea reprezentând o investiție, nu o cheltuială.Având în vedere interpretările diferite în aplicarea actelor normative din domeniul salarizării și efectele negative ale neadoptării în regim de urgență a acestui act normativ, precum crearea de prejudicii atât la nivelul instituțiilor care trebuie să aplice aceste acte normative, cât și la nivelul fiecărui salariat, precum și înlăturarea posibilității ca instanțele de judecată învestite cu astfel de spețe să dea soluții contradictorii, prin adoptarea acestui act normativ se creează premisele, în conformitate cu normele de tehnică legislativă, de a avea o legislație clară și coerentă.Având în vedere că spitalele regionale de urgență și spitalele din unitățile funcționale regionale de urgență sunt priorități naționale pentru sistemul de sănătate din punctul de vedere al finanțării din fonduri publice a serviciilor medicale, al investițiilor și al dotărilor materiale, precum și din punctul de vedere al asigurării resurselor umane,în vederea asigurării unui acces echitabil la serviciile medicale pentru toți cetățenii,având în vedere prevederile Acordului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, referitoare la reducerea arieratelor din sistemul de sănătate,în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 122, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.2. La articolul 128, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 128(1) Pentru fiecare copil față de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidențial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condițiile legii, se acordă o alocație lunară de plasament, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 1,20 ISR.(2) Alocația prevăzută la alin. (1) se plătește persoanei, asistentului maternal, reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat în plasament copilul sau tutorelui și este destinată asigurării drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1).3. La articolul 128, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În vederea urmăririi modului de utilizare a alocației prevăzute la alin. (1), direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, organismele private autorizate transmit rapoartele prevăzute la art. 73 alin. (2) și agenției pentru plăți și inspecție socială a județului, respectiv a municipiului București.4. La articolul 129, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și mamele protejate în centre maternale au dreptul, la ieșirea din sistemul de protecție specială, la o indemnizație care se acordă o singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, stabilit potrivit legii. Indemnizația se acordă, la ieșirea din sistemul de protecție specială, și copiilor pentru care s-a pronunțat o hotărâre definitivă de încuviințare a adopției.(5) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la alin. (1), respectiv dreptul la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.5. La articolul 129, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6) -(9), cu următorul cuprins :(6) Cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice și pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi este aplicabil și copiilor din creșe și alte unități de educație timpurie.(7) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli stabilite în condițiile alin. (5) și cuantumul alocației de hrană stabilit în condițiile alin. (6) sunt aplicabile și în cazul copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv celor școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(8) Alocația de hrană pentru copiii din serviciile de zi organizate de organismele private acreditate se stabilește cel puțin la același nivel cu cel prevăzut pentru copiii din serviciile de zi publice.(9) În limita bugetelor aprobate, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București sau, după caz, consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, respectiv a serviciilor publice de asistență socială, un cuantum mai mare al limitelor minime de cheltuieli, respectiv al cuantumului alocației de hrană aferente drepturilor stabilite conform prevederilor alin. (5) și (6).  +  Articolul IILegea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:a) 0,1640 ISR pentru familia cu un copil;b) 0,3280 ISR pentru familia cu 2 copii;c) 0,4920 ISR pentru familia cu 3 copii;d) 0,6560 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR și până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:a) 0,1500 ISR pentru familia cu un copil;b) 0,3000 ISR pentru familia cu 2 copii;c) 0,4500 ISR pentru familia cu 3 copii;d) 0,6000 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.2. La articolul 6, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, după cum urmează:a) 0,214 ISR pentru familia cu un copil;b) 0,428 ISR pentru familia cu 2 copii;c) 0,642 ISR pentru familia cu 3 copii;d) 0,856 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR și până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:a) 0,204 ISR pentru familia cu un copil;b) 0,408 ISR pentru familia cu 2 copii;c) 0,612 ISR pentru familia cu 3 copii;d) 0,816 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.3. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  +  Articolul IIINivelul alocației de plasament prevăzute la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanță de urgență, se acordă începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2014.  +  Articolul IV(1) Cuantumurile prevăzute la art. 5 și 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2014.(2) Pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu drepturi stabilite anterior datei de 1 noiembrie 2014, noul cuantum al alocației pentru susținerea familiei se stabilește prin decizia directorului executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, pe baza ultimei dispoziții a primarului.(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică primarilor și beneficiarilor.(4) Pe baza deciziei prevăzute la alin. (2), primarii au obligația de a emite o nouă dispoziție de modificare a cuantumului pe care o comunică agențiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu modificările și completările ulterioare.(5) Deciziile agențiilor teritoriale și dispozițiile primarilor, precum și comunicările prevăzute la alin. (3) și (4) se emit colectiv pentru toți beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.  +  Articolul VNivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice și aspectele legate de acoperirea cheltuielilor aferente alocației zilnice de hrană se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul VIÎn sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, prin sintagma "cuantumul brut al salariilor de bază" se înțelege cuantumul brut al salariilor de bază care cuprinde, după caz, drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012.  +  Articolul VIIAlineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 24 septembrie 2014, se abrogă.  +  Articolul VIII(1) În situația în care, până la eliberarea certificatului de acreditare a furnizorului de servicii sociale sau a licenței de funcționare a serviciului social în condițiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, s-a constatat de către inspectorii sociali nerespectarea de către furnizorul de servicii sociale a standardelor de calitate existente pentru serviciile pentru care deține certificatul de acreditare emis în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare, sau acordarea serviciilor sociale în condiții care ar putea conduce la încălcarea gravă a drepturilor persoanelor beneficiare, valabilitatea acestuia încetează de drept, în baza propunerii de retragere a acreditării întocmite de inspectorii sociali.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația în care furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza certificatului de acreditare a furnizorului de servicii sociale eliberat potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, dar nu a fost eliberată încă licența de funcționare a serviciului social furnizat.  +  Articolul IXLegea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, și Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se vor republica după aprobarea acesteia prin lege în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul X(1) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor statului ce derivă din condiționalitățile la acorduri internaționale, din programe din domeniul cooperării internaționale, din domeniul minier, din domeniul dezvoltării locale și locuințelor, precum și pentru constituirea stocurilor rezervă de stat.(2) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Sănătății pentru plata arieratelor la spitalele regionale de urgență și la spitalele din unitățile funcționale regionale de urgență din subordinea acestuia.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca Ministerului Transporturilor sume pentru plata arieratelor, inclusiv arieratelor înregistrate de spitalele aflate în subordinea acestuia, precum și pentru finanțarea unor cheltuieli de arbitraj din domeniul transportului naval și penalități aferente acestora, rezultate din hotărâri definitive ale instanțelor.  +  Articolul XIDupă articolul 35 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1Începând cu 1 ianuarie 2015, autoritățile administrației publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană polițiștilor locali conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 20 alin. (3^1) și (3^3);c) Ordinul ministrului administrației publice și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 242/36/2003 privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenții maternali profesioniști pentru creșterea și îngrijirea copiilor aflați în plasament sau încredințare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 4 iunie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  București, 15 octombrie 2014.Nr. 65.----