ANEXĂ din 30 noiembrie 2007 (*actualizată*)la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare**)(actualizată până la data de 29 decembrie 2011*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010; ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor----------**) Aprobată de Ordinul nr. 18 din 30 noiembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 15 din 9 ianuarie 2008.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 martie 2010, în cuprinsul textului, referirile la provizioane (pentru depreciere) se vor citi ca referiri la ajustări pentru depreciere, iar referirile la RON se vor citi ca referiri la lei.Conform art. II din ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prevederile prezentului ordin se aplică începând cu exerciţiul financiar al anului 2012.Subpct. 1 şi 2 ale Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011 prevăd:"I. 1. În cuprinsul textului, referirile la "Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare" se vor citi ca referiri la "Reglementările contabile conforme cu directivele europene".2. În cuprinsul textului, referirile la "valori imobilizate" se vor citi ca referiri la "active imobilizate", referirile la "devize" se vor citi ca referiri la "valută", referirile la "pierderi din creanţe nerecuperabile" se vor citi ca referiri la "pierderi din creanţe", referirile la "venituri din provizioane şi recuperări de creanţe amortizate" se vor citi ca referiri la "venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", referirile la "acţionari sau asociaţi" se vor citi ca referiri la "acţionari", referirile la "cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile" se vor citi ca referiri la "cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", iar referirile la "pasiv" se vor citi ca referiri la "datorii şi capitaluri proprii", dacă din context nu reiese altfel."Prezentele Modele ale situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, sunt emise de Banca Naţională a României în baza prevederilor art. 47 din Titlul I - Dispoziţii privind activitatea de creditare desfăşurată de instituţii financiare nebancare al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi au fost elaborate cu consultarea asociaţiilor profesionale de profil constituite în baza prevederilor art. 70 din Titlul I - Dispoziţii privind activitatea de creditare desfăşurată de instituţii financiare nebancare al Părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006.  +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALEInstituţiile financiare nebancare au obligaţia, potrivit legii, să întocmească situaţii financiare periodice, la termenele şi în forma stabilite prin prezentele norme metodologice.Situaţiile financiare periodice trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară a instituţiei financiare nebancare, a sucursalelor şi a celorlalte sedii secundare ale acesteia.  +  Capitolul II DISPOZIŢII REFERITOARE LA MODELELE ŞI REGULILE DE ÎNTOCMIRE ŞI DEPUNERE A SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE1. ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE1.1. Instituţiile financiare nebancare au obligaţia să întocmească situaţii financiare periodice care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei pentru respectiva perioadă de timp.Situaţiile financiare periodice se disting în funcţie de zona activităţii teritoriale acoperite şi frecvenţa întocmirii acestora şi cuprind situaţiile de sinteză însoţite de situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate care se întocmesc în conformitate cu modelele şi normele metodologice prevăzute de prezentele reglementări.Aceste situaţii se întocmesc lunar, trimestrial sau anual, după caz şi au ca scop furnizarea de informaţii detaliate privind situaţia fiecărei instituţii financiare nebancare şi de a permite astfel Băncii Naţionale a României îndeplinirea misiunii de monitorizare şi supraveghere şi de realizare a statisticilor monetare.1.2. La întocmirea situaţiilor financiare periodice de către instituţiile financiare nebancare se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, prezentele norme metodologice, precum şi oricare alte reglementări în materie în vigoare.------------Pct. 1.2. din Cap. II al anexei a fost modificat de subpct. 1 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea referirii la "Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare" cu referirea la "Reglementările contabile conforme cu directivele europene".1.3. Instituţiile financiare nebancare întocmesc şi prezintă situaţiile financiare periodice atât în forma scrisă (pe suport de hârtie), cât şi pe suport magnetic (dischetă) sau pe adresa de e-mail ifn@bnro.ro.În acest scop, instituţiile financiare nebancare descarcă de pe adresa www.bnro.ro, opţiunea "Raportări către BNR" - Instituţii financiare nebancare - Situaţii financiare periodice, fişierele cuprinzând modelele tuturor formularelor ce trebuie completate cu datele din situaţiile financiare periodice, care constituie baza pentru editarea în formă scrisă, prin listare, a formularelor respective. Modificarea, în orice fel, a structurii fişierelor este interzisă.O copie a acestor fişiere, conţinând modelele formularelor, completate cu datele situaţiilor financiare periodice, se păstrează de către instituţiile financiare nebancare, potrivit prevederilor art. 23 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.1.4. Situaţiile de sinteză constituie situaţii financiare periodice de bază şi cuprind situaţii teritoriale şi globale (situaţiile model 5000 şi 5080).Situaţiile de sinteză teritoriale se întocmesc de către instituţiile financiare nebancare şi privesc:- ansamblul teritoriului naţional în care îşi desfăşoară activitatea instituţia financiară nebancară, persoană juridică română (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România), conform modelelor 5000 şi 5080 - naţional;- ansamblul teritoriului naţional în care îşi desfăşoară activitatea sucursala din România a instituţiei financiare nebancare străine (sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia), conform modelelor 5000 şi 5080 - naţional;- fiecare subunitate din străinătate a instituţiei financiare nebancare, persoană juridică română (sucursale şi alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate), conform modelelor 5000 şi 5080 - străinătate.Situaţiile de sinteză globale se întocmesc doar de către instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, care deţin subunităţi în străinătate şi privesc situaţia globală a instituţiei financiare nebancare, persoană juridică română (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate), conform modelelor 5000 şi 5080 - global.1.5. Situaţiile anexe, ce însoţesc situaţiile de sinteză, au ca obiect detalierea anumitor poziţii (linii) din aceste situaţii şi furnizarea de informaţii referitoare la moneda în care sunt efectuate operaţiunile.În funcţie de situaţiile de sinteză la care se referă, se disting 2 categorii de situaţii anexe:- situaţiile anexe la situaţia de sinteză model 5000, în număr de 2 (situaţiile 5026 şi 5027);- situaţia anexă 5084 la situaţia de sinteză model 5080.1.6. Pentru a furniza unele informaţii în legătură cu activitatea desfăşurată (efectivul de personal, reţeaua comercială etc.), instituţiile financiare nebancare întocmesc periodic, deosebit de situaţiile de sinteză şi de cele anexe la acestea, şi situaţiile privind unii indicatori de activitate, conform modelului 5090.SITUAŢII FINANCIARE PERIODICE CARE SE ÎNTOCMESC DE CĂTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ SITUAŢII DE SINTEZĂ ││SITUAŢIA 5000: MODEL SITUAŢIA PATRIMONIULUI (TERITORIUL NATIONAL, ││ STRĂINĂTATE ŞI GLOBAL) ││SITUAŢIA 5080: MODEL CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (TERITORIUL NAŢIONAL, ││ STRĂINĂTATE ŞI GLOBAL) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ SITUAŢII ANEXE LA SITUAŢIA - MOD 5000 ││MOD 5026: CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE ÎNDOIELNICE ││MOD 5027: PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ SITUAŢII ANEXE LA SITUAŢIA - MOD 5080 ││MOD 5084: REPARTIZAREA PROFITULUI │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ SITUAŢII REFERITOARE LA INDICATORII DE ACTIVITATE ││MOD 5090: INDICATORI DE ACTIVITATE │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘1.7. Prezentarea situaţiilor este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane.În antetul situaţiilor figurează următoarele informaţii: a) denumirea instituţiei financiare nebancare, în antetul situaţiilor de sinteză (modelele 5000 şi 5080) se înscriu şi următoarele informaţii:- datele de identificare (judeţul, adresa, numărul de înregistrare la registrul comerţului);- datele referitoare la încadrarea în forma de organizare (forma de proprietate - potrivit Capitolului VII - Nomenclator - forme de proprietate, activitatea preponderentă, cod grupă CAEN);- codul unic de înregistrare; b) data pentru care se întocmesc situaţiile; c) numărul filei (o situaţie poate avea una sau mai multe file); d) zona de activitate geografică, respectiv activitatea desfăşurată în teritoriul naţional ("N"), activitatea desfăşurată în străinătate ("S") şi activitatea globală ("G").Situaţiile se întocmesc în lei (prin regruparea tuturor monedelor), după conversia în lei a sumelor exprimate în toate celelalte unităţi monetare şi cuprind, în funcţie de periodicitatea lor, datele din inclusiv ultima zi a trimestrului, semestrului sau anului, după caz.--------------Referirea la "RON" din paragraful al treilea de la pct. 1.7. din Cap. II al anexei se va citi ca fiind referire la "lei" conform Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 martie 2010.În unele cazuri (de exemplu situaţia - mod 5000), defalcarea lei/valută se realizează pe coloane.--------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Liniile situaţiilor sunt codificate în corelaţie cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare.Coloanele situaţiilor prezintă informaţii grupate în funcţie de diferite atribute: persoane fizice/persoane juridice, lei/valută.--------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.2. SEMNAREA, VERIFICAREA ŞI DEPUNEREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE2.1. Situaţiile financiare periodice, respectiv situaţiile de sinteză, situaţiile anexe la situaţiile de sinteză şi situaţiile referitoare la indicatorii de activitate se semnează de către administratorul instituţiei financiare nebancare (conducătorul instituţiei financiare nebancare) şi de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii lor de drept.Administratorul instituţiei financiare nebancare (conducătorul instituţiei financiare nebancare) şi conducătorul compartimentului financiar-contabil poartă răspunderea, potrivit legii, asupra realităţii şi exactităţii datelor ce se raportează prin situaţiile financiare periodice.Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia să verifice respectarea reglementărilor în materie în vigoare, precum şi a prevederilor din prezentele norme metodologice, să asigure respectarea corelaţiilor în cadrul fiecărui formular şi între indicatorii din formulare, urmărind realitatea datelor ce se raportează prin situaţiile financiare periodice.2.2. Instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special întocmesc şi depun la Banca Naţională a României situaţii financiare teritoriale şi globale de sinteză, după cum urmează: A) Situaţii teritoriale a) Situaţia mod 5000 - Situaţia patrimoniului (teritoriul naţional) - se întocmeşte lunar şi se depune trimestrial, însoţită de următoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate, care se întocmesc lunar şi se depun trimestrial:- Creanţe restante şi creanţe îndoielnice - mod 5026;- Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice - mod 5027;- Indicatori de activitate - mod 5090. b) Situaţia mod 5080 - Contul de profit şi pierdere (teritoriul naţional) - se întocmeşte lunar şi se depune trimestrial, însoţită de următoarea situaţie anexă, care se întocmeşte şi se depune anual:- Repartizarea profitului - mod 5084. c) Situaţia mod 5000 - Situaţia patrimoniului (pentru fiecare sucursală şi oricare alt sediu secundar fără personalitate juridică aflat în străinătate) - se întocmeşte lunar şi se depune trimestrial, însoţită de următoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate, care se întocmesc lunar şi se depun trimestrial:- Creanţe restante şi creanţe îndoielnice - mod 5026;- Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice - mod 5027;- Indicatori de activitate - mod 5090. d) Situaţia mod 5080 - Contul de profit şi pierdere (pentru fiecare sucursală şi oricare alt sediu secundar fără personalitate juridică aflat în străinătate) se întocmeşte lunar şi se depune trimestrial. B) Situaţii globale a) Situaţia mod 5000 - Situaţia patrimoniului (global) - se întocmeşte lunar şi se depune trimestrial, însoţită de următoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate, care se întocmesc lunar şi se depun trimestrial:- Creanţe restante şi creanţe îndoielnice - mod 5026;- Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice - mod 5027;- Indicatori de activitate - mod 5090. b) Situaţia mod 5080 - Contul de profit şi pierdere (global) - se întocmeşte lunar şi se depune trimestrial, însoţită de următoarea situaţie anexă, care se întocmeşte şi se depune anual:- Repartizarea profitului - mod 5084.2.3. Sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare străine, înscrise în Registrul special, întocmesc şi depun la Banca Naţională a României situaţii financiare teritoriale de sinteză, după cum urmează: a) Situaţia mod 5000 - Situaţia patrimoniului (teritoriul naţional) - se întocmeşte lunar şi se depune trimestrial, însoţită de următoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate, care se întocmesc lunar şi se depun trimestrial:- Creanţe restante şi creanţe îndoielnice - mod 5026;- Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice - mod 5027;- Indicatori de activitate - mod 5090. b) Situaţia mod 5080 - Contul de profit şi pierdere (teritoriul naţional) - se întocmeşte lunar şi se depune trimestrial, însoţită de următoarea situaţie anexă, care se întocmeşte şi se depune anual:- Repartizarea profitului - mod 5084.2.4. Instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul general, dar care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi înscrise în Registrul special, întocmesc şi depun la Banca Naţională a României situaţii financiare teritoriale şi globale de sinteză, după cum urmează: A) Situaţii teritoriale a) Situaţia mod 5000 - Situaţia patrimoniului (teritoriul naţional) - se întocmeşte trimestrial şi se depune semestrial, însoţită de următoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate, care se întocmesc trimestrial şi se depun semestrial:- Creanţe restante şi creanţe îndoielnice - mod 5026;- Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice - mod 5027;- Indicatori de activitate - mod 5090. b) Situaţia mod 5080 - Contul de profit şi pierdere (teritoriul naţional) - se întocmeşte trimestrial şi se depune semestrial, însoţită de următoarea situaţie anexă, care se întocmeşte şi se depune anual:- Repartizarea profitului - mod 5084. c) Situaţia mod 5000 - Situaţia patrimoniului (pentru fiecare sucursală şi oricare alt sediu secundar fără personalitate juridică aflat în străinătate) - se întocmeşte trimestrial şi se depune semestrial, însoţită de următoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate, care se întocmesc trimestrial şi se depun semestrial:- Creanţe restante şi creanţe îndoielnice - mod 5026;- Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice - mod 5027;- Indicatori de activitate - mod 5090. d) Situaţia mod 5080 - Contul de profit şi pierdere (pentru fiecare sucursală şi oricare alt sediu secundar fără personalitate juridică aflat în străinătate) - se întocmeşte trimestrial şi se depune semestrial. B) Situaţii globale a) Situaţia mod 5000 - Situaţia patrimoniului (global) - se întocmeşte trimestrial şi se depune semestrial, însoţită de următoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate, care se întocmesc trimestrial şi se depun semestrial:- Creanţe restante şi creanţe îndoielnice - mod 5026;- Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice - mod 5027;- Indicatori de activitate - mod 5090. b) Situaţia mod 5080 - Contul de profit şi pierdere (global) - se întocmeşte trimestrial şi se depune semestrial, însoţită de următoarea situaţie anexă care se întocmeşte şi se depune anual:- Repartizarea profitului - mod 5084.2.5. Sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare străine, înscrise în Registrul general, dar care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi înscrise în Registrul special, întocmesc şi depun la Banca Naţională a României situaţii financiare teritoriale de sinteză, după cum urmează: a) Situaţia mod 5000 - Situaţia patrimoniului (teritoriul naţional) - se întocmeşte trimestrial şi se depune semestrial, însoţită de următoarele situaţii anexe şi situaţii referitoare la indicatorii de activitate, care se întocmesc trimestrial şi se depun semestrial:- Creanţe restante şi creanţe îndoielnice - mod 5026;- Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice - mod 5027;- Indicatori de activitate - mod 5090. b) Situaţia mod 5080 - Contul de profit şi pierdere (teritoriul naţional) - se întocmeşte trimestrial şi se depune semestrial, însoţită de următoarea situaţie anexă, care se întocmeşte şi se depune anual:- Repartizarea profitului - mod 5084.2.6. În cazul situaţiilor financiare care se întocmesc lunar şi se depun trimestrial de către instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, la Banca Naţională a României se vor transmite doar situaţiile financiare aferente sfârşitului de trimestru.În cazul situaţiilor financiare care se întocmesc trimestrial şi se depun semestrial de către instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general, dar care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi înscrise în Registrul special, la Banca Naţională a României se vor transmite doar situaţiile financiare aferente sfârşitului de semestru.2.7. Situaţiile financiare periodice se depun, într-un exemplar, la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, la termenele prevăzute în prezentele norme metodologice. Situaţiile financiare periodice cu termen de depunere trimestrial, semestrial sau anual vor fi însoţite de o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice semnată de către conducătorul instituţiei financiare nebancare şi de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii lor de drept.În adresa de înaintare a situaţiilor financiare periodice către Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, semnată de conducătorul instituţiei financiare nebancare şi de către cel al compartimentului financiar-contabil, se va preciza că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele modele şi norme metodologice, precum şi următoarele:- fişierele cu modelele completate cu date, pe baza cărora au fost listate formularele se află pe disketele ce se depun odată cu situaţiile financiare periodice respective sau în mesajele transmise prin poştă electronică;- lista formularelor ce se depun, specificându-se pentru fiecare model în parte, variantele (N, G, S);- întocmirea şi listarea formularelor s-a făcut pe baza fişierelor puse la dispoziţie de Banca Naţională a României, iar completarea datelor şi utilizarea suportului magnetic s-au efectuat cu respectarea instrucţiunilor tehnice primite de la Banca Naţională a României.Pentru depunerea situaţiilor financiare periodice la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, instituţiile financiare nebancare vor lista numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă urmare operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.2.8. Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general, care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc situaţii financiare pentru perioadele în cauză, urmând să depună o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, care să cuprindă toate datele de identificare a instituţiei financiare nebancare:- denumirea completă (conform certificatului de înregistrare);- adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului instituţiei financiare nebancare;- numărul de înregistrare la registrul comerţului;- codul unic de înregistrare;- capitalul social.3. TERMENELE PENTRU DEPUNEREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE3.1.*) Situaţiile financiare periodice întocmite de către instituţiile financiare nebancare, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare se depun la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, la următoarele termene:----*) Se aplică şi pentru exerciţiul financiar al anului 2007.- cel mult 25 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se face raportarea, situaţiile financiare cu termen de depunere trimestrial;- cel mult 25 zile calendaristice de la sfârşitul semestrului pentru care se face raportarea, situaţiile financiare cu termen de depunere semestrial;- în termenul de depunere la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale publicabile, prevăzut de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, situaţiile financiare cu termen de depunere anual.------------Liniuţa a treia de la paragraful 1 al pct. 3.1. din Cap. II al anexei a fost modificat de subpct. 1 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea referirii la "Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare" cu referirea la "Reglementările contabile conforme cu directivele europene".În cazul în care informaţiile prezentate în situaţiile financiare cu termen de depunere trimestrial sau semestrial, întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar, înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data aprobării situaţiilor financiare anuale, instituţiile financiare nebancare vor retransmite respectivele situaţii financiare în termenul de depunere la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale publicabile, prevăzut de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, împreună cu situaţiile financiare, aferente exerciţiului financiar curent, transmise până la data aprobării situaţiilor financiare anuale.------------Paragraful 2 al pct. 3.1. din Cap. II al anexei a fost modificat de subpct. 1 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011, prin înlocuirea referirii la "Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare" cu referirea la "Reglementările contabile conforme cu directivele europene".În cazul în care ultima zi a termenului de depunere a situaţiilor financiare este o zi nelucrătoare, situaţiile financiare se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.  +  Capitolul III MODELELE SITUAŢIILOR FINANCIARE PERIODICE ŞI NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ÎNTOCMIREA ŞI UTILIZAREA ACESTORA1. SITUAŢIA PATRIMONIULUI- mod. 5000 -PREZENTARESituaţia - mod. 5000 - este o raportare de sinteză a instituţiilor financiare nebancare, care prezintă activitatea acestora pe categorii de operaţiuni.Această situaţie este, în mod obligatoriu, însoţită de situaţiile anexă care regrupează, în funcţie de atributele specifice, datele prezentate în acest bilanţ.CONŢINUTLiniiPosturile de activ, de datorii şi capitaluri proprii şi din afara bilanţului sunt grupate pe categorii de operaţiuni, astfel:--------------Referirea la "pasiv" se va citi ca referire la "datorii şi capitaluri proprii" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.- pentru activ;- > casa şi alte valori;- > operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit;- > operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;- > active imobilizate;--------------Referirea la "valori imobilizate" se va citi ca referire la "active imobilizate" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.- > acţionari.--------------Referirea la "acţionari sau asociaţi" se va citi ca referire la "acţionari" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Societăţile de microfinanţare constituite în baza Legii nr. 240/2005 privind societăţile de microfinanţare înscriu microcreditele acordate la poziţia "Microcredite", fără a le prezenta şi în cadrul celorlalte poziţii aferente creditelor acordate clientelei (în funcţie de destinaţia acestora). Poziţia "Microcredite" se completează numai de aceste societăţi.Creanţele restante şi îndoielnice sunt evidenţiate pe lângă fiecare clasă de activ la poziţia "Creanţe restante" şi respectiv, "Creanţe îndoielnice", iar cele privind riscurile de ţară sunt menţinute în conturile lor de origine.Creanţele ataşate reprezentând dobânzi de primit, calculate şi neajunse la scadenţă, mai puţin cele aferente creanţelor restante şi îndoielnice, se înscriu pe lângă fiecare clasă, la poziţia "Creanţe ataşate".- pentru datorii şi capitaluri proprii:--------------Referirea la "pasiv" se va citi ca referire la "datorii şi capitaluri proprii" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.- > operaţiuni cu clientela şi operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit;- > operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;- > datorii din operaţiuni de leasing financiar;- > capitaluri proprii, asimilate şi provizioane.Datoriile ataşate reprezentând dobânzi de plătit, calculate şi neajunse la scadenţă, se înscriu pe lângă fiecare clasă, la poziţia "Datorii ataşate".- pentru extrabilanţiere:- angajamente de creditare;- garanţii financiare;- angajamente privind titlurile;- operaţiuni de schimb la vedere;- conturi de ajustare valută în afara bilanţului;- instrumente derivate;- garanţii reale;- alte angajamente;- angajamente îndoielnice;- alte conturi în afara bilanţului.------------Poziţia "pentru extrabilanţiere" (liniuţa a 3-a), din cadrul paragrafului "CONŢINUT - Linii", de la pct. 1 1. Situaţia patrimoniului - mod. 5000, din Cap. III al anexei a fost modificată de subpct. 1 al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Angajamentele îndoielnice se referă la ansamblul angajamentelor din afara bilanţului.ColoaneSituaţia - mod. 5000 - prezintă pe coloane, soldul operaţiunilor realizate în lei şi contravaloarea în lei a operaţiunilor efectuate în valută, separate după cum aceste operaţiuni au fost efectuate cu persoane fizice sau cu persoane juridice.--------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Repartiţia între persoane fizice şi persoane juridice este stabilită în funcţie de calitatea agentului de contrapartidă, cu excepţia titlurilor din portofoliu pentru care separarea se face în funcţie de emitent.Prin convenţie, sumele reprezentând capital, acţiuni proprii, prime de capital, rezerve, rezultat reportat, profit sau pierdere şi repartizarea profitului sunt înscrise în cadrul coloanei aferente operaţiunilor efectuate în lei cu persoane juridice.Coloana "Amortizări şi provizioane" este rezervată înregistrării ajustărilor pentru depreciere şi înregistrării amortizărilor, care se deduc din valoarea brută a elementelor la care se calculează; ajustările pentru depreciere constituite în lei sau în valută, care nu sunt de natura riscului de ţară, sunt înscrise în dreptul liniilor de creanţe din coloana "Amortizări şi provizioane".------------Referirea la "provizioane (pentru depreciere)" se va citi ca fiind referire la "ajustări pentru depreciere", conform Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 martie 2010.Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Pentru posturile din această categorie, coloana "Total" înregistrează sumele nete obţinute după deducerea ajustărilor pentru depreciere şi a amortizărilor.------------Referirea la "provizioane (pentru depreciere)" se va citi ca fiind referire la "ajustări pentru depreciere", conform Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 martie 2010.Instituţiile financiare nebancare trebuie să completeze coloanele "lei", "valută", "persoane fizice" şi "persoane juridice", indiferent de sistemul de colectare a datelor pe care îl aplică.------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.REGULI DE RAPORTAREInstituţiile financiare nebancare ce raportează;Toate instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate.Instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, întocmesc:- o situare - mod 5000 - la nivelul global al instituţiei financiare nebancare "G" (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate ale instituţiei financiare nebancare) - numai instituţiile financiare nebancare care deţin subunităţi în străinătate;- o situaţie - mod 5000 - la nivelul teritoriului naţional "N" (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România);- o situaţie - mod 5000 - pentru fiecare subunitate din străinătate a instituţiei financiare nebancare "S" (sucursale şi alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate).Sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate întocmesc formularul la nivelul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea "N" (sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia).Moneda:Instituţiile financiare nebancare trebuie să distingă operaţiunile realizate în lei şi cele în valută, evaluate în contravaloare lei.------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Periodicitate:- trimestrial, pentru instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special;- semestrial, pentru celelalte instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul general.*Font 7*                      SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 5000 -JUDEŢUL _____________________________________│_│_│ FORMA DE PROPRIETATE _____________________│_│_│DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE ACTIVITATEA (se va înscrieNEBANCARE ________________________________________ activitatea preponderentă) _______________________________ADRESA LOCALITATE ______________, sector _________ Cod grupa CAEN _________________________│_│_│_│STR.: ___________________________ nr.: ___________ CUI ___________│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│TELEFON: ________________ FAX: _______________NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI _________________                                                                          [N] Naţional                                                                          [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5000 │ - LEI -├──────────┴─────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────────────────────────────┬─────┐│ │ │Amortizări │ Sume nete │ ││ │ Cod │şi ajustări├─────────────────┬─────────────────┤ ││ ACTIV │poziţie│ pentru │ Lei │ Valută │Total││ │ │depreciere ├────────┬────────┼────────┬────────┤ ││ │ │ │Persoane│Persoane│Persoane│Persoane│ ││ │ │ │ fizice │juridice│ fizice │juridice│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│CASA ŞI ALTE VALORI │ 010 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│OPERAŢIUNI CU CLIENTELĂ ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE│ 100 │ │ │ │ │ │ ││FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│CREDITE ACORDATE CLIENTELEI │ 101 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Creanţe comerciale │ 102 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Scont │ 103 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Factoring cu recurs │ 104 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Forfetare │ 105 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Factoring fără recurs │ 106 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 107 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Credite de trezorerie │ 110 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 112 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Credit global de exploatare │ 114 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea │ │ │ │ │ │ │ ││ cardurilor │ 116 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 118 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Credite de consum şi vânzări în rate │ 120 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 121 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 122 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Vânzări în rate │ 123 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ │ 125 │ │ │ │ │ │ ││ exterior │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Credite pentru import │ 126 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Credite pentru export │ 128 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru │ 130 │ │ │ │ │ │ ││ echipamente │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 131 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Credite pentru echipamente │ 133 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Credite pentru investiţii imobiliare │ 135 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Credite ipotecare │ 136 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 138 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Alte credite acordate clientelei │ 140 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Credite acordate instituţiilor financiare │ 145 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Microcredite*) │ 150 │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┘--------    *) se completează numai de societăţile de microfinanţare. Aceste societăţi nu înscriu microcreditele acordate lacelelalte poziţii aferente creditelor acordate clientelei (după destinaţia acestora).DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ______________________________________ [N] Naţional                                                                          [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5000 │ - LEI -├──────────┴─────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────────────────────────────┬─────┐│ │ │Amortizări │ Sume nete │ ││ │ Cod │şi ajustări├─────────────────┬─────────────────┤ ││ ACTIV │poziţie│ pentru │ Lei │ Valută │Total││ │ │depreciere ├────────┬────────┼────────┬────────┤ ││ │ │ │Persoane│Persoane│Persoane│Persoane│ ││ │ │ │ fizice │juridice│ fizice │juridice│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE │ 155 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│VALORI DE RECUPERAT │ 160 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI │ 165 │ │ │ │ │ │ ││INSTITUŢIILE DE CREDIT │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 166 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Depozite constituite la instituţii de credit │ 167 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Depozite la vedere la instituţii de credit │ 168 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Depozite la termen la instituţii de credit │ 169 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Depozite colaterale la instituţii de credit │ 170 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Credite acordate instituţiilor de credit │ 175 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor │ 176 │ │ │ │ │ │ ││ de credit │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Credite la termen acordate instituţiilor de credit│ 178 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 180 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 183 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│Creanţe restante │ 185 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│Creanţe îndoielnice │ 190 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│Creanţe ataşate │ 195 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE │ 200 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Titluri primite în pensiune livrată │ 205 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Titluri de tranzacţie │ 210 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Titluri de plasament │ 215 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Titluri de investiţii │ 220 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Instrumente derivate │ 225 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Decontări între instituţie şi subunităţi │ 235 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Personal şi conturi asimilate │ 240 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi │ 245 │ │ │ │ │ │ ││ asimilate │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi │ 250 │ │ │ │ │ │ ││ asimilate │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Debitori diverşi │ 255 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie │ 260 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Conturi de stocuri │ 265 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Conturi de regularizare │ 270 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Creanţe restante │ 275 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Creanţe îndoielnice │ 280 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Creanţe ataşate │ 285 │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┘DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ______________________________________ [N] Naţional                                                                          [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5000 │ - LEI -├──────────┴─────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────────────────────────────┬─────┐│ │ │Amortizări │ Sume nete │ ││ │ Cod │şi ajustări├─────────────────┬─────────────────┤ ││ ACTIV │poziţie│ pentru │ Lei │ Valută │Total││ │ │depreciere ├────────┬────────┼────────┬────────┤ ││ │ │ │Persoane│Persoane│Persoane│Persoane│ ││ │ │ │ fizice │juridice│ fizice │juridice│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ACTIVE IMOBILIZATE │ 300 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Credite subordonate │ 310 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, │ 320 │ │ │ │ │ │ ││ titluri de participare şi titluri ale activităţii de │ │ │ │ │ │ │ ││ portofoliu │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Dotări pentru unităţile proprii din străinătate │ 330 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Imobilizări în curs şi avansuri acordate pentru │ 340 │ │ │ │ │ │ ││ imobilizări, imobilizări necorporale şi corporale │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Creanţe din operaţiuni de leasing financiar │ 350 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu │ 353 │ │ │ │ │ │ ││ imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu │ 356 │ │ │ │ │ │ ││ imobilizări corporale │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Creanţe restante │ 360 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Creanţe îndoielnice │ 370 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Creanţe ataşate │ 380 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ACŢIONARI (+/-)*1) │ 400 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│TOTAL │ 450 │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┘-----------    *1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -.            ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE FINANCIAR-CONTABIL,             NEBANCARE)   Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi   şi ştampila instituţiei semnătura     financiare nebancare*Font 7*                SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 5000 -DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ........................................ [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][2] [G] Global┌──────────┐│ mod 5000 │ - LEI -├──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬─────┐│ │ │ Lei │ Valută │ ││ DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │ Cod ├────────┬────────┼────────┬────────┤Total││ │poziţie│Persoane│Persoane│Persoane│Persoane│ ││ │ │ fizice │juridice│ fizice │juridice│ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE │ 500 │ │ │ │ │ ││NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Împrumuturi primite de la instituţiile financiare │ 510 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Valori date în pensiune │ 520 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Conturi de factoring │ 530 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Alte sume datorate │ 540 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile│ 550 │ │ │ │ │ ││ de credit │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Conturi curente creditoare la instituţii de credit │ 552 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Împrumuturi primite de la instituţii de credit │ 554 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Valori date în pensiune instituţiilor de credit │ 556 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Alte sume datorate instituţiilor de credit │ 558 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Datorii ataşate │ 560 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE │ 600 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Titluri date în pensiune livrată │ 605 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Titluri de tranzacţie │ 610 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Vărsăminte de efectuat privind titlurile │ 615 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Instrumente derivate │ 620 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Datorii constituite prin titluri │ 625 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Decontări între instituţie şi subunităţi │ 635 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Personal şi conturi asimilate │ 640 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate │ 645 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate │ 650 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Dividende de plată │ 655 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Creditori diverşi │ 660 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie │ 665 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi │ 670 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Împrumuturi primite de la acţionari │ 672 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Alte împrumuturi │ 674 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Subvenţii pentru investiţii │ 675 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Conturi de regularizare │ 676 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Datorii ataşate │ 680 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│DATORII DIN OPERAŢIUNI DE LEASING FINANCIAR │ 700 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Datorii din operaţiuni de leasing financiar │ 710 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 713 │ │ │ │ │ ││ necorporale │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 716 │ │ │ │ │ ││ corporale │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Datorii ataşate │ 720 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┘DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ........................................ [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][2] [G] Global┌──────────┐│ mod 5000 │ - LEI -├──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬─────┐│ │ │ Lei │ Valută │ ││ DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │ Cod ├────────┬────────┼────────┬────────┤Total││ │poziţie│Persoane│Persoane│Persoane│Persoane│ ││ │ │ fizice │juridice│ fizice │juridice│ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE │ 800 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Capital │ 805 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Acţiuni proprii (-) │ 810 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Prime de capital │ 815 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Rezerve legale │ 820 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Rezerve statutare sau contractuale │ 825 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Rezerve din reevaluare │ 835 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Alte rezerve │ 840 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Datorii subordonate │ 845 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Provizioane │ 855 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Datorii ataşate │ 860 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Rezultatul reportat (+/-) *1) │ 865 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Profit sau pierdere (+/-) *1) │ 870 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Repartizarea profitului (-) │ 875 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│TOTAL │ 890 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┘----------    *1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -.                       ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI            (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE FINANCIAR-CONTABIL,                         NEBANCARE)                Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi        şi ştampila instituţiei financiare nebancare semnătura*Font 7*                   SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 5000 -DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ........................................ [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][3] [G] Global┌──────────┐│ mod 5000 │ - LEI -├──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬─────┐│ │ │ Lei │ Valută │ ││ CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI │ Cod ├────────┬────────┼────────┬────────┤Total││ │poziţie│Persoane│Persoane│Persoane│Persoane│ ││ │ │ fizice │juridice│ fizice │juridice│ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ANGAJAMENTE DE CREDITARE │ - │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Angajamente în favoarea instituţiilor de credit │ 901 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Angajamente primite de la instituţii de credit │ 902 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Angajamente în favoarea clientelei │ 903 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Angajamente primite de la clientelă │ 904 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│GARANŢII FINANCIARE │ - │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Garanţii date instituţiilor de credit │ 906 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Garanţii primite de la instituţii de credit │ 907 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Garanţii date pentru clientelă │ 908 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Garanţii primite de la clientelă │ 909 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ - │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Titluri de primit │ 911 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Titluri de livrat │ 916 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│OPERAŢIUNI DE SCHIMB LA VEDERE │ - │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi │ 921 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Valută cumpărată şi încă neprimită │ 922 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Lei vânduţi şi încă nelivraţi │ 923 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Valută vândută şi încă nelivrată │ 924 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│CONTURI DE AJUSTARE VALUTĂ (+/-) *1) │ 925 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE │ - │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Operaţiuni ferme de schimb la termen │ - │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Lei de primit contra valută de livrat │ 931 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Valută de livrat contra lei de primit │ 932 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Valută de primit contra lei de livrat │ 933 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Lei de livrat contra valută de primit │ 934 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Valută de primit contra valută de livrat │ 935 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Valută de livrat contra valută de primit │ 936 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Alte instrumente derivate ferme pe cursul de schimb │ 937 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Instrumente derivate condiţionale pe cursul de schimb │ 938 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Instrumente cumpărate │ 939 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Instrumente vândute │ 940 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Instrumente derivate ferme pe rata dobânzii │ 941 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Instrumente derivate condiţionale pe rata dobânzii │ 942 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Instrumente cumpărate │ 943 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Instrumente vândute │ 944 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Instrumente derivate ferme pe acţiuni şi indici bursieri │ 945 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Instrumente derivate condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri │ 946 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Instrumente cumpărate │ 947 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Instrumente vândute │ 948 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Alte instrumente derivate │ 949 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│GARANŢII REALE PRIMITE │ 950 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Ipoteci imobiliare │ 951 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Gajuri cu deposedare │ 952 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Gajuri fără deposedare │ 953 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Alte garanţii primite │ 954 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│GARANŢII REALE DATE │ 960 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Ipoteci imobiliare │ 961 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Gajuri cu deposedare │ 962 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Gajuri fără deposedare │ 963 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ - Alte garanţii date │ 964 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ALTE ANGAJAMENTE │ - │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│- Angajamente primite │ 966 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│- Angajamente date │ 967 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE │ 968 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI │ - │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│- Bunuri luate cu chirie │ 971 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│- Valori primite în păstrare sau custodie │ 972 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│ Debitori din penalităţi pretinse │ 980 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│- Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe │ 981 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│- Alte valori primite │ 982 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│- Alte valori date │ 983 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│- Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă │ 987 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤│- Alte conturi în afara bilanţului (+/-) *1) │ 988 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┘----------    *1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -.              ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI    (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE FINANCIAR-CONTABIL,               NEBANCARE)        Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi          şi ştampila instituţiei semnătura           financiare nebancare------------Modelul*) situaţiei financiare periodice "Situaţia patrimoniului - mod. 5000" din Cap. III al anexei a fost modificat de subpct. 2 al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.2. CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE ÎNDOIELNICE- mod. 5026 -PREZENTARESituaţia - mod. 5026 - cuprinde creanţele restante şi creanţele îndoielnice din operaţiuni efectuate de instituţiile financiare nebancare cu clientela şi cu instituţiile de credit (evidenţiate în conturi din Clasa 2), precum şi din operaţiuni de leasing financiar (evidenţiate în conturi din Clasa 4).CONŢINUTLiniiPermit identificarea categoriilor de creanţe şi dobânzi restante, creanţe şi dobânzi îndoielnice, precum şi a categoriilor de creanţe ataşate acestora.Societăţile de microfinanţare constituite în baza Legii nr. 240/2005 privind societăţile de microfinanţare înscriu microcreditele acordate la poziţia "Microcredite", fără a le prezenta şi în cadrul celorlalte poziţii aferente creditelor acordate clientelei (în funcţie de destinaţia acestora). Poziţia "Microcredite" se completează numai de aceste societăţi.ColoaneCreanţele şi dobânzile restante, creanţele şi dobânzile îndoielnice, precum şi creanţele ataşate acestora sunt grupate în funcţie de moneda în care este exprimată creanţa (lei/valută).------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.REGULI DE RAPORTAREInstituţiile financiare nebancare care raportează:Toate instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate.Instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, întocmesc:- o situaţie - mod 5026 - la nivelul global al instituţiei financiare nebancare "G" (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate ale instituţiei financiare nebancare) - numai instituţiile financiare nebancare care deţin subunităţi în străinătate;- o situaţie - mod 5026 - la nivelul teritoriului naţional "N" (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România);- o situaţie - mod 5026 - pentru fiecare subunitate din străinătate a instituţiei financiare nebancare "S" (sucursale şi alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate).Sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate întocmesc formularul la nivelul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea "N" (sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia).Moneda:Instituţiile financiare nebancare întocmesc situaţia - mod. 5026 - în lei, care regrupează operaţiunile în lei şi în valută.------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Periodicitate:- trimestrial, pentru instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special;- semestrial, pentru celelalte instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul general.CREANŢE RESTANTE ŞI CREANŢE ÎNDOIELNICE- mod. 5026 -*Font 7*DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE .............................. [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5026 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┐│ │ Cod │ LEI │ VALUTĂ ││ │poziţie│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│CREANŢE DIN OPERAŢIUNI CU CLIENTELĂ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│CREANŢE RESTANTE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe restante, din care: │ 110 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 111 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 112 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 113 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 114 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 115 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 116 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 117 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 118 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 119 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 120 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 121 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 122 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 123 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 124 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 125 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 126 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 127 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 128 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 129 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 130 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 131 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 132 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 133 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 134 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 135 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 136 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 137 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 140 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 141 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 144 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi restante privind: │ 145 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 146 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 147 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 148 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 149 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 150 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 151 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 152 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 153 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 154 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 155 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 156 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 157 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 158 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 159 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 160 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 161 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 162 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 163 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 164 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 165 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 166 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 167 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 168 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 169 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 170 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 171 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 172 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 175 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 176 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 179 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe ataşate privind: │ 180 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe restante, din care: │ 181 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 182 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 183 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 184 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 185 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 186 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 187 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 188 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 189 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 190 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 191 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 192 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 193 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 194 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 195 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 196 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 197 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 198 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 199 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 200 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 201 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 202 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 203 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 204 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 205 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 206 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 207 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 208 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 211 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 212 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 215 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobânzi restante, din care: │ 216 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 217 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 218 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 219 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 220 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 221 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 222 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 223 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 224 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 225 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 226 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 227 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 228 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 229 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 230 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 231 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 232 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 233 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 234 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 235 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 236 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 237 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 238 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 239 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 240 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 241 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 242 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 243 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 246 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 247 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 250 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│CREANŢE ÎNDOIELNICE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe îndoielnice, din care: │ 251 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 252 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 253 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 254 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 255 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 256 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 257 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 258 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 259 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 260 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 261 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 262 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 263 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 264 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 265 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 266 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 267 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 268 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 269 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 270 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 271 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 272 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 273 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 274 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 275 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 276 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 277 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 278 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 281 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 282 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 285 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi îndoielnice privind: │ 286 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 287 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 288 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 289 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 290 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 291 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 292 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 293 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 294 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 295 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 296 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 297 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 298 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 299 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 300 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 301 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 302 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 303 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 304 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 305 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 306 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 307 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 308 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 309 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 310 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 311 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 312 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 313 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 316 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 317 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 320 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creante ataşate privind: │ 321 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe îndoielnice, din care: │ 322 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 323 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 324 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 325 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 326 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 327 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 328 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 329 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 330 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 331 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 332 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 333 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 334 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 335 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 336 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 337 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 338 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 339 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 340 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 341 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 342 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 343 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 344 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 345 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 346 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 347 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 348 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 349 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 352 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 353 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 356 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobanzi îndoielnice, din care: │ 357 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 358 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 359 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 360 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 361 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 362 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 363 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 364 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 365 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 366 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 367 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 368 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 369 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 370 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 371 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 372 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 373 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 374 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 375 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 376 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor a pentru echipamente │ 377 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 378 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 379 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 380 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 381 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 382 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 383 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 384 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 387 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 388 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 391 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│CREANŢE DIN OPERATIUNI CU INSTITUŢIILE DE CREDIT │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│CREANŢE RESTANTE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe restante, din care: │ 410 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 411 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 412 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 413 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 414 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 415 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 416 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 417 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 418 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 419 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 422 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi restante privind: │ 423 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 424 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 425 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 426 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 427 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 428 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 429 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 430 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 431 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 432 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 435 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe ataşate privind: │ 436 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe restante, din care: │ 437 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 438 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 439 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 440 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 441 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 442 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 443 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 444 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 445 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 446 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 449 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobânzi restante, din care: │ 450 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 451 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 452 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 453 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 454 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 455 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 456 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 457 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 458 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 459 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 462 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│CREANŢE ÎNDOIELNICE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe îndoielnice, din care: │ 463 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 464 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 465 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 466 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 467 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 468 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 469 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 470 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 471 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 472 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 475 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi îndoielnice privind: │ 476 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 477 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 478 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 479 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 480 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 481 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 482 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 483 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 484 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 485 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 488 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe ataşate privind: │ 489 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe îndoielnice, din care: │ 490 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 491 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 492 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 493 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 494 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 495 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 496 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 497 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 498 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 499 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 502 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobânzi îndoielnice, din care: │ 503 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 504 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 505 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 506 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 507 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 508 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 509 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 510 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 511 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 512 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 515 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│CREANŢE DIN OPERAŢIUNI DE LEASING FINANCIAR │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│CREANŢE RESTANTE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe restante, din care: │ 610 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 611 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale │ 612 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi restante privind: │ 613 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 614 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale │ 615 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe ataşate privind: │ 616 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe restante, din care: │ 617 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 618 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 619 │ │ ││ corporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobânzi restante, din care: │ 620 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 621 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 622 │ │ ││ corporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│CREANŢE ÎNDOIELNICE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe îndoielnice, din care: │ 623 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 624 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale │ 625 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi îndoielnice privind: │ 626 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 627 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale │ 628 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanţe ataşate privind: │ 629 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe îndoielnice, din care: │ 630 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 631 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 632 │ │ ││ corporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobânzi îndoielnice, din care: │ 633 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 634 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 635 │ │ ││ corporale │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────┴─────────────────┘----*) Rândurile aferente microcreditelor se completează doar de către societăţile de microfinantare. Societăţile de microfinantare nu completează decât randurile aferente microcreditelor şi operaţiunilor cu instituţiile de credit.ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE FINANCIAR-CONTABIL,NEBANCARE)Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şişi ştampila instituţiei semnăturafinanciare nebancare------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.3. PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE- mod. 5027 -PREZENTARESituaţia - mod. 5027 - cuprinde provizioanele, în lei şi în valută, constituite pentru creanţele restante şi creanţele îndoielnice din operaţiuni efectuate de instituţiile financiare nebancare cu clientela şi cu instituţiile de credit (evidenţiate în conturi din Clasa 2), precum şi din operaţiuni de leasing financiar (evidenţiate în conturi din Clasa 4).------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.CONŢINUTLiniiPermit identificarea categoriilor de provizioane constituite aferente creanţelor şi dobânzilor restante, creanţelor şi dobânzilor îndoielnice, precum şi creanţelor ataşate acestora.Societăţile de microfinanţare constituite în baza Legii nr. 240/2005 privind societăţile de microfinanţare înscriu microcreditele acordate la poziţia "Microcredite", fără a le prezenta şi în cadrul celorlalte poziţii aferente creditelor acordate clientelei (în funcţie de destinaţia acestora). Poziţia "Microcredite" se completează numai de aceste societăţi.ColoaneProvizioanele sunt grupate în funcţie de moneda (lei/valută) în care sunt constituite.------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.REGULI DE RAPORTAREInstituţiile financiare nebancare care raportează:Toate instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate.Instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, întocmesc:- o situaţie - mod 5027 - la nivelul global al instituţiei financiare nebancare "G" (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate ale instituţiei financiare nebancare) - numai instituţiile financiare nebancare care deţin subunităţi în străinătate;- o situaţie - mod 5027 - la nivelul teritoriului naţional "N" (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România);- o situaţie - mod 5027 - pentru fiecare subunitate din străinătate a instituţiei financiare nebancare "S" (sucursale şi alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate).Sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate întocmesc formularul la nivelul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea "N" (sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia).Moneda:Instituţiile financiare nebancare întocmesc situaţia - mod. 5027 - în lei, care regrupează provizioanele în lei şi în valută.------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Periodicitate:- trimestrial, pentru instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special;- semestrial, pentru celelalte instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul general.PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE- mod. 5027 -*Font 7*DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE .............................. [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5027 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┐│ │ Cod │ LEI │ VALUTĂ ││ │poziţie│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANŢE ŞI ÎNDOIELNICE DIN OPERAŢIUNI CU │ │ │ ││CLIENTELA │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane pentru creanţe restante, din care: │ 110 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 111 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 112 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 113 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 114 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 115 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 116 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 117 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 118 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 119 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 120 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 121 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 122 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 123 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 124 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 125 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 126 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 127 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 128 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 129 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 130 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 131 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 132 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 133 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 134 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 135 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 136 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 137 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 140 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 141 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 144 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente dobânzilor restante privind: │ 145 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 146 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 147 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 148 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 149 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 150 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 151 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 152 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 153 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 154 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 155 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 156 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 157 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 158 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 159 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 160 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 161 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 162 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 163 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 164 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 165 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 166 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 167 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 168 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 169 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 170 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 171 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 172 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 175 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 176 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 179 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente creanţelor ataşate privind: │ 180 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe restante, din care: │ 181 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 182 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 183 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 184 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 185 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 186 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 187 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 188 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 189 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 190 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 191 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 192 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 193 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 194 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 195 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 196 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 197 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 198 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 199 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 200 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 201 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 202 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 203 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 204 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 205 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 206 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 207 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 208 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 211 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 212 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 215 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobânzi restante, din care: │ 216 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 217 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 218 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 219 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 220 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 221 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 222 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 223 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 224 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 225 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 226 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 227 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 228 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 229 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 230 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 231 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 232 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 233 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 234 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 235 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 236 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 237 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 238 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 239 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 240 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 241 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 242 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 243 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 246 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 247 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 250 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE ÎNDOIELNICE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane pentru creanţe îndoielnice, din care: │ 251 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 252 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 253 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 254 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 255 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 256 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 257 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 258 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 259 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 260 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 261 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 262 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 263 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 264 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 265 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 266 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 267 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 268 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 269 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 270 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 271 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 272 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 273 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 274 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 275 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 276 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 277 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 278 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 281 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 282 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 285 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente dobânzilor îndoielnice privind: │ 286 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 287 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 288 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 289 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 290 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 291 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 292 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 293 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 294 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 295 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 296 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 297 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 298 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 299 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 300 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 301 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 302 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 303 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 304 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 305 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 306 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 307 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 308 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 309 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 310 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 311 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 312 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 313 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite │ 316 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 317 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 320 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente creantelor atasate privind: │ 321 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe îndoielnice, din care: │ 322 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 323 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 324 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 325 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 326 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 327 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 328 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 329 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 330 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 331 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 332 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 333 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 334 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 335 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 336 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 337 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 338 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 339 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 340 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 341 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 342 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 343 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 344 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 345 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 346 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 347 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 348 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 349 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 352 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 353 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 356 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobanzi îndoielnice, din care: │ 357 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe comerciale │ 358 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Scont │ 359 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 360 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Forfetare │ 361 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 362 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 363 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 364 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Utilizări din deschideri de credite permanente │ 365 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credit global de exploatare │ 366 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor │ 367 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite de trezorerie │ 368 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 369 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum │ 370 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru nevoi personale │ 371 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri │ 372 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Vânzări în rate │ 373 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 374 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru import │ 375 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru export │ 376 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 377 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor │ 378 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru echipamente │ 379 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 380 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite ipotecare │ 381 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 382 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 383 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 384 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Microcredite *) │ 387 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 388 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat │ 391 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE DIN OPERAŢIUNI CU │ │ │ ││INSTITUŢIILE DE CREDIT │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane pentru creanţe restante, din care: │ 410 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 411 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 412 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 413 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 414 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 415 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 416 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 417 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 418 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 419 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 422 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente dobânzilor restante privind: │ 423 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 424 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 425 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 426 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 427 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 428 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 429 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 430 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 431 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 432 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 435 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente creanţelor ataşate privind: │ 436 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe restante, din care: │ 437 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 438 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 439 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 440 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 441 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 442 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 443 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 444 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 445 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 446 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 449 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobânzi restante, din care: │ 450 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 451 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 452 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 453 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 454 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 455 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 456 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 457 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 458 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 459 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 462 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE ÎNDOIELNICE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane pentru creanţe îndoielnice, din care: │ 463 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 464 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 465 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 466 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 467 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 468 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 469 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 470 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 471 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 472 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 475 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente dobânzilor îndoielnice privind: │ 476 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 477 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 478 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 479 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 480 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 481 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 482 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 483 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 484 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 485 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 488 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente creanţelor ataşate privind: │ 489 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe îndoielnice, din care: │ 490 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 491 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 492 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 493 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 494 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 495 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 496 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 497 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 498 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 499 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 502 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobânzi îndoielnice, din care: │ 503 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 504 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 505 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la vedere │ 506 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite la termen │ 507 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Depozite colaterale │ 508 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 509 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite de pe o zi pe alta │ 510 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Credite la termen │ 511 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 512 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 515 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE DIN OPERAŢIUNI DE │ │ │ ││LEASING FINANCIAR │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE RESTANTE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane pentru creanţe restante, din care: │ 610 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 611 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale │ 612 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente dobânzilor restante privind: │ 613 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 614 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale │ 615 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente creanţelor ataşate privind: │ 616 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe restante, din care: │ 617 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 618 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 619 │ │ ││ corporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobânzi restante, din care: │ 620 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 621 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 622 │ │ ││ corporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│PROVIZIOANE PENTRU CREANŢE ÎNDOIELNICE │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane pentru creanţe îndoielnice, din care: │ 623 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 624 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale │ 625 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente dobânzilor îndoielnice privind: │ 626 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 627 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale │ 628 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│Provizioane aferente creanţelor ataşate privind: │ 629 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe îndoielnice, din care: │ 630 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 631 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 632 │ │ ││ corporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Dobânzi îndoielnice, din care: │ 633 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 634 │ │ ││ necorporale │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┤│ - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări │ 635 │ │ ││ corporale │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────┴─────────────────┘----*) Rândurile aferente microcreditelor se completează doar de către societăţile de microfinantare. Societăţile de microfinantare nu completează decât rândurile aferente microcreditelor şi operaţiunilor cu instituţiile de credit.ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE FINANCIAR-CONTABIL,NEBANCARE)Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şişi ştampila instituţiei semnăturafinanciare nebancare------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.4. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE- mod. 5080 -PREZENTARESituaţia - mod. 5080 - este o situaţie de sinteză, care evidenţiază cheltuielile şi veniturile legate de activitatea instituţiilor financiare nebancare.CONŢINUTContul de profit şi pierdere - mod. 5080 - cuprinde sumele sau valorile încasate sau de încasat şi sumele sau valorile plătite sau de plătit, aferente operaţiunilor efectuate de instituţii financiare nebancare.Veniturile sunt clasificate în:- venituri din activitatea de exploatare;- venituri diverse din exploatare;- venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe;------------Referirea la "venituri din provizioane şi recuperări de creanţe amortizate" se va citi ca referire la "venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.- venituri din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit;- venituri extraordinare.Cheltuielile sunt clasificate în:- cheltuieli de exploatare;- cheltuieli cu personalul;- cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;- cheltuieli cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi;- cheltuieli diverse de exploatare;- cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale şi corporale;- cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe;------------Referirea la "cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile" se va citi ca referire la "cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.- cheltuieli din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit;- cheltuieli extraordinare;- cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite.Fiecare din categoriile enunţate mai sus se defalcă pe poziţii în cadrul situaţiei, în conformitate cu structura claselor 6 şi 7 din planul de conturi.În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul anului.Rezultatul perioadei, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.REGULI DE RAPORTAREInstituţiile financiare nebancare ce raportează:Toate instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate.Instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, întocmesc:- o situaţie - mod 5080 - la nivelul global al instituţiei financiare nebancare "G" (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate ale instituţiei financiare nebancare) - numai instituţiile financiare nebancare care deţin subunităţi în străinătate;- o situaţie - mod 5080 - la nivelul teritoriului naţional "N" (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România);- o situaţie - mod 5080 - pentru fiecare subunitate din străinătate a instituţiei financiare nebancare "S" (sucursale şi alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate).Sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate întocmesc formularul la nivelul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea "N" (sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia).Moneda:Instituţiile financiare nebancare întocmesc situaţia - mod. 5080 - în lei, care regrupează operaţiunile în lei şi în valută.------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Periodicitate;- trimestrial, pentru instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special;- semestrial, pentru celelalte instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul general.*Font 7*                  CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE - mod. 5080 -JUDEŢUL _____________________________________│_│_│ FORMA DE PROPRIETATE _____________________│_│_│DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE ACTIVITATEA (se va înscrie activitateaNEBANCARE: ________________________________________ preponderentă) ________________________________ADRESA LOCALITATE: ______________, sector ________ Cod grupa CAEN _________________________│_│_│_│STR.: ___________________________ nr.: ___________ CUI ___________│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│TELEFON: ________________ FAX: _______________NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERŢULUI _________________                                                                                     [N] Naţional                                                                                     [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5080 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐│ │ Cod │ ││ │poziţie│ Suma │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE │ 100 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din operaţiunile cu clientela │ 110 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Dobânzi │ 111 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Creanţe comerciale şi credite acordate clientelei │ 112 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Scont │ 113 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Factoring cu recurs │ 114 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Forfetare │ 115 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Factoring fără recurs │ 116 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte creanţe comerciale │ 117 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Credite de trezorerie │ 118 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Credite de consum şi vânzări în rate │ 119 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior │ 120 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente │ 121 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Credite pentru investiţii imobiliare │ 122 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte credite acordate clientelei │ 123 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor financiare │ 124 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Microcredite*) │ 125 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Valori primite în pensiune │ 126 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte dobânzi │ 127 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Creanţe restante şi îndoielnice │ 128 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Comisioane │ 129 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din operaţiunile cu titluri │ 130 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată │ 131 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din titlurile de tranzacţie │ 132 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din titlurile de plasament │ 133 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din titlurile de investiţii │ 134 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din datorii constituite prin titluri │ 135 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri diverse din operaţiunile cu titluri │ 136 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice │ 137 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Comisioane │ 138 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din operaţiunile de leasing │ 140 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar │ 142 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din chirii │ 144 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice │ 146 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Comisioane │ 148 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘---------    *) se completează numai de societăţile de microfinanţare. Aceste societăţi nu înscriu veniturile din dobânziaferente microcreditelor acordate la celelalte poziţii aferente veniturilor din dobânzi aferente creditelor acordateclientelei (dupa destinaţia respectivelor credite).DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ............................ [N] Naţional                                                                                     [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5080 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐│ │ Cod │ ││ │poziţie│ Suma │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, │ 150 │ ││ titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din operaţiunile de schimb │ 160 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută │ 163 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Comisioane │ 166 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate │ 170 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din angajamentele de creditare │ 171 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Angajamente de creditare în favoarea instituţiilor de credit │ 172 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Angajamente de creditare în favoarea clientelei │ 173 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din garanţii financiare │ 174 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Garanţii financiare în favoarea instituţiilor de credit │ 175 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Garanţii financiare în favoarea clientelei │ 176 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate │ 177 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din instrumentele de acoperire │ 178 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din alte angajamente date │ 179 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din prestaţiile de servicii financiare │ 180 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Alte venituri din activitatea de exploatare │ 190 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE │ 200 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cota-parte din cheltuielile sediului social │ 210 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale │ 220 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de │ 230 │ ││ participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale │ 240 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale │ 243 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale │ 246 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri accesorii │ 250 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din alte activităţi │ 253 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte venituri accesorii │ 256 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurărilor │ 257 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri accesorii diverse │ 258 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Alte venituri diverse din exploatare │ 260 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cota-parte din subvenţiile de investiţii trecută la venituri │ 261 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din subvenţii de exploatare │ 262 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din producţia de imobilizări │ 263 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor │ 264 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte venituri │ 265 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi │ 266 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din donaţii │ 267 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte venituri diverse de exploatare │ 268 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE │ 270 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din fondul comercial negativ │ 273 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, precum │ 275 │ ││ şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor │ 276 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din ajustări pentru deprecierea dobânzilor │ 277 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ............................ [N] Naţional                                                                                     [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5080 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐│ │ Cod │ ││ │poziţie│ Suma │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni │ 280 │ ││ diverse │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor │ 281 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor │ 282 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni │ 283 │ ││ diverse │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate │ 285 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor │ 286 │ ││ comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de │ │ ││ portofoliu │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor │ 287 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunile de leasing financiar │ 288 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate │ 289 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din provizioane │ 290 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin │ 291 │ ││ semnătură │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din provizioane pentru pensii şi obligaţii similare │ 292 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din provizioane pentru risc de ţară │ 293 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din provizioane pentru restructurare │ 294 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte │ 295 │ ││ acţiuni similare legate de acestea │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din provizioane pentru impozite │ 296 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din provizioane pentru participarea personalului la profit │ 297 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Venituri din alte provizioane │ 298 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Venituri din recuperări de creanţe │ 299 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│VENITURI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT │ 300 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Dobânzi │ 301 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Conturi curente debitoare la instituţii de credit │ 305 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Depozite constituite la instituţii de credit │ 310 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - la vedere │ 311 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - la termen │ 312 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - colaterale │ 313 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Credite acordate instituţiilor de credit │ 315 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - de pe o zi pe alta │ 316 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - la termen │ 317 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 320 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - de pe o zi pe alta │ 321 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - la termen │ 322 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Valori de recuperat de la instituţii de credit │ 325 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Comisioane │ 330 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│TOTAL VENITURI CURENTE │ 350 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│VENITURI EXTRAORDINARE │ 400 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│TOTAL VENITURI │ 450 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘               ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI    (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE FINANCIAR-CONTABIL,                 NEBANCARE)       Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi         şi ştampila instituţiei semnătura          financiare nebancare*Font 7*                         CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE - mod. 5080 -DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ........................................ [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][2] [G] Global┌──────────┐│ mod 5080 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐│ │ Cod │ ││ │poziţie│ Suma │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│CHELTUIELI DE EXPLOATARE │ 500 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela │ 510 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Dobânzi │ 511 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Conturi de factoring │ 512 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Împrumuturi primite de la instituţii financiare │ 513 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Valori date în pensiune │ 514 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte dobânzi │ 515 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Comisioane │ 516 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri │ 520 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată │ 521 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Pierderi la titlurile de tranzacţie │ 522 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament │ 523 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu titlurile de investiţii │ 524 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri │ 525 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri │ 526 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Comisioane │ 527 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu operaţiunile de leasing │ 530 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar │ 531 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu chiriile │ 532 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Comisioane │ 533 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli privind datoriile subordonate │ 535 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli privind datoriile subordonate │ 536 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Comisioane │ 537 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli privind operaţiunile de schimb │ 540 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută │ 541 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Comisioane │ 542 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente │ 545 │ ││ derivate │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu angajamentele de creditare │ 546 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Angajamente de creditare primite de la instituţii de credit │ 547 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Angajamente de creditare primite de la clientelă │ 548 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu garanţiile financiare │ 549 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Garanţii financiare primite de la instituţii de credit │ 550 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Garanţii financiare primite de la clientelă │ 551 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate │ 552 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu instrumentele de acoperire │ 553 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu alte angajamente primite │ 554 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare │ 555 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Alte cheltuieli de exploatare │ 557 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ........................................ [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][2] [G] Global┌──────────┐│ mod 5080 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐│ │ Cod │ ││ │poziţie│ Suma │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│CHELTUIELI CU PERSONALUL │ 560 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu salariile personalului │ 565 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială │ 570 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Contribuţia unităţii la asigurările sociale │ 571 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Contribuţia unităţii pentru ajutorul de somaj │ 572 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate │ 573 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială │ 574 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor │ 575 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Alte cheltuieli privind personalul │ 580 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE │ 590 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI │ 600 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu materialele │ 605 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar │ 610 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli privind alte stocuri │ 615 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi │ 620 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii │ 621 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli privind energia şi apa │ 622 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii │ 623 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere │ 624 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări şi transportul personalului şi │ 625 │ ││ bunurilor │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi │ 626 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu primele de asigurare │ 627 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu redevenţele privind concesiunile │ 628 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte cheltuieli │ 629 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate │ 630 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE │ 650 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cota-parte din cheltuielile sediului social │ 655 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale │ 660 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Pierderi din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de │ 665 │ ││ participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale │ 670 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizărilor corporale │ 671 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale │ 672 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Alte cheltuieli diverse de exploatare │ 675 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE ŞI CORPORALE │ 690 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale │ 693 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale │ 696 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE │ 700 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, precum│ 710 │ ││ şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creditelor │ 713 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea dobânzilor │ 716 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ........................................ [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][2] [G] Global┌──────────┐│ mod 5080 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐│ │ Cod │ ││ │poziţie│ Suma │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni │ 720 │ ││ diverse │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor │ 723 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor │ 726 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni │ 729 │ ││ diverse │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate │ 730 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul │ 732 │ ││ societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor │ │ ││ activităţii de portofoliu │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor │ 734 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu ajustări pentru operaţiunile de leasing financiar │ 736 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe aferente activelor imobilizate │ 738 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Cheltuieli cu provizioane │ 740 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin │ 741 │ ││ semnătură │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare │ 742 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu provizioane pentru risc de ţară │ 743 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare │ 744 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu provizioane pentru impozite │ 745 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu provizioane pentru participarea personalului la profit │ 746 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu alte provizioane │ 747 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere │ 750 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere │ 760 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE │ 800 │ ││CREDIT │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Dobânzi │ 810 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Conturi curente creditoare la instituţii de credit │ 811 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Împrumuturi primite de la instituţii de credit │ 812 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - de pe o zi pe alta │ 813 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - la termen │ 814 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Valori date în pensiune instituţiilor de credit │ 815 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - de pe o zi pe alta │ 816 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - la termen │ 817 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte sume datorate instituţiilor de credit │ 818 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Comisioane │ 819 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│TOTAL CHELTUIELI CURENTE │ 820 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│CHELTUIELI EXTRAORDINARE │ 830 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│TOTAL CHELTUIELI *) │ 850 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘----------    *) mai puţin cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte cheltuieli cu impozite              ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI    (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE FINANCIAR-CONTABIL,               NEBANCARE)     Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi       şi ştampila instituţiei semnătura        financiare nebancare*Font 7*                       CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE - mod. 5080 -DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARENEBANCARE ........................................ [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][3] [G] Global┌──────────┐│ mod 5080 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐│ │ Cod │ ││ │poziţie│ Suma │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│REZULTATUL CURENT │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ PROFIT │ 910 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ PIERDERE │ 920 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│REZULTATUL EXTRAORDINAR │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ PROFIT │ 930 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ PIERDERE │ 940 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ PROFIT │ 950 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ PIERDERE │ 960 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ Impozitul pe profit şi alte impozite │ 965 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Cheltuieli cu impozitul pe profit │ 966 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ - Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus │ 967 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ PROFIT │ 970 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ PIERDERE │ 980 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘              ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI    (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE FINANCIAR-CONTABIL,                NEBANCARE)       Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi         şi ştampila instituţiei semnătura          financiare nebancare------------Modelul situaţiei financiare periodice "Contul de profit şi pierdere - mod. 5080" din Cap. III al anexei a fost modificat de subpct. 3 al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.5. REPARTIZAREA PROFITULUI- mod. 5084 -PREZENTARESituaţia - mod. 5084 - cuprinde datele referitoare la repartizarea profitului, aprobate de Adunarea generală a acţionarilor instituţiei financiare nebancare, persoană juridică română, respectiv stabilite prin hotărârea organului statutar al instituţiei financiare nebancare străine, în cazul sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare străine, după închiderea contabilă anuală.CONŢINUTLiniiPrezintă repartizarea profitului pe destinaţii, precum şi profitul nerepartizat.ColoaneIdentifică suma totală a profitului şi repartizarea acestuia pe destinaţii.REGULI DE RAPORTAREInstituţiile financiare nebancare care raportează:Toate instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare care au sediul în străinătate. Instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, care nu deţin subunităţi în străinătate întocmesc formularul la nivelul teritoriului naţional - "N" - (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România).Instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, care deţin subunităţi în străinătate, întocmesc formularul la nivelul global al instituţiei financiare nebancare - "G" - (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate ale instituţiei financiare nebancare).Sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate întocmesc formularul la nivelul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea - "N" - (sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia).Moneda:Instituţiile financiare nebancare întocmesc situaţia - mod. 5084 - în lei, care regrupează operaţiunile în lei şi în valută.------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Periodicitate: anual.REPARTIZAREA PROFITULUI- mod. 5084 -*Font 7*DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE ..............................                                                                               [N] Naţional                                                                               [ ]Data: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5084 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐│ │ Cod │ ││ Denumirea indicatorilor │poziţie│ Sume │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│REPARTIZĂRI DIN PROFIT │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│Rezerve legale │ 110 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 111 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare │ 112 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│Alte repartizări prevăzute de lege │ 113 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤│PROFIT NEREPARTIZAT │ 114 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE FINANCIAR-CONTABIL,NEBANCARE)Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şişi ştampila instituţiei semnăturafinanciare nebancare--------------Referirea la "RON" din REPARTIZAREA PROFITULUI - mod. 5084 - se va citi ca fiind referire la "lei" conform Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 martie 2010.6. INDICATORI DE ACTIVITATE- mod 5090 -PREZENTARESituaţia - mod. 5090 - cuprinde date privind instituţiile financiare nebancare, referitoare la personal, reţeaua comercială, număr de contracte de credit încheiate, fraude, plăţi restante, soldul creditelor afectate de restanţe şi tichete de masă.CONŢINUTPersonalulNumăr salariaţi:Reprezintă numărul salariaţilor existenţi la finele perioadei pentru care se întocmeşte situaţia - mod. 5090 -.Este prezentat distinct numărul salariaţilor din compartimentele însărcinate cu iniţierea tranzacţiilor (front office) şi din cele însărcinate cu înregistrarea şi monitorizarea tranzacţiilor iniţiate (back office).Număr mediu de salariaţi:Numărul mediu de salariaţi reprezintă o medie aritmetică simplă calculată prin împărţirea sumei reprezentând efectivele zilnice de persoane ocupate din anul respectiv la numărul total de zile calendaristice (365 de zile). În cazul în care unitatea a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea în cursul anului, se iau în calcul sumele reprezentând efectivele zilnice, numai pe perioada în care aceasta a funcţionat, iar suma rezultată se împarte la numărul total al zilelor calendaristice din perioada respectivă.Persoanele ocupate care sunt angajate cu normă întreagă vor fi incluse în numărul mediu de personal, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă, iar pentru cei ce lucrează o jumătate de normă se ia în calcul efectivul zilnic înmulţit cu 0,5.Număr colaboratori:Reprezintă numărul colaboratorilor (cu contract civil) existenţi la finele perioadei pentru care se întocmeşte situaţia - mod. 5090 -.Salarii brute:Cuprinde salarii brute, sporuri, indemnizaţii, sume plătite sub formă de indexare sau compensare, premii, avantaje în natură acordate salariaţilor, care sunt reflectate în creditul conturilor 3511 "Personal - salarii datorate", 3512 "Personal - ajutoare materiale datorate", 3513 "Prime reprezentând participarea personalului la profit", 35191 "Alte datorii în legătură cu personalul" în corespondenţă cu conturile 611 "Cheltuieli cu salariile personalului" şi 617 "Alte cheltuieli privind personalul". În categoria salariilor brute se includ şi cheltuielile cu tichetele de masă, înregistrate în contul 613 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor".Cheltuieli cu salariaţii din compartimentele front office/back officeCuprinde cheltuielile cu salariaţii din compartimentele front office/back office, înregistrate în conturile din grupa 61 "Cheltuieli cu personalul".Drepturi băneşti cuvenite colaboratorilor:Cuprinde drepturile băneşti cuvenite colaboratorilor în baza contractelor încheiate, care sunt reflectate în creditul contului 3566 "Alţi creditori diverşi" în corespondenţă cu sumele de această natură înregistrate în contul 6344 "Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere".Reţeaua comercialăCuprinde numărul de subunităţi teritoriale în funcţiune, în ţară şi în străinătate, după caz.Numărul contractelor de credit încheiateCuprinde informaţii privind numărul clienţilor (persoane fizice şi persoane juridice), precum şi informaţii privind numărul contractelor de credit încheiate de instituţia financiară nebancară, pe tipuri de contracte.FraudeCuprinde numărul fraudelor constatate intern în perioada de raportare, precum şi valoarea totală în lei a prejudiciilor suportate de instituţia financiară nebancară, ca urmare a producerii fraudelor respective, informaţiile fiind defalcate pe linii după cum urmează: total, fraude interne şi fraude externe. Raportarea fraudelor la data constatării acestora corespunde cu momentul înregistrării în contabilitate, indiferent dacă la această dată a fost sau nu identificat autorul fraudei.-----------Prima teză a paragrafului "Fraude" de la pct. 6 din Cap. III al anexei a fost modificată de pct. 1 al Cap. III din anexa la ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 martie 2010.Pentru clasificarea fraudelor în «fraude interne» şi «fraude externe» se vor avea în vedere prevederile din anexa nr. 3 «Clasificarea evenimentelor de pierdere» la Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21 /118/2006.-----------A doua teză a paragrafului "Fraude" de la pct. 6 din Cap. III al anexei a fost modificată de pct. 1 al Cap. III din anexa la ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 martie 2010.În situaţiile în care valoarea prejudiciului nu a fost stabilită cu exactitate, instituţiile financiare nebancare vor prezenta o estimare a acestuia, la momentul raportării.Plăţi restanteFurnizori restanţi:Cuprinde obligaţiile de plată restante faţă de furnizori, preluate din soldul creditor al contului 3566 "Alţi creditori diverşi", stabilite pe baza termenelor din contracte. Dacă în contracte nu se specifică termenul, se consideră obligaţii de plată restante cele care depăşesc 30 de zile.Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale:Contribuţii pentru asigurările sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilateCuprinde contribuţia restantă a instituţiei financiare nebancare la asigurările sociale de stat, care se va prelua din soldul creditor al contului 35211 "Contribuţia unităţii la asigurările sociale".Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătateCuprinde contribuţia restantă la fondul asigurărilor sociale de sănătate, care se va prelua din soldurile creditoare ale conturilor 35213 "Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate" şi, respectiv, 35214 "Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate".Contribuţia pentru pensia suplimentară:Cuprinde contribuţia restantă a personalului pentru pensia suplimentară, care se va prelua din soldul creditor al contului 35212 "Contribuţia personalului la asigurările sociale".Contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj:Cuprinde contribuţia restantă a instituţiei financiare nebancare şi a personalului la fondul de şomaj, care se va prelua din soldurile creditoare ale conturilor 35221 "Contribuţia unităţii la fondul de şomaj" şi, respectiv, 35222 "Contribuţia personalului la fondul de şomaj".Alte datorii sociale:Cuprinde alte datorii sociale restante (din soldul creditor al contului 35261 "Alte datorii sociale").Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale:Cuprinde obligaţiile restante faţă de bugetele fondurilor speciale (din soldul creditor al contului 3538 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate").Obligaţii restante faţă de alţi creditori:Cuprinde obligaţiile restante faţă de alţi creditori, care se vor prelua din soldurile creditoare ale conturilor 262 şi 278 reprezentând "Alte sume datorate", ale conturilor corespunzătoare din grupa 32 "Datorii constituite prin titluri", ale conturilor 3027 "Datorii privind titlurile", 356 "Creditori diverşi", 3511 "Personal - salarii datorate", 3512 "Personal - ajutoare materiale datorate", 3513 "Prime reprezentând participarea personalului la profit", 3515 "Drepturi de personal neridicate", 3516 "Reţineri din salarii datorate terţilor", 35191 "Alte datorii în legătură cu personalul", 341 "Decontări intrabancare", 354 "Dividende de plată", 3036 "Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament", 418 "Vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titluri de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu".Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat:Cuprinde obligaţiile de plată restante faţă de bugetul de stat (de exemplu: impozit pe profit, impozit pe venituri de natura salariilor, impozit pe venit din orice sursă, taxa pe valoarea adăugată de plată, accize, taxe vamale, impozit pe dividende etc.).Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale:Cuprinde obligaţiile de plată restante faţă de bugetele locale (de exemplu: impozit pe profit, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, impozit pe clădiri şi terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport etc.).Impozitele şi taxele neplătite la termen, înscrise la poziţiile 614 şi 615, sunt structurate conform prevederilor Legii bugetului de stat, respectiv Legii finanţelor publice locale nr. 215/2001, republicată, datele preluându-se din soldurile creditoare ale conturilor 3531 "Impozitul pe profit", 35323 "TVA de plată", 3533 "Impozitul pe venituri de natura salariilor", 3536 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" şi 35391 "Alte datorii faţă de bugetul statului".Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă:Cuprinde împrumuturile primite, nerambursate la scadenţă, care se preiau din soldurile creditoare ale conturilor 2321 "Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare", 2322 "Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare", 2431 "Valori date în pensiune de pe o zi pe alta", 2432 "Valori date în pensiune la termen", 2711 "Conturi curente la instituţii de credit", 2741 "Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit", 2742 "Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit", 2761 "Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituţiilor de credit", 2762 "Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit", 30121 "Titluri date în pensiune livrată", 3581 "Împrumuturi primite de la acţionari", 3582 "Alte împrumuturi", 4721 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale" şi 4722 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale".Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite:Cuprinde dobânzile restante aferente împrumuturilor primite, care se preiau din soldurile conturilor: 2327, 2437, 27172, 2747, 2767, 30127, 3587 şi 4727 reprezentând "Datorii ataşate".Soldul creditelor afectate de restanţeCuprinde întreaga valoare a principalului creditelor/contractelor de leasing financiar (atât a părţii curente înscrise la poziţiile 102-150 şi 350 din formularul mod 5000 «Situaţia patrimoniului», cât şi a părţii restante înscrise la poziţiile 185 şi 360 din formularul mod 5000 «Situaţia patrimoniului»), în condiţiile în care se înregistrează restanţe la plată, fie de principal, fie de dobândă.Acest indicator va cuprinde valorile la nivel de contract de credit/leasing financiar (care înregistrează restanţe la plată, fie de principal, fie de dobândă) şi nu la nivel de client, principiul contaminării nefiind aplicat.Restanţele decurgând din dobânzi, penalităţi de natura dobânzilor, TVA şi servicii diverse rezultate din derularea contractelor de credit/leasing financiar nu afectează indicatorul «Soldul creditelor afectate de restanţe».-----------Paragraful "Soldul creditelor afectate de restanţe" de la pct. 6 din Cap. III al anexei a fost modificat de pct. 4 al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Tichete de masăCuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor, reflectată în contul 613 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor".REGULI DE RAPORTAREInstituţiile financiare nebancare care raportează:Toate instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, inclusiv sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate.Instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, întocmesc:- o situaţie - mod 5090 - la nivelul global al instituţiei financiare nebancare "G" (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate ale instituţiei financiare nebancare) - numai instituţiile financiare nebancare care deţin subunităţi în străinătate;- o situaţie - mod 5090 - la nivelul teritoriului naţional "N" (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România);- o situaţie - mod 5090 - pentru fiecare subunitate din străinătate a instituţiei financiare nebancare "S" (sucursale şi alte sedii secundare fără personalitate juridică aflate în străinătate).Sucursalele din România ale instituţiilor financiare nebancare cu sediul în străinătate întocmesc formularul la nivelul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea "N" (sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia).Moneda:Instituţiile financiare nebancare întocmesc situaţia - mod. 5090 - potrivit informaţiilor cerute de formular, în lei prin regruparea operaţiunilor în lei şi în valută.------------Referirea la "devize" se va citi ca referire la "valută" conform subpct. 2 al Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 28 din 27 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.Periodicitate:- trimestrial, pentru instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special;- semestrial, pentru celelalte instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul general.INDICATORI DE ACTIVITATE- mod. 5090 -*Font 7*DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE .............................. [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5090 │├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────┐│ PERSONALUL │ Cod │ Realizări aferente perioadei de ││ │poziţie│ raportare │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│Număr salariaţi, din care: │ 010 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ - Număr salariaţi din compartimentele front office │ 013 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ - Număr salariaţi din compartimentele back office │ 016 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│Număr mediu de salariat (cu contract de muncă) │ 020 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│Număr colaboratori (cu contract civil) │ 030 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│Salarii brute - LEI -│ 040 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│Cheltuieli cu salariaţii din compartimentele front office - LEI -│ 050 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│Cheltuieli cu salariaţii din compartimentele back office - LEI -│ 060 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│Drepturi băneşti cuvenite colaboratorilor - LEI -│ 070 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ REŢEAUA COMERCIALĂ │ Cod │ Realizări aferente perioadei de ││ │poziţie│ raportare │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│Număr subunităţi teritoriale în funcţiune, în ţara, din care: │ 101 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ - sucursale │ 102 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ - agenţii │ 103 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ - puncte de lucru │ 104 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ - reprezentante │ 105 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│Număr subunităţi teritoriale în funcţiune, în străinatate, din care: │ 111 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ - sucursale │ 112 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ - agenţii │ 113 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ - reprezentanţe │ 114 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────┘--------------    Referirea la "RON" din INDICATORI DE ACTIVITATE - mod. 5090 - se va citi ca fiind referire la "lei" conform Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 martie 2010.DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE .............................. [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5090 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────┐│ NUMĂRUL CONTRACTELOR DE CREDIT ÎNCHEIATE │ Cod │ Număr ││ │poziţie│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│NUMĂR CLIENŢI, din care: │ 201 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Persoane fizice │ 202 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Persoane juridice │ 203 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│NUMĂR CONTRACTE DE CREDIT ÎNCHEIATE, din care: │ 210 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Scont │ 211 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Factoring cu recurs │ 212 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Forfetare │ 213 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Factoring fără recurs │ 214 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Alte creanţe comerciale │ 215 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Credite de trezorerie │ 216 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Credite de consum pentru nevoi personale │ 220 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Credite de consum pentru achiziţionare de bunuri │ 221 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Vânzări în rate │ 222 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Credite pentru import │ 223 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Credite pentru export │ 224 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Credite pentru finanţarea stocurilor │ 225 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Credite pentru echipamente │ 226 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Credite ipotecare │ 227 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Alte credite pentru investiţii imobiliare │ 228 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Alte credite acordate clientelei │ 229 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Credite acordate instituţiilor financiare │ 230 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Microcredite*) │ 232 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Valori primite în pensiune │ 233 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Credite acordate instituţiilor de credit │ 239 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Valori primite în pensiune de la instituţii de credit │ 241 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Leasing financiar cu imobilizări necorporale │ 244 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤│- Leasing financiar cu imobilizări corporale │ 245 │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────┘----*) Rândul aferent microcreditelor se completează doar de către societăţile de microfinanţare. Societăţile de microfinanţare nu completează decât rândurile aferente microcreditelor şi operaţiunilor cu instituţiile de credit.--------------Referirea la "RON" din INDICATORI DE ACTIVITATE - mod. 5090 - se va citi ca fiind referire la "lei" conform Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 martie 2010.*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────┬────────────────┐│ FRAUDE │ Cod │ Număr │ Valoare totală ││ │poziţie│ │ - LEI - │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────────┤│Fraude înregistrate de instituţia financiară nebancară - TOTAL │ 501 │ │ ││(poz. 502 + 503), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────────┤│- fraude interne │ 502 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┼────────────────┤│- fraude externe │ 503 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────────┴────────────────┘--------------    Referirea la "RON" din INDICATORI DE ACTIVITATE - mod. 5090 - se va citi ca fiind referire la "lei" conform Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 4 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 29 martie 2010.DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE .............................. [N] Naţional                                                                               [S] StrăinătateData: [__,__][__,__][__,__] [0][1] [G] Global┌──────────┐│ mod 5090 │ - LEI -├──────────┴───────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬────────────────────────────────────┐│ │ │ │ din care: ││ PLĂŢI RESTANTE │ Cod │Total col.├──────────────────┬─────────────────┤│ │poziţie│ 2 + 3 │Pentru activitatea│Pentru investiţii││ │ │ │ curentă │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│PLĂŢI RESTANTE - TOTAL │ 601 │ │ │ ││(poz. 602 + 606 + 612 la 616 + 621), din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ Furnizori restanţi - TOTAL (poz. 603 la 605), din care: │ 602 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ - peste 30 zile │ 603 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ - peste 90 zile │ 604 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ - peste 1 an │ 605 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - │ │ │ │ ││ TOTAL (poz. 607 la 611), din care: │ 606 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate │ 607 │ │ │ ││ de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de │ 608 │ │ │ ││ sănătate │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ - contribuţia pentru pensia suplimentară │ 609 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 610 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ - alte datorii sociale │ 611 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi │ 612 │ │ │ ││ alte fonduri │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ Obligaţii restanţe faţă de alt creditori │ 613 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┤