LEGE nr. 139 din 15 octombrie 2014privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 20 octombrie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia se realizează potrivit prezentei legi.  +  Articolul 2Structurile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 3 (1) Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instituţiilor publice rezultate din reorganizarea structurilor prevăzute în anexă, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâri ale Guvernului. (2) Hotărârile Guvernului prevăzute la alin. (1) se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului structurilor reorganizate, în condiţiile legii. (3) Desfiinţarea structurilor prevăzute la art. 1, potrivit prezentei legi, va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 60 de zile de la această dată.  +  Articolul 4Personalul structurilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, în limita numărului maxim de posturi aprobat acestor instituţii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiilor publice care preiau activitatea.  +  Articolul 5 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională Fitosanitară, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Autoritatea se înfiinţează prin preluarea următoarelor structuri: Laboratorul Central Fitosanitar, Agenţia Naţională Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, unităţile fitosanitare din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, structuri care se desfiinţează. (3) Autoritatea se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile structurilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 6Patrimoniul Autorităţii se constituie prin preluarea patrimoniului Laboratorului Central Fitosanitar şi a patrimoniilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti aferente activităţii unităţilor fitosanitare, pe baza situaţiilor financiare întocmite la data încetării activităţii, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1). Autoritatea va prelua de la fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană, inclusiv a municipiului Bucureşti, câte un autovehicul, precum şi o şalupă fluvială de la Direcţia pentru Agricultură Tulcea.  +  Articolul 7 (1) În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control prin preluarea activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control de la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia celor de inspecţie în domeniul zootehniei şi a celor de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor din cadrul acestora. (2) La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, în subordinea structurii nou-înfiinţate prevăzute la alin. (1), un compartiment funcţional. (3) Structura nou-înfiinţată prevăzută la alin. (1) se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile aferente desfăşurării activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control ale direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Personalul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti cu atribuţii de inspecţie, de verificare şi de control se preia de către structura nou-înfiinţată prevăzută la alin. (1), conform art. 4. (5) Patrimoniul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aferent desfăşurării activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control, se preia de către structura nou-înfiinţată prevăzută la alin. (1), prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 8 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională de Zootehnie, denumită în continuare Agenţia, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Agenţia se înfiinţează prin preluarea activităţii şi a personalului Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", care se reorganizează, a personalului cu atribuţii de inspecţie în domeniul zootehniei din cadrul fiecărei direcţii pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti, precum şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor cu personalul aferent din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Agenţia se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", a activităţii de inspecţie în domeniul zootehniei şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor. (4) Patrimoniul Agenţiei se constituie din patrimoniul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" şi prin preluarea patrimoniului direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aferent activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 9 (1) Se înfiinţează Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Autoritatea se înfiinţează prin preluarea activităţii şi a personalului Direcţiei generale Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se desfiinţează. (3) Autoritatea se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Direcţiei generale Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (4) Patrimoniul creat în cadrul programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se preia de către Autoritate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 10 (1) Se înfiinţează Agenţia Zonei Montane, denumită în continuare Agenţia, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) În cadrul Agenţiei se organizează, ca direcţie, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC, structură specializată pentru formare profesională în specific montan. (3) Prin hotărâre a Guvernului, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC poate fi reorganizat ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, se vor stabili măsuri privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei.  +  Articolul 11 (1) Numărul de posturi aferente aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi numărul total de posturi finanţate integral de la bugetul de stat şi din venituri proprii pentru structurile subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi pentru fiecare structură subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 12 (1) De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "Agenţia Naţională Fitosanitară", "Laboratorul Central Fitosanitar" şi "unităţile fitosanitare" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Naţională Fitosanitară". (2) În tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare, orice referire la "Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor" se consideră a fi făcută la "Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor".  +  Articolul 13 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi, în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014. (2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să le introducă în bugetul propriu şi în anexele la acesta. (3) La solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 14Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 15 octombrie 2014.Nr. 139.  +  Anexa LISTAstructurilor din cadrul/subordinea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale supuse reorganizării*Font 7*┌────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ Instituţia supusă │Actul normativ de înfiinţare în vigoare │ Modalitatea de reorganizare │Structura/entitatea rezultată/sursa de ││crt.│reorganizării/sursa │ │ │ finanţare/ministerul sau autoritatea ││ │ de finanţare │ │ │ coordonatoare │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 1.│Laboratorul Central │Hotărârea Guvernului nr. 753/2010 │Desfiinţare prin fuziune şi │Autoritatea Naţională Fitosanitară, ││ │Fitosanitar/finanţat │pentru înfiinţarea, organizarea şi │preluarea activităţii de │organ de specialitate al administraţiei││ │integral din bugetul │funcţionarea Laboratorului Central │către Autoritatea Naţională │publice centrale/ finanţată din ││ │de stat │Fitosanitar, cu modificările ulterioare;│Fitosanitară │venituri proprii şi subvenţii acordate ││ │ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │de la bugetul de stat/în subordinea ││ │ │nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru │Schimbarea formei de finanţare│Ministerului Agriculturii şi ││ │ │reorganizarea Ministerului Agriculturii │ │Dezvoltării Rurale ││ │ │şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor │ │ ││ │ │structuri aflate în subordinea acestuia,│ │ ││ │ │aprobată cu modificări prin │ │ ││ │ │Legea nr. 26/2012 │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 2.│Direcţia - Agenţia │Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 │Direcţia - Agenţia Naţională │Autoritatea Naţională Fitosanitară, ││ │Naţională │privind reorganizarea şi funcţionarea │Fitosanitară se preia de către│organ de specialitate al administraţiei││ │Fitosanitară - din │Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării│Autoritatea Naţională │publice centrale/ finanţată din ││ │cadrul Ministerului │Rurale, precum şi a unor structuri │Fitosanitară. │venituri proprii şi subvenţii acordate ││ │Agriculturii şi │aflate în subordinea acestuia, cu │ │de la bugetul de stat/în subordinea ││ │Dezvoltării Rurale/ │modificările şi completările ulterioare;│ │Ministerului Agriculturii şi ││ │finanţată integral │Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea │Schimbarea formei de finanţare│Dezvoltării Rurale ││ │din bugetul de stat │activităţii de protecţie a plantelor şi │ │ ││ │ │carantină fitosanitară, cu modificările │ │ ││ │ │şi completările ulterioare │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 3.│Unităţile fito- │Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 │Unităţile fitosanitare se │Autoritatea Naţională Fitosanitară, ││ │sanitare din cadrul │privind măsurile de reorganizare a │preiau de către Autoritatea │organ de specialitate al administraţiei││ │direcţiilor pentru │direcţiilor pentru agricultură şi │Naţională Fitosanitară. │publice centrale/ finanţată din ││ │agricultură judeţene │dezvoltare rurală judeţene şi a │ │venituri proprii şi subvenţii acordate ││ │şi a municipiului │municipiului Bucureşti, precum şi │Schimbarea formei de finanţare│de la bugetul de stat/în subordinea ││ │Bucureşti/ finanţate │stabilirea numărului de posturi, cu │ │Ministerului Agriculturii şi ││ │integral din bugetul │modificările ulterioare │ │Dezvoltării Rurale ││ │de stat │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 4.│Direcţia generală │Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 │Se înfiinţează Autoritatea │Autoritatea pentru Administrarea ││ │Sistemul Naţional │privind reorganizarea şi funcţionarea │pentru Administrarea │Sistemului Naţional Antigrindină şi de ││ │Antigrindină şi de │Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării│Sistemului Naţional │Creştere a Precipitaţiilor, organ de ││ │Creştere a │Rurale, precum şi a unor structuri │Antigrindină şi de Creştere a │specialitate al administraţiei publice ││ │Precipitaţiilor din │aflate în subordinea acestuia, cu │Precipitaţiilor. │centrale/ finanţată de la bugetul de ││ │cadrul Ministerului │modificările şi completările ulterioare │ │stat/în subordinea Ministerului ││ │Agriculturii şi │ │ │Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ││ │Dezvoltării Rurale/ │ │ │ ││ │finanţată integral │ │ │ ││ │de la bugetul de │ │ │ ││ │stat │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 5.│Agenţia Naţională │Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 │Reorganizare şi preluarea │Agenţia Naţională de Zootehnie, organ ││ │pentru Ameliorare şi │privind reorganizarea şi funcţionarea │activităţii de către Agenţia │de specialitate al administraţiei ││ │Reproducţie în │Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi │Naţională de Zootehnie │publice centrale, cu personalitate ││ │Zootehnie │Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K.│ │juridică finanţată integral de la ││ │"Prof. Dr. G.K. │Constantinescu", cu modificările şi │ │bugetul de stat/în subordinea ││ │Constantinescu" │completările ulterioare │ │Ministerului Agriculturii şi ││ │ │ │ │Dezvoltării Rurale │└────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘________