LEGE nr. 137 din 15 octombrie 2014privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 22 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 şi 2 din Legea nr. 353/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 24 ianuarie 2014, cu următoarele completări:1. La articolul I, după punctul 27 se introduc două noi puncte, punctele 27^1 şi 27^2, cu următorul cuprins:"27^1. La articolul 76 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:«a) lipsa de fundament a invocării unei temeri de persecuţie sau a expunerii la un risc serios în ţara de origine, în condiţiile art. 23 sau ale art. 26;»27^2. La articolul 76 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:«a) solicitantul nu invocă nicio temere de persecuţie în sensul art. 23 sau o expunere la un risc serios în sensul art. 26;»".2. La articolul I, după punctul 29 se introduc două noi puncte, punctele 29^1 şi 29^2, cu următorul cuprins:"29^1. La articolul 76, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(4) Motivele enumerate la alin. (1), precum şi cererile de azil prevăzute la art. 75 alin. (1) lit. b) şi c) nu pot să prevaleze temerii bine întemeiate de persecuţie conform art. 23 sau expunerii la un risc serios în sensul art. 26.»29^2. La articolul 77, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) Cererea de azil a străinului care provine dintr-o ţară sigură de origine este respinsă ca evident nefondată, cu excepţia cazului în care situaţia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arată existenţa unei temeri bine întemeiate de persecuţie în sensul art. 23. În acest caz solicitantul primeşte accesul la procedura originară.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 15 octombrie 2014.Nr. 137.__________