ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 (*actualizată*)privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată(actualizată până la data de 13 octombrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 184 din 25 iunie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014; LEGEA nr. 132 din 9 octombrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea de a reduce pierderile nejustificate şi de a echilibra raportul dintre veniturile alocate sistemului de sănătate şi cheltuielile efective făcute pentru achiziţia de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, prin obţinerea unor produse de calitate la preţuri cât mai mici,luând în considerare:- necesitatea transformării într-un timp scurt a Ministerului Sănătăţii într-un integrator al derulării procedurilor de achiziţie de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto necesare unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă pentru desfăşurarea activităţii medicale pentru anul 2013;- faptul că sistemul de achiziţii centralizate este folosit de mai multe state din Europa care au obţinut reduceri de preţuri consistente, de aproximativ 10-30%.În cazul în care nu se va recurge la organizarea achiziţiilor publice printr-un sistem centralizat care să asigure folosirea eficientă şi cu maximă responsabilitate a resurselor financiare alocate, consecinţele negative asupra pacienţilor vor deveni evidente prin scăderea calităţii serviciilor medicale şi insatisfacţia declarată a acestora faţă de sistemul medical.Având în vedere că acestea reprezintă elemente ce vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se desemnează Ministerul Sănătăţii ca fiind unitate de achiziţii publice centralizată.----------Art. 1 a revenit la forma iniţială prin abrogarea pct. 1 al art. XII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014 de către pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 132 din 9 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 octombrie 2014.  +  Articolul 2 (1) Unitatea de achiziţii publice centralizată prevăzută la art. 1 încheie acorduri-cadru în numele şi pentru unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pentru instituţii publice aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. XII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014. (2) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziţii publice centralizată, unităţile sanitare publice şi instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii încheie şi derulează contracte subsecvente, cu avizul Ministerului Sănătăţii.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. XII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014.(2^1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi achiziţiilor a căror sursă de finanţare este asigurată într-o proporţie de minimum 10% din fondurile Ministerului Sănătăţii.----------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 184 din 25 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 26 iunie 2013. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică achiziţiilor a căror sursă de finanţare este asigurată din fonduri alocate de autorităţile administraţiei publice locale, donaţii, sponsorizări şi fonduri din proiecte cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă. (4) La solicitarea ministerelor sau a instituţiilor publice cu reţea sanitară proprie pot fi incluse în acest sistem centralizat şi unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea acestora.  +  Articolul 3 (1) Unitatea de achiziţii publice centralizată încheie acorduri-cadru pentru achiziţia centralizată la nivel naţional de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto. (2) Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate se aprobă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Atribuirea acordurilor-cadru de către unitatea de achiziţii publice centralizată nu necesită dovedirea existenţei sumelor necesare efectuării plăţilor.  +  Articolul 4Până la finalizarea implementării la nivel naţional a sistemului centralizat de achiziţii de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, Ministerul Sănătăţii poate aproba, prin excepţie, desfăşurarea de achiziţii de către unităţile sanitare publice.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 132 din 9 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 octombrie 2014, care completează art. XII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014, cu pct. 3.  +  Articolul 5 (1) Pentru implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de achiziţionare de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii emite norme metodologice. (2) Normele metodologice menţionate la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Raed ArafatMinistruladministraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 20 noiembrie 2012.Nr. 71.----------