REGULAMENT din 22 iulie 2008(*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor(actualizat până la data de 8 octombrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.589/C din 9 octombrie 2008; ORDINUL nr. 3.099/C din 5 decembrie 2008; ORDINUL nr. 3.465/C din 30 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti prin reorganizarea Ministerului Justiţiei.Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Conform art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Sănătăţii prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii Publice.Conform art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Apărării Naţionale prin reorganizarea Ministerului Apărării.Art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede:Se înfiinţează Ministerul Economiei prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi, dacă este cazul, prin preluarea unor activităţi din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului.Art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede:Se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi face parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului. (2) Activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, cu Recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deţinuţilor, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, ale Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi a actelor normative date în aplicarea acestei legi. (3) Administraţia Naţională a Penitenciarelor aplică în domeniile ce o privesc Strategia naţională privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate pronunţate de instanţele de judecată. (4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii, prin aplicarea regimului de detenţie şi organizarea de activităţi de asistenţă socială şi educaţie destinate reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate. (5) Activitatea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se desfăşoară în interesul comunităţii şi al persoanelor care execută pedepse privative de libertate, în limitele competenţelor stabilite prin lege. (6) În vederea intrării lor în vigoare, deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (6) al art. 1 din regulament a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.589/C din 9 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.  +  Articolul 2Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt prevăzute de Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare, precum şi de prevederile prezentului regulament.  +  Titlul II Personalul cu funcţii de conducere din Administraţia Naţională a Penitenciarelor  +  Capitolul I Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  +  Articolul 3 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se exercită de către directorul general. (2) Funcţia de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se ocupă prin concurs, la care pot participa numai ofiţerii de penitenciare, personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare şi magistraţii. Magistraţii declaraţi admişi la concurs sunt detaşaţi pe funcţia pentru care au candidat, pe perioada mandatului. (3) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se numeşte pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 4 ani. (4) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director general în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. În cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi directori generali, detaşarea în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.  +  Articolul 4 (1) Directorul general conduce întreaga activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de lege şi de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. (2) Pentru aplicarea în mod unitar în unităţile subordonate a prevederilor privind obiectivele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde în faţa ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti de întreaga activitate desfăşurată de administraţia penitenciară.  +  Articolul 5 (1) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite. (2) Directorul general, în calitate de ordonator secundar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorului de drept, precum şi altor persoane împuternicite special în acest scop.  +  Articolul 6 (1) Directorul general poate delega unele dintre atribuţiile sale directorilor generali adjuncţi. (2) Prin decizie, directorul general stabileşte condiţiile în care, în perioada absenţei sale, directorul general adjunct care îl înlocuieşte de drept exercită atribuţiile ce îi revin în această calitate.  +  Capitolul II Directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  +  Articolul 7 (1) În activitatea de conducere a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncţi numiţi, potrivit legii, prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. (2) Funcţia de director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se ocupă prin concurs, la care pot participa numai ofiţerii de penitenciare, personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare şi magistraţii. Magistraţii declaraţi admişi la concurs sunt detaşaţi pe funcţia pentru care au candidat, pe perioada mandatului. (3) Directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 4 ani.-------------Alin. (3) al art. 7 din regulament a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.589/C din 9 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008. (4) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţiile de director general adjunct în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. În cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi directori generali, detaşarea în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.  +  Articolul 8Directorii generali adjuncţi coordonează activităţile stabilite prin decizie a directorului general.  +  Capitolul III Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  +  Articolul 9 (1) În Administraţia Naţională a Penitenciarelor funcţionează Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ca organ consultativ. (2) Componenţa nominală a Consiliului de conducere se aprobă prin decizie a directorului general, potrivit prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004, cu modificările ulterioare. (3) Preşedintele Consiliului de conducere este directorul general. (4) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea oricărui membru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate. (5) În lipsa directorului general, atribuţiile preşedintelui Consiliului de conducere se exercită de unul dintre directorii generali adjuncţi, desemnat prin decizie a directorului general.  +  Articolul 10 (1) În Consiliul de conducere se stabilesc măsuri de îmbunătăţire a activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate. (2) Conţinutul dezbaterilor din cadrul Consiliului de conducere se va consemna în scris, într-un proces-verbal, de către o persoană desemnată din cadrul Serviciului cabinet, prevăzut la art. 55-58. Procesul-verbal astfel încheiat va fi înaintat spre avizare membrilor Consiliului de conducere. (3) Sarcinile stabilite se transmit spre soluţionare fiecărei/fiecărui direcţii/serviciu/compartiment, printr-o notă întocmită de către Serviciul cabinet, menţionându-se şi termenele stabilite pentru executarea lucrării. (4) Directorii generali adjuncţi evaluează, cel puţin o dată pe lună, stadiul de realizare a sarcinilor transmise direcţiilor/serviciilor/compartimentelor, în funcţie de termenele stabilite pentru executarea acestora. (5) Conducerile direcţiilor/serviciilor/compartimentelor vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii şi în termen a sarcinilor şi lucrărilor repartizate.  +  Capitolul IV Directorii direcţiilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor  +  Articolul 11Directorii direcţiilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl conduc şi asigură buna colaborare cu alte compartimente.  +  Articolul 12 (1) Funcţia de director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se ocupă prin concurs, la care pot participa numai ofiţerii de penitenciare, personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare şi magistraţii. Magistraţii declaraţi admişi la concurs sunt detaşaţi pe funcţia pentru care au candidat, pe perioada mandatului.-------------Alin. (2) al art. 12 din regulament a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.589/C din 9 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008. (3) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţiile de director de direcţie în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. În cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi directori generali, detaşarea în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.  +  Articolul 13Directorii direcţiilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor îndeplinesc următoarele atribuţii: a) întocmesc planurile de management, cu evidenţierea obiectivelor şi a riscurilor previzibile, ale compartimentelor şi le prezintă spre aprobare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b) stabilesc şi urmăresc măsurile necesare îndeplinirii în mod corespunzător a obiectivelor din planurile de management; c) organizează activitatea compartimentelor pe care le conduc prin repartizarea echilibrată a sarcinilor; d) întocmesc fişa postului pentru fiecare persoană aflată în subordine, în funcţie de obiectivele individuale ale acesteia; e) repartizează personalului din subordine, direct sau prin intermediul şefilor de compartimente, lucrările primite de la conducerea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sau a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, mass-media, persoane fizice şi juridice, regii autonome şi unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor etc.; f) stabilesc detaliile acestor lucrări, prioritatea lor şi termenele în care trebuie rezolvate; g) urmăresc elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de conducerea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sau a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori cuprinse în programul de activităţi; h) verifică şi avizează lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduc, le aprobă şi semnează, iar când este cazul, dispun refacerea lor; i) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi răspund pentru îndeplinirea acestor sarcini, împreună cu angajaţii aflaţi în subordinea lor; j) elaborează, prin decizie scrisă, procedura de preluare a atribuţiilor ori de redistribuire a sarcinilor pentru personalul din subordine, în cazul concediilor de odihnă, concediilor medicale, participării la cursuri de instruire, conferinţe ori în alte cazuri justificate; k) coordonează şi gestionează resursele umane existente la nivelul compartimentului, în sensul motivării acestora, al dezvoltării abilităţilor profesionale şi personale, al identificării nevoii de perfecţionare individuală; l) evaluează activitatea profesională a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti; m) propun stimularea celor cu activitate meritorie; n) iau măsurile corespunzătoare pentru prevenirea săvârşirii abaterilor disciplinare de către personalul din sistemul administraţiei penitenciare şi iniţiază procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri; o) gestionează resursele materiale şi financiare disponibile în scopul bunei desfăşurări a activităţii compartimentului; p) avizează corespondenţa întocmită în cadrul compartimentului; q) răspund de inventarierea şi arhivarea lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi de predarea acestora la arhiva generală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; r) verifică şi răspund, în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru angajamentele legale şi lucrările pe care le realizează ei înşişi sau angajaţii direcţiei în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; s) răspund de gestiunea bunurilor mobile din cadrul direcţiei şi numesc câte un responsabil pe fiecare cameră cu inventarul bunurilor mobile, conform unor proceduri scrise în acest sens; t) răspund de elaborarea rapoartelor anuale de activitate ale direcţiilor pe care le conduc; u) îndeplinesc orice alte atribuţii legate de specificul lor de activitate, încredinţate de conducerea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sau a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 14 (1) Prevederile art. 13 se aplică în mod corespunzător directorilor adjuncţi de direcţii şi şefilor celorlalte compartimente independente - care nu sunt parte a unei direcţii - din structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv: a) directorului adjunct al Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar; b) directorilor adjuncţi ai Direcţiei economico-administrative; c) şefului Serviciului juridic; d) şefului Serviciului cabinet; e) şefului Serviciului arhivă şi registratură generală; f) şefului Biroului informaţii clasificate; g) şefului Serviciului cooperare şi programe. (2) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţiile prevăzute la alin. (1) se dispun prin decizie a directorului general, la propunerea directorilor generali adjuncţi. (3) Dispoziţiile art. 28 alin. (2)-(4) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 15 (1) Fiecare şef de departament va împuternici o persoană pentru a îndeplini una sau toate atribuţiile ce îi revin, în cazul în care va absenta una sau mai multe zile pentru concediu, cursuri de instruire, conferinţe, concediu medical, cu excepţia cazului în care există director adjunct de direcţie, prin decizie scrisă, conform procedurii scrise de delegare, întocmită în acest sens. (2) Numele persoanei prevăzute la alin. (1), precum şi atribuţiile şi responsabilităţile acesteia vor fi menţionate în proiectul deciziei zilnice pe unitate. Numele persoanei împuternicite va fi comunicat întregului personal al direcţiei şi conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (3) Decizia zilnică reprezintă documentul elaborat în fiecare zi lucrătoare, pentru ziua următoare, semnat de directorul unităţii şi, după caz, de directorii adjuncţi, cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de interes general pentru întregul personal al unităţii.  +  Articolul 16În activitatea de conducere a direcţiei, directorul acesteia poate fi ajutat de directori adjuncţi, cărora directorul direcţiei le poate delega, în condiţiile legii, unele dintre atribuţiile sale, precum şi coordonarea activităţii unor structuri din cadrul direcţiei.  +  Capitolul V Şefii de serviciu  +  Articolul 17 (1) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de şef de serviciu în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin decizie a directorului general, la propunerea directorilor generali adjuncţi. (2) Dispoziţiile art. 28 alin. (2)-(4) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 18Şefii de serviciu îndeplinesc următoarele atribuţii: a) stabilesc responsabilităţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizează lucrările; b) participă şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate serviciilor pe care le coordonează; c) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului; d) prezintă, avizează şi susţin şefilor de direcţii lucrările şi corespondenţa elaborată la nivelul compartimentului; e) verifică şi răspund, în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru angajamentele legale şi lucrările pe care le realizează ei înşişi sau angajaţii serviciului în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.  +  Capitolul VI Şefii de birou  +  Articolul 19 (1) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de şef de birou în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin decizie a directorului general, la propunerea directorilor generali adjuncţi. (2) Dispoziţiile art. 28 alin. (2)-(4) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 20Şefii de birou îndeplinesc următoarele atribuţii: a) stabilesc responsabilităţile şi atribuţiile personalului din subordine şi îi repartizează lucrările; b) participă şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate birourilor pe care le coordonează; c) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate biroului; d) avizează toate documentele care angajează activitatea biroului; e) verifică şi răspund, în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru angajamentele legale şi lucrările pe care le realizează ei înşişi sau angajaţii biroului în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.  +  Titlul III Categoriile de personal din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  +  Articolul 21În Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi desfăşoară activitatea: a) magistraţi; b) funcţionari publici cu statut special; c) funcţionari publici; d) personal contractual.  +  Articolul 22Magistraţii se supun prevederilor statutului judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23 (1) Funcţionarii publici cu statut special care funcţionează în Administraţia Naţională a Penitenciarelor se supun Statutului funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciarelor sunt reglementate prin legi speciale. (3) Răspunderea disciplinară şi sancţiunile care se pot aplica funcţionarilor publici cu statut special sunt reglementate de Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Numirea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciarelor se face conform Statutului funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24 (1) Funcţionarii publici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. (2) Sancţiunile disciplinare şi răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină. (3) Salarizarea funcţionarilor publici este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006. (4) Ocuparea unei funcţii publice pe durată nedeterminată se face prin concurs organizat în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.  +  Articolul 25 (1) Personalul contractual din Administraţia Naţională a Penitenciarelor este angajat cu contract individual de muncă şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia muncii. (2) Răspunderea disciplinară a personalului prevăzut la alin. (1) şi sancţiunile care se pot aplica în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare sunt prevăzute de Codul muncii. (3) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de legislaţia în vigoare.  +  Titlul IV Compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor  +  Capitolul I Dispoziţii comune  +  Articolul 26Compartimentele din structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi modul de subordonare a activităţii acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.  +  Articolul 27 (1) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin fişele posturilor, elaborate în baza prezentului regulament, în conformitate cu anexa "Model pentru fişa postului", care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate, după caz, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia. (3) În cazul modificării prezentului regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător, în termen de 30 de zile de la data modificării.  +  Capitolul II Biroul informaţii clasificate  +  Articolul 28Biroul informaţii clasificate este structura de specialitate care elaborează, implementează şi monitorizează aplicarea ansamblului de măsuri de natură juridică, procedurală, fizică şi de protecţie a personalului, destinate securităţii documentelor şi materialelor clasificate la nivelul aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi la nivelul unităţilor subordonate, potrivit legii.  +  Articolul 29Biroul informaţii clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii: a) reevaluează şi elaborează normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) actualizează Programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate şi supune modificările spre avizare la autoritatea desemnată de securitate competentă; c) organizează activităţi specifice de evidenţă a certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces pentru personalul avizat a avea acces la informaţii clasificate; d) reevaluează lista cu informaţiile gestionate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor pe clase şi niveluri de secretizare; e) elaborează Nomenclatorul dosarelor ce se creează în cadrul Biroului informaţii clasificate; f) sprijină autorităţile desemnate de securitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificărilor de securitate ale persoanelor care solicită accesul la informaţii clasificate; g) asigură relaţionări cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat privind problematica măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate; h) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii IT din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pe componenta INFOSEC, potrivit competenţelor; i) coordonează activităţi specifice domeniului protecţiei informaţiilor clasificate; j) monitorizează activitatea de aplicare a normelor care reglementează protecţia informaţiilor clasificate în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; k) consiliază conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, direcţiile şi serviciile în legătură cu aspectele ce vizează domeniul protecţiei informaţiilor clasificate; l) informează conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, propunând măsurile necesare diminuării riscurilor şi înlăturarea acestora; m) reevaluează datele legate de obiectivele, sectoarele şi locurile care prezintă importanţă pentru protecţia informaţiilor din sfera de responsabilitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; n) asigură managementul activităţilor specifice de inventariere anuală a documentelor clasificate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordine; o) asigură evidenţa documentelor clasificate primite şi expediate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordine; p) asigură multiplicarea documentelor clasificate şi gestionarea acestora la nivelul aparatului central al Administraţiei Naţionale al Penitenciarelor; q) organizează activitatea de constituire a fondului arhivistic propriu, precum şi în cadrul unităţilor subordonate; r) asigură predarea la termenul prevăzut a arhivei constituite pe termene de păstrare; s) efectuează, cu aprobarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; t) ţine legătura cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Serviciul informaţii clasificate, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi cu structurile de profil din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate; u) participă la consfătuirile organizate periodic de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe problematica informaţiilor naţionale clasificate, NATO şi UE clasificate şi acţionează pentru implementarea noilor reglementări în materie la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 30Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, la nivelul Biroului informaţii clasificate sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate; b) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secret de importanţă deosebită; c) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete şi secrete; d) registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu; e) registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate; f) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/ autorizaţiilor de acces la informaţii naţionale clasificate; g) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate tip A şi B pentru acces la informaţii NATO clasificate; h) registrul de evidenţă a autorizaţiilor de acces la informaţii UE clasificate; i) condica de primire-predare a documentelor clasificate - către compartimentele din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; j) registre pentru evidenţa informaţiilor UE clasificate, şi anume: RESTREINT UE, CONFIDENTIEL UE şi SECRET UE; k) registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor; l) registrul pentru evidenţa specială; m) registrul pentru evidenţa literaturii clasificate; n) condica de predare-primire a corespondenţei neclasificate; o) registrul pentru evidenţa personală a documentelor; p) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate - procesate la calculator, desenate şi scrise de mână; q) condica de predare-primire a cheilor de la încăperile şi containerele de securitate.  +  Capitolul III Direcţia pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar  +  Articolul 31 (1) Direcţia pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar este structura de specialitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prin care se asigură organizarea şi coordonarea, prin metode şi mijloace specifice, a activităţilor de prevenire a criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului, în locurile şi mediile unde se desfăşoară activităţi specifice cu persoanele private de libertate sau cu personalul din sistemul penitenciar. (2) Direcţia identifică, cunoaşte şi previne, în limitele competenţelor sale, situaţiile şi împrejurările care pot favoriza ori genera evenimente grave, de natură să pună în pericol siguranţa locului de deţinere, acte de corupţie, criminalitate organizată, terorism sau alte fapte ce constituie încălcări ale legii, atât în rândul persoanelor private de libertate, cât şi în rândul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 32 (1) Activitatea Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar este reglementată de Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.540/C/2006 privind organizarea şi atribuţiile Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar, direcţia funcţionând în subordinea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) La nivelul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează birouri pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar, personalul din cadrul acestora fiind subordonat din punct de vedere administrativ directorului unităţii penitenciare, iar din punct de vedere profesional Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Direcţia pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar are acces, în condiţiile legii, cu informarea directorului general, la nivelul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, la toate documentele, datele şi informaţiile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor care îi revin. (4) Unităţile aflate în subordonarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt obligate să pună la dispoziţie, la cererea Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să asigure, în condiţiile legii, cu informarea directorului unităţii, accesul lucrătorilor direcţiei în sediile acestora şi în alte locaţii în care se desfăşoară activităţi cu participarea personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a persoanelor private de libertate, în vederea îndeplinirii sarcinilor şi obiectivelor stabilite prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.540/C/2006 şi prin prezentul regulament.  +  Articolul 33Direcţia pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar are următoarea structură: a) Serviciul de prevenire a criminalităţii organizate şi terorismului; b) Serviciul de prevenire a criminalităţii şi corupţiei; c) Biroul de analiză şi sinteză.  +  Articolul 34Direcţia pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar îndeplineşte următoarele atribuţii generale: a) desfăşoară activităţi de identificare, cunoaştere şi prevenire, în limitele competenţelor sale, a acţiunilor specifice criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa deţinerii, precum şi a oricăror situaţii ori împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole şi colaborează cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora; b) asigură identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, a actelor de corupţie ori a altor fapte ce constituie încălcări ale legii; c) desfăşoară activităţi de identificare a persoanelor aflate în detenţie care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului administraţiei penitenciare, a judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau a altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află, în diverse împrejurări, în mediul penitenciar; d) identifică persoanele aflate în detenţie şi membrii personalului care au avut ori continuă să aibă legături cu organizaţii sau grupări teroriste ori de criminalitate organizată şi informează instituţiile abilitate despre cele constatate; e) asigură informarea promptă şi completă a conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor când sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către personalul din penitenciar ori de infracţiuni de către persoanele aflate în detenţie, în vederea dispunerii măsurilor corespunzătoare, informând în acest sens, de îndată, şi organele competente; ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti va fi informat prompt şi complet în cazul în care sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către directorul general sau directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori, atunci când se impune, şi de către celelalte persoane din sistemul penitenciar, informând în acest sens, de îndată, şi organele competente; f) coordonează, îndrumă şi controlează, în calitate de structură centrală, activitatea profesională desfăşurată la nivelul birourilor pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) colaborează cu organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, în scopul prevenirii criminalităţii, criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului; h) colaborează cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a persoanelor incluse în programul de protecţie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate; i) identifică fapte, situaţii, împrejurări privind nerespectarea normelor legale de protecţie a informaţiilor naţionale clasificate, în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, înştiinţând despre aceasta Biroul informaţii clasificate şi conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; j) analizează situaţiile şi fenomenele apărute în domeniul specific de activitate, verifică împrejurările şi cauzele producerii de evenimente negative şi propune măsuri de înlăturare a cauzelor care favorizează producerea acestora în mediul penitenciar; k) participă, la cerere, prin specialiştii săi, la elaborarea unor proiecte de ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, decizii, instrucţiuni, rapoarte, note documentare şi alte materiale emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor în domeniul propriu de competenţă; l) iniţiază şi dezvoltă, cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, programe cu reprezentanţi guvernamentali şi neguvernamentali cu atribuţii în domeniul studierii şi prevenirii fenomenelor de criminalitate, criminalitate organizată, terorism şi corupţie, precum şi în materia respectării drepturilor persoanelor private de libertate; m) întreprinde activităţi de verificare şi documentare a unor sesizări privind personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, inclusiv cele privind personalul Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar şi birourilor pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar din unităţile subordonate, referitoare la domeniul de competenţă al direcţiei, cu sprijinul factorilor de răspundere din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate; n) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile ce îi sunt repartizate spre competentă soluţionare.  +  Articolul 35 (1) Serviciul de prevenire a criminalităţii organizate şi terorismului coordonează, îndrumă şi controlează activitatea birourilor pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar din cadrul unităţilor penitenciare, pe linia identificării şi prevenirii faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor specifice criminalităţii organizate şi terorismului, care pot avea loc în unităţile penitenciare subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Serviciul de prevenire a criminalităţii organizate şi terorismului are următoarele atribuţii specifice: a) identifică persoanele aflate în detenţie şi membrii personalului care au avut ori continuă să aibă legături cu organizaţii sau grupări teroriste ori de criminalitate organizată şi semnalează către instituţiile abilitate, atunci când există indicii că este iminentă încălcarea legii; b) identifică, cunoaşte şi previne, în limitele competenţelor sale, acţiuni specifice criminalităţii organizate şi terorismului, fapte sau evenimente cu consecinţe periculoase pentru siguranţa deţinerii, situaţii ori împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole şi colaborează cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora; c) desfăşoară acţiuni de prevenire şi contracarare a premiselor declanşării unor forme de protest în rândul efectivelor de persoane private de libertate, inclusiv revolte, la iniţiativa unor persoane private de libertate de origine română sau străină, cunoscute ca fiind simpatizante sau membre ale unor organizaţii extremistteroriste; d) acordă autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor pe linia prevenirii şi combaterii terorismului, conform sferei de competenţă a serviciului; e) sesizează de îndată Serviciul Român de Informaţii, coordonator tehnic al Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, prin Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă - cu privire la persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau favorizarea, în orice mod, a actelor de terorism semnalate de persoanele aflate în detenţie, despre care există date potrivit cărora au avut ori continuă să aibă legături cu organizaţii sau grupări teroriste ori de criminalitate organizată; f) în vederea realizării atribuţiilor care îi revin, cooperează cu reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Public, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti etc., în mod direct şi nemijlocit, în condiţiile legii şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, cu instituţiile având atribuţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile interne şi internaţionale specializate în domeniul prevenirii criminalităţii organizate şi terorismului.  +  Articolul 36 (1) Serviciul de prevenire a criminalităţii şi corupţiei coordonează, îndrumă şi controlează activitatea birourilor pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar din cadrul unităţilor penitenciare, în vederea prevenirii faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor specifice criminalităţii şi corupţiei, identificate în rândul persoanelor private de libertate sau al personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi cu reglementările internaţionale, ratificate, referitoare la respectarea drepturilor omului. (2) Serviciul de prevenire a criminalităţii şi corupţiei are următoarele atribuţii specifice: a) identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, a prevederilor legale ce pot favoriza ori genera evenimente grave, a actelor de corupţie sau a altor fapte ce constituie încălcări ale legii; b) identificarea şi monitorizarea activităţilor persoanelor private de libertate despre care există indicii, suspiciuni că intenţionează coruperea funcţionarilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în scopul favorizării regimului de detenţie; c) identificarea şi prevenirea acţiunilor specifice criminalităţii şi corupţiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa detenţiei, precum şi a oricăror situaţii sau împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole. În cazul producerii unor evenimente negative, acţionează pentru limitarea efectelor acestora; d) identificarea persoanelor aflate în detenţie care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului administraţiei penitenciare, a judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau a altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află, în diverse împrejurări, în mediul penitenciar; e) în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, cooperează cu reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Public, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti etc., în mod direct şi nemijlocit, în condiţiile legii şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, cu instituţiile având atribuţii similare din alte state, precum şi cu organizaţii interne şi internaţionale specializate în domeniul prevenirii criminalităţii şi corupţiei.  +  Articolul 37 (1) Biroul de analiză şi sinteză asigură prelucrarea analitică şi sintetizarea datelor şi informaţiilor cuprinse în materialele ce îi sunt repartizate, în scopul transmiterii lor către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, unităţile subordonate şi instituţiile abilitate cu atribuţii în prevenirea şi combaterea acţiunilor specifice criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei. (2) Biroul de analiză şi sinteză are următoarele atribuţii specifice: a) centralizează, analizează, prelucrează şi transmite operativ conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate datele şi informaţiile cu relevanţă operativă furnizate de birourile teritoriale şi cele două servicii din aparatul central; b) întocmeşte sinteza activităţii lunare desfăşurate de personalul direcţiei şi birourilor, în vederea transmiterii acesteia, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor, ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti; c) întocmeşte note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice şi alte materiale în baza rezoluţiei directorului direcţiei/directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; d) elaborează materialele de bilanţ ale activităţii direcţiei, analizează indicatorii profesionali specifici; e) menţine legătura cu cele două servicii care coordonează activitatea birourilor din unităţile penitenciare, pentru clarificarea şi completarea informaţiilor obţinute de acestea, şi solicită, când este cazul, date suplimentare în vederea realizării unui produs informaţional relevant, pertinent şi oportun; f) gestionează activitatea de prelucrare şi stocare a datelor operative ale direcţiei, potrivit competenţelor stabilite; g) păstrează şi arhivează documentele elaborate la nivelul direcţiei; h) elaborează, împreună cu cele două servicii ale direcţiei, protocoale de colaborare între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi alte instituţii aparţinând sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru domeniile de competenţă; i) asigură circuitul lucrărilor, conform repartizării stabilite de conducerea direcţiei; j) păstrează evidenţa lucrărilor înregistrate de Serviciul arhivă şi registratură generală repartizate direcţiei, având în vedere respectarea termenelor de soluţionare; k) realizează pregătirea corespondenţei pentru expediere; l) întocmeşte evidenţa prezenţei personalului direcţiei şi o transmite la Direcţia economico-administrativă; m) stabileşte periodic necesarul de rechizite şi consumabile al personalului direcţiei şi îl prezintă directorului direcţiei; n) completează proiectul de decizie de zi pe unitate.  +  Articolul 38La nivelul Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar se vor constitui următoarele evidenţe: a) metodologii şi programe specifice activităţii desfăşurate; b) adrese, sesizări, cereri, reclamaţii, petiţii şi răspunsuri la acestea; c) condici de predare-primire a corespondenţei clasificate; d) condica de expediere a corespondenţei către direcţiile, serviciile şi birourile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; e) evidenţe specifice activităţii de secretariat; f) note de constatare privind controale şi verificări; g) condica de prezenţă la nivelul direcţiei; h) proiectul de decizie zilnică; i) ordine de serviciu; j) procese-verbale de arhivare; k) ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în domeniul de competenţă.  +  Capitolul IV Serviciul juridic  +  Articolul 39Serviciul juridic asigură îndeplinirea atribuţiilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate, participarea la elaborarea de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice care au legătură cu domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, organizarea documentării juridice şi reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie interesele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi coordonează această activitate la nivelul unităţilor subordonate, asigurând totodată şi avizarea legalităţii actelor întocmite.  +  Articolul 40Serviciul juridic are următoarea structură: a) Biroul contencios şi contracte; b) Biroul elaborare şi evidenţă acte normative şi administrative.  +  Articolul 41Biroul contencios şi contracte îndeplineşte următoarele atribuţii de reprezentare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în faţa organelor jurisdicţionale: a) reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pe baza delegaţiei date de directorul general, şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice ori juridice şi/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare; b) întocmeşte documentele necesare în relaţia cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control; c) elaborează şi prezintă conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor; d) elaborează şi prezintă conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; e) ori de câte ori constată interpretări sau aplicări neunitare ale legii de către instanţele judecătoreşti, sesizează ministrul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pentru a solicita procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie promovarea recursului în interesul legii, în conformitate cu dispoziţiile art. 414^2 din Codul de procedură penală; f) coordonează activitatea de reprezentare în faţa organelor jurisdicţionale la nivelul unităţilor aflate în subordonarea şi coordonarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor este parte; h) colaborează cu direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în vederea fundamentării acţiunilor şi apărărilor; i) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 42Biroul contencios şi contracte îndeplineşte următoarele atribuţii de avizare sub aspectul legalităţii actelor juridice încheiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor: a) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în calitate de ordonator secundar de credite; b) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale personalului său; c) avizează sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor încheiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate; d) avizează deciziile emise de directorul general sau, după caz, de directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; e) avizează documentele emise de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti privind personalul încadrat în Administraţia Naţională a Penitenciarelor; f) avizează ordinele emise de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti privind funcţionarii publici încadraţi în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în unităţile subordonate; g) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, lucrările emise de direcţiile şi serviciile din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, atunci când actele normative sunt neclare şi necesită interpretare.  +  Articolul 43Biroul contencios şi contracte îndeplineşte următoarele atribuţii de consiliere juridică: a) acordă consiliere juridică de specialitate şi întocmeşte puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a legilor, la solicitarea compartimentelor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b) participă, când este cazul, în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice; c) participă la negocierea contractelor care urmează să fie încheiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; d) participă în comisiile constituite la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în vederea desfăşurării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor din aparatul propriu.  +  Articolul 44Biroul elaborare şi evidenţă acte normative şi administrative are următoarele atribuţii: a) întocmeşte proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; b) participă la elaborarea proiectelor de acte normative, iniţiate de ministere sau de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, atunci când aceste proiecte au legătură cu domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; c) participă, la solicitarea altor autorităţi ale administraţiei publice, la elaborarea de acte normative pentru adaptarea legislaţiei interne, conform obligaţiilor decurgând din convenţiile internaţionale la care România este parte; d) asigură, prin persoane desemnate, legătura cu Direcţia elaborare acte normative, studii şi documentare din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în vederea cunoaşterii stadiului în care se află proiectele de acte normative supuse dezbaterii, şi participă la susţinerea acestora în cadrul procedurilor de adoptare; e) asigură participarea la dezbaterea, în comisiile Parlamentului şi în plenul Camerelor acestuia, a proiectelor de legi şi ordonanţe elaborate în cadrul serviciului; f) urmăreşte evoluţia legislaţiei din alte ţări, reţinând aspectele şi problemele care interesează România; g) urmăreşte sistematizarea legislaţiei, evidenţiază paralelisme în reglementări, necorelările dintre unele acte normative, contradicţiile dintre actele normative, făcând propunerile corespunzătoare; h) formulează observaţii şi propuneri pentru redactarea punctului de vedere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la iniţiativele legislative; i) întocmeşte puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a actelor normative; j) asigură păstrarea colecţiei "Monitorul Oficial al României" şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative; k) asigură legătura funcţională sub aspectul activităţilor de elaborare acte normative între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; l) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 45La nivelul Serviciului juridic sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul de intrare-ieşire; b) registrul de intrare şi ieşire a dosarelor proiectelor de acte normative întocmite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau în colaborare cu alte organe; c) evidenţa proiectelor de acte normative elaborate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi a etapelor parcurse în cadrul procesului de adoptare; d) registrul opis alfabetic; e) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Capitolul V Direcţia inspecţie penitenciară  +  Articolul 46 (1) Direcţia inspecţie penitenciară se caracterizează prin autoritate şi continuitate, acţionând pentru informarea operativă a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la aplicarea legislaţiei execuţional-penale şi evoluţia problematicii specifice administraţiei penitenciare în toate unităţile subordonate, cu scopul de a identifica toate elementele necesare luării unor decizii. (2) Direcţia inspecţie penitenciară, subordonată nemijlocit directorului general, este specializată în executarea inspecţiilor şi controalelor, verificarea petiţiilor şi cercetarea administrativă a faptelor săvârşite de personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate. (3) Exercitarea atribuţiilor de control de către Direcţia inspecţie penitenciară nu exclude dreptul Corpului de Control al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti de a exercita atribuţiile de control în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori în unităţile subordonate, conform dispoziţiilor legale. (4) Direcţia inspecţie penitenciară din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în exercitarea atribuţiilor sale, poate efectua inspecţii şi controale curente, inopinate şi tematice. Acestea se realizează din dispoziţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la solicitarea conducătorilor direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor ori din proprie iniţiativă, pe baza planificărilor, sesizărilor sau a altor forme de informare şi comunicare.  +  Articolul 47 (1) În exercitarea atribuţiilor sale de control, Direcţia inspecţie penitenciară are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii necesare, atât la nivelul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cât şi la nivelul unităţilor subordonate. (2) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de control, Direcţia inspecţie penitenciară poate coopta specialişti din cadrul direcţiilor şi/sau serviciilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau unităţilor subordonate, care beneficiază de experienţă profesională incontestabilă. (3) Direcţia inspecţie penitenciară poate coopera pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este învestită cu celelalte direcţii ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi colaborează pe probleme de interes comun, potrivit legii şi ordinelor ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, cu alte instituţii publice, precum şi cu organisme guvernamentale sau neguvernamentale.  +  Articolul 48Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi unităţile subordonate acesteia sunt obligate să transmită, la cererea Direcţiei inspecţie penitenciară, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al echipei de control în sediile şi în spaţiile care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor.  +  Articolul 49Direcţia inspecţie penitenciară are următoarea structură: a) Serviciul control; b) Serviciul sesizări şi sinteză.  +  Secţiunea 1 Serviciul control  +  Articolul 50Serviciul control are următoarele atribuţii: a) verifică prin inspecţii generale şi controale tematice sau inopinate modul în care direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi unităţile subordonate acesteia acţionează pentru aplicarea prevederilor legilor, ordonanţelor, ordonanţelor de urgenţă, hotărârilor Guvernului, regulamentelor, ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor interne în îndeplinirea atribuţiilor specifice; b) verifică toate sectoarele de activitate, punând accent pe problemele privind: managementul penitenciar, respectarea legalităţii deţinerii, măsurile de siguranţă a obiectivului şi misiunilor, aplicarea regimului penitenciar, respectarea drepturilor individuale ale persoanelor private de libertate, acordarea stimulentelor şi facilităţilor, conform normelor existente, evidenţa persoanelor private de libertate şi folosirea lor la muncă, activitatea de educaţie şi asistenţă psihosocială, activitatea de management al resurselor umane, starea disciplinară şi de spirit, precum şi asistenţa medicală în rândul personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, al unităţilor subordonate şi în rândul persoanelor private de libertate, activitatea logistică şi producţie proprie, gestiunea financiară şi utilizarea în condiţii de eficacitate şi economicitate a fondurilor publice alocate; c) pune la dispoziţie direcţiilor şi serviciilor de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate date, informaţii şi concluzii desprinse din inspecţiile şi controalele efectuate; d) verifică cu operativitate datele şi informaţiile obţinute prin buletine informative, mass-media, rapoarte şi note, privind abaterile disciplinare ori alte fapte săvârşite de personalul sistemului administraţiei penitenciare; e) prezintă directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor raportul cuprinzând concluziile şi propunerile de măsuri disciplinare şi administrative care se impun ca urmare a inspecţiilor generale şi controalelor efectuate; f) monitorizează, în baza raportărilor individuale ale celor inspectaţi, stadiul implementării măsurilor stabilite pentru corectarea neajunsurilor, îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii, întocmite de direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi de unităţile subordonate acesteia, supuse inspecţiilor şi controalelor efectuate de către Direcţia inspecţie penitenciară şi îl informează pe directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la aceasta, în sprijinul actului decizional; g) întocmeşte situaţia încălcării prevederilor legilor, regulamentelor şi ordinelor ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi a sancţiunilor aplicate persoanelor implicate, iar pe baza constatărilor proprii, prezintă informări cu privire la evoluţia şi cauzele acestora, propunând măsuri de influenţare pozitivă a stării şi practicii disciplinare; h) iniţiază studii şi sinteze cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, a abuzului şi neglijenţei în serviciu, verifică respectarea procedurilor legale, a standardelor profesionale şi moralităţii persoanelor angajate în sistemul penitenciar; i) participă, la cerere şi în domeniul propriu de competenţă, prin specialiştii săi, la elaborarea unor proiecte de ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, decizii, instrucţiuni, rapoarte, note documentare şi alte materiale emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau, după caz, de unităţile penitenciare.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul sesizări şi sinteză  +  Articolul 51Serviciul sesizări şi sinteză îndeplineşte următoarele atribuţii: a) examinează şi verifică petiţiile adresate directorului general, în legătură cu abaterile disciplinare ori alte fapte săvârşite de personalul cu funcţii de conducere, numit de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi/sau directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, efectuând şi cercetarea administrativă în cazul prejudiciilor produse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Pentru personalul cu funcţii de execuţie se va solicita punctul de vedere al conducerii unităţii în vederea soluţionării aspectelor sesizate; b) urmăreşte modul de aplicare a măsurilor aprobate după verificările efectuate, prin monitorizarea ori centralizarea raportărilor individuale ale celor în cauză; c) trimite petiţiile adresate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a căror rezolvare este de competenţa altor autorităţi publice, instituţii sau organizaţii, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii lor, situaţie ce va fi adusă la cunoştinţa petiţionarilor.  +  Articolul 52Petiţiile primite de la organizaţiile neguvernamentale în materia drepturilor omului se soluţionează, după caz, prin solicitarea punctului de vedere al direcţiilor de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  +  Articolul 53La propunerea directorului Direcţiei inspecţie penitenciară poate dispune clasarea petiţiei fără efectuarea de verificări, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este anonimă şi nu conţine date ce necesită a fi verificate; b) se referă la date deja soluţionate şi nu face trimitere la fapte sau dovezi noi; c) sunt reclamate fapte comise de personalul sistemului administraţiei penitenciare, aflate ori care s-au aflat în curs de cercetare sau urmărire penală, cu excepţia faptelor din sfera abaterilor disciplinare.  +  Articolul 54La nivelul Direcţiei inspecţie penitenciară sunt constituite următoarele evidenţe: a) procedura de control; b) planul multianual de control; c) raportul de monitorizare multianual; d) rapoartele privind inspecţiile generale şi notele de constatare care au stat la baza acestora; e) raportul privind sinteza rezultatelor controalelor şi verificărilor; f) registratura electronică; g) registrul de procese-verbale ale şedinţelor din cadrul direcţiei; h) condica de prezenţă - la dispecerat şi la nivelul direcţiei; i) proiect de decizie zilnică; j) ordine de serviciu/ordine de delegare sau deplasare; k) condica de expediere; l) procese-verbale de arhivare; m) registrul de evidenţă a ordinelor ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Capitolul VI Serviciul cabinet  +  Articolul 55 (1) Serviciul cabinet este structura organizatorică aflată în directa subordonare a directorului general, care asigură transmiterea informaţiei, transparenţa decizională, gestionează imaginea publică a conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în plan intern şi extern, şi asigură relaţionarea acesteia cu societatea, comunitatea locală şi instituţiile statului de drept. (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Serviciul cabinet colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, potrivit sferei sale de competenţă, în vederea soluţionării în termen legal a tuturor solicitărilor care îi sunt adresate.  +  Articolul 56Serviciul cabinet are următoarea structură: a) Compartimentul consilieri; b) Compartimentul relaţii publice şi mass-media.  +  Articolul 57Serviciul cabinet îndeplineşte următoarele atribuţii: a) primeşte corespondenţa adresată conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi o prezintă directorului general sau directorilor generali adjuncţi pentru a fi repartizată către direcţiile/serviciile competente spre analiză şi soluţionare; b) primeşte şi soluţionează cererile de comunicare a informaţiilor de interes public şi a sesizărilor, în termenele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, şi de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionari, în acest scop putând solicita informaţii de la celelalte direcţii şi servicii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, respectiv de la unităţile subordonate; c) soluţionează lucrările repartizate direct de către directorul general/directorii generali adjuncţi; d) conlucrează cu direcţiile şi serviciile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor la elaborarea proiectelor de acte normative sau decizii interne, care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes pentru instituţie; e) întocmeşte note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice şi alte materiale în baza rezoluţiei directorului general/directorilor generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; f) organizează şi participă la audienţele acordate de către directorul general/directorul adjunct sau persoana desemnată de către aceştia, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, şi ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor; g) asigură protocolul pentru invitaţii directorului general şi ţine evidenţa folosirii fondului alocat pentru acesta; h) contribuie la elaborarea programului de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza propunerilor făcute de direcţii, servicii şi unităţi penitenciare; i) organizează consiliul de conducere şi urmăreşte realizarea măsurilor şi a termenelor stabilite; j) colaborează cu celelalte direcţii şi servicii pentru editarea Revistei Penitenciarelor; k) asigură culegerea informaţiilor necesare, redactarea, trimiterea la tipar şi publicarea de materiale de informare lunare, trimestriale sau periodice, pentru a fi aduse la cunoştinţa opiniei publice ori pentru uz intern, cu privire la activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; l) elaborează strategia în domeniile comunicării/imaginii relaţiilor publice în funcţie de particularităţile şi obiectivele instituţiei şi stabileşte modalităţile de implementare a acesteia; m) asigură, prin intermediul purtătorului de cuvânt şi/sau al compartimentului de specialitate, o relaţie bazată pe echidistanţă, transparenţă şi deschidere cu mass-media, în acest scop stabilind legături şi contacte cu reprezentanţii mass-mediei acreditaţi; n) întocmeşte şi actualizează periodic, cu sprijinul purtătorilor de cuvânt din penitenciare, baza de date a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu operatorii mass-mediei pe plan naţional; o) organizează periodic conferinţe de presă, informări şi evenimente cu potenţial mediatic, pe diverse teme, între conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi reprezentanţii mass-mediei; p) elaborează comunicate de presă şi oferă reprezentanţilor mass-mediei informaţiile solicitate; q) monitorizează presa şi realizează un sumar al apariţiilor jurnalistice cu referire la sistemul penitenciar, pe care îl prezintă conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; r) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea purtătorilor de cuvânt din unităţile penitenciare subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; s) realizează, actualizează şi administrează site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu sprijinul specialiştilor şi reprezentanţilor direcţiilor ori serviciilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; t) stabileşte legături şi contacte cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea la nivelul sistemului penitenciar; u) asigură legătura directorului general cu organizaţiile neguvernamentale care derulează activităţi de susţinere a sistemului penitenciar şi a persoanelor private de libertate; v) promovează şi menţine colaborarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate cu organizaţiile neguvernamentale, în colaborare cu Direcţia educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; w) realizează materiale de reprezentare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi le distribuie la instituţiile colaboratoare; x) organizează, în colaborare cu direcţiile şi serviciile interesate, seminarii, simpozioane, conferinţe şi participă la redactarea materialelor care se vor prezenta în cadrul acestor evenimente.  +  Articolul 58La nivelul Serviciului cabinet sunt constituite următoarele evidenţe: a) inventarele documentelor predate la depozitul de arhivă; b) evidenţa şi sinteza articolelor apărute în presa centrală şi locală; c) evidenţa electronică a circuitului lucrărilor la nivelul Serviciului cabinet; d) condica de corespondenţă cu Serviciul arhivă şi registratură generală; e) condica de predare-primire a corespondenţei cu direcţiile/serviciile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; f) condica de repartizare a lucrărilor în cadrul Serviciului cabinet; g) registrul pentru audienţe; h) registrul unic de evidenţă a documentelor clasificate; i) evidenţa concediilor de odihnă şi medicale, învoirilor; j) condica de prezenţă; k) baza de date cu purtătorii de cuvânt din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; l) baza de date cu reprezentanţii mass-mediei la nivel naţional şi local; m) registrul privind solicitările de informaţii în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare; n) evidenţa aprobărilor directorului general privind accesul cultelor religioase recunoscute de lege în unităţile de penitenciare.  +  Capitolul VII Direcţia educaţie şi asistenţă psihosocială  +  Articolul 59Direcţia educaţie şi asistenţă psihosocială este structura specializată care defineşte, coordonează, implementează şi evaluează direcţiile de acţiune, în vederea aplicării politicilor penale în domeniul asistenţei educative şi psihosociale a persoanelor private de libertate, aflate în sistemul penitenciar.  +  Articolul 60Structura Direcţiei educaţie şi asistenţă psihosocială este următoarea: a) Serviciul asistenţă psihosocială; b) Serviciul educaţie.  +  Articolul 61 (1) Direcţia educaţie şi asistenţă psihosocială îndeplineşte următoarele atribuţii generale: a) stabileşte, evaluează şi propune îmbunătăţirea cadrului normativ de reglementare a activităţilor de asistenţă psihosocială şi educaţie desfăşurate în unităţile penitenciare; b) elaborează, implementează, evaluează şi îmbunătăţeşte metodologiile de lucru, programele şi activităţile de asistenţă psihosocială şi educative destinate persoanelor private de libertate aflate în penitenciare, în penitenciare pentru minori şi tineri, în penitenciare pentru femei, în penitenciare-spital şi în centre de reeducare; c) organizează, monitorizează, evaluează şi îndrumă activităţile realizate de către personalul specializat din unităţile de detenţie; d) evaluează necesarul de personal implicat în activităţile de asistenţă psihosocială şi educaţie şi întreprinde demersurile necesare pentru adecvarea acestora la standardele naţionale în domeniul educaţiei şi asistenţei psihosociale a persoanelor private de libertate în materie de stat de organizare, particularizat în funcţie de locul de deţinere - tip de aşezământ, efectiv de persoane aflate în custodie etc.; e) identifică necesităţile de pregătire profesională ale personalului de asistenţă psihosocială şi educaţie în vederea iniţierii şi derulării unor cursuri de formare profesională; f) concepe, desfăşoară şi evaluează metodologic cursurile de specialitate din cadrul structurilor de învăţământ care pregătesc personalul din sistemul penitenciar; g) facilitează întocmirea de parteneriate între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale în vederea coordonării demersurilor care contribuie la creşterea şanselor de reintegrare socială ale persoanelor private de libertate; h) organizează conferinţe, simpozioane, seminarii şi desemnează participanţi la manifestări ştiinţifice derulate de alte instituţii, în domeniul educaţiei, criminologiei, psihologiei penitenciare, asistenţei sociale, sociologiei juridice etc.; i) organizează cursuri de formare profesională continuă în colaborare cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale cu atribuţii în domeniu. (2) În cazul activităţilor de asistenţă psihosocială şi intervenţie derulate de serviciile de asistenţă psihosocială din unităţile penitenciare împreună cu serviciile de probaţiune, Direcţia educaţie şi asistenţă psihosocială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor colaborează cu Direcţia de probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).  +  Secţiunea 1 Serviciul asistenţă psihosocială  +  Articolul 62Serviciul asistenţă psihosocială organizează, coordonează, evaluează şi îndrumă activitatea de asistenţă psihologică şi socială desfăşurată în unităţile penitenciare şi orientează demersurile adresate persoanelor cu nevoi speciale aflate în custodie penitenciară.  +  Articolul 63Serviciul asistenţă psihosocială îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a) defineşte cadrul general şi unitar de desfăşurare a asistenţei psihosociale realizate în unităţile penitenciare; b) evaluează modul de aplicare a metodologiilor şi a procedurilor de lucru pentru fiecare categorie de specialişti şi a fişelor postului corespondente cadrului metodologic; c) evaluează modalităţile de lucru cu documentaţia specifică cunoaşterii individualizate a persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate - dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială, registre etc; d) elaborează, evaluează şi îmbunătăţeşte programele de intervenţie specifică adresate categoriilor de persoane private de libertate cu nevoi speciale, persoane care au săvârşit fapte cu violenţă, agresiuni sexuale, persoane private de libertate sub observaţie specială, persoane cu antecedente în toxicomanie, cu patologie psihică sau bolnavi cronic, persoane care prezintă un risc sporit de suicid, persoane cu pedepse de lungă durată sau detenţie pe viaţă, vârstnici, persoane vulnerabile; e) elaborează, evaluează şi îmbunătăţeşte procedurile de lucru în vederea desfăşurării activităţilor de asistenţă psihologică şi socială, consiliere, programe psihoterapeutice; f) elaborează, actualizează şi propune spre abrogare decizii/dispoziţii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la activitatea care se desfăşoară cu persoanele private de libertate; g) menţine legătura permanent cu unităţile de detenţie în vederea cunoaşterii, îmbunătăţirii şi sprijinirii activităţii de asistenţă psihosocială; h) monitorizează integrarea specialiştilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în asociaţiile profesionale existente la nivel naţional şi internaţional; i) susţine cursuri de specialitate în cadrul structurilor de învăţământ care pregătesc personalul din sistemul penitenciar; j) realizează activităţi de organizare, îndrumare şi evaluare a specialiştilor din unităţile de detenţie; k) răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii, referitoare la activitatea de asistenţă psihosocială, formulate de către persoanele private de libertate sau de către membrii familiilor acestora; l) organizează simpozioane, conferinţe, seminarii, întâlniri şi schimburi de experienţă privind asistenţa psihosocială în sistemului penitenciar şi desemnează participanţi la manifestările ştiinţifice din domeniul criminologiei, psihologiei penitenciare, asistenţei sociale şi sociologiei juridice; transmite informări în unităţile subordonate cu privire la temele şi concluziile rezultate; m) realizează situaţii statistice semestriale şi anuale privind activităţile de asistenţă psihosocială desfăşurate în unităţi; n) participă la comisiile de examinare a candidaţilor pentru concursurile organizate în domeniul asistenţei psihosociale; o) identifică necesităţile de pregătire profesională ale personalului implicat în activităţile de asistenţă psihosocială şi elaborează un program de formare profesională; p) realizează studii şi cercetări privind nevoile de asistenţă psihosocială ale persoanelor private de libertate; q) constituie fondul documentar al serviciului.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul educaţie  +  Articolul 64Serviciul educaţie organizează, coordonează şi evaluează ansamblul demersurilor de tip educativ desfăşurate în unităţile penitenciare în scopul creşterii şanselor de reintegrare socială ale persoanelor private de libertate.  +  Articolul 65Serviciul educaţie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a) defineşte cadrul general şi unitar de desfăşurare a activităţilor educative realizate în unităţile penitenciare; b) coordonează procesul de şcolarizare şi de calificare profesională; c) elaborează, evaluează şi îmbunătăţeşte programele generale, adresate întregii populaţii penitenciare - alfabetizare, cultură generală, educaţie pentru sănătate, pentru viaţa de familie, pentru dezvoltarea abilităţilor sociale, recreative, de educaţie fizică şi sport, de asistenţă religioasă, de bibliotecă, culturale, artistice etc.; d) elaborează, actualizează şi propune spre abrogare decizii/dispoziţii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la activitatea educativă desfăşurată cu persoanele private de libertate; e) evaluează modalităţile de lucru cu documentaţia specifică cunoaşterii individualizate a persoanelor care execută pedepse privative de libertate - dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială, fişe, registre etc.; f) identifică necesităţile de pregătire profesională ale personalului educativ în vederea iniţierii şi derulării unor cursuri de formare profesională; g) susţine cursuri de specialitate în cadrul structurilor de învăţământ care pregătesc personalul de penitenciare; h) colaborează cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale al căror domeniu de activitate îl constituie asistarea persoanelor private de libertate; i) menţine legătura cu unităţile penitenciare în vederea cunoaşterii, îmbunătăţirii, evaluării şi sprijinirii activităţii de educaţie desfăşurate în cadrul acestora; j) evaluează metodologiile şi procedurile de lucru specifice activităţii desfăşurate de către educator, preot, agentul tehnic, instructor sportiv şi procedurile pentru şeful Serviciului educaţie în scopul îmbunătăţirii acestora; k) desfăşoară activităţi de organizare, îndrumare şi evaluare a specialiştilor în educaţie la nivelul unităţilor de detenţie; l) monitorizează integrarea specialiştilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate în asociaţiile profesionale existente la nivel naţional; m) realizează semestrial şi anual situaţiile statistice referitoare la dinamica programelor şi a activităţilor educative desfăşurate în unităţile penitenciare; n) răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii, referitoare la activitatea educativă, formulate de către persoanele private de libertate sau de către membrii familiilor acestora; o) realizează studii şi cercetări privind nevoile de asistenţă educativă ale persoanelor private de libertate; p) organizează conferinţe, simpozioane, seminarii şi desemnează participanţii la manifestări ştiinţifice derulate de alte instituţii, în domeniul educaţiei, criminologiei, psihologiei penitenciare, asistenţei sociale, sociologiei juridice şi altele asemenea; q) participă la comisiile de examinare a candidaţilor pentru posturile din domeniul educaţiei; r) constituie fondul documentar al serviciului.  +  Articolul 66La nivelul Direcţiei educaţie şi asistenţă psihosocială sunt constituite următoarele evidenţe: a) documente de colaborare cu instituţii, organizaţii neguvernamentale, organisme internaţionale privind reforma şi modernizarea sistemului execuţional penal; b) documente de concepţie, analiză, sinteză şi informare, specifice activităţilor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate; c) documente care asigură corespondenţa atât cu persoanele private de libertate, cât şi cu alte persoane interesate din societatea civilă; d) ordinele ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, deciziile directorului general şi instrucţiunile care reglementează domeniul de activitate.  +  Capitolul VIII Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar  +  Articolul 67Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar este structura specializată a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care: a) organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, a măsurii arestării preventive şi a măsurii educative de internare a minorilor în centre de reeducare, pronunţate de instanţele judecătoreşti; b) coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; c) elaborează strategia de aplicare a regimului penitenciar, urmăreşte transpunerea ei în practică, ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi urmăreşte folosirea lor la activităţi productive, potrivit legii; d) controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, transferul acestora la organele de urmărire penală sau la alte locuri de deţinere.  +  Articolul 68Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar are următoarea structură: a) Serviciul regim penitenciar; b) Serviciul siguranţa deţinerii; c) Serviciul evidenţă şi transfer.  +  Secţiunea 1 Serviciul regim penitenciar  +  Articolul 69 (1) Serviciul regim penitenciar elaborează strategia de aplicare a ansamblului de reguli minime pentru tratamentul persoanelor private de libertate şi urmăreşte transpunerea ei în practică. (2) În cadrul Serviciului regim penitenciar funcţionează Compartimentul pentru aplicarea regimului penitenciar şi Compartimentul cereri, reclamaţii şi sesizări. (3) Serviciul regim penitenciar îndeplineşte următoarele atribuţii: a) organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de aplicare a regimurilor diferenţiate de deţinere a persoanelor private de libertate; b) îndrumă, coordonează şi controlează modul de îndeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane private de libertate şi minori; c) analizează periodic modul de folosire a spaţiilor de cazare, iar în raport cu dinamica şi structura efectivelor de persoane private de libertate face propuneri de transferare a unor categorii de condamnaţi în vederea echilibrării gradului de ocupare; d) coordonează, îndrumă şi controlează activităţile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizită, corespondenţă, petiţionare, telefon şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege; e) urmăreşte modul de desfăşurare a activităţilor de cunoaştere a persoanelor private de libertate; f) prezintă spre aprobare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor metodologii cu privire la aplicarea corectă şi unitară a dispoziţiilor actelor normative care apar, cu implicaţii asupra activităţii de aplicare a regimului penitenciar; g) studiază unele situaţii şi fenomene apărute în domeniul specific de activitate şi propune măsuri pentru generalizarea unor aspecte pozitive ori de înlăturare a cauzelor de producere a evenimentelor negative; h) verifică împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente generate de încălcări ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, de abuzuri ale membrilor personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de deţinere, precum şi sesizările primite din partea persoanelor private de libertate şi a familiilor acestora; i) întocmeşte periodic, pentru a fi prezentate conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative din unităţi şi măsuri pentru îmbunătăţirea aplicării regimului penitenciar; j) efectuează studii privind cauzele care pot genera acţiuni colective cu efecte negative, ale căror concluzii, împreună cu propunerile de remediere, le prezintă periodic conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; k) elaborează programe de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie, pe care le supune spre aprobare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi asigură aplicarea lor în unităţile subordonate; l) propune experimentarea unor măsuri prevăzute în documentele internaţionale referitoare la regimul penitenciar aplicat persoanelor private de libertate şi, în cazul obţinerii unor rezultate bune, se preocupă de generalizarea lor în toate unităţile; m) coordonează activităţile referitoare la reforma penitenciară în raport cu competenţa care îi revine şi urmăreşte aplicarea în practică a normelor şi regulilor internaţionale în domeniu, cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  +  Articolul 70Compartimentul pentru aplicarea regimului penitenciar are următoarele atribuţii: a) analizează posibilităţile existente de executare a pedepselor privative de libertate de către condamnaţi, pe cât posibil, în penitenciare amplasate în zona de domiciliu a persoanelor private de libertate, ţinând seama de profilarea unităţilor, capacitatea de cazare şi clasificarea persoanelor private de libertate; b) urmăreşte modernizarea spaţiilor destinate acordării vizitelor şi pachetelor, precum şi identificarea de noi modalităţi de acordare a acestor drepturi; c) analizează propunerile directorilor privind transferul unor persoane private de libertate cu grad sporit de periculozitate, urmăreşte actualizarea evidenţei pe calculator a acestei categorii de persoane private de libertate şi prezintă periodic conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor informări pe această linie; d) întocmeşte sinteza principalelor activităţi lunare, în vederea cuprinderii şi difuzării în unităţi, prin nota de informare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; e) analizează propunerile de acordare a recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu o durată mai mare de o zi; f) coordonează activitatea de rezolvare a corespondenţei primite de la persoane private de libertate şi membri de familie ai acestora, analizează modul în care se aplică procedurile legale pe această linie şi prezintă informări periodice conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) analizează propunerile directorilor de unităţi privind recompensarea persoanelor private de libertate cu permisiunea ieşirii din penitenciar şi prezintă propuneri concrete; h) analizează problemele sesizate de organele internaţionale cu atribuţii în domeniul drepturilor omului şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii pe această linie; i) ţine evidenţa sinuciderilor, a altercaţiilor între persoane private de libertate şi a autoagresiunilor soldate cu decese ori vătămări corporale; j) analizează problemele sesizate de organismele neguvernamentale din ţară privind apărarea drepturilor omului şi formulează propuneri pentru remedierea neajunsurilor.  +  Articolul 71Compartimentul cereri, reclamaţii şi sesizări are următoarele atribuţii: a) rezolvă corespondenţa - cereri, reclamaţii, sesizări - primită de la persoane private de libertate şi membri de familie ai acestora; b) rezolvă corespondenţa primită de la organe şi organizaţii interne şi internaţionale; c) rezolvă corespondenţa primită de la ambasade şi persoane private de libertate de cetăţenie străină.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul siguranţa deţinerii  +  Articolul 72 (1) Serviciul siguranţa deţinerii coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii persoanelor private de libertate, arestaţilor preventiv şi minorilor din locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi cu reglementările internaţionale referitoare la respectarea drepturilor omului. (2) Serviciul siguranţa deţinerii îndeplineşte următoarele atribuţii: a) urmăreşte respectarea în unităţi a prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei, escortării şi supravegherii persoanelor aflate în custodie; b) coordonează activitatea de apărare şi de asigurare a securităţii locurilor de deţinere şi a punctelor de lucru; c) controlează dacă în unităţi se iau măsuri pentru executarea regulamentară a misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, organele de urmărire penală şi în timpul transferului la alte unităţi penitenciare; d) controlează modul de păstrare, folosire şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi mijloacelor tehnice ajutătoare de pază şi transmisiuni din dotarea unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; e) controlează modul în care se aplică la locurile de deţinere măsurile pentru prevenirea evenimentelor negative şi pentru creşterea siguranţei obiectivelor şi a misiunilor de executat; f) controlează modul în care se desfăşoară şedinţele de antrenare şi instruire a personalului din unităţi în vederea creşterii capacităţii de acţiune în situaţii speciale, analizând periodic modul de executare a alarmelor în unităţi şi făcând propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi; g) coordonează activitatea personalului care execută paza, escortarea şi supravegherea persoanelor private de libertate transferate cu mijloacele auto din dotare, întocmeşte şi prezintă pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum şi documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace; h) analizează modul de folosire a cadrelor pe posturi şi misiuni la nivelul unităţilor din subordine, formulând propuneri de redistribuiri ori suplimentări de posturi; i) analizează periodic aspectele referitoare la nerespectarea prevederilor regulamentare cu privire la paza, escortarea şi supravegherea persoanelor private de libertate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care pot conduce la producerea unor evenimente, şi face propuneri de îmbunătăţire a activităţii; j) urmăreşte transpunerea în practică a prevederilor Planului de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor, încheiat între penitenciare şi unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi, de la caz la caz, face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi; k) elaborează periodic informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative în domeniul de activitate al serviciului şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor încarcerate; l) controlează punerea în aplicare a planurilor de acţiune şi siguranţă a unităţilor penitenciare; m) organizează serviciul de zi pe administraţia naţională, transmiterea şi recepţionarea operativă a deciziilor şi notelor telefonice ori a celor transmise prin fax; n) organizează paza şi apărarea obiectivului şi controlul accesului în sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; o) analizează modul de asigurare a siguranţei locurilor de deţinere şi a misiunilor de executat şi face propuneri pentru dotarea acestora cu mijloace de intervenţie, legătură, transport, alarmare şi semnalizare; p) evaluează pentru fiecare unitate nevoile de personal destinat executării misiunilor de pază, escortare şi supraveghere şi face propuneri pentru redistribuiri de personal, detaşări ori suplimentări ale statelor de organizare şi funcţionare; q) execută controale tematice, de sprijin şi îndrumare, precum şi verificări în unităţile de penitenciare; r) desfăşoară activităţi de instruire şi îndrumare a personalului din sectoarele operative în vederea însuşirii şi aplicării prevederilor legale, regulamentelor şi dispoziţiilor eşaloanelor superioare; s) urmăreşte actualizarea şi completarea documentelor de pază, apărare şi alarmare ale unităţilor, precum şi cele de cooperare cu alte organe; t) întocmeşte documentele pentru organizarea şi desfăşurarea de aplicaţii vizând verificarea capacităţii de acţiune a personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; u) studiază şi propune măsuri de modernizare a sistemelor de pază şi supraveghere de pe perimetrele locurilor de deţinere, a posturilor de control şi a spaţiilor de cazare, analizează posibilităţile de dotare a unităţilor cu armament modern şi eficace şi verifică situaţiile în care s-a efectuat uz de armă; v) ţine evidenţa evadărilor, părăsirilor locurilor de muncă, fugilor minorilor şi a tentativelor la aceste fapte şi urmăreşte modul de executare a măsurilor propuse după fiecare eveniment; w) verifică măsurile stabilite pentru asigurarea pazei şi supravegherii persoanelor private de libertate folosite la activităţi productive, precum şi a celor internaţi în spitale din reţeaua Ministerului Sănătăţii; x) participă, împreună cu cadre din unităţile subordonate, la instruirile pe care le fac furnizorii de echipamente tehnice înainte de punerea în funcţiune a sistemelor de pază, alarmare şi comunicaţii.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul evidenţă şi transfer  +  Articolul 73Serviciul evidenţă şi transfer îndeplineşte următoarele atribuţii: a) prezintă spre aprobare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor proiecte de decizii şi metodologii privind aplicarea unor instituţii de drept penal cu impact asupra persoanelor private de libertate; b) informează periodic conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la unele categorii de persoane private de libertate şi minori aflate în unităţile subordonate; c) realizează instruirea şefilor de serviciu sau a şefilor de birou evidenţă, nou-numiţi în funcţie, şi verifică aspectele negative deosebite produse în activitatea desfăşurată; d) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; e) întocmeşte planul tematic şi documentele necesare organizării şi desfăşurării de convocări cu lucrătorii de evidenţă; f) execută controale tematice, de sprijin şi îndrumare în unităţi, urmărind legalitatea primirii persoanelor private de libertate şi a minorilor în locurile de deţinere, calculul pedepselor, aducerea la cunoştinţă a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea condiţionată etc.; g) urmăreşte şi sprijină aplicarea instituţiei liberării condiţionate, în conformitate cu dispoziţiile legii.  +  Articolul 74În cadrul Serviciului evidenţă şi transfer funcţionează 3 compartimente: a) Compartimentul evidenţă; b) Compartimentul transfer; c) Compartimentul informatică.  +  Articolul 75Compartimentul evidenţă are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de ţinere a evidenţei nominale şi statistice a persoanelor private de libertate şi a minorilor; b) întocmeşte situaţii nominale şi statistice privind structura şi dinamica efectivelor de persoane private de libertate şi minori; c) rezolvă corespondenţa primită de la persoane private de libertate şi membri de familie ai acestora, referitoare la situaţia juridică şi transfer; d) rezolvă corespondenţa primită de la instanţele de judecată, organele de urmărire penală, poliţie, organizaţii interne şi internaţionale, referitoare la situaţia juridică a persoanelor private de libertate; e) îndeplineşte atribuţiile pe linia soluţionării cererilor formulate de persoanele private de libertate de cetăţenie străină în statul de care aparţin, potrivit legii; f) întocmeşte metodologia de efectuare a apelului general al persoanelor private de libertate şi al minorilor din unităţile subordonate; g) analizează periodic modul de aplicare a instituţiei liberării condiţionate şi prezintă propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi; h) întocmeşte instrucţiuni de aplicare a unor legi de graţiere a unor pedepse ori de amnistiere a unor infracţiuni.  +  Articolul 76Compartimentul transfer are următoarele atribuţii: a) analizează propunerile şi avizele comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în vederea realizării transferurilor; b) formulează propuneri de transfer temporar al persoanelor private de libertate, la cererea organelor judiciare; c) se implică în buna derulare a transferurilor temporare între penitenciare ale persoanelor private de libertate, pentru a fi puse la dispoziţia organelor judiciare, precum şi a transferurilor pentru executarea pedepselor; d) urmăreşte modul de realizare a transferurilor dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate la termenele fixate de organele judiciare, precum şi retransferarea la penitenciarul de origine, informând de îndată despre apariţia oricăror disfuncţionalităţi; e) oferă informaţii preşedinţilor completelor de judecată pe rolul cărora se află cauzele şi pentru care se solicită transferul, în vederea stabilirii de măsuri corespunzătoare, astfel încât să fie posibilă transferarea temporară dintr-un penitenciar în altul; f) redactează dispoziţiile de transfer şi proiectele de răspuns; g) organizează şi asigură expedierea, prin serviciile poştale şi fax, a răspunsurilor către instituţiile care au solicitat transferul; h) trimestrial, prezintă spre informare situaţii cu privire la activitatea desfăşurată, făcând propuneri de îmbunătăţire a muncii; i) analizează efectivele de persoane private de libertate pe unităţi şi, în raport cu capacitatea lor de cazare, face propuneri de transfer; j) ţine evidenţa dispoziţiilor de transfer emise; k) clasează şi arhivează lucrările care îi sunt date spre soluţionare.  +  Articolul 77Compartimentul informatică are următoarele atribuţii: a) supraveghează permanent modalitatea de implementare a datelor în aplicaţia informatizată, cu privire la situaţia juridică a persoanelor private de libertate şi a minorilor, transferul şi prezentarea acestora în faţa organelor judiciare etc.; b) întocmeşte şi listează note şi alte documente privind evoluţia şi structura efectivelor de persoane private de libertate, capacitatea de cazare etc.; c) întocmeşte situaţii nominale şi statistice privind structura şi dinamica efectivelor de persoane private de libertate şi minori; d) centralizează situaţiile şi datele nominale transmise de unităţi privind structura şi dinamica efectivelor de persoane private de libertate, capacitatea de cazare, aplicarea instituţiei liberării condiţionate etc.; e) execută situaţii grafice şi activităţi de redactare a unor materiale; f) rezolvă corespondenţa primită de la organele judiciare şi organele de poliţie; g) clasează şi arhivează lucrările ce îi sunt date spre soluţionare; h) prezintă spre informare situaţii statistice referitoare la persoanele private de libertate.  +  Articolul 78La nivelul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar sunt constituite următoarele evidenţe: a) proiecte de acte normative, ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi note de fundamentare a acestor documente, care privesc domeniul de activitate al direcţiei; b) note interne privind informarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente negative şi măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea producerii unor evenimente similare; c) note de colaborare cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru rezolvarea problemelor de interes comun; d) note de prezentare a rezultatelor acţiunilor de sprijin, îndrumare, control, verificări etc. şi propuneri de măsuri pentru înlăturarea şi remedierea neajunsurilor constatate; e) note de răspuns la petiţiile şi sesizările persoanelor private de libertate sau ale familiilor acestora; f) note de răspuns la solicitarea diferitelor organisme ale statului sau a organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale; g) note adresate conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la propunerea de recompensare cu permisiunea ieşirii din penitenciar a unor persoane private de libertate; h) note către conducerile instanţelor de judecată, referitoare la amenajarea aresturilor de la nivelul acestor instituţii şi a sălilor de judecată; i) note privind transferul la alte penitenciare al persoanelor private de libertate, între termenele de judecată; j) note privind evaluarea, pentru fiecare unitate, a nevoilor de personal destinat executării misiunilor de pază, escortare şi supraveghere şi de propunere pentru redistribuirea de personal, detaşare ori privind suplimentări ale statelor de organizare şi funcţionare; k) note privind analizarea efectivelor de persoane private de libertate pe unităţi şi prezentarea de propuneri de transferare în raport cu capacitatea de cazare, domiciliul, regimul de executare şi dinamica populaţiei penitenciare; l) dispoziţii de transfer al persoanelor private de libertate; m) note privind cererile de audienţe către conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi verificarea aspectelor semnalate; n) note privind capacitatea de cazare a unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Capitolul IX Direcţia medicală  +  Articolul 79 (1) Direcţia medicală asigură aplicarea unitară în unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a normelor şi reglementărilor privind promovarea şi păstrarea stării de sănătate a persoanelor aflate în custodie, pe perioada cât acestea execută o pedeapsă privativă de libertate, în condiţii similare celor oferite în reţeaua sanitară publică şi în concordanţă cu legislaţia proprie sistemului penitenciar. (2) Activitatea de asigurare a asistenţei medicale în unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se realizează în concordanţă cu reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăţii şi cu recomandările internaţionale privind tratamentul persoanelor aflate în detenţie. (3) Direcţia medicală din Administraţia Naţională a Penitenciarelor asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor luate de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în ceea ce priveşte activitatea de asistenţă medicală în sistemul penitenciar. (4) Direcţia medicală din Administraţia Naţională a Penitenciarelor este controlată şi coordonată din punctul de vedere al activităţii medicale de către Serviciul asistenţă medicală al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.-------------Alin. (4) al art. 79 din regulament a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 3.099/C din 5 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009.  +  Articolul 80 (1) Direcţia medicală are următoarea structură: a) Serviciul asistenţă medicală; b) Serviciul programe şi medicină preventivă. (2) În subordinea Serviciului asistenţă medicală funcţionează şi Compartimentul de asistenţă medicală curativă la locul de muncă.  +  Secţiunea 1 Serviciul asistenţă medicală  +  Articolul 81Serviciul asistenţă medicală îndeplineşte următoarele atribuţii: a) organizează, îndrumă, evaluează, coordonează şi monitorizează modul de acordare a asistenţei medicale în unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit prevederilor legale; b) participă, la cerere, prin specialiştii săi, la elaborarea unor proiecte de ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, asigură iniţierea, elaborarea, revizuirea, adaptarea şi implementarea deciziilor şi instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la modul de acordare a asistenţei medicale şi a medicamentelor persoanelor private de libertate, în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministerului Sănătăţii şi ale caselor de asigurări de sănătate, colaborând în acest sens cu celelalte direcţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu unităţile subordonate; c) supraveghează şi controlează modalitatea de asigurare a asistenţei medicale corespunzătoare persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; d) înaintează conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor notele de constatare întocmite în urma verificărilor efectuate în unităţi, pentru informare, analiză şi aprobarea măsurilor propuse; e) împreună cu direcţia de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor organizează activitatea de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului medicosanitar din cadrul reţelei sanitare proprii; f) stabileşte necesarul de personal medico-sanitar şi propune scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, cu respectarea actelor normative ale Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care reglementează această activitate; g) împreună cu direcţia de specialitate participă la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de personal medicosanitar superior din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; h) analizează şi soluţionează petiţiile şi memoriile persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale aparţinătorilor acestora, în ceea ce priveşte condiţiile de acordare şi asigurare a asistenţei medicale şi a medicamentelor, colaborând în acest sens cu unităţile din subordine, precum şi cu celelalte direcţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; i) stabileşte necesarul de aparatură şi tehnică medicală, substanţe imunologice, deparazitare, dezinfectante şi imprimate sanitare, pentru unităţile aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi transmite direcţiilor de specialitate propunerea de achiziţionare a acestora; j) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de asistenţă cu medicamente pentru unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; k) coordonează şi controlează modul de prescriere, eliberare şi gestionare a medicamentelor şi materialelor sanitare în cadrul reţelei sanitare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; l) supraveghează, prin control, calitatea medicamentelor tipizate, condiţiile de depozitare, preparate magistrale şi elaborate în cadrul reţelei sanitare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; m) reprezintă Administraţia Naţională a Penitenciarelor în Comisia superioară de medicină legală şi în Comisia de nouă expertiză pentru amânarea, întreruperea executării pedepsei, suspendarea urmăririi penale sau a judecăţii pe motive de boală; n) realizează legătura permanentă cu Serviciul asistenţă medicală din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, direcţiile medicale ale celorlalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate, alte organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale şi cu celelalte servicii şi direcţii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în scopul desfăşurării în bune condiţii a activităţii.  +  Articolul 82 (1) Prin Compartimentul de asistenţă medicală curativă la locul de muncă se asigură asistenţa medicală de urgenţă şi la locul de muncă pentru persoanele angajate ale aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Personalul din acest compartiment îndeplineşte următoarele atribuţii: a) acordă asistenţă de urgenţă, de medicină generală şi medicină dentară şi aplică măsuri de prim ajutor potrivit competenţei personalului angajat al aparatului central; b) asigură asistenţa medicală curativă la locul de muncă pentru personalul angajat; c) asigură efectuarea controalelor medicale periodice şi a vizitelor medicale pentru cei care lucrează la blocul alimentar; d) ţine evidenţa situaţiei medicale a personalului angajat îmbolnăviri, internări în spitale, concedii medicale, expertize medicale, întocmirea documentaţiei în vederea efectuării expertizelor medicale, raportarea stării de sănătate a acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul programe şi medicină preventivă  +  Articolul 83Serviciul programe şi medicină preventivă are următoarele atribuţii: a) coordonează, evaluează şi monitorizează derularea activităţilor de sănătate publică în sistemul penitenciar, în conformitate cu prevederile legale; b) elaborează, coordonează, implementează şi monitorizează derularea programelor destinate promovării şi îmbunătăţirii stării de sănătate a persoanelor private de libertate; în vederea derulării acestor programe, colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale locale şi internaţionale; c) coordonează şi implementează strategia pentru prevenirea şi combaterea infecţiei HIV în rândul persoanelor private de libertate, a infecţiei tuberculoase, a consumului de droguri, a infecţiilor cu transmitere sexuală, pentru menţinerea sănătăţii mintale etc.; d) în vederea eficientizării şi creşterii calităţii serviciilor medicale acordate persoanelor private de libertate, organizează şi monitorizează derularea unor proiecte-pilot de reorganizare a activităţii în cabinetele medicale din penitenciare, în funcţie de rezultatele obţinute proiectele urmând a fi adaptate şi extinse; e) monitorizează starea de sănătate a persoanelor private de libertate - monitorizarea indicatorilor şi determinanţilor stării de sănătate, a eficienţei activităţilor din domeniul sănătăţii publice, evaluarea nevoilor populaţiei asistate; f) coordonează activităţile de promovare a sănătăţii şi educaţia pentru sănătate în rândul persoanelor private de libertate, prin intermediul programelor de educaţie pentru sănătate şi promovare a sănătăţii; g) coordonează activitatea de prevenire, supraveghere şi control al bolilor transmisibile şi netransmisibile - asigurarea imunizărilor, controlul epidemiilor, supravegherea bolilor şi a factorilor de risc comportamentali, prevenirea accidentelor; h) coordonează activitatea de asigurare a sănătăţii ocupaţionale şi în relaţie cu mediul.  +  Articolul 84La nivelul Direcţiei medicale sunt constituite următoarele evidenţe: a) rapoarte de analiză periodică a stării de sănătate a efectivelor şi a factorilor care o influenţează; b) proiecte de modificare a actelor normative privind reglementarea activităţii medico-sanitare în unităţile subordonate; c) documente privind asigurarea materială pentru funcţionarea unităţilor sanitare din subordine; d) norme tehnice cu privire la măsurile curativo-profilactice ce trebuie aplicate, în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare şi cu instrucţiunile elaborate de Ministerul Sănătăţii; e) programe de sănătate derulate în unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; f) documente privind organizarea pregătirii profesionale şi de specialitate a personalului medico-sanitar; g) rapoarte anuale, lunare, săptămânale din unităţi; h) documente referitoare la declararea şi evidenţa bolilor infectocontagioase de grupă A, B, tuberculoză; i) documente referitoare la activitatea igienico-sanitară şi autorizaţiile sanitare de funcţionare din unităţi; j) cereri, reclamaţii şi sesizări ale persoanelor private de libertate şi ale aparţinătorilor acestora, împreună cu corespondenţa de rezolvare a lor; k) registrul de evidenţă a ordinelor, instrucţiunilor, dispoziţiilor, regulamentelor şi a altor acte normative; l) corespondenţa cu alte direcţii şi servicii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  +  Capitolul X Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii IT  +  Articolul 85 (1) Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii IT este compartimentul de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care coordonează activitatea informatică în scopul constituirii unui sistem informatic şi de comunicaţii unitar. (2) Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii IT asigură punerea în funcţiune şi exploatarea în parametri corespunzători a echipamentelor de calcul, reţelelor locale de calculatoare şi aplicaţiilor aflate în exploatare în sistemul penitenciar, astfel încât să existe un flux permanent de informaţii, atât la nivelul fiecărei locaţii, cât şi între acestea şi, în acelaşi timp, între unităţile penitenciare şi sediul central. (3) Pe linie ierarhică este subordonată directorului general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar pe linie profesională este coordonată de Direcţia tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi îşi desfăşoară activitatea şi în funcţie de obiectivele stabilite de aceasta.  +  Articolul 86Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii IT are următoarea structură: a) Serviciul gestiune software, analiză şi programare; b) Serviciul administrare şi securitate tehnică de calcul şi comunicaţii IT.  +  Articolul 87Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii IT îndeplineşte următoarele atribuţii: a) coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea informatică din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate şi ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite prin proiectele de informatizare iniţiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de instituţiile ierarhic superioare; b) colaborează, prin furnizarea specificaţiilor tehnice, la pregătirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activităţii acestei direcţii şi participă, prin intermediul specialiştilor din comisiile desemnate în acest sens, la evaluarea ofertelor; c) întocmeşte note de fundamentare pentru obţinerea de fonduri în vederea dezvoltării sistemului informatic al sistemului penitenciar; d) participă la derularea proiectelor cu componente IT, finanţate din fonduri proprii şi/sau externe; e) gestionează relaţiile cu furnizorii sistemului penitenciar în domeniul IT; f) elaborează proiecte de ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti privind adaptarea şi aplicarea în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate a legislaţiei care reglementează activitatea specifică tehnologiei informaţiei; g) elaborează norme metodologice, norme tehnice, instrucţiuni şi precizări privind adaptarea şi aplicarea în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate a legislaţiei care reglementează activitatea specifică tehnologiei informaţiei.  +  Secţiunea 1 Serviciul gestiune software, analiză şi programare  +  Articolul 88Serviciul gestiune software, analiză şi programare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) gestionează versiunile aplicaţiilor software instalate în sistemul administraţiei penitenciare, atât aplicaţii de bază, cât şi specifice; b) participă la realizarea analizei pentru dezvoltarea de noi aplicaţii; c) realizează aplicaţii în baza analizelor de sistem efectuate; d) colaborează cu dezvoltatorii externi de aplicaţii la realizarea analizelor de sistem, a creării şi modificării de aplicaţii; e) testează, instalează şi administrează aplicaţii de bază şi aplicaţii specifice; f) realizează, modernizează şi ţine la zi pagina de internet a instituţiei; g) analizează şi corelează propunerile direcţiilor cu care colaborează şi ale unităţilor din subordine de îmbunătăţire a programelor software existente, specifice domeniului sistemului penitenciar; h) propune conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor modalitatea de implementare a modificărilor legislative solicitate de celelalte direcţii, cu aplicare în domeniul informatic; i) formulează propuneri privind perfecţionarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice utilizate, în ceea ce priveşte partea tehnico-funcţională a acestora; j) asigură instruirea utilizatorilor în vederea utilizării aplicaţiilor dedicate; k) participă la comisii de recepţie a aplicaţiilor de bază şi specifice; l) oferă asistenţă tehnică unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea asigurării funcţionării aplicaţiilor dedicate; m) colaborează cu Serviciul administrare şi securitate tehnică de calcul şi comunicaţii IT în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul administrare şi securitate tehnică de calcul şi comunicaţii IT  +  Articolul 89Serviciul administrare şi securitate tehnică de calcul şi comunicaţii IT îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură condiţiile optime de exploatare a tehnicii de calcul, a reţelelor locale de calculatoare şi a sistemelor de comunicaţii IT; b) pune în funcţiune echipamentele şi tehnica de calcul aferente sistemelor informatice, reţelelor locale de calculatoare şi comunicaţiilor IT; c) configurează echipamentele instalate; d) asigură mentenanţa reţelei locale de calculatoare, ale echipamentelor instalate şi ale sistemelor de comunicaţii IT, cu sprijinul contractanţilor de servicii; e) ia măsuri pentru asigurarea comunicaţiilor permanente în şi între toate locaţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; f) intervine, în limitele competenţelor şi posibilităţilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte şi îmbunătăţirea performanţelor acestora; g) evaluează nevoile de componente, periferice sau alte elemente de tehnică de calcul, reţelistică şi comunicaţii IT pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii şi propune achiziţionarea acestora de către compartimentele de specialitate; h) stabileşte sau participă la realizarea politicilor de exploatare a sistemelor informatice, de lucru în reţea şi de comunicaţii IT; i) stabileşte sau participă la realizarea şi implementarea politicilor de securitate ale sistemelor informatice, ale reţelelor şi ale sistemelor de comunicaţii IT; j) implementează şi monitorizează politicile de exploatare şi securitate ale sistemelor informatice, ale reţelelor şi ale sistemelor de comunicaţii IT, după aprobarea acestora de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; k) implementează şi menţine protecţia sistemelor informatice la atacuri specifice acestui domeniu; l) participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, elementelor de reţea sau comunicaţii IT; m) oferă asistenţă tehnică, în limitele competenţelor, unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea asigurării funcţionării echipamentelor IT şi infrastructurii comunicaţiilor IT; n) elaborează planul de alocare locală a adreselor echipamentelor de calcul; o) participă la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul, de reţea şi comunicaţii IT; p) colaborează cu Serviciul gestiune software, analiză şi programare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice.  +  Articolul 90La nivelul Direcţiei tehnologia informaţiei şi comunicaţii IT sunt constituite următoarele evidenţe: a) ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b) note pentru rezolvarea problemelor curente apărute; c) adrese trimise către celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului central şi către unităţile subordonate; d) adrese şi răspunsuri la solicitările terţelor instituţii, atât din sistemul penitenciar, cât şi din afara acestuia; e) rapoarte de necesitate, pentru asigurarea tehnico-materială şi a serviciilor necesare desfăşurării activităţii; f) pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii IT ţine evidenţa registraturii direcţiei în cadrul programului electronic de registratură al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, condica de corespondenţă către compartimentele cu care colaborează, arhiva pe suport hârtie şi electronic; g) documentaţia de analiză de sistem care a stat la baza realizării aplicaţiilor; h) rapoarte, broşuri, manuale, documentaţie tehnică specifică pe hârtie sau suporturi de stocare în format electronic; i) planuri de muncă şi acţiune ale direcţiei; j) condica de prezenţă.  +  Capitolul XI Serviciul arhivă şi registratură generală  +  Articolul 91 (1) Serviciul arhivă şi registratură generală organizează şi coordonează activitatea de primire, înregistrare, repartizare, evidenţă şi expediere a corespondenţei adresate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe direcţii şi servicii, precum şi activitatea de soluţionare în termen a lucrărilor repartizate structurilor funcţionale din cadrul acesteia. (2) În cadrul Serviciului arhivă şi registratură generală, evidenţa corespondenţei adresate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se realizează prin aplicaţie soft, respectându-se prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 92Structura Serviciului arhivă şi registratură generală este următoarea: a) Compartimentul cereri; b) Compartimentul registratură; c) Compartimentul arhivă.  +  Articolul 93În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, Compartimentul cereri îndeplineşte următoarele atribuţii: a) primeşte şi înregistrează petiţiile, cererile, sesizările, reclamaţiile şi le direcţionează pentru soluţionare direcţiilor ori serviciilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform atribuţiilor acestora; b) soluţionează cererile, sesizările şi reclamaţiile personalului care a lucrat în sistemul penitenciar, referitoare la eliberarea adeverinţelor privind drepturile salariale acordate; c) analizează şi soluţionează lucrările repartizate prin rezoluţie de la directorul general şi directorii generali adjuncţi; d) eliberează adeverinţe de detenţie la cererea persoanelor care au fost private de libertate, a familiilor acestora sau a instanţelor de judecată; e) expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor care au fost soluţionate de Compartimentul cereri; f) răspunde la solicitările de informaţii exprimate direct de către cetăţeni Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cât şi la solicitările telefonice ale cetăţenilor; g) îndrumă persoanele să solicite în scris informaţiile de interes public; h) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţii IT şi Serviciul cabinet în vederea publicării pe internet a anumitor informaţii, cum ar fi atribuţiile Serviciului arhivă şi registratură generală, programul de lucru cu publicul şi programul de audienţe al conducerii instituţiei; i) întocmeşte şi expediază răspunsurile la solicitările de informaţii, potrivit competenţei serviciului; j) îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 94Compartimentul registratură îndeplineşte următoarele atribuţii: a) primeşte, înregistrează corespondenţa adresată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi o prezintă, în funcţie de obiectul acesteia, directorului general sau directorilor generali adjuncţi, pentru a dispune prin rezoluţie repartizarea spre competentă soluţionare, conform atribuţiilor direcţiei ori serviciului; b) expediază corespondenţa adresată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, autorităţilor şi instituţiilor publice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, mass-mediei, regiilor autonome şi unităţilor subordonate; c) îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea instituţiei; d) asigură primirea, expedierea şi transportul documentelor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerul Public, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale şi la alte instituţii, prin poşta specială şi civilă.  +  Articolul 95Compartimentul arhivă îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează şi propune, în colaborare cu direcţiile şi serviciile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, întocmirea ori modificarea nomenclatorului arhivistic; b) realizează, în colaborare cu celelalte direcţii ori servicii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, sistemul de evidenţă a lucrărilor supuse arhivării, potrivit nomenclatorului arhivistic aprobat; c) asigură, prin cooperare cu direcţiile şi serviciile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, implementarea în teritoriu a metodologiei unitare de lucru privind arhivarea documentelor; d) primeşte documentele neoperative predate de toate compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pregăteşte dosarele pentru arhivare, în conformitate cu nomenclatorul arhivistic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu prevederile legale, şi le transmite pentru păstrare depozitului de arhivă aflat în subordinea Bazei de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii; e) conlucrează cu toate compartimentele din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, păstrare şi transfer al dosarelor de arhivă.  +  Articolul 96La nivelul Serviciului arhivă şi registratură generală sunt constituite următoarele evidenţe: a) registru de ordine de zi pe unitate; b) planuri de muncă anuale ale serviciului; c) procese-verbale de distrugere a unor documente; d) inventarele documentelor predate la depozitul de arhivă; e) registrul de intrare-ieşire, evidenţă şi circulaţie a lucrărilor; f) petiţii primite de la cetăţeni, autorităţi publice, alte persoane juridice, precum şi lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul petenţilor; g) nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; h) bilanţul activităţii anuale; i) borderouri justificative de consum, timbre poştale; j) lista de distribuire a corespondenţei către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.; k) condicile Registraturii generale de predare-primire a lucrărilor către direcţiile/serviciile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; l) borderourile de expediere a corespondenţei Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; m) condica de prezenţă; n) fişele posturilor.  +  Capitolul XII Direcţia economico-administrativă  +  Articolul 97 (1) Direcţia economico-administrativă asigură suportul tehnico-economic al activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin valorificarea potenţialului uman, material şi financiar existent în administrare şi punerea în aplicare a actelor normative, a ordinelor ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Direcţia economico-administrativă îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură resursele umane, financiare şi materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii economico-administrative a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate; b) propune şi iniţiază proiecte de acte normative privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice economico-administrative şi colaborează cu celelalte direcţii pentru proiectele de acte normative comune; c) stabileşte anual obiectivele serviciilor din cadrul Direcţiei economico-administrative şi din unităţile subordonate; d) planifică, evaluează şi conduce activităţile economico-administrative ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale unităţilor subordonate; e) stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile structurilor implicate în procesul bugetar; f) elaborează sau aprobă, după caz, norme tehnice, modele sau mostre referitoare la bunurile şi materialele necesare sistemului penitenciar; g) controlează şi evaluează periodic activităţile desfăşurate de Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii, Penitenciarul Pelendava, Complexul Flamingo Eforie Sud, Centrul de Pregătire Profesională şi Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Rodbav, Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei Sovata şi Centrul de Pregătire Profesională şi Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Amara; h) propune reprezentanţi în consiliul de conducere al Bazei de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii şi Penitenciarului Pelendava, în baza deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; i) avizează programele de activităţi ale Complexului Flamingo Eforie Sud, Centrului de Pregătire Profesională şi Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Rodbav, Centrului de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei Sovata şi Centrului de Pregătire Profesională şi Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Amara; j) asigură cadrul tehnic şi funcţional pentru calificarea persoanelor private de libertate; k) coordonează activităţile de întreţinere şi dezvoltare a patrimoniului imobiliar şi infrastructura sistemului penitenciar; l) participă la perfecţionarea pregătirii de specialitate a funcţionarilor publici cu statut special din sectorul economico-administrativ al unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi la evaluarea pregătirii profesionale a personalului debutant; m) efectuează controale interne şi în unităţile subordonate şi evaluează stadiul realizării obiectivelor specifice compartimentelor economico-administrative. n) contractează, în condiţiile legii, bilete de odihnă, tratament şi recuperare şi decontează contravaloarea acestora.--------Lit. n) a alin. (2) al art. 97 din regulament a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 3.465/C din 30 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014.  +  Articolul 98Structura Direcţiei economico-administrative este următoarea: a) Serviciul cazarmare, construcţii-investiţii, alcătuit din Compartimentul plan, Compartimentul urmărire lucrări şi Compartimentul cazarmare; b) Serviciul producţie şi protecţia muncii, format din Compartimentul producţie bugetară, Compartimentul gospodărie agrozootehnică şi Compartimentul protecţia muncii; c) Serviciul logistic, alcătuit din Compartimentul asigurare tehnico-materială şi Compartimentul achiziţii; d) Serviciul planificare şi execuţie bugetară; e) Serviciul financiar-contabilitate, format din Compartimentul financiar, Compartimentul contabilitate şi Casierie.  +  Secţiunea 1 Serviciul cazarmare, construcţii-investiţii  +  Articolul 99 (1) Compartimentul plan are următoarele atribuţii: a) analizează, din punct de vedere economic, propunerile de lucrări de investiţii şi reparaţii capitale transmise de direcţiile de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi de ordonatorii terţiari de credite; b) pe baza priorităţilor stabilite, elaborează planuri anuale, multianuale şi de perspectivă pentru investiţii şi reparaţii capitale şi dotări independente; c) monitorizează execuţia bugetară pentru capitolul 7 - Cheltuieli de capital din bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi informează conducerea Direcţiei economico-administrative, periodic, despre evoluţia acesteia şi propune deschiderile bugetare pentru acest capitol; d) întocmeşte situaţii şi analizele statistice; e) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz; f) întocmeşte lunar rapoarte de activitate. (2) Compartimentul plan asigură, împreună cu Compartimentul planificare bugetară, fundamentarea şi elaborarea bugetelor şi monitorizarea execuţiei bugetare la nivel central în legătură cu investiţiile.  +  Articolul 100Compartimentul urmărire lucrări planifică şi evaluează lucrările de construcţii-investiţii din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, urmăreşte şi supune spre aprobare ordonatorului de credite numai obiectivele care întrunesc condiţiile legale pentru a putea fi promovate, după obţinerea avizului Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi are următoarele atribuţii: a) centralizează, evaluează şi propune priorităţile în legătură cu propunerile tehnice ale ordonatorilor terţiari pentru promovarea lucrărilor de investiţii, identificând priorităţile anuale şi pe termen mediu şi lung; b) analizează periodic situaţia construcţiilor existente în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, întocmeşte situaţii statistice privind starea acestora şi informează conducerea Direcţiei economico-administrative cu privire la măsurile ce se impun; c) sprijină activitatea de contractare şi elaborare a documentaţiilor tehnico-economice necesare realizării obiectivelor de investiţii şi reparaţii capitale, în conformitate cu precizările actelor normative specifice; d) elaborează norme interne privind aplicarea reglementărilor în vigoare pentru contractarea proiectării şi execuţiei, avizarea şi aprobarea lucrărilor de investiţii în sistemul penitenciar; e) asigură consultanţa tehnică pentru întocmirea documentaţiilor de atribuire; f) fundamentează şi propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului; g) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori specifici compartimentului şi propune corecţiile necesare; h) asigură participarea specialiştilor, după caz, în comisiile de întocmire a documentaţiilor de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică de lucrări din cadrul unităţilor subordonate; i) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz; j) întocmeşte lunar rapoarte de activitate.  +  Articolul 101 (1) Compartimentul cazarmare asigură, la nivelul aparatului central, o bază de date cu privire la activele fixe şi obiectele de inventar de resortul cazarmării şi ţine evidenţa cadastrală a imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate. (2) Compartimentul cazarmare are următoarele atribuţii: a) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul, pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului; b) ţine evidenţa şi asigură actualizarea dosarelor de cadastru; c) întocmeşte sau, după caz, centralizează documentele cu caracter tehnico-administrativ referitoare la schimbări de structură sau de destinaţie a imobilelor; d) întocmeşte situaţiile cu imobilele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale unităţilor subordonate, care aparţin domeniului public sau privat al statului, aflate în administrare; e) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori privind obiectele de inventar şi activele fixe de natura cazarmării; f) avizează, din punct de vedere tehnico-economic, listele de propuneri de declasare şi casare care se află în competenţa compartimentului; g) întocmeşte o bază de date la nivel central care să cuprindă activele fixe şi obiectele de inventar de resortul compartimentului; h) propune bunurile materiale care fac obiectul aprovizionării centralizate; i) asigură baza normativă specifică compartimentului; j) organizează, coordonează, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate în unităţile sistemului penitenciar pe linia aplicării legale a normelor privind situaţiile de urgenţă; k) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz; l) întocmeşte lunar rapoarte de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul producţie şi protecţia muncii  +  Articolul 102Compartimentul producţie bugetară asigură creşterea gradului de folosire la muncă a persoanelor private de libertate şi totodată creşterea veniturilor proprii, cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de detenţie, şi are următoarele atribuţii: a) elaborează planul anual de folosire la muncă a persoanelor private de libertate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b) analizează lunar situaţia folosirii persoanelor private de libertate la muncă şi a realizărilor obţinute; c) stabileşte necesarul de persoane private de libertate calificate în diverse meserii pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul penitenciarelor; d) realizează legătura cu diferite instituţii, societăţi comerciale etc., interesate în folosirea la muncă a persoanelor private de libertate; e) propune şi avizează, la solicitarea unităţilor, transferul persoanelor private de libertate calificate în diferite meserii, în vederea folosirii la muncă; f) stabileşte, în colaborare cu Direcţia educaţie şi asistenţă psihosocială, numărul şi criteriile de selecţionare a persoanelor private de libertate care vor participa la cursuri de calificare; g) întocmeşte proiectul planului de producţie al tipografiei din cadrul Bazei de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii şi îl propune spre aprobare conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; h) evaluează periodic situaţia atelierelor de activităţi lucrative din cadrul unităţilor subordonate, stabileşte planuri anuale pentru acestea şi le prezintă conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; i) avizează planurile de activităţi ale Centrului de Pregătire Profesională şi Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Amara şi Centrului de Pregătire Profesională şi Recuperare a Cadrelor de Penitenciare Rodbav; j) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul, pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului; k) propune bunurile materiale care fac obiectul aprovizionării centralizate; l) face propuneri pentru completarea şi actualizarea bazei normative specifice compartimentului; m) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz; n) întocmeşte lunar rapoarte de activitate.  +  Articolul 103Compartimentul gospodărie agrozootehnică asigură valorificarea bazei tehnico-materiale cu specific agrozootehnic, în scopul calificării persoanelor private de libertate, îmbunătăţirii hranei, reducerii cheltuielilor cu alimentaţia şi realizării de venituri, şi are următoarele atribuţii: a) planifică, organizează şi evaluează activităţile specifice din cadrul gospodăriilor agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar şi economic, având la bază normele tehnice în vigoare; b) avizează tehnic şi evaluează activitatea unităţii de producţie Pelendava; c) centralizează, lunar şi anual, rezultatele tehnico-economice ale gospodăriilor agrozootehnice din unităţi, le analizează şi propune măsuri de eficientizare; d) avizează planul anual de activitate al gospodăriilor agrozootehnice şi propune conducerii Direcţiei economico-administrative eventualele modificări ale acestuia, în situaţii deosebite; e) analizează şi supune spre aprobare documentele privind calamitarea culturilor şi casarea bunurilor materiale; f) centralizează lunar situaţiile din unităţile subordonate privind excedentul şi deficitul de produse agroalimentare şi întocmeşte documentaţia necesară redistribuirii de produse specifice şi bunuri între unităţile sistemului penitenciar şi propune aprobarea acestora sau valorificarea excedentului de produse obţinute în gospodăriile agrozootehnice; g) organizează, coordonează, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate în unităţile sistemului penitenciar pe linia aplicării normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor animaliere şi de origine animală şi la protecţia mediului; h) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul, pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului; i) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţii desfăşurate în gospodăriile agrozootehnice; j) asigură baza normativă specifică compartimentului; k) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz; l) întocmeşte lunar rapoarte de activitate.  +  Articolul 104Compartimentul protecţia muncii are următoarele atribuţii: a) organizează, coordonează, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate în unităţile sistemului penitenciar pentru aplicarea normelor legale de securitate şi sănătate a muncii; b) cercetează accidentele colective, accidentele mortale, accidentele care au produs invaliditate, accidentele tehnice şi avariile care ar fi putut pune în pericol sănătatea sau viaţa salariaţilor şi a celorlalte persoane participante la procesul de muncă, produse în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, stabileşte măsuri obligatorii, în vederea prevenirii producerii lor, şi înştiinţează autorităţile competente.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul logistic  +  Articolul 105Compartimentul asigurare tehnico-materială asigură suportul tehnico-operativ al unităţilor penitenciare, coordonează şi îndrumă serviciile logistice din teritoriu, cu scopul de a-şi desfăşura activităţile în mod unitar şi eficient, şi are următoarele atribuţii: a) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul, pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului; b) fundamentează planul anual de aprovizionare şi programul anual de achiziţii; c) propune măsuri de actualizare a planului anual de aprovizionare şi a programului anual de achiziţii; d) avizează, din punct de vedere tehnico-economic, listele de propuneri de declasare şi casare care se află în competenţa compartimentului; e) planifică, organizează, îndrumă, controlează şi evaluează activităţile destinate gestionării bunurilor, transportului şi depozitării acestora, prestării unor servicii, precum hrănirea, echiparea, cazarea, transportul, asigurarea legăturilor radio şi telefonice; f) trimestrial, centralizează, analizează şi corelează cerinţele din teritoriu privind desfăşurarea activităţilor logistice cu indicatorii, priorităţile, programele de activităţi şi resursele avute la dispoziţie; g) analizează şi evaluează propunerile unităţilor subordonate privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; h) ţine evidenţa statistică a necesarului şi existentului de bunuri ale sistemului administraţiei penitenciare; i) elaborează norme privind fundamentarea bugetelor anuale şi multianuale; j) asigură susţinerea logistică a aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; k) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori specifici; l) stabileşte categoriile de bunuri materiale care fac obiectul aprovizionării centralizate; m) face propuneri pentru completarea şi actualizarea bazei normative specifice compartimentului; n) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz; o) întocmeşte lunar rapoarte de activitate.  +  Articolul 106Compartimentul achiziţii asigură cheltuirea eficientă a fondurilor publice în condiţii de transparenţă şi mediu concurenţial optim şi are următoarele atribuţii: a) elaborează şi definitivează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante şi în funcţie de fondurile alocate, aşa cum este prevăzut de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice; b) elaborează metodologii privind organizarea procedurilor de achiziţie publică centralizat sau la nivelul unităţilor subordonate; c) coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; d) propune componenţa comisiilor de licitaţii, comisiilor de evaluare şi de întocmire a documentaţiei de atribuire pentru aparatul central; e) propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi lucrări pentru aparatul central, întocmeşte documentaţii de atribuire împreună cu specialiştii din cadrul altor direcţii, participă la aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, urmăreşte constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, înştiinţează ofertanţii privind rezultatele licitaţiilor şi ale selectărilor de oferte; f) urmăreşte şi participă la achiziţionarea serviciilor de consultanţă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau al aplicării procedurii de atribuire; g) monitorizează informatic achiziţiile de produse cu caracter general, destinate consumului colectiv al efectivelor de persoane private de libertate şi al personalului din unităţile sistemului penitenciar; h) face propuneri pentru completarea şi actualizarea actelor normative, a regulamentelor, instrucţiunilor sau deciziilor care reglementează activitatea compartimentului; i) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz; j) întocmeşte lunar rapoarte de activitate.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul planificare şi execuţie bugetară  +  Articolul 107Serviciul planificare şi execuţie bugetară asigură stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurilor privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi a responsabilităţilor structurilor implicate în procesul bugetar şi îndeplineşte următoarele atribuţii: a) emite norme metodologice, precizări şi instrucţiuni prin care se stabilesc practicile şi procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, încheierea exerciţiului bugetar anual, contabilizarea şi raportarea la ordonatorul principal de credite; b) elaborează proceduri privind întocmirea unitară a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli de către unităţile penitenciare; c) în baza proiectelor de buget transmise de unităţi, elaborează bugetul centralizat pe sistemul administraţiei penitenciare; d) repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru unităţile din sistemul penitenciar şi monitorizează execuţia bugetară în scopul realizării unei bune gestiuni financiare, atât pentru fondurile asigurate din subvenţii, cât şi pentru veniturile proprii; e) întocmeşte situaţiile financiare anuale, rapoartele anuale de performanţă, în care prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale, şi le înaintează ordonatorului principal de credite.  +  Secţiunea a 5-a Serviciul financiar-contabilitate  +  Articolul 108Serviciul financiar-contabilitate organizează, coordonează şi controlează, în condiţiile legii, activitatea financiar-contabilă a întregului sistem penitenciar, în scopul asigurării integrale şi la timp a fondurilor băneşti necesare desfăşurării în bune condiţii a întregii activităţi, precum şi al ţinerii corecte şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare.  +  Articolul 109Compartimentul financiar îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează norme metodologice, norme tehnice, instrucţiuni, precizări şi proiecte de ordin ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti privind adaptarea şi aplicarea, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în unităţile subordonate, a legislaţiei care reglementează domeniul financiar-contabil; b) efectuează calculul drepturilor salariale lunare; c) răspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de încasare a veniturilor, de recuperare a pagubelor şi a creanţelor de orice fel, în aparatul central şi în unităţile subordonate; d) răspunde de efectuarea tuturor plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost lichidate şi ordonanţate, în condiţiile legii; e) exercită control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce conţin operaţiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control; f) răspunde de organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului; g) întocmeşte situaţii statistice, centralizatoare şi raportări în legătură cu plăţile executate, potrivit prevederilor legale, şi urmăreşte depunerea în termen a acestora.  +  Articolul 110Compartimentul contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii: a) organizează ţinerea corectă şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare; b) ţine evidenţa de gestiune a bunurilor intrate sau ieşite în/din patrimoniul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi evidenţa statistică pentru celelalte unităţi din sistem; c) confruntă soldurile evidenţei contabile analitice cu cele din evidenţa sintetică; d) confruntă evidenţa contabilă cu evidenţa de gestiune şi contribuie la regularizarea, în condiţii de legalitate, a eventualelor diferenţe; e) întocmeşte balanţele lunare de verificare; f) răspunde de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare.  +  Articolul 111Casieria îndeplineşte următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa operaţiunilor de casă; b) efectuează plăţile şi încasările, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative.  +  Articolul 112 (1) În cadrul Direcţiei economico-administrative sunt stabilite relaţii de autoritate ierarhice, relaţii de autoritate funcţionale, relaţii de cooperare, relaţii de reprezentare şi relaţii de inspecţie şi control. (2) Relaţii de autoritate ierarhice sunt: a) subordonarea directorului Direcţiei economico-administrative faţă de directorul general adjunct care are în competenţă Direcţia economico-administrativă; b) subordonarea directorilor adjuncţi ai Direcţiei economico-administrative faţă de directorul Direcţiei economico-administrative; c) subordonarea şefilor de serviciu faţă de directorii adjuncţi ai Direcţiei economico-administrative; d) subordonarea personalului de execuţie faţă de director, directori adjuncţi sau şefi de serviciu, după caz. (3) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc de Direcţia economico-administrativă şi compartimentele din structura sa organizatorică cu structurile economice din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau cu competenţele acordate prin dispoziţia directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în limitele prevederilor legale. (4) Relaţii de cooperare se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Direcţiei economico-administrative, între acestea şi celelalte compartimente din direcţiile şi serviciile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi între compartimentele din structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi compartimente similare altor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţii neguvernamentale şi altele asemenea, din ţară sau din străinătate. (5) Relaţiile de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau ale competenţelor acordate prin dispoziţia directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (6) Relaţiile de reprezentare se stabilesc în limitele legislaţiei în vigoare şi ale competenţelor acordate prin dispoziţie de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, de directorul Direcţiei economico-administrative sau de personalul compartimentelor din structura organizatorică ce pot reprezenta Direcţia economico-administrativă în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţii neguvernamentale şi altele asemenea, din ţară sau străinătate. (7) Relaţiile de inspecţie şi control se stabilesc între structurile specializate în inspecţie şi control şi compartimentele din cadrul Direcţiei economico-administrative, precum şi între compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziţia directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, conform competenţelor stabilite de actele normative în vigoare.  +  Articolul 113 (1) În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile de interes public pe care Direcţia economico-administrativă are obligaţia să le comunice din oficiu sunt: sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil. (2) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Direcţia economico-administrativă cuprinde, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), următoarele:1. fişele de evidenţă personală, pe linie de drepturi băneşti, ale funcţionarilor publici cu statut special;2. planurile tematice de control ale activităţilor financiare, logistice şi de construcţii-investiţii şi procesele-verbale de control întocmite de funcţionarii publici cu statut special ai Direcţiei economico-administrative;3. caietele de pregătire profesională şi juridică;4. registrul de evidenţă a documentelor secrete, intrare-ieşire;5. deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;6. registrul proiectelor deciziilor de zi pe unitate;7. notele prin care se aprobă recompense personalului unităţii;8. proiecte de acte normative, de decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, de instrucţiuni, norme tehnice, regulamente şi normative care reglementează activităţi financiare, logistice şi de construcţii-investiţii şi notele de fundamentare aferente acestora;9. biletele cu subiectele de examen pentru concursurile de încadrare a funcţionarilor publici cu statut special de resort financiar, logistic şi construcţii-investiţii;10. statele de plată a salariilor;11. certificatele de scoatere şi alocare de la/la drepturi;12. monitorizarea cheltuielilor de personal;13. corespondenţa purtată cu unităţile teritoriale pe linie de salarizare;14. deschiderile de credite bugetare;15. situaţiile privind repartizările de credite bugetare către unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;16. registrul de evidenţă a deciziilor şi instrucţiunilor;17. rapoartele şi procesele-verbale întocmite de Curtea de Conturi;18. planificarea concediilor de odihnă şi prezenţa personalului;19. planurile de alarmare şi adresele cadrelor din Direcţia economico-administrativă;20. situaţiile privind aprecierile personalului;21. fişele posturilor;22. documentele justificative care stau la baza elaborării notelor contabile;23. documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor;24. documentele contabile de gestiune;25. listele de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;26. registrul de casă;27. registrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv;28. declaraţii anuale ale contribuabililor;29. fişele fiscale personale ale angajaţilor;30. adeverinţe de salariu pentru bănci şi pentru casele de pensii;31. adeverinţe anexe la dosarele de pensionare;32. situaţiile prezenţei personalului la serviciu;33. adeverinţele personalului plecat în misiune privind sporurile de care beneficiază;34. declaraţii - bugetul de şomaj, CAS;35. declaraţii - bugetul consolidat;36. evidenţa persoanelor asigurate şi coasigurate la Casa OPSNAJ;37. ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi decizii ale conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de încadrare, promovare şi trecere în rezervă a personalului;38. documentele privind raportarea şi cercetarea accidentelor de muncă;39. corespondenţa cu unităţile sistemului penitenciar privind accidentele de muncă suferite de către persoane private de libertate sau de către personal;40. corespondenţa cu unităţile sistemului penitenciar privind avizarea buletinelor de măsurare a noxelor sau a buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, în vederea acordării sporurilor salariale sau de concediu;41. corespondenţa cu unităţile de penitenciare pentru rezolvarea şi reglementarea problemelor ivite pe linie financiară, logistică şi de construcţii-investiţii;42. ordinele de distribuţie a bunurilor materiale de la o unitate la alta sau de la Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii către unităţile de penitenciare;43. propunerile de repartizare a fondurilor de reparaţii capitale şi investiţii;44. decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea unor convocări cu personalul de resort;45. ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor noi de reparaţii capitale şi investiţii, respectiv notele de fundamentare ale acestora;46. determinarea necesarului de aprovizionat cu produse agroalimentare pentru perioada sezonului rece şi a fondurilor aferente;47. programele anuale ale achiziţiilor publice la nivel local şi centralizat;48. buletinul informativ al achiziţiilor publice;49. avizările compensării obligaţiilor de plată reciproce dintre unităţile de penitenciar şi alte persoane juridice;50. raportările specifice de achiziţii, solicitate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi Ministerul Finanţelor Publice;51. notele de recepţie şi constatare de diferenţe;52. contractele de furnizare de produse şi servicii pentru buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;53. documentele specifice necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii, utilizând fonduri bugetare şi fonduri PHARE;54. documentele privind raportarea şi cercetarea cauzelor de incendiu;55. corespondenţa cu unităţile din sistemul penitenciar privind autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare a personalului din sistemul penitenciar şi a aparaturii de control al bagajelor;56. procesele-verbale de predare-primire a gestiunilor;57. proiectele de protocol cu obiect de activitate specific domeniului economico-administrativ.  +  Capitolul XIII Serviciul cooperare şi programe  +  Articolul 114Prin intermediul Serviciului cooperare şi programe, Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi exercită competenţele în ceea ce priveşte: a) cooperarea cu administraţiile penitenciare din străinătate şi cu instituţii şi organisme internaţionale; b) accesarea şi implementarea fondurilor externe.  +  Articolul 115Structura Serviciului cooperare şi programe este următoarea: a) Compartimentul cooperare; b) Compartimentul accesare şi implementare programe, care este împărţit în Subcompartimentul accesare programe şi Subcompartimentul implementare şi monitorizare programe.  +  Articolul 116Compartimentul cooperare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) derulează şi monitorizează activităţile prevăzute în programele de parteneriat cu alte administraţii penitenciare din străinătate, conform protocoalelor sau acordurilor încheiate; b) participă la organizarea vizitelor experţilor străini la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în unităţile subordonate acesteia, precum şi în alte locaţii, asigurând traducerea discuţiilor, protocolul vizitei, colaborând în acest sens cu direcţiile şi serviciile din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi cu alte organizaţii guvernamentale; c) asigură reprezentarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul penitenciar; d) organizează evenimente internaţionale - seminarii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, ateliere de lucru etc., care beneficiază de participarea unor experţi români şi străini; e) oferă consultanţă de specialitate în domeniul specific de activitate pentru alte administraţii penitenciare; f) iniţiază, menţine şi dezvoltă relaţii de colaborare cu administraţii penitenciare din străinătate; g) elaborează documentaţia necesară şi organizează deplasarea specialiştilor români în străinătate, întocmeşte formalităţi privind rezervarea/achiziţionarea de bilete de transport, asigurările medicale, vizele, paşapoartele de serviciu, înregistrarea/plata taxelor de participare, precum şi aranjamente de cazare şi masă; h) ţine evidenţa documentelor privind deplasările experţilor români în străinătate şi ale delegaţiilor străine în România; i) asigură corespondenţa internaţională şi realizează traducerea materialelor relevante pentru administraţia penitenciară; j) întocmeşte rapoarte cu ajutorul direcţiilor de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care sunt înaintate, la solicitare, diferitelor organisme, instituţii şi care au ca destinatar final organismele internaţionale.  +  Articolul 117Subcompartimentul accesare programe are următoarele atribuţii: a) colaborează cu direcţiile şi serviciile din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru a identifica nevoile existente, analizează şi propune soluţiile de finanţare corespunzătoare intervenţiilor identificate şi întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse; b) negociază, în calitate de beneficiar final, programele finanţate de Uniunea Europeană din fondurile PHARE ca instrument de preaderare şi din alte fonduri postaderare de care România va beneficia în calitate de stat membru al Uniunii Europene, programele dezvoltate pe linie bilaterală cu guvernele altor state care acordă asistenţă tehnică sau financiară pentru sistemul penitenciar, programele de asistenţă cu altă finanţare, în cadrul cooperării cu organizaţii neguvernamentale în vederea dezvoltării sistemului penitenciar; c) formulează propuneri de asistenţă, în colaborare cu alte direcţii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; d) elaborează documentele-standard de obţinere a asistenţei specifice fiecărui finanţator; e) colaborează cu Direcţia economico-administrativă în privinţa proiectării contribuţiei naţionale la derularea programelor; f) întocmeşte documentele subsecvente aprobării fişei de proiect pentru derularea efectivă a programului - termeni de referinţă, specificaţii tehnice, convenţii de înfrăţire -, cu sprijinul direcţiilor şi al serviciilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unde este cazul; g) participă la evenimentele şi reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al compartimentului; h) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii instituţiei, legate de activitatea de accesare a proiectelor.  +  Articolul 118Subcompartimentul implementare şi monitorizare programe are următoarele atribuţii: a) îndeplineşte sarcinile ce îi revin pentru organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea şi încheierea contractului, în conformitate cu dispoziţiile acordurilor de implementare încheiate cu autorităţile de contractare sau ale altor documente-cadru, în funcţie de tipurile de programe detaliate la lit. b); b) implementează şi monitorizează programele finanţate de Uniunea Europeană din fondurile PHARE ca instrument de preaderare şi din alte fonduri postaderare de care România va beneficia în calitate de stat membru al Uniunii Europene, programele dezvoltate pe linie bilaterală cu guvernele altor state care acordă asistenţă tehnică sau financiară pentru sistemul penitenciar, programele de asistenţă cu altă finanţare, în cadrul cooperării cu organizaţii neguvernamentale în vederea dezvoltării sistemului penitenciar; c) în cadrul fiecărui program colaborează pe probleme de management al procedurilor specifice cu direcţiile şi serviciile din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi cu unităţile subordonate care au calitatea de beneficiari finali ai asistenţei respective; d) colaborează cu alte instituţii din sistemul judiciar în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectelor de asistenţă; e) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu termenii de referinţă sau specificaţiile tehnice; f) atestă veridicitatea serviciilor menţionate în facturile remise de contractori, în vederea efectuării plăţii de către autorităţile de contractare; g) planifică şi răspunde de organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate prin proiect; h) monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea programelor, scop pentru care urmăreşte atingerea obiectivelor şi a rezultatelor preconizate, desfăşurarea activităţilor, întocmirea documentaţiei-suport, efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor solicitate conform normelor procedurale aplicabile; i) colaborează cu Direcţia economico-administrativă în privinţa gestionării contribuţiei naţionale la derularea programelor; j) monitorizează repartizarea şi utilizarea bunurilor achiziţionate, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în proiect; k) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a acestora, conform procedurilor fiecărei linii de finanţare utilizate; l) introduce în timp real datele privitoare la proiectele PHARE pe care le derulează în sistemul informatic de management al programelor PHARE (SMIS - PHARE); m) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectelor de asistenţă, cu direcţiile implicate din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE etc.; n) asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participă la reuniunile interinstituţionale în probleme de interes comun; o) participă la evenimentele şi reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al compartimentului; p) participă la reuniunile de lucru interinstituţionale legate de derularea programelor, precum şi la întâlnirile de lucru de la nivelul conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, de la nivelul organismelor finanţatoare sau al ministerului coordonator privind iniţierea sau monitorizarea programelor; q) asigură participarea la întâlnirile de la nivelul conducerii instituţiei, legate de activitatea de implementare a proiectelor; r) îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor şi pentru asigurarea absorbţiei fondurilor alocate.  +  Articolul 119La nivelul Serviciului cooperare şi programe sunt constituite următoarele evidenţe:1. documente folosite la elaborarea rapoartelor în cadrul strategiilor de reformă a sistemului judiciar: a) note interne către alte direcţii/servicii, pentru solicitare de informaţii; b) variante de lucru; c) planuri de implementare; d) rapoarte;2. documente folosite la elaborarea rapoartelor de progrese transmise la Uniunea Europeană: a) note interne către direcţii pentru solicitare de informaţii; b) rapoarte; c) variante de lucru;3. programe în colaborare cu Uniunea Europeană: a) note interne/externe; b) fişe de proiect; c) specificaţii tehnice; d) termeni de referinţă; e) contracte, rapoarte, broşuri, manuale, documentaţia specifică managementului de proiect - rapoarte lunare, semestriale, liste de verificare, documente financiare; f) corespondenţă cu instituţiile implicate în derularea proiectelor; g) SMIS (Single Management Information System); h) Manualul de proceduri PHARE;4. programe în colaborare cu alte organizaţii, instituţii, fundaţii din străinătate: a) note interne/externe; b) corespondenţă; c) protocoale de colaborare; d) memorandumuri; e) fişe de proiect; f) rapoarte întocmite de experţi; g) manuale, broşuri, materiale informative;5. corespondenţă cu instituţii româneşti şi străine pe teme privind obiectul de activitate al serviciului, prin care se solicită/transmit informaţii;6. corespondenţă internă prin care se solicită/transmit informaţii legate de domeniul de activitate al serviciului;7. participarea la reuniuni/comitete naţionale pe teme privind obiectul de activitate al serviciului: a) agendele reuniunilor; b) invitaţii de participare; c) materiale întocmite/prezentate;8. corespondenţă cu administraţii penitenciare din alte state, în vederea stabilirii legăturilor de cooperare, organizării schimburilor de experienţă şi date, semnării de acorduri sau protocoale bilaterale, iniţierii şi derulării în comun a proiectelor;9. documente în vederea organizării deplasărilor delegaţiilor române în străinătate: a) invitaţii de participare; b) note de fundamentare; c) corespondenţă cu partenerii; d) ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti; e) adrese specifice; f) rapoarte în vederea avansării sumelor de bani pentru plata asigurărilor medicale, a biletelor de avion, vizelor etc.; g) rapoarte la întoarcerea din misiuni, cu privire la principalele concluzii rezultate;10. note referitoare la organizarea vizitelor delegaţiilor străine în România - cheltuieli de protocol, programul delegaţiei, rapoarte după finalizarea acţiunilor etc.;11. lucrări de traducere a corespondenţei sau a materialelor relevante, broşuri, reviste şi a recomandărilor Uniunii Europene în şi din limbile engleză, spaniolă şi franceză, precum şi adrese de înaintare ale acestora;12. lucrări de sinteză după diverse materiale interne sau primite de la alte instituţii;13. lucrări de iniţiere a programelor de parteneriat cu alte administraţii penitenciare din străinătate;14. elaborarea conţinutului protocoalelor/acordurilor; rapoarte ca urmare a participării la semnarea acestor înţelegeri bilaterale internaţionale;15. documente în vederea organizării de conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale;16. raportări periodice către diverse direcţii din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor prevăzute în Strategia de reformă a sistemului judiciar;17. planuri de muncă ale serviciului;18. cereri de concedii de odihnă, concedii fără plată etc.;19. condica de predare-primire a corespondenţei;20. condica de prezenţă.  +  Capitolul XIV Direcţia management resurse umane  +  Articolul 120Direcţia management resurse umane este structura care asigură aplicarea unitară a legilor, ordonanţelor, ordonanţelor de urgenţă, hotărârilor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, referitoare la strategia, politicile de personal şi dezvoltarea organizaţională a sistemului administraţiei penitenciare.  +  Articolul 121Direcţia management resurse umane are următoarea structură: a) Serviciul evidenţă personal; b) Serviciul resurse umane; c) Serviciul formare profesională; d) Serviciul psihologia personalului; e) Compartimentul organizare-mobilizare.  +  Secţiunea 1 Serviciul evidenţă personal  +  Articolul 122Serviciul evidenţă personal îndeplineşte următoarele atribuţii: a) colaborează la întocmirea proiectelor privind reorganizarea structurală şi funcţională a instituţiei prin reanalizarea întregii structuri şi optimizarea acesteia; b) verifică încadrarea statelor de organizare ale unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu personalul necesar, conform criteriilor stabilite prin actele normative în vigoare, cerinţelor posturilor şi dinamicii de personal, aprobate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; c) aplică, în segmentul muncii de evidenţă a personalului, prevederile legilor, hotărârilor Guvernului, regulamentelor, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi ale deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; d) stabileşte măsuri pentru asigurarea securităţii şi protecţiei datelor de personal existente în gestiunea serviciului; e) asigură, informatizat, desfăşurarea activităţii în domeniul de competenţă, în vederea fundamentării riguroase şi operative a deciziilor; f) verifică legalitatea acordării drepturilor personalului, conform actelor normative în vigoare; g) eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; h) asigură evidenţa mişcării personalului, participă, la cerere şi în limitele atribuţiilor sale, la elaborarea proiectelor de ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, a deciziilor de personal şi trimite copii ale acestora unităţilor şi direcţiilor interesate; i) asigură întocmirea, organizarea şi păstrarea documentelor de evidenţă a funcţionarilor publici cu statut special, precum şi a personalului contractual din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate şi operează în aceste documente şi în baza de date toate schimbările socioprofesionale survenite în situaţia acestor persoane; j) păstrează dosarele profesionale ale personalului din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din Subunitatea de pază şi escortare deţinuţi transferaţi şi ale ofiţerilor cu funcţii de conducere din unităţile subordonate; k) prezintă, potrivit prevederilor legale, propuneri de acordare, la termen, a drepturilor băneşti cuvenite personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate; l) întocmeşte documentaţia referitoare la stabilirea numărului maxim de salarii de merit, repartizarea acestora pe unităţi, proiectele de ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti ori de decizie, privind acordarea salariului de merit, a sporului de până la 50% şi a premiului anual pentru personalul din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate; m) efectuează lucrările privind avansarea în gradul profesional următor şi conferirea de ordine şi medalii; n) întocmeşte proiecte de ordine şi decizii pentru încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special ori încetarea contractului de muncă al personalului contractual; o) verifică şi răspunde de întocmirea dosarelor de pensionare, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare; p) asigură, la cererea persoanelor fizice şi a instituţiilor, eliberarea de adeverinţe şi alte acte de atestare a anumitor situaţii ce rezultă din evidenţele deţinute; q) realizează evidenţa statistică a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, îndeosebi prin întocmirea anuală a situaţiei statistice privind efectivele de personal din sistemul administraţiei penitenciare, a situaţiei privind fluctuaţia personalului, prin întocmirea trimestrială a situaţiei privind realizarea dinamicii de personal, precum şi prin întocmirea lunară a situaţiei centralizatoare privind posturile prevăzute, încadrate şi vacante, pe corpuri profesionale şi unităţi; r) asigură instruirea responsabililor cu evidenţa personalului din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; s) urmăreşte, prin controale de îndrumare şi sprijin, respectarea activităţilor specifice desfăşurate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul resurse umane  +  Articolul 123Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a ordinelor şi dispoziţiilor ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în planificarea şi desfăşurarea activităţii de personal; b) efectuează lucrările privind selecţionarea, încadrarea, avansarea în funcţie, modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare, respectând dispoziţiile referitoare la mişcarea acestuia; c) elaborează şi fundamentează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea şi valorizarea, prin programe pe termen scurt, mediu şi lung, a capitalului resurselor umane la nivel central şi al unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi propune conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor planuri concrete de acţiune pentru aplicarea acestora; d) elaborează metodologii, regulamente, proiecte de ordine ale ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, decizii ale directorului general, tematici, instrucţiuni, documentaţii, machete, calendare ale activităţilor specifice direcţiei; e) evaluează resursele şi necesarul de personal, pe baza structurii personalului încadrat; f) coordonează şi asigură încadrarea statelor de organizare ale unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu personalul necesar, conform criteriilor stabilite prin actele normative în vigoare, cerinţelor posturilor şi dinamicii de personal, aprobate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; g) redactează documentele privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Poliţie - specializarea Penitenciare şi repartizarea acestora în unităţile sistemului administraţiei penitenciare; h) coordonează sau organizează examenele şi concursurile ce se desfăşoară în vederea ocupării posturilor vacante din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acestuia, cu excepţia celor prevăzute cu studii superioare pentru sectorul medical; i) periodic, realizează rapoarte, sinteze cu privire la diferite aspecte ale activităţii de personal, ce sunt prezentate în Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; j) coordonează acţiunea de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare şi întocmeşte documentele necesare prezentării acestora la concursurile de admitere; k) analizează solicitările, rapoartele, cererile şi petiţiile cetăţenilor, organizaţiilor sau instituţiilor, repartizate de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu privire la activitatea de personal, şi prezintă propuneri în legătură cu rezultatele verificărilor efectuate, precum şi măsurile ce se impun a fi luate; l) analizează legalitatea şi oportunitatea propunerilor conducerilor unităţilor de penitenciare privind încadrările din sursă externă, transferuri, modificări ale raporturilor de serviciu, puneri la dispoziţie ori suspendare din funcţie a personalului şi repunerea în drepturi, conform competenţelor, redactând documentele specifice care trebuie prezentate spre aprobare; m) asigură instruirea responsabililor cu resurse umane din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; n) urmăreşte, prin controale de îndrumare şi sprijin, respectarea activităţilor specifice desfăşurate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul formare profesională  +  Articolul 124Serviciul formare profesională îndeplineşte următoarele atribuţii: a) organizează, coordonează şi verifică, în condiţiile legii, activitatea de pregătire profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare; b) identifică nevoile de pregătire profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, pe baza analizei informaţiilor obţinute din diagnoza nevoilor de formare; c) asigură instruirea responsabililor cu pregătirea profesională din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru ca aceştia să organizeze şi să extindă pregătirea continuă la nivelul tuturor categoriilor de personal, în conformitate cu exigenţele impuse de echipa managerială; d) analizează rezultatele pregătirii profesionale ce se desfăşoară în sistemul administraţiei penitenciare, pentru a se putea planifica judicios şi cu cheltuieli optime persoanele sau categoriile de personal care urmează să se perfecţioneze; e) iniţiază demersurile necesare alocării resurselor financiare corespunzătoare pentru dezvoltarea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare; f) verifică implementarea în atribuţiile de serviciu ale şefilor ierarhici de la toate nivelurile din aparatul central a prevederilor privind responsabilităţile în pregătirea profesională a personalului din subordinea acestora; g) urmăreşte ca modalitatea de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ din cadrul instituţiilor de învăţământ proprii să fie în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare; h) coordonează şi îndrumă activitatea de pregătire profesională a cursanţilor din instituţiile de învăţământ proprii, precum şi cea a studenţilor selecţionaţi de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; i) avizează propunerile privind programele de învăţământ, planurile de pregătire, planurile tematice sau programele analitice de practică pentru toate categoriile de cursuri de pregătire profesională a personalului realizate în cadrul instituţiilor de învăţământ proprii, pentru funcţionarii publici cu statut special debutanţi şi definitivi şi studenţii selecţionaţi de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; j) organizează şi coordonează desfăşurarea cursurilor de specializare a funcţionarilor publici debutanţi în unităţile proprii de învăţământ; k) întocmeşte graficul anual al pregătirii profesionale continue a personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; l) elaborează lista orientativă cu disciplinele de sprijin pentru formarea profesională de specialitate a personalului din aparatul central şi din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; m) elaborează planurile privind pregătirea fizică şi instrucţia tragerii pentru personalul din aparatul central; n) organizează şi coordonează desfăşurarea evaluărilor anuale ale pregătirii continue la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; o) elaborează proiectele deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor referitoare la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; p) elaborează programele analitice la disciplinele de specialitate din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Poliţie - specializarea Penitenciare, în baza planurilor de învăţământ avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi aprobate de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti şi de ministrul administraţiei şi internelor, sinteze, lecţii şi alte materiale documentare necesare procesului de învăţământ ce se desfăşoară cu studenţii de la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Poliţie - specializarea Penitenciare, în colaborare cu direcţiile de specialitate; q) elaborează sinteze, lecţii şi alte materiale documentare necesare procesului de învăţământ ce se desfăşoară cu studenţii anului IV din Academia Naţională de Informaţii, în colaborare cu direcţiile de specialitate; r) organizează şi coordonează, la solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul de practică al auditorilor de justiţie; s) coordonează acţiunea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din Subunitatea de pază şi escortare deţinuţi transferaţi şi ale personalului cu funcţii de conducere din unităţile penitenciare, asigură centralizarea calificativelor acordate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Subunitatea de pază şi escortare deţinuţi transferaţi, soluţionează contestaţiile la evaluarea perfecţionării profesionale individuale a personalului din competenţa directorului general; t) urmăreşte, prin controale de îndrumare şi sprijin, respectarea activităţilor specifice desfăşurate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; u) colaborează cu instituţii acreditate de formare profesională.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul psihologia personalului  +  Articolul 125Serviciul psihologia personalului are următoarele atribuţii: a) organizează activităţile de examinare psihologică în sistemul administraţiei penitenciare, în colaborare cu compartimentele de resurse umane şi conducerile unităţilor; b) stabileşte bateriile de teste psihologice; c) elaborează etaloane profesionale diferenţiate pe categorii de personal; d) examinează psihologic persoanele participante la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale sistemului administraţiei penitenciare ori la concursurile sau examenele de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare; e) examinează psihologic angajaţii propuşi pentru dobândirea dreptului de a conduce autovehiculele din dotarea unităţii; f) evaluează psihologic, periodic, personalul din sistemul administraţiei penitenciare; g) evaluează psihologic personalul din sistemul administraţiei penitenciare, la solicitarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza recomandării scrise a medicului de unitate; h) asigură asistenţă psihologică, la solicitarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare, în situaţii determinate de apariţia unor dificultăţi de natură personală sau profesională; i) stabileşte relaţii de colaborare cu structuri similare din ţară şi din străinătate, precum şi cu Colegiul Psihologilor din România; j) soluţionează şi alte sarcini curente care intră în sfera de activitate.  +  Secţiunea a 5-a Compartimentul organizare-mobilizare  +  Articolul 126Compartimentul organizare-mobilizare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) prezintă conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor propuneri cu privire la unele redistribuiri sau transformări de posturi şi operează în statele de organizare toate modificările ce intervin, ca suplimentări sau radieri de posturi; b) colaborează la întocmirea proiectelor privind reorganizarea structurală şi funcţională a instituţiei prin reanalizarea întregii structuri şi optimizarea ei; c) în cazul înfiinţării unor noi structuri teritoriale, elaborează proiectele de stat, precum şi notele de fundamentare în acest sens, în colaborare cu structurile vizate; d) asigură desfăşurarea, în conformitate cu prevederile legale, a activităţilor privind mobilizarea; e) elaborează şi prezintă spre aprobare documentele planului de mobilizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi urmăreşte actualizarea acestora ori de câte ori este necesar; f) colaborează la realizarea tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă, necesare pe timp de pace, precum şi la mobilizare; g) întocmeşte şi prezintă informări şi dări de seamă privind stadiul pregătirii de mobilizare; h) asigură executarea anuală a inventarierii materialelor de la stocul de mobilizare, conform legislaţiei în vigoare; i) sprijină unităţile penitenciare în întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicare a lucrărilor de mobilizare, iar din dispoziţia conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor participă la întocmirea cererilor de produse necesare într-un an de război; j) întocmeşte statele de organizare atât în timp de pace, cât şi în timp de război; k) întocmeşte şi ţine evidenţa la zi a lucrărilor de mobilizare la locul de muncă a personalului civil cu obligaţii militare din aparatul central; l) urmăreşte, prin controale de îndrumare şi sprijin, respectarea activităţilor specifice desfăşurate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; m) asigură protecţia informaţiilor clasificate specifice compartimentului de muncă, potrivit legii; n) întocmeşte dosare de rezervist pentru funcţionarii publici cu statut special din aparatul central şi Subunitatea de pază şi escortare deţinuţi transferaţi cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi le trimite centrelor militare judeţene sau de sector; o) asigură instruirea responsabililor cu mobilizarea din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 127La nivelul Direcţiei management resurse umane sunt constituite următoarele tipuri de documente: a) registre: de intrare-ieşire a corespondenţei, de predare-primire a cheilor de la încăperi şi containere de securitate, de evidenţă a sancţiunilor disciplinare aplicate personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, de evidenţă a deciziilor de personal, de evidenţă a dosarelor de personal, de gradaţii, privind acordarea sporului de fidelitate; b) cereri pentru concedii de odihnă, învoiri, recuperări şi ore suplimentare, precum şi evidenţa acestora; c) condici de prezenţă şi de predare-primire a corespondenţei; d) corespondenţa cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi direcţiile de specialitate din cadrul acestuia, cu direcţii şi servicii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu petiţionari şi răspunsul la memoriile transmise; e) situaţii statistice privind structura de personal din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, precum şi dinamica acestora; f) dosarele profesionale ale personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din Subunitatea de pază şi escortare deţinuţi transferaţi; g) dosarele profesionale ale ofiţerilor cu funcţii de conducere din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; h) fişele de evidenţă ale întregului personal din sistemul administraţiei penitenciare; i) reglementări privind domeniul propriu de activitate, inclusiv ordine şi decizii în domeniile resurse umane, pregătire profesională şi organizare-mobilizare, emise de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, respectiv de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare din competenţă; j) documentele privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; k) registrul de evidenţă pentru personalul contractual din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; l) situaţii, informări, note, referate, documente, alte materiale privind perfecţionarea pregătirii profesionale pentru personalul din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate; m) documentaţia referitoare la salariile de merit, avansarea în grad profesional sau funcţie, acordarea de gradaţii şi alte forme de premiere; n) registrul de evidenţă a legitimaţiilor pentru personalul din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; o) rapoarte de analiză a activităţii, planuri şi programe de activitate; p) note de constatare privind rezultatele verificărilor efectuate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe linia activităţilor din domeniul asigurării resurselor umane şi pregătirii acestora; q) programări ale persoanelor care vor fi examinate psihologic; r) tabele de acces ale persoanelor care vor fi examinate psihologic; s) fişe de interviu psihologic şi foi de răspuns ale persoanelor examinate psihologic; t) avize psihologice şi recomandări de specialitate; u) registre de evidenţă a avizelor psihologice şi recomandărilor de specialitate; v) registre pentru evidenţa şedinţelor de asistenţă psihologică; w) rapoarte de evaluare psihologică; x) procese-verbale referitoare la bateriile de teste utilizate în cadrul examinărilor psihologice.  +  Capitolul XV Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă  +  Articolul 128Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii: a) controlează şi îndrumă activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b) formulează propuneri pentru modificarea şi completarea normelor de dotare cu mijloace tehnice pentru construcţiile şi instalaţiile noi, când apar modificări sau schimbări de destinaţie a celor existente, ori la modificarea legislaţiei în domeniu; c) organizează convocări de pregătire cu personalul din unităţi cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă; d) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare dotării unităţilor cu maşini, instalaţii, utilaje, echipament de protecţie şi substanţe chimice, precum şi pentru realizarea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă; e) informează, anual şi ori de câte ori este cazul, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor legale ce îi revin în activitatea legată de prevenirea situaţiilor de urgenţă; f) propune temele referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă, ce se includ în programele de pregătire a personalului; g) analizează modul de desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, eficienţa acesteia şi folosirea mijloacelor specifice din dotare, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; h) împreună cu organele abilitate, la solicitarea unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în urma deciziei directorului general, participă la cercetarea cauzelor generate de situaţiile de urgenţă; i) propune sistemul informaţional şi de raportare pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă, întocmind pe baza datelor existente statistica evenimentelor, cu concluzii şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi; j) urmăreşte respectarea normelor privind situaţiile de urgenţă în proiectele pentru noile obiective de investiţii, modernizări şi extinderi; k) colaborează cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă pe linia apărării împotriva incendiilor şi a protecţiei civile.  +  Titlul V Structuri permanente de lucru la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  +  Articolul 129 (1) Numirea reprezentanţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în comisii, comitete, consilii de conducere şi în alte structuri de colaborare sau decizie în care este implicată Administraţia Naţională a Penitenciarelor se face prin decizie a directorului general. (2) Reprezentanţii vor prezenta, periodic sau la cererea directorului general ori a directorilor generali adjuncţi, rapoarte privind activitatea în comisiile în care au fost numiţi.  +  Capitolul I Comitetul de securitate şi sănătate în muncă  +  Articolul 130În cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează, cu respectarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.  +  Articolul 131Comitetul de securitate şi sănătate în muncă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor are scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii muncii.  +  Articolul 132 (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarea componenţă: a) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau reprezentantul său; b) reprezentantul structurii interne de prevenire şi protecţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; c) directorul Direcţiei medicale sau medicul de medicina muncii; d) 4 reprezentanţi ai salariaţilor, dintre care două persoane desemnate din rândul funcţionarilor publici cu statut special, o persoană din cadrul funcţionarilor publici şi o persoană din cadrul personalului contractual. (2) Reprezentanţii salariaţilor vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani. (3) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai salariaţilor se retrag din Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi. (4) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este preşedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă. (5) Membrii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor. (6) Persoana desemnată având atribuţii în domeniul securităţii muncii este secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă. (7) Desemnarea reprezentanţilor salariaţilor în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se va face în Adunarea generală a sindicatelor reprezentative. (8) Prezenţa la întâlnirile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă este obligatorie, cu excepţia situaţiei în care membrii comitetului au obţinut acordul preşedintelui acestuia.  +  Articolul 133 (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se convoacă, la cererea preşedintelui, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie. (2) Convocarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă se face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru întâlnire, comunicându-se membrilor acestuia ordinea de zi a întâlnirii. (3) Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. (4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul a două treimi din numărul celor prezenţi. (5) La fiecare întâlnire, secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă întocmeşte un proces-verbal semnat de participanţi. La procesul-verbal se ataşează şi eventualele obiecţii formulate în scris, în termen de două zile de la data întâlnirii, de către membrii comitetului. (6) Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil o copie a procesului-verbal încheiat şi o va comunica membrilor acestuia.  +  Articolul 134Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii: a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă; b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă; d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă; e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie; f) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi a evenimentelor produse şi ia măsuri pentru înlăturarea lor; g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă; h) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; i) verifică modul de aplicare a normelor de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi; j) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii salariaţilor; k) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă şi a echipamentelor de protecţie  +  Capitolul II Comisia de disciplină  +  Articolul 135Comisia de disciplină are drept atribuţii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care a fost sesizată şi propunerea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare constatate.  +  Articolul 136 (1) La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează Comisia de disciplină pentru funcţionari publici cu statut special, în baza Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) are competenţa de a cerceta faptele sesizate ca abateri disciplinare săvârşite de funcţionarii publici cu statut special din cadrul aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de cei care deţin funcţii de conducere în cadrul sistemului penitenciar, indiferent de unitatea în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.  +  Capitolul III Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu  +  Articolul 137Solicitările de repartizare a unei locuinţe de serviciu vor fi analizate şi soluţionate de o comisie constituită la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, al unităţilor subordonate, prin decizie a directorului general, respectiv prin act administrativ al conducătorului unităţii în proprietatea sau în administrarea căreia se află locuinţele de serviciu.  +  Articolul 138Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul de locuinţe de serviciu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 139Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu este responsabilă de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Regulamentului pentru atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Capitolul IV Unitatea de implementare a programelor PHARE  +  Articolul 140 (1) Unitatea de implementare a programelor PHARE are ca principal scop negocierea, implementarea şi monitorizarea programelor finanţate de Uniunea Europeană din fondurile PHARE ca instrument de preaderare, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE. (2) Unitatea de implementare a programelor PHARE se înfiinţează şi funcţionează prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Unitatea de implementare a programelor PHARE din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează în subordinea Unităţii de implementare a programelor din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în ceea ce priveşte programele finanţate din fonduri PHARE, pentru care Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti este autoritate de implementare.  +  Articolul 141Unitatea de implementare a programelor PHARE are următoarele atribuţii: a) negociază, implementează şi monitorizează programele finanţate de Uniunea Europeană, atât din fondurile PHARE ca instrument de preaderare, cât şi din fondurile structurale de care România va beneficia în calitate de stat membru al Uniunii Europene; negociază şi participă la implementarea programelor dezvoltate pe linie bilaterală cu guvernele altor state; b) negociază şi implementează programe de asistenţă cu altă finanţare, în cadrul cooperării cu organizaţii neguvernamentale în diferite domenii de drept sau de dezvoltare instituţională în sistemul judiciar; c) participă la negocierea unor memorandumuri ce urmează a fi încheiate cu diferite organisme internaţionale, în vederea aprobării unor programe de asistenţă, formulează propuneri de asistenţă, în colaborare cu alte direcţii de specialitate şi cu consultarea Direcţiei programe europene din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în susţinerea planului de acţiune al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; d) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse - completarea sau modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat, conlucrând în acest sens cu direcţiile şi serviciile din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi solicită avizul Unităţii de implementare a programelor din cadrul Direcţiei programe europene din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; e) întocmeşte documentele subsecvente aprobării fişei de proiect pentru derularea efectivă a programelor - termeni de referinţă, specificaţii tehnice, convenţii de înfrăţire, cu sprijinul direcţiilor şi al serviciilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unde este cazul, şi le trimite spre aprobare Unităţii de implementare a programelor din cadrul Direcţiei programe europene din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; f) îndeplineşte sarcinile care îi revin pentru organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea şi încheierea contractului, în colaborare cu Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE şi cu Unitatea de implementare a programelor din cadrul Direcţiei programe europene din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; g) planifică şi răspunde de organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate prin proiect; h) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu termenii de referinţă şi specificaţiile tehnice; i) transmite responsabilului de proiect din cadrul Unităţii de implementare a programelor din cadrul Direcţiei programe europene din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, pentru supervizare, facturile remise de contractori, documentele de suport ale acestora, precum şi orice documente care atestă bunurile livrate şi/sau serviciile prestate, după atestarea realităţii bunurilor şi/sau a serviciilor prestate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în vederea efectuării plăţii de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE; j) transmite Direcţiei economico-administrative din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi Direcţiei generale economice şi Direcţiei programe europene din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sumele necesare asigurării cofinanţării paralele şi mixte, conform fişelor de proiecte şi contractelor finanţate din fonduri comunitare, şi colaborează cu acestea în privinţa gestionării contribuţiei naţionale necesare derulării programelor de asistenţă; k) ţine evidenţa repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile PHARE, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în proiect, şi raportează acest lucru Unităţii de implementare a programelor din cadrul Direcţiei programe europene din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, la solicitarea acesteia; l) monitorizează repartizarea şi utilizarea bunurilor achiziţionate, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în proiect; m) coordonează şi monitorizează din punct de vedere financiar implementarea proiectelor, scop pentru care păstrează, în dosare auditabile, la sediul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, evidenţele privind obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele proiectelor derulate; n) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a acestora, conform procedurilor PHARE, şi le transmite în timp util spre aprobare Unităţii de implementare a programelor din cadrul Direcţiei programe europene din Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, spre a fi transmise Ministerului Finanţelor Publice - Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale; o) introduce în timp util datele privitoare la proiectele PHARE pe care le derulează în sistemul informatic de management al programelor PHARE (SMIS-PHARE); p) colaborează, în cadrul derulării fiecărui program, pe probleme de management al procedurilor specifice, cu celelalte direcţii sau servicii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu unităţile subordonate care au calitatea de beneficiari finali ai asistenţei respective, precum şi cu Unitatea de implementare a programelor din cadrul Direcţiei programe europene din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; q) colaborează cu alte instituţii din sistemul judiciar în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectelor de asistenţă; r) elaborează şi actualizează Manualul de proceduri al Unităţii de implementare a programelor PHARE din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în calitate de beneficiar final, în conformitate cu instrucţiunile Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE, şi îl supune aprobării Unităţii de implementare a programelor din cadrul Direcţiei programe europene din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; s) asigură derularea activităţii Unităţii de implementare a programelor PHARE în conformitate cu dispoziţiile manualului prevăzut la lit. r); t) are obligaţia înregistrării în contabilitatea instituţiei a bunurilor achiziţionate şi a serviciilor prestate în cadrul proiectelor; u) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectelor de asistenţă, cu direcţiile implicate din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE; v) asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participă la întâlnirile de lucru la nivelul conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale ministrului coordonator, legate de activitatea de asistenţă financiară PHARE şi bilaterală, precum şi la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al Unităţii de implementare a programelor; w) răspunde în faţa instituţiilor abilitate conform legii să exercite un drept de control sau audit; x) îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor şi pentru asigurarea absorbţiei fondurilor alocate.  +  Titlul VI Colaborarea dintre compartimentele din structura Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi dintre acestea şi unităţile subordonate  +  Articolul 142 (1) Dispoziţiile cu caracter general pentru compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru unităţile din sistem pot fi date, cu respectarea legii, numai de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, directorul general şi directorii generali adjuncţi, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite. (2) Compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, în îndeplinirea atribuţiilor curente, pot lua legătura direct, prin şefii compartimentelor ori prin salariaţii desemnaţi de aceştia, cu celelalte unităţi din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 143 (1) Colaborarea dintre compartimentele din structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi dintre acestea şi unităţile din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin directorii de direcţii, servicii sau birouri independente. (2) Dacă, pentru realizarea unor lucrări este necesară colaborarea dintre compartimentele prevăzute la alin. (1), şefii acestora vor desemna salariaţii care vor efectua lucrarea în mod corespunzător şi până la termenul stabilit.  +  Articolul 144 (1) Lucrările la a căror elaborare este necesară colaborarea mai multor compartimente din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în raport cu atribuţiile prevăzute în prezentul regulament, vor fi verificate şi vor purta semnătura şefilor de compartimente. (2) În situaţia în care o lucrare este de competenţa mai multor compartimente din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se va face o menţiune în acest sens pe prima pagină a lucrării respective, în vederea elaborării unui punct de vedere unitar, prin consultare reciprocă a compartimentelor implicate. (3) În cazul în care şefii de compartimente nu ajung la un acord în legătură cu soluţionarea lucrării, fiecare îşi va susţine punctul de vedere, cu notă motivată, prezentând întregul material directorului general sau directorilor generali adjuncţi care coordonează compartimentul învestit.  +  Articolul 145În cadrul direcţiilor, lucrările rezolvate se verifică şi copiile se semnează de către şeful serviciului sau biroului, înainte de prezentarea lucrărilor şefului de direcţie.  +  Articolul 146 (1) Pentru deplasările pe care personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor le efectuează în străinătate se va solicita avizul Direcţiei drept internaţional şi tratate din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, atunci când această direcţie nu este iniţiatoarea propunerii de deplasare. (2) În cazul deplasărilor pe care personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor le efectuează pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul alinierii la standardele Uniunii Europene, se va solicita avizul Direcţiei drept internaţional şi tratate şi avizul Direcţiei afaceri europene din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, atunci când aceste direcţii nu sunt iniţiatoarele propunerii de deplasare.  +  Titlul VII Înregistrarea şi circuitul lucrărilor  +  Articolul 147 (1) Serviciul arhivă şi registratură generală coordonează şi îndrumă circuitul corespondenţei în aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) În aparatul central, toate lucrările au număr unic de înregistrare care se respectă indiferent de circuitul lucrărilor în cadrul structurilor funcţionale ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 148 (1) Corespondenţa adresată expres directorului general şi directorilor generali adjuncţi de către autorităţi şi instituţii publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, mass-media, regii autonome şi unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este înregistrată de Serviciul arhivă şi registratură generală şi prezentată acestora. (2) Corespondenţa care ţine de competenţa celorlalte compartimente se înregistrează prin programul unic de înregistrare a documentelor de către lucrătorii Serviciului arhivă şi registratură generală. (3) Câte un exemplar al notelor şi celorlalte acte cu caracter intern se păstrează atât la compartimentul emitent, cât şi la compartimentul căruia i se adresează.  +  Articolul 149Documentele utilizate de compartimentele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt următoarele: a) note de informare; b) note de fundamentare; c) adrese către petiţionari sau instituţii; d) rapoarte; e) referate de necesitate; f) răspunsuri la petiţii şi memorii; g) cereri; h) circulare; i) note interne.  +  Articolul 150Circuitul lucrărilor se realizează astfel: a) corespondenţa înregistrată la Serviciul arhivă şi registratură generală se repartizează direcţiilor ori serviciilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, potrivit obiectului acesteia sau rezoluţiilor directorului general ori directorilor generali adjuncţi, prin programul unic de înregistrare a documentelor, menţionându-se, când este cazul, şi termenul de finalizare; b) în cazul în care o lucrare nu intră în competenţa de rezolvare a compartimentului căruia i-a fost repartizată, acesta o va returna Serviciului arhivă şi registratură generală, indicând compartimentul pe care îl consideră competent, astfel încât lucrarea să fie redirecţionată, totodată operându-se modificarea respectivă în programul unic de înregistrare a documentelor; c) dacă lucrarea este de competenţa mai multor compartimente, se va transmite câte un exemplar fiecărui compartiment.  +  Articolul 151După rezolvarea fiecărei lucrări, secretariatul direcţiei sau serviciului care a soluţionat-o va opera în programul de secretariat modul de rezolvare, scăderea lucrării, precum şi data expedierii.  +  Articolul 152 (1) Lucrările se soluţionează în termenul prevăzut prin rezoluţie sau în termenul prevăzut în cuprinsul acestora, iar în cazul în care nu sunt prevăzute termene, lucrarea se soluţionează în termenele stabilite de actele normative în vigoare. (2) Dacă pentru soluţionarea unei lucrări este necesară colaborarea mai multor compartimente, termenul de rezolvare a acesteia nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare. (3) Lucrările soluţionate se semnează de persoanele autorizate, respectându-se forma oficială, în toate cazurile, iar copiile se contrasemnează de persoanele care au participat la rezolvarea lor. (4) Directorul general adjunct în a cărui subordine se află Serviciul arhivă şi registratură generală poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrări, la cerere şi motivat.  +  Articolul 153Lucrările de bază se păstrează la compartimentul care le-a întocmit.  +  Articolul 154Expedierea lucrărilor se realizează prin Serviciul arhivă şi registratură generală.  +  Titlul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 155Direcţiile, serviciile sau birourile independente întocmesc, potrivit specificului lor de activitate, răspunsurile la interpelările adresate directorului general de către ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, deputaţi sau senatori şi răspund de exactitatea datelor şi informaţiilor pe care aceste lucrări le cuprind.  +  Articolul 156Compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor asigură, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinţe, simpozioane, seminarii organizate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi de alte organisme naţionale sau internaţionale.  +  Articolul 157Compartimentele din Administraţia Naţională a Penitenciarelor pot îndeplini orice alte activităţi prevăzute de lege, potrivit specificului lor, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament, stabilite de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 158 (1) Evidenţa tuturor documentelor emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se păstrează în original la Serviciul arhivă şi registratură generală sau la Biroul informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora. Evidenţa tuturor documentelor emise de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, care reglementează activitatea sistemului penitenciar, se păstrează într-un exemplar original la Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Serviciul arhivă şi registratură generală sau Biroul informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora, celălalt exemplar original păstrându-se la compartimentul competent din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. (2) În acest scop, fiecare compartiment din Administraţia Naţională a Penitenciarelor este obligat să trimită la Serviciul arhivă şi registratură generală sau Biroul informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al documentelor, originalul documentului.