HOTĂRÂRE nr. 707 din 7 iunie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României(actualizată până la data de 22 septembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 286 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aproba Regulament de aplicare a Codului vamal al României, denumit în continuare Regulamentul vamal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU TĂRICEANUContrasemnează-------------p. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,Ministrul economiei şi comerţuluiCodruţ Ioan SereşMinistrul administraţiei şi internelorVasile Blagap. Ministrul integrării europene,Ştefan-Francisc Csutak,secretar de statBucureşti, 7 iunie 2006Nr. 707  +  AnexăREGULAMENTULde aplicare a Codului vamal al României  +  Partea I DISPOZIŢII GENERALE DE APLICAREDISPOZIŢII GENERALE DE APLICARE  +  Titlul I DISPOZIŢII GENERALEDISPOZIŢII GENERALE  +  Capitolul I DefiniţiiDefiniţii  +  Articolul 1 (1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos, au următoarea semnificaţie:1. Cod vamal - Codul vamal al României aprobat prin Legea nr. 86/2006.1^1. Frontieră - frontiera de stat a României care reprezintă şi frontiera externă a Uniunii Europene.----------Pct. 1^1 al alin. (1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 797 din 25 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 31 iulie 2007.-----------Pct. 2 al alin. (1) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Pct. 3 al alin. (1) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Pct. 4 al alin. (1) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Pct. 5 al alin. (1) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Pct. 6 al alin. (1) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.7. Elemente de taxare - nivelul taxei vamale prevăzute în Tariful vamal, regulile de determinare a valorii în vamă, cursul de schimb valutar utilizat şi regulile de origine aplicabile.-----------Pct. 8 al alin. (1) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul II DeciziiDecizii  +  Capitolul III Procedee informaticeProcedee informatice  +  Capitolul IV Schimb de date efectuat între birourile vamale prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a reţelelor informaticeSchimb de date efectuat între birourile vamale prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a reţelelor informatice  +  Capitolul V Gestiunea riscurilorGestiunea riscurilor  +  Titlul II INFORMAŢII OBLIGATORIIINFORMAŢII OBLIGATORII  +  Capitolul I DefiniţiiDefiniţii  +  Capitolul II Procedura de obţinere a informaţiilor obligatorii şi de notificare a solicitantuluiProcedura de obţinere a informaţiilor obligatorii şi de notificare a solicitantului  +  Articolul 12 (1) Solicitările de informaţii obligatorii se adresează în scris Autorităţii Naţionale a Vămilor. Solicitările de informaţii tarifare obligatorii se întocmesc pe baza unui formular conform modelului prezentat în anexa nr. 1.(1^1) Autoritatea Naţională a Vămilor comunică la Comisia Europeană informaţiile referitoare la autoritatea vamală română competentă să primească cererile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 şi să elibereze informaţii obligatorii, precum şi datele prevăzute la art. 8 alin. (1) din acelaşi regulament.-----------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Alin. (5) al art. 12 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul III Efectul juridic al informaţiilor obligatoriiEfectul juridic al informaţiilor obligatorii  +  Capitolul IV Dispoziţii aplicabile în cazul încetării valabilităţii informaţiilor obligatoriiDispoziţii aplicabile în cazul încetării valabilităţii informaţiilor obligatorii  +  Capitolul V Alte informaţiiAlte informaţii  +  Articolul 18 (1) Orice persoana are dreptul să solicite autorităţii vamale informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale. (2) Cererea trebuie să fie redactată în limba română şi să conţină numele şi adresa, respectiv denumirea şi sediul solicitantului, precum şi obiectul acesteia. (3) Dacă autoritatea vamală constata că cererea nu conţine toate elementele necesare, solicitantul va fi invitat să furnizeze datele care lipsesc.  +  Articolul 19 (1) Cererea privind informaţiile se adresează biroului vamal la care urmează să fie efectuată operaţiunea de vămuire. (2) Dacă informaţiile se referă la mărfuri prezentate la biroul vamal sau la mărfuri pentru care au fost efectuate formalităţile vamale, solicitarea se adresează direct biroului vamal în a cărui evidenţă se află aceste mărfuri. (3) În cazul în care informaţiile furnizate de biroul vamal nu sunt satisfăcătoare, titularul cererii se poate adresa direcţiei regionale vamale în a carei raza de competenţa teritorială se află biroul vamal, prezentând şi o copie după răspunsul primit. (4) În situaţia în care nu este mulţumit de informaţiile primite, titularul se poate adresa şi Autorităţii Naţionale a Vămilor, prezentând o copie a răspunsurilor anterior primite.  +  Titlul III AGENŢI ECONOMICI AUTORIZAŢIAGENŢI ECONOMICI AUTORIZAŢI  +  Capitolul I Procedura de acordare a statutului de agent economic autorizatProcedura de acordare a statutului de agent economic autorizat  +  Secţiunea 1 Statutul de agent economic autorizatStatutul de agent economic autorizat  +  Secţiunea a 2-a Cererea de acordare a statutului de agent economic autorizatCererea de acordare a statutului de agent economic autorizat  +  Secţiunea a 3-a Condiţii şi criterii de acordare a statutului de agent economic autorizatCondiţii şi criterii de acordare a statutului de agent economic autorizat  +  Secţiunea a 4-a Procedura de eliberare a certificatelor AEAProcedura de eliberare a certificatelor AEA  +  Capitolul II Efectele juridice ale certificatelor AEAEfectele juridice ale certificatelor AEA  +  Secţiunea 1 Prevederi generalePrevederi generale  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea statului de agent economic autorizatSuspendarea statului de agent economic autorizat  +  Secţiunea a 3-a Retragerea statutului de agent economic autorizatRetragerea statutului de agent economic autorizat  +  Capitolul III Schimbul de informaţiiSchimbul de informaţii  +  Titlul IV ORIGINEA MĂRFURILORORIGINEA MĂRFURILOR  +  Capitolul I Originea nepreferenţialăOriginea nepreferenţială  +  Articolul 40 (1) Bunurile transportate în mai multe transporturi, în stare neasamblată, sunt considerate, în vederea stabilirii originii, ca un singur bun. (2) Ambalajele sunt considerate ca având aceeaşi origine cu bunurile pe care le conţin. În cazul în care ambalajele sunt declarate separat de bunuri, originea acestora se determină pe baza regulilor stabilite în Codul vamal şi în prezentul regulament. (3) Pentru determinarea originii bunurilor, nu se ia în considerare originea produselor energetice, instalaţiilor, maşinilor, uneltelor utilizate în fabricarea şi prelucrarea bunurilor.  +  Capitolul II Originea preferenţialăOriginea preferenţială  +  Titlul V VALOAREA ÎN VAMAVALOAREA ÎN VAMA  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 61 (1) Cererile de autorizare prevăzute la art. 156a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se adresează Autorităţii Naţionale a Vămilor.-----------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Alin. (2) al art. 61 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. (3) Normele de autorizare se stabilesc de Autoritatea Naţională a Vămilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul II Dispoziţii referitoare la redevenţe şi drepturi de licenţăDispoziţii referitoare la redevenţe şi drepturi de licenţă  +  Capitolul III Dispoziţii referitoare la cheltuielile de transportDispoziţii referitoare la cheltuielile de transport  +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la cursul de schimbDispoziţii referitoare la cursul de schimb  +  Articolul 70În sensul art. 168 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, prin termenii de mai jos se înţelege: a) curs înregistrat - cel mai recent curs de schimb al pieţei valutare din România calculat de Banca Naţională a României; b) publicat - adus la cunoştinţă publicului în conformitate cu prevederile specifice stabilite de Banca Naţională a României.-----------Art. 70 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul V Declararea elementelor şi documente care trebuie prezentateDeclararea elementelor şi documente care trebuie prezentate  +  Capitolul VI Alte dispoziţiiAlte dispoziţii  +  Articolul 79 (1) Pentru mărfurile care nu fac obiectul unor tranzacţii comerciale, primite de persoanele juridice, valoarea în vamă este valoarea înscrisă în documentele primite de la expeditorul extern.-----------Alin. (2) al art. 79 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. (3) În cazul bunurilor introduse în România de către persoane fizice, valoarea în vamă se determină potrivit normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.-----------Alin. (3) al art. 79 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 544 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010.  +  Titlul VI INTRODUCEREA MĂRFURILOR PE TERITORIUL VAMAL AL ROMÂNIEITRECEREA MĂRFURILOR PESTE FRONTIERĂ-----------Denumirea Titlului VI al Părţii I a fost modificată de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul I Prezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport şi controlul vamal al acestoraPrezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport şi controlul vamal al acestora  +  Secţiunea 1 Prezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport, a documentelor însoţitoare ale acestora, precum şi a documentelor privind mărfurile transportatePrezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport, a documentelor însoţitoare ale acestora, precum şi a documentelor privind mărfurile transportate  +  Articolul 82Transportatorii mărfurilor introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al României ori reprezentanţii acestora sunt obligaţi să prezinte birourilor vamale de la frontiera mijloacele de transport împreună cu documentele de însoţire ale acestora.  +  Articolul 83 (1) La transportul mărfurilor pe calea ferată organele căilor ferate sunt obligate să depună la biroul vamal din staţia de frontiera actul de transmitere a garniturii de tren, după intrarea acesteia în ţara. Actul de transmitere a garniturii de tren se depune în termenul prevăzut în procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor sosite din străinătate. (2) Actul de transmitere a garniturii de tren, la ieşirea din ţara, se depune la biroul vamal înainte de plecarea acesteia, în termenul stabilit prin procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel puţin o ora. (3) Actul de transmitere a garniturii de tren cuprinde numărul fiecărui vagon şi al scrisorilor de trăsură, cantitatea mărfurilor şi denumirea acestora în limba română. La ieşirea din ţara în acest act se vor menţiona, de asemenea, numărul documentului vamal şi biroul vamal care l-a emis.  +  Articolul 84La transportul mărfurilor pe cale rutiera transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal, la intrarea sau la ieşirea din ţara a autovehiculului, certificatul de înmatriculare al acestuia şi documentele însoţitoare ale mărfurilor.  +  Articolul 85 (1) La transportul mărfurilor pe cale maritimă sau fluvială comandantul, armatorul ori agentul navei care transporta mărfuri ce urmează să fie descărcate sau transbordate este obligat să prezinte biroului vamal, în termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului încărcăturii şi să depună o copie de pe acesta. Manifestul încărcăturii poate fi depus şi prin procedee informatice, în cazurile şi în condiţiile stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor. (2) În cazul în care nu se efectuează operaţiuni de descărcare sau de transbordare a mărfurilor nu este necesară depunerea copiei de pe manifestul încărcăturii. (3) Pentru navele care transporta mărfuri în vrac, în lipsa manifestului încărcăturii, comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care să rezulte datele de identificare a mărfurilor. (4) După încărcarea navelor cu mărfuri destinate exportului comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să prezinte biroului vamal originalul manifestului încărcăturii şi să depună o copie de pe acesta cu cel puţin 6 ore înainte de plecarea navei.  +  Articolul 86 (1) La sosirea unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, căreia i se aplică prevederile Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL) adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 58/1999, aprobată prin Legea nr. 80/2000, comandantul acesteia, prin agentul sau, prezintă autorităţii vamale, în termen de 12 ore de la acostare, originalele şi depune copiile următoarelor documente: a) declaraţia generală; b) declaraţia de marfă; c) declaraţia privind proviziile navei; d) declaraţia privind efectele echipajului; e) lista cuprinzând echipajul; f) lista cuprinzând pasagerii; g) manifestul privind mărfurile periculoase; h) declaraţia scrisă pentru poştă. (2) La plecarea unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, căreia i se aplică prevederile Convenţiei FAL, comandantul acesteia, prin agentul sau, prezintă autorităţii vamale, cu cel puţin 6 ore înainte de plecare, originalele şi depune copiile următoarelor documente: a) declaraţia generală; b) declaraţia de marfă; c) declaraţia privind proviziile navei; d) manifestul privind mărfurile periculoase; e) declaraţia scrisă pentru poştă. (3) La sosirea sau plecarea unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, căreia nu i se aplică prevederile Convenţiei FAL, comandantul sau agentul navei, prezintă autorităţii vamale, în termen de 12 ore de la acostare, respectiv cu cel puţin 6 ore înainte de plecare, originalele şi depune copiile următoarelor documente: a) manifestul încărcăturii; b) manifestul privind mărfurile periculoase; c) declaraţia privind proviziile navei; d) declaraţia scrisă pentru poştă. (4) Documentele prevăzute la alin. (1)-(3) se datează şi semnează de comandant, agentul navei sau de orice altă persoană autorizată corespunzător de către comandant sau se certifică într-un mod considerat acceptabil de către autoritatea vamală.  +  Articolul 87În manifestul încărcăturii se menţionează numărul fiecărui conosament sau al scrisorii de trăsură fluviale ori al recipisei de bagaje, mărcile şi numerele de identificare a coletelor, denumirea, cantitatea şi, după caz, greutatea bruta sau netă a mărfurilor, precum şi numele/denumirea furnizorului şi beneficiarului. Comandanţii, armatorii sau agenţii navelor sunt obligaţi să înscrie pe copia de pe manifestul încărcăturii denumirea mărfurilor în limba română.  +  Articolul 88 (1) Declaraţia de marfă depusă la sosirea navei cuprinde următoarele informaţii: a) numele şi naţionalitatea navei; b) numele comandantului; c) portul de unde a sosit; d) portul unde este făcut raportul; e) identificarea containerelor, marcajele şi numerotarea acestora, numărul şi tipul pachetelor, cantitatea şi descrierea bunurilor; f) numărul documentului de transport pentru cantitatea de marfă care urmează a fi descărcată în portul respectiv; g) portul în care marfa rămasă la bord urmează a fi descărcată; h) primele porturi de îmbarcare a mărfurilor cuprinse în documentele de transport multimodal sau direct în conosamente. (2) Declaraţia de marfă depusă la plecarea navei cuprinde următoarele informaţii: a) numele şi naţionalitatea navei; b) numele comandantului; c) portul de destinaţie; d) identificarea containerului, marcajul şi numerotarea bunurilor încărcate în portul respectiv; e) numărul şi tipul pachetelor, cantitatea şi descrierea mărfurilor; f) numărul documentelor cu privire la cantitatea de marfa încărcată în portul respectiv. (3) În scopul descrierii corespunzătoare a numărului şi tipului de ambalaj din declaraţia de marfă, armatorii şi alte părţi interesate, trebuie să se asigure că unitatea de ambalaj extern a mărfurilor este utilizată. Dacă mărfurile se află pe palete, numărul şi tipul ambalajelor de pe acestea trebuie să fie menţionat. Când mărfurile de pe palete nu sunt ambalate, se utilizează cantitatea şi descrierea mărfurilor de pe palete. (4) Autoritatea vamală acceptă în locul declaraţiei de marfă un exemplar din manifestul încărcăturii, cu condiţia ca acesta să conţină cel puţin cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (2). (5) Pentru marfa rămasă la bord, autoritatea vamală nu poate să ceara decât informaţii sumare la un număr minim de puncte esenţiale. (6) Autoritatea vamală poate acceptă un exemplar al documentului de transport, semnat sau certificat, potrivit art. 86 alin. (4) ori o copie certificată, dacă natura sau cantitatea mărfii permit aceasta şi dacă orice informaţie prevăzută la alin. (1)-(3), care nu apare în astfel de documente, este menţionată în altă parte şi este certificată corespunzător.  +  Articolul 89 (1) Autoritatea vamală emite, atunci când condiţiile legale sunt îndeplinite, la cererea agentului navei, un permis vamal în care se înscriu datele de identificare a mărfurilor care se descarcă, se încarcă sau se transbordează. (2) În situaţia în care manifestul încărcăturii a fost depus prin procedee informatice, acceptarea manifestului are valoarea depunerii şi aprobării permisului vamal.  +  Articolul 90 (1) Comandantul, agentul navei sau orice altă persoană autorizată corespunzător de către comandant are obligaţia să depună la biroul vamal din port declaraţia proviziilor de bord în cel mult 12 ore de la acostarea navei. La convoaiele de nave fără propulsie se poate depune o singura declaraţie a proviziilor de bord, pentru întregul convoi, cu liste specificative pentru fiecare nava. (2) Navele care staţionează sub 12 ore şi nu efectuează operaţiuni de descărcare, de încărcare sau de transbordare de mărfuri sunt exceptate de la obligaţia de a depune declaraţia proviziilor de bord. (3) În cazurile în care navele sunt obligate, potrivit legii, să oprească în porturile la căile navigabile interioare deschise traficului internaţional pentru efectuarea controlului de intrare în ţara, chiar dacă nu efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (2), comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat să depună imediat declaraţia proviziilor de bord.  +  Articolul 91 (1) În declaraţia proviziilor de bord sunt înscrise următoarele bunuri aflate pe nava: a) armamentul, muniţiile, materiile explozive, produsele şi substanţele stupefiante, psihotrope şi toxice, precum şi alte bunuri prohibite la introducerea sau la scoaterea din ţara; b) produsele din tutun şi băuturile alcoolice, aparţinând navei şi membrilor echipajului; c) alimentele şi obiectele nefolosite, de uz curent, aparţinând navei; d) bunurile, inclusiv cele de valoare, aparţinând membrilor echipajului. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se păstrează sub sigiliu vamal pe toată durata staţionării în port, accesul la acestea fiind permis numai cu aprobarea autorităţii vamale. (3) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. d) nu se menţionează în declaraţia proviziilor de bord dacă sunt înscrise în evidentele navei.  +  Articolul 92 (1) Prevederile art. 87 şi 89 se aplică în mod corespunzător şi la transportul mărfurilor pe calea aerului, în acest caz termenul fiind de trei ore de la aterizarea aeronavei, respectiv înainte de decolare. (2) Comandanţii aeronavelor sunt obligaţi să declare biroului vamal produsele prevăzute la art. 91 alin. (1) lit. a), aflate la bord.  +  Articolul 93În vederea prevenirii fraudelor autoritatea vamală poate impune obligaţia de a se depune declaraţii de provizii de bord şi în cazul altor categorii de mijloace de transport decât cele navale de către persoanele care răspund de aceste mijloace.  +  Articolul 94 (1) La transportul pe cale poştală, organele poştale sunt obligate să prezinte biroului vamal de frontiera lista sacilor poştali. (2) La transportul de mesagerie transportatorul este obligat să prezinte biroului vamal de frontiera lista coletelor.  +  Articolul 95 (1) Mărfurile intrate în ţara se înscriu, în ordinea sosirii la frontiera, în registrul de evidenta, pe baza documentelor de transport şi al celor comerciale. (2) În lipsa documentelor de însoţire, înscrierea mărfurilor se face pe baza constatărilor autorităţii vamale sau a altor documente prezentate biroului vamal de către persoana interesată din care să rezulte mărfurile care urmează să primească o destinaţie vamală.  +  Secţiunea a 2-a Controlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri la birourile vamale de frontieraControlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri la birourile vamale de frontiera  +  Articolul 96Controlul vamal al mijloacelor de transport de mărfuri la trecerea frontierei de stat consta în identificarea acestora pe baza documentelor de însoţire.  +  Articolul 97La transportul mărfurilor pe calea ferată autoritatea vamală, în prezenta organelor căilor ferate, verifică: a) existenţa vagoanelor înscrise în actul de transmitere a garniturii de tren. Când autoritatea vamală constata neconcordante privind numărul vagoanelor, organele căilor ferate sunt obligate să modifice, în mod corespunzător, actul de transmitere; b) exteriorul vagoanelor acoperite care conţin mărfuri, prin verificarea integrităţii sigiliilor, ferestrelor, acoperişului, pereţilor şi platformei; c) interiorul şi exteriorul vagoanelor descoperite care conţin mărfuri; d) exteriorul locomotivei; e) exteriorul şi interiorul anexelor tehnice ale locomotivei şi cabina mecanicului.  +  Articolul 98 (1) Vagoanele cu sigilii lipsa sau violate, precum şi vagoanele care nu pot fi sigilate se supun şi controlului vamal în interior, verificându-se şi mărfurile conţinute în acestea. Organele căilor ferate încheie un act constatator al controlului, care se semnează şi de autoritatea vamală. Aceeaşi procedură se aplică şi sacilor poştali şi coletelor. (2) Dacă sigiliile nu sunt cele aplicate la expediere, se verifică existenţa actelor prin care se atesta aplicarea noilor sigilii. În lipsa unor asemenea acte autoritatea vamală menţionează această situaţie pe actul de transmitere a garniturii de tren şi efectuează controlul interior al mijlocului de transport şi al mărfurilor. Rezultatul acestui control se consemnează într-un proces-verbal întocmit conform procedurii prevăzute la alin. (1). Fac excepţie de la această regulă vagoanele care nu pot fi sigilate, precum şi vagoanele descoperite. (3) Actele constatatoare şi procesele-verbale prevăzute în prezentul articol se încheie potrivit reglementărilor feroviare internaţionale.  +  Articolul 99 (1) La transportul mărfurilor pe calea rutiera autoritatea vamală controlează exteriorul autovehiculului, cabina acestuia şi, după caz, agregatul frigorific. La mijloacele de transport rutiere fără încărcătura se efectuează şi controlul compartimentului de mărfuri. (2) Dacă la controlul exterior al autovehiculului se constata sigilii lipsa sau când sigiliile aplicate la expediere au fost violate ori compartimentul în care se află mărfurile a fost violat sau prelata este deteriorată, se efectuează controlul interior al autovehiculului şi controlul mărfurilor. Autoritatea vamală consemnează rezultatele controlului într-un proces-verbal de constatare, care se semnează şi de transportator. (3) Autoritatea vamală poate dispune efectuarea controlului vamal la unul dintre birourile vamale din interiorul tarii, când nu sunt condiţii corespunzătoare de control vamal la intrarea în ţara a autovehiculelor. În aceste cazuri autovehiculele se tranzitează sub sigiliu vamal sau se dirijează cu însoţitor vamal la cel mai apropiat birou vamal din interiorul tarii, pe direcţia de destinaţie a autovehiculului, unde exista condiţii de control vamal. (4) Cheltuielile de transport şi de manipulare a mărfurilor şi cele de deplasare a autorităţii vamale sunt în sarcina transportatorului.  +  Articolul 100Controlul vamal la sosirea navei se efectuează în prezenta organelor căpităniei portului, a comandantului, agentului navei sau a unei alte persoane autorizata în mod corespunzător de comandant.  +  Articolul 101Controlul vamal la sosirea navei consta în verificarea, prin sondaj, a cabinelor, sălilor, cambuzelor, restaurantelor şi sălii maşinilor, pentru a se constata dacă există concordanţă între declaraţia proviziilor de bord şi bunurile supuse declarării. Comandantul, agentul navei sau o altă persoană autorizată în mod corespunzător de comandant este obligat să prezinte autorităţii vamale originalul manifestului încărcăturii.  +  Articolul 102 (1) După efectuarea controlului vamal la sosire, se lasă pentru folosinţa comandantului, echipajului şi pasagerilor cantităţi uzuale de produse din tutun şi băuturi alcoolice, în raport cu durata staţionării navei în port, potrivit normelor stabilite în anexa nr. 6. (2) La scoaterea sau la introducerea pe nava a proviziilor de bord, prevăzute la art. 91, autoritatea vamală face menţiune pe declaraţia proviziilor de bord. (3) Comandantul este obligat că pe timpul staţionării navei să folosească proviziile sau bunurile înscrise în inventar numai la bord. (4) Comandantul, agentul navei sau o altă persoană autorizată în mod corespunzător de comandant răspund în mod solidar faţă de autoritatea vamală de nedeclararea bunurilor, de lipsurile sau substituirile de bunuri menţionate în declaraţia proviziilor de bord, precum şi de cele aflate în inventarul navei.  +  Articolul 103 (1) În situaţia în care o nava descarcă mărfuri în doua sau mai multe porturi româneşti, autorităţile vamale din aceste porturi fac menţiuni pe exemplarul original al manifestului încărcăturii cu privire la operaţiunile efectuate, precum şi pe cel al declaraţiei proviziilor de bord. (2) Autoritatea vamală verifică menţiunile făcute în porturile în care nava a acostat anterior şi retine o copie de pe manifestul încărcăturii, respectiv de pe declaraţia proviziilor de bord.  +  Articolul 104 (1) Comandantul, agentul navei sau o altă persoană autorizată în mod corespunzător de comandant este obligat să comunice autorităţii vamale plecarea navei cu cel puţin 6 ore înainte, în vederea efectuării controlului vamal. (2) Controlul vamal la plecarea navei consta în verificarea concordanţei manifestului încărcăturii cu declaraţiile vamale sau permisele vamale eliberate, precum şi a concordanţei declaraţiei proviziilor de bord cu situaţia bunurilor înscrise în aceasta.  +  Articolul 105În timpul efectuării controlului vamal al navelor este permisă coborârea sau urcarea numai a comandantului, a secundului şi a persoanelor bolnave.  +  Articolul 106Căpitănia portului permite plecarea navelor în trafic internaţional numai după ce autoritatea vamală vizează declaraţia proviziilor de bord şi, după caz, manifestul încărcăturii.  +  Articolul 107Pentru navele sub pavilion străin care intră în şantiere navale sau la iernat, comandantul, agentul navei sau o altă persoană autorizată în mod corespunzător de comandant este obligat să depună la autoritatea vamală declaraţia proviziilor de bord şi copia de pe manifestul încărcăturii. Pe toată această perioadă navele se află sub supraveghere vamală.  +  Articolul 108 (1) Controlul vamal în interiorul aeronavelor de mărfuri sau de pasageri se efectuează numai în caz de indicii temeinice de frauda, fără a perturba programul de zbor al aeronavei supuse controlului. (2) Controlul vamal în interiorul aeronavelor de pasageri se efectuează, la sosire, după debarcarea persoanelor, iar la plecare, înainte de îmbarcarea acestora.  +  Articolul 109 (1) Navele pot acosta, iar aeronavele pot ateriza numai în punctele de frontiera unde funcţionează autorităţi vamale. (2) În caz de forţă majoră sau când pe nave ori în aeronave sunt persoane grav bolnave, acostarea sau aterizarea este permisă şi în alte locuri decât punctele de frontiera unde funcţionează autorităţi vamale. În astfel de situaţii comandantul navei ori al aeronavei este obligat să anunţe imediat autoritatea vamală cea mai apropiată pentru a asigura supravegherea până la plecare.  +  Articolul 110Controlul vamal al containerelor transportate cu orice mijloc de transport se efectuează potrivit normelor prevăzute pentru controlul vagoanelor acoperite.  +  Capitolul ÎI Declararea prealabilă la sosireDeclararea prealabilă la sosire  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Secţiunea a 2-a Declaraţia sumarăDeclaraţia sumară  +  Secţiunea a 3-a TermeneTermene  +  Secţiunea a 4-a Analiza de riscAnaliza de risc  +  Capitolul III Depozitul temporarDepozitul temporar  +  Capitolul IV Verificarea mărfurilor şi prelevarea de probe de către persoana interesatăVerificarea mărfurilor şi prelevarea de probe de către persoana interesată  +  Capitolul V Dispoziţii ce se aplică pentru mărfurile expediate pe mare sau pe calea aeruluiDispoziţii ce se aplică pentru mărfurile expediate pe mare sau pe calea aerului  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii aplicabile bagajelor de mana şi bagajelor de cală aparţinând călătorilorDispoziţii aplicabile bagajelor de mana şi bagajelor de cală aparţinând călătorilor  +  Articolul 128-----------Alin. (1) al art. 128 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor poate stabili norme privind modalităţile de efectuare a controalelor asupra bagajelor de mână şi bagajelor de cală ale călătorilor, prevăzute la art. 190-195 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (2) al art. 128 a fost modificat de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. (3) Lista cu aeroporturile care corespund definiţiei de «aeroport comunitar internaţional», prevăzută la art. 190 lit. b) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se transmite Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor, conform prevederilor art. 197 din acelaşi regulament.-----------Alin. (3) al art. 128 a fost modificat de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Titlul VII DECLARAŢII VAMALEDECLARAŢII VAMALE  +  Capitolul I Declaraţia vamală în scrisDeclaraţia vamală în scris  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Secţiunea a 2-a Formularele declaraţiei scriseFormularele declaraţiei scrise  +  Articolul 141 (1) Potrivit art. 212 şi 213 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, datele şi codurile naţionale necesare pentru completarea documentului administrativ unic se stabilesc de Autoritatea Naţională a Vămilor prin norme tehnice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Listele acestor date şi coduri naţionale se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 141 a fost modificat de pct. 8 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Datele de identificare solicitate în funcţie de regimul vamalDatele de identificare solicitate în funcţie de regimul vamal  +  Secţiunea a 4-a Documentele care însoţesc declaraţia vamalăDocumentele care însoţesc declaraţia vamală  +  Articolul 149Pentru punerea în libera circulaţie şi exportul de presa, tipărituri, energie electrica, mărfuri transportate prin conducte, precum şi pentru alte mărfuri care se transporta în condiţii specifice ori mărfuri care nu au caracter comercial, Autoritatea Naţională a Vămilor stabileşte proceduri simplificate, inclusiv exceptarea de la depunerea declaraţiei vamale în detaliu sau înlocuirea declaraţiei vamale în detaliu cu alte documente.  +  Articolul 150 (1) În declaraţia vamală în detaliu cantitatea mărfurilor se înscrie pe baza greutăţii brute sau nete din documentele de transport sau din factura şi, după caz, a încă unui element cantitativ specific, stabilit potrivit normelor emise de Autoritatea Naţională a Vămilor. În cazul energiei electrice şi al mărfurilor transportate prin conducte, cantitatea este cea indicată de contoarele instalate. (2) În caz de indicii temeinice de frauda mărfurile se cântăresc pe cheltuiala importatorului sau exportatorului, la cererea autorităţii vamale. Dacă nu sunt condiţii pentru cântărire la biroul vamal la care s-a depus declaraţia vamală în detaliu, mărfurile se dirijează la cel mai apropiat birou vamal unde exista asemenea condiţii.  +  Capitolul II Declaraţia vamală prin procedee informaticeDeclaraţia vamală prin procedee informatice  +  Capitolul III Declaraţia vamală verbală sau prin altă acţiuneDeclaraţia vamală verbală sau prin altă acţiune  +  Secţiunea 1 Declaraţia vamală verbalăDeclaraţia vamală verbală  +  Articolul 156 (1) Se depune declaraţie vamală scrisă, în toate cazurile, pentru următoarele mărfuri:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 156 a fost modificată de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. a) arme şi muniţii, materiale explozive, radioactive, nucleare, precum şi produse strategice prevăzute în legi speciale; b) droguri sau substanţe psihotrope şi precursorii acestora, materiale biologice cu potenţial de contaminare în masa, medicamente care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, substanţe chimice esenţiale, precum şi produse şi substanţe toxice; c) obiecte din metale preţioase, cu sau fără pietre preţioase, care depăşesc uzul personal stabilit prin reglementările legale; d) mărfuri cu caracter cultural, istoric sau artistic, numai la ieşirea din ţară. Aceste mărfuri pot fi declarate în scris şi la intrarea în ţară în vederea scoaterii lor fără altă aprobare. În cazul în care persoanele fizice trec frontiera de stat a României prin puncte de trecere în care nu sunt organizate birouri vamale, aceste mărfuri trebuie declarate în scris la un birou vamal situat în apropierea punctului de trecere a frontierei, înainte de ieşirea din ţară sau, în cazul declarării lor la intrarea în ţară în vederea scoaterii lor fără altă aprobare, după intrarea în ţară.-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 156 a fost modificată de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. (2) Pentru mărfurile la care se aplică prevederile alin. (1), călătorii fac declaraţia în scris pe formulare tipizate care se pun gratuit la dispoziţia călătorilor, la cerere, de birourile vamale.-----------Alin. (2) al art. 156 a fost modificat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. (3) Numerarul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, se declară în toate cazurile în scris autorităţii vamale, conform prevederilor acestui regulament. Modelul formularului de declaraţie, precum şi instrucţiunile de completare şi utilizare a acestuia se stabilesc de Autoritatea Naţională a Vămilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (3) al art. 156 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 797 din 25 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 31 iulie 2007. (4) Notificarea prevăzută la art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului se transmite Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor.-------------Alin. (4) al art. 156 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 797 din 25 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 31 iulie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Declararea mărfurilor prin altă acţiuneDeclararea mărfurilor prin altă acţiune  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii comune secţiunilor 1 şi a 2-aDispoziţii comune secţiunilor 1 şi a 2-a  +  Secţiunea a 4-a Trafic poştalTrafic poştal  +  Titlul VIII CONTROLUL VAMAL AL MĂRFURILOR, CONSTATĂRILE BIROULUI VAMAL ŞI ALTE MĂSURI LUATE DE ACESTACONTROLUL VAMAL AL MĂRFURILOR, CONSTATĂRILE BIROULUI VAMAL ŞI ALTE MĂSURI LUATE DE ACESTA  +  Capitolul I Controlul vamal al mărfurilorControlul vamal al mărfurilor  +  Articolul 170Controlul documentar consta în verificarea: a) corectitudinii completării declaraţiei vamale în detaliu; b) existenţei documentelor care însoţesc declaraţia vamală în detaliu potrivit regimului vamal solicitat; c) concordanţei între datele înscrise în declaraţia vamală în detaliu şi cele din documentele însoţitoare.  +  Articolul 171Autoritatea vamală poate efectua controlul vamal fizic şi la locul de încărcare a mărfurilor de export sau la locul de descărcare a mărfurilor din import, în funcţie de personalul vamal disponibil, dacă mărfurile sunt perisabile sau necesita condiţii speciale de ambalare şi de transport ori nu exista condiţii de control la frontiera şi dacă încărcarea sau descărcarea completa a mijloacelor de transport se face într-un singur loc.  +  Articolul 172În vederea efectuării controlului vamal fizic la locul de încărcare sau descărcare, exportatorii ori importatorii au următoarele obligaţii: a) să solicite în scris efectuarea controlului la biroul vamal cel mai apropiat, cu cel puţin doua zile înainte de data stabilită pentru încărcarea sau descărcarea mijloacelor de transport; b) să pregătească mărfurile şi să ia măsurile necesare pentru ca mijloacele de transport să corespundă condiţiilor de sigilare vamală; c) să asigure încărcarea sau descărcarea mărfurilor la locul, data şi ora care au fost stabilite.  +  Articolul 174 (1) La controlul vamal fizic asista declarantul vamal şi transportatorul, cu excepţia transporturilor pe cale maritimă sau fluvială când prezenta transportatorului este facultativă. (2) Controlul mărfurilor aflate în magazii sau pe rampe se face şi în prezenta gestionarului.  +  Articolul 181Controlul vamal fizic al mărfurilor se efectuează astfel: a) mărfurile în vrac se controlează prin observare sau prin sondare, pe mijloacele de transport pe care se află, pe rampe sau cheiuri, ori pe platformele din terminalele de manipulare a containerelor; b) mărfurile ambalate în colete se controlează, prin sondaj, pe mijloacele de transport pe care se află. Când nu sunt condiţii de control pe mijlocul de transport, organele vamale pot cere descărcarea mărfurilor; c) mărfurile ambalate în colete care se află în magazii, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminalele de manipulare a containerelor se controlează, prin sondaj, pe fiecare partidă de marfă; d) mărfurile transportate prin conducte, precum şi energia electrica se controlează din punct de vedere al cantităţii, prin citirea contoarelor instalate.  +  Articolul 182 (1) Controlul vamal fizic al mărfurilor se efectuează numai pe baza de documente, când nu sunt indicii temeinice de frauda. (2) Autoritatea vamală consemnează pe declaraţia vamală modalitatea de control, rezultatul acestuia şi menţionează numărul şi mărcile de identificare a coletelor deschise pentru control.  +  Articolul 183În cadrul controlului vamal fizic al mărfurilor se asigura şi controlul interiorului vagoanelor de cale ferată şi al mijloacelor de transport rutiere cu care mărfurile sunt transportate.  +  Capitolul II Dispoziţii privind reglementarea diferenţelorDispoziţii privind reglementarea diferenţelor  +  Articolul 189La transportul mărfurilor pe cale ferată sau rutiera, pentru diferenţele dintre datele înscrise în documentele de transport şi cele din declaraţia vamală autoritatea vamală cere declarantului vamal punerea de acord şi prezentarea altor documente de transport.  +  Articolul 190 (1) La transportul mărfurilor pe cale maritimă, fluvială şi aeriană, diferenţele dintre datele înscrise în manifestul încărcăturii sau, după caz, în declaraţia pentru marfă şi mărfurile efectiv descărcate sau transbordate se pun de acord, pe baza documentului de constatare, emis de autorităţile comerciale autorizate în acest scop, din care rezulta mărfurile efectiv descărcate. (2) Pentru diferenţele în minus dintre mărfurile şi cantităţile efectiv descărcate de pe nave sau aeronave şi mărfurile şi cantităţile constatate la controlul vamal efectuat în magazii sau pe cheiuri, gestionarul mărfurilor este obligat să achite drepturile de import. (3) Pentru diferenţele în plus sau în minus dintre mărfurile şi cantităţile înscrise în manifestul încărcăturii şi cele înscrise în declaraţiile vamale de export se rectifica manifestul încărcăturii în mod corespunzător cu datele înscrise în declaraţiile vamale de export.  +  Articolul 191La transportul poştal, pentru diferenţele dintre datele înscrise în documentele poştale şi bunurile constatate la controlul vamal, organele poştale încheie procese verbale de constatare, vizate de autoritatea vamală, în baza cărora diferenţele se scad din evidenta.  +  Articolul 192În cazurile în care diferenţele constatate potrivit art. 189, art. 190 alin. (1) şi (2) şi art. 191 sunt urmare a sustragerilor mărfurilor pe teritoriul vamal al României, autoritatea vamală încheie un act constatator pe baza căruia transportatorul sau, după caz, gestionarul mărfurilor este obligat să achite drepturile de import.  +  Articolul 193 (1) În situaţia în care se constata diferenţe apărute ca urmare a influenţei factorilor naturali în timpul transportului, manipulării sau al depozitarii mărfurilor, determinate în baza unor reglementări legale, nu se stabilesc drepturi de import. Menţiunea privind greutatea declarată se modifică în mod corespunzător în baza reglementărilor legale şi se trece în documentele vamale. (2) Pentru diferenţele în minus dintre mărfurile înscrise în declaraţia sumară şi cele efectiv constatate pe baza declaraţiei vamale în detaliu, gestionarul mărfurilor este obligat să achite drepturile de import.  +  Titlul IX PROCEDURI SIMPLIFICATEPROCEDURI SIMPLIFICATE  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Capitolul II Declaraţia pentru punere în libera circulaţieDeclaraţia pentru punere în libera circulaţie  +  Secţiunea 1 Declaraţia incompletăDeclaraţia incompletă  +  Secţiunea a 2-a Procedura declaraţiei simplificateProcedura declaraţiei simplificate  +  Secţiunea a 3-a Procedura de vămuire la domiciliuProcedura de vămuire la domiciliu  +  Capitolul III Declaraţiile pentru regimul vamal economicDeclaraţiile pentru regimul vamal economic  +  Secţiunea 1 Plasarea sub regimul vamal economicPlasarea sub regimul vamal economicParagraful 1Plasarea sub regimul de antrepozitare vamalăA. Declaraţia incompletă  +  Secţiunea a 2-a Încheierea unui regim vamal economicÎncheierea unui regim vamal economic  +  Capitolul IV Declaraţia de exportDeclaraţia de export  +  Secţiunea 1 Declaraţia incompletăDeclaraţia incompletă  +  Secţiunea a 2-a Procedura declaraţiei simplificateProcedura declaraţiei simplificate  +  Secţiunea a 3-a Procedura de vămuire la domiciliuProcedura de vămuire la domiciliu  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii comune secţiunilor 2 şi 3Dispoziţii comune secţiunilor 2 şi 3  +  Partea II DESTINAŢII VAMALEDESTINAŢII VAMALE  +  Titlul I PUNERE ÎN LIBERA CIRCULAŢIEPUNERE ÎN LIBERA CIRCULAŢIE  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Capitolul II Destinaţia finalăDestinaţia finală  +  Articolul 235Cererile pentru eliberarea autorizaţiilor prevăzute la art. 292 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se înaintează în scris la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă li se atribuie mărfurilor o destinaţie finală. În cazul în care operaţiunea se desfăşoară pe raza de competenţă a mai multor regionale vamale, cererea se depune la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află contabilitatea principală a solicitantului, care facilitează controlul pe bază de audit.-----------Art. 235 a fost modificat de pct. 10 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul III Gestionarea măsurilor tarifareGestionarea măsurilor tarifare  +  Articolul 245Rapoartele de supraveghere prevăzute la art. 308d din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 245 a fost modificat de pct. 11 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul IV Statutul vamal al mărfurilorStatutul vamal al mărfurilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Secţiunea a 2-a Dovada statutului românescDovada statutului românesc  +  Secţiunea a 3-a Dovada statutului românesc al mărfurilor, adusă de un expeditor agreatDovada statutului comunitar al mărfurilor, furnizată de un expeditor agreat-----------Titlul Secţiunii a 3-a a Cap. IV din Titlul I al Părţii II a fost modificat de pct. 12 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 255Autoritatea vamală competentă să emită autorizaţia de expeditor agreat prevăzută la art. 324a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileşte de Autoritatea Naţională a Vămilor prin norme tehnice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 255 a fost modificat de pct. 13 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Titlul ÎI TRANZITUL VAMALTRANZITUL VAMAL  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 265Informaţiile prevăzute la art. 343 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 265 a fost modificat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 266 (1) În cadrul regimului de tranzit vamal, biroul vamal de frontiera efectuează controlul vamal exterior al mijloacelor de transport şi verifică concordanţa documentelor de tranzit vamal cu documentele de transport însoţitoare. (2) În caz de indicii temeinice de frauda biroul vamal procedează la controlul vamal al mărfurilor în tranzit.  +  Articolul 267Declaraţia vamală de tranzit vamal constituie titlu de creanţă pentru plată datoriei vamale, în cazul în care transportatorul nu prezintă mărfurile la biroul vamal de destinaţie în termenul stabilit sau le prezintă cu lipsuri ori substituiri.  +  Articolul 268Mărfurile necomunitare aflate în regim de tranzit vamal, care se valorifică din cauze fortuite, sunt supuse plăţii datoriei vamale.-----------Art. 268 a fost modificat de pct. 15 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul II Funcţionarea regimuluiFuncţionarea regimului  +  Secţiunea 1 Garanţia izolatăGaranţia izolată  +  Articolul 272Informaţiile privind revocarea sau rezilierea titlurilor de garanţie izolată prevăzute la art. 348 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 272 a fost modificat de pct. 16 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Mijloace de transport şi declaraţiiMijloace de transport şi declaraţii  +  Secţiunea a 3-a Formalităţi la biroul de plecareFormalităţi la biroul de plecare  +  Secţiunea a 4-a Formalităţi pe parcursul transportuluiFormalităţi pe parcursul transportului  +  Secţiunea a 5-a Formalităţi la biroul de destinaţieFormalităţi la biroul de destinaţie  +  Articolul 285Conform prevederilor art. 364 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, Autoritatea Naţională a Vămilor informează Comisia Europeană cu privire la crearea biroului centralizator responsabil de centralizarea primirii şi transmiterii documentelor privind tranzitul, la tipul documentelor centralizate şi la competenţele atribuite acestui birou.-----------Art. 285 a fost modificat de pct. 17 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Secţiunea a 6-a Controlul încheierii regimuluiControlul încheierii regimului  +  Secţiunea a 7-a Dispoziţii suplimentare aplicabile în cazul schimbului de date privind tranzitul, prin intermediul tehnologiei informaţiei şi al reţelelor informaticeDispoziţii suplimentare aplicabile în cazul schimbului de date privind tranzitul, prin intermediul tehnologiei informaţiei şi al reţelelor informatice  +  Capitolul III SimplificăriSimplificări  +  Secţiunea 1 Prevederi generale privind simplificărilePrevederi generale privind simplificările  +  Articolul 292Autoritatea vamală competentă să emită autorizaţia pentru simplificările prevăzute la art. 372 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileşte de Autoritatea Naţională a Vămilor prin norme tehnice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 292 a fost modificat de pct. 18 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Garanţia globală şi dispensă de garanţie.Garanţia globală şi dispensă de garanţie.  +  Articolul 304Informaţiile privind elementele de identificare a certificatelor în curs de valabilitate care nu au fost restituite şi a celor care au fost declarate furate, pierdute sau falsificate, prevăzute la art. 384 alin. (2) şi (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 304 a fost modificat de pct. 19 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Liste de încărcătura speciale şi sigilii cu model specialListe de încărcătura speciale şi sigilii cu model special  +  Secţiunea a 4-a Statutul de expeditor şi destinatar agreatStatutul de expeditor şi destinatar agreat  +  Secţiunea a 5-a Proceduri simplificate pentru mărfurile transportate pe calea ferată sau cu ajutorul containerelor mariProceduri simplificate pentru mărfurile transportate pe calea ferată sau cu ajutorul containerelor mariA. Prevederi generale aplicabile transportului pe calea ferată.  +  Secţiunea a 6-a Proceduri simplificate pentru transportul aerianProceduri simplificate pentru transportul aerian  +  Secţiunea a 7-a Proceduri simplificate pentru mărfurile transportate pe cale navala şi pentru mărfurile transportate prin conducteProceduri simplificate pentru mărfurile transportate pe cale navala şi pentru mărfurile transportate prin conducte  +  Capitolul IV Datoria vamală şi recuperareaDatoria vamală şi recuperarea  +  Capitolul VParticularităţi în tranzitul sub regimul TIR şi sub regimul ATA-----------Titlul Cap. V din Titlul II al Părţii II a fost modificat de pct. 20 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 354Autoritatea vamală competentă să emită autorizaţia ca destinatar agreat prevăzută la art. 454a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileşte de Autoritatea Naţională a Vămilor prin norme tehnice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 354 a fost modificat de pct. 21 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 355 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor înfiinţează biroul centralizator destinat să asigure coordonarea acţiunilor referitoare la infracţiuni sau nereguli legate de carnetele ATA şi transmite Comisiei Europene informaţiile privind denumirea şi adresa acestui birou, potrivit prevederilor art. 458 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93. (2) Deciziile prevăzute la art. 457a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se comunică celorlalte state membre şi Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 355 a fost modificat de pct. 22 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Titlul III REGIMURI VAMALE ECONOMICEREGIMURI VAMALE ECONOMICE  +  Capitolul I Dispoziţii de baza comune regimurilorDispoziţii de baza comune regimurilor  +  Secţiunea 1 DefiniţiiDefiniţii  +  Secţiunea a 2-a Cererea de autorizareCererea de autorizare  +  Articolul 360 (1) Cererea de autorizare în procedură normală, prevăzută la art. 497 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se depune pentru:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 360 a fost modificată de pct. 23 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. a) antrepozitarea vamală, la direcţia regională vamală în a carei raza de competenţă se află locul care urmează a fi aprobat ca antrepozit vamal sau, în cazul în care aceste locuri sunt situate în raza de competenţă teritorială a mai multor direcţii regionale vamale, la direcţia regională vamală în a carei raza de competenţă solicitantul îşi ţine contabilitatea principala; b) perfecţionarea activă şi transformarea sub control vamal, la direcţia regională vamală în a carei raza de competenţă se află locul în care urmează a se efectua operaţiunea de perfecţionare activă sau de transformare; c) admiterea temporară, la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află locul în care mărfurile urmează să fie utilizate, fără a înlătura aplicarea prevederilor art. 580 alin. (2) paragraful al doilea din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 360 a fost modificată de pct. 23 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. d) perfecţionarea pasivă, la direcţia regională vamală în a carei raza de competenţă se află mărfurile destinate exportului temporar. (2) În cazul prevăzut la art. 497 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, competenţa de autorizare aparţine biroului vamal în a cărui rază de competenţă se află locurile prevăzute la alin. (1).-----------Alin. (3) al art. 360 a fost modificat de pct. 23 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Decizia de autorizareDecizia de autorizare  +  Secţiunea a 4-a Alte dispoziţii aplicabile în funcţionarea regimuluiAlte dispoziţii aplicabile în funcţionarea regimuluiParagraful 1Dispoziţii generale  +  Articolul 382Informaţiile prevăzute la art. 522 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 382 a fost modificat de pct. 24 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul II Antrepozitarea vamalăAntrepozitarea vamală  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Secţiunea a 2-a Condiţii suplimentare aplicabile la acordarea autorizaţieiCondiţii suplimentare aplicabile la acordarea autorizaţiei  +  Secţiunea a 3-a Evidente operativeEvidente operative  +  Secţiunea a 4-a Alte dispoziţii aplicabile în funcţionarea regimuluiAlte dispoziţii aplicabile în funcţionarea regimului  +  Articolul 395Mărfurile necomunitare, inclusiv proviziile, descărcate de pe nave naufragiate sau avariate în apele naţionale ori teritoriale ale României, sunt considerate în regim de antrepozitare.-----------Art. 395 a fost modificat de pct. 25 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul III Perfecţionarea activăPerfecţionarea activă  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Secţiunea a 2-a Condiţii suplimentare aplicabile la acordarea autorizaţieiCondiţii suplimentare aplicabile la acordarea autorizaţiei  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii aplicabile în funcţionarea regimuluiDispoziţii aplicabile în funcţionarea regimului  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii aplicabile în funcţionarea sistemului cu suspendareDispoziţii aplicabile în funcţionarea sistemului cu suspendare  +  Secţiunea a 5-a Dispoziţii aplicabile în funcţionarea sistemului cu rambursareDispoziţii aplicabile în funcţionarea sistemului cu rambursare  +  Capitolul IV Transformarea sub control vamalTransformarea sub control vamal  +  Capitolul V Admiterea temporarăAdmiterea temporară  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Secţiunea a 2-a Condiţii pentru exonerarea totală a drepturilor de importCondiţii pentru exonerarea totală a drepturilor de importParagraful 1Mijloace de transport  +  Articolul 416 (1) În sensul prezentei subsecţiuni, prin termenii de mai jos se înţelege:-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 416 a fost abrogată de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 416 a fost abrogată de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 416 a fost abrogată de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. d) container - un mecanism-cadru, cisternă, caroserie sau alt mecanism analog precum un compartiment, total sau parţial închis care este destinat să fie încărcat cu mărfuri; are un caracter permanent şi este suficient de rezistent pentru a fi folosit în mod repetat; este special conceput pentru a facilita transportul mărfurilor fără a afecta încărcătura, pe unul sau mai multe mijloace de transport; este construit astfel încât permite manipularea şi transbordarea de pe un mijloc de transport pe altul; este construit astfel încât să fie uşor de încărcat şi descărcat şi să aibă un volum interior de cel puţin 1 mc.Platformele descoperite sunt asimilate containerelor.Termenul container cuprinde accesoriile şi echipamentele acestuia, cu condiţia să fie transportate împreună. Termenul container nu cuprinde vehicule, accesorii sau piese detaşate de pe vehicule, ambalajele şi nici paletele. Cu toate acestea, termenul container se aplică şi containerelor utilizate în trafic aerian la un volum interior de cel puţin 1 mc; e) transport sub sigiliu vamal - utilizarea unui container pentru transportul mărfurilor când identificarea lor este asigurată prin sigilarea containerului; f) caroserie demontabilă - un compartiment de încărcare care nu este în dotarea nici unui mijloc de locomoţie şi care este construit în principal pentru a fi transportat pe vehicule rutiere, saşiul acestui vehicul şi cadrul inferior al caroseriei care este special adaptată în acest scop. Această definiţie acoperă totodată caroseriile mobile care sunt compartimentele de încărcare special construite pentru transporturi combinate; g) container ce are un compartiment parţial închis - mecanism care este în general constituit dintr-un planşeu şi o superstructura delimitând un fel de încărcătura echivalent celui unui container închis. Suprastructura este în general făcută din elemente metalice ce constituie carcasa containerului. Acest tip de container poate comporta unul sau mai mulţi pereţi laterali sau frontali. Anumite containere de acest tip au un acoperiş legat la planşeu prin cadre verticale. Containerele de acest tip sunt utilizate în special pentru transportul mărfurilor voluminoase; h) platforme descoperite - platforme de încărcare care nu au o suprastructura sau au una incompletă care are aceeaşi lungime şi lăţime a bazei ca a containerului şi sunt echipate cu piese ce au colţuri superioare şi inferioare dispuse în laturile platformei pentru a permite utilizarea aceloraşi dispozitive de amarare şi de ridicare ca pentru containere; i) accesorii şi echipamente pentru containere - ansamblul următoarelor dispozitive: echipamente destinate pentru a controla, a modifica sau a menţine temperatura în interiorul containerului; mici aparate - de înregistrare a temperaturii - utilizate pentru a indica sau a înregistra variaţiile privind condiţiile ambiante: - pereţii interiori, paletele, suporturile, rafturile şi alte dispozitive similare; j) palete - dispozitive pe planşeul cărora pot fi grupate anumite cantităţi de mărfuri ce constituie o unitate de încărcare în vederea transportului sau în vederea administrării.Acest dispozitiv este constituit, fie din doua planşee legate între ele, fie dintr-un planşeu aşezat în picioare sau, dintr-un planşeu special utilizat în traficul aerian; înălţimea sa totală este redusă pe cât posibil pentru a permite administrarea sau aşezarea pe rulouri sau pe transpalete; k) utilizatorul containerului sau a paletelor - persoana care, proprietara sau nu a acestor containere sau a acestor palete, controlează efectiv mişcările; l) beneficiarul regimului pentru un container sau palete - utilizatorul containerului sau al paletelor ori reprezentantul sau.-----------Alin. (2) al art. 416 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 418-----------Alin. (1) al art. 418 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Alin. (2) al art. 418 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Alin. (3) al art. 418 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. (4) Dacă se constata că unele containere agreate nu satisfac prescripţiile tehnice ori dacă un container prezintă defecţiuni majore şi, în consecinţă, nu îndeplineşte normele de agreare pentru transportul sub sigilii vamale, autoritatea vamală ia măsurile prevăzute în anexa nr. 33.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii aplicabile pentru funcţionarea regimuluiDispoziţii aplicabile pentru funcţionarea regimului  +  Capitolul VI Perfecţionarea pasivăPerfecţionarea pasivă  +  Secţiunea 1 Condiţii suplimentare privind acordarea autorizaţieiCondiţii suplimentare privind acordarea autorizaţiei  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii aplicabile în funcţionarea regimuluiDispoziţii aplicabile în funcţionarea regimului  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la taxareDispoziţii referitoare la taxare  +  Titlul IV DISPOZIŢII APLICABILE LA EXPORTDISPOZIŢII APLICABILE LA EXPORT  +  Capitolul I Dispoziţii privind declaraţiile vamale de export depuse în prealabilDispoziţii privind declaraţiile vamale de export depuse în prealabil  +  Capitolul II Procedura de exportProcedura de export  +  Secţiunea 1 Declaraţia de exportDeclaraţia de export  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Secţiunea a 3-a Formalităţi la biroul de exportFormalităţi la biroul de export  +  Secţiunea a 4-a Formalităţi îndeplinite la biroul vamal de ieşireFormalităţi îndeplinite la biroul vamal de ieşire  +  Articolul 467Dacă în reglementările vamale nu se prevede altfel, mărfurile destinate exportului, controlate şi vămuite la un birou vamal de export, se supun verificării la biroul vamal de ieşire în ceea ce priveşte numărul, seria şi integritatea sigiliilor aplicate, pe baza documentului vamal de export.-----------Art. 467 a fost modificat de pct. 26 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 468 (1) Mijloacele de transport şi coletele destinate exportului, vămuite la un birou vamal de export, sosite la biroul vamal de ieşire fără sigilii, cu sigilii violate, neaplicate corect sau cu sigilii care nu corespund celor menţionate în documente, precum şi mijloacele de transport şi coletele care nu mai îndeplinesc condiţiile de sigilare se controlează de autoritatea vamală de la frontieră. Controlul vamal se efectuează şi când sunt prezumţii că în mijloacele de transport se află şi alte mărfuri decât cele prevăzute în documente.-----------Alin. (1) al art. 468 a fost modificat de pct. 27 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. (2) În situaţia în care nu sunt condiţii corespunzătoare de control la birourile vamale de frontieră, mijloacele de transport se îndrumă la cel mai apropiat birou vamal unde există condiţii de efectuare a controlului.-----------Alin. (2) al art. 468 a fost modificat de pct. 27 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. (3) Transportul, manipularea, ambalarea şi dezambalarea mărfurilor în vederea controlului vamal se efectuează de declarantul vamal, pe cheltuiala acestuia sau, după caz, a reprezentantului acestuia.  +  Secţiunea a 5-a Alte dispoziţiiAlte dispoziţii  +  Secţiunea a 6-a Dispoziţii specifice aplicabile când schimbul datelor de export între birourile vamale se efectuează cu ajutorul tehnologiei informaţiei sau al reţelelor informaticeDispoziţii specifice aplicabile când schimbul datelor de export între birourile vamale se efectuează cu ajutorul tehnologiei informaţiei sau al reţelelor informatice  +  Capitolul III Export temporar cu carnet ATAExport temporar cu carnet ATA  +  Capitolul IV Alte dispoziţiiAlte dispoziţii  +  Articolul 478Operaţiunile de export temporar se încheie prin: a) reimportul mărfurilor trimise temporar sau prin exportul definitiv al acestora; b) emiterea unui proces-verbal de control de către biroul vamal care are operaţiunea în evidenţă, când mărfurile nu se înapoiază din considerente economice, justificate prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere a titularului;-----------Lit. b) a art. 478 a fost modificată de pct. 28 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. c) emiterea unui proces verbal de control de către biroul vamal care are operaţiunea în evidenţă când nu se respecta termenul stabilit. În acest caz, biroul vamal sesizează şi organele fiscale.  +  Articolul 479 (1) Exportul temporar este supus şi prevederilor legale privind existenţa prealabilă a unei autorizaţii sau a unei licenţe. (2) Operaţiunile de export temporar se pot încheia pentru toate mărfurile care fac obiectul operaţiunii sau pentru o parte din acestea. (3) Titularii operaţiunilor sunt obligaţi să ţină evidenţa exporturilor temporare până la încheierea totală a acestora. (4) La încheierea totală sau parţială a exporturilor temporare titularul operaţiunii este obligat să prezinte la biroul vamal declaraţia vamală cu care s-a efectuat exportul temporar, împreună cu documentele necesare identificării mărfurilor. (5) În cazul în care exportul temporar se încheie prin alt birou vamal, acesta este obligat să transmită o copie certificată de pe declaraţia vamală de încheiere, biroului vamal prin care operaţiunea a fost iniţial efectuată, în termen de 15 zile. (6) Mărfurile comunitare, precum şi cele necomunitare puse în liberă circulaţie pot fi exportate temporar, în situaţia în care urmează a fi reintroduse pe teritoriul vamal al României, fără să fi suferit modificări, cu excepţia uzurii lor normale.-----------Alin. (6) al art. 479 a fost modificat de pct. 29 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Titlul V ALTE DESTINAŢII VAMALEALTE DESTINAŢII VAMALE  +  Capitolul I Zone libere şi antrepozite libereZone libere şi antrepozite libere  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune secţiunilor a 2-a şi a 3-aDispoziţii comune secţiunilor a 2-a şi a 3-aParagraful 1Definiţii şi dispoziţii generale  +  Articolul 482Informaţiile prevăzute la art. 802 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 482 a fost modificat de pct. 30 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.Paragraful 2Aprobarea evidentei operative  +  Articolul 484Cererea pentru aprobarea evidenţei operative, prevăzută la art. 804 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se înaintează în scris biroului vamal în a cărui rază teritorială de competenţă se află localizată zona liberă sau antrepozitul liber.-----------Art. 484 a fost modificat de pct. 31 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii aplicabile zonelor libere supuse modalităţilor de control de tip I şi antrepozitelor libereDispoziţii aplicabile zonelor libere supuse modalităţilor de control de tip I şi antrepozitelor libereParagraful 1Măsuri de control  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii aplicabile zonelor libere supuse modalităţilor de control de tip IIDispoziţii aplicabile zonelor libere supuse modalităţilor de control de tip II  +  Capitolul II Reexportul, distrugerea şi abandonulReexportul, distrugerea şi abandonul  +  Secţiunea 1 ReexportulReexportul  +  Secţiunea a 2-a Distrugerea şi abandonulDistrugerea şi abandonul  +  Titlul VI MĂRFURI CARE PĂRĂSESC TERITORIUL VAMAL AL ROMÂNIEIMĂRFURI CARE PĂRĂSESC TERITORIUL VAMAL AL ROMÂNIEI  +  Capitolul I Declararea sumară prealabilă la ieşireDeclararea sumară prealabilă la ieşire  +  Partea III OPERAŢIUNI PRIVILEGIATEOPERAŢIUNI PRIVILEGIATE  +  Titlul I Mărfuri returnateMărfuri returnate  +  Titlul II PRODUSELE DE PESCUIT MARITIM ŞI ALTE PRODUSE PESCUITE DIN APELE TERITORIALE ALE UNEI ALTE ŢĂRI DE NAVELE DE PESCUIT ROMÂNEŞTIPRODUSELE DE PESCUIT MARITIM ŞI ALTE PRODUSE PESCUITE DIN APELE TERITORIALE ALE UNEI ALTE ŢĂRI DE NAVELE DE PESCUIT ROMÂNEŞTI  +  Partea IV DATORIA VAMALĂDATORIA VAMALĂ  +  Titlul I GaranţiiGaranţii  +  Articolul 514 (1) În temeiul art. 857 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, autoritatea vamală nu acceptă tipurile de garanţie prevăzute la art. 857 alin. (1) lit. a)-c) şi e) din acelaşi regulament. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor poate stabili norme privind aplicarea prevederilor alin. (1), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 514 a fost modificat de pct. 32 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Titlul II NAŞTEREA DATORIEINAŞTEREA DATORIEI  +  Capitolul I Omisiuni fără efect semnificativ asupra depozitarii temporare sau a regimului vamalOmisiuni fără efect semnificativ asupra depozitarii temporare sau a regimului vamal  +  Capitolul II Pierderi naturalePierderi naturale  +  Capitolul III Statutul vamal al mărfurilor în anumite situaţii specialeStatutul vamal al mărfurilor în anumite situaţii speciale  +  Titlul III ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTA CONTABILA ŞI RAMBURSAREA DUPĂ VĂMUIREÎNSCRIEREA ÎN EVIDENTA CONTABILA ŞI RAMBURSAREA DUPĂ VĂMUIRE  +  Articolul 528Informaţiile şi prezentarea cazurilor prevăzute la art. 870 şi 871 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 528 a fost modificat de pct. 33 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Titlul IV RAMBURSAREA SAU REMITEREA DREPTURILOR DE IMPORT SAU DE EXPORTRAMBURSAREA SAU REMITEREA DREPTURILOR DE IMPORT SAU DE EXPORT  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 529Informaţiile şi prezentarea cazurilor prevăzute la art. 889 alin. (2) şi art. 905 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 529 a fost modificat de pct. 34 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul II Dispoziţii de punere în aplicare a art. 258-261 din Codul vamalDispoziţii de punere în aplicare a art. 258-261 din Codul vamal  +  Secţiunea 1 CerereaCererea  +  Secţiunea a 2-a Procedura de acordare a rambursării sau a remiteriiProcedura de acordare a rambursării sau a remiterii  +  Capitolul III Dispoziţii specifice referitoare la aplicarea art. 262 din Codul vamalDispoziţii specifice referitoare la aplicarea art. 262 din Codul vamal  +  Secţiunea 1 Decizii urmând a fi luate de autoritatea vamalăDecizii urmând a fi luate de autoritatea vamală  +  Partea V CONTROLUL DESTINAŢIEI MĂRFURILORCONTROLUL DESTINAŢIEI MĂRFURILOR  +  Articolul 562Autoritatea vamală competentă să emită autorizaţia de expeditor agreat prevăzută la art. 912g din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileşte de Autoritatea Naţională a Vămilor prin norme tehnice care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 562 a fost modificat de pct. 35 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Partea VI ALTE DISPOZIŢIIALTE DISPOZIŢII  +  Capitolul I Comisionari în vamăComisionari în vamă  +  Articolul 563Comisionar în vamă este persoana juridică română, constituită potrivit legii, care, în numele şi pe seama altei persoane sau în nume propriu, dar pe seama altei persoane, prezintă mărfurile şi efectuează declararea în detaliu a mărfurilor, depozitarea şi alte formalităţi prevăzute în reglementările vamale, precum şi plată la autoritatea vamală a cuantumului drepturilor de import şi de export.  +  Articolul 564Comisionarul în vamă stabileşte raporturi juridice directe cu autoritatea vamală pentru ansamblul operaţiunilor pe care le efectuează potrivit art. 563 şi răspunde de respectarea reglementărilor vamale.  +  Articolul 565 (1) Comisionarul în vamă poate să-şi exercite atribuţiile numai după obţinerea autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională a Vămilor. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 565 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 790 din 7 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 22 septembrie 2014. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 565 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 790 din 7 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 22 septembrie 2014. (4) În aplicarea art. 64 alin. (2) lit. b) a doua liniuţă din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, reprezentantul unei persoane care nu este stabilită în Comunitate poate acţiona în relaţia cu autoritatea vamală numai în cadrul reprezentării indirecte.-----------Alin. (4) al art. 565 a fost introdus de pct. 36 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. (5) Abrogat.-----------Alin. (5) al art. 565 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 790 din 7 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 22 septembrie 2014.  +  Articolul 566Autorizaţia de comisionar în vamă se eliberează numai dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) are incluse în obiectul de activitate operaţiunile prevăzute la art. 563; b) deţine echipamente necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, precum şi personal specializat pentru efectuarea acestor operaţiuni; c) dispune de personal care urmează să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale; d) deţine spaţiu de birou şi are asigurată birotică necesară desfăşurării activităţii; e) este dotat cu echipamente informatice şi de comunicaţie adecvate utilizării sistemului informatic vamal; această condiţie nu este obligatorie în cazul în care biroul vamal pe lângă care se solicită autorizarea nu este informatizat; f) nu are în denumirea societăţii expresii similare cu cele ale autorităţii vamale; g) nu are debite pe lângă biroul vamal pentru care solicita autorizarea; h) nu a săvârşit încălcări grave sau repetate ale reglementărilor vamale sau fiscale; i) deţine unul sau mai multe spaţii de depozitare, situate în zona de supraveghere a fiecărui biroul vamal pentru care se solicită autorizarea - care să îndeplinească condiţiile necesare păstrării mărfurilor aflate sub supraveghere vamală; condiţia trebuie respectată numai în cazul în care se solicită autorizarea în calitate de comisionar în vamă pe lângă unul sau mai multe birouri vamale situate în interiorul tarii, precum şi pentru birourile vamale situate la frontiera atunci când activitatea urmează să fie deservită prin intermediul unui punct vamal.În cazul în care se solicită autorizarea pe lângă un birou vamal de frontiera care funcţionează într-un oraş reşedinţă de judeţ, condiţia privind deţinerea spaţiului/spaţiilor de depozitare şi a condiţiilor pe care acestea trebuie să le îndeplinească în vederea exercitării supravegherii vamale este obligatorie.  +  Articolul 567 (1) În situaţia în care spaţiul de depozitare deţinut de comisionarul în vamă este utilizat pentru stocarea în comun a mărfurilor aflate sub supraveghere vamală şi a celor care nu sunt supuse supravegherii vamale, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să facă posibilă exercitarea supravegherii vamale a mărfurilor ce fac obiectul acesteia; b) să fie astfel organizat încât mărfurile depozitate să poată fi identificate pentru evidenţierea celor aflate sub supraveghere vamală de cealaltă categorie, prin utilizarea diferitelor metode alternative, cum ar fi delimitarea prin mijloace specifice: indicatoarele, stocarea pe partide separate de marfă, organizarea unei evidente proprii care să permită controlul mărfurilor aflate sub supraveghere vamală şi altele asemenea. (2) În cazul în care stocarea are ca efect imposibilitatea identificării de către biroul vamal a mărfurilor supuse supravegherii vamale faţă de cele ce nu fac obiectul acesteia, stocarea în comun este permisă numai în cazul mărfurilor echivalente care sunt mărfuri încadrate la acelaşi cod tarifar din N.C., cu aceeaşi calitate comercială şi având aceleaşi caracteristici tehnice. (3) Este interzisă compensarea prin echivalenţă între mărfurile ce pot fi distinse unele de altele.  +  Articolul 568Comisionarul în vamă poate declara mărfuri în vederea efectuării formalităţilor vamale sau desfăşura activităţi legate de acestea, prin utilizarea sistemului informatic vamal, numai după obţinerea autorizaţiei de acces la sistemul informatic.  +  Articolul 569 (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de comisionar în vamă se depune la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere care cuprinde următoarele date: a) denumirea persoanei juridice şi sediul social al acesteia, numărul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării; b) codul unic de înregistrare; c) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal persoana juridică: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul; d) numele şi prenumele personalului propriu care urmează să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale, pe lângă biroul sau birourile vamale pe lângă care se solicită autorizarea; e) numerele de cont bancar şi băncile la care acestea sunt deschise; f) denumirea biroului vamal pe lângă care se solicită autorizaţia de funcţionare în calitate de comisionar în vamă; g) perioada pentru care se solicită autorizarea; h) indicarea adresei pentru spaţiul de birou ce va fi folosit în desfăşurarea activităţii de comisionar în vamă la biroul vamal pe lângă care se solicită autorizarea; i) indicarea adresei pentru spaţiul de depozitare aflat în raza de supraveghere a biroului vamal pe lângă care se solicită autorizarea. (2) Informaţiile furnizate prin cererea de autorizare trebuie să fie susţinute de următoarele acte: a) certificatul de înmatriculare, conţinând codul unic de înregistrare, în copie; b) certificatul de cazier fiscal, în copie; c) statutul, contractul de societate sau actul constitutiv al persoanei juridice, precum şi actele adiţionale la acestea care privesc schimbările ulterioare referitoare la persoanele care angajează oficial persoana juridică, sediul social, introducerea ulterioară a activităţii prevăzute la art. 563, durata de funcţionare a societăţii, în copie; actele adiţionale sunt însoţite de certificatele de înscriere menţiuni şi rezoluţiile corespunzătoare emise de Oficiul Registrului Comerţului, în copie; d) documentele de identitate ale persoanelor care angajează legal persoana juridică, în copie, precum şi certificatele de cazier judiciar aferente, în original; e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor care urmează să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale pe lângă biroul vamal la care se solicită autorizarea, în original; f) actul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atesta dreptul de deţinere asupra spaţiului de depozitare, în copie; g) actul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atesta dreptul de deţinere asupra spaţiului de birou, în copie; h) actul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atesta dreptul de deţinere asupra echipamentelor pe care le deţine, necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, în copie, precum şi datele de identificare ale personalului specializat pentru utilizarea acestor echipamente, sub forma unei declaraţii pe propria răspundere; i) extrasul din evidenţa contabilă cu mijloacele fixe, categoria echipamente de calcul, necesare utilizării sistemului informatic, în copie.  +  Articolul 570 (1) În cazul în care cererea şi documentele depuse în vederea autorizării pot fi acceptate, Autoritatea Naţională a Vămilor solicita biroului vamal avut în vedere prin cererea de autorizare, transmiterea unui raport privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 566 lit. b)-e), g) şi i). (2) Verificarea se face de biroul vamal. (3) În situaţia în care condiţiile prevăzute la art. 566 lit. b)-e), g) şi i) sunt îndeplinite, biroul vamal transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor un raport al cărui model este stabilit în anexa nr. 44. (4) Raportul se transmite la Autoritatea Naţională a Vămilor în termen de 3 zile de la data primirii cererii de raport.  +  Articolul 571Dacă se constata că toate condiţiile de autorizare sunt îndeplinite, autorizaţia de comisionar în vamă se acordă în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii complete şi a actelor prevăzute la art. 569.  +  Articolul 572 (1) Autorizaţia de comisionar în vamă se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare decât durata de funcţionare a societăţii comerciale. (2) Autorizaţia este valabilă pentru unul sau mai multe birouri vamale, în funcţie de solicitarea persoanei juridice şi dacă sunt îndeplinite condiţiile de autorizare pentru fiecare dintre aceste birouri vamale.  +  Articolul 573 (1) La eliberarea autorizaţiei de comisionar în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid pentru persoane fizice, se cere îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare autorizării în calitate de comisionar în vamă, cu excepţia celor privitoare la conectarea la sistemul informatic vamal; excepţia nu se aplică în cazul în care trimiterile poştale sunt destinate persoanelor juridice. (2) La dosarul depus în vederea autorizării în calitate de comisionar în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid, în plus faţă de documentele prevăzute la art. 569 alin. (2) se prezintă certificatul-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală, eliberată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare şi a Deciziei nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003.  +  Articolul 574Titularul autorizaţiei de comisionar în vamă poate solicita extinderea autorizaţiei iniţiale în ceea ce priveşte durata de valabilitate a acesteia sau a numărului de birouri vamale pentru care s-a eliberat iniţial autorizaţia. În acest din urmă caz este obligatorie îndeplinirea în mod similar a condiţiilor prevăzute la art. 566 lit. b), c) d), e), g), h) şi i) pe lângă acest birou vamal.  +  Articolul 575 (1) Extinderea autorizaţiei de comisionar în vamă pe lângă alt birou vamal, decât cel pentru care s-a eliberat iniţial autorizaţia, se face pe baza unei cereri adresate Autorităţii Naţionale a Vămilor care cuprinde: a) denumirea biroului vamal pe lângă care se solicită extinderea; b) perioada pentru care se solicită extinderea autorizaţiei; c) indicarea adresei pentru spaţiul de birou ce va fi folosit în desfăşurarea activităţii de comisionar în vamă la biroul vamal pe lângă care se solicită extinderea autorizaţiei; d) indicarea adresei pentru spaţiul de depozitare aflat în raza de supraveghere a biroului vamal pe lângă care solicita extinderea autorizaţiei; e) numele şi prenumele personalului propriu care urmează să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale, pe lângă biroul sau birourile vamale pe lângă care solicita extinderea. (2) Informaţiile furnizate prin cererea de extindere trebuie să fie susţinute de actele prevăzute la art. 569 alin. (2) lit. b), e), f), g), h) şi i). (3) În cazul în care cererea şi documentele depuse în vederea extinderii autorizaţiei pot fi acceptate, Autoritatea Naţională a Vămilor solicita biroului vamal avut în vedere prin cererea de extindere, transmiterea unui raport, potrivit prevederilor art. 570. (5) Extinderea autorizaţiei de comisionar în vamă se acordă pentru perioada solicitată, dar care nu poate fi mai mare decât durata de funcţionare a persoanei juridice; perioada de extindere nu poate depăşi durata de valabilitate a autorizaţiei emise înainte de prima solicitare de extindere.  +  Articolul 576Extinderea autorizaţiei de comisionar în vamă se eliberează de Autoritatea Naţională a Vămilor, dacă se constata că toate condiţiile sunt îndeplinite, în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii complete şi a actelor însoţitoare.  +  Articolul 577 (1) În cazul în care Autoritatea Naţională a Vămilor consideră că autorizaţia de comisionar în vamă sau extinderea autorizaţiei nu poate fi acordată va comunică aceasta solicitantului, indicând şi motivele acestei decizii, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Solicitantul poate ataca decizia la instanţă de contencios administrativ competentă.  +  Articolul 578În exercitarea activităţii, comisionarul în vamă are următoarele obligaţii: a) să respecte programul de lucru al biroului vamal pe lângă care funcţionează; b) să prezinte biroului vamal o împuternicire pentru salariaţii abilitaţi să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale şi să retragă împuternicirea atunci când persoanele respective nu mai realizează această activitate; c) să manipuleze, să dezambaleze mărfurile la cererea autorităţilor vamale şi să le reambaleze fără să provoace deprecierea lor; d) să asigure completarea corecta a documentelor vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare şi să efectueze cu exactitate calculul sumelor cuvenite bugetului de stat; e) să constituie la biroul vamal o garanţie care să acopere cuantumul drepturilor de import şi de export corespunzătoare mărfurilor supuse vămuirii şi aflate în depozitele sau în gestiunea proprie; f) să asigure depunerea declaraţiei vamale la biroul vamal pe lângă care îşi desfăşoară activitatea, prin procedee informatice, în structura utilizată de sistemul informatic integrat al activităţii vamale; g) să asigure depozitarea şi conservarea, cu titlu gratuit, a bunurilor ridicate în vederea confiscării de către organele de cercetare penală şi de către autoritatea vamală; h) să asigure integritatea mărfurilor depozitate în spaţii de depozitare proprii; i) să plătească la birourile vamale cuantumul drepturilor cuvenite bugetului de stat, prevăzute în normele legale, în cazul în care această plată nu s-a efectuat direct de către titularul operaţiunii; j) să comunice imediat Autorităţii Naţionale a Vămilor şi biroului vamal pe lângă care funcţionează schimbarea sediului social, a persoanelor care reprezintă persoana juridică, a spaţiului de birou, ori a spaţiului de depozitare şi orice altă modificare în ceea ce priveşte activitatea de comisionar în vamă; k) să organizeze şi să ţină evidenţa operaţiunilor derulate în mod identic cu evidenţa biroului vamal pe lângă care funcţionează; registrele de evidenţă pe care le utilizează se certifică de şeful biroului vamal pe lângă care funcţionează; l) să păstreze timp de 5 ani toate documentele referitoare la operaţiunile efectuate; m) să păstreze secretul operaţiunilor vamale, comerciale şi financiare şi al datelor şi informaţiilor obţinute, care nu sunt destinate publicităţii; n) să informeze conducerea biroului vamal pe lângă care funcţionează cu privire la orice încălcare a reglementărilor vamale de care ia cunoştinţă; o) să prezinte autorităţii vamale, ori de câte ori aceasta solicita, orice informaţie privind operaţiunile derulate; p) să elibereze titularilor operaţiunilor o factura în care să apară data şi felul prestaţiei, precum şi preţul achitat. (2) În cazul în care modificările aduse la cunoştinţa Autorităţii Naţionale a Vămilor se referă la condiţiile ce au stat la baza emiterii autorizaţiei de comisionar în vamă sau la extinderea acesteia, Autoritatea Naţională a Vămilor solicita biroului vamal în cauză o reverificare a tuturor condiţiilor şi transmiterea raportului de verificare, potrivit prevederilor de la art. 570.  +  Articolul 579Comisionarul în vamă răspunde în solidar cu titularul operaţiunii de vămuire pentru diferenţele în minus constatate la controlul ulterior, precum şi pentru penalităţile rezultate din aceste operaţiuni.  +  Articolul 580 (1) Autorizaţia de comisionar în vamă poate fi suspendată, motivat, de către Autoritatea Naţională a Vămilor pe o perioadă de până la 6 luni dacă titularul autorizaţiei nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 578 sau săvârşeşte abateri repetate de la reglementările vamale. (2) Biroul vamal pe lângă care persoana juridică este autorizata în calitate de comisionar în vamă, direcţia regională vamală în subordinea căreia se găseşte biroul vamal pe lângă care este autorizat comisionarul în vamă, direcţiile de specialitate şi serviciile independente din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt obligate să informeze conducerea Autorităţii Naţionale a Vămilor imediat ce iau la cunoştinţă despre săvârşirea unei situaţii care conduce la suspendarea autorizaţiei de comisionar în vamă. (3) Suspendarea autorizaţiei de comisionar în vamă îşi produce efecte din momentul primirii comunicării deciziei de suspendare de către comisionarul în vamă şi de biroul vamal.  +  Articolul 581 (1) Autorizaţia de comisionar în vamă poate fi anulată de către Autoritatea Naţională a Vămilor în următoarele cazuri: a) când una dintre condiţiile ce au stat la baza autorizării nu mai este îndeplinită; b) când se dovedeşte că autorizaţia a fost acordată în urma furnizării unor informaţii inexacte, cu care solicitantul era la curent sau trebuia să fie în mod normal la curent, şi pe care autoritatea vamală nu a avut posibilitatea să le constate; c) când se constata săvârşirea unei abateri grave de la reglementările vamale; d) când comisionarul în vamă îşi încetează activitatea sau nu îşi executa atribuţiile pe o perioadă de un an calendaristic; e) când comisionarul în vamă are debite faţă de autoritatea vamală şi refuza să le achite; f) când comisionarul în vamă nu respecta regulile de funcţionare şi de securitate impuse de sistemul informatic utilizat în activitatea de vămuire a mărfurilor. (2) Autorizaţia de comisionar în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid, poate fi anulată de Autoritatea Naţională a Vămilor şi în situaţia în care, în aplicarea art. 59 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, se ia măsura retragerii licenţei individuale sau a autorizaţiei generale pentru servicii poştale. (3) Biroul vamal pe lângă care persoana juridică este autorizata în calitate de comisionar în vamă, direcţia regională vamală în subordinea căruia se găseşte biroul vamal pe lângă care este autorizat comisionarul în vamă, direcţiile de specialitate şi serviciile independente din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt obligate să informeze conducerea instituţiei imediat ce iau la cunoştinţă despre săvârşirea unei fapte care conduce la anularea autorizaţiei de comisionar în vamă. (4) Anularea autorizaţiei de comisionar în vamă îşi produce efecte din momentul primirii comunicării deciziei de anulare de către comisionarul în vamă şi de biroul vamal.  +  Articolul 582Decizia de anulare a autorizaţiei de comisionar în vamă şi decizia de suspendare a acesteia pot fi atacate la instanţă de contencios administrativ competentă.  +  Articolul 583Comisionarii în vamă au dreptul de a participa la reuniunile şi dezbaterile pe probleme privind activitatea vamală, organizate de autoritatea vamală.  +  Capitolul II Supravegherea vamalăSupravegherea vamală  +  Articolul 584Supravegherea vamală se realizează prin: a) ţinerea operativă a evidentei mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, prin înscrierea lor în registre, documente sau prin evidente informatizate; b) aplicarea de marcaje, sigilii sau alte mijloace de identificare la mărfurile, mijloacele de transport supuse regimului vamal, precum şi la accesul în spaţiile în care acestea se găsesc; c) efectuarea de verificări selective, inopinate la mijloacele de transport încărcate cu mărfuri care nu au fost controlate sau cărora nu li s-a acordat un regim vamal; d) stabilirea de posturi permanente sau temporare, fixe sau mobile, la locul de acces al persoanelor în porturi şi aeroporturi, la scara navelor şi aeronavelor, în depozite sau în alte locuri unde se află mărfuri supuse controlului vamal, precum şi pe căile de comunicaţii; e) efectuarea, în cazuri de indicii de frauda vamală, de verificări la mărfuri în anumite perioade sau pentru unele categorii în vederea stabilirii şi sancţionării abaterilor de la reglementările vamale; f) utilizarea procedurilor de analiza de risc; g) utilizarea alertelor şi consemnelor vamale; h) orice altă acţiune a autorităţii vamale pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale.  +  Articolul 585În porturile şi zonele libere sau antrepozitele libere, supravegherea vamală se efectuează în mod specific şi prin: a) asigurarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor în care se efectuează activităţi specifice porturilor şi zonelor libere, precum şi a antrepozitelor libere; b) organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor şi bunurilor în porturile şi zonele libere sau antrepozitele libere; c) alte măsuri proprii unor porturi şi zone libere, sau antrepozite libere, prevăzute în actele normative de înfiinţare şi funcţionare a acestora.  +  Articolul 586 (1) Condiţiile materiale necesare desfăşurării supravegherii vamale prevăzute pentru porturile şi zonele libere se stabilesc de administraţia acestora, de comun acord cu autoritatea vamală. (2) Administraţia zonelor şi porturilor libere are obligaţia să notifice în scris, în prealabil, biroului vamal transporturile de mărfuri şi bunuri restricţionate legal care se efectuează în şi din porturile şi zonele libere.  +  Articolul 587La nivelul biroului vamal, supravegherea vamală se organizează de şeful biroului vamal, pe baza unui plan de supraveghere vamală, în funcţie de specificul şi cerinţele activităţii, respectiv volumul de activitate, locaţia acestuia, suprafeţele şi condiţiile asigurate pentru depozitare, controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi de alte cerinţe identificate.  +  Articolul 588 (1) Biroul vamal care funcţionează în porturi exercita supravegherea în incinta şi în rada acestora asupra ambarcaţiunilor, pontoanelor, precum şi asupra bunurilor aparţinând persoanelor care intra, ies sau îşi desfăşoară activitatea în porturi. (2) Biroul vamal de frontiera care funcţionează în punctele rutiere şi în staţiile de cale ferată exercita supravegherea vamală în incinta acestora. Pe calea ferată supravegherea vamală se realizează şi în timpul efectuării controlului vamal în trenurile de călători. (3) Biroul vamal din interiorul tarii, care funcţionează în staţiile de cale ferată, în oficii poştale sau în incinte proprii, îşi exercita atribuţiile de supraveghere vamală în aceste locuri, precum şi în alte locuri unde autoritatea vamală se deplasează în vederea executării controlului vamal.  +  Capitolul III Supravegherea şi controlul vamal exercitate de către compartimentele de supraveghere şi control vamalSupravegherea şi controlul vamal exercitate de către compartimentele de supraveghere şi control vamal  +  Articolul 589În scopul prevenirii şi combaterii fraudelor în domeniul vamal, în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi al direcţiilor regionale vamale sunt organizate compartimente specializate cu sarcini de supraveghere şi control vamal.  +  Articolul 590Autoritatea vamală abilitată la nivel central şi teritorial îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) exercită prin mijloace şi procedee specifice supravegherea vamală a mărfurilor care sunt supuse controlului vamal pe întregul teritoriu vamal al României şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 10-14 din Codul vamal;-----------Lit. a) a art. 590 a fost modificată de pct. 37 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. b) constata diferenţele de drepturi de import sau de export şi ia măsuri pentru încasarea acestora inclusiv majorările de întârziere aferente, rezultate ca urmare a acţiunilor proprii întreprinse; c) constata şi sancţionează nerespectarea reglementărilor în domeniul vamal; d) constata şi dispun, în condiţiile legii, reţinerea în vederea confiscării a mărfurilor care fac obiectul încălcării reglementărilor vamale, ca urmare a acţiunilor proprii întreprinse; e) previn şi combat prin mijloace specifice traficul ilicit de arme, muniţii, materiale explozive şi radioactive, produse şi droguri, precursori, produse şi substanţe toxice, obiecte de patrimoniu, metale şi pietre preţioase, precum şi orice trafic ilegal de bunuri.  +  Articolul 591Pe întregul teritoriu naţional, autoritatea vamală abilitată are, în condiţiile legii, următoarele drepturi: a) de a opri orice mijloace de transport, utilizând semnale formale specifice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006; b) de a verifică documentele mijlocului de transport, precum şi cele care arată provenienţa şi regimul vamal al bunurilor, inclusiv documentele de transport internaţional; c) de a controla mijlocul de transport, aplicând sigilii vamale asupra compartimentului de marfă atunci când este cazul; d) de a controla clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective, unde se găsesc sau ar putea să se găsească mărfuri supuse controlului vamal.  +  Articolul 592În zona specială de supraveghere vamală, autoritatea vamală este abilitată să controleze magazinele, punctele de desfacere, care comercializează mărfuri, în vederea identificării statutului vamal al mărfurilor.  +  Articolul 593În zona specială de supraveghere vamală autoritatea vamală abilitată legitimează persoanele suspectate de încălcarea reglementărilor vamale.  +  Articolul 594 (1) La semnalul autorităţii vamale abilitate conducătorul mijlocului de transport este obligat să oprească şi să creeze condiţiile necesare verificării acestuia. (2) Nesupunerea la semnal determină luarea tuturor măsurilor necesare pentru oprirea mijlocului de transport, inclusiv solicitarea ajutorului organelor poliţiei de frontiera sau, după caz, al organelor de poliţie. (3) În cazul în care nu se poate realiza controlul mijlocului de transport în locul unde a fost oprit, se procedează la însoţirea acestuia până la cel mai apropiat birou vamal, în vederea realizării controlului.  +  Articolul 595Personalul vamal anume desemnat poate: a) opri şi controla mijloacele de transport aflate în trafic; b) verifică, în condiţiile legii, clădirile, depozitele, sediile sau alte obiective unde se găsesc sau ar putea să se găsească bunuri supuse vămuirii, aflate în zone izolate sau despre care exista informaţii că prezintă pericole; c) efectua controale pe timp de noapte; d) participa la controale stabilite în urma analizei de risc ca fiind potenţial periculoase.  +  Articolul 596Dotarea, păstrarea, distribuirea şi portul armamentului şi a mijloacelor individuale de autoapărare se stabilesc de Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv atribuţiile ce revin personalului pe nivele şi grade de competenţă privind drepturile şi obligaţiile referitoare la acestea, în condiţiile stabilite de prevederile legale privind regimul armelor şi muniţiilor, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acestora.  +  Articolul 597 (1) Pregătirea personalului propriu pentru deţinerea şi utilizarea armamentului şi mijloacelor individuale de autoapărare, se va efectua prin intermediul instituţiilor specializate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor care pregătesc personal militar şi care prin lege au dreptul să deţină şi să folosească armament, pe baza acordului între instituţii. (2) Răspunderea pentru asimilarea cunoştinţelor şi aplicarea corespunzătoare a acestora revine personalului vamal stabilit conform art. 27 alin. (1) din Codul vamal, care vor fi testaţi în conformitate cu reglementările legale privind regimul armelor şi muniţiilor, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acestora, anterior încredinţării armamentului şi echipamentelor respective.  +  Articolul 598 (1) În afară birourilor vamale pot fi create posturi fixe sau mobile pentru realizarea supravegherii şi controlului vamal în trafic de către echipele mobile aparţinând autorităţii vamale. (2) Autovehiculele de serviciu utilizate de echipele mobile pentru supravegherea şi controlul vamal în trafic, vor fi echipate cu dispozitive speciale de avertizare luminoasa şi sonora şi vor avea inscripţionate vizibil "VAMA/CUSTOMS" pe capotă şi portbagaj iar pe portiere sigla Autorităţii Naţionale a Vămilor.Aceste autovehicule pot avea instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile destinate atenţionării participanţilor la trafic. (3) Mijloacele speciale de avertizare luminoasa şi sonora se certifică sau se omologhează de autoritatea competentă, potrivit legii. (4) Pentru siguranţă derulării acţiunilor de supraveghere şi control vamal în trafic, locurile în care sunt instalate posturi fixe sau mobile, vor fi semnalizate şi marcate corespunzător cu indicatoare de avertizare şi conuri de dirijare iar pe timpul nopţii vor fi dotate suplimentar cu dispozitive de semnalizare cu lumina intermitentă de culoare galbenă. (5) Oprirea autovehiculelor în vederea efectuării controlului de către echipele mobile, se efectuează folosind semnalele specifice în conformitate cu normele legale prevăzute pentru circulaţia pe drumurile publice. (6) Personalul vamal care prin atribuţiile de serviciu executa misiuni de supraveghere şi control vamal în trafic este obligat să poarte echipamentul special din dotare, care are inscripţionat pe spate VAMA/CUSTOMS şi pe mâneca braţului stâng sigla Autorităţii Naţionale a Vămilor. Pentru identificare se va purta pe partea stângă a pieptului ecusonul cu numărul personal.  +  Articolul 599 (1) Pe întregul teritoriu naţional, mijloacele de transport aflate în tranzit pot fi însoţite de autoritatea vamală abilitată între doua birouri vamale, în cazul în care exista suspiciunea descărcării frauduloase. (2) Acţiunea de însoţire poate fi realizată şi la iniţiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau a reprezentantului acestuia cu aprobarea autorităţii vamale abilitate. (3) În situaţia în care însoţirea se realizează din iniţiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau reprezentantului acestuia, cheltuielile privind deplasarea reprezentantului autorităţii vamale abilitate sunt suportate de titularul operaţiunii de tranzit. (4) Metodologia de însoţire şi modalitatea de calcul al cheltuielilor de deplasare se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 600În exercitarea atribuţiilor de control vamal, autoritatea vamală abilitată are dreptul de a realiza următoarele activităţi pe întregul teritoriu naţional: a) efectuarea de investigaţii, supravegheri şi verificări în cazurile în care sunt semnalate încălcări ale reglementărilor vamale; b) verificarea de registre, evidente financiar-contabile, orice înscrisuri, inclusiv cele pe suport informatic care au legătură directă sau indirectă cu bunurile importate, exportate sau tranzitate pe teritoriul vamal al României; c) prelevarea de probe din mărfurile supuse controlului vamal pentru a fi analizate în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi expertizării acestora; d) când consideră că prin încălcarea reglementărilor vamale au fost săvârşite infracţiuni, sesizează organele de urmărire penală competente.  +  Articolul 601În baza acordurilor internaţionale la care România este parte autoritatea vamală abilitată realizează cu alte instituţii vamale din străinătate acţiuni de cooperare şi asistenţă reciprocă pentru prevenirea şi combaterea fraudei vamale.  +  Articolul 602În scopul stabilirii modului în care persoanele fizice sau juridice au respectat reglementările vamale, autoritatea vamală abilitată efectuează controlul ulterior al operaţiunilor de vămuire.  +  Articolul 603Supravegherea şi controlul vamal ulterior se realizează potrivit normelor metodologice emise Autoritatea Naţională a Vămilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul IV Aplicarea de sigilii vamaleAplicarea de sigilii vamale  +  Articolul 604 (1) Mărfurile aflate sub supraveghere vamală se pot pune sub sigilii vamale, cu excepţia transporturilor de mesagerie, a sacilor poştali în tranzit, a mărfurilor antrepozitate şi a celor care fac obiectul operaţiunilor de admitere temporară. (2) Sigiliile aplicate de persoanele juridice române sau străine pot fi acceptate de Autoritatea Naţională a Vămilor, în locul sigiliilor vamale.  +  Articolul 605 (1) Sigiliile vamale se aplică la uşi, ferestre sau la alte sisteme de închidere a mijloacelor de transport. (2) Pentru sigilarea coletelor, acestea trebuie să fie ambalate astfel încât să nu se poată pătrunde la conţinutul lor fără ruperea sigiliului sau fără a lasă urme vizibile. (3) Mijloacele de transport şi spaţiile în care se află mărfuri sub regim vamal pentru a fi sigilate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) construcţia să permită scoaterea sau introducerea de mărfuri numai prin deschideri care pot fi sigilate; b) construcţia să fie suficient de solidă pentru a nu permite spargerea pereţilor, podelelor sau acoperişului, fără a lasă urme de efracţie; c) construcţia să nu permită scoaterea, în întregime sau în parte, a pereţilor, podelelor sau acoperişului şi repunerea lor la loc, fără a lasă urme de efracţie; d) uşile, ferestrele şi conductele pentru mărfurile lichide să fie prevăzute cu inele sau alte dispozitive care să permită aplicarea cu uşurinţă a sigiliilor vamale.  +  Capitolul V Dispoziţii aplicabile călătorilorDispoziţii aplicabile călătorilor  +  Articolul 606Controlul vamal al bunurilor aparţinând persoanelor fizice consta în confruntarea celor declarate cu bunurile aflate în bagajele însoţite sau neînsoţite şi în colete.  +  Articolul 607 (1) Controlul vamal se efectuează prin sondaj în ceea ce priveşte numărul autovehiculelor, numărul călătorilor şi numărul bagajelor aparţinând unui călător. (2) Pentru fluidizarea traficului de călători la frontiera, procedurile de control prevăzute în prezenta secţiune se pot înlocui cu regulile stabilite în convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 608 (1) La transportul feroviar controlul vamal se efectuează: a) în trenurile internaţionale de călători, pe parcursul intern al acestora; b) la vagoanele de dormit, numai pe baza declaraţiei pentru călători, care va fi prezentată autorităţii vamale de către personalul de însoţire al vagonului; c) în sălile de control vamal din staţiile de cale ferată de frontiera; d) în sălile de control vamal din staţiile de cale ferată din interiorul tarii pentru călătorii care se îmbarcă sau se debarca în aceste staţii, în trenurile internaţionale. (2) La transportul rutier, controlul vamal se efectuează: a) în autovehicul; b) în locurile amenajate pe artera de circulaţie rezervată pentru controlul vamal, când volumul bagajelor nu permite efectuarea controlului vamal în autovehicul; c) în sala de control a biroului vamal. (3) La transportul maritim sau fluvial, controlul vamal se efectuează: a) în sălile de control vamal din porturi; b) la bordul navei cu acceptul comandantului acesteia, când nava nu este acostată în apropierea sălii de control vamal; c) la scara navei. (4) La transportul aerian, controlul vamal se efectuează în sălile de control vamal din aeroporturi.  +  Articolul 609Agenţii vamali controlează în mijloacele de transport orice locuri unde pot fi ascunse bunuri. În acest scop personalul de deservire al mijloacelor de transport şi conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi, sub sancţiune contravenţională, să facă accesibile controlului locurile indicate de autoritatea vamală. Când aceştia refuza sau nu sunt în măsură să efectueze demontările necesare, operaţiunile se realizează direct de către agenţii vamali sau cu sprijinul personalului de specialitate pe cheltuiala autorităţii vamale.  +  Articolul 610Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, asigura pentru autoritatea vamală: a) separarea în trenurile internaţionale a călătorilor în trafic intern de cei care călătoresc în trafic internaţional, pentru distanţele pe care se efectuează controlul vamal; b) spaţiile de depozitare a bunurilor şi de lucru în staţiile de cale ferată şi în porturi; c) legitimaţii de călătorie gratuite pentru agenţii vamali, pe distanţele pe care se efectuează controlul vamal, şi un compartiment în trenurile internaţionale pe aceste distanţe.  +  Articolul 611Liberul de vama se acordă de autoritatea vamală în scris, pentru bunurile supuse taxelor vamale şi verbal, în celelalte cazuri.  +  Articolul 612Persoanele fizice pot introduce sau scoate din ţara mărfuri fără caracter comercial, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 613Restricţiile temporare pentru unele mărfuri la introducerea sau scoaterea lor din ţara se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 614Dispoziţiile prevăzute în reglementările vamale referitoare la tariful vamal şi la plată drepturilor de import se aplică în mod corespunzător şi pentru persoanele fizice.-----------Art. 614 a fost modificat de pct. 38 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Capitolul VI Regimul vamal aplicabil misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România, precum şi membrilor acestoraRegimul vamal aplicabil misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România, precum şi membrilor acestora  +  Articolul 615 (1) Bunurile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi cele destinate folosinţei personale a membrilor cu statut diplomatic al acestora şi familiilor lor sunt scutite de control vamal atât la intrarea cât şi ieşirea din ţara, în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale la care România este parte şi pe baza de reciprocitate. (2) Regimul vamal prevăzut la alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi organizaţiilor internaţionale cu sediul sau care au reprezentanţi în România, precum şi funcţionarilor acestora, în limitele şi în condiţiile înţelegerilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 616Pot fi introduse sau scoase din ţara, fără plată taxelor vamale, în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale la care România este parte şi pe baza de reciprocitate: a) bunurile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare; b) bunurile destinate folosinţei personale a membrilor cu statut diplomatic ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi a membrilor familiilor lor; c) bunurile destinate folosinţei personale a membrilor personalului administrativ, tehnic, şi de serviciu al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi a membrilor familiilor lor, cu ocazia instalării.  +  Articolul 617 (1) Introducerea sau scoaterea din ţara a bunurilor neînsoţite este permisă în baza cererii misiunii diplomatice sau oficiului consular, semnată de şeful acesteia, şi a unei liste specificative avizată de Ministerul Afacerilor Externe. (2) În cerere, întocmită în trei exemplare şi înaintată autorităţilor vamale române prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, se vor menţiona cantitatea bunurilor introduse şi descrierea lor, conform formularelor puse la dispoziţia misiunilor diplomatice, precizându-se de către solicitant dacă aceste bunuri sunt pentru folosinţa sa personală sau a misiunii. (3) Dacă solicitantul nu cunoaşte conţinutul coletelor primite, autoritatea vamală poate proceda la deschiderea acestora în prezenta solicitantului sau a unui reprezentant al acestuia, în vederea completării formularului prevăzut la alin. (2). (4) Pentru bagajele însoţite de titulari, introducerea sau scoaterea din ţara este permisă şi fără prezentarea cererii şi a listei specificative.  +  Articolul 618Bunurile care sunt prohibite la scoaterea din România, precum şi bunurile cu caracter artistic, istoric, ştiinţific, instrumentele muzicale, obiectele din metale şi pietre preţioase care depăşesc uzul personal se pot scoate din ţara fără alte formalităţi, dacă au fost declarate în scris autorităţii vamale la intrare.  +  Articolul 619La cererea scrisă a misiunii diplomatice sau a oficiului consular, în funcţie de personalul vamal disponibil, se poate efectua vămuirea la sediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ori la reşedinţă membrilor personalului cu statut diplomatic.  +  Articolul 620 (1) Pentru următoarele categorii de bunuri scutirile de plată taxelor vamale prevăzute la art. 616 se aplică în limite, pe an calendaristic, astfel: a) pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare: 300 de litri băuturi alcoolice (peste 22°), 2.000 de pachete de ţigări (a 20 bucăţi); b) pentru folosinţa proprie a membrilor personalului cu statut diplomatic şi a membrilor familiilor lor: 50 de litri de băuturi alcoolice (peste 22°) de familie, 500 de pachete de ţigări (a 20 bucăţi) de familie. (2) La avizarea introducerii în ţara a bunurilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Afacerilor Externe va ţine seama de condiţiile de reciprocitate, precum şi de convenţiile la care România este parte, pentru a se aplică reduceri sau majorări corespunzătoare ale limitelor stabilite.  +  Articolul 621 (1) Bunurile prevăzute la art. 620 transportate ca bagaje însoţite sau colete neînsoţite se declara, în scris, la introducerea în ţara pe documentele prevăzute la art. 617. În lipsa acestui document, nu se permite introducerea în ţara a bunurilor, care pot fi lăsate în păstrare autorităţii vamale, potrivit prezentului regulament. (2) După vămuire, un exemplar al cererii depuse pentru aceste bunuri, vizat de autoritatea vamală se transmite de aceasta Ministerului Afacerilor Externe, care ţine evidenţa bunurilor introduse. (3) Bunurile prevăzute la art. 620, care depăşesc cantităţile stabilite, pot fi introduse în ţara cu plată taxelor vamale aplicabile bunurilor aparţinând persoanelor fizice.  +  Articolul 622 (1) Introducerea temporară în ţara, cu scutire de plată taxelor vamale, de autovehicule pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, precum şi pentru folosinţa membrilor personalului acestora şi a familiilor lor, este permisă în limitele avizate de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin înţelegeri internaţionale. (2) Formalităţile de introducere temporară sunt cele prevăzute la art. 617. Evidenta acestor operaţiuni se ţine de Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 623În situaţia în care sunt motive temeinice să se considere că în coletele destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi în mijloacele de transport sau în bagajele membrilor cu statut diplomatic ori ale familiilor acestora, exista bunuri care nu sunt scutite de plată taxelor vamale sau nu au fost declarate potrivit art. 621 ori sunt prohibite la introducerea sau scoaterea din ţara, ori sunt supuse carantinei, şeful biroului vamal poate dispune efectuarea controlului vamal, în prezenta titularilor bunurilor ori a reprezentanţilor autorizaţi ai acestora.  +  Articolul 624Bunurile introduse în ţara, cu scutire de taxe vamale, nu pot fi înstrăinate decât după plată taxelor vamale legale, cu excepţia cazului când cumpărătorul este o persoană care beneficiază de acelaşi statut.  +  Articolul 625 (1) Valiza diplomatică folosită în vederea comunicării între misiunile diplomatice şi Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditat nu este supusă controlului vamal la intrarea şi la ieşirea din ţara şi este scutită de taxe vamale. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru valiza diplomatică folosită în vederea comunicării între misiunile diplomatice ale aceluiaşi stat.  +  Articolul 626Valiza diplomatică poate fi transportată pe teritoriul României, neînsoţită sau însoţită de curieri diplomatici, însărcinaţi cu această misiune de către Ministerul Afacerilor Externe al statului căruia aparţin sau de o misiune diplomatică a statului acreditat.  +  Articolul 627 (1) Valiza diplomatică trebuie să fie prevăzută cu sigiliile Ministerului Afacerilor Externe sau ale misiunii diplomatice expeditoare, să poarte menţiunea corespondenta diplomatică sau expediţie oficială, să circule pe baza unei foi de curier şi să nu cuprindă decât documente diplomatice sau obiecte de uz oficial. (2) Dacă valiza diplomatică este însoţită de un curier diplomatic, acesta trebuie să posede foaie de curier, în care se indică numele, prenumele şi calitatea persoanei însoţitoare, precum şi numărul şi destinaţia coletelor. (3) Valiza diplomatică neînsoţită, în afara de menţiunea corespondenta diplomatică sau expediţie oficială şi sigiliile expeditorului, prevăzute la alin. (1), va trebui să poarte o etichetă menţionând şi numărul foii de curier. (4) Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, valiza diplomatică se sigilează de autoritatea vamală şi se tranzitează la un birou vamal din Bucureşti pentru a fi stabilite modalităţile de eliberare sau de înapoiere la expeditor. (5) Eliberarea de către autoritatea vamală a valizei diplomatice neînsoţite se face pe baza unei declaraţii scrise, emisă de misiunea diplomatică destinatară.  +  Articolul 628 (1) Valiza diplomatică poate fi transportată de comandantul unei aeronave, dacă poseda un document oficial din care să rezulte numărul coletelor care constituie valiza. (2) Misiunea diplomatică poate trimite unul dintre membrii săi să preia valiza diplomatică direct din mâinile comandantului aeronavei. (3) Comandanţii de aeronave care transporta valize diplomatice nu sunt consideraţi curieri diplomatici.  +  Articolul 629Valiza diplomatică în tranzit prin România poate fi sigilată de autoritatea vamală la intrarea în ţara.  +  Articolul 630Dispoziţiile privind valiza diplomatică se aplică în mod corespunzător şi valizei consulare.  +  Capitolul VIIRegimul vamal al aprovizionării mijloacelor de transport care trec frontiera-----------Titlul Cap. VII al Părţii VI a fost modificat de pct. 39 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 631Mărfurile destinate aprovizionării se introduc la bordul navelor pe baza documentului de livrare şi a permisului vamal eliberat de biroul vamal la cererea comandatului navei, a armatorului sau a agentului navei şi cu îndeplinirea formalităţilor vamale corespunzătoare statutului vamal şi destinaţiei mărfurilor, după caz. (2) Pentru mărfurile prevăzute la alin. (1) se poate depune o singură declaraţie vamală pentru fiecare regim vamal, pentru toată durata de staţionare a navei în fiecare port.-----------Art. 631 a fost modificat de pct. 40 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 635Dispoziţiile art. 631 se aplică în mod corespunzător aeronavelor, când acestea se află pe aeroporturile române. Controlul vamal se efectuează în baza documentului de livrare.-----------Art. 635 a fost modificat de pct. 41 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 636Bunurile de consum aflate la bordul navelor, aeronavelor, vagoanelor-restaurant şi vagoanelor de dormit şi autocarelor, destinate în cantităţii strict uzuale consumului pe parcursul călătoriei, nu se supun normelor prevăzute pentru importul mărfurilor.  +  Capitolul VIII Transbordarea vamalăTransbordarea vamală  +  Articolul 637Mărfurile aflate sub supraveghere vamală se pot transbordă dintr-un mijloc de transport în altul ori se pot depozita temporar pe teritoriul României.  +  Articolul 638Operaţiunea de transbordare se efectuează în prezenta autorităţii vamale.  +  Articolul 639 (1) Transbordarea mărfurilor trebuie să fie cerută de transportatorul acestora, de un comisionar în vamă sau de orice altă persoană care face dovada că are dreptul de a dispune asupra mărfurilor. (2) Biroul vamal, analizând cererea, eliberează un permis vamal în care se menţionează felul şi cantitatea mărfii care urmează să fie transbordată şi termenul de efectuare a operaţiunii. Acest termen poate fi prelungit în cazuri justificate. Permisul vamal este înregistrat la biroul vamal emitent.  +  Articolul 640 (1) Permisul vamal este asimilat cu declaraţia vamală acceptată şi produce aceleaşi efecte juridice. (2) În cazul în care se constata lipsuri sau substituiri din mărfurile transbordate, permisul vamal constituie titlu de creanţă pentru încasarea drepturilor de import. Elementele de taxare sunt cele în vigoare la data înregistrării permisului vamal. (3) În staţiile de cale ferată în care este organizată transbordarea în vagoane cu ecartament diferit, operaţiunea se efectuează fără a se mai depune permisul vamal. Transportatorul răspunde de felul şi de cantitatea mărfurilor transbordate, precum şi de concordanţa acestora cu datele înscrise în documentul de transport internaţional.  +  Articolul 641 (1) În caz de forţă majoră sau caz fortuit, transbordarea mărfurilor se poate efectua şi în locurile unde nu funcţionează birouri vamale, în prezenta organelor de poliţie care certifică pe documentul de transport, felul şi cantitatea mărfurilor. (2) Transportatorul este obligat să sigileze mijloacele de transport sau mărfurile şi să le prezinte la biroul vamal cel mai apropiat. În acest caz, documentele vamale şi documentele de transport se modifică în mod corespunzător şi se iau măsuri de sigilare vamală a mijloacelor de transport sau a mărfurilor. În cazul transportului pe calea ferată, atunci când nu poate fi asigurată prezenta organelor de poliţie transbordarea mărfurilor se poate efectua şi în prezenta a doi martori străini de calea ferată, încheindu-se un proces-verbal constatator.  +  Capitolul IX Mărfuri pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de vămuireMărfuri pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de vămuire  +  Articolul 642 (1) Mărfurile introduse de persoanele fizice ca bagaj însoţit, pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de vămuire, se păstrează sub supraveghere vamală în depozitele biroului vamal, la dispoziţia titularilor, timp de 120 de zile. (2) Mărfurile intrate în ţara, destinate persoanelor juridice, pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de vămuire, se păstrează în depozit necesar de comisionarii în vamă, sub supraveghere vamală, cel mult 120 de zile. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi în cazul mărfurilor destinate persoanelor fizice sau juridice, pentru care exista un contract de transport internaţional, iar transportatorul nu le poate preda destinatarului sau acesta nu îndeplineşte condiţiile de vămuire. În aceste cazuri mărfurile sunt păstrate sub supraveghere vamală în depozit temporar la transportatori sau la comisionarii în vamă, pe cheltuiala importatorului. (4) Transportatorul sau comisionarul în vamă, care primeşte mărfurile în depozit necesar, este obligat să îl încunoştinţeze pe destinatar.  +  Articolul 643Autoritatea vamală are dreptul să prelungească termenele prevăzute la art. 642 alin. (1) şi (2) în cazurile în care din documente rezulta că expirarea termenului nu este din culpa titularului.  +  Articolul 644 (1) În cazul mărfurilor prevăzute la art. 642 alin. (1) termenul de păstrare curge de la data emiterii de către autoritatea vamală a adeverinţei de reţinere a bunurilor. (2) În cazul mărfurilor prevăzute la art. 642 alin. (2) şi (3) termenul de păstrare curge de la data expirării perioadei stabilite pentru solicitarea aprobării unei destinaţii vamale, la care se adaugă prelungirile legal acordate.-----------Alin. (2) al art. 644 a fost modificat de pct. 42 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 645Mărfurile clasificate la cap. 1-3 din tariful vamal se consideră a fi perisabile şi termenul de păstrare sub supraveghere vamală este de 48 de ore de la data emiterii adeverinţei de reţinere în cazul bunurilor prevăzute la art. 642 alin. (1) şi de la data înregistrării în evidenţa biroului vamal în cazul bunurilor prevăzute la art. 642 alin. (2) şi (3), dacă nu sunt condiţii de depozitare care să le asigure conservarea, confirmate de deţinătorul depozitului.-----------Art. 645 a fost modificat de pct. 43 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 646Autoritatea vamală nu răspunde de deteriorarea, alterarea sau de pierderile cantitative din cauze naturale, produse la bunurile păstrate în condiţiile prevăzute la art. 642, 643 şi 645.  +  Articolul 647Mărfurile a căror deţinere sau circulaţie este supusă prin legi speciale unor condiţii care nu sunt îndeplinite la intrarea sau la ieşirea din ţara se reţin şi se înregistrează de biroul vamal care le preda imediat în depozit autorităţii competente prevăzute de legea specială.  +  Articolul 648 (1) La expirarea termenelor de păstrare prevăzute în prezentul capitol, dacă titularii nu au reglementat situaţia vamală a mărfurilor, acestea se valorifica potrivit normelor legale în vigoare. (2) În cazul în care titularii abandonează mărfurile printr-o declaraţie scrisă data autorităţilor vamale condiţiile de valorificare sunt îndeplinite din momentul depunerii acestei declaraţii.  +  Articolul 649Mărfurile identificate de autoritatea vamală în exercitarea atribuţiilor lor fără a fi cunoscut titularul acestora se înscriu în evidentele biroului vamal, pe baza adeverinţei de reţinere a acestora. Dacă titularul acestora nu a putut fi stabilit în termenele prevăzute în prezentul capitol, la expirarea acestor termene bunurile se valorifica.  +  Articolul 650 (1) Mărfurile care îndeplinesc condiţiile de valorificare potrivit prezentului regulament se declara bilunar de către biroul vamal la organele financiare locale, care sunt obligate să le preia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării, cu excepţia celor perisabile, care se declara şi se preiau imediat. (2) Mărfurile prevăzute la art. 648 se valorifica de către autoritatea competentă la care se află în depozit după expirarea termenelor prevăzute la art. 642 şi 643.  +  Capitolul X Contravenţii vamaleContravenţii vamale  +  Articolul 651Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1500 lei următoarele fapte: a) neîndeplinirea de către transportator ori de reprezentantul acestuia a obligaţiei de a depune la biroul vamal de frontiera documentele însoţitoare ale mijloacelor de transport aflate în trafic internaţional şi a documentelor privind mărfurile transportate cu acestea; b) nedepunerea de către comandantul, armatorul sau agentul navei a declaraţiei proviziilor de bord, în termenele legale; c) neîndeplinirea de către organele poştale a obligaţiei de a declara şi de a prezenta autorităţii vamale coletele şi trimiterile poştale care, potrivit legii, sunt supuse controlului vamal;-----------Lit. c) a art. 651 a fost modificată de pct. 44 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. d) neîndeplinirea de către organele poştale a obligaţiei de a prezenta biroului vamal de frontiera lista sacilor poştali; e) neprezentarea de către transportator, la solicitarea autorităţii vamale, a documentelor aferente mijlocului de transport pentru mărfurile transportate, aflate în trafic internaţional; f) nerespectarea de către orice persoana a obligaţiei de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamală; g) transferarea mărfurilor care au făcut obiectul unei declaraţii sumare, în alte cazuri şi locuri decât cele stabilite de autoritatea vamală; h) neîndeplinirea de către titularul operaţiunii comerciale sau de către reprezentantul acestuia a obligaţiei de a solicita în termenul legal pentru mărfurile înscrise în declaraţia sumară, o destinaţie vamală; i) neîndeplinirea de către transportatorul sau gestionarul mărfurilor nevămuite a obligaţiei de a asigura integritatea sigiliilor sau marcajelor, cu excepţia cazului fortuit sau de forţă majoră; j) nerespectarea de către titularul unei informaţii obligatorii a obligaţiei de a declara autorităţilor vamale, în momentul efectuării formalităţilor vamale, că este în posesia unei informaţii obligatorii care se referă la mărfurile în cauză;-----------Lit. j) a art. 651 a fost modificată de pct. 44 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. k) neîndeplinirea de către titularul unei autorizaţii emise de către Autoritatea Naţională a Vămilor, a obligaţiei de a anunţa autoritatea vamală asupra oricărei modificări intervenite după acordarea acesteia; l) depunerea declaraţiei vamale conţinând date incomplete sau inexacte, în cazul în care această faptă nu influenţează stabilirea drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe ce se stabilesc la punerea în libera circulaţie a mărfurilor dar produce efecte asupra aplicării măsurilor de politică comercială ori a altor dispoziţii stabilite prin reglementări speciale.  +  Articolul 652Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei următoarele fapte: a) neîndeplinirea de către conducătorul mijlocului de transport a obligaţiei de a opri la semnalul formal specific al personalului vamal abilitat; b) acostarea navelor sau aterizarea aeronavelor în alte locuri decât în punctele de control unde funcţionează autoritatea vamală, cu excepţia cazului fortuit, de forţă majoră sau de boala grava la bord; c) neprezentarea documentelor de orice natură şi pe orice fel de suport, solicitate în cadrul controlului vamal, precum şi nerespectarea termenului stabilit de autoritatea vamală, pentru prezentarea documentelor; d) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligaţiei de a declara şi de a prezenta în vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevăzută această obligativitate;-----------Lit. d) a art. 652 a fost modificată de pct. 45 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. e) furnizarea de către un solicitant a unor informaţii eronate sau incomplete în baza cărora a fost adoptată de către autoritatea vamală o decizie favorabilă acestuia; f) exercitarea oricărei activităţi comerciale, industriale sau de servicii într-o zonă liberă, antrepozit liber sau port liber, fără respectarea condiţiilor stabilite în reglementările vamale şi fără notificarea prealabilă a autorităţii vamale; g) transferarea drepturilor şi obligaţiilor titularului unui regim vamal economic unor alte persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de regimul în cauză; h) neîndeplinirea de către comisionarul în vamă a obligaţiilor prevăzute la art. 578; i) depunerea unei declaraţii vamale care conţine date eronate privind încadrarea tarifară a bunurilor sau mărfurilor, în cazul în care este influenţată stabilirea drepturilor de import şi alte drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în libera circulaţie a mărfurilor; j) părăsirea porturilor sau a aeroporturilor de către navele sau aeronavele care trec frontiera, fără viza autorităţii vamale; în acest caz amenda este aplicată căpităniei portului sau autorităţilor aeroportuare;-----------Lit. j) a art. 652 a fost modificată de pct. 45 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. k) neîndeplinirea de către titularul regimului de punere în libera circulaţie a mărfurilor destinate unei anumite utilizări, a obligaţiei de a înştiinţa autoritatea vamală despre schimbarea utilizării acestora; l) prezentarea de către un solicitant a unor documente conţinând date inexacte sau eronate, în vederea obţinerii unei autorizaţii sau a unui certificat de origine eliberat de către autoritatea vamală; m) neîndeplinirea de către titularul regimului vamal de tranzit sau a regimurilor vamale economice a termenelor, condiţiilor şi obligaţiilor prevăzute pentru derularea şi încheierea acestor regimuri.  +  Articolul 653 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3000 la 8000 lei: a) sustragerea de la controlul vamal a oricăror bunuri sau mărfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal. În acest caz bunurile se confiscă; b) descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămuirii fără permis vamal sau fără acordul autorităţii vamale; în acest caz cantitatea de bunuri încărcate, descărcate sau transbordate se confiscă;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 653 a fost modificată de pct. 46 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 653 a fost abrogată de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 875 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 august 2010. d) depunerea declaraţiei vamale şi a dovezii de origine, conţinând date eronate privind originea mărfurilor; e) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date incomplete sau eronate privind valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor;-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 653 a fost modificată de pct. 46 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007. f) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date eronate privind cantitatea mărfurilor dacă fapta nu constituie infracţiune prevăzută de Codul vamal. În cazul în care prin această faptă este influenţată stabilirea drepturilor de import şi alte drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în libera circulaţie a mărfurilor, mărfurile constatate în plus faţă de cele înscrise în declaraţia vamală se confiscă; g) exercitarea activităţii de comisionar în vamă fără autorizaţie; veniturile realizate din activitatea neautorizată se confiscă; h) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor însoţitoare conţinând date eronate privind felul mărfurilor. În cazul în care prin această faptă este influenţată stabilirea drepturilor de import şi alte drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în libera circulaţie a mărfurilor, mărfurile constatate în plus faţă de felul celor înscrise în declaraţia vamală se confiscă. Prin felul mărfurilor se înţelege varietatea, tipul sau acele caracteristici definitorii. i) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec frontiera a obligaţiei prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, de declarare în scris, la autoritatea vamală, a numerarului în valută şi/sau în monedă naţională care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin regulament, aflat asupra lor, în mijloacele de transport ori în bagajele însoţite sau neînsoţite, precum şi în colete. Numerarul nedeclarat în scris care depăşeşte limita stabilită de regulament se confiscă.--------------Lit. i) a art. 653 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 797 din 25 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 31 iulie 2007. (2) În cazul în care contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) are ca obiect produse accizabile, contravenţia se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, confiscarea bunurilor sustrase de la controlul vamal şi reţinerea mijlocului de transport folosit la săvârşirea contravenţiei până la plată amenzii*)-----------Alin. (2) al art. 653 a fost introdus de pct. 47 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 653^1*)Dacă la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 651-653 sunt folosite mijloace de transport modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunurilor, autoritatea vamală dispune, pe lângă celelalte sancţiuni contravenţionale prevăzute, şi confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate.-----------Art. 653^1 a fost introdus de pct. 48 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 654În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 653 lit. a)-c), atunci când mărfurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plată unei sume egala cu valoarea în vamă a acestora, la care se adauga drepturile de import şi alte drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe ce se stabilesc la punerea în libera circulaţie a mărfurilor. Această măsură are acelaşi efect juridic ca şi confiscarea mărfurilor în ceea ce priveşte stingerea datoriei vamale.  +  Articolul 655Faptele prevăzute la art. 651-653 constituie contravenţii dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune.  +  Articolul 656Contravenţiile vamale se constata prin procese verbale de contravenţie încheiate de personalul vamal care are atribuţii în acest sens.  +  Articolul 657Contravenţiilor prevăzute în acest capitol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Partea VII DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALEDISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE  +  Articolul 658 (1) Deciziile privind notele explicative, avizele de clasificare şi alte avize referitoare la interpretarea Sistemului armonizat, precum şi recomandările emise de Comitetul Sistemului armonizat şi aprobate de Consiliul de Cooperare Vamală, conform Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care România a aderat prin Legea nr. 98/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 27 septembrie 1996, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (2) al art. 658 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 659Autoritatea vamală stabileşte norme privind funcţionarea laboratoarelor vamale, metodologia de efectuare a analizelor în cadrul acestora, inclusiv a mărfurilor susceptibile a fi droguri, precum şi modul în care persoanele interesate pot solicita repetarea analizelor.-----------Art. 659 a fost modificat de pct. 49 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 659^1Informaţiile prevăzute la art. 228 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, precum şi cele privind cântăritorii autorizaţi prevăzute la art. 290d din acelaşi regulament se transmit Comisiei Europene de către Autoritatea Naţională a Vămilor.-----------Art. 659^1 a fost introdus de pct. 50 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 660 (1) Operaţiunile pentru care s-au depus declaraţii vamale sub regimul prevăzut în reglementările vamale anterioare prezentului regulament se derulează şi se încheie în conformitate cu acele reglementări. (2) Autorizaţiile emise în temeiul reglementărilor vamale anterioare prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea. (3) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană operaţiunile prevăzute la alin. (1) se încheie potrivit prevederilor cuprinse în Tratatul de aderare aprobat prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.  +  Articolul 661 (1) În situaţia în care titularii operaţiunilor vamale, transportatorii sau comisionarii în vamă, solicita efectuarea operaţiunilor de vămuire în afara birourilor vamale, aceştia au obligaţia de a asigura autorităţii vamale, fără plată, spaţii de lucru, magazii pentru depozitarea mărfurilor şi instalaţii pentru cântărirea acestora. (2) În situaţia în care persoanele interesate prevăzute la alin. (1) solicita efectuarea operaţiunilor de vămuire în afara incintelor birourilor şi punctelor vamale aceştia suporta cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, cele de cazare şi de diurna, potrivit normelor legale.  +  Articolul 662 (1) Autoritatea vamală poate să închirieze în condiţiile legii, imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea şi în proprietatea sa, precum şi în proprietatea publică a statului, prin licitaţie publică, potrivit legii. (2) Sumele încasate din închiriere se vărsa integral la bugetul de stat.  +  Articolul 663Pentru alte formulare decât cele prevăzute în anexele la prezentul regulament, precum şi pentru registrele, sigiliile şi ştampilele utilizate de autoritatea vamală, modelul şi modul de utilizare al acesteia se stabilesc de Autoritatea Naţională a Vămilor.  +  Articolul 664Autoritatea Naţională a Vămilor poate emite norme tehnice de aplicare a reglementărilor vamale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 664 a fost modificat de pct. 51 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 946 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 12 septembrie 2007.  +  Articolul 665Anexele nr. 1-44 fac parte integrantă din prezentul regulament.Prezentul Regulament asigura aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 253/11.10.1993.  +  Anexa 6────────la regulament─────────────NORMEprivind cantităţile uzuale de produse din tutun şi băuturi alcoolicelăsate pentru folosinţa comandantului, echipajului şi pasagerilor,în raport cu durata staţionării navei în portÎn aplicarea art. 102 din Regulamentul vamal, cantităţile de produse din tutun şi băuturi alcoolice care se lasă de către autoritatea vamală nesigilate, pentru folosinţa comandantului şi secundului, precum şi a echipajului şi pasagerilor, sunt următoarele:*Font 9*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               Ţigarete Ţigări de foi Băuturi alcoolice                                                                              peste 22°────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Pentru uzul comandantului şi secundului 80 buc/zi/pers. 20 buc./zi/pers. 2 l/zi/pers.2. Pentru uzul echipajului şi pasagerilor 40 buc/zi/pers. 20 buc./zi/pers. 1 l/zi/pers.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cantităţile de produse susmenţionate se lasă nesigilate cu ocazia efectuării reviziei de sosire a navei în raport de durata staţionării în port declarată de comandant, dar nu pe o perioadă mai mare de 15 zile, iar restul de produse se sigilează. Dacă durata de staţionare este mai mare de 15 zile, cantităţile suplimentare, corespunzătoare duratei de staţionare, se scot de sub sigiliul vamal la cererea comandantului sau agentului navei.În cazuri deosebite cum ar fi: sărbători naţionale, acţiuni protocolare sau altele similare, şeful biroului vamal poate aproba să fie lăsate la dispoziţia comandantului şi secundului cantităţi suplimentare din produsele arătate, corespunzătoare acţiunii, cu condiţia să fie consumate la bord.Produsele lăsate la dispoziţia comandantului, echipajului şi călătorilor vor fi notate de fiecare data pe declaraţia proviziilor de bord cu ocazia fiecărei operaţiuni.  +  Anexa 33─────────la regulament─────────────A. MĂSURIale autorităţii vamale privind containerelecare nu corespund normelor tehnice(Art. 418)1. Dacă se constata că containerele agreate nu corespund prescripţiilor tehnice, autoritatea vamală refuza recunoaşterea valabilităţii agreării, cu excepţia cazului în care diferenţele constatate sunt de importanta minora şi nu creează nici un risc de frauda.2. Dacă un container prezintă un defect sau o lipsa majoră, devenind astfel neconform cu normele în baza cărora a fost agreat pentru transportul sub sigilii vamale, autoritatea vamală informează transportatorul sau reprezentantul acestuia ca acesta să aducă acel container în starea corespunzătoare normelor de agreare, cu condiţia ca reparaţiile să poată fi efectuate rapid. În cazul în care containerul a fost reparat transportul sub sigiliu vamal poate fi continuat. În caz contrar sau când transportatorul ori reprezentantul acestuia prefera repararea containerului în ţara în care a fost agreat, autoritatea vamală: a) refuza autorizarea transportului şi aplicarea sigiliilor, când această aplicare este necesară; sau b) retrag containerul din circulaţie şi dispun transbordarea acestuia într-un alt mijloc de transport; sau c) autorizează continuarea transportului conform procedurilor care, fiind aplicate, nu prezintă riscuri de contrabanda, de pierdere ori de prejudiciere a mărfurilor transportate în container. Defectul sau lipsa constatată se menţionează de autoritatea vamală în documentele de tranzit.Pentru a se asigura că reparaţia containerului se efectuează într-un mod adecvat autoritatea vamală retrage placa de agreare.Când autoritatea vamală retrage placa de agreare sau descoperă la o serie de containere un defect ori o lipsa majoră care le face neconforme cu normele de agreare, ele notifica transportatorului sau reprezentantului acestuia defecţiunea constatată sau retragerea plăcii ori, după caz, administraţiei vamale care a emis agrearea. Autorităţilor răspunzătoare de agrearea iniţială trebuie să li se solicite să intervină în soluţionarea cazului.3. Un container se consideră ca prezentând un defect sau o lipsa majoră atunci când: a) mărfurile pot fi sustrase din partea sigilată a containerului sau introduse în acesta fără a fi lăsate urme vizibile de efracţie sau fără ruperea sigiliilor vamale; b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu şi eficace; c) containerul prezintă spaţii ascunse care permit disimularea mărfurilor; d) toate spaţiile destinate mărfurilor nu sunt uşor accesibile pentru controlul vamal.  +  Anexa 44────────la regulament─────────────Raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 570, privind îndeplinirea de către S.C. .......... (se înscrie numele persoanei juridice care solicita autorizarea în calitate de comisionar în vamă) a condiţiilor prevăzute la art. 566 lit. b), c), d), e), g) şi i)."Referitor la adresa dvs. ... (se menţionează numărul de înregistrare şi data cererii de raport de la Autoritatea Naţională a Vămilor), va comunicăm ca, urmare a verificării la faţa locului, am constatat că spaţiul/spaţiile de depozitare ale S.C. ........ (se înscrie numele persoanei juridice solicitante), având adresa/adresele:1) ............................................................2) ............................................................ n) ............................................................(se înscrie adresa fiecărui spaţiu de depozitare),îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile necesare păstrării mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, după cum urmează:1) ............................................................2) ............................................................ n) ............................................................(se înscrie concluzia pentru fiecare spaţiu de depozitare)Menţionăm că spaţiile de depozitare îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţia de a fi situate în zona de supraveghere a biroului vamal, fapt care ne permite/nu ne permite să exercităm controlul efectiv al mărfurilor aflate în depozit fără depăşirea resurselor de forţă de muncă sau diminuarea capacităţii de exercitare a supravegherii vamale exercitate de biroul vamal, după cum urmează:1) ............................................................2) ............................................................ n) ............................................................(se înscrie concluzia pentru fiecare spaţiu de depozitare)Totodată, va informăm că, urmare a aceleiaşi verificări, am constatat existenţa următoarelor echipamente necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea vămuirii:1) ............................................................2) ............................................................ n) ............................................................(se descriu echipamentele vizualizate în termeni suficient de precişi pentru a se putea asigura confruntarea cu datele conţinute în dosarul de autorizare depus de solicitant la Autoritatea Naţională a Vămilor).În urma verificărilor la faţa locului, au rezultat următoarele aspecte în legătură cu amplasarea şi dotarea spaţiului de birou din punct de vedere al biroticii şi a echipamentelor informatice şi de comunicaţie adecvate utilizării sistemului informatic vamal:..................................................................................................................................(se precizează adresa unde se află amplasat spaţiul/spaţiile de birou, se descrie birotică, echipamentele informatice şi de comunicaţie cu care este dotat respectivul spaţiu)Persoana juridică dispune de personal care urmează să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale, după cum urmează:..............................................................................................................................(se înscriu numele şi prenumele respectivelor persoane)Confirmăm faptul că S.C. ................ este/nu este înregistrată cu debite la Biroul Vamal ............, după cum urmează:..............................................................................................................................(în cazul în care persoana juridică este înregistrată cu debite se precizează în clar cuantumul şi sursa acestora; în cazul debitelor ce au ca sursa procese verbale de contravenţie se menţionează în clar dacă acestea au fost contestate în instanţă şi dacă au rămas sau nu, definitive şi executorii)Certificăm/nu certificăm faptul că sunt întrunite condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţii, incluzând exercitarea supravegherii vamale în limitele personalului vamal existent şi funcţionarea la parametrii optimi a infrastructurii informatice şi reţelei informatice aferente sistemului informatic vamal, precum condiţii de acces cu protecţie, capacitate de prelucrare şi transfer electronic a informaţiilor, capacitate de stocare a informaţiilor electronice.În plus faţă de elementele de mai sus, considerăm important să va aducem la cunoştinţă şi faptul că:.......................................................................................................................................................................................................................................(se înscriu menţiuni suplimentare considerate ca relevante de biroul vamal şi care trebuie transmise Autoritatea Naţională a Vămilor în vederea fundamentării deciziei de acordare sau refuz al acordării autorizaţiei de comisionar în vamă)Având în vedere cele de mai sus, propunem acordarea/neacordarea autorizaţiei de comisionar în vamă."Şef birou vamal. .......................(se trec numele şi prenumele şefului biroului vamal, semnătura acestuia şi ştampila biroului vamal)------------