ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014  Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut,ținând cont de respectarea obligației implementării amenajamentelor pastorale în vederea susținerii absorbției fondurilor europene aferente plăților pe suprafață și luând în considerare faptul că amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetație și producția vegetală, ceea ce conduce la o perioadă de elaborare a acestora destul de lungă, este necesar să fie modificată data de implementare a amenajamentului pastoral.În condițiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obținută de pe pajiști, este necesară reglementarea în regim de urgență a modului de utilizare a pajiștilor, astfel încât crescătorii de animale să aibă acces la suprafețele de pajiști aflate atât în domeniul public, cât și în cel privat al unităților administrativ-teritoriale.În ceea ce privește concesionarea/închirierea pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale prin licitație organizată în condițiile legii, autoritățile publice sunt în situația de a încheia contracte cu fiecare membru al asociației, fără a avea posibilitatea delimitării bunului acordat, atât din cauza numărului de animale foarte mic pe solicitant, cât și imposibilității de a acorda prin licitație publică, în condițiile legii, suprafețele de pajiști necesare tuturor animalelor din localitate aflate în proprietatea membrilor colectivității locale.Având în vedere faptul că asociațiile crescătorilor de animale, membri ai colectivității locale, utilizează pajiștile în comun, aplică același amenajament pastoral, folosesc aceleași utilități, respectă unitar bunele condiții agricole și de mediu, este necesar ca întocmirea contractelor de concesiune/închiriere să se facă cu asociația, ținând cont de numărul de animale ale fiecărui fermier înscris în Registrul național al exploataților și suprafața de teren care îi revine.Având în vedere că termenul-limită pentru finalizarea controalelor pe teren și administrative este 16 octombrie 2014, dată la care trebuie să înceapă efectuarea plăților către beneficiari conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea faptului că pentru accesarea fondurilor europene este necesară o flexibilitate rezonabilă de aplicare și de prevenire a riscului apariției unor disfuncționalități la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin creșterea numărului de cereri depuse de către fiecare membru al asociației,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul economic național și social al micilor crescători de animale ce au o pondere majoritară la nivel național, prin reducerea absorbției fondurilor europene aferente plăților pe suprafață,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera efecte negative, concretizate în dificultăți în acordarea contractelor de concesiune/închiriere a suprafețelor de pajiști prin licitație publică tuturor crescătorilor de animale, asigurarea hranei pentru acestea, fapt care conduce la diminuarea producțiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurării resurselor alimentare pentru populație,având în vedere imposibilitatea reglementării prin hotărâre a Guvernului a elementelor ce decurg din preluarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv suplimentarea numărului de personal și al unităților subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,având în vedere necesitatea evitării blocajelor administrative în absorbția fondurilor europene în domeniul pisciculturii, fapt pentru care este necesară abrogarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit,având în vedere consecințele negative ce pot apărea în cazul în care nu se reglementează clarificarea unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, respectiv neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ ar avea consecințe negative asupra gradului de absorbție și utilizare a fondurilor europene alocate României, prin menținerea unor mari și importante suprafețe de teren agricol nelucrate, a unei producții agricole pentru autoconsum slabe cantitativ și calitativ, incapabile să genereze venituri pentru sustenabilitatea procesului de modernizare a spațiului rural, ar genera o rată ridicată a șomajului, precum și neîncasarea unor sume importante de bani prin care operatorii economici viabili ar putea contribui decisiv către bugetul consolidat,având în vedere dificultățile cu care se confruntă sectorul agricol din România cauzate de incidența tot mai frecventă a pagubelor substanțiale generate de efectele schimbărilor climatice, ale bolilor animalelor sau organismelor dăunătoare plantelor, precum și ale incidentelor de mediu, care afectează activitatea și producția agricolă, se impune asigurarea unui cadru legal național, care să reglementeze înființarea de fonduri mutuale menite să ofere membrilor sprijin imediat față de efectele pierderilor economice cauzate de producerea unor asemenea evenimente.Luând în considerare obligațiile ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, care trebuie să respecte prevederile obligatorii și direct aplicabile ale regulamentelor europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în conformitate cu prevederile art. 65 al Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, are rolul de a crea cadrul legislativ național, statutar și administrativ pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii Europene sunt protejate în mod eficient și, în acest scop, a elaborat și transmis Comisiei Europene, spre aprobare, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020,având în vedere art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 "Fonduri mutuale pentru fenomenele climatice nefavorabile, bolile animalelor și ale plantelor, infestările cu dăunători și pentru incidente de mediu", care oferă statelor membre ale Uniunii Europene posibilitatea instituirii de ajutoare specifice fermierilor pentru finanțarea înființării și funcționării fondurilor mutuale constituite în scopul gestionării riscurilor specifice, precum și, în limita fondurilor disponibile, pentru acoperirea compensațiilor plătite de fondurile mutuale membrilor afiliați în situația unor pierderi economice, generate de intervenirea riscurilor reprezentate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, în PNDR 2014-2020, astfel cum a fost transmis Comisiei Europene spre aprobare, au fost avute în vedere riscurile mai sus menționate, iar fișa măsurii evidențiază modul de accesare a sprijinului acordat de Uniunea Europeană din FEADR.Întrucât pentru agricultorii români este de mare importanță implementarea măsurii de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale încă de la aprobarea PNDR 2014-2020, având în vedere pierderile substanțiale pe care aceștia le înregistrează ca urmare a producerii unor fenomene climatice precum seceta sau inundațiile ori boli ale plantelor și animalelor,având în vedere stadiul avansat al negocierilor pentru aprobarea de către Comisia Europeană a PNDR 2014-2020, este necesară adoptarea, în regim de urgență, a măsurilor prin care se corelează cadrul juridic național specific înființării și acreditării fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 2/2014, cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 și PNDR 2014-2020, astfel încât schema de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale să fie pe deplin funcțională și să permită punerea în aplicare a PNDR 2014-2020 în ceea ce privește fondurile mutuale, imediat după aprobarea acestuia.Având în vedere că modificările propuse asigură cadrul de reglementare privind condițiile de eligibilitate a fondurilor mutuale în vederea acreditării, precum și condițiile de eligibilitate a compensațiilor acordate fermierilor din aceste fonduri în corelare cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, se impune promovarea acestora în regim de urgență pentru asigurarea corelării cu reglementările Uniunii Europene și PNDR 2014-2020.Întrucât riscurile acoperite de către fondurile mutuale reprezintă situații excepționale, extrem de grave, care produc pagube substanțiale fermierilor conducând la o perturbare gravă a activității acestora, neadoptarea măsurilor propuse atrage consecințe negative asupra întregului sector agricol care se confruntă cu pierderi economice din ce în ce mai frecvente ca urmare a unor fenomene climatice nefavorabile sau boli ale animalelor sau plantelor și care nu pot fi compensate decât prin intermediul sprijinului public acordat prin PNDR 2014-2020 conform Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, în condițiile creării cadrului național necesar în acest scop.Urgența adoptării actului normativ constă în faptul că această măsură vizează interesul public, iar, pentru punerea sa în aplicare încă de la data aprobării PNDR 2014-2020, este necesară și parcurgerea, în cel mai scurt timp posibil, a procedurii de notificare a Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului privind funcționarea UE și reglementărilor specifice privind ajutorul de stat.Ținând cont de faptul că situațiile sus-menționate constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:d) utilizator de pășuni și fânețe - crescător de animale, persoană fizică având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, conform clasificării statistice a activităților economice în Uniunea Europeană pentru producția vegetală și animală, care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin o dată pe an;2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe suprafață, persoanele fizice și juridice proprietari/utilizatori de pajiști au obligația să efectueze o cosire cel puțin o dată pe an sau să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de pășunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2015.(2) În cazul în care proprietarii de animale membri ai colectivității locale sunt membri ai unei asociații și exploatează în comun o suprafață de pășune, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociația, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare și numărul de animale pe fiecare membru al asociației.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 19 iunie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) achiziție de teren - cumpărarea de teren agricol, cu excepția terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și administrate de Agenția Domeniilor Statului, în vederea exploatării, în următoarele situații:(i) cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care dețin în condițiile legii o exploatație agricolă conform declarațiilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), până la atingerea unui plafon de maximum 1.000 ha în proprietate;(ii) cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice, membri ai unei întreprinderi familiale, sau persoanele juridice ai căror asociați sunt exclusiv membri ai aceleiași familii, care au în exploatare teren agricol conform declarațiilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în vederea extinderii suprafeței agricole exploatate în scopul înființării/rentabilizării fermelor de familie;.......................................................................e) fermă de familie - exploatație agricolă aparținând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociați sunt exclusiv membri ai aceleiași familii. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 8.000-250.000 SO. Prin membrii aceleiași familii se înțelege soțul/soția și rudele până la gradul III inclusiv;2. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) producția standard (SO - Standard Output) - reprezintă valoarea standard a producției agricole brute a unei exploatații agricole exprimate în euro și este criteriul economic care stă la baza clasificării europene a fermelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 2/2014, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind înființarea, avizarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de înființare, avizare și acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acreditare - recunoașterea acordată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale fondului mutual constituit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;b) asigurare - reprezintă operațiunea prin care fermierii contribuie, pe principiul mutualității, la crearea unui fond de compensații din care aceștia sunt despăgubiți în cazul în care suferă o pierdere economică generată de evenimentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;c) autoritate competentă să acrediteze fondurile mutuale - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.);d) aviz de funcționare - actul administrativ emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) care atestă îndeplinirea condițiilor de ordin tehnic și financiar în vederea obținerii acreditării. Avizul de funcționare se eliberează în baza normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență emise de ASF;e) aviz prealabil - documentul emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), conform documentelor prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență emise de ASF, în vederea aprobării actului constitutiv și a statutului asociației, în scopul înscrierii acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor;f) boli ale animalelor - reprezintă bolile specificate în lista de boli ale animalelor stabilită de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau în anexa la Decizia Consiliului 2009/470/CE din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar, cu excepția celor care fac obiectul despăgubirilor din fonduri de la bugetul de stat sau bugetul Uniunii Europene, altele decât FEADR;g) dezastru natural - eveniment spontan de natură biotică sau abiotică care generează tulburări importante ale sistemelor de producție agricolă, provocând pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut oficial, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului;h) fenomene climatice nefavorabile - seceta, înghețul din timpul iernii, inundațiile, care îndeplinesc condițiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului;i) fond de compensații - fondul constituit prin contribuțiile financiare ale membrilor în scopul acordării de către fondul mutual a compensațiilor financiare, în cazul producerii evenimentelor care au generat pierderi economice;j) fond mutual - reprezintă asociația care se înființează, se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și normele de aplicare a acesteia, care permite membrilor afiliați să încheie o asigurare în vederea acordării de plăți compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;k) incident de mediu - apariția unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare în ceea ce privește calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific și limitat din punct de vedere geografic; în sensul prezentei ordonanțe de urgență, nu sunt considerate incidente de mediu schimbările climatice sau poluarea atmosferică;l) măsuri aplicate în scopul eradicării și prevenirii răspândirii organismelor dăunătoare plantelor - reprezintă măsurile adoptate în conformitate cu prevederile Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate;m) membru - fermier activ în sensul art. 9 al Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, afiliat la fondul mutual, care plătește contribuția stabilită și beneficiază de compensații financiare din partea fondului mutual în condițiile prevăzute prin statutul acestuia;n) organisme dăunătoare plantelor - reprezintă organismele de carantină dăunătoare plantelor astfel cum sunt definite la art. 2 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte organisme dăunătoare plantelor ale căror pagube pot fi asimilate unui dezastru natural, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului;o) pierderi economice - reprezintă orice pierderi substanțiale ale producției și/sau orice cheltuieli suplimentare suportate de către un fermier drept rezultat al unor măsuri excepționale întreprinse de acesta în scopul reducerii efectelor evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, conform condițiilor prevăzute de art. 38 alin. (3) paragraful al doilea din regulament;p) regulament - reprezintă Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;q) unitate vită mare (UVM) - reprezintă unitatea de referință utilizată pentru echivalarea diferitelor specii de animale pe baza ratelor de conversie prevăzute în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 227 din 31 iulie 2014.4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Fondurile mutuale acreditate în baza prezentei ordonanțe de urgență și care respectă prevederile regulamentului și, respectiv, ale Programului Național de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-2020, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, pot beneficia de sprijin din fonduri publice de la bugetul Uniunii Europene și bugetul de stat, în limita fondurilor disponibile, conform criteriilor stabilite prin procedurile de implementare a acestuia.5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Fondurile mutuale sunt create în scopul acordării de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și normelor de aplicare a acesteia.6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În vederea obținerii avizului de funcționare și a acreditării ca fonduri mutuale, asociațiile trebuie să dispună de:a) capacitate de expertiză tehnică;b) capacitate de gestiune financiară;c) reprezentativitatea demonstrată prin membri care exploatează peste 20% din totalul suprafeței agricole și al efectivelor de animale înregistrat la nivel național, pentru echivalare utilizându-se raportul 1 UVM (unitate vită mare) este egală cu 1 hectar;d) un plan de activitate/afaceri pentru o perioadă de 3 ani de la data depunerii cererii de acreditare;e) prevederi privind modalitatea de gestionare a contribuțiilor depuse în fond și a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament;f) prevederi privind atribuirea responsabilităților privind datoriile realizate de fondul mutual potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament.(2) În condițiile alin. (1), emiterea avizului de funcționare eliberat de către ASF este condiționată de:a) îndeplinirea de către fondurile mutuale a cerințelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), conform normelor emise de ASF;b) aprobarea Comitetului executiv al fondului mutual în conformitate cu normele emise de ASF.(3) Prin derogare de la dispozițiile art. 5 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul formulează o cerere în vederea emiterii avizului prealabil de către ASF cu privire la actul constitutiv și statut, în baza documentelor stabilite conform normelor emise de ASF, în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Pentru a beneficia de compensațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, în actul constitutiv și statut trebuie să se menționeze în mod expres că scopul unic al constituirii asociației îl reprezintă asigurarea membrilor afiliați în vederea acordării de plăți compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(4) Statutul fondului mutual trebuie să prevadă, prin derogare de la art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și condițiile stabilite de către Consiliul director pentru programele de compensații financiare. Aceste condiții cuprind:a) enumerarea fenomenelor climatice nefavorabile, a bolilor animalelor, a organismelor dăunătoare plantelor și a incidentelor de mediu care pot fi la originea cererii de compensație financiară, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;b) dispoziții referitoare la condițiile de obținere a compensațiilor financiare;c) modalitatea de gestionare a sumelor depuse în fondul de compensații și a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament;d) norme privind atribuirea responsabilităților legate de datoriile realizate potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament;e) dispoziții exprese referitoare la constituirea de sucursale, dizolvarea și lichidarea fondului mutual;f) dispoziții exprese privind neîngrădirea afilierii fermierilor la fondul mutual, precum și accesul structurilor de audit/control naționale și ale Uniunii Europene la evidențele contabile și la orice alt document având legătură cu rambursările din fonduri publice și compensațiile financiare plătite membrilor.(5) Prin derogare de la prevederile art. 24 și 26 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul director este format din 5 membri, îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a) și c) din ordonanța menționată și împuternicește un Comitet executiv în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) și d) din respectiva ordonanță.(6) Comitetul executiv este constituit și funcționează conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență emise de ASF și este condus de către un director general, pe bază de contract de mandat, care nu poate depăși 4 ani.(7) Avizul de funcționare se solicită, respectiv se eliberează conform normelor emise de ASF, după dobândirea personalității juridice de către fondul mutual.(8) Prin derogare de la art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, fondurile mutuale nu pot constitui filiale.7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) În situația constatării de către MADR sau ASF, după caz, a unor deficiențe privind respectarea condițiilor de funcționare și acreditare a fondului mutual, acesta este obligat să remedieze aspectele neconforme în termenele stabilite în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) are drept urmare suspendarea de către MADR a acreditării fondului mutual pe o perioadă de 90 de zile.(3) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1) la expirarea termenului de suspendare conduce la retragerea avizului de funcționare și a acreditării fondului mutual respectiv.8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, lichidatorii fondului mutual acreditat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență depun la MADR o copie a documentelor depuse la Registrul asociațiilor și fundațiilor.9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Compensațiile financiare se plătesc de către fondul mutual direct membrilor care au înregistrat pierderi economice determinate de următoarele evenimente:a) fenomenele climatice nefavorabile;b) bolile animalelor;c) organismele dăunătoare plantelor și măsurile aplicate în scopul eradicării și prevenirii răspândirii acestora;d) incidente de mediu.(2) Sursele compensației financiare plătite de către fondul mutual pot fi:a) contribuția financiară a membrilor;b) împrumuturi bancare contractate de fondurile mutuale în condiții de piață;c) orice sume recuperate prin acțiuni în regres în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;d) sumele rambursate din contribuția Uniunii Europene și de la bugetul de stat, după caz, în limita disponibilității bugetului alocat.(3) Pentru a da naștere la dreptul rambursării din fonduri publice a compensațiilor financiare plătite membrilor, evenimentele menționate la alin. (1) trebuie să fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență aprobate prin hotărâre a Guvernului.(4) Contribuțiile financiare prevăzute la alin. (2) lit. d) nu pot fi utilizate la constituirea patrimoniului fondului mutual.10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Fondul mutual acreditat în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență poate solicita sprijin din fonduri publice, cu respectarea condițiilor menționate la art. 3, pentru:a) costurile administrative de înființare a fondului mutual, repartizate în mod degresiv pe o perioadă de maximum 3 ani;b) compensațiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele menționate la art. 11 alin. (1);c) dobânzile plătite pentru împrumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensații financiare membrilor.11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Sprijinul sub forma contribuțiilor financiare acordat fondurilor mutuale din fonduri publice nu depășește 65% din costurile prevăzute la art. 14, urmând ca toate costurile neacoperite de sprijinul acordat sub formă de contribuții financiare să fie suportate de membri.12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) MADR, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) derulează sprijinul prevăzut la art. 14 sub forma contribuțiilor financiare, în funcție de competențele specifice.(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență fac obiectul notificării conform regulilor de ajutor de stat aplicabile sectorului agricol.13. Articolul 17 se abrogă.14. Articolul 18 se abrogă.15. Articolul 19 se abrogă.  +  Articolul IV(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară va adopta, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, norme privind avizarea prealabilă, avizarea în scopul funcționării și supravegherea fondurilor mutuale aprobate de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va propune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 2/2014, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.(3) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 2/2014, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VProcedurile de atribuire a suprafețelor de pajiști în curs de desfășurare și contractele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii, respectiv încheierii acestora.  +  Articolul VIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează și supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul VIILa data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. VI, se abrogă articolul 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014.  +  Articolul VIIILa data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. VI, articolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 18 septembrie 2014, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru ape, păduri și piscicultură, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul mediului
  și schimbărilor climatice,
  Attila Korodi
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  București, 1 octombrie 2014.Nr. 63._______