HOTĂRÂRE nr. 810 din 16 noiembrie 1998privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 noiembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 25 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesGuvernatorul Băncii Naţionalea României,Mugur Isarescup. Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Adela Mariana Ionescu,comisar  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEpentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Agenţia Naţionala pentru Locuinţe coordonează constituirea şi atragerea de surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, inclusiv din resurse bugetare, surse pe care le administrează şi din care acorda credite pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere. Agenţia Naţionala pentru Locuinţe îşi constituie şi surse proprii de finanţare.  +  Articolul 2Fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare anual se efectuează de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe prin ordonatorul principal de credite - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. În acest scop, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va realiza, anual, o analiza a cererii de creditare pentru locuinţe, în baza unor studii de specialitate realizate în colaborare cu organele administraţiei publice locale, analiza care va fi prezentată Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi care va fi însoţită de o fundamentare a necesarului de fonduri pe fiecare judeţ şi pe municipiul Bucureşti.În fundamentarea cererilor anuale pentru alocaţii de la bugetul de stat se vor cuprinde, cu prioritate, sumele necesare acoperirii cererilor de creditare efectuate de tineri şi de familii de tineri, în vederea construirii sau cumpărării de locuinţe.Acordarea alocaţiilor bugetare se va face luându-se în considerare realizarea celorlalte surse de finanţare şi în limita prevederilor bugetare anuale, aprobate cu aceasta destinaţie.Alocaţiile de la bugetul de stat pentru constituirea resurselor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, stabilite în condiţiile legii, se cuprind în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.Pentru obiectivele de investiţii în execuţie, finanţate din fondurile special constituite pentru construcţii de locuinţe, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, şi Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, precum şi din resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, unităţile de construcţii vor asigura depunerea, în mod obligatoriu, în conturi special deschise la instituţii bancare agreate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, a sumelor reprezentând garanţii de buna execuţie. Sumele astfel constituite pot fi utilizate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998. Pentru sumele respective Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va asigura plata unei dobânzi la nivelul dobânzii la vedere practicate de banca.  +  Articolul 3Creditele pentru consolidarea locuinţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, altele decât cele prevăzute de legi speciale, pot fi acordate pe baza unor expertizari legale ale locuinţelor, în ordinea priorităţii stabilite de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe. Creditele prevăzute de legi speciale pentru consolidarea locuinţelor pot fi acordate în condiţiile şi conform prioritatilor stabilite prin aceste legi.Creditele destinate reabilitării şi extinderii locuinţelor pot fi acordate în asociere cu creditele pentru consolidarea acestora.  +  Articolul 4Creditele care se acordă de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 152/1998, pot acoperi toate cheltuielile necesare.Durata de rambursare a creditelor este de maximum 25 de ani.  +  Articolul 5În convenţiile speciale încheiate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe cu instituţiile bancare agreate se vor stabili pentru acestea atribuţiile de depozitar al resurselor şi cea de derulator al creditelor.  +  Articolul 6Garanţia ipotecară asupra imobilului - teren şi construcţie -, în legătură cu care se acordă creditul, va fi cuprinsă în contractul de credit, încheiat în numele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe între instituţia bancară şi beneficiarul creditului.  +  Articolul 7Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va încheia convenţii cu autorităţile administraţiei publice locale pentru sprijinirea programelor de construcţie a locuinţelor. Pentru terenurile de construcţie aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, pe care se realizează locuinţe cu finanţare prin credite acordate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, se vor stabili în cadrul convenţiilor încheiate facilităţi ce se pot acorda beneficiarilor de locuinţe în ceea ce priveşte accesul la terenuri pentru construcţii de locuinţe, prin vânzare-cumpărare, concesionare sau dare în folosinţă pe toată durata existenţei construcţiei. În aceste convenţii se vor face precizări cu privire la posibilitatea şi la condiţiile de acordare a scutirilor de la plata taxelor pentru teren şi de la plata impozitului pe clădire pentru beneficiarii de credite, conform dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998.  +  Articolul 8Ţinerii şi familiile de tineri cărora li se pot acorda credite în condiţii avantajoase se încadrează în limita de vârsta de până la 35 de ani.Cererile de creditare pentru locuinţe, efectuate de tineri şi de familii de tineri, vor fi rezolvate cu prioritate.  +  Articolul 9Plafoanele maximale de cost, prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, se stabilesc, de regula, anual, de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, în funcţie de valoarea elementelor componente ale preţului de cost pentru construcţiile de locuinţe.Plafoanele maximale de cost vor fi stabilite în raport cu suprafaţa construită, stabilindu-se coeficienţi de corectie pentru adaptarea acestora în funcţie de nivelul de dotare şi de finisajele solicitate pentru locuinţe de către beneficiarii de credite.În cazul în care inflatia depăşeşte nivelul unei rate anuale de 25%, plafoanele maximale de cost ale locuinţelor vor fi reevaluate la 6 luni de la stabilirea lor. La creditele acordate pentru construcţii de locuinţe se pot efectua suplimentari de credit, la cererea beneficiarilor, ori de câte ori, pe parcursul desfăşurării lucrărilor de construcţii, se modifica plafoanele maximale de cost avute în vedere la contractarea creditului iniţial.  +  Capitolul 2 Obligaţiuni şi emisiunea de obligaţiuni  +  Articolul 10În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 152/1998, pentru atragerea de resurse suplimentare, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va putea emite titluri de valoare, sub forma de obligaţiuni pe termene medii şi lungi.Obligaţiuni  +  Articolul 11Obligaţiunile emise de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe sunt valori mobiliare negociabile, emise în forma dematerializată şi evidentiate prin înscriere în cont, ale căror caracteristici vor fi stabilite la fiecare emisiune. Valoarea nominală a unei obligaţiuni nu va putea fi mai mica de 25.000 lei. Aceste obligaţiuni sunt garantate de stat în condiţiile prevăzute la art. 14-16 din Legea nr. 152/1998, cu aprobarea prealabilă a Guvernului. La data scadentei, obligaţiunile vor fi răscumpărate de către emitent la valoarea nominală.  +  Articolul 12Distribuirea-vânzarea pe piaţa primara a obligaţiunilor emise de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe se va efectua prin intermediul instituţiilor bancare autorizate, depozitare ale resurselor financiare ale agenţiei.Obligaţiunile pot fi cumpărate de la distribuitori de către bănci, societăţi de valori mobiliare, fonduri de investiţii, societăţi de asigurare-reasigurare, de oricare alte persoane juridice sau persoane fizice interesate, rezidente sau nerezidente în România.Emisiunea de obligaţiuni  +  Articolul 13Consiliul naţional de coordonare al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe va stabili prin licitaţie care sunt instituţiile financiar-bancare care acţionează în calitate de dealeri primari ai agenţiei şi se va îngriji de elaborarea prospectului de emisiune.Prospectul de oferta publică va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: a) date generale - menţionate pe coperta prospectului de oferta publică:- datele de identitate ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; - tipul, clasa, numărul şi principalele caracteristici ale obligaţiunilor care fac obiectul ofertei publice;- preţul de vânzare al obligaţiunilor;- preţul de emisiune al valorilor mobiliare - preţ de subscriere -, reprezentând preţul net care revine emitentului şi comisionul cuvenit dealerilor primari;- mărimea fondurilor care se sconteaza a fi obţinute de ofertant;- modalitatea de efectuare a ofertei publice.În cazul organizării unui grup de vânzare se vor prezenta şi date despre:- numele managerului;- membrii grupului de vânzare;- comisioane sau alte venituri primite;- perioada de derulare a ofertei publice.Se vor specifică, dacă emitentul are valori mobiliare listate la bursa de valori, tipul şi clasa lor, piaţa secundară organizată pe care vor fi tranzacţionate valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei publice. Se vor specifică, de asemenea, principalii factori de risc ai ofertei publice; b) informaţii despre emitent:- perspectivele dezvoltării activităţii emitentului; obiective prioritare;- surse de finanţare;- nivelul dobânzilor distribuite în ultimii 3 ani sau cel puţin pentru un exerciţiu financiar, dacă emitentul funcţionează de mai puţin de 3 ani, precum şi termenele de plată a acestora. În primul an de activitate a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe aceste informaţii nu vor fi trecute în prospectul de emisiune; c) elemente informationale privind oferta publică:- caracteristicile de risc şi de randament ale obligaţiunilor care fac obiectul ofertei publice;- mărimea fondurilor estimate a fi obţinute ca urmare a ofertei publice;- perioada pentru care se anticipeaza a fi asigurate nevoile de lichiditate cu sumele obţinute din oferta publică;- în cazul ofertei primare, destinatiile încasărilor obţinute din vânzarea valorilor mobiliare;- locurile de subscriere şi programul de lucru cu publicul; - datele de deschidere şi de închidere a ofertei publice; dreptul de închidere anticipata a ofertei publice;- procedurile folosite în caz de exces de subscripţie sau în caz de cerere insuficienta;- numele şi domiciliul managerului şi ale membrilor sindicatului de intermediere, precum şi ale membrilor grupului de vânzare. Se vor evidenţia comisioanele şi alte venituri obţinute de aceştia, modul de stabilire şi de repartizare între aceştia a marjei de intermediere. În cazul plasamentului garantat, se va preciza modul de distribuire a riscului între manageri şi membrii sindicatului de intermediere;- piaţa reglementată pe care se vor tranzacţiona valorile mobiliare emise;- numele şi adresele: agentului de transfer şi de plată, agentului de execuţie şi menţinere a registrului acţionarilor, societăţilor de depozitare;- în cadrul emisiunii de titluri de credit, prospectul va cuprinde indicatorii financiari de îndatorare şi gradul de acoperire a dobânzilor din încasări;- orice alte fapte semnificative; d) alte informaţii:- originea şi natura oricăror creanţe asupra emitentului sau asupra oricărei subunitati a acestuia, nestinse încă la data întocmirii prospectului de oferta publică, inclusiv prevederile referitoare la indatorarea potenţiala ce poate aparea din aceste situaţii; efectul estimat al acestora asupra activităţii emitentului, rezultatelor sale financiare sau asupra valorilor sale mobiliare;- referiri la orice informaţie semnificativă neinclusa în prospect pe motivul confidenţialităţii acesteia şi a carei publicare ar afecta negativ interesele deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului, cu condiţia ca în prospect să fie facuta o declaraţie în care să se specifice faptul ca respectivul emitent a obţinut permisiunea din partea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de a nu include în prospect respectiva informaţie;- se va menţiona dacă emitentul a fost vreodata declarat în incapacitate de plată, dacă a făcut obiectul unei proceduri judiciare privind recuperarea unei creanţe restante sau dacă a făcut obiectul unei proceduri de declarare a stării de faliment şi care au fost urmările acestora: litigii, procese în curs; - informaţii privind modalităţile de obţinere a unor copii de pe prospectul de oferta publică şi cerinţa de confirmare a consultării acestuia înaintea oricărei cumpărări de valori mobiliare oferite prin intermediul lui.La sfârşitul prospectului se va introduce următorul text: "În caz de constatare a unor iregularitati, oferta publică poate fi anulată în termen de 90 de zile de la data primirii la Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare a raportului privind rezultatele acesteia".------------