ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 septembrie 2014cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 1 octombrie 2014    Având în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2014;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- adoptarea unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare (Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative);- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificareşi ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;- riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi nr. 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli, pe capitole şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 1.440,8 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 1.591,6 milioane lei, iar deficitul se diminuează cu suma de 150,8 milioane lei.  +  Capitolul II Dispoziţii referitoare la bugetul de stat  +  Articolul 3 (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului în anexa nr. 3/13/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 55 "Alte transferuri", să introducă obiectivul de investiţii nou "LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia)" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 10 mii lei. (2) Din suma prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", se alocă fonduri şi pentru Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în vederea finalizării lucrărilor de construcţie la Catedrala ortodoxă din municipiul Paşcani, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni desfăşurate cu ocazia evenimentului "Sărbătorile Iaşului", care se vor utiliza cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare.  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", două proiecte noi, respectiv: a) "Îmbunătăţirea metodelor de investigare şi a cooperării instituţionale în scopul combaterii fraudei TVA", la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.15 "Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013", cu credite de angajament în sumă totală de 23 mii lei, din care suma de 18 mii lei la sursa 08 "Fonduri externe nerambursabile" şi suma de 5 mii lei la sursa 01 "Buget de stat"; b) "CUSTOMS 2020", la titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.07 "Programe comunitare", cu credite de angajament în sumă totală de 495 mii lei, din care suma de 450 mii lei la sursa 08 "Fonduri externe nerambursabile" şi suma de 45 mii lei la sursa 01 "Buget de stat".  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", un proiect nou, respectiv "Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea implementării recomandărilor Comisiei Europene cu privire la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.19 "Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică" cu credite de angajament în sumă de 54 mii lei, la alineatul 56.19.01 "Finanţare naţională" şi în sumă de 162 mii lei la alineatul 56.19.02 "Finanţare externă nerambursabilă".  +  Articolul 6Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", să majoreze creditele de angajament la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcţii", fişa cod obiectiv 4 "d - cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările", cu suma de 11.296 mii lei.  +  Articolul 7 (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca, în anexa nr. 3/17/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate din bugetul de stat", să diminueze la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 2 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele modificări: a) la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", să suplimenteze alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 1.085 mii lei şi să diminueze alineatul 51.01.51 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" cu suma de 20 mii lei; b) la capitolul 68.10 "Asigurări şi asistenţă socială", să diminueze alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 20 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze, în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", următoarele modificări: a) să introducă capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare" cu suma de 3.906 mii lei; b) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", să introducă subcapitolul 33.10.06 "Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară" cu suma de 6.251 mii lei şi să diminueze subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" cu suma de 10.157 mii lei. (4) Din suma prevăzută în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Justiţiei la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", se majorează cu suma de 10.000 mii lei şi creditele de angajament.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze, în anexa nr. 3/18/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2014 - sume alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 39 mii lei.  +  Articolul 9Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă, în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", următoarele modificări: a) să suplimenteze capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări de servicii" cu suma de 40 mii lei; b) să diminueze capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice" cu suma de 40 mii lei.  +  Articolul 10În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 830 mii lei, la capitolul 60.01 "Apărare", titlul 20 "Bunuri şi servicii", care va fi utilizată pentru implementarea măsurilor de prevenire şi creştere a capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu virus hemoragic Ebola.  +  Articolul 11În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 32.852 mii lei, la capitolul 60.01 "Apărare", titlul 20 "Bunuri şi servicii", care va fi utilizată pentru achitarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente recepţiei carburanţilor aprobaţi a fi scoşi din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi.  +  Articolul 12Pentru creditele de angajament, prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze virări de credite de angajament neutilizate între titluri de cheltuieli, precum şi redistribuiri între programe şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 13Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să majoreze veniturile proprii, în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări de servicii", cu suma de 17.075 mii lei.  +  Articolul 14 (1) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 14.350 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 20 "Bunuri şi servicii", care va fi utilizată pentru achitarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente recepţiei carburanţilor aprobaţi a fi scoşi din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014. (2) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 20.330 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", din care suma de 4.500 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi suma de 15.830 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare", care va fi utilizată pentru implementarea măsurilor de prevenire şi creştere a capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu virus hemoragic Ebola. (3) Influenţa prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", în suma de 30.000 mii lei, va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea.  +  Articolul 15 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate din bugetul de stat", capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 367 mii lei şi alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare" cu suma de 150 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014- 2017 - sumele alocate din bugetul de stat", capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 700 mii lei.  +  Articolul 16Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să majoreze, în anexa nr. 3/20/27 "Fişa programului", creditele de angajament aprobate pe anul 2014 la programul 802 "Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială, a pensiilor pentru agricultori şi a celorlalte indemnizaţii reparatorii, precum şi a programelor de interes naţional" aferente capitolului 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", cu suma de 6.750 mii lei pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale şi la titlul 59 "Alte cheltuieli" cu suma de 2.250 mii lei pentru dezvoltarea serviciilor sociale şi creşterea calităţii serviciilor furnizate în teritoriu.  +  Articolul 17Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul şi în structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole pe anul 2014".  +  Articolul 18Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să majoreze în anexa nr. 3/22/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", creditele de angajament la capitolul 83.01 "Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", fişa cod obiectiv 5 "e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", cu suma de 20.000 mii lei.  +  Articolul 19Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să diminueze, în anexa nr. 3/23/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014- 2017 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la partea de venituri, capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri", cu suma de 11.000 mii lei.  +  Articolul 20Se autorizează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să detalieze influenţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să efectueze redistribuiri de credite de angajament neutilizate şi virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 între acesta şi bugetul departamentului, înfiinţat în baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 21Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în anexa nr. 3/24/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare" proiectul "Infrastructura transfrontalieră - infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova", cu credite de angajament şi credite bugetare în suma de 4.752 mii lei la sursa 08 "Fonduri externe nerambursabile", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".  +  Articolul 22Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de operator de Program în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 pentru programul RO 15 "Programul de burse şi cooperare interinstituţională în învăţământul superior", să suplimenteze creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în anexa nr. 3/25/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", astfel: cu suma de 8.250 mii lei creditele de angajament şi creditele bugetare la poziţia "Finanţare din FEN postaderare" şi cu suma de 917 mii lei creditele de angajament şi creditele bugetare la poziţia "Cofinanţare publică naţională totală".  +  Articolul 23Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale ca în anexa nr. 3/25/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente post aderare" să modifice denumirea proiectului cod 2588 "Autocunoaştere, Informare, dezvoltare personală pentru o carieră profesională de succes AID-ISJ Braşov-ID64044" prin denumirea "Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale - ISJ Braşov-ID57551".  +  Articolul 24Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale, în anexa nr. 3/25/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 65.10 "Învăţământ", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă obiectivul de investiţii în continuare "Extindere Sere Grădina Botanică", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 309 mii lei în anul 2014, finanţarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Universităţii din Craiova.  +  Articolul 25Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să introducă modificări în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii aflate în subordonarea/coordonarea acestora, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate pentru anul 2014.  +  Articolul 26Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, să majoreze creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 3/26/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", Program RO 19 "Iniţiative în Sănătate Publică", la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu suma de 39.441 mii lei, din care: suma de 5.917 mii lei la poziţia "Finanţare naţională" şi suma de 33.524 mii lei la poziţia "Finanţare externă nerambursabilă".  +  Articolul 27În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 "Sănătate" este cuprinsă şi suma de 3.840 mii lei pentru implementarea măsurilor de prevenire şi creştere a capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu virus hemoragic Ebola, repartizată astfel: a) suma de 210 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" pentru Institutul Naţional de Sănătate Publică, pentru transportul probelor la un laborator de referinţă cu nivel de biosiguranţă înaltă tip BSL IV, costul analizării acestora, materiale informative, training; b) suma de 2.880 mii lei la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din care:(i) suma de 1.380 mii lei la alineatul 51.01.25 "Programe de sănătate", din care: suma de 290 mii lei pentru Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan" în vederea amenajării spaţiului necesar instalării formaţiunii medicale ROL 2, precum şi cheltuieli de întreţinere şi funcţionare pentru 3 luni şi suma de 1.090 mii lei pentru Institutul de Boli Infecţioase "Matei Balş" în vederea achiziţionării de reactivi, consumabile, training;(ii) suma de 1.500 mii lei la alineatul 51.02.08 "Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă" pentru Institutul de Boli Infecţioase "Matei Balş" în vederea achiziţionării de echipamente medicale şi aparatură de laborator; c) suma de 750 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport" pentru achiziţia a 5 ambulanţe necesare transportului în condiţii de maximă securitate a cazurilor suspecte/confirmate de infectare cu virusul hemoragic Ebola.  +  Articolul 28Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze Programul "Restaurarea monumentelor istorice" cu suma de 11.000 mii lei, sumă care va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.  +  Articolul 29Se autorizează Ministerul pentru Societatea Informaţională, în anexa nr. 3/28/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la programul 4127 "RoNET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zone defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale", să efectueze următoarele redistribuiri: a) să diminueze creditele de angajament, la alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională", cu suma de 10.886 mii lei, la alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă", cu suma de 60.766 mii lei, şi să majoreze creditele de angajament, la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile", cu suma de 71.652 mii lei; b) să diminueze creditele bugetare, la alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională", cu suma de 88 mii lei, la alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă", cu suma de 3.827 mii lei, şi să majoreze creditele bugetare, la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile", cu suma de 3.915 mii lei.  +  Articolul 30Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 31 (1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze, în anexa nr. 3/31/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate din bugetul de stat", capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 10 mii lei. (2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", să majoreze în cadrul titlului 71 "Active nefinanciare" creditele de angajament cu suma de 38.648 mii lei. (3) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în programul de investiţii publice anexa nr. 3/31/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", să efectueze modificări în coloana "Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012".  +  Articolul 32Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze veniturile proprii, în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2014-2017 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă", cu suma de 4.700 mii lei.  +  Articolul 33În bugetul Serviciului Român de Informaţii este cuprinsă şi suma de 12.575 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 20 "Bunuri şi servicii" care va fi utilizată pentru achitarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente recepţiei carburanţilor aprobaţi a fi scoşi din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014.  +  Articolul 34Se autorizează Ministerul Economiei, în anexa nr. 3/35/27 "Fişa programului", să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 647 "Stimularea exporturilor", la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 40 "Subvenţii" cu suma de 15.000 mii lei.  +  Articolul 35Se autorizează Ministerul Economiei să detalieze influenţele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să efectueze redistribuiri de credite de angajament neutilizate, precum şi virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014, precum şi între bugetul acestuia şi între bugetele departamentelor înfiinţate în baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrare în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 36 (1) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament între toate titlurile de cheltuieli, precum şi în anexele la bugetul acesteia, cu încadrarea în totalul creditelor bugetare şi de angajament aprobate pentru anul 2014. (2) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 propriu, precum şi în cele ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, precum şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice".  +  Articolul 37Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să introducă în anexa nr. 3/40/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", fişa cod 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de investiţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcţii" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 544 mii lei.  +  Articolul 38 (1) Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în anexa nr. 3/40/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", să diminueze creditele de angajament, la proiectul 2282 "HEMOLIA PC7-SEC - 2010.1.3-1 Instrumente inovatoare de combatere a crimei organizate, finanţării terorismului şi spălării banilor", cu suma de 25 mii lei la alineatul 56.15.02 "Finanţare externă nerambursabilă". (2) Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să introducă în anexa nr. 3/40/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la proiectul 4572 "Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului", următoarele modificări: a) să diminueze creditele de angajament cu suma de 106 mii lei la alineatul 56.25.01 "Finanţare naţională" şi cu suma de 601 mii lei la alineatul 56.25.02 "Finanţare externă nerambursabilă"; b) să majoreze creditele de angajament cu suma de 269 mii lei la alineatul 56.25.03 "Cheltuieli neeligibile".  +  Articolul 39Se autorizează Institutul Cultural Român ca în anexa nr. 3/4401/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2012-2017 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii", la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", să efectueze cu încadrare în totalul creditelor bugetare şi de angajament aprobate pe anul 2014 următoarele modificări: să diminueze titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 760 mii lei, să majoreze titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 2.880 mii lei, să diminueze titlul 59 "Alte cheltuieli" cu suma de 2.280 mii lei şi să majoreze titlul 71 "Active nefinanciare" cu suma de 160 mii lei.  +  Articolul 40Se autorizează Consiliul Economic şi Social să introducă în anexa nr. 3/51/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", fişa cod obiectiv 5 "e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 36 mii lei, finanţarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat pentru anul 2014.  +  Articolul 41Se autorizează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în anexa nr. 3/52/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să majoreze creditele de angajament la proiectul 6644 "Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumentele structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică" cu suma de 1.214 mii lei.  +  Articolul 42Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare" să introducă proiectul "PHARE 2004-2006" cu credite de angajament pe anul 2014 în sumă de 3.313 mii lei.  +  Articolul 43Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să majoreze creditele de angajament la proiectul "Facilitatea de Asistenţă Tehnică", cod SMIS 5086, cu suma de 890 mii lei la alineatul 56.19.03 "Cheltuieli neeligibile".  +  Articolul 44Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să încheie angajamente legale în limita sumei de 596.300 mii lei pentru aplicarea în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.  +  Articolul 45Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la articolul 56.20 "Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică", Proiectul 1372 "Sprijin pentru Autoritatea de Management în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin în gestionarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice" să majoreze creditele de angajament pe anul 2014 cu suma de 36.128 mii lei.  +  Capitolul III Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 46 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale se majorează cu suma de 1.135.057 mii lei, din care: a) suma de 50.579 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4; b) suma de 194.478 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5; c) suma de 450.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale care se repartizează pe judeţe, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având în vedere lungimea drumurilor judeţene şi comunale, capacitatea financiară a judeţului şi a analizelor de specialitate; d) suma de 400.000 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, potrivit anexei nr. 6, a cărei repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; e) prin derogare de la prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă municipiului Bucureşti sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în cuantum de 40.000 mii lei pentru finanţarea Sistemului de management al situaţiilor de urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate: a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; b) finanţării cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; c) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate: a) finanţării cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul preuniversitar de stat; b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012; c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap de la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti.  +  Articolul 47Sumele pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, rămase neutilizate, pot fi alocate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal.  +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 48Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 49 (1) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să introducă în anexa nr. 10/03 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", două proiecte noi, la capitolul 66.05 "Sănătate", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)", respectiv: a) "Sisteme informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare şi îngrijiri la domiciliu" cod SMIS 49477, având prevăzute credite de angajament în sumă de 74.345 mii lei, din care suma de 12.862 mii lei la alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională" şi suma de 61.483 mii lei la alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă"; b) "Sisteme informatice pentru gestionarea reţetelor medicale necompensate şi a reţetelor pentru substanţe stupefiante şi psihotrope, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de laboratoare medicale, stomatologie, dispozitive medicale şi ambulanţe" cod SMIS 49478, având prevăzute credite de angajament în sumă de 69.373 mii lei, din care suma de 12.002 mii lei la alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională" şi suma de 57.371 mii lei la alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă". (2) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 10/07 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 66.05 "Sănătate", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională", să efectueze modificări în coloana "Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012", la fişele cod obiectiv 2 "Dotări independente" şi cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor".  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 50Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 şi nr. 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. După alineatul (7) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul beneficiarilor direcţi ai Programului operaţional sectorial Transport 2007-2013."2. Alineatul (2) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, şi pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe."3. Articolul 23 se abrogă.  +  Articolul 51Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 6 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 16 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin activitatea finanţată integral din venituri proprii a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, să încheie în limita sumei de 26.125 mii lei contracte de achiziţii de autovehicule necesare creşterii capacităţii operaţionale a structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului. (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să majoreze, în anexa nr. 3/19/29 «Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii», fişa cod obiectiv 2 «b) Dotări independente», la capitolul 61.10 «Ordine publică şi siguranţă naţională», titlul 71 «Active nefinanciare», alineatul 71.01.02 «Maşini, echipamente şi mijloace de transport», creditele de angajament cu suma de 162.125 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 26.125 mii lei."2. La alineatul (1) al articolului 65, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) 600.000 mii lei se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 septembrie 2014, precum şi pentru achitarea sumelor aprobate, până la aceeaşi dată, prin hotărâre a consiliului local, dar nedecontate, pentru acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor din schema de ajutor de stat, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, rezultate din relaţii cu:b1) furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;b2) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale."3. Alineatele (3), (4), (11) şi (18) ale articolului 65 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor alocate în condiţiile alin. (1) lit. b) se face în scopul achitării plăţilor restante, la data de 30 septembrie 2014, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a sumelor aprobate prin hotărâre a consiliului local, dar nedecontate, pentru acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor din schema de ajutor de stat, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014, reprezentând: a) obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; b) sume neachitate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 septembrie 2014, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii, şi pentru acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor din schema de ajutor de stat, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014; c) obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. (4) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. b) se utilizează exclusiv pentru: a) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; c) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; d) stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale................................................................ (11) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale aflate în sold la data de 30 septembrie 2014, şi neachitate până la data eliberării acestora.................................................................................................. (18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(16), repartizate şi neutilizate, se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 10 decembrie 2014, în vederea retragerii lor."4. Partea introductivă a alineatului (5) al articolului 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1) lit. b) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 20 noiembrie 2014, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice cereri scrise însoţite de următoarele documente:"5. La alineatul (5) al articolului 65, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) hotărârea consiliului local prin care se aprobă acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, împreună cu documentul din care rezultă suma nedecontată."6. La anexa nr. 3 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2014", nota de subsol nr. 2 se abrogă.7. La anexa nr. 4 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2014", nota de subsol nr. 4 se abrogă.  +  Articolul 52În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale aprobat pe anul 2014, în anexa nr. 3/65/27 "Fişa Programului", la Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii", cod 721, la secţiunea DESCRIERE, sintagma "Prezentul program cumulează cele opt scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 1.680/2008, H.G. nr. 753/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 797/2012, H.G. nr. 332/2014 şi H.G. nr. 537/2014" se înlocuieşte cu sintagma "Prezentul program cumulează cele nouă scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 1.680/2008, H.G. nr. 753/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 797/2012, H.G. nr. 332/2014, H.G. nr. 537/2014 şi H.G. nr. 807/2014".  +  Articolul 53Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă aferente plăţilor efectuate din alte poziţii ale clasificaţiei decât titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se fac venit la bugetul de stat şi se varsă într-un cont de venituri distinct.  +  Articolul 54Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul "Cheltuieli de personal" între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu, inclusiv între departamentele din cadrul acestora, după caz, înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 55 (1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiectivele/proiectele de investiţii în continuare" şi "Obiectivele/proiectele de investiţii noi" la poziţia "C - Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate. (2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 56Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice".  +  Articolul 57 (1) În vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul operaţional sectorial Transport, Ministerul Finanţelor Publice alocă temporar din venituri din privatizare, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, suma de 400.000 mii lei. Această sumă este cuprinsă în bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.08 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) Postaderare", pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din Fondul de coeziune/Fondul european de dezvoltare regională. (2) Suma alocată temporar conform prevederilor alin. (1) se restituie în echivalent euro determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută de ordonatorul de principal de credite cu rol de Autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele rambursate de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2014. În acest sens, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management are obligaţia să se asigure că sumele utilizate din venituri din privatizare să fie cel puţin egale cu valoarea cheltuielilor eligibile din declaraţiile de cheltuieli ce urmează a fi transmise Autorităţii de certificare şi plată până la data de 31 octombrie 2014. Sumele în euro încasate de Ministerul Finanţelor Publice se înregistrează ca venituri din privatizare în valută, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării operaţiunii de transfer valutar. Pe baza aceluiaşi curs valutar, Ministerul Finanţelor Publice stinge obligaţia de restituire a sumei alocate din venituri din privatizare în lei a ordonatorului principal de credite prevăzut la alin. (1). (3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să calculeze dobânda la suma rămasă de restituit, de la data de 1 ianuarie 2015 până la data restituirii integrale a sumei alocate, prin aplicarea unei rate a dobânzii situate la nivelul ratei de politică monetară practicate de Banca Naţională a României plus un punct procentual. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se asigură de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management, din bugetul propriu. (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se emit norme metodologice care se aprobă prin ordin comun emis de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 58 (1) Din sumele primite în anul 2014, în cadrul mecanismului top-up, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Transport poate redistribui Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sume pentru asigurarea cofinanţării proiectelor de infrastructură finanţate din Programul operaţional sectorial Transport, în condiţiile legii. (2) Sumele rămase neutilizate din top-up se redistribuie de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor prin Secretariatul General al Guvernului către bugetul Ministerului Transporturilor calitatea de Autoritate de management pentru Programul operaţional Transport, în condiţiile legii, şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie urmând mecanismul prevăzut de art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru atingerea obiectivului convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în volumul şi structura cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Transporturilor şi Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, la propunerea acestora.  +  Articolul 59Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să efectueze virări de credite bugetare, în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2014, şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 60Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 61 (1) Din creditele bugetare pe anul 2014, suma totală de 1.240,0 milioane lei detaliată potrivit prevederilor anexei nr. 3 "Situaţia sumelor care nu pot fi utilizate pe anul 2014 - pe capitole, titluri de cheltuieli şi ordonatori principali de credite" poate fi utilizată doar în urma aprobării de către Guvern prin memorandum, la solicitarea ordonatorului principal de credite şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în funcţie de gradul de realizare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul 2014. (2) Ordonatorii principali de credite pot încheia angajamente legale în limita sumelor prevăzute în anexa nr. 3, numai după aprobarea acordată conform prevederilor alin. (1). (3) Ordonatorii principali de credite pot redistribui sumele prevăzute în anexa nr. 3, cu respectarea prevederilor alin. (2). (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3) se interzice ordonatorilor principali de credite să redistribuie sume prevăzute la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.  +  Articolul 62Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (6) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -4.176,4 milioane lei.  +  Articolul 63Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 9 alin. (2), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 355/2013: a) plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii şi alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2014, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat şi bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) plafonul nominal al cheltuielilor de personal la bugetul de stat se majorează cu suma de 53,7 milioane lei, la bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 140,0 milioane lei, la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează cu suma de 7,3 milioane lei, iar bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se diminuează cu suma de 204,2 milioane lei.  +  Articolul 64Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 30 septembrie 2014.Nr. 59.  +  Anexa 1 TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2014detaliate pe capitole şi subcapitole*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -1.440.797││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ -1.135.097││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ -663.897││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 190.500││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ -265.200││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 190.500││ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 190.500││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ -455.700││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ ││ │nerezidente încasate până la 31.01.2014 │ -339.366││ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ -116.334││0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL │ 455.700││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL │ 455.700││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele │ ││ │nerezidente │ 455.815││ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ ││ │capital │ -115││0700 01 │A3 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 19.700││0701 │IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 19.700││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ ││ │activitatea notarială şi alte taxe de timbru │ -59.050││ 04 │Impozit pe construcţii │ 78.750││1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -875.057││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 354.000││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -1.135.057││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │judeţelor (se scad) │ -50.579││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ ││ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -194.478││ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │drumuri (se scad) │ -450.000││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -440.000││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ -94.000││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ -50.565││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ ││ │autorizaţii de funcţionare │ -43.435││1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 960││1801 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 960││ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, │ ││ │taxelor agricole şi taxelor anti-dumping │ 960││2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ -471.200││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ -30.284││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 52.665││ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ -37.517││ 08 │Venituri din dividende │ 90.182││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -82.949││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ -82.949││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ -440.916││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ -47.351││ 02 │Taxe consulare │ -40.751││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ -14.667││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ ││ │activităţi │ 8.067││3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ -128.414││ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ -128.414││3601 │DIVERSE VENITURI │ -265.151││ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ ││ │instituţiilor publice │ -253.847││ 50 │Alte venituri │ -11.304││4501 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR│ ││ │EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ -305.700│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 2 TOTALTit: 00Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.566.210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.686.267││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80.473││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 375.846││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -557.313││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 30.012││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 682.300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.383.624││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -131.076││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.003.844││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -225.609││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 86.976││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -407.656││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 225.057││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 225.057││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -105.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -100.000││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.590.593││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.755.141││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 53.669││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 328.372││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -557.313││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 30.012││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 682.300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.383.624││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -131.076││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -3.998.440││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -225.609││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 86.976││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -407.656││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 269.548││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 269.548││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -105.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -100.000││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.031.699││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.033.979││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -83.105││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 56.614││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 55.415││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -16.741││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.078.070││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 37.908││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -6.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.280││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.280││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -8.613││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.613││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 700││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -9.429││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.016││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 623.952││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 623.952││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -65.888││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -560││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 682.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.100││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -549.112││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -549.112││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -544.112││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 1.121.144││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.121.144││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.121.144││6001 │APĂRARE │ 133.770││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.695││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -103.048││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 55.156││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 4.319││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 63.303││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -35││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 114.075││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 114.075││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 498.170││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 415.606││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 297.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 102.665││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 23.447││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.831││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -18.630││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ ││ │RAMBURSABILĂ │ 15.065││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 82.564││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 82.564││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 51.955││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 42.107││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.463││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.143││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 2.222││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 35.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.852││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.353││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.848││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.848││6601 │SĂNĂTATE │ 173.898││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 171.348││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.444││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 105.968││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 53.824││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 15.000││ │RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.550││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.550││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 52.053││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 52.253││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -348││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -5.316││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -6.311││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 58.528││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -200││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -329.615││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -328.615││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.995││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -15.263││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -60.771││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -20.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -228.426││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -10.150││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 1.389.617││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.363.110││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -90││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.154.600││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 83.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 125.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 26.507││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 26.507││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -249.371││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -242.864││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.640││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.956││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.550││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.090││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -250.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.507││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.507││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -5.000││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -865.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -895.450││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -60││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.910││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -900.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ -16.663││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -16.663││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -16.673││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -8.027││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.027││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -8.027││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -1.064.307││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -964.307││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.393││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 50.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -700││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.025.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -100.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -100.000││8401 │TRANSPORTURI │ -1.541.223││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.541.223││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.883││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -8.201││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 8.012││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -274.817││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -851.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.679││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -431.721││8501 │COMUNICAŢII │ 2.638││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.793││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -293││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.431││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.431││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 26.290││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.290││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.290││9901 │DEFICIT │ 149.796││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -5.404││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.404││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.404││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -10.255││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.255││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -10.255││6708 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 99││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 99││8408 │TRANSPORTURI │ 4.752││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.752││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.752││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 29.787││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 74.278││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 26.804││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 47.474││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -44.491││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -44.491││6010 │APĂRARE │ -10││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70.006││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 92││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 69.914││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -70.016││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -70.016││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 12.375││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.750││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -12.050││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 26.125││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 26.125││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 28.412││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 28.412││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.412││6710 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 10││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10││7410 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -11.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -600││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -600│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂTit: 01Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.382││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.382││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -450││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -817││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -115││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.382││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.382││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -450││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -817││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -115││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.197││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.197││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -450││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -747││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -70││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -70││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -70││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -115││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -115││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -115│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SENATUL ROMÂNIEITit: 02Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 400││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 400││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CAMERA DEPUTAŢILORTit: 03Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -6.133││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.133││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.033││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -6.133││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.133││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.033││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -6.133││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.133││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.033│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIETit: 04Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 4.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 4.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 200││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 4.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA CONSTITUŢIONALĂTit: 05Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL LEGISLATIVTit: 06Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 30││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 30││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA DE CONTURITit: 07Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.500││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL CONCURENŢEITit: 08Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.332││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.404││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.143││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -3.739││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -72││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -72││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.332││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.404││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.143││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -3.739││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -72││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -72││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 3.332││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.404││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.143││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -3.739││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -72││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -72│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AVOCATUL POPORULUITit: 09Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 10││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 10││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 10││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢIITit: 10Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -230││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -230││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -230││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -230││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -230││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -230││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUITit: 11Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -45││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -45││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -165││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 120││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -45││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -45││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -165││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 120││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -45││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -45││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -165││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 120│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUITit: 13Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.331.520││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.330.420││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.075││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -250.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -732.145││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 56.500││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -400.000││ │RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.320.375││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.319.275││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.075││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -250.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -721.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 56.500││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -400.000││ │RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.100││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -7.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.100││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 57.792││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 57.792││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.300││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 56.500││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -60││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -60││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -60││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 10││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10││8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI │ ││ │VÂNĂTOARE │ -7││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7││8401 │TRANSPORTURI │ -1.371.010││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.371.010││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -250.010││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -721.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -400.000││ │RAMBURSABILĂ │ ││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -11.145││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.145││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -11.145││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -11.145││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.145││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -11.145│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR EXTERNETit: 14Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 96.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 96.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 50.100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 38.100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 96.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 96.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 50.100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 38.100││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 83.340││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 83.340││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 45.700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 240││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 30.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 8.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.100││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.100││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 80││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 80││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 4.480││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.480││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.400││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 180│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICETit: 15Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 392.860││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 383.360││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.825││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.209.775││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -950.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 19.560││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 392.860││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 383.360││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.825││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.209.775││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -950.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 19.560││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.500││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 46.660││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.160││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.825││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 55.175││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -50.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 19.560││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.500││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 1.238.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.238.200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.154.600││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 83.600││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -892.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -892.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -900.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICETit: 16Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -135.668││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -127.168││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -93.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.636││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -26.532││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -6.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -136.136││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -127.636││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -93.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.636││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -27.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -6.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.500││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -136.136││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -127.636││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -93.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.636││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -27.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -6.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.500││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 468││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 468││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 468││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 468││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 468││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 468│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL JUSTIŢIEITit: 17Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 106.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 108.300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 57.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.430││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 19.552││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 448││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.370││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 16.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 106.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 108.300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 57.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.430││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 19.552││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 448││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.370││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 16.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.500││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 106.822││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 108.322││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 57.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.430││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 19.574││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 448││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.370││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 16.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.500││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -22││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -22││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -22│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALETit: 18Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 140.830││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 96.116││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -107.855││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 128.131││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 13.040││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 63.303││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -503││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 44.714││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 44.714││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 140.830││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -107.947││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 58.207││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 13.040││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 63.303││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -503││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 114.730││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 114.730││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -4││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6││6001 │APĂRARE │ 133.770││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.695││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -103.048││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 55.156││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.319││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 63.303││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -35││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 114.075││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 114.075││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -1.548││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.382││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.592││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.210││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 834││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 834││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 315││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.163││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.289││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 342││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 32││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -185││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -185││6601 │SĂNĂTATE │ 9.017││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.017││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -134││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 552││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 8.599││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -181││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -181││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -181││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -539││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -539││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -39││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -500││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70.016││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 92││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 69.924││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -70.016││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -70.016││6010 │APĂRARE │ -10││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70.006││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 92││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 69.914││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -70.016││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -70.016││6710 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 10││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR INTERNETit: 19Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 308.005││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 232.050││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 216.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 33.554││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -8.877││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.320││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -21.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 820││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 17.008││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.735││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75.955││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 75.955││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 290.930││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 241.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 216.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 42.604││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -8.877││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.320││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -21.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 820││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 17.008││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.735││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 49.830││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 49.830││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 7.968││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.968││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.882││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.487││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -41││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 18.378││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 259.521││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 239.691││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 224.882││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 44.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.677││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.279││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -21.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.735││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 19.830││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 19.830││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.054││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.054││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.854││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -180││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -220││6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ -6.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -6.500││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.113││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.113││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.263││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -700││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -150││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 30.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 17.075││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.050││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -9.050││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 26.125││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 26.125││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 17.075││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.050││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -9.050││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 26.125││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 26.125│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICETit: 20Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.215.077││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.216.077││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -14.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.487.077││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -20.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -233.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -10.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.215.077││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.216.077││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -14.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.487.077││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -20.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -233.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -10.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 1.487.077││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.487.077││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.487.077││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -272.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -271.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -14.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -20.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -233.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -10.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUITit: 21Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.551││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.551││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -240││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -6.311││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.551││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.551││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -240││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -6.311││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.000││6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ -6.551││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.551││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -240││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -6.311││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALETit: 22Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.047.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -947.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 50.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.000.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -100.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -100.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.047.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -947.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 50.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.000.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -100.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -100.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -1.047.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -947.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 50.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.000.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -100.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -100.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICETit: 23Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -138.844││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -158.244││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.540││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.534││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.550││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.700││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -150.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 24.400││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 24.400││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -5.000││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -127.844││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -147.844││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.540││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.866││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.550││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.700││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -150.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -5.000││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 151.417││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 124.910││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -90││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 125.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 26.507││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 26.507││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -252.371││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -245.864││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.640││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.956││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.550││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -910││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -250.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.507││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.507││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -5.000││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -5.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -90││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -90││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -90││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -26.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -26.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -700││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -25.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -11.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -600││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -600││7410 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -11.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -600││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -600│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TRANSPORTURILORTit: 24Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -165.430││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -165.430││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.883││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -8.201││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 8.012││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 31││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -24.807││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -125.248││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.679││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -31.721││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -170.182││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -170.182││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.883││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -8.201││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 8.012││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 31││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -24.807││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -130.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.679││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -31.721││6601 │SĂNĂTATE │ 31││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 31││8401 │TRANSPORTURI │ -170.213││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -170.213││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.883││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -8.201││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 8.012││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -24.807││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -130.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.679││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -31.721││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 4.752││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.752││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.752││8408 │TRANSPORTURI │ 4.752││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.752││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.752│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALETit: 25Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 79.412││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 69.412││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 26.612││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.800││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 35.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 51.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.800││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 35.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 48.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 35.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 28.412││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 28.412││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.412││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 28.412││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 28.412││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.412│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL SĂNĂTĂŢIITit: 26Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -264.593││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -265.343││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 105.416││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -382.459││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 15.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 750││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 750││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -264.593││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -265.343││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 105.416││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -382.459││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 15.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 750││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 750││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -365.933││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -365.933││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -365.933││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 161.340││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 160.590││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 105.416││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 43.474││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 15.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 750││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 750││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -60.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -60.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -60.000││9901 │DEFICIT │ 264.593│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL CULTURIITit: 27Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.227││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.227││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 99││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.028││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.128││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.128││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.100││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.028││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 3.128││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.128││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.100││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.028││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 99││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 99││6708 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 99││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 99│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂTit: 28Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.638││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.793││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -293││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.431││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.431││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.638││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.793││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -293││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.431││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.431││8501 │COMUNICAŢII │ 2.638││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.793││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -293││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.431││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.431│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PUBLICTit: 29Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 13.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 13.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 13.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.400││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATETit: 30Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -60││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -60││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -60││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -60││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -60││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -60│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIITit: 31Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 67.439││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.439││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 27.625││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.540││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 974││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 34.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 34.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 72.139││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38.139││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.625││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.540││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 974││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 34.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 34.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 69.375││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.175││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.625││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.550││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32.200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 32.200││6601 │SĂNĂTATE │ 1.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.800││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.800││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 964││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 964││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -10││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 974││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -4.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.700││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.000││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -4.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.700││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNETit: 32Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 27.050││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.050││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 27.050││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.050││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 27.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂTit: 33Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 18.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 14.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 14.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 18.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 14.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 14.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 18.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 14.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 14.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALETit: 34Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 50││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 50││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ECONOMIEITit: 35Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -18.510││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -19.810││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.800││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -28.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.290││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -15.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.300││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.300││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -18.510││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -19.810││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.800││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -28.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.290││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -15.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.300││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.300││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -16.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -18.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -15.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.300││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.300││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -3.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.300││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -3.300││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ -16.673││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -16.673││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -16.673││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -8.027││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.027││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -8.027││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 26.290││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.290││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.290│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ACADEMIA ROMÂNĂTit: 37Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -6.903││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.903││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -910││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.720││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -9.429││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.016││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -6.903││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.903││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -910││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.720││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -9.429││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.016││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -8.613││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.613││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 700││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -9.429││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.016││6601 │SĂNĂTATE │ 1.710││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.710││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.720│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORTit: 38Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 10.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 10.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 10.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREAMERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUICOMUNIST INSTAURAT ÎN PERIOADA 1945-1989Tit: 39Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIREŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILORTit: 40Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -387││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -931││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -140││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -784││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 544││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 544││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -387││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -931││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -140││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -784││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 544││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 544││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -387││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -931││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -140││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -784││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 544││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 544│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STATTit: 41Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -40││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -205││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 45││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -40││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -205││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 45││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -40││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -205││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 45││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRIITit: 42Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -38││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 45││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -50││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -30││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -38││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 45││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -50││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -30││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -38││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 45││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -50││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -30││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNETit: 46Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -200││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIITit: 47Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.776││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.223││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.927││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 301││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 422││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.573││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 553││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 553││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.354││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.801││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.927││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 301││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.573││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 553││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 553││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.848││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.328││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.027││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 301││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 520││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 520││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.506││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.473││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -100││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.573││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 33││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 33││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 422││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 422││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 422││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 422││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 422││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 422│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂTit: 48Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -60││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -60││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -60││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -60││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -60││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -60││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -60││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -60││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -60│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALTit: 50Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -15││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -15││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -15││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALTit: 51Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -12││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -12││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -12││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILORTit: 52Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 182││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 52││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -55││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 107││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 130││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 130││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 182││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 52││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -55││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 107││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 130││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 130││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 182││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 52││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -55││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 107││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 130││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 130│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUITit: 53Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.028││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.228││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.028││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.028││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.228││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.028││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 200││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.028││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.228││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.028││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FONDURILOR EUROPENETit: 54Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 4.910││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.910││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.190││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 4.910││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.910││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.190││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 5.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -700││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -490││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -490││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -490│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILORTit: 55Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.860││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.060││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 440││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -800││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -800││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.860││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.060││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 440││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -800││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -800││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -2.860││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.060││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 440││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -800││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -800│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALETit: 65Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2014pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -947.114││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -947.114││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -65.888││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -544.112││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 682.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -40.200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -974.214││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -947.114││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -947.114││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -65.888││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -544.112││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 682.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -40.200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -974.214││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.014.414││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.014.414││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -974.214││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 616.412││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 616.412││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -65.888││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 682.300││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -549.112││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -549.112││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -544.112│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 3 Situaţia sumelor care nu pot fi utilizate pe anul 2014- pe capitole, titluri de cheltuieli şi ordonatori principali de credite - ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE │ Sume Blocate │ │crt.│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │TOTAL GENERAL │ 1.240.000│ │ │ │ │ │ I.│BUGET DE STAT │ 950.000│ │ │ │ │ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 920.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 115.000│ │ │ 30-TITLUL III DOBÂNZI │ 150.000│ │ │ 40-TITLUL IV SUBVENŢII │ 50.000│ │ │ 51-TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 360.000│ │ │ 55-TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100.000│ │ │ 57-TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 115.000│ │ │ 59-TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 20.000│ │ │ 65-TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 10.000│ │ │ 70-CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.000│ │ │ 71-TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.000│ │ │ │ │ │ 1.│Secretariatul General al Guvernului │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 20.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 20.000│ │ │ 59-TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 20.000│ │ │ 6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 20.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 20.000│ │ │ 59-TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 20.000│ │ │ │ │ │ 2.│Ministerul Afacerilor Externe │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 30.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 30.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.000│ │ │ 5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI │ │ │ │ EXTERNE │ 30.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 30.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.000│ │ │ │ │ │ 3.│Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei │ │ │ │Publice │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 190.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 190.000│ │ │ 51-TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE │ │ │ │ UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ PUBLICE │ 190.000│ │ │ 7001 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │ PUBLICĂ │ 190.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 190.000│ │ │ 51-TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE │ │ │ │ UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ PUBLICE │ 190.000│ │ │ │ │ │ 4.│Ministerul Finanţelor Publice │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 20.000│ │ │ 70-CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20.000│ │ │ 71-TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 20.000│ │ │ 5101 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI │ │ │ │ EXTERNE │ 20.000│ │ │ 70-CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20.000│ │ │ 71-TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 20.000│ │ │ │ │ │ 5.│Ministerul Justiţiei │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 10.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 10.000│ │ │ 71-TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ PROGRAMELOR CU FINANŢARE │ 10.000│ │ │ RAMBURSABILĂ │ │ │ │ 6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ │ │ │ │ NAŢIONALĂ │ 10.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 10.000│ │ │ 71-TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ PROGRAMELOR CU FINANŢARE │ │ │ │ RAMBURSABILĂ │ 10.000│ │ │ │ │ │ 6.│Ministerul Apărării Naţionale │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 70.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 70.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.000│ │ │ 55-TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 50.000│ │ │ 6001 APĂRARE │ 70.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 70.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.000│ │ │ 55-TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 50.000│ │ │ │ │ │ 7.│Ministerul Afacerilor Interne │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 20.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 20.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.000│ │ │ 6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ │ │ │ │ NAŢIONALĂ │ 20.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 20.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.000│ │ │ │ │ │ 8.│Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi │ │ │ │Persoanelor Vârstnice │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 100.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 100.000│ │ │ 57-TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000│ │ │ 6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 100.000│ │ │ 57-TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000│ │ │ │ │ │ 9.│Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 70.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 60.000│ │ │ 40-TITLUL IV SUBVENŢII │ 50.000│ │ │ 51-TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE │ │ │ │ UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ PUBLICE │ 10.000│ │ │ 70-CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000│ │ │ 71-TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000│ │ │ 8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, │ │ │ │ PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 70.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 60.000│ │ │ 40-TITLUL IV SUBVENŢII │ 50.000│ │ │ 51-TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE │ │ │ │ UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ PUBLICE │ 10.000│ │ │ 70-CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000│ │ │ 71-TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000│ │ │ │ │ │ 10.│Ministerul Transporturilor │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 165.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 165.000│ │ │ 51-TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE │ │ │ │ UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ PUBLICE │ 150.000│ │ │ 57-TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 15.000│ │ │ 8401 TRANSPORTURI │ 150.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 150.000│ │ │ 51-TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE │ │ │ │ UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ PUBLICE │ 150.000│ │ │ 6801 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 15.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 15.000│ │ │ 57-TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 15.000│ │ │ │ │ │ 11.│Ministerul Educaţiei Naţionale │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 50.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 50.000│ │ │ 55-TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 50.000│ │ │ 6301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI │ │ │ │ CERCETARE DEZVOLTARE │ 50.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 50.000│ │ │ 55-TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 50.000│ │ │ │ │ │ 12.│Ministerul Sănătăţii │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 20.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 20.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.000│ │ │ 6601 SĂNĂTATE │ 20.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 20.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.000│ │ │ │ │ │ 13.│Serviciul Român de Informaţii │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 5.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ 6101 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ │ │ │ │ NAŢIONALĂ │ 5.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 5.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000│ │ │ │ │ │ 14.│Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru │ │ │ │Siguranţa Alimentelor │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 10.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 10.000│ │ │ 51-TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE │ │ │ │ UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ PUBLICE │ 10.000│ │ │ 8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, │ │ │ │ PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 10.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 10.000│ │ │ 51-TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE │ │ │ │ UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ PUBLICE │ 10.000│ │ │ │ │ │ 15.│Societatea Română de Radiodifuziune │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 10.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 10.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.000│ │ │ 6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 10.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 10.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.000│ │ │ │ │ │ 16.│Societatea Română de Televiziune │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 10.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 10.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.000│ │ │ 6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 10.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 10.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.000│ │ │ │ │ │ 17.│Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale │ │ │ │ 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 150.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 150.000│ │ │ 30-TITLUL III DOBÂNZI │ 150.000│ │ │ 5501 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ │ │ │ │ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 150.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 150.000│ │ │ 30-TITLUL III DOBÂNZI │ 150.000│ │ │ │ │ │ II.│BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE│ │ │ │SĂNĂTATE │ 290.000│ │ │ │ │ │ 1.│Casa Naţională de Asigurări de Sănătate │ 290.000│ │ │ 5001 CHELTUIELI - TOTAL │ 290.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 290.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 290.000│ │ │ 6605 SĂNĂTATE │ 290.000│ │ │ 01-CHELTUIELI CURENTE │ 290.000│ │ │ 20-TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 290.000│ └────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 4 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentrufinanţarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudeţelor, pe anul 2014*Font 7*                                                                                                                     mii lei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:                               ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                           din care:                                                                                    ───────────────────────────────────────────                                                                                    salarii, sporuri, hotărâri                                                                                    indemnizaţii şi judecătoreştiNr. Judeţul TOTAL susţinerea susţinerea învăţământul alte drepturi pentru platacrt. INFLUENTE sistemului de centrelor de special şi salariale în salariilor                             protecţie a asistenţă centrele bani stabilite învăţământului                             copilului socială a judeţene de prin lege, precum special şi a                                              persoanelor resurse şi şi contribuţiile centrelor                                              cu handicap asistenţă aferente acestora judeţene de                                                               educaţională resurse şi                                                                                                                asistenţă                                                                                                                educaţională────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL INFLUENTE 50.579 27.925 17.372 5.282 2.498 2.784 1 ALBA 2.033 538 583 912 740 172 2 ARAD 560 525 193 -158 47 -205 3 ARGEŞ 1.446 834 516 96 -53 149 4 BACĂU 1.872 900 873 99 -50 149 5 BIHOR 1.823 865 769 189 -110 299 6 BISTRIŢA-   NĂSĂUD 906 436 262 208 69 139 7 BOTOŞANI 939 655 412 -128 -39 -89 8 BRAŞOV 1.065 743 178 144 -74 218 9 BRĂILA 547 373 131 43 -32 7510 BUZĂU 1.567 887 175 505 150 35511 CARAŞ-SEVERIN 894 690 153 51 -54 10512 CĂLĂRAŞI 699 546 303 -150 -6 -14413 CLUJ 1.027 490 354 183 -157 34014 CONSTANŢA 2.030 794 666 570 402 16815 COVASNA 588 495 34 59 -23 8216 DÂMBOVIŢA 1.158 572 257 329 187 14217 DOLJ 983 562 496 -75 -59 -1618 GALAŢI 1.020 741 229 50 -58 10819 GIURGIU 477 292 241 -56 -6 -5020 GORJ 857 424 336 97 -29 12621 HARGHITA 1.026 791 168 67 -26 9322 HUNEDOARA 1.441 412 422 607 417 19023 IALOMIŢA 573 335 165 73 -18 9124 IAŞI 2.717 2.253 566 -102 -122 2025 ILFOV -62 319 238 -619 -18 -60126 MARAMUREŞ 1.205 620 399 186 -64 25027 MEHEDINŢI 779 423 155 201 677 -47628 MUREŞ 1.952 643 974 335 288 4729 NEAMŢ 1.241 768 655 -182 -63 -11930 OLT 1.196 678 298 220 -29 24931 PRAHOVA 1.822 823 1.058 -59 -50 -932 SATU MARE 1.440 449 358 633 545 8833 SĂLAJ 1.118 440 362 316 -25 34134 SIBIU 1.465 547 708 210 335 -12535 SUCEAVA 1.479 950 865 -336 -117 -21936 TELEORMAN 552 446 117 -11 -27 1637 TIMIŞ 2.404 1.110 746 548 109 43938 TULCEA 914 510 560 -156 -20 -13639 VASLUI 2.049 1.616 424 9 -59 6840 VÂLCEA 1.414 862 591 -39 -32 -741 VRANCEA 1.363 568 382 413 -48 46142 Sume rezervate   care se   repartizează pe   judeţe prin   hotărâri ale   Guvernului, în   baza solicitărilor   şi fundamentărilor   prezentate de   autorităţile   administraţiei   publice locale 0 0 0 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentrufinanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şiMunicipiului Bucureşti, pe anul 2014*Font 7*                                                                                                            mii lei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              din care, pentru :                               ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                            din care:                                                     ───────────────────────                                                     salarii, sporuri, hotărâri drepturile                               finanţarea de indemnizaţii şi judecătoreşti asistenţilorNr. Judeţul TOTAL bază a unităţilor alte drepturi pentru plata personali aicrt. INFLUENTE de învăţământ salariale în salariilor în persoanelor cu                               preuniversitar bani stabilite unităţile de handicap grav                               de stat prin lege, precum învăţământ sau indemnizaţiile                                                     şi contribuţiile preuniversitar lunare                                                     aferente acestora de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL 194.478 56.820 56.820 77.898 56.6591 ALBA 7.799 6.346 6.346 499 9542 ARAD 1.695 -1.536 -1.536 1.866 1.3653 ARGEŞ 13.108 8.239 8.239 3.453 1.4164 BACĂU 9.850 6.026 6.026 2.199 1.6255 BIHOR 9.054 3.792 3.792 3.656 1.6066 BISTRIŢA-NĂSĂUD 5.709 3.689 3.689 981 1.0397 BOTOŞANI -181 -943 -943 -275 1.0378 BRAŞOV 5.239 0 0 3.987 1.2529 BRĂILA 6.081 1.036 1.036 4.261 78410 BUZĂU 7.774 3.683 3.683 2.867 1.22411 CARAŞ-SEVERIN 7.584 6.654 6.654 -107 1.03712 CĂLĂRAŞI 3.505 -1.073 -1.073 3.609 96913 CLUJ 12.595 6.238 6.238 4.455 1.90214 CONSTANŢA -7.469 -8.094 -8.094 -848 1.47315 COVASNA 6.157 4.256 4.256 1.446 45516 DÂMBOVIŢA 4.775 -982 -982 4.033 1.72417 DOLJ 10.786 9.603 9.603 0 1.18318 GALAŢI 3.440 -1.091 -1.091 3.231 1.30019 GIURGIU -4.069 -4.940 -4.940 -100 97120 GORJ -489 -2.348 -2.348 808 1.05121 HARGHITA 9.915 8.459 8.459 874 58222 HUNEDOARA 9.050 7.556 7.556 -199 1.69323 IALOMIŢA 1.120 -925 -925 1.222 82324 IAŞI -2.010 -5.732 -5.732 1.921 1.80125 ILFOV -5.390 -6.488 -6.488 -82 1.18026 MARAMUREŞ 16.144 10.492 10.492 4.225 1.42727 MEHEDINŢI 8.465 5.499 5.499 1.581 1.38528 MUREŞ 2.046 998 998 -157 1.20529 NEAMŢ 9.750 5.771 5.771 2.773 1.20630 OLT 12.679 8.997 8.997 2.561 1.12131 PRAHOVA -3.911 -8.364 -8.364 1.896 2.55732 SATU MARE 12.566 7.866 7.866 3.528 1.17233 SĂLAJ 13.066 9.348 9.348 2.665 1.05334 SIBIU 745 -832 -832 588 98935 SUCEAVA -93 -1.496 -1.496 -445 1.84836 TELEORMAN 1.339 0 0 351 98837 TIMIŞ 6.253 0 0 4.259 1.99438 TULCEA 3.318 1.997 1.997 537 78439 VASLUI 1.164 -2.047 -2.047 1.900 1.31140 VÂLCEA 9.897 6.929 6.929 1.177 1.79141 VRANCEA 7.729 3.565 3.565 2.882 1.28242 MUNICIPIUL    BUCUREŞTI 3.693*1) -7.328 -7.328 3.820 4.10043 Sume    rezervate    care se    repartizează    pe judeţe şi    municipiul    Bucureşti    prin    hotărâri ale    Guvernului,    în baza    solicitărilor    şi fundamen-    tărilor    prezentate de    autorităţile    administra-    ţiei publice    locale -26.000 -26.000 -26.000 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----- Notă *) din care 2.328 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi 773 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap  +  Anexa 6 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentruechilibrarea bugetelor locale pe anul 2014*Font 8*                                                                                            mii lei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. crt. J U D E Ţ U L Influente───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL INFLUENTE 400.000      1 ALBA 7.362      2 ARAD 8.260      3 ARGEŞ 9.920      4 BACĂU 13.053      5 BIHOR 11.341      6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 7.690      7 BOTOŞANI 13.805      8 BRAŞOV 7.455      9 BRĂILA 7.372      10 BUZĂU 11.057      11 CARAŞ - SEVERIN 10.090      12 CĂLĂRAŞI 9.439      13 CLUJ 8.469      14 CONSTANŢA 10.260      15 COVASNA 5.037      16 DÂMBOVIŢA 12.327      17 DOLJ 12.942      18 GALAŢI 10.022      19 GIURGIU 8.129      20 GORJ 6.777      21 HARGHITA 8.404      22 HUNEDOARA 8.518      23 IALOMIŢA 7.723      24 IAŞI 14.072      25 ILFOV 2.962      26 MARAMUREŞ 12.267      27 MEHEDINŢI 7.215      28 MUREŞ 10.250      29 NEAMŢ 13.052      30 OLT 11.889      31 PRAHOVA 10.774      32 SATU MARE 7.632      33 SĂLAJ 5.934      34 SIBIU 5.895      35 SUCEAVA 19.518      36 TELEORMAN 11.406      37 TIMIŞ 9.696      38 TULCEA 7.305      39 VASLUI 12.666      40 VÂLCEA 8.740      41 VRANCEA 9.275      42 Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*) 4.000      *) Din care, în baza prevederilor :               - art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 prin care               se modifică şi se completează art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a               Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi               controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.               Suma se alocă unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul               Constanţa după cum urmează:               - municipiului Constanţa pentru staţiunile Constanţa şi Mamaia               suma de 1.394 mii lei;               - municipiului Mangalia pentru staţiunile: Olimp, Neptun, Jupiter,               Cap Aurora, Venus, Cordon, Saturn şi Mangalia suma de 788 mii lei; 4.000               - oraşului Eforie pentru staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud suma               de 727 mii lei;               - oraşului Năvodari pentru staţiunea Năvodari suma de 485 mii lei;               - comunei Costineşti pentru staţiunea Costineşti suma de 303 mii lei;               - comunei Limanu pentru staţiunile 2 Mai şi Vama Veche suma de 303 mii lei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 7 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEInfluenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul2014 al Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate*Font 8*                                                                                 - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influente ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ -61.601││0002 05 │I.VENITURI CURENTE │ 355.655││1205 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 50.000││ 09 │Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente │ ││ │finanţate din Fondul Naţional unic de asigurări │ ││ │sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului │ ││ │Sănătăţii │ 50.000││2000 05 │B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 316.700││2005 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 151.000││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ ││ │de angajatori │ 151.000││2105 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 165.700││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ ││ │de asiguraţi │ 165.700││2900 05 │C.VENITURI NEFISCALE │ -11.045││3600 05 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ -11.045││3605 │DIVERSE VENITURI │ -11.045││ 50 │Alte venituri │ -11.045││4100 05 │IV SUBVENŢII │ -417.256││4200 05 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ -417.256││4205 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -418.321││ 23 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ ││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ -367││ 26 │Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de│ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare │ -365.933││ 27 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ ││ │aflate în concediu pentru creşterea copilului │ -751││ 30 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari│ -60.000││ 48 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii │ ││ │străini aflaţi în centrele de cazare │ -150││ 50 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ ││ │care se află în executarea măsurilor prevăzute la │ ││ │art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum şi pentru │ ││ │persoanele care se află în perioada de amânare sau │ ││ │întrerupere a executării pedepsei privative de │ ││ │libertate │ -20││ 53 │Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de│ ││ │echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii │ 8.900││4305 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.065││ 02 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ ││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ 1.085││ 03 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ ││ │aflate în concediu pentru creşterea copilului │ -20││5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ -61.601││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -51.501││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.333││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -29.834││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -29.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.100││6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -61.601││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -51.501││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.333││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -29.834││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -29.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.100││6605 │SĂNĂTATE │ -61.601││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -51.501││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.333││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -29.834││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -29.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘----