HOTĂRÂRE nr. 816 din 19 noiembrie 1998privind conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 20 noiembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 37 şi ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998, precum şi ale art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă închiderea definitivă a minelor şi carierelor aflate în patrimoniul Companiei Naţionale de Metale Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, Companiei Naţionale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Societăţii Naţionale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societăţii Naţionale a Sarii - S.A. Bucureşti, Regiei Autonome a Huilei Petrosani, Regiei Autonome a Cuprului Deva şi al Societăţii Comerciale "Bentocalcar" - S.A. Deva, nominalizate în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor şi carierelor care se inchid, rămân în gestionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3 (1) Scoaterea din funcţiune şi din activul agenţilor economici prevăzuţi la art. 1, precum şi valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut să se inchida, potrivit anexei nr. 1, se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare. Sumele obţinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale. (2) Lucrările de investiţii neterminate şi nereceptionate, aferente fiecărui obiectiv care se închide, se casează de către agenţii economici prevăzuţi la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile pentru închiderea definitivă a minelor şi a carierelor, fundamentate în programele tehnice de dezafectare, ecologizare şi conservare, elaborate în acest scop şi avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare şi proiectare, se acoperă din surse proprii şi din alocaţiile bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite. (2) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite şi vor fi însoţite de deconturile justificative întocmite de agenţii economici, potrivit anexei nr. 2. (3) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau conservare a minelor şi a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situaţiile de lucrări întocmite lunar de agenţii economici. (4) Deconturile justificative vor fi verificate şi avizate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi vor fi transmise Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor şi agenţilor economici implicaţi.  +  Articolul 6Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor şi agenţii economici implicaţi vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul industrieişi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Mihail Ianas------