ORDIN nr. 6.143 din 1 noiembrie 2011 (*actualizat*)privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar(actualizat până la data de 8 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 4.613 din 28 iunie 2012; ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014; RECTIFICAREA nr. 3.597 din 18 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----------*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 10 august 2009, şi orice dispoziţii contrare.  +  Articolul 3Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 1 noiembrie 2011.Nr. 6.143.  +  AnexăMETODOLOGIE 01/11/2011