HOTĂRÂRE nr. 807 din 17 septembrie 2014pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 30 septembrie 2014    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană. (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.  +  Capitolul II Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 3 (1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului anual alocat schemei. (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.  +  Articolul 4 (1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale. Emiterea acordurilor pentru finanţare şi plata ajutorului de stat aprobat în baza prevederilor prezentei scheme se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program. (2) Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2020; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2023. (3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.  +  Articolul 5Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 150.  +  Capitolul III Cheltuieli eligibile  +  Articolul 6 (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) şi b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale. (2) Activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea; b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei; c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă. (3) Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum şi să fie achiziţionate de la persoane care nu au calitatea de persoane afiliate aşa cum sunt definite în art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost definit la art. 1 lit. jj) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2. (5) În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin 5 ani de la data finalizării investiţiei iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună. (6) Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.  +  Articolul 7Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.  +  Articolul 8Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile.  +  Capitolul IV Intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 9 (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 11, este următorul:*Font 9*┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│ Regiunea │ Nivelul maxim al ajutorului de stat ││ ├─────────────────────┬─────────────────────┤│ │ 2014-2017 │ 2018-2020 │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│Regiunea Bucureşti (NUTS3 RO 321) │echivalentul în lei a│echivalentul în lei a││ │11,25 milioane euro │7,5 milioane euro │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────┤│Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) şi Regiunea │ ││Ilfov (NUTS3 RO 322) │ echivalentul în lei a 26,25 milioane euro│├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, │ ││Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia │echivalentul în lei a 37,5 milioane euro │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ (2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro, Ministerul Finanţelor Publice utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare.  +  Articolul 10 (1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:*Font 9*┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│ Regiunea │Intensitatea maximă a ajutorului de stat ││ ├─────────────────────┬─────────────────────┤│ │ 2014-2017 │ 2018-2020 │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│Regiunea Bucureşti (NUTS3 RO 321) │ 15% │ 10% │├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────┤│Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) şi │ ││Regiunea Ilfov (NUTS3 RO 322) │ 35% │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, │ ││Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia │ 50% │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ (2) În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 9 alin. (1) şi se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 alin. (20) din Regulament. (3) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii. (4) În cazul în care un proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea cumulată totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu poate depăşi valoarea ajutorului maxim pentru proiecte mari de investiţii calculat conform alin. (2).  +  Articolul 11 (1) Pentru a stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat, de care o întreprindere beneficiază, se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv art. 10 alin. (1) şi (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiţia sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat. (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme, pot fi cumulate după cum urmează: a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite; b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 10 alin. (1) şi (2). (3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 12Ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Capitolul V Efectul stimulativ  +  Articolul 13 (1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ. (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, înainte de demararea investiţiei; b) documentaţia anexată cererii face dovada că investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizat în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului de stat; c) investiţia nu demarează înaintea primirii acordului pentru finanţare.  +  Articolul 14În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.  +  Capitolul VI Criterii de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 15Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepţia următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament: a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; b) ajutoare acordate în sectorul producţiei primare; c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari; d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului; e) ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, şi sectorul energiei şi al infrastructurii pentru aceasta.  +  Articolul 16Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat: a) ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export; b) ajutor condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate; c) ajutor pentru exploatare.  +  Articolul 17 (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) realizează o investiţie iniţială în România, în orice sector, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzută în anexa nr. 1; c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului; d) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament; e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii; f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii; h) nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale. (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate: a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat; b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. (3) Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate: a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei; b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.  +  Articolul 18Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a) să fie considerate investiţii iniţiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. o) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. p) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov; b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro; c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. y) din Procedura prevăzută în anexa nr. 2; d) să demonstreze îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat; e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 3 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat; f) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia; g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 19 (1) Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare şi bugetul anual alocat schemei, data suspendării înregistrării cererilor de acord pentru finanţare, precum şi data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat acestei scheme, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data la care se constată că finanţarea solicitată prin cererile de acord pentru finanţare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. Cererile de acord pentru finanţare înregistrate după data publicării anunţului de suspendare se restituie întreprinderilor. (3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanţare înregistrate până la data publicată în anunţul de suspendare, se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei sau bugetul anual al schemei este suplimentat, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei şi data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanţare. (4) Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulament privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi publicate de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul propriu.  +  Articolul 20 (1) Ministerul Finanţelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate investiţiile în cadrul schemei. Aceste înregistrări care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei. (2) Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanţare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei. (3) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.  +  Articolul 21În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice va emite un ghid al solicitantului în aplicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 22Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegatpentru întreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 17 septembrie 2014.Nr. 807.  +  Anexa 1Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat┌────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Cod │ ││crt.│ CAEN │ Denumire cod CAEN │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │ 01 │Agricultură, vânătoare şi servicii anexe │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │ 02 │Silvicultură şi exploatare forestieră │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │ 03 │Pescuitul şi acvacultura │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │ 05 │Extracţia cărbunelui superior şi inferior │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │ 06 │Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │ 0892 │Extracţia şi aglomerarea turbei │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │ 091 │Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor││ │ │naturale │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │ 102 │Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │ 1101 │Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │ 1102 │Fabricarea vinurilor din struguri │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │ 1103 │Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │ 1104 │Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │ 1105 │Fabricarea berii │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │ 1106 │Fabricarea malţului │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15 │ 12 │Fabricarea produselor din tutun │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16 │ 131 │Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17 │ 19 │Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din ││ │ │prelucrarea ţiţeiului │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18 │ 2014 │Fabricarea altor produse chimice organice de bază │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19 │ 2051 │Fabricarea explozivelor │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20 │ 206 │Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21 │ 24 │Industria metalurgică │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22 │ 254 │Fabricarea armamentului şi muniţiei │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23 │ 2591 │Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din ││ │ │oţel │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24 │ 301 │Construcţia de nave şi bărci │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25 │ 304 │Fabricarea vehiculelor militare de luptă │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26 │ 33 │Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, ││APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27 │ 35 │Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, ││ │ │apă caldă şi aer condiţionat │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28 │ 41 │Construcţii de clădiri │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29 │ 42 │Lucrări de geniu civil │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30 │ 4399 │Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ││ŞI MOTOCICLETELOR │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31 │ 45 │Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea ││ │ │autovehiculelor şi a motocicletelor │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32 │ 46 │Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi ││ │ │motociclete │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33 │ 47 │Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor│├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34 │ 49 │Transporturi terestre şi transporturi prin conducte │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35 │ 50 │Transporturi pe apă │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 36 │ 51 │Transporturi aeriene │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 37 │ 522 │Activităţi anexe pentru transporturi │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 38 │ 60 │Activităţi de difuzare şi transmitere de programe │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 39 │ 61 │Telecomunicaţii │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 40 │ 64 │Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări ││ │ │şi ale fondurilor de pensii │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 41 │ 65 │Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii ││ │ │(cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 42 │ 66 │Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de ││ │ │asigurare şi fonduri de pensii │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 43 │ 68 │Tranzacţii imobiliare │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE ││SERVICII-SUPORT │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 44 │ 77 │Activităţi de închiriere şi leasing │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 45 │ 78 │Activităţi de servicii privind forţa de muncă │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN ││SISTEMUL PUBLIC │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 46 │ 84 │Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul ││ │ │public │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 47 │ 92 │Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 48 │ 93 │Activităţi sportive, recreative şi distractive │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 49 │ 94 │Activităţi asociative diverse │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR ││DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE ││BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 50 │ 97 │Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de ││ │ │personal casnic │├────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 51 │ 98 │Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi ││ │ │servicii destinate consumului propriu │├────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE │├────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 52 │ 99 │Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale │└────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2PROCEDURA 17/09/2014