REGULAMENT din 7 mai 2013 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice(actualizat până la data de 24 septembrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013; ORDINUL nr. 143 din 19 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Unitatea de politici publice, denumită în continuare Unitate, este organizată şi funcţionează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Unitatea este structura de specialitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, care are, potrivit legii, competenţă generală în domeniul întăririi capacităţii manageriale a ministerului, contribuind la îmbunătăţirea procesului de elaborare, implementare şi coordonare a documentelor de politici publice, precum şi al monitorizării şi evaluării modului de aplicare a acestora de către toate structurile ministerului în domeniile sale de responsabilitate.  +  Articolul 3Activitatea unităţii este coordonată de secretarul de stat desemnat în acest sens.  +  Articolul 4Unitatea exercită atribuţiile care îi revin din actele normative în vigoare, în domeniile: elaborarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice, planificarea strategică şi planificarea bugetară pe programe, analiză şi monitorizare fonduri europene, în domeniile de competenţă ale ministerului.  +  Articolul 5Unitatea cooperează cu unităţile aparatului central al ministerului şi colaborează pe probleme de specialitate, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu structurile de politici publice ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cu organizaţiile nonguvernamentale, sociale şi economice.  +  Capitolul II Organizarea unităţii  +  Articolul 6Unitatea este organizată la nivel de direcţie în aparatul central al ministerului, aflată în coordonarea secretarului de stat desemnat în acest sens.  +  Articolul 7 (1) Unitatea are următoarea structură organizatorică: a) Conducerea; b) Biroul analiză, monitorizare fonduri europene; c) Politici publice; d) Planificare strategică şi bugetară. (2) Organigrama Unităţii este prezentată în anexa nr. 1.  +  Articolul 8 (1) Relaţiile dintre conducerea Unităţii şi birou şi compartimente sunt ierarhice, iar relaţiile dintre birou şi compartimentele Unităţii sunt funcţionale şi de cooperare. (2) Relaţiile dintre Unitate şi structurile ministerului, precum şi cele cu alte instituţii publice sunt prezentate în anexa nr. 2.  +  Capitolul III Atribuţiile unităţii  +  Articolul 9Unitatea are drept misiune dezvoltarea capacităţii manageriale a ministerului, prin îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a documentelor de politici publice şi eficientizarea procesului de planificare strategică şi bugetară la nivelul structurilor aparatului central, structurilor subordonate, agenţiilor, instituţiilor şi autorităţilor coordonate de minister.  +  Articolul 10Obiectivele generale ale Unităţii sunt: a) creşterea eficienţei şi eficacităţii documentelor de politici publice şi a documentelor de planificare strategică şi bugetară, elaborate la nivelul ministerului; b) creşterea transparenţei decizionale în timpul derulării procedurilor de elaborare şi fundamentare a documentelor de politici publice; c) dezvoltarea capacităţii structurilor aparatului central, structurilor subordonate, agenţiilor, instituţiilor şi autorităţilor coordonate de minister de îndeplinire a priorităţilor şi obiectivelor prin accesarea unor surse variate de finanţare.  +  Articolul 11Atribuţiile generale ale Unităţii sunt următoarele: a) implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice; b) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central, instituţii şi agenţii subordonate sau aflate în coordonarea ministerului, forma finală a documentelor de politici publice; c) elaborează şi implementează procedurile de monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniile specifice ministerului; d) monitorizează respectarea procedurilor adoptate prin legislaţia în vigoare în domeniul politicilor publice şi planificării strategice la nivelul ministerului; e) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerelor, în colaborare cu departamentele de specialitate de la nivelul ministerului; f) elaborează, în colaborare cu grupurile de lucru sectoriale implicate în procesul de elaborare a planurilor strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului, forma finală a planurilor strategice sectoriale şi a planurilor de acţiune pentru implementarea acestora; g) elaborează, pe baza planurilor strategice sectoriale, forma integrată a Planului strategic al ministerului şi a Planului de acţiune pentru implementarea acestuia; h) elaborează programele bugetare ale ministerului şi întocmeşte analize şi rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora, urmărind corelarea logică existentă între obiective - indicatori de performanţă - rezultate - resurse financiare; i) efectuează studii şi analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate şi implementate, în domeniul de competenţă al ministerului, în concordanţă cu prevederile Programului de guvernare; j) acordă consultanţă, sprijin şi îndrumare metodologică structurilor din minister prin participare în cadrul grupurilor de lucru cu privire la formularea şi implementarea documentelor de politici publice; k) sintetizează analizele, studiile şi rapoartele primite de la structurile ministerului cu privire la impactul aplicării strategiilor şi politicilor publice şi propune, după caz, factorilor de decizie ai ministerului variante şi modalităţi de implementare a corecţiilor ce se impun; l) organizează, ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu reprezentanţi ai grupurilor de lucru sectoriale, în vederea prezentării unei situaţii privind: obiectivele specifice, acţiunile preconizate, rezultatele aşteptate şi termenele de îndeplinire a obiectivelor asumate; m) organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu factorii implicaţi în procesul de formulare şi implementare a documentelor de politici publice; n) întocmeşte rapoarte de monitorizare privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul strategic al ministerului şi planurile strategice sectoriale şi rapoarte de evaluare privind rezultatele, pe care le prezintă conducerii şi factorilor de decizie ai ministerului; o) participă cu reprezentanţi în cadrul secretariatului tehnic al consiliilor interministeriale coordonate de minister, constituite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare; p) coordonează procesul de consultare pentru documentele de politici publice, conform procedurilor legale; q) este responsabilă de transmiterea documentelor de politici publice elaborate la nivelul ministerului către alte instituţii avizatoare şi către Direcţia de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului; r) analizează diverse surse de finanţare prin care pot fi îndeplinite obiectivele asumate la nivelul ministerului; s) sprijină structurile de specialitate din minister în identificarea unor surse alternative de finanţare pentru priorităţile şi obiectivele stabilite; t) asigură difuzarea informaţiilor referitoare la surse de finanţare către structurile interesate; u) realizează analize şi rapoarte de monitorizare asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor asumate şi finanţate din alte surse de finanţare decât bugetul instituţiei; v) participă în grupuri de lucru la nivel interministerial pentru stabilirea priorităţilor specifice ale ministerului şi determinarea surselor de finanţare pentru acestea; w) asigură aplicarea prevederilor legale în domeniile specifice de activitate; x) elaborează şi prezintă Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate; y) îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare.  +  Capitolul IV Conducerea Unităţii  +  Articolul 12Unitatea este condusă de director.  +  Articolul 13 (1) Directorul conduce întreaga activitate a unităţii şi o reprezintă în relaţiile cu conducătorii celorlalte structuri ale ministerului, cu instituţiile şi organismele din afara ministerului, potrivit competenţelor. (2) În baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor conducerii ministerului, directorul emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine. (3) În condiţiile actelor normative în vigoare, directorul poate delega atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine.  +  Articolul 14Directorul răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară unitatea, potrivit fişei postului, prevăzută în anexa nr. 3 sau, după caz, în anexa nr. 3a.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 143 din 19 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014.  +  Capitolul V Atribuţiile biroului şi compartimentelor Unităţii  +  Secţiunea 1 Atribuţii comune ale biroului şi compartimentelor Unităţii  +  Articolul 15Biroul şi compartimentele din structura Unităţii au următoarele atribuţii comune: a) implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice şi a procedurilor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe; b) asigură asistenţa de specialitate în procesul de formulare a documentelor de politici publice, precum şi asistenţa necesară parcurgerii etapelor premergătoare elaborării Planului strategic al ministerului; c) elaborează, în colaborare cu celelalte unităţi şi structuri ale aparatului central, respectiv cu unităţile, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea/cadrul ministerului, forma finală a documentelor de politici publice, a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe, precum şi a altor instrumente manageriale; d) elaborează, în colaborare cu fiecare grup de lucru sectorial, planurile strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului şi planurile de acţiune pentru implementarea acestora; e) elaborează, pe baza planurilor strategice sectoriale, forma integrată a Planului strategic al ministerului şi a Planului de acţiune pentru implementarea Planului strategic al ministerului; f) identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la realizarea priorităţilor strategice ale ministerului; g) elaborează cereri de finanţare, individual sau în colaborare cu alte structuri ale ministerului, şi asigură implementarea proiectelor finanţate din sursele financiare identificate; h) participă la elaborarea punctelor de vedere referitoare la proiectele actelor normative şi a strategiilor sectoriale şi intersectoriale trimise Unităţii pentru formularea de propuneri şi observaţii, în domeniul de competenţă al Unităţii; i) participă la fundamentarea datelor şi pregătirea documentelor necesare ministrului afacerilor interne pentru activităţile desfăşurate la Guvern, în domeniul de competenţă al Unităţii; j) participă la realizarea evaluării anuale a performanţei ministerului; k) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu caracter intern, care reglementează activitatea specifică domeniului de competenţă al Unităţii; l) asigură colaborarea permanentă cu structurile de politici publice din celelalte ministere; m) asigură respectarea prevederilor legale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate.  +  Secţiunea a 2-a Obiectivele şi atribuţiile Biroului analiză, monitorizare fonduri europene  +  Articolul 16Biroul analiză, monitorizare fonduri europene are următoarele obiective derivate din obiectivele generale ale Unităţii: a) dezvoltarea capacităţii structurilor ministerului de îndeplinire a obiectivelor şi priorităţilor rezultate din documente strategice prin accesarea fondurilor europene structurale şi de investiţii, precum şi a altor fonduri externe nerambursabile;------------Lit. a) a art. 16 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013. b) îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a ministerului de a implementa proiectele finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile în vederea accelerării implementării acestora şi prevenirea neregulilor;------------Lit. b) a art. 16 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013. c) creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării rezultatelor obţinute din proiecte finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile;------------Lit. c) a art. 16 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013. d) acordarea avizului conform, potrivit domeniului de competenţă planificare strategică, pentru proiectele iniţiate de structurile ministerului care presupun finanţarea din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile.------------Lit. d) a art. 16 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013.  +  Articolul 17Biroul analiză, monitorizare fonduri europene are următoarele atribuţii specifice: a) analizează diverse surse de finanţare pentru atingerea priorităţilor şi obiectivelor ministerului; b) corelează sursele de finanţare existente cu domeniile majore de politici publice ale ministerului; c) identifică structurile eligibile care pot aplica cu proiecte pentru diferite surse de finanţare; d) realizează analize şi studii privind nevoile de finanţare ale ministerului şi surse de finanţare existente; e) realizează o bază de date cu proiectele iniţiate de minister; f) realizează monitorizarea stadiului de implementare a proiectelor finanţate din diverse surse de finanţare; g) identifică posibile blocaje şi întârzieri şi formulează propuneri de remediere a deficienţelor; h) elaborează ghiduri, proceduri şi metodologii pentru facilitarea implementării proiectelor; i) elaborează o bază de date cu toate liniile de finanţare pe care sunt eligibile structurile ministerului şi o diseminează către acestea; j) asigură consultanţa primară în constituirea cererilor de finanţare şi a întregului portofoliu al unui proiect cu finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile;------------Lit. j) a art. 17 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013. k) elaborează şi pune la dispoziţia structurilor beneficiare proceduri specifice implementării proiectelor; l) elaborează şi pune în aplicare proceduri de monitorizare specifice proiectelor ce se implementează la nivelul ministerului; m) propune măsuri de echilibrare sau soluţionare a diverselor situaţii de întârzieri sau dificultăţi apărute în implementarea proiectelor; n) participă sau coordonează grupuri de lucru specifice pentru identificare de nevoi, stabilire de priorităţi, identificare surse de finanţare în domeniul specific de activitate al ministerului; o) participă în comitete interministeriale referitoare la definirea priorităţilor specifice ministerului pentru viitoarea perioadă de programare bugetară aferentă fondurilor europene structurale şi de investiţii, precum şi altor fonduri externe nerambursabile;------------Lit. o) a art. 17 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013. p) organizează şedinţe de informare, ateliere de lucru şi sesiuni de formare cu structurile din minister în domeniul specific de activitate; q) colaborează cu alte instituţii publice şi autorităţi în identificarea de surse de finanţare corelate cu priorităţile şi obiectivele ministerului; r) stabileşte parteneriate pentru implementarea de proiecte; s) asigură comunicarea unitară a informaţiilor între structurile din minister şi alte instituţii publice partenere sau finanţatoare. t) iniţiază şi implementează în colaborare cu alte structuri ale ministerului proiecte finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile care să răspundă priorităţilor şi nevoilor ministerului;------------Lit. t) a art. 17 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013. u) organizează împreună cu structurile de specialitate cursuri de formare în domeniul de competenţă pentru personalul cu atribuţii în gestionarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile;------------Lit. u) a art. 17 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013. v) asigură suport decizional pentru conducerea ministerului în procesul de coordonare a implementării proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi din alte fonduri externe nerambursabile.------------Lit. v) a art. 17 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013.  +  Secţiunea a 3-a Obiectivele şi atribuţiile Compartimentului politici publice  +  Articolul 18Compartimentul politici publice are următoarele obiective derivate din obiectivele generale ale unităţii: a) creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice elaborate la nivelul ministerului; b) asigurarea transparenţei decizionale pe timpul derulării procedurilor de elaborare a documentelor de politici publice; c) eficientizarea procesului de fundamentare a variantelor de soluţionare prezentate în documentele de politici publice elaborate la nivelul ministerului, în vederea creşterii eficienţei actului decizional; d) corelarea activităţii de elaborare a documentelor de politici publice cu obiectivele precizate în documentele de planificare strategică şi planificare bugetară pe bază de programe.  +  Articolul 19Compartimentul politici publice are următoarele atribuţii specifice: a) implementează la nivelul ministerului ansamblul de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice; b) elaborează proceduri şi metodologii pentru monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice care se derulează la nivelul ministerului; c) asigură asistenţă de specialitate fiecărui grup de lucru implicat în procesul de elaborare a unui document de politică publică; d) gestionează procedurile de consultare între structurile ministerului şi celelalte instituţii ale administraţiei publice pe timpul procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice; e) efectuează studii şi analize privind variantele de soluţionare recomandate prin documentele de politici publice ce se impun a fi formulate şi implementate, în domeniul de competenţă al ministerului, în concordanţă cu prevederile Programului de guvernare şi ale Planului strategic al ministerului; f) colaborează cu structurile de specialitate şi cu Direcţia generală financiară a ministerului pentru fundamentarea corectă a variantelor de politici publice; g) facilitează comunicarea în cadrul procesului de analiză, formulare şi implementare a variantelor de soluţionare precizate în documentele de politici publice; h) analizează calitatea procesului politicilor publice prin monitorizarea aplicării standardelor şi procedurilor privind elaborarea şi implementarea documentelor de politici publice; i) desfăşoară activităţi privind planificarea documentelor de politici publice în conformitate cu actele normative în vigoare; j) gestionează Planul de politici publice al ministerului, corelat cu Planul legislativ al ministerului; k) propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu personalul de conducere al structurilor ministerului, în vederea informării lor asupra priorităţilor din documentele de politici publice; l) sintetizează analizele, studiile şi rapoartele privind impactul aplicării documentelor de politici publice şi propune, după caz, factorilor de decizie ai ministerului variante şi modalităţi de implementare a corecţiilor ce se impun; m) propune publicarea pe pagina de internet a ministerului a unor informaţii relevante despre activitatea proprie, precum şi a documentelor de politici publice supuse consultării; n) gestionează procesul de consultare a documentelor de politici publice, conform prevederilor legale; o) analizează notele de fundamentare ale actelor normative şi formulează puncte de vedere referitoare la analizele de impact realizate, conform domeniului de competenţă; p) gestionează procesul de avizare a documentelor de politici publice, conform prevederilor legale; q) realizează rapoarte de monitorizare şi evaluare referitoare la documentele de politici publice elaborate; r) organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu factorii implicaţi în procesul de formulare şi implementare a documentelor de politici publice; s) cooperează, în domeniul politicilor publice, cu Direcţia de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi cu celelalte structuri de politici publice din cadrul celorlalte ministere; t) elaborează şi prezintă Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate; u) participă la elaborarea documentelor de evaluare şi analiză la nivel instituţional, în domeniul propriu de competenţă; v) desfăşoară activităţi de coordonare, îndrumare şi control la structurile centrale şi teritoriale în domeniile de competenţă.  +  Secţiunea a 4-a Obiectivele şi atribuţiile Compartimentului planificare strategică şi bugetară  +  Articolul 20Compartimentul planificare strategică şi bugetară are următoarele obiective derivate din obiectivele generale ale unităţii: a) creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii de elaborare, implementare şi evaluare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe la nivelul ministerului; b) eficientizarea procesului de fundamentare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară, în vederea creşterii eficienţei actului managerial; c) îmbunătăţirea sistemului de consultare între structurile ministerului şi armonizarea interministerială a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe, la recomandarea Secretariatului General al Guvernului; d) corelarea activităţilor de planificare strategică, planificare bugetară pe programe şi cele de planificare a documentelor de politici publice.  +  Articolul 21Compartimentul planificare strategică şi bugetară are următoarele atribuţii specifice: a) gestionează ansamblul activităţilor de planificare strategică şi bugetară; b) elaborează metodologii vizând îmbunătăţirea procesului de planificare strategică şi bugetară la nivelul ministerului; c) elaborează şi implementează procedurile de evaluare şi monitorizare a modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în documentele de planificare strategică şi bugetară; d) asigură asistenţă de specialitate fiecărui grup de lucru sectorial implicat în procesul de elaborare a planurilor strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului, pentru parcurgerea etapelor precizate în Metodologia de lucru privind planificarea strategică şi planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 285/2009, pentru realizarea analizelor sectoriale, definirea obiectivelor, identificarea activităţilor, stabilirea indicatorilor, definirea subprogramelor bugetare; e) elaborează, în colaborare cu fiecare grup de lucru sectorial, forma finală a planurilor strategice pe sectoarele de activitate ale ministerului şi a planurilor de acţiune pentru implementarea acestora, care vor fi transmise factorului de decizie pe sectorul de activitate respectiv, în vederea aprobării; f) elaborează forma integrată a Planului strategic al ministerului, pe baza planurilor strategice sectoriale, pe care o transmite spre informare Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Finanţelor Publice şi spre aprobare ministrului afacerilor interne; g) elaborează forma integrată a Planului de acţiune pentru implementarea Planului strategic al ministerului; h) elaborează programele bugetare ale ministerului şi întocmeşte analize şi rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora, urmărind corelarea logică existentă între obiective - indicatori de performanţă - rezultate - resurse financiare; i) monitorizează modul în care sunt implementate planurile strategice sectoriale, urmărind stadiul îndeplinirii obiectivelor, costurile aferente, rezultatele obţinute, motivele neîndeplinirii obiectivelor, şi întocmeşte în acest sens rapoarte de evaluare, pe care le prezintă factorilor de decizie pentru fiecare sector de activitate al ministerului; j) urmăreşte compatibilitatea între indicatorii de performanţă din cadrul programelor bugetare ale ministerului şi rezultatele politicilor publice; k) monitorizează şi evaluează indicatorii de performanţă stabiliţi în cadrul programelor bugetare care finanţează obiectivele Planului strategic al ministerului, elaborând în acest sens rapoarte privind stadiul realizării acestora, pe care le prezintă factorilor de decizie şi pe care le transmite la Ministerul Finanţelor Publice, conform reglementărilor în vigoare; l) actualizează anual, prin consultarea fiecărui grup de lucru pentru sectoarele de activitate ale ministerului, Planul strategic al ministerului, inclusiv programele şi subprogramele bugetare care finanţează direcţiile de activitate ale ministerului; m) actualizează anual Planul de acţiuni pentru implementarea Planului strategic al ministerului; n) colaborează cu Serviciul buget din cadrul Direcţiei generale financiare a ministerului, în vederea analizării bugetului pe programe al ministerului şi corelării resurselor financiare alocate programelor bugetare cu obiectivele din Planul strategic al ministerului; o) propune publicarea pe pagina de internet a ministerului a Planului strategic al ministerului; p) colaborează cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în domeniul programării bugetare; q) colaborează cu Direcţia de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului în domeniul planificării strategice şi planificării bugetare pe programe; r) desfăşoară activităţi de coordonare, îndrumare şi control la structurile centrale şi teritoriale în domeniile de competenţă.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 22Personalul încadrat în Unitate este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, în părţile ce îl privesc.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-3 şi 3a fac parte integrantă din prezentul regulament.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 143 din 19 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014.  +  Anexa 1 la regulamentORGANIGRAMAUnităţii de politici publice                      ┌───────────────────┐                      │ CONDUCEREA │                      │ │                      └────────┬──────────┘          ┌────────────────────┼──────────────────┐┌─────────┴────────┐ ┌─────────┴────────┐ ┌───────┴───────┐│ BIROUL ANALIZĂ │ │ │ │ PLANIFICARE ││ MONITORIZARE │ │ POLITICI PUBLICE │ │ STRATEGICĂ ŞI ││ FONDURI EUROPENE │ │ │ │ BUGETARĂ │└──────────────────┘ └──────────────────┘ └───────────────┘  +  Anexa 2 la regulamentDIAGRAMAde relaţii a Unităţii de politici publice*Font 9*                                  ┌──────────────────┐                                  │ MINISTRUL │                                  │AFACERILOR INTERNE│                                  └────────┬─────────┘                                           ║                                           v                                  ┌──────────────────┐┌─────────────────────┐ │ SECRETAR DE STAT ││ STRUCTURI ALE │ │ ││APARATULUI CENTRAL AL├─┐ └────────┬─────────┘│ MINISTERULUI │ │ ║ ┌─────────────────────┐│ AFACERILOR INTERNE │ │ v │ DIRECŢIA DE │└─────────────────────┘ │ ┌──────────────────┐ │ POLITICI PUBLICE A │┌─────────────────────┐ │ │ │<────────┤ SECRETARIATULUI ││STRUCTURI SUBORDONATE│ │<..──..──│ UNITATEA DE │<─.─.─.─>│GENERAL AL GUVERNULUI││APARATULUI CENTRAL AL├─┤<────────┤ POLITICI PUBLICE │ └─────────────────────┘│ MINISTERULUI │ │<─.─.─.─>│ │ ┌─────────────────────┐│ AFACERILOR INTERNE │ │ │ │<─.─.─.─>│ UNITĂŢI DE │└─────────────────────┘ │ └──────────────────┘ │ POLITICI PUBLICE │┌─────────────────────┐ │ │ ALE MINISTERELOR ││ AGENŢII, INSTITUŢII,│ │ │ ││ AUTORITĂŢI DIN │ │ └─────────────────────┘│ COORDONAREA ├─┘│ MINISTERULUI │ ┌──────────────────────────────────────┐│ AFACERILOR INTERNE │ │ Legendă relaţii ierarhice: │└─────────────────────┘ │ ● relaţii de coordonare ───────> │                                              │ ● relaţii de cooperare <─.─.─.─> │                                              │ ● relaţii de control ──..──..──> │                                              └──────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEUNITATEA DE POLITICI PUBLICEAprob.Ministrul afacerilor interne,.............................FIŞA POSTULUINr. ........I. Informaţii generale privind postul1. Denumirea postului: director2. Nivelul postului: conducere3. Scopul principal al postului:- realizează managementul structurii care desfăşoară activităţi specifice de analiză, monitorizare politici publice, planificare strategică şi bugetară, fonduri europene, precum şi managementul implementării proiectelor, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat;- asigură aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.Condiţii specifice pentru ocuparea postului:1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre domeniile: ştiinţe administrative, relaţii internaţionale, studii europene, ştiinţe politice, drept2. Perfecţionări (specializări): studii universitare de masterat sau studii postuniversitare în domeniul management ori administraţie publică sau studii universitare de lungă durată în domeniul management, administraţie publică ori în specialitatea studiilor3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoştinţe operare Word şi Power Point - nivel mediu4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): citit, scris, vorbit o limbă de circulaţie universală - nivel bază5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:Capacitatea de: a rezolva eficient atribuţiile de serviciu; autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite; analiză şi sinteză; planificare şi acţiune strategică; a lucra eficient în echipă; a lucra eficient independent; organizare şi coordonare; gestionare eficientă a resurselor alocate; adaptare rapidă şi abilităţi de comunicare; asumare a responsabilităţii; creativitate şi spirit de iniţiativă.6. Cerinţe specifice: autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel "SECRET".7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control), spirit de observaţie, de negociere, de cooperare: dezvoltare foarte bună.Atribuţiile postului:- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice;- coordonează monitorizarea şi evaluarea la nivelul ministerului a activităţii grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de politici publice, prezentând conducerii ministerului propuneri de îmbunătăţire a activităţii;- coordonează procesul de identificare de nevoi, definire priorităţi şi identificare a surselor specifice de finanţare;- participă în comitete interministeriale referitoare la definirea priorităţilor specifice ministerului pentru viitoarea perioadă de programare bugetară aferentă fondurilor europene structurale şi de investiţii, precum şi alte fonduri externe nerambursabile;- coordonează procesul de accesare, implementare şi monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi alte fonduri externe nerambursabile;- coordonează grupuri de lucru în domeniul identificării priorităţilor ministerului şi a surselor de finanţare pentru îndeplinirea acestora;- participă în grupuri de lucru interministeriale în domeniul politicilor publice, planificării strategice şi bugetare, definirii de priorităţi strategice, monitorizării şi evaluării;- propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu şefii structurilor aparatului central al ministerului şi al structurilor subordonate, în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, acţiunilor preconizate, rezultatelor aşteptate, precum şi a termenelor de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de acţiune pentru implementarea documentelor aprobate;- coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu specialiştii din cadrul ministerului implicaţi în procesul de elaborare şi implementare a documentelor de politici publice, precum şi a planurilor de acţiune pentru implementarea acestora;- coordonează activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficienţei variantelor de soluţionare din documentele de politici publice;- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode şi proceduri de formulare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;- coordonează monitorizarea şi evaluarea la nivelul ministerului a activităţii grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;- coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu specialiştii din cadrul ministerului implicaţi în procesul de formulare şi implementare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;- coordonează elaborarea, monitorizarea şi actualizarea planului strategic al ministerului şi a planului de acţiune pentru implementarea acestuia;- coordonează elaborarea de informări privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor şi acţiunilor din planul strategic al ministerului şi din planul de acţiune pentru implementarea planului strategic al ministerului, pentru prezentarea conducerii şi factorilor de decizie ai ministerului;- coordonează activitatea de elaborare de metodologii vizând îmbunătăţirea procesului de planificare strategică şi planificare bugetară la nivelul ministerului;- asigură organizarea activităţii funcţionarului de securitate în condiţiile legii;- solicită Departamentului de informaţii şi protecţie internă, denumit în continuare DIPI, efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;- notifică la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, eliberarea certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;- aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;- întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi o supune aprobării, potrivit legii;- solicită asistenţă de specialitate DIPI şi controlează măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;- supune avizării DIPI programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;- elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;- întocmeşte ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, şi îl prezintă spre aprobare DIPI;- asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;- comunică DIPI, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau a convenţiilor de orice natură precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă;- asigură includerea funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul unităţii;- asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;- analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;- asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;- sesizează DIPI, conform competenţelor, în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;- dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate.Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului1. Denumire: director2. Clasa: I3. Gradul de salarizare: II4. Vechimea (în specialitate necesară): conform prevederilor legale.II. Sfera relaţională a titularului postului1. Sfera relaţională internă: a) relaţii ierarhice:- subordonat faţă de: ministrul afacerilor interne;- coordonat de: secretarul de stat desemnat în acest sens;- superior pentru: personalul Unităţii de politici publice; b) relaţii funcţionale: cu şefii unităţilor din aparatul central al ministerului şi structurilor subordonate sau aflate în coordonarea ministerului; c) relaţii de control: în limita atribuţiilor; d) relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia în relaţiile cu celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în limita mandatului primit.2. Sfera relaţională externă: a) cu autorităţi şi instituţii publice: în limita atribuţiilor; b) cu organizaţii internaţionale: în limita mandatului primit; c) cu persoane juridice private: în limita atribuţiilor şi/sau a mandatului primit.3. Limite de competenţă: îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea ministerului.Întocmit de:Numele şi prenumele:Funcţia de conducere: secretar de stat care coordonează activitatea Unităţii de politici publiceSemnătura: ........................Data întocmirii: ..................Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:Numele şi prenumele:Semnătura .........................Data ..............................Contrasemnează:Numele şi prenumele:Funcţia:Semnătura .........................Data ..............................------------Anexa 3 la regulament a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 168 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013, potrivit pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3a FIŞA POSTULUIA. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Unităţii de politici publice2. Denumirea postului: director3. Poziţia postului în statul de organizare: 14. Relaţii: a) ierarhice: este subordonat nemijlocit ministrului afacerilor interne, se află în coordonarea secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul şi are în subordine întregul personal al Unităţii de politici publice; b) funcţionale: cu şefii unităţilor din aparatul central al ministerului şi structurilor subordonate sau aflate în coordonarea ministerului; c) de control: în limita atribuţiilor; d) de colaborare: cu autorităţi şi instituţii publice - în limita atribuţiilor, cu organizaţii internaţionale - în limita mandatului primit şi cu persoane juridice private - în limita atribuţiilor şi/sau a mandatului primit; e) de reprezentare: reprezintă direcţia în relaţiile cu celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în limita mandatului primit.5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- realizează managementul structurii care desfăşoară activităţi specifice de analiză, monitorizare politici publice, planificare strategică şi bugetară, fonduri europene, precum şi managementul implementării proiectelor, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat;- asigură aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.B. Specificarea cerinţelor postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar3. Pregătire: a) de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna în unul dintre următoarele domenii de studii universitare: ştiinţe administrative, relaţii internaţionale, studii europene, ştiinţe politice, drept; b) de specialitate: studii universitare de master sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniile management ori administraţie publică; c) limbi străine: citit, scris, vorbit o limbă de circulaţie universală - nivel de bază; d) alte cunoştinţe: operare Microsoft Word şi Microsoft Power Point - nivel mediu; cunoştinţe de management strategic; metode şi tehnici de politici publice (analiza problemelor, definirea obiectivelor, colectarea şi analiza datelor, evaluarea alternativelor, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice) - nivel foarte bun; e) autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: necesită certificat/autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel "SECRET".4. Experienţă: a) în MAI: cel puţin 10 ani; b) în specialitatea studiilor absolvite: cel puţin 7 ani; c) managerială: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control); spirit de observaţie; abilităţi de comunicare şi negociere; capacitate de analiză şi sinteză, de planificare şi acţiune strategică; abilităţi de lucru în echipă şi independent; creativitate: dezvoltare foarte bună.6. Atitudini necesare/Comportament: capacitate de: autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite; adaptare rapidă; asumare a responsabilităţii; capacitate de cooperare; spirit de iniţiativă.7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere.8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere.C. Condiţii specifice de muncă1. Deplasări curente: -2. Condiţii de muncă: expunere la radiaţii electromagnetice.3. Compensări: spor pentru condiţii grele de muncă, condiţii speciale de muncă, maximum 6 zile concediu de odihnă suplimentar.D. Atribuţiile, sarcinile, îndatoririle, responsabilităţile postului- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice;- coordonează monitorizarea şi evaluarea la nivelul ministerului a activităţii grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de politici publice, prezentând conducerii ministerului propuneri de îmbunătăţire a activităţii;- coordonează procesul de identificare de nevoi de politici publice, de definire a priorităţilor instituţionale şi identificare a surselor specifice de finanţare;- participă în comitete interministeriale referitoare la definirea priorităţilor specifice ministerului pentru viitoarea perioadă de programare bugetară aferentă fondurilor europene structurale şi de investiţii, precum şi alte fonduri externe nerambursabile;- coordonează procesul de accesare, implementare şi monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi alte fonduri externe nerambursabile;- coordonează grupuri de lucru în domeniul identificării priorităţilor ministerului şi a surselor de finanţare pentru îndeplinirea acestora;- participă în grupuri de lucru interministeriale în domeniul politicilor publice, planificării strategice şi bugetare, definirii de priorităţi strategice, monitorizării şi evaluării;- propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu şefii structurilor aparatului central al ministerului şi al structurilor subordonate, în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, acţiunilor preconizate, rezultatelor aşteptate, precum şi a termenelor de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de acţiune pentru implementarea documentelor aprobate;- coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu specialiştii din cadrul ministerului implicaţi în procesul de elaborare şi implementare a documentelor de politici publice, precum şi a planurilor de acţiune pentru implementarea acestora;- coordonează activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficienţei variantelor de soluţionare din documentele de politici publice;- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode şi proceduri de formulare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;- coordonează monitorizarea şi evaluarea la nivelul ministerului a activităţii grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;- coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu specialiştii din cadrul ministerului implicaţi în procesul de formulare şi implementare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;- coordonează elaborarea, monitorizarea şi actualizarea planului strategic al ministerului şi a planului de acţiune pentru implementarea acestuia;- coordonează elaborarea de informări privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor şi acţiunilor din planul strategic al ministerului şi din planul de acţiune pentru implementarea planului strategic al ministerului, pentru prezentarea conducerii şi factorilor de decizie ai ministerului;- coordonează activitatea de elaborare de metodologii vizând îmbunătăţirea procesului de planificare strategică şi planificare bugetară la nivelul ministerului;- asigură organizarea activităţii funcţionarului de securitate în condiţiile legii;- solicită Departamentului de informaţii şi protecţie internă, denumit în continuare DIPI, efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;- notifică la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, eliberarea certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;- aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;- întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi o supune aprobării, potrivit legii;- solicită asistenţă de specialitate DIPI şi controlează măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;- supune avizării DIPI programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;- elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;- întocmeşte ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, şi îl prezintă spre aprobare DIPI;- asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;- comunică DIPI, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau a convenţiilor de orice natură, precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă;- asigură includerea funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul unităţii;- asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;- analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;- asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;- sesizează DIPI, conform competenţelor, în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;- dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate.E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi: îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea ministerului.2. Indicatori calitativi: gestionează în mod eficace şi eficient proiectarea sistemului de politici publice la nivelul MAI.3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce-i revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de informare, colaborare interministerială în domeniul politicilor publice, planificării strategice şi bugetare.5. Utilizarea resurselor: a) antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care aceştia le întreprind; b) directorul poate delega, în limitele şi cu respectarea procedurilor în domeniu, o parte din atribuţiile sale către persoane din subordine.6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; delegă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,.............................Secretarul de statpentru Relaţia cu Parlamentul şi Guvernul,..........................................Titularul postului,Directorul Unităţii de politici publice,........................................-----------Anexa 3a a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 143 din 19 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014 şi are conţinutul anexei din acelaşi act normativ..---------