NORME UNIFORME din 19 iulie 2007 (*actualizate*)privind transporturile pe căile ferate din România, aplicabile operatorilor şi beneficiarilor de transport feroviar de marfă**)(actualizate până la data de 11 decembrie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.010 din 12 august 2008; ORDINUL nr. 1.123 din 2 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 580 din 4 august 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------------**) Aprobate de Ordinul nr. 655 din 19 iulie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, din data de 09 ianuarie 2008.Regulament:"ARTICOLUL 4Tarife de transport (1) Stabilirea sau modificarea tarifelor de transport feroviar de călători se face conform reglementărilor legale în vigoare. (2) Tarifele de transport feroviar de marfă se formează liber pe piaţă. (3) Tarifele de transport feroviar intră în vigoare după publicare şi/sau, în cazul tarifelor de călători, după afişare la casele de bilete şi la celelalte puncte unde se vând legitimaţii de călătorie. (4) Preţul prestaţiei de transport se stabileşte conform tarifelor operatorilor de transport feroviar în vigoare în momentul încheierii contractului de transport. (5) Tarifele de transport feroviar se publică. Tarifele de călători sunt aduse la cunoştinţă publică prin afişare în locurile unde se vând legitimaţii de călătorie şi pot fi aduse la cunoştinţă şi prin mijloace de informare în masă. Condiţiile de publicare se vor stabili prin Normele uniforme. (Norme uniforme marfă 1) (6) Operatorii de transport feroviar pot acorda facilităţi sau reduceri tarifare pe baza prevederilor unor acte normative, numai dacă autoritatea, agentul, respectiv persoana juridică ce a solicitat facilitatea sau reducerea asigură compensările aferente. (7) În scopuri comerciale, pe baza unor convenţii încheiate între operatorii de transport feroviar şi clienţi se pot acorda reduceri tarifare sau se pot practica alte tarife decât cele publicate, cu excepţia transportului feroviar de călători. Publicarea acestora nu este obligatorie. (8) Operatorii de transport feroviar de marfă sunt în drept să perceapă şi alte sume, neprevăzute în tarife, ca urmare a unor costuri suplimentare care cad în sarcina clienţilor. Aceste sume se înscriu distinct pe documentul de transport şi trebuie justificate cu acte doveditoare. (9) Tarifele, normele şi instrucţiunile de serviciu nu pot deroga de la prevederile prezentului regulament. (10) Operatorii de transport feroviar de călători sunt în drept să perceapă şi alte sume, calculate pe bază de deviz pentru prestaţii la cererea clientului. Aceste sume se încasează pe bază de factură sau de alte documente financiare în uz."Norme uniforme marfă 11.1. Tarifele de transport şi condiţiile de aplicare a acestora se publică în Buletinul Comercial CFR şi/sau pe site-ul operatorului de transport feroviar de marfă.1.2. La publicarea tarifelor şi a modificărilor la acestea, operatorii de transport feroviar de marfă comunică şi data de aplicare a acestora.Regulament:"ARTICOLUL 34Condiţiile de acceptare la transport (1) Operatorul de transport feroviar poate accepta la transport orice mărfuri al căror transport nu este interzis prin dispoziţii legale. (2) Mărfurile pentru care sunt stabilite condiţii speciale prin dispoziţii legale pot fi transportate în condiţiile prevăzute de aceste dispoziţii. (Norme uniforme marfă 2) (3) Mărfurile periculoase sunt admise la transport în condiţiile Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) - Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF). (Norme uniforme marfă 3 şi 4)"Norme uniforme marfă 2Pentru mărfurile derulate prin porturi, încărcarea şi expediere acestora se vor efectua pe baza acceptelor portuare.Norme uniforme marfă 3Pentru transportul mărfurilor periculoase pe căile ferate din România se aplică, pe lângă RID, normele şi dispoziţiile emise de autorităţile de stat competente.Norme uniforme marfă 4În cazul transportului de mărfuri periculoase, expeditorul predă operatorului de transport feroviar de marfă instrucţiuni scrise cu privire la măsurile care trebuie aplicate în cazuri de urgenţă. Instrucţiunile vor conţine informaţii despre caracteristicile mărfii, procedurile, materiale şi echipamente de intervenţie şi protecţie a personalului şi a mediului, respectiv de înlăturare a efectelor produse de eventualele accidente.Regulament:"ARTICOLUL 36Predarea la transport, încărcarea şi descărcarea mărfurilor (1) Prin expediţie se înţelege marfa încărcată în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, însoţită de scrisoarea de trăsură. Expediţie este şi vehiculul feroviar care circulă pe roţi proprii, însoţit de scrisoare de trăsură. (2) Predarea-primirea expediţiilor se va efectua în cadrul programului de lucru al operatorului de transport feroviar, în locul şi în condiţiile stabilite prin comandă sau prin convenţii încheiate între operatorii de transport feroviar şi clienţi. (Norme uniforme marfă 5) (3) Expeditorul răspunde de exactitatea şi identitatea mărfurilor ce se expediază în raport cu datele înscrise în actele de livrare şi în scrisoarea de trăsură, precum şi de integritatea mărfurilor încărcate de el în mijloacele de transport. (4) Expeditorul şi operatorul de transport feroviar convin cine execută încărcarea şi descărcarea mărfii. În lipsa unei convenţii, încărcarea şi descărcarea revin operatorului de transport feroviar pentru colete, în timp ce pentru vagoane complete şi unităţi de transport intermodal încărcarea îi incumbă expeditorului şi descărcarea, destinatarului. (5) Cu excepţia cazului în care încărcarea se face de către operatorul de transport feroviar, expeditorul mărfii răspunde de toate consecinţele unei încărcări defectuoase a mijloacelor de transport şi trebuie să repare prejudiciul suferit din această cauză, chiar dacă încărcarea s-a făcut de altă persoană în numele expeditorului. (Norme uniforme marfă 6) (6) Încărcarea vagoanelor de marfă, dimensiunile încărcăturii, modul de încărcare şi stivuire a încărcăturii, asigurarea încărcăturilor şi transporturile excepţionale se efectuează conform prevederilor Acordului asupra schimbului şi utilizării vagoanelor de marfă între întreprinderile feroviare (RIV) - anexa nr. II "Încărcarea vagoanelor de marfă (prescripţii de încărcare)". (Norme Uniforme Marfă 7) (7) Transportul mărfurilor perisabile şi al vietăţilor se face în conformitate cu prevederile legilor speciale în vigoare. Condiţiile speciale şi tehnologia de transport pe calea ferată sunt cele stabilite prin Normele uniforme. (Norme uniforme marfă 8) (8) Expediţiile transportate în condiţii speciale se pot tarifa după tarife speciale. (9) Vagoanele, unităţile de transport intermodal şi rechizitele de încărcare care aparţin operatorului de transport feroviar ce se pun la dispoziţia expeditorului pentru încărcare trebuie să fie în bună stare, curate şi corespunzătoare cu natura mărfii ce urmează a fi încărcată. (10) Expeditorul trebuie să verifice dacă mijloacele de transport şi rechizitele de încărcare puse la dispoziţia sa corespund transportului în bune condiţii. (11) Dacă expeditorul încarcă mijlocul de transport sau foloseşte rechizitele de încărcare fără obiecţiuni, operează prezumţia că acestea au fost corespunzătoare. Expeditorul răspunde de consecinţele utilizării unor mijloace de transport nepotrivite cu felul mărfii şi cu modul de prezentare a acesteia, chiar după predarea acestora către operatorul de transport feroviar. (12) Operatorul de transport feroviar îi avizează pe expeditori sau destinatari despre punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport pentru încărcare, respectiv descărcare. Modul şi condiţiile de avizare se stabilesc de către operatorul de transport feroviar prin reglementări proprii. Operatorul de transport feroviar nu este obligat să obţină de la clienţi o confirmare a avizării punerii mijloacelor de transport la dispoziţie, cu excepţia cazurilor în care a convenit contrariul. (13) Mijloacele de transport încărcate trebuie să fie predate de expeditor operatorului de transport feroviar cu uşile, clapele sau gurile de golire închise, părţile mobile şi rechizitele montate. (14) În cazurile şi condiţiile prevăzute în Normele uniforme, operatorul de transport feroviar se îngrijeşte de dezinfectarea, dezinsecţia, curăţarea şi spălarea vagoanelor care aparţin acestuia, pe cheltuiala clientului. (Norme uniforme marfă 9 - 19) (15) Transbordarea/transvazarea mărfurilor între vagoane de ecartament diferit ori în cazul defectării vagoanelor sau în orice altă împrejurare impusă de condiţiile de exploatare se execută de către operatorul de transport feroviar ori agenţi autorizaţi, în baza unei convenţii încheiate cu operatorul de transport feroviar. Transbordarea/transvazarea mărfurilor care necesită mijloace sau condiţii speciale ori care prezintă un pericol deosebit pentru cei care le manipulează se efectuează, la cererea operatorului de transport feroviar, de către expeditor, destinatar sau de către agenţi autorizaţi. (16) În cazul în care operaţiile de încărcare, descărcare sau transbordare/transvazare a mărfurilor se efectuează de către expeditor, destinatar ori de către agenţi autorizaţi, aceştia răspund pentru degradarea mărfurilor, a mijloacelor de transport, a rechizitelor sau a instalaţiilor operatorilor de transport feroviar produsă din culpa lor, precum şi pentru pierderea părţilor mobile datorită nemontării lor după încărcare, descărcare sau transbordare/transvazare."Norme uniforme marfă 55.1. Predarea-primirea expediţiilor de vagoane la şi de la clienţi se efectuează sub semnătură şi ştampilă, prin înscrierea numelui, prenumelui şi a funcţiei participanţilor la această operaţiune, cu un document a cărui formă va fi stabilită de operatorul de transport feroviar de marfă prin reglementările proprii.5.2. La primirea expediţiilor de mărfuri periculoase pentru transport, operatorul de transport feroviar de marfă efectuează şi verificările prevăzute de Fişa UIC nr. 471-3.Norme uniforme marfă 66.1. În cazul producerii unor scurgeri sau scăpări de mărfuri periculoase din vagoane pe timpul transportului, expeditorul trebuie să intervină, în cel mai scurt timp posibil, pentru înlăturarea acestora, cu propria echipă de intervenţie specializată, ori cu altă echipă autorizată în acest scop.6.2. Dacă intervenţia nu se poate realiza în timp util datorită distanţei mari sau a altor cauze, expeditorul va indica operatorului de transport feroviar de marfă o echipă de intervenţie autorizată, aflată cât mai aproape de locul incidentului sau, după caz, va permite efectuarea urgentă a intervenţiei de o echipă de intervenţie autorizată cunoscută de operator. Cheltuielile legate de intervenţie vor fi suportate de partea vinovată.Norme uniforme marfă 7Mărfurile încărcate în mijloacele de transport închise, sigilate de către expeditor, se iau în primire de către operatorul de transport feroviar de marfă fără a se verifica felul mărfurilor încărcate sau modul de încărcare şi de fixare al acestora în vagon. Se verifică numai dacă sigiliile corespund prevederilor legale în vigoare, sunt intacte şi aplicate corect.Norme uniforme marfă 88.1. Condiţiile speciale de transport pe calea ferată al mărfurilor perisabile şi al vietăţilor sunt prevăzute în: a) Normele uniforme pentru transportul mărfurilor perisabile, anexa nr. 1 la prezentele norme uniforme; b) Normele uniforme pentru transportul vietăţilor, anexa nr. 2 la prezentele norme uniforme;8.2. Transportul mărfurilor perisabile şi al vietăţilor pe calea ferată se face cu vagoane, construite special pentru transportul acestor mărfuri, în conformitate cu prescripţiile "Acordului asupra schimbului şi utilizării vagoanelor de marfă între întreprinderile feroviare" (RIV).Norme uniforme marfă 99.1. Dezinfectarea vagoanelor este obligatorie după efectuarea transporturilor de mărfuri care, prin natura lor, pot infecta vagonul. Dezinfectarea acestor vagoane se executa în unităţi specializate.9.2. Dezinfectarea vagoanelor operatorului de transport feroviar de marfă se face, după descărcare, cu perceperea de la expeditor sau destinatar, în funcţie de înţelegerile cu aceştia, a tarifului de dezinfectare şi a tarifului de transport al vagonului gol de la staţia de descărcare până la staţia care deserveşte cea mai apropiată unitate specializată pentru dezinfectare. În lipsa unor înţelegeri în acest sens între operatorul de transport feroviar de marfă, expeditor şi destinatar, tariful de dezinfectare şi tariful de transport al vagonului gol de la staţia de descărcare până la staţia care deserveşte cea mai apropiată unitate specializată pentru dezinfectare se percep de la destinatar.Norme uniforme marfă 10Lista mărfurilor care, prin natura lor, pot infecta sau infesta vagonul se stabileşte de Agenţia de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Transporturilor, de comun acord cu organele sanitare şi veterinare. Lista este prezentată în anexa nr. 3 la prezentele normele uniforme.Norme uniforme marfă 11Dezinsecţia şi curăţarea vagoanelor sunt obligatorii după efectuarea transporturilor de produse agricole vegetale şi derivatele lor, infestate de insecte.Norme uniforme marfă 129.1. În cazul în care, în buletinul de analiză şi în scrisoarea de trăsură s-a specificat că produsele agricole care urmează să fie transportate nu sunt infestate, iar în staţia de destinaţie, după descărcare, se constată că vagonul este infestat, atunci este obligatorie dezinsecţia.9.2. Dezinsecţia vagoanelor operatorului de transport feroviar de marfă se face, după descărcare, cu perceperea de la expeditor sau destinatar, în funcţie de înţelegerile dintre aceştia, a tarifului de dezinsecţie şi a tarifului de transport al vagonului gol de la staţia de descărcare până la staţia care deserveşte cea mai apropiată unitate specializată pentru dezinsecţie. În lipsa unor înţelegeri în acest sens între operatorul de transport feroviar de marfă, expeditor şi destinatar, tariful de dezinsecţie şi tariful de transport al vagonului gol de la staţia de descărcare până la staţia care deserveşte cea mai apropiată unitate specializată pentru dezinsecţie se percep de la destinatar.Norme uniforme marfă 13Spălarea prealabilă a vagoanelor-cisternă aparţinând operatorului de transport feroviar de marfă este necesară în următoarele cazuri: a) în cazul în care vagonul-cisternă este destinat pentru încărcarea unui alt produs decât cel pentru care este afectat vagonul şi este impropriu pentru transportul produsului cu care urmează să fie încărcat; b) în cazul în care vagonul-cisternă, destinat unui anumit produs, urmează să se încarce cu un produs pentru care este admisă încărcarea în acest vagon, însă conţine reziduuri sau impurităţi, care îl fac impropriu pentru transportul produsului cu care urmează să fie încărcat.Norme uniforme marfă 14Spălarea vagoanelor-cisternă ale operatorului de transport feroviar de marfă pentru încărcare, la cererea beneficiarilor, se execută prin grija operatorului de transport feroviar de marfă, în limita posibilităţilor, cu perceperea tarifului de spălare şi a tarifului de transport al vagonului gol de la staţia de dirijare până la staţia care deserveşte cea mai apropiată unitate specializată pentru spălare şi de la această din urmă staţie până la staţia în care urmează să fie încărcat vagonul. Spălarea se face în cazul în care operatorul de transport feroviar de marfă nu dispune de vagoane-cisternă apte pentru transportul unui anumit produs, iar vagoanele disponibile necesită spălarea conform Normelor Uniforme Marfă 13.Norme uniforme marfă 1515.1. Dacă, din lipsă de vagoane-cisternă ale operatorului de transport feroviar de marfă, apte pentru transportul unui anumit produs, acestea se spală de beneficiari pentru a face vagonul apt pentru încărcarea produsului respectiv, tarifele de spălare prevăzute în tariful operatorului de transport feroviar de marfă nu se percep.15.2. Pentru perioada de la punerea la dispoziţia clientului a vagoanelor-cisternă pentru spălare şi până la terminarea acestei operaţii, operatorul de transport feroviar de marfă poate percepe tariful de utilizare a vagonului, în conformitate cu reglementările proprii.Norme uniforme marfă 1616.1. În cazul în care vagoanele acoperite, descoperite sau vagoanele-cisternă, aparţinând operatorului de transport feroviar de marfă sau unui operator de transport feroviar străin, sunt utilizate pentru transportul mărfurilor care murdăresc vagoanele, făcându-le improprii pentru transportul altor mărfuri sau pentru transportul mărfurilor pentru care ele au fost destinate iniţial, fără o spălare prealabilă, se percepe, din oficiu, tariful de spălare şi tariful de transport al vagonului de la staţia de descărcare şi până la staţia de spălare.16.2. Lista mărfurilor care murdăresc vagoanele, făcându-le improprii pentru transportul altor mărfuri fără o spălare prealabilă se stabileşte de Agenţia de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Transporturilor, de comun acord cu organele sanitare şi veterinare. Lista este prezentată în Anexa nr. 4 la prezentele normele uniforme.Norme uniforme marfă 1717.1. În cazul vagoanelor-cisternă la care, după descărcare, se constată reziduuri de marfă, acestea vor fi primite de operatorul de transport feroviar de marfă, numai cu plata de către destinatar a tarifului de spălare şi a tarifului de transport de la staţia de descărcare, până la cea mai apropiată staţie de spălare.17.2. Totuşi, vagoanele se pot pune la dispoziţie pentru încărcare, dacă un alt client din aceeaşi staţie acceptă, prin menţiune scrisă pe documentul de predare-primire, să cureţe sau să spele vagoanele, făcându-le apte pentru încărcare. Pentru perioada de staţionare a vagonului în vederea curăţirii sau spălării, operatorul de transport feroviar de marfă poate percepe tariful de utilizare de la destinatarul care nu le-a curăţat sau spălat, în conformitate cu reglementările proprii.Norme uniforme marfă 18Tariful pentru parcursul efectuat între staţia de descărcare şi staţia de spălare, dezinfectare sau dezinsecţie, respectiv între staţia de spălare, dezinfectare sau dezinsecţie şi staţia de încărcare, se calculează pentru distanţa kilometrică până la cea mai apropiată staţie de spălare, dezinsecţie sau dezinfectare, indiferent de staţia unde s-a spălat, dezinsectat sau dezinfectat efectiv vagonul respectiv.Norme uniforme marfă 19Proprietarii mijloacelor de transport, alţii decât operatorii de transport feroviar de marfă, se îngrijesc, pe cheltuiala lor, de curăţarea, spălarea, dezinfectarea sau dezinsectizarea vagoanelor proprii, după descărcarea acestora de mărfurile prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezentele normele uniforme, precum şi în celelalte condiţii prevăzute la Normele Uniforme Marfă 9 - 18 astfel încât acestea să fie apte pentru încărcare, în conformitate cu normele stabilite de organele abilitate.Regulament:"ARTICOLUL 38Scrisoarea de trăsură (1) Pentru expediţiile de vagoane, unităţi de transport intermodal şi coletărie, documentul de transport este scrisoarea de trăsură. (2) Modelele scrisorii de trăsură şi modul de completare a acestora se stabilesc prin Normele uniforme. (Norme uniforme marfă 20 - 22) (3) Scrisoarea de trăsură trebuie să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii: a) data întocmirii; b) numele şi adresa expeditorului; ca expeditor trebuie să fie înscrisă o singură persoană fizică sau juridică; c) denumirea staţiilor de expediţie şi destinaţie, conform nomenclatorului staţiilor de cale ferată; d) numele şi adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane fizice sau juridice; e) numărul şi seria sigiliilor aplicate; f) denumirea mărfii şi a modului de ambalare, iar pentru mărfurile periculoase, denumirea prevăzută de RID - Apendice C la COTIF; g) enumerarea detaliată a anexelor la scrisoarea de trăsură, necesare formalităţilor administrative în parcurs; h) numărul mijlocului de transport şi, după caz, şi al unităţii de transport intermodal; i) masa brută a mărfii şi alte elemente de calcul care să permită determinarea cantităţii de marfă a expediţiei exprimată sub alte forme; j) menţiunea privind modul de plată; k) indicaţia că transportul este supus, în pofida oricărei clauze contrarii, prezentului regulament; l) numele şi adresa operatorului de transport feroviar care a încheiat contractul de transport. (4) Nu este permisă utilizarea altui document de transport decât scrisoarea de trăsură. (5) Pentru fiecare expediţie trebuie întocmită o singură scrisoare de trăsură. Dacă nu există o convenţie contrară între expeditor şi operatorul de transport feroviar, una şi aceeaşi scrisoare de trăsură se referă numai la încărcătura unui singur vagon, a unei unităţi de transport intermodal sau a unei expediţii de coletărie. (6) Totuşi, cu o singură scrisoare de trăsură pot fi predate la transport: a) obiecte indivizibile şi de dimensiuni excepţionale, a căror încărcare necesită mai mult de un vagon; b) mărfuri încărcate în mai multe vagoane, dacă dispoziţiile speciale ale traficului şi ale tarifelor permit aceasta pentru întregul parcurs. În acest caz grupul de vagoane constituie o expediţie distinctă. Dispoziţiile ulterioare date de expeditor nu trebuie să aibă ca efect despărţirea vagoanelor predate la transport cu o singură scrisoare de trăsură. (7) Nu pot fi predate la transport cu o singură scrisoare de trăsură: a) mărfurile care, datorită naturii lor, nu pot fi încărcate în comun cu alte mărfuri în acelaşi vagon; b) mărfurile admise la transport în anumite condiţii, când încărcarea lor în comun cu alte mărfuri este interzisă prin RID - Apendice C la COTIF; c) mărfurile a căror încărcare în comun ar contraveni normelor legale în vigoare; d) mărfurile a căror încărcare este efectuată de operatorul de transport feroviar cu cele a căror încărcare este în sarcina expeditorului. (8) Pentru expediţiile care circulă de pe linii cu ecartament normal pe linii cu ecartament îngust şi invers, numărul scrisorilor de trăsură este cel determinat de numărul vagoanelor de ecartament normal. (9) Modul de lucru şi răspunderile în cazul utilizării scrisorii de trăsură electronice se stabilesc prin Normele uniforme. (Norme uniforme marfă 23 - 26)"Norme uniforme marfă 2020.1. Tipărirea sau completarea scrisorii de trăsură pentru traficul local, precum şi a anexelor la acestea se face în limba română.20.2. În traficul internaţional tipărirea şi completarea scrisorii de trăsură se face în conformitate cu prevederile organizaţiilor internaţionale feroviare competente.Norme uniforme marfă 21Normele uniforme pentru completarea scrisorii de trăsură pentru traficul intern sunt prezentate în anexa nr. 5 la prezentele norme uniforme.Norme uniforme marfă 22Cu o singură scrisoare de trăsură pot fi admise la transport: a) expediţii formate din mai multe vagoane încărcate cu aceeaşi marfă, în următoarele cazuri:- transportul mărfurilor indivizibile;- transportul mărfurilor care necesită vagoane de siguranţă;- transportul mărfurilor în traficul cu transbordare, în cazul expediţiilor care se încarcă în mai multe vagoane, care urmează a fi transbordate într-un singur vagon de alt ecartament;- trenurile de marfă special comandate, trenurile-navetă şi marşrutizate, precum şi grupurile de vagoane, dacă toate vagoanele din compunerea acestora au acelaşi expeditor, acelaşi destinatar, aceeaşi staţie de expediţie şi aceeaşi staţie de destinaţie; b) expediţii cu mărfuri diferite, încărcate în acelaşi mijloc de transport, dacă la acest mod de transport nu se opun dispoziţiile legale sau nu se creează dificultăţi pentru exploatare; c) expediţii cu mărfuri încărcate în vagoane care au acelaşi regim - particulare sau ale unui singur operator de transport feroviar de marfă; d) expediţii de vagoane care îndeplinesc aceleaşi condiţii tarifare.Norme uniforme marfă 23Scrisoarea de trăsură poate fi întocmită sub formă de înregistrare electronică de date, care pot fi transformate în semne de scriere lizibile - scrisoare de trăsură electronică. Procedeele utilizate pentru înregistrarea şi prelucrarea electronică a datelor trebuie să fie echivalente din punct de vedere funcţional cu acelea utilizate în cazul unei scrisori de trăsură pe hârtie, în special în ceea ce priveşte forţa probatorie a scrisorii de trăsură reprezentată de aceste date.Norme uniforme marfă 24Operatorul de transport feroviar de marfă şi clientul convin asupra condiţiilor şi procedeelor privind introducerea, prelucrarea, accesul şi schimbul reciproc de date din scrisoarea de trăsură electronică.Norme uniforme marfă 25Pentru depăşirea dificultăţilor care survin cu ocazia punerii în exploatare a unui sistem de gestiune a scrisorilor de trăsură electronice, se poate introduce un sistem mixt. Acesta constă în utilizarea simultană atât a scrisorilor de trăsură tipizate, pe hârtie, cât şi a scrisorilor de trăsură electronice şi a documentelor tipărite la imprimantă asociate acestora, pentru aceeaşi expediţie. Ele au aceeaşi forţă probatorie. În caz de contradicţie, datele cele mai vechi primează asupra celor mai noi.Norme uniforme marfă 26În caz de necesitate, scrisoarea de trăsură electronică poate fi tipărită, la imprimantă, pe suport din hârtie. Documentele de imprimantă corespund modelului scrisorii de trăsură din hârtie, sub rezerva următoarelor derogări: a) culoare de imprimare: conform modelului sau neagră, b) conţinut: toate datele conţinute în scrisoarea de trăsură electronică în momentul editării documentului de imprimantă şi pentru care cel care are dreptul la un document de imprimantă beneficiază de un drept de citire, precum şi următoarele indicaţii:- Menţiunea "Document de imprimantă a scrisorii de trăsură electronice, care are aceeaşi valoare probatorie ca şi scrisoarea de trăsură pe suport din hârtie" - AAAA-LL-ZZ (data imprimării) - tipărită de ... (operatorul de transport feroviar de marfă),- Menţiunea "Copie", atunci când trebuie să fie editat un document de imprimantă suplimentar, în caz de pierdere sau de deteriorare a documentului de imprimantă original.- denumirea documentului de imprimantă. c) format şi prezentare: derogare de la model, cât mai puţin posibil. Se poate renunţa la imprimarea cifrelor de poziţie în interiorul anumitor căsuţe. d) hârtia: adaptată la imprimanta utilizată. e) imprimarea datelor pe verso: se va utiliza o foaie suplimentară.Regulament:"ARTICOLUL 39Răspunderea pentru menţiunile din scrisoarea de trăsură (1) Expeditorul răspunde pentru toate cheltuielile şi pagubele suportate de operatorul de transport feroviar pentru următoarele cauze: a) înscrierea de către expeditor în scrisoarea de trăsură a unor menţiuni incorecte, inexacte, incomplete sau înscrise în altă parte decât în locul rezervat fiecăreia dintre ele; b) omiterea de către expeditor a unor menţiuni prevăzute de RID - Apendice C la COTIF. (Norme uniforme marfă 27) (2) Pentru expediţiile încărcate de expeditor, menţiunile din scrisoarea de trăsură referitoare la masa mărfii sau la numărul coletelor nu fac dovada împotriva operatorului de transport feroviar decât în condiţiile prezentului regulament. (Norme uniforme marfă 28)"Norme uniforme marfă 27Declararea mărfurilor periculoase în scrisoarea de trăsură trebuie făcută conform prevederilor capitolului 5.4 RID.Norme uniforme marfă 28Menţiunile expeditorului din scrisoarea de trăsură cu privire la masa mărfii şi numărul de colete fac dovada împotriva operatorului de transport feroviar de marfă numai dacă acesta a verificat efectiv masa mărfii şi numărul coletelor, iar rezultatul acestor verificări a fost consemnat în scrisoarea de trăsură.Regulament:"ARTICOLUL 40Plata prestaţiei de transport (1) Tarifele de transport, tarifele accesorii, tarifele vamale, tarifele suplimentare şi alte tarife survenite din momentul încheierii contractului de transport pentru prestaţia de transport sunt plătite de către expeditor, dacă nu există o convenţie contrară între expeditor şi operatorul de transport feroviar. (Norme uniforme marfă 29) (2) Atunci când pe baza unei convenţii între expeditor şi operatorul de transport feroviar tarifele sunt puse în sarcina destinatarului şi când destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trăsură şi nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul rămâne obligat la plata tarifelor. (3) Dacă preţul de transport nu poate fi stabilit exact în momentul predării mărfii la transport, operatorul de transport feroviar are dreptul să pretindă drept garanţie depunerea unei sume reprezentând aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face după eliberarea expediţiei în staţia de destinaţie. (4) Plata către operatorul de transport feroviar se face, după caz: a) cu ocazia încheierii contractului de transport; b) la eliberarea expediţiei; c) periodic, prin facturare, atunci când există o convenţie în acest sens. (5) În cazul întârzierii plăţii prestaţiei de transport, operatorul de transport feroviar este în drept: a) să perceapă majorări de întârziere, conform tarifelor proprii sau convenţiilor încheiate; b) să refuze transporturile. (6) Expeditorul sau destinatarul este obligat să plătească operatorului de transport feroviar sumele plătite de acesta din culpa expeditorului sau destinatarului, reprezentând amenzi aplicate de autoritatea vamală sau de alte autorităţi administrative."Norme uniforme marfă 29Tarifele accesorii înregistrate în staţia de expediere se încasează de la expeditor, iar cele înregistrate în staţiile din parcurs şi în staţia de destinaţie, de la destinatar.Regulament:"ARTICOLUL 41Declararea interesului la eliberareExpeditorul şi operatorul de transport feroviar pot conveni ca expediţiile să facă obiectul unei declaraţii a interesului la eliberare, înscrisă în scrisoarea de trăsură de către expeditor, pentru aceasta percepându-se tarif. Condiţiile de declarare a interesului la eliberare se stabilesc în Normele uniforme. (Norme uniforme marfă 30 şi 31)"Norme uniforme marfă 30Operatorul de transport feroviar de marfă poate introduce restricţii privind declararea interesului la eliberare, prin tarif.Norme uniforme marfă 31Tariful pentru declararea interesului la eliberare se încasează la expediere, pentru întregul parcurs.Regulament:"ARTICOLUL 42Ramburse şi deburse (1) Expeditorul poate încărca expediţia sa cu un ramburs până la o valoare egală cu valoarea mărfii. (2) Valoarea rambursului trebuie pusă la dispoziţie expeditorului în termen de 30 de zile de la achitarea lui de către destinatar. (3) Dacă marfa a fost eliberată destinatarului fără să se fi încasat în prealabil rambursul, operatorul de transport feroviar este obligat să plătească expeditorului valoarea pagubei până la maximum suma rambursului, păstrându-şi dreptul de acţiune contra destinatarului. (4) Debursele se efectuează pentru executarea unor operaţiuni legate de marfa transportată. (5) Transporturile încărcate cu ramburse şi deburse sunt supuse perceperii unor tarife. (6) Rambursele şi debursele se admit în conformitate cu prevederile Normelor uniforme. (Norme uniforme marfă 32)"Norme uniforme marfă 32Operatorul de transport feroviar de marfă poate introduce restricţii în aplicarea ramburselor şi deburselor, prin tarif.Regulament:"ARTICOLUL 43Starea, ambalarea şi marcarea mărfii (1) Când natura mărfii, conform reglementărilor în vigoare, cere ca aceasta să fie ambalată, expeditorul trebuie să o protejeze astfel încât să fie ferită de pierderea totală sau parţială, precum şi de avarii în timpul transportului şi să nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor căii ferate ori celorlalte mărfuri. Expeditorul trebuie să folosească ambalajele care corespund standardelor ori altor norme tehnice sau legale în vigoare. (2) Când marfa prezentată la transport sau ambalajul acesteia prezintă semne vizibile de deteriorare sau degradare, operatorul de transport feroviar poate pretinde expeditorului să ia asupra sa răspunderea, făcând menţiuni în acest sens în scrisoarea de trăsură. (3) Ambalajul se consideră suficient în cazul în care se apreciază că acesta protejează marfa, de la predarea ei la transport până la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport şi de consecinţele acestora. (4) Dacă, ţinând seama de dispoziţiile alineatelor precedente, se apreciază că ambalarea este necesară, operatorul de transport feroviar poate să refuze expediţia chiar şi atunci când expeditorul recunoaşte, sub semnătură în scrisoarea de trăsură, lipsa, insuficienţa sau defectuozitatea ambalajului. (5) Expeditorul este răspunzător de consecinţele lipsei, insuficienţei sau defectuozităţii ambalajului, conform menţiunilor din scrisoarea de trăsură, inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul este obligat să repare paguba suferită de operatorul de transport feroviar din această cauză. (6) Mărfurile care prin natura lor nu au nevoie de ambalaj se primesc la transport neambalate. Operatorul de transport feroviar poate să pretindă ca aceste mărfuri neambalate să fie prezentate la transport în unităţi de manipulare mai mari, respectiv legături, pachete, palete, containere, o anumită masă pe colet şi alte modalităţi care facilitează operaţiile de manipulare. (7) La expediţiile de vagoane complet acoperite sau de unităţi de transport intermodal, expeditorul trebuie să introducă în interiorul acestora datele de identificare a expediţiei, care să corespundă cu cele din scrisoarea de trăsură. (8) La expediţiile de coletărie, expeditorul este obligat să aplice pe fiecare colet etichete de identificare sau inscripţii exterioare distincte, care nu se pot şterge, fixate rezistent, care să nu permită confuzii şi să corespundă datelor din scrisoarea de trăsură. Fiecare colet va avea înscris cât mai vizibil un număr de ordine, masa netă şi brută. (9) La expediţiile de vagoane sau unităţi de transport intermodal, expeditorul este obligat să aplice pe ambele părţi ale acestora, în locurile special stabilite, etichete care să permită identificarea transportului. Operatorul de transport feroviar poate pretinde folosirea unor etichete tipizate, conform Normelor uniforme. (Norme uniforme marfă 33) (10) Dacă la transportul unor mărfuri sunt necesare măsuri speciale de manipulare, depozitare şi precauţie, în funcţie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare a mărfurilor. Operatorul de transport feroviar poate pretinde folosirea unor etichete tipizate. (11) Coletele, paletele, unităţile de transport intermodal şi vagoanele cu etichete sau inscripţii vechi neîndepărtate nu se primesc la transport. (12) Mărfurile ce se transportă în vrac în vagoane descoperite trebuie astfel însemnate sau marcate de expeditor încât sustragerea din conţinut să nu fie posibilă fără urme vizibile. (Norme uniforme marfă 34) (13) Expeditorul este obligat să se conformeze prescripţiilor vamale sau ale altor autorităţi administrative privitoare la ambalaj şi la acoperirea cu prelate a mărfurilor."Norme uniforme marfă 33Etichetele care se aplică expediţiilor de mărfuri prezentate la transport sunt prezentate în anexa nr. 6 la prezentele norme uniforme. Operatorul de transport feroviar de marfă poate pune la dispoziţie, la cerere, contra cost, etichete tipizate.Norme uniforme marfă 34Mărfurile transportate în vrac în vagoane descoperite se marchează cu dungi de vopsea sau cu var, şipci, sârmă ori în alt mod asemănător.Regulament:"ARTICOLUL 47Tarife suplimentare (1) Operatorul de transport feroviar poate percepe tarife suplimentare pentru diverse acţiuni sau inacţiuni ale expeditorului ori destinatarului, după caz, cum ar fi: (Norme uniforme marfă 35) a) declararea incorectă, inexactă sau incompletă a mărfurilor acceptate la transport; b) depăşirea limitei de încărcare, când mijlocul de transport a fost încărcat de expeditor; c) necurăţarea mijloacelor de transport după descărcare sau nemontarea părţilor mobile ale acestora la locul lor ori neînlăturarea etichetelor şi sigiliilor; d) falsa declarare a masei mărfurilor; (Norme uniforme marfă 36) e) alte cauze prevăzute în tariful operatorului de transport feroviar. (2) Nu se percep tarife suplimentare în cazul în care supraîncărcarea a intervenit în parcurs din cauza influenţelor atmosferice, dacă se dovedeşte că încărcătura nu depăşea limita de încărcare în momentul predării la transport."Norme uniforme marfă 35Modul de calcul al tarifului suplimentar este indicat în tarifele operatorului de transport feroviar de marfă.Norme uniforme marfă 36Se consideră falsă declarare a masei mărfii atunci când, în urma verificării, se constată o masă a mărfii în plus sau în minus mai mare de 2% faţă de masa mărfii declarate de către expeditor.Regulament:"ARTICOLUL 50Termenul de executare a contractului de transport (1) Expeditorul şi operatorul de transport feroviar convin asupra termenului de executare a contractului de transport. În lipsa unei convenţii se aplică prevederile de mai jos. Termenul de executare a contractului de transport începe să curgă de la ora 00,00 a zilei următoare celei de primire a mărfii la transport şi însumează: a) termenul de expediere, care este de 24 de ore; b) termenul de transport pentru fiecare fracţiune indivizibilă de 400 km, care este de 48 de ore; c) termenul suplimentar de 24 de ore care se aplică, o singură dată, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau înguste şi invers; liniile principale se publică de către operatorul de transport feroviar; d) alte termene suplimentare, stabilite prin Normele uniforme. (Norme uniforme marfă 37) (2) Distanţele se raportează la itinerarul convenit, iar în lipsa acestuia, la itinerarul cel mai scurt posibil. (3) Termenul de executare a contractului de transport se prelungeşte, cu excepţia cazurilor imputabile operatorului de transport feroviar, cu durata staţionării necesare pentru: a) verificarea expediţiei; b) îndeplinirea formalităţilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative; c) modificarea contractului de transport; d) tratamente speciale ce trebuie acordate mărfii; e) transbordarea sau refacerea unei încărcături efectuate defectuos de către expeditor; f) continuarea transportului pe mare, pe căi navigabile interioare sau cu mijloace rutiere, dacă nu există legătură feroviară; g) pentru alte cazuri prevăzute în Normele uniforme; (Norme uniforme marfă 38) h) orice întrerupere a traficului care împiedică în mod temporar începerea sau continuarea transportului, cum ar fi: calamităţi naturale, evenimente de cale ferată, incendii, greve şi alte situaţii excepţionale. Cauza şi durata acestor prelungiri trebuie să fie menţionate de operatorul de transport feroviar în scrisoarea de trăsură. Dacă este cazul, ele pot fi dovedite şi prin alte mijloace. (4) Termenul de executare a contractului de transport se suspendă sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbători legale, atunci când operatorul de transport feroviar nu lucrează în aceste zile, dacă acest fapt a fost făcut public şi dacă nu a fost prevăzut altfel în contractul de transport. (5) Când termenul de executare a contractului de transport ia sfârşit după ora de terminare a programului de lucru al operatorului de transport feroviar din staţia de destinaţie, expirarea acestui termen se amână până la trecerea a două ore de la ora când se reîncepe programul de lucru şi dacă nu a fost prevăzut altfel în contractul de transport. (6) În cadrul termenului de executare a contractului de transport, expediţia trebuie să sosească în staţia de destinaţie şi să fie avizată destinatarului. Pentru expediţiile care nu pot ajunge în staţia de destinaţie, deoarece liniile de descărcare ale destinatarului sunt inaccesibile din culpa sa, termenul de executare a contractului de transport se încheie odată cu avizarea destinatarului asupra opririi din această cauză a transportului în parcurs. În acest caz mijloacele de transport stau la dispoziţia clienţilor în condiţiile art. 51. Durata staţionării trebuie să fie menţionată de operatorul de transport feroviar în scrisoarea de trăsură. Dacă este cazul, aceasta poate fi dovedită prin alte mijloace. (7) Pentru expediţiile de coletărie, mărfuri perisabile şi vietăţi, precum şi pentru alte tipuri de expediţii, prin Normele uniforme se pot stabili şi alte termene de executare a contractului de transport. (Norme uniforme marfă 39 şi 40)"Norme uniforme marfă 37Termenul suplimentar de transport, se stabileşte de către operatorul de transport feroviar de marfă prin reglementările proprii şi se acordă o singură dată pentru o expediţie, pentru: a) expediţiile care sunt transportate pe:- linii al căror ecartament este diferit,- mare sau căi navigabile interioare - expediţii care sunt transportate pe rute care necesită utilizarea liniilor de feribot, etc.;- o şosea, dacă nu există legătură feroviară - expediţii care sunt transportate pe rute care necesită utilizarea drumurilor rutiere, etc.; b) circumstanţe extraordinare de natură să determine o dezvoltare anormală a traficului sau dificultăţi anormale pentru exploatare; c) expediţii încadrate ca transporturi excepţionale, care circulă în condiţii speciale; d) expediţii care circulă pe alte linii secundare sau înguste, publicate de operatorul de transport feroviar de marfă în tarife.Norme uniforme marfă 38Termenul de executare a contractului de transport se prelungeşte, întotdeauna, cu durata staţionărilor intervenite din cauze care nu pot fi imputabile operatorului de transport feroviar de marfă.Norme uniforme marfă 39Termenul de executare a contractului de transport pentru expediţii de vagoane cu mărfuri perisabile şi vietăţi însumează: a) termenul de expediere, care este 4 ore; b) termenul de transport, pentru fiecare fracţiune indivizibilă de 300 km, care este 24 ore; c) termenul suplimentar, care este 10 ore.Totuşi, operatorul de transport feroviar de marfă şi clientul pot conveni şi alte termene decât cele prevăzute la lit. a), b), şi c) de mai sus.Norme uniforme marfă 40Termenul contractului de transport pentru expediţii de coletărie, dacă nu se convine altfel între operatorul de transport feroviar de marfă şi client, este cel prevăzut pentru expediţii de vagoane complete prevăzut la art. 50 din Regulamentul de Transport şi Normele uniforme marfă 37.Regulament:"ARTICOLUL 52Eliberarea expediţiei (1) Prin eliberarea expediţiei la destinaţie se înţelege îndeplinirea cumulativă a următoarelor: a) predarea mărfii încărcate în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, sau a vehiculului feroviar care circulă pe roţi proprii; b) plata creanţelor ce decurg din contractul de transport; c) remiterea scrisorii de trăsură destinatarului. (2) Eliberarea expediţiei la destinaţie se face pe baza semnăturii de primire a destinatarului. (3) Sunt asimilate eliberării expediţiei la destinaţie, când sunt efectuate conform normelor legale: a) predarea mărfii către autorităţile vamale sau fiscale, în antrepozitele lor, când acestea nu se găsesc sub paza operatorului de transport feroviar; b) antrepozitarea la operatorul de transport feroviar a mărfii sau depozitarea sa la expediţionari, comisionari ori într-un antrepozit public. (4) Prin convenţii operatorul de transport feroviar stabileşte împreună cu destinatarul locul şi condiţiile de predare-primire a expediţiei. (5) După sosirea în staţia de destinaţie, destinatarul poate cere operatorului de transport feroviar să-i remită scrisoarea de trăsură şi să îi elibereze expediţia. Dacă este constatată pierderea mărfii sau dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului de executare a contractului de transport, destinatarul poate să îşi valorifice în nume propriu, faţă de operatorul de transport feroviar, drepturile care derivă din prevederile contractului de transport. (6) Destinatarul trebuie să descarce complet mijloacele de transport, să le cureţe de orice resturi care provin de la marfa descărcată, să îndepărteze sigiliile şi etichetele vechi, să închidă uşile şi clapele, să monteze părţile mobile ale vagoanelor înainte de a le preda operatorului de transport feroviar. Operatorul de transport feroviar poate face aceste operaţii pe cheltuiala destinatarului. (7) Dacă o parte din mărfurile menţionate în scrisoarea de trăsură lipseşte sau sunt mărfurile avariate la eliberare, totalul sumelor care rezultă din scrisoarea de trăsură trebuie să fie plătit. Destinatarul are dreptul de a reclama restituirea tarifelor pentru mărfurile nelivrate. (8) Operatorul de transport feroviar are asupra mărfurilor transportate drepturile unui creditor gajist pentru totalitatea creanţelor ce i se cuvin din executarea transportului respectiv, precum şi pentru creanţe provenite din transporturi anterioare. Aceste drepturi subzistă atât timp cât marfa se găseşte în posesia operatorului de transport feroviar sau a unei terţe persoane care o deţine în numele său. (Norme uniforme marfă 41)"Norme uniforme marfă 41Mărfurile care nu au putut fi eliberate destinatarului în termen de 120 de ore, calculate de la ora sosirii în staţia de destinaţie sunt considerate a fi în mărfuri în suferinţă. Modul de tratare a mărfurilor în suferinţă este stabilit prin reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar de marfă."ARTICOLUL 55Modificarea contractului de transport de către expeditor (1) Expeditorul poate să modifice contractul de transport prin dispoziţii ulterioare, indicând: a) retragerea mărfii la staţia de expediere; b) oprirea mărfii în parcurs; c) amânarea eliberării mărfii; d) eliberarea mărfii unei alte persoane decât destinatarului înscris în scrisoarea de trăsură; e) eliberarea mărfii la o altă staţie decât staţia de destinaţie înscrisă în scrisoarea de trăsură; f) înapoierea mărfii la staţia de expediere. (2) Operatorul de transport feroviar poate extinde dreptul expeditorului privind modificarea contractului de transport cu următoarele: a) stabilirea unui ramburs; b) majorarea, micşorarea sau anularea unui ramburs; c) preluarea în sarcina sa a tarifelor unei expediţii nefrancate sau majorarea celor luate în sarcina sa. (3) În nici un caz dispoziţiile expeditorului nu trebuie să aibă ca efect divizarea expediţiei. (4) Aceste dispoziţii trebuie să fie date printr-o declaraţie în forma prevăzută de Normele uniforme. Menţiunile din declaraţie trebuie efectuate şi semnate de expeditor pe duplicatul scrisorii de trăsură ce trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Orice dispoziţie dată într-o altă formă decât cea prevăzută este nulă. (Norme uniforme marfă 42) (5) Când operatorul de transport feroviar dă curs dispoziţiilor expeditorului fără să ceară prezentarea duplicatului, este răspunzător faţă de client pentru paguba care ar rezulta din această cauză. Eventuala despăgubire nu trebuie să depăşească despăgubirea prevăzută în caz de pierdere a mărfii. (6) Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, chiar dacă este în posesia duplicatului scrisorii de trăsură, se stinge în cazul în care expediţia a fost eliberată destinatarului sau destinatarul şi-a valorificat drepturile prevăzute la alin. (7) al art. 52."Norme uniforme marfă 42Modelul declaraţiei întocmite şi depuse de expeditor pentru modificarea contractului de transport este prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme uniforme.Regulament:"ARTICOLUL 56Modificarea contractului de transport de către destinatar (1) Când expeditorul nu a luat în sarcina sa tarifele aferente transportului şi nu a făcut în scrisoarea de trăsură menţiunea <> destinatarul poate, prin dispoziţii ulterioare, să modifice contractul de transport, indicând: a) oprirea mărfii în parcurs; b) amânarea eliberării mărfii; c) eliberarea mărfii în staţia de destinaţie unei alte persoane decât destinatarul înscris în scrisoarea de trăsură; d) modul de îndeplinire a formalităţilor vamale sau ale altor autorităţi administrative. (2) Aceste dispoziţii trebuie să fie date printr-o declaraţie în forma prevăzută de Normele uniforme. Menţiunile din declaraţie trebuie efectuate şi semnate de destinatar pe duplicatul scrisorii de trăsură ce trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Orice dispoziţie dată într-o altă formă decât cea prevăzută este nulă. Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge în cazul în care: a) a ridicat scrisoarea de trăsură; b) a acceptat marfa; c) şi-a valorificat drepturile în conformitate cu alin. (5) al art. 52; d) a indicat o persoană şi aceasta a ridicat scrisoarea de trăsură sau şi-a valorificat dreptul, în conformitate cu prevederile alin. (5) al art. 52. (Norme uniforme marfă 43) (3) Dacă destinatarul a dispus ca marfa să fie eliberată unei alte persoane, aceasta nu este autorizată să modifice contractul de transport."Norme uniforme marfă 43Modelul declaraţiei întocmite şi depuse de destinatar pentru modificarea contractului de transport este prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme Uniforme.Regulament:"ARTICOLUL 61Întinderea răspunderii (1) Sarcina probei că avarierea mărfii s-a produs în timpul transportului şi din culpa operatorului de transport feroviar revine celui care reclamă. (2) În cazul în care însă coletul sau mijlocul de transport a fost violat pe parcurs sau poartă urme de violare ori marcajele de pe mărfurile transportate într-un mijloc de transport deschis poartă, de asemenea, urme de violare, se presupune, până la proba contrară, că mărfurile au fost avariate din culpa operatorului de transport feroviar. (3) Operatorul de transport feroviar este scutit de răspunderea prevăzută la art. 60 alin. (1) dacă: a) pierderea, avarierea sau depăşirea termenului contractului de transport a avut drept cauză o culpă a clientului, o dispoziţie a acestuia care nu a rezultat dintr-o culpă a operatorului de transport feroviar, un viciu propriu al mărfii, cum ar fi: deteriorare anterioară, pierdere de masă sau de calitate şi altele similare sau alte împrejurări care nu pot fi puse în culpa operatorului de transport feroviar; b) se constată diferenţă între cântarul folosit la primirea mărfurilor spre transport şi cel folosit la eliberarea către destinatar, atunci când lipsa este evident nereală, se datorează expeditorului sau se încadrează în toleranţa de +/-2%. (Norme uniforme marfă 44) (4) Operatorul de transport feroviar este scutit de răspunderea prevăzută la art. 60 alin. (1) şi în cazul în care pierderea, avarierea mărfii sau depăşirea termenului contractului de transport este provocată din vina clientului, în următoarele cazuri: a) cauzele naturale inerente transportului în vehicule deschise, fie şi acoperite cu prelate, potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor încheiate între expeditor şi operatorul de transport feroviar şi menţionate în scrisoarea de trăsură; b) lipsa sau ambalajul necorespunzător pentru mărfurile care, prin natura lor, sunt expuse la pierderi din masă sau la avarii, dacă nu sunt ambalate ori sunt necorespunzător ambalate; c) operaţiile de încărcare, transbordare/transvazare sau de descărcare executate de expeditor ori de destinatar; d) îndeplinirea de către expeditor, destinatar, comisionar vamal sau de către alt mandatar a formalităţilor cerute de organele vamale ori de alte autorităţi administrative; e) din cauze inerente înseşi naturii mărfii, la pierderea totală sau parţială şi la avariere, îndeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioară şi spontană, uscare, împrăştiere, scăderea naturală a masei; f) declararea incorectă, inexactă sau incompletă a mărfurilor excluse de la transport ori admise în anumite condiţii sau nerespectarea de către expeditor a măsurilor stabilite pentru mărfurile admise în anumite condiţii; g) transportul care, potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor încheiate între expeditor şi operatorul de transport feroviar şi menţionate în scrisoarea de trăsură, trebuie să fie efectuat cu însoţitor, dacă pierderea sau avarierea rezultă dintr-un risc pe care însoţirea avea drept scop să îl evite; h) transportul de animale sau de păsări vii. (5) Operatorul de transport feroviar are aceeaşi răspundere ca pentru vehicule deschise fără prelată şi atunci când se transportă în astfel de vehicule mărfuri care, conform dispoziţiilor aplicabile, nu se transportă în vehicule deschise. (6) Dovada că pierderea, scăderea din masă, avarierea sau depăşirea termenului de executare a contractului de transport se datorează cauzelor prevăzute la alin. (4) cade în sarcina operatorului de transport feroviar. (7) Clientul păstrează dreptul de a face dovada că paguba, în întregime sau în parte, nu a avut drept cauză unul dintre riscurile prevăzute la alin. (4). (8) Pentru mărfurile care, datorită naturii lor, suferă în mod obişnuit o pierdere din masă în timpul transportului, operatorul de transport feroviar nu răspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decât de acea parte din lipsă care depăşeşte toleranţele prevăzute mai jos: a) 2% din masă pentru mărfurile lichide sau predate la transport în stare umedă; b) 1% din masă pentru mărfurile uscate. (9) Limitarea răspunderii prevăzute la alin. (8) nu poate fi invocată dacă se face dovada, după împrejurările de fapt, că pierderea nu rezultă din cauzele care justifică toleranţa. (10) În cazul când se transportă mai multe colete cu o singură scrisoare de trăsură, pierderea din masă în timpul transportului se calculează pentru fiecare colet, dacă masa acestuia, la predare, a fost indicată separat în scrisoarea de trăsură sau dacă poate fi constatată în alt mod. (11) În caz de pierdere totală a mărfii, la calcularea despăgubirii nu se face nicio scădere pentru pierderea din masă în timpul transportului."Norme uniforme marfă 44Operatorul de transport feroviar de marfă este scutit de răspundere, cu condiţia ca expediţia să fie eliberată cu sigiliile sau marcajele intacte şi fără urme de violare, sustragere, scurgere sau alte cauze similare.Regulament:"ARTICOLUL 63Despăgubiri (1) Operatorul de transport feroviar este obligat să plătească despăgubiri pentru pierderea totală sau parţială, avarierea mărfii sau depăşirea termenului de executare a contractului de transport. Când se încasează tarife necuvenite, operatorul de transport feroviar este obligat să le restituie. (2) În caz de pierdere totală sau parţială a mărfii, operatorul de transport feroviar trebuie să plătească, excluzând alte daune-interese, o despăgubire calculată după factură sau după preţul curent al mărfii, iar în lipsa acestora, după preţul mărfurilor de aceeaşi natură şi calitate, la locul şi data la care marfa a fost primită la transport. Despăgubirea nu poate depăşi valoarea pe kilogram brut de marfă lipsă, stabilită prin Normele uniforme. În afară de aceasta, operatorul de transport feroviar trebuie să restituie tariful de transport, taxele vamale şi celelalte sume plătite de client cu ocazia transportului mărfii pierdute. (Norme uniforme marfă 45) (3) De asemenea, operatorul de transport feroviar trebuie să plătească o despăgubire echivalentă cu avarierea mărfii, fără alte daune-interese. Suma se calculează aplicând la valoarea mărfii stabilite potrivit alin. (2) procentul de avariere constatat. Despăgubirea nu poate depăşi: a) dacă marfa este integral avariată, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere totală; b) dacă numai o parte din marfă este avariată, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a părţii avariate. Operatorul de transport feroviar trebuie să restituie, în plus, în proporţia determinată de procentul de avariere, tarifele prevăzute la alin. (2). (4) În caz de depăşire a termenului de executare a contractului de transport, operatorul de transport feroviar este obligat să plătească 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma totală să poată depăşi jumătate din tariful de transport. Dacă se face dovada că a rezultat un prejudiciu din cauza întârzierii, se va plăti pentru acesta o despăgubire ce nu poate depăşi tariful de transport. Despăgubirile pentru depăşirea termenului de executare a contractului de transport nu se pot cumula cu cele care trebuie plătite în caz de pierdere totală sau parţială a mărfurilor. În caz de pierdere parţială, ele se vor plăti, dacă este cazul, numai pentru marfa nepierdută. Despăgubirile pentru depăşirea termenului de executare a contractului de transport, în caz de avariere, se cumulează, dacă este cazul, cu despăgubirea prevăzută la alin. (3). Numai depăşirea termenului total de executare a contractului de transport dă dreptul la despăgubire. Operatorul de transport feroviar poate să stabilească cu clienţii săi, prin convenţii, alte modalităţi de despăgubire pentru depăşirea termenului de executare a contractului de transport. (5) Operatorul de transport feroviar este supus decăderii din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate prevăzute în prezentul articol, dacă s-a dovedit că prejudiciul a rezultat dintr-un fapt comis de acesta cu intenţia de a provoca un astfel de prejudiciu. (6) În caz de declarare a interesului la eliberare, în afară de despăgubirile prevăzute în prezentul articol, se poate cere o despăgubire pentru paguba suplimentară dovedită până la concurenţa sumei declarate. (7) Clientul poate cere dobânzi la despăgubire, calculate la nivelul stabilit prin tariful de transport feroviar, începând cu ziua înregistrării reclamaţiei administrative prevăzute la art. 64. Dacă clientul nu prezintă operatorului de transport feroviar, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele justificative necesare pentru lichidarea definitivă a reclamaţiei, dobânzile nu curg între expirarea termenului fixat şi prezentarea efectivă a documentelor."Norme uniforme marfă 45Valoarea maximă a despăgubirii plătite de operatorul de transport feroviar de marfă, în caz de pierdere totală sau parţială a mărfii, este de 70 lei/kg brut de marfă lipsă.Regulament:"ARTICOLUL 64Reclamaţii administrative (1) În toate cazurile în care se aplică prezentul regulament, orice acţiune privind răspunderea, cu orice titlu ar fi, poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar numai în condiţiile şi limitele prezentului regulament. (2) Aceleaşi reglementări se aplică şi pentru orice acţiune exercitată împotriva agenţilor şi altor persoane pentru care operatorul de transport feroviar răspunde potrivit art. 3. (3) Reclamaţiile administrative rezultate din contractul de transport al mărfurilor sunt obligatorii şi trebuie adresate operatorului de transport feroviar, în scris, în termen de 3 luni de la data încheierii contractului de transport, conform art. 37 alin. (2). Reclamaţia se depune separat pentru fiecare expediţie. (4) Dreptul de a reclama aparţine persoanei care are dreptul de a acţiona operatorul de transport feroviar, conform prevederilor art. 65. (5) În cazul expediţiilor de marfă, pentru despăgubiri privind pierderea sau avarierea, când reclamaţia este făcută de expeditor, acesta trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trăsură. Când este făcută de destinatar, acesta trebuie să prezinte unicatul scrisorii de trăsură. (6) Reclamantul este obligat să depună, odată cu reclamaţia şi exemplarul corespunzător al scrisorii de trăsură, şi celelalte acte doveditoare, necesare pentru a justifica temeinicia reclamaţiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, în original sau în copii legalizate. Proba valorii, de regulă, se face cu factura de cumpărare. (Norme uniforme marfă 46) (7) În momentul soluţionării reclamaţiei, operatorul de transport feroviar va cere să i se prezinte, în original, unicatul scrisorii de trăsură sau, după caz, duplicatul, pentru a menţiona pe el modul cum s-a soluţionat reclamaţia. (8) Reclamaţiile trebuie să fie motivate. (9) În cazul restituirilor privind expediţiile de marfă, cel îndreptăţit trebuie să anexeze la cererea sa de restituire scrisoarea de trăsură, alte documente susceptibile de a justifica temeinicia ei şi, în special, justificarea şi devizul cheltuielilor. Cel îndreptăţit trebuie să anexeze la cererea sa de despăgubire pentru pierdere sau avariere toate documentele susceptibile de a justifica temeinicia ei şi de a proba valoarea mărfii, în special cu factura de cumpărare, valabilă la data încheierii contractului de transport. (10) Reclamaţiile privind expediţiile de marfă, prezentate de alte persoane decât cele îndreptăţite conform prevederilor art. 65, nu sunt luate în considerare decât dacă sunt însoţite de o împuternicire legalizată, prin care cel îndreptăţit consimte ca suma de plată să fie vărsată reclamantului."Norme uniforme marfă 46La orice reclamaţie administrativă, trebuie să se anexeze următoarele acte:- exemplarul original al scrisorii de trăsură;- procesul verbal de constatare, în cazul pierderii parţiale a mărfii;- factura sau orice alt act prin care este posibilă determinarea valorii mărfii la data şi locul prezentării ei la transport;- orice alte documente care dovedesc temeinicia reclamaţiei.  +  Anexa 1 -------la Normele uniforme marfă-------------------------NORME UNIFORMEpentru transportul mărfurilor perisabile  +  Articolul 1Prin prezentele norme se reglementează modul de primire la transport al mărfurilor perisabile pe calea ferată.  +  Articolul 2Sunt considerate mărfuri perisabile şi li se aplică prezentele prevederi următoarele mărfuri: a) fructele proaspete de orice fel; b) legumele şi zarzavaturile proaspete de orice fel; c) cartofii timpurii, predaţi până la data de 31 august a anului respectiv; d) carnea şi organele de animale în stare proaspătă, zvântată, refrigerată sau congelată; e) mezelurile; f) păsările tăiate; g) vânatul; h) laptele şi produsele lactate, cu excepţia brânzeturilor sărate şi a caşcavalului; i) peştele proaspăt şi congelat; j) icrele proaspete; k) racii; l) melcii; m) ouăle; n) berea; o) margarina; p) drojdia de bere; q) plantele vii; r) gheaţa.  +  Articolul 3 (1) Transportul mărfurilor perisabile se efectuează în condiţii care să asigure integritatea lor cantitativă şi calitativă. Aceste expediţii se pot primi la transport, pe baza unei convenţii încheiate de operatorul de transport feroviar cu clientul în acest sens. (2) Expeditorul este obligat să prezinte la transport mărfurile perisabile în bune condiţii de calitate, ambalate corespunzător naturii fiecărei mărfi, şi să efectueze încărcarea potrivit normelor tehnice, astfel ca mărfurile să nu sufere pierderi calitative în timpul transportului. (3) Operatorul de transport feroviar va primi mărfurile perisabile spre expediere, la termenele şi la orele stabilite şi va executa transportul în condiţiile şi în termenele convenite cu clientul, pentru a evita deprecierea sau alterarea mărfurilor.  +  Articolul 4 (1) Mărfurile perisabile se pot expedia cu trenuri de marfă sau trenuri de călători, ca: a) expediţii de vagoane; b) expediţii de coletărie; c) expediţii de mesagerie. (2) Mărfurile perisabile admise la transport, pe fel de expediţie, se stabilesc de operatorul de transport feroviar şi se publică în tarifele acestuia.  +  Articolul 5Pentru identificarea cu uşurinţă a expediţiilor de mărfuri perisabile faţă de celelalte transporturi, expeditorul trebuie să aplice pe fiecare colet şi pe fiecare vagon eticheta "MĂRFURI PERISABILE", conform modelului nr. 3 din anexa nr. 6.1 la Normele uniforme marfă. De asemenea, va înscrie în rubrica "Menţiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trăsură, cu culoare roşie, menţiunea "Marfă perisabilă".  +  Articolul 6 (1) Expediţiile de coletărie de mărfuri perisabile se iau în primire la orele stabilite de operatorul de transport feroviar, cu cel puţin 2 ore înainte de plecarea trenului. Trenurile cu care se pot expedia expediţiile de coletărie se convin de operatorul de transport feroviar cu clientul. (2) Trenurile cu care se pot expedia expediţiile de mesagerie se convin de societăţile care au în obiectul de activitate efectuarea de transporturi de mesagerie.  +  Articolul 7Mărfurile perisabile, supuse dispoziţiilor de ordin sanitar, fitosanitar şi altele asemănătoare, se admit la transport numai dacă sunt însoţite de certificatele emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, menţionate de expeditor în scrisoarea de trăsură în rubrica "Menţiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife sau instrucţii".  +  Articolul 8Destinatarul este obligat să ridice, respectiv să descarce expediţiile de mărfuri perisabile fără întârziere. În cazul în care mărfurile perisabile nu sunt ridicate de destinatar în termenul convenit cu operatorul de transport feroviar, acesta din urmă poate proceda la vânzarea mărfii în conformitate cu prevederile legale.  +  Anexa 2 -------la Normele uniforme marfă-------------------------NORME UNIFORMEpentru transportul vietăţilor  +  Articolul 1Vietăţile care se transportă pe calea ferată sunt: a) animale vii; b) păsări vii; c) peşti vii; d) albinele vii; e) alte mărfuri stabilite de operatorul de transport feroviar şi publicate în tariful acestuia.  +  Articolul 2 (1) Transportul vietăţilor pe calea ferată se efectuează în condiţii care să evite îmbolnăvirea sau moartea acestora. Aceste expediţii se pot primi la transport, pe baza unei convenţii încheiate de operatorul de transport feroviar cu clientul în acest sens. (2) Expediţiile de vietăţi se pot transporta cu trenuri de marfă sau trenuri de călători, ca: a) expediţii de vagoane; b) expediţii de coletărie; c) expediţii de mesagerie. (3) Expediţiile de vietăţi admise la transport se stabilesc de operatorul de transport feroviar şi se publică în tarifele acestuia.  +  Articolul 3Expediţiile de vietăţi supuse dispoziţiilor de ordin sanitar, fitosanitar şi altele asemănătoare, se admit la transport numai dacă sunt însoţite de certificatele emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, menţionate de expeditor în scrisoarea de trăsură în rubrica "Menţiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife sau instrucţii".  +  Articolul 4Predarea expediţiilor de vagoane încărcate cu vietăţi se efectuează numai la lumina zilei, care se consideră astfel: (1) în perioada 22 martie - 21 septembrie, între orele 6,00 şi 20,00; (2) în perioada 22 septembrie - 21 martie, între orele 8,00 şi 17,00.  +  Articolul 5La îmbarcare, expeditorul trebuie să asigure hrana şi apa necesare animalelor pe toată durata transportului.  +  Articolul 6Îmbarcarea-debarcarea vietăţilor se va face în prezenţa medicului veterinar. În scrisoarea de trăsură expeditorul va menţiona în rubrica "Menţiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife sau instrucţii", sub semnătură şi ştampilă, numărul fiecărui certificat sanitar eliberat, faptul că el şi medicul veterinar au asistat la îmbarcarea-debarcarea vietăţilor şi că au fost respectate condiţiile sanitar-veterinare.  +  Articolul 7Expediţiile de vietăţi vor fi însoţite de personalul special al expeditorului, pe cheltuiala sa.Însoţirea nu este necesară pentru animalele vii mici, predate la transport ambalate ca expediţii de mesagerie.  +  Articolul 8Operatorul de transport feroviar va executa transportul de vietăţi în condiţiile şi la termenele convenite cu clientul.  +  Articolul 9Pentru identificarea cu uşurinţă a expediţiilor de vietăţi, expeditorul trebuie să înscrie cu culoare roşie în rubrica "Menţiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife sau instrucţii" din scrisoarea de trăsură, menţiunea "Atenţie, vietăţi!".  +  Articolul 10 (1) Pe durata transportului, însoţitorilor le sunt opozabile prevederile din legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, având obligaţia de a respecta şi normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare pentru transportul feroviar. Staţia de expediere va emite expeditorului, pentru fiecare însoţitor, o legitimaţie de însoţitor, prevăzută în anexa nr. 8, completată. (2) Dacă în timpul transportului intervine îmbolnăvirea sau decesul vietăţilor, însoţitorii au obligaţia să anunţe despre aceasta şeful staţiei din prima staţie unde trenul are oprire şi expeditorul, pentru a se dispune măsurile de intervenţie corespunzătoare.  +  Articolul 11Debarcarea vietăţilor în staţia de destinaţie se va face, în mod obligatoriu, în prezenţa medicului veterinar. După debarcare, însoţitorii au obligaţia de a aduna gunoiul din vagon şi de a închide uşile vagonului. Vagoanele descărcate vor fi îndrumate la staţiile de spălare pentru curăţare şi dezinfectare, pe cheltuiala destinatarului.  +  Anexa 3 -------la Normele uniforme marfă-------------------------LISTA MĂRFURILORcare, prin natura lor, pot infecta sau infesta vagonul*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Denumirea mărfii │ Codul NHM │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│a) Animale vii │0101 ─ 0106 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│b) Carne şi organe comestibile │0201 ─ 0210 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│c) Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice │0301 ─ 0307 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│d) Alte produse de origine animală │0401 ─ 0410, 0502 ││ │0504 ─ 0507, 0510 ─ 0511 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│e) Cereale │(1001 ─ 1007)*) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│f) Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante │(1201 ─ 1207, 1214)*) ││ industriale sau medicinale; paie şi furaje │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│g) Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale │1501 ─ 1502, 1504 ─ 1506,││ disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine │1516, 1522 ││ animală sau vegetală │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│h) Preparate din carne, din peşte sau din crustacee, din moluşte sau din │1601 ─ 1605 ││ alte nevertebrate acvatice │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│i) Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; alimente preparate │(2302, 2303, 2304 ─ 2306,││ pentru animale │2308, 2309)*) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│j) Hormoni │2937 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│k) Compuşi pentru produse farmaceutice │3002 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│l) Îngrăşăminte │3101 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│m) Piei brute, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea; articole din│4101 ─ 4106, 4206 ││ intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│n) Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr │5103, 5305 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│o) Alte mărfuri: │ ││ ─ perle naturale; │7101 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ ─ fildeş, carapace de broască ţestoasă etc.; │9601 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ ─ colecţii şi specimene pentru colecţii de zoologie, de botanică, de │9705 ││ mineralogie, de anatomie; │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ ─ efecte de strămutare; │9901 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ ─ cadavre umane; │9911 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘------*) Spălarea şi dezinfecţia nu sunt obligatorii pentru vagoanele specializate care au transportat mărfuri din categoria celor marcate cu asterisc *), dacă după descărcarea mărfurilor se face dovada, prin certificate emise de organele abilitate, că marfa nu este infestată.  +  Anexa 4 -------la Normele uniforme marfă-------------------------LISTA MĂRFURILORcare murdăresc vagoanele, făcându─le improprii pentru transportul altor mărfuri fără o spălare prealabilă*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│ Denumirea mărfii │ Codul NHM │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│a) Animale vii │0101 ─ 0106 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│b) Carne şi organe comestibile │(0201 ─ 0210)*) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│c) Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice │0301, ││ │(0302 ─ 0307)*) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│d) Alte produse de origine animală │(0401 ─ 0410)*) ││ │(0510, 0511)*) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│e) Plante, legume, fructe, produse vegetale │(0601 ─ 0910 ││ │1101 ─ 1404)*) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│f) Cereale │(1001 ─ 1007)*) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│g) Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; │(1501 ─ 1516, 1522)*) ││ produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate;│ ││ ceară de origine animală sau vegetală │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│h) Zaharuri, lactoză, melasă rezultată din extracţia sau │(1702, 1703, 2308)*) ││ rafinarea zahărului │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│i) Sare, var, ciment │(2501, 2522, 2523)*) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│j) Praf de cocs │2704 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│k) Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse │(2706, 2707, 2709, ││ rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; │2711 ─ 2715, ││ ceară minerala │2722 ─ 2749)*) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│l) Negru de fum, soda caustică, sulfaţi etc. │(2803, 2815, 2833)*) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│m) Îngrăşăminte │(3101, 3102 ─ 3105)*) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│n) Produse diverse ale industriei chimice │(3214, 3808, 3816, 3824, ││ │3825)*) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│o) Praf de piatră naturală │6802*) │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘------*) Spălarea nu este obligatorie pentru vagoanele care au transportat mărfuri din categoria celor marcate cu asterisc*), dacă după descărcarea mărfurilor se constată că: a) mărfurile au fost prezentate la transport în ambalaje care împiedică răspândirea lor în vagon, b) vagoanele au fost căptuşite cu folii de plastic, hârtie sau altele similare, care nu au permis murdărirea vagonului din cauza deteriorării ambalajelor, c) marfa a fost încărcată într─un vagon specializat, care nu a fost murdărit în timpul transportului de către această marfă.  +  Anexa 5 -------la Normele uniforme marfă-------------------------NORME UNIFORMEpentru completarea scrisorii de trăsură pentru traficul intern  +  Articolul 1Scrisoarea de trăsură se foloseşte în traficul intern ca document de transport pentru:─ expediţiile de vagoane complete ─ încărcate într─un singur vagon sau grup de vagoane ─ şi unităţi de transport intermodal ─ UTI cum sunt containere mari, cutii mobile, high─cube, containere mari pliabile, semiremorci rutiere;─ transporturi regie;─ expediţii de coletărie.  +  Articolul 2Scrisoarea de trăsură în trafic intern este de două feluri:─ scrisoare de trăsură pentru vagon;─ scrisoare de trăsură pentru grupuri de vagoane.  +  Articolul 3Scrisoarea de trăsură în trafic intern este formată din 6 file, numerotate astfel:┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Fila │ │├───┬───────────────────────────────────┤ Destinaţia filei ││Nr.│ Denumire │ │├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│1. │Exemplarul de serviciu │Transportator de la destinaţie │├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│1a.│Exemplar plată centralizată │Transportator de la destinaţie │├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│2. │Copie │Transportator de la expediere │├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3. │Aviz şi adeverire de primire │Transportator de la destinaţie │├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│4. │Duplicat │Expeditor │├───┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│5. │Unicat │Destinatar │└───┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  +  Articolul 4Expeditorul completează căsuţele din partea încadrată cu linii negre groase, iar transportatorul completează partea neîncadrată cu linii negre groase.4.1. Datele din căsuţele scrisorii de trăsură trebuie să fie înscrise în limba romană, clar, citeţ şi corect, cu litere de tipar, care nu se pot şterge şi numai în rubrica rezervată fiecăreia.În căsuţele în care sunt marcate câmpuri pentru înscrierea cifrelor ─ de exemplu: codul, masa, numărul vagonului, poziţia de trafic şi altele similare ─ se înscrie câte o cifră în fiecare câmp.Datele se înscriu prin dactilografiere, tipărire la imprimantă, ştampilare sau manual, utilizându─se pix cu pastă neagră sau albastră.În datele înscrise de expeditor nu se admit corecturi sau ştersături. Datele înscrise pot fi modificate de transportator. Pentru modificările făcute, atunci când acestea sunt admise prin reglementări, agentul transportatorului aplică ştampila cu data a staţiei şi semnează.4.2. La completarea căsuţelor scrisorii de trăsură, expeditorul şi transportatorul vor respecta prevederile din tabelul de mai jos:*Font 7*┌────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumirea căsuţei sau │ Statutul │ │ ││ amplasarea │indicaţiei│ Informaţiile care se înscriu în căsuţa │ Observaţii │├────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│A. Scrisoarea de trăsură pentru vagon (faţă) │├────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│Prima căsuţă de sus din │ O │Denumirea agentului economic ─ transportator, casa de expediţie, etc. ─ │Ex. "SNTFM CFR ││partea stângă a │ │prin grija căruia se tipăreşte scrisoarea de trăsura. │ MARFA ─ S.A." ││formularului scrisoare de │ │ │ ││trăsura pentru vagon │ │ │ │├────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│A. 1. Date care se completează de expeditor │├────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│Staţia de destinaţie │ O │─ Se înscrie denumirea staţiei de destinaţie conform Indicatorului │ ││ │ │Kilometric CFR şi codul acesteia. Staţia de destinaţie se înscrie cu │ ││ │ │majuscule, cu denumirea completă, fără prescurtări. În această căsuţă │ ││ │ │trebuie să fie înscrisă o singură staţie de destinaţie. │ ││ │ │─ Destinatar: Nume, adresa poştală completă fără prescurtări. │ ││ │ │Se completează toate datele din formular, inclusiv numărul blocului, │ ││ │ │scara, etajul, apartamentul, numărul de telefon, numărul de fax sau adresa │ ││ │ │de e─mail, numărul contului bancar, codul fiscal şi codul SIRUES. │ ││ │ │Destinatarul poate fi o singură persoană fizică sau juridică. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Expeditor │ O │─ Expeditor: Nume, adresa poştală, număr de telefon, număr de fax, nr. │ ││ │ │cont bancar; │ ││ │ │─ cod fiscal; │ ││ │ │─ cod SIRUES; │ ││ │ │─ data predării ─ primirii mărfii; │ ││ │ │─ semnătura agentului expeditorului. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Cod poziţie program/nr. │ F │ │După caz, se ││comandă │ │ │completează cu ││ │ │ │numărul comenzii││ │ │ │sau cu numărul ││ │ │ │poziţiei din ││ │ │ │programul de ││ │ │ │transport │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Ambalaj │ F │Subrubricile acestei căsuţe se completează astfel: │ ││ │ │─ În coloana "Nr. buc." Se completează numărul de bucăţi de ambalaj din │ ││ │ │acelaşi tip; │ ││ │ │─ În coloana "Felul" se completează felul ambalajului ─ saci, baloturi, │ ││ │ │cutii, lăzi, butoaie, legături, stelaje, containere şi altele similare. Se │ ││ │ │înscrie, de asemenea, numărul de boxpalete sau palete utilizate la │ ││ │ │încărcarea mărfii care fac parte din expediţia respectivă, evitându─se │ ││ │ │denumirea generică de colet. │ ││ │ │─ În coloana "Cod" se înscrie codul ambalajelor în conformitate cu "Lista │ ││ │ │codurilor de ambalaj", din anexa nr. 5.1. ..... │ ││ │ │Pentru mărfurile paletizate, în coloana "Nr. buc." Se înscrie numărul │ ││ │ │paletelor sau al boxpaletelor predate la transport şi codul tipului de │ ││ │ │ambalaj, care este: │ ││ │ │- pentru paletele, în regim de schimb: 72 │ ││ │ │- pentru boxpaletele, în regim de schimb: 92 │ ││ │ │- pentru paletele, în regim de restituire: 74 │ ││ │ │- pentru boxpaletele, în regim de restituire: 94. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Denumirea mărfii │ O │Denumirea mărfii se completează în felul următor: │─ ││ │ │─ cu denumirea prevăzută în "Nomenclatura mărfurilor"; │ ││ │ │─ cu denumirea din RID ─ Apendicele C la COTIF, în cazul mărfurilor │ ││ │ │periculoase; │ ││ │ │─ cu denumirea uzuală din comerţ, în cazul în care completarea nu se face │ ││ │ │cu denumirea prevăzută în "Nomenclatura mărfurilor". │ ││ │ │În cazul în care spaţiul rubricii nu este suficient pentru declararea tuturor │ ││ │ │mărfurilor care compun expediţia, aceasta se face pe o lista specificativă. │ ││ │ │În acest caz, în căsuţa "Denumirea mărfii" din scrisoarea de trăsură │ ││ │ │expeditorul înscrie menţiunea "Mărfuri diferite conform listei specificative │ ││ │ │anexate". │ ││ │ │La expediţiile de mărfuri la care se folosesc materiale de protecţie contra │ ││ │ │căldurii sau frigului ─ gheaţa, paie sau alte materiale asemănătoare ─ │ ││ │ │expeditorul trebuie să declare separat mărfurile şi separat materialele de │ ││ │ │protecţie utilizate. │ ││ │ │Dacă la expediţiile de vagoane se folosesc rechizite de încărcare ─ │ ││ │ │prelate, muşamale, obloane particulare, stanoage ─, sub denumirea │ ││ │ │mărfurilor trebuie să se înscrie denumirea rechizitelor sau a dispozitivelor │ ││ │ │de asigurare utilizate. │ ││ │ │În cazul utilizării containerelor, cu excepţia containerelor mari, se vor │ ││ │ │menţiona numerele de identificare ale acestora şi iniţialele │ ││ │ │transportatorului care le are în proprietate sau menţiunea "Particular" şi, │ ││ │ │eventual, marcajul, numărul de identificare, pentru cele care sunt │ ││ │ │proprietatea agenţilor economici. │ ││ │ │În cazul în care la înscrierea mărfurilor în rubricile "Nr. buc.", "Felul", │ ││ │ │"Denumirea mărfii", "Masa stabilită de expeditor", rămân rânduri libere, │ ││ │ │acestea trebuie anulate de expeditor. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Masa stabilită de expeditor │ O │În aceasta căsuţa se înscrie masa netă a mărfii, în kg, conţinute de fiecare │ ││(kg) │ │ambalaj, care se prezintă la transport, stabilită de expeditor. │ ││ │ │Masa stabilită de expeditor se completează în felul următor: │ ││ │ │- masa expediţiei este masa brută a mărfurilor, coletelor încărcate în │ ││ │ │ stare ambalată în vagon, respectiv masa netă a mărfurilor încărcate în │ ││ │ │ vagon în stare neambalată ─ vrac. │ ││ │ │ În cazul în care expediţia este formată din mai multe feluri de marfă, │ ││ │ │ se va declara masa fiecărui fel de marfă. │ ││ │ │- în cazul în care în vagon se expediază materialele de protecţie contra │ ││ │ │ frigului, căldurii, accesorii de încărcare, fixare şi altele asemănătoare, │ ││ │ │ care aparţin expeditorului, acesta trebuie să declare dacă a inclus în │ ││ │ │ masa mărfii şi masa materialelor respective; │ ││ │ │- în cazul utilizării unităţilor de transport intermodal ─ UTI cum sunt │ ││ │ │ containere mari, semiremorci, high─cube, cutii mobile, se declară │ ││ │ │ masa proprie a UTI folosite, indiferent dacă sunt proprietatea unui │ ││ │ │ transportator sau sunt particulare. │ ││ │ │- masele stabilite de expeditor în scrisoarea de trăsură trebuie să │ ││ │ │ corespundă cu cele cuprinse în actele de livrare anexate la scrisoarea │ ││ │ │ de trăsură care se însumează, iar masa totală rezultată se înscrie pe │ ││ │ │ ultimul rând al rubricii al acestei căsuţe. Dacă pentru declararea │ ││ │ │ mărfurilor se utilizează o listă specificativă, masa totală menţionată în │ ││ │ │ lista specificativă trebuie să corespundă cu masa din scrisoarea de │ ││ │ │ trăsură. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Menţiuni de francare ..... │ O │Menţiunile de francare care se înscriu sunt: │ ││Societate plătitoare ...... │ │─ "Francat", când tarifele sunt plătite de expeditor, │ ││ │ │─ "Transmis", când tarifele sunt plătite de destinatar, │ ││ │ │─ "Plata centralizata", când pentru plata tarifelor este încheiat un contract │ ││ │ │de plată centralizată. Societatea plătitoare este clientul cu care │ ││ │ │transportatorul încheie un contract de plata centralizată. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Cod fiscal │ │Codul fiscal al ... │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Vagon/container │ O │─ Se taie cu o linie cuvântul care nu corespunde mijlocului de transport │ ││Număr │ │folosit, de exemplu, în cazul folosirii vagonului, se taie cuvântul │ ││ │ │"container", iar în cazul folosirii containerului, se taie cuvântul "vagon". │ ││ │ │─ numărul se completează prin înscrierea tuturor cifrelor care formează │ ││ │ │numărul mijlocului de transport ─ vagon sau container. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Seria │ F │Se înscrie seria şablonată pe vagon sau pe containerul mare, cu │ ││ │ │respectarea caracterului literei ─ majuscule sau litere mici ─ şi a poziţiei │ ││ │ │acestora. │ ││ │ │Pentru vagoanele de cale largă se va indica: │ ││ │ │─ litera A pentru vagoanele acoperite, │ ││ │ │─ litera D pentru vagoanele descoperite, │ ││ │ │─ litera Z pentru cisterne. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Tonaj │ F │Se completează cu cifrele şablonate pe vagon sau pe containerul mare, │ ││ │ │care reprezintă limita de încărcare, în tone, a mijlocului de transport │ ││ │ │respectiv. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Volum (mc) │ F │Se completează cu cifrele şablonate pe vagon sau pe containerul mare, │ ││ │ │care reprezintă volumul, în metri cubi, ai mijlocului de transport │ ││ │ │respectiv. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Suprafaţa (mp) │ F │Se completează cu cifrele şablonate pe cutia vagonului sau a │ ││ │ │containerului mare, care reprezintă suprafaţa, în metri pătraţi, a │ ││ │ │mijlocului de transport respectiv. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Lungime (ml) │ F │Se completează cu cifrele şablonate pe cutia vagonului, în metri, în cazul │ ││ │ │în care lungimea vagonului este şablonată pe acesta. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Nr. de osii │ O │Se completează cu numărul de osii ale vagonului. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Tara înscrisă (kg) │ O │Se completează cu cifrele şablonate pe vagon sau pe containerul mare, │ ││ │ │care reprezintă tara, în kilograme, a mijlocului de transport respectiv. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Numărul şi seria sigiliilor │ O │Se completează cu: │ ││aplicate de expeditor │ │─ câtimea ─ numărul ─ de sigilii aplicate; │ ││ │ │─ seria sigiliilor aplicate de expeditor; │ ││ │ │─ însemnele expeditorului înscrise pe sigiliu. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Nr. accept portuar │ F │Se înscrie numărul acceptului de primire a expediţiei de către staţia care │ ││ │ │deserveşte portul de destinaţie. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Menţiuni ale expeditorului │ C │Se completează cu declaraţiile expeditorului legate de transportator, de │ ││admise de regulamente, │ │exemplu: │ ││tarife sau instrucţii │ │─ numărul şi felul documentelor însoţitoare anexate de expeditor la │ ││ │ │ scrisoarea de trăsură; │ ││ │ │─ semnele şi marcajele aplicate pe încărcătura vagoanelor descoperite; │ ││ │ │─ mijloacele de protecţie ─ prelatele ─ folosite la protejarea mărfii ─ se │ ││ │ │ va indica numărul inscripţionat pe prelată şi proprietarul acestora; │ ││ │ │─ modul de stabilire a masei mărfii, tipul de cântar folosit, metoda de │ ││ │ │ cântărire, precum şi al doilea element de determinare a cantităţii de │ ││ │ │ marfă; │ ││ │ │─ numele celui care a stabilit cantitatea de marfă; │ ││ │ │─ orice alte menţiuni prevăzute sau admise de Regulamentul de │ ││ │ │ transport, convenţii şi tarife cu privire la transportul în cauză care pot │ ││ │ │ fi utile transportatorului. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Masa totală stabilită de │ O │Se completează cu masa totală a mărfii stabilită de expeditor conform │ ││expeditor │ │indicaţiilor de la căsuţa "Masa stabilită de expeditor (kg)". │ │├────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│A. 2. Date care se completează de transportator │├────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│Scrisoare de trăsură pentru │ O │În această căsuţă se bifează una dintre cele 3 căsuţe care definesc tipul │ ││vagon │ │transportului: vagon complet, regie sau coletărie. │ ││ │ │Căsuţa conţine şi elementele de identificare ale documentului de │ ││ │ │transport: │ ││ │ │─ seria; │ ││ │ │─ numărul ─ este pretipărit de tipografie; │ ││ │ │─ numărul filei şi denumirea ei, adică: 1 ─ Exemplar de serviciu, 1a ─ │ ││ │ │ Exemplar plata centralizată, 2 ─ Copie, 3 ─ Aviz şi adeverire de │ ││ │ │ primire, 4 ─ Duplicat, 5 ─ Unicat. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Staţia de expediere │ O │Se completează denumirea şi codul staţiei de expediere, conform │ ││ │ │Indicatorului kilometric CFR. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Staţia de destinaţie ─ Cod │ O │Se completează codul staţiei de destinaţie, conform Indicatorului │ ││ │ │kilometric CFR. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Masa tarifară (kg) │ O │Se completează cu valoarea masei pe baza căreia se stabilesc tarifele de │ ││ │ │transport. Stabilirea acestei valori se face, după caz, pe baza datelor │ ││ │ │înscrise în căsuţa "Masa stabilită de expeditor (kg)", respectiv pe baza │ ││ │ │masei determinate de operatorul de transport feroviar, atunci când acesta │ ││ │ │a efectuat cântărirea. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Poziţia tarifară │ O │Se completează, pentru fiecare rând din căsuţa "Denumirea mărfii", │ ││ │ │poziţia tarifară a mărfii, conform "Nomenclaturii mărfurilor". │ ││ │ │Dacă în mijlocul de transport sunt încărcate mărfuri cu poziţii tarifare │ ││ │ │diferite, în această căsuţă se înscrie poziţia tarifară pentru fiecare marfă. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Nr. clasa sau denumire tarif│ O │Se completează, după caz, numărul clasei în care se încadrează marfa │ ││ │ │conform tarifului aplicat, respectiv denumirea tarifului aplicat la │ ││ │ │stabilirea tarifelor. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Tarif │ O │Se completează valoarea tarifului unitar care se aplică transportului, care │ ││─ lei/tonă │ │poate fi exprimat în: │ ││─ lei/osie km │ │─ lei/tonă, respectiv │ ││ │ │─ lei/osie km. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Distanţa (km) │ O │Se completează cu valoarea distanţei dintre staţia de expediere şi staţia de │ ││ │ │destinaţie, conform Indicatorului kilometric CFR. │ ││ │ │Atunci când de la staţia de expediere şi până la staţia de destinaţie, din │ ││ │ │motive neimputabile transportatorului, se utilizează o rută a cărei distanţă │ ││ │ │este mai mare decât cea din Indicatorul kilometric CFR, în această căsuţă │ ││ │ │se înscrie distanţa efectiv parcursă de expediţie. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Tarife de încasat │ O │Se completează cu valoarea tarifelor de transport şi/sau accesorii care se │ ││─ transport │ │încasează în staţia de expediere. Pentru tarifele accesorii se va înscrie cu │ ││─ accesorii la expediere*) │ │majuscule felul tarifului. De exemplu.: │ ││ │ │─ M = tarif de manevră; │ ││ │ │─ A = tarif de avizare; │ ││ │ │─ T = tarif de transbordare; │ ││ │ │─ TOU = tarif orar de utilizare; │ ││ │ │─ C = tarif de cântărire, │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Total │ O │Se completează cu totalul tarifelor de transport şi accesorii care se │ ││ │ │încasează: │ ││ │ │─ în staţia de expediere ─ primul rând; │ ││ │ │─ în staţia de destinaţie ─ al doilea rând. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Cod tratări speciale │ F │Vezi anexa 5.2 │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Cod tehnologie de transport │ F │Vezi anexa 5.3 │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Cod trafic │ F │Vezi anexa 5.4 │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Poziţie de trafic │ O │Se completează cu numărul poziţiei de trafic, cu care a fost înregistrată │ ││ │ │expediţia în contul de expediţie. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Tara (kg) constatată │ O │Se completează cu tara, în kilograme, constatată de transportator ca │ ││ │ │urmare a verificărilor efectuate. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Cod │ O │Vezi anexa 5.5 │ ││─ Fel vag │ │ │ ││─ Cont. │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Masa maximă admisă │ O │Se completează cu valoarea masei maxime a încărcăturii, admise pe │ ││─ Pe osie │ │întreg itinerariul, şablonata pe vagon. │ ││─ Pe ml. │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Numărul şi seria sigiliilor │ O │Se completează cu câtimea ─ numărul ─ şi seria sigiliilor aplicate de │ ││aplicate de transportator │ │transportator. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Primit │ O │În această căsuţă semnează agentul transportatorului, după efectuarea │ ││ │ │verificărilor făcute la vagon şi documente. │ ││ │ │Semnătura certifică faptul că expediţia a fost luată în primire. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Încărcat de expeditor pe │ F │Se completează cu denumirea proprietarului liniei feroviare industriale pe │ ││linia ... │ │care se află frontul de încărcare a mijlocului de transport luat în primire │ ││ │ │de agentul transportatorului. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Menţiuni ale │ C │Se completează cu declaraţii ale transportatorului în legatură cu │ ││transportatorului │ │expediţia. De exemplu: numărul autorizaţiei de încărcare, coduri utilizate │ ││ │ │de transportator, etc. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Cota TVA ... % │ O │Atunci când tarifele sunt plătite de expeditor, această căsuţă se │ ││Suma (lei) │ │completează cu: │ ││ │ │─ cota TVA aplicată; │ ││ │ │─ valoarea, în lei, aferentă cotei TVA aplicată sumei totale încasate la │ ││ │ │ expediere ─ tarife de transport şi tarife accesorii. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Încasat la expediere (lei) │ O │Atunci când tarifele sunt plătite de expeditor, această căsuţă se │ ││ │ │completează, în cifre şi litere, cu valoarea sumei totale care include │ ││ │ │tarifele de transport şi tarifele accesorii, care cad în sarcina expeditorului.│ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Ştampila cu Data sau │ O │Dacă în căsuţa "Încasat la expediere (lei)" sunt înscrise tarife care se │ ││Achitat a casei staţiei de │ │plătesc de expeditor, se aplică ştampila "Achitat" a casei staţiei de │ ││expediere │ │expediere. │ ││ │ │Dacă tarifele se încasează printr─un contract de plata centralizată sau sunt │ ││ │ │transmise în sarcina destinatarului se aplică ştampila cu "Data" a casei │ ││ │ │staţiei de expediere. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Şampila cu DATA sosirii la │ O │Agentul transportatorului aplică ştampila cu data şi ora sosirii trenului, cu │ ││staţia de destinaţie │ │expediţia, la staţia de destinaţie. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Poziţia de sosire │ O │Agentul transportatorului înscrie numărul din coloana "Expediere (Nr. │ ││ │ │ST)/Sosire (PS)" cu care expediţia a fost înregistrată în "Registrul │ ││ │ │veghetor" al staţiei de destinaţie. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Tarife de încasat │ O │Se completează cu valoarea tarifelor de transport şi/sau accesorii care se │ ││─ transport │ │încasează în staţia de destinaţie. Pentru tarifele accesorii se va înscrie cu │ ││─ accesorii la destinaţie*) │ │majuscule felul tarifului. De exemplu: │ ││ │ │─ M = tarif de manevră; │ ││ │ │─ A = tarif de avizare; │ ││ │ │─ T = tarif de transbordare; │ ││ │ │─ TOU = tarif orar de utilizare; │ ││ │ │─ C = tarif de cântărire. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Încasat la destinaţie (lei) │ O │Atunci când tarifele sunt plătite de expeditor, această căsuţă se │ ││ │ │completează, în cifre şi litere, cu valoarea sumei totale care include │ ││ │ │tarifele de transport şi tarifele accesorii care cad în sarcina destinatarului.│ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Cota TVA ... % │ O │Atunci când tarifele sunt plătite de destinatar, această căsuţă se │ ││Suma (lei) │ │completează cu: │ ││ │ │─ cota TVA aplicată; │ ││ │ │─ valoarea, în lei, aferenta cotei TVA aplicată sumei totale încasate la │ ││ │ │ destinaţie ─ tarife de transport şi tarife accesorii. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Ştampila cu Data eliberării │ O │Dacă în căsuţa "Încasat la destinaţie (lei)" sunt înscrise tarife care se │ ││sau Achitat a casei staţiei │ │plătesc de expeditor, se aplică ştampila "Achitat" a casei staţiei de │ ││de destinaţie │ │destinaţie. │ ││ │ │Dacă tarifele se încasează printr─un contract de plata centralizată se │ ││ │ │aplică ştampila cu "Data" a casei staţiei de destinaţie. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Masa stabilită de │ O │Transportatorul completează datele constatate cu ocazia cântăririi ─ bruto, │ ││transportator (kg) │ │tara, neto ─, atunci când efectuează cântărirea, ca urmare a solicitării │ ││Bruto/Tara/Neto │ │expeditorului sau în alte situaţii determinate de cerinţele de transport. │ ││ştampila │ │Agentul transportatorului înscrie data la care a efectuat cântărirea, │ ││Data, Semnătura │ │semnează şi aplică ştampila de cântar. │ │├────────────────────────────┼──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│Fila 3 ─ tratare │Suplimentar faţă de căsuţele prezentate mai sus, pe fila 3 ─ Aviz şi adeverire de primire, adresată ││ │transportatorului de la destinaţie, sunt prevăzute următoarele căsuţe: │├────────────────────────────┼──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│(faţa) │ O │În această căsuţă, agentul transportatorului care avizează sosirea │ ││Avizat destinatarul la │ │expediţiei la destinaţie completează data, în formatul ziua, luna, anul şi │ ││data ... ora ... │ │ora avizării sosirii expediţiei în staţie. Aceasta dată trebuie să corespundă │ ││ │ │cu data avizării, înscrisă în registrul veghetor. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│(faţa) │ O │În această căsuţă, destinatarul semnează pentru primirea expediţiei fără │ ││Primit expediţia fără │ │obiecţii sau pentru primirea expediţiei cu obiecţii ─ urme de violare ─, │ ││obiecţii/urme de violare │ │anulând cu o linie cuvintele care nu corespund. De exemplu: Pentru o │ ││ │ │expediţie primită fără urme de violare se taie cu o linie cuvintele "urme │ ││ │ │violare", iar pentru o expediţie primită cu urme de violare se taie cu o │ ││ │ │linie cuvintele "fără obiecţii". │ ││ │ │Destinatarul înscrie data luării în primire a transportului, în formatul ziua, │ ││ │ │luna, anul, datele de identitate ale agentului destinatarului şi semnătura │ ││ │ │acestuia. │ ││ │ │Data trebuie să corespundă cu data din documentul cu care s─a realizat │ ││ │ │predarea ─ primirea expediţiilor de vagoane. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│(verso) │ O │În căsuţele aferente se aplică ştampila "Tranzit" a staţiilor în care │ ││LOC PENTRU APLICAREA │ │vagonul a staţionat în vederea prelucrării trenului în compunerea căruia │ ││ŞTAMPILELOR DE TRANZIT │ │s─a aflat sau a verificării expediţiei. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│(verso) │ O │În situaţiile când la vagoanele cu urme de violare, constatate în parcurs │ ││Sigilii sau alte încuietori │ │sau la destinaţie care necesită verificarea conţinutului, agentul │ ││aplicate sau ridicate │ │transportatorului ridică sigiliile de pe vagon şi în locul lor aplică sigiliile│ ││ │ │proprii. │ ││ │ │Ridicarea de pe mijlocul de transport a sigiliilor existente şi aplicarea │ ││ │ │noilor sigilii în parcurs se menţionează pe verso ─ ul exemplarului 3 al │ ││ │ │scrisorii de trăsura ─ aviz şi adeverire de primire. │ ││ │ │În căsuţele aferente se completează corespunzător datele cerute de │ ││ │ │formular: aplicat/ridicat, felul, număr de bucăţi, numărul şi seria, data, │ ││ │ │motivul schimbării sigiliului sau a altor încuietori. │ ││ │ │Agentul transportatorului din fiecare staţie unde s─au efectuat │ ││ │ │ridicări/aplicări de sigilii semnează şi aplică ştampila dreptunghiulară a │ ││ │ │staţiei. │ │├────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Înscrieri ale │ F │A se vedea reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar. │ ││transportatorului făcute în │ │ │ ││afara chenarului scrisorii │ │ │ ││de trăsură │ │ │ ││Grupa ... │ │ │ ││Ruta ... │ │ │ ││Nr. tren ... │ │ │ ││Din ... │ │ │ ││Nr. crt. cont eliberare │ │ │ │├────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│B. Scrisoare de trăsură pentru grupuri de vagoane │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Scrisoarea de trăsură pentru grupuri de vagoane este similară scrisorii de trăsură pentru vagon, descrisă la pct. A de mai sus. ││Căsuţele referitoare la numărul vagonului/containerului mare, datele caracteristice ale vagonului ─ osii, tonaj, tara, volum, ││suprafaţă ─, cod fel vagon, poziţia tarifară a mărfii, masa stabilită de expeditor, în kg, masa stabilită de transportator, tarife de ││încasat ─ de transport şi/sau accesorii ─ şi sigilii aplicate, de pe faţa scrisorii de trăsură pentru vagon, figurează pe "Nota de masa"││anexa la scrisoarea de trăsură pentru grupuri de vagoane. ││Diferit faţă de scrisoarea de trăsură pentru vagon, la scrisoarea de trăsură pentru grupuri de vagoane, pe faţă, este înscris, pe un ││rând, în partea de jos: "Cântar nr. ...", în care agentul transportatorului care, la solicitarea clientului, a efectuat cântărirea ││aplică ştampila de cântar proprie. ││Rezultatul cântăririi se înscrie pe "Nota de masă", în coloana "Masa stabilită de transportator (vagon/container)". │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------*) ─ se va indica prescurtat prin majusculă felul tarifului accesoriuO ─ câmp a cărui completare este obligatorieF ─ câmp a cărui completare este facultativăC ─ indicaţie condiţională (obligatorie dacă este îndeplinită condiţia)  +  Anexa 5.1 ---------la Normele uniforme marfă-------------------------LISTA CODURILOR DE AMBALAJE*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea ambalajului │Codul am-││crt.│ │balajului│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Vagon │ 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Ladă, lădiţă │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Stelaj din lemn │ 3 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Stelaj metalic │ 4 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Container │ 5 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Cufăr │ 6 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Valiză din piele │ 7 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Valiză din material plastic │ 8 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9. │Sac din pânză │ 9 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│10. │Sac din material plastic │ 10 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│11. │Tambur, bobină ─ pentru cablu electric, cablu de oţel şi altele similare │ 11 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│12. │Sul ─ carton asfaltat, împletituri de sârmă şi altele similare │ 12 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│13. │Butelie, recipient ─ aragaz, oxigen, hidrogen, acid carbonic │ 13 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│14. │Damigeană, balon ─ pline cu acizi sau cu alte produse │ 14 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│15. │Legătură ─mături, ţevi, topoare, fier sau oţel laminat şi altele similare│ 15 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│16. │Colac ─ sârmă, fier sau oţel─beton │ 16 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│17. │Bucată ─ orice obiecte neambalate │ 17 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│18. │Coş de nuiele │ 18 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│19. │Coş din material plastic │ 19 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│20. │Pachet ─ ziare, reviste şi altele similare │ 20 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│21. │Tobă ─ carbid, clorură de calciu pulbere sau deşeuri de metal │ 21 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│22. │Cutie din carton │ 22 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│23. │Cutie din tablă │ 23 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│24. │Butoi din lemn │ 24 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│25. │Butoi din tablă │ 25 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│26. │Butoi din material plastic │ 26 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│27. │Butoi din placaj │ 27 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│28. │Bidon din tablă │ 28 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│29. │Bidon din material plastic │ 29 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│30. │Balot ─ hârtie, stofă, tablă şi altele similare │ 30 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│31. │Putină │ 31 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│32. │Coş din papură │ 32 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│33. │Ciubar │ 33 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│34. │Alte feluri de ambalaje nedenumite mai sus │ 34 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘  +  Anexa 5.2 ---------la Normele uniforme marfă-------------------------Codificarea tratărilor speciale┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐│Nr.│ Denumirea tratării speciale │Cod││crt. │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1.│Transport de mărfuri cu gabarit depăşit │ 1 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2.│Transport de mărfuri explozibile sau incendiare │ 2 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3.│Transport de mărfuri perisabile │ 3 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4.│Transport de vietăţi │ 4 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5.│Transport coletărie │ 5 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6.│Transport de mărfuri cu vagoane CFR închiriate sau echipate cu stelaje│ 6 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7.│Transport de mărfuri cu vagoane particulare │ 7 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8.│Transport de mărfuri cu descărcare în linie curentă sau cu depozitare │ 8 ││ │în porturi ─ transbord indirect │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9.│Transport de mărfuri marşrutizat sau navetizat │ 9 │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘  +  Anexa 5.3 ---------la Normele uniforme marfă-------------------------Codificarea tehnologiilor de manipulare şi transport┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐│Nr.│ Denumirea tehnologiei │Cod││crt. │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1.│Vrac în vagoane complete │ 1 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2.│Lichide în vagoane complete │ 2 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3.│Pulverulente în vagoane complete │ 3 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4.│Maşini şi utilaje în unităţi manipulate mecanizat, în vagoane complete│ 4 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5.│Alte moduri de manipulare şi transport care permit manipularea │ 5 ││ │mecanizată în vagoane complete │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6.│Pachetizat │ 6 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7.│Paletizat │ 7 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8.│Transcontainerizat │ 8 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9.│Containerizat │ 9 │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘  +  Anexa 5.4 ---------la Normele uniforme marfă-------------------------Codificarea traficului┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐│Nr. │ Denumire trafic │Cod││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 1. │Repredări în trafic intern │ 0 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 2. │Intern fără regie │ 1 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 3. │Intern regie │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 4. │Intern combinat │ 3 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 5. │Export fără transbordare │ 4 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 6. │Export cu transbordare │ 5 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 7. │Import fără transbordare │ 6 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 8. │Import cu transbordare │ 7 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│ 9. │Tranzit fără transbordare │ 8 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│10. │Tranzit cu transbordare │ 9 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│11. │Feribot export │10 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤│12. │Feribot import │11 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘  +  Anexa 5.5 ---------la Normele uniforme marfă-------------------------Codificarea vagoanelor*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───┐│Nr. │ Semnificaţia utilizării vagoanelor │Categoria │Cod││crt.│ │vagoanelor│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│ 1. │Acoperite de tip obţinut │ G │11 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│ 2. │Acoperite de tip special pentru vietăţi │ H │21 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│ 3. │Platforme cu pereţi mici, mobili ─ rabatabili ─ sau demontabili │ K sau R │31 ││ │cu lungimea platformei între 12 ─ 18,5 m │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│ 4. │Platforme de tip special cu şi fără pereţi demontabili │ L sau S │41 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│ 5. │Tals │ T │50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│ 6. │Descoperite cu pereţi înalţi, ficşi, cu lungimea cutiei sub 11 m│ E │51 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│ 7. │Descoperite cu pereţi înalţi, demontabili şi cu lungimea cutiei │ E │52 ││ │peste 11 m │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│ 8. │Descoperite cu pereţi înalţi, cu descărcare prin gravitaţie │ E │54 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│ 9. │Fals ─ Fads─k ─ cărbuni │ F │61 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│10. │Fals ─ Fad ─ cu şort ─ alte mărfuri de masă │ F │61 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│11. │Fadoz ─ pentru D.L.I. │ F │63 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│12. │Faccs │ F │69 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│13. │Cisterne pentru produse petroliere albe şi motorină │ U │71 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│14. │Cisterne pentru produse petroliere negre │ U │72 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│15. │Cisterne pentru acid sulfuric concentrat peste 80%, bitum cald, │ U │73 ││ │ulei floarea soarelui sau melasă │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│16. │Refrigerente │ I │81 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│17. │Uagps │ U │90 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│18. │Speciale pentru ciment în vrac │ U │91 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───┤│19. │Speciale pentru transporturi negabaritice │ U │92 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───┘  +  Anexa 6 -------la Normele uniforme marfă-------------------------NORME UNIFORMEpentru etichetele care se aplică expediţiilor de mărfuri  +  Articolul 1Etichetele expediţiilor de mărfuri trebuie să îi informeze pe cei interesaţi despre caracteristicile transportului şi ale manipulării.  +  Articolul 2Se folosesc următoarele etichete:2.1. Etichete de manipulare (Anexa nr. 6.1 la Normele uniforme marfă);2.2. Etichete de pericol (Anexa nr. 6.2 la Normele uniforme marfă);2.3. Etichete privind regimul vamal şi "De dezinfectat" (Anexa nr. 6.3 la Normele uniforme marfă);2.4. Etichete de restricţii la manevră (Anexa nr. 6.4 la Normele uniforme marfă);2.5. Etichete de identificare a transporturilor (Anexa nr. 6.5 la Normele uniforme marfă).  +  Articolul 3Etichetele se aplică în conformitate cu prevederile din:3.1. Regulamentul pentru transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) ─ Apendicele C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF);3.2. Ghidul traficului de mărfuri al CIT (GTM ─ CIT);3.3. Reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.  +  Anexa 6.1 ---------la Normele uniforme marfă-------------------------ETICHETE DE MANIPULAREEticheta nr. 1 "Realimentarea cu gheaţă a expediţiilor".Vagoanele pentru care se cere, prin scrisoarea de trăsură, realimentarea cu gheaţă în parcurs, trebuie să fie prevăzute cu o etichetă conform modelului nr. 1, format mare, pe ambii pereţi laterali ai vagonului.Aceste etichete trebuie să poarte numele staţiei în care se cere realimentarea cu gheaţă.Pe originalul scrisorii de trăsură se va lipi o eticheta conform modelului nr. 1, format mic.Eticheta nr. 2 "Vagoane încărcate cu animale vii".Pentru vagoanele încărcate cu animale vii se folosesc etichetele─model nr. 2.Eticheta nr. 3 "Vagoane încărcate cu mărfuri perisabile".Pentru vagoanele încărcate cu mărfuri perisabile se folosesc etichetele─model nr. 3.Eticheta nr. 4 "Declararea interesului la eliberare".Pentru expediţiile cu declararea interesului la eliberare se foloseşte eticheta─model nr. 4, format mare.Pe originalul scrisorii de trăsură se va aplica eticheta conform modelului nr. 4, format mic.------------NOTĂ(CTCE)Modelele ETICHETE DE MANIPULARE 1-4 se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).Dacă transportul anumitor mărfuri, conform reglementărilor, necesită îngrijiri speciale, mai ales în ceea ce priveşte caracterul lor fragil, sensibilitatea la apă, condiţiile de încărcare şi altele similare, expeditorul trebuie să prevadă expediţia cu etichete corespunzătoare, prevăzute mai jos.Pentru aplicarea acestor etichete expeditorul îl va consulta pe şeful staţiei de marfă.Eticheta nr. 5 "fragil"Eticheta nr. 6 "a se proteja împotriva umidităţii"Eticheta nr. 7 "sus"Eticheta nr. 8 "a se proteja împotriva căldurii"Eticheta nr. 9 "folosirea cârligelor este interzisă"Eticheta nr. 10 "centru de greutate ridicat"Eticheta nr. 11 "aici se pune căruciorul"Eticheta nr. 12 "centru de greutate"Eticheta nr. 13 "a se agăţa aici"------------NOTĂ(CTCE)Modelele ETICHETE DE MANIPULARE 5-13 se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).--------*1) Reducere admisibilă până la formatul A7 (74 X 105 mm)  +  Anexa 6.2 ---------la Normele uniforme marfă-------------------------ETICHETE DE PERICOL1. Pentru indicarea mărfurilor periculoase şi a pericolelor generate de acestea, se utilizează etichetele de pericol prevăzute în Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) ─ Apendicele C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF).2. Pentru traficul intern, textul trebuie să fie tipărit în limba română.3. ModelePERICOL DIN CLASA 1Materii şi obiecte explozibile(Nr. 1)Diviziunile 1.1, 1.2 şi 1.3Semn convenţional (bombă explodând): negru pe fond portocaliu; cifra "1" în colţul de jos.(Nr. 1.4)Diviziunea 1.4(Nr. 1.5)Diviziunea 1.5(Nr. 1.6)Diviziunea 1.6Cifre negre pe fond portocaliu. Ele trebuie să măsoare aproximativ 30 mm înălţime şi 5 mm grosime (pentru o etichetă de 100 mm x 100 mm); cifra "1" în colţul de jos.------------NOTĂ(CTCE)Modelele PERICOL DIN CLASA 1 se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).------*) Indicarea grupei de compatibilitate ─ se lasă necompletat dacă proprietăţile explozive constituie riscul secundar.**) Indicarea diviziunii ─ se lasă necompletat dacă proprietăţile explozive constituie riscul secundar;PERICOL DIN CLASA 2Gaze(Nr. 2.1)Gaze inflamabileSemn convenţional (flacără): negru sau alb cu excepţia cazurilor prevăzute de RID la pct. 5.2.2.2.1.6 c)] e fond roşu, cifra "2" în colţul de jos(Nr. 2.2)Gaze neinflamabile netoxiceSemn convenţional (butelie de gaze): negru sau alb pe fond verde; Cifra "2" în colţul de jos(Nr. 2.3)Gaze toxiceSemn convenţional (cap de mort pe două tibii): negru pe fond alb; Cifra "2" în colţul de jos.------------NOTĂ(CTCE)Modelele PERICOL DIN CLASA 2 se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).PERICOL DIN CLASA 3Materii lichide inflamabile(Nr. 3)Semn convenţional (flacără): negru sau alb pe fond roşu; Cifra "3" în colţul de jos.------------NOTĂ(CTCE)Modelul PERICOL DIN CLASA 3 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).PERICOL DIN CLASA 4.1Materii solide inflamabile,Materii autoreactive şiMaterii explozibile desensibilizate(Nr. 4.1)Semn convenţional (flacără): negru pe fond alb, barat cu şapte benzi verticale roşii; cifra "4" în colţul de josPERICOL DIN CLASA 4.2Materii spontan inflamabile(Nr. 4.2)Semn convenţional (flacără): negru pe fond alb (jumătatea de sus) şi roşu (jumătatea de jos); cifra "4" în colţul de josPERICOL DIN CLASA 4.3Materii care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile(Nr. 4.3)Semn convenţional (flacără): negru sau alb, pe fond albastru cifra "4" în colţul de jos------------NOTĂ(CTCE)Modelele PERICOL DIN CLASA 4 se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).PERICOL DIN CLASA 5.1Materii comburante(oxidante)(Nr. 5.1)Semn convenţional (flacără deasupra unui cerc): negru pe fond galben; Cifra "5.1" în colţul de josPERICOL DIN CLASA 5.2Peroxizi organici(Nr. 5.2)Semn convenţional (flacără deasupra unui cerc): negru pe fond galben; Cifra "5.2" în colţul de jos------------NOTĂ(CTCE)Modelele PERICOL DIN CLASA 5 se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).PERICOL DIN CLASA 6.1Materii toxice(Nr. 6.1)Semn convenţional (cap de mort pe două tibii): negru pe fond alb; cifra "6" în colţul de josPERICOL DIN CLASA 6.2Materii infecţioase(Nr. 6.2)Jumătatea de jos a etichetei poate purta menţiunile:"MATERII INFECŢIOASE" şi "ÎN CAZ DE AVARIERE SAU DE SCURGERE TREBUIE AVERTIZATE IMEDIAT AUTORITĂŢILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ"Semn convenţional (trei semiluni pe un cerc) şi menţiuni negre pe fond alb; cifra "6" în colţul de jos------------NOTĂ(CTCE)Modelele PERICOL DIN CLASA 6 se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).PERICOL DIN CLASA 7Materii radioactive*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IMAGINE IMAGINE IMAGINE ││ (Nr. 7A) (Nr. 7B) (Nr. 7C) ││ Categoria I ─ Alba Categoria II ─ Galbenă Categoria III ─ Galbenă ││Semn convenţional (trefla): negru Semn convenţional (trefla): negru pe fond galben cu chenar alb ││ pe fond alb; (jumătatea de sus) şi alb (jumătatea de jos); ││ Text (obligatoriu): cu negru în Text (obligatoriu): cu negru în jumătatea de jos a etichetei ││ jumătatea de jos a etichetei "RADIOACTIVE" ││ "RADIOACTIVE" "CONTENTS ..." ││ "CONTENTS ..." "ACTIVITY ..." ││ "ACTIVITY ..." Intr─o caseta cu chenar negru "TRANSPORT INDEX" ││ Cuvântul Cuvântul "RADIOACTIVE" trebuie Cuvântul ││"RADIOACTIVE" trebuie urmat de urmat de doua bare verticale roşii; "RADIOACTIVE" trebuie urmat de││o bara verticală roşie; Cifra "7" în trei bare verticale roşii;││ coltul de jos Cifra "7" în coltul de jos │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(Nr. 7E)Materii fisionabile din clasa 7 fond alb;Text (obligatoriu): cu negru în partea de sus a etichetei: "FISSILE"Într─un cadru negru în partea de jos a etichetei:"CRITICALITY SAFETY INDEX" (Indice de siguranţă ─ criticitate)Cifra "7" în colţul de jos------------NOTĂ(CTCE)Modelele PERICOL DIN CLASA 7 se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).PERICOL DIN CLASA 8Materii corosive(Nr. 8)Semn convenţional (lichide vărsate din două eprubete şi care ard o mână şi un metal): negru pe fond alb (jumătatea de sus); şi negru cu chenar alb (jumătatea de jos) cifra "8" cu alb în colţul de jos------------NOTĂ(CTCE)Modelul PERICOL DIN CLASA 8 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).PERICOL DIN CLASA 9Materii şi obiecte periculoase diverse(Nr. 9)Semn convenţional (şapte linii verticale în jumătatea de sus): negru pe fond alb; cifra "9" subliniată în colţul de jos------------NOTĂ(CTCE)Modelul PERICOL DIN CLASA 9 se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).       ┌---------┐ ┌---------┐       | | |┌───────┐|       | ▲ ▲ | |│ ▲ ▲ │|       | │ │ | sau |│ │ │ │|       | │ │ | |│ │ │ │|       | _____ | |│ _____ │|       | | |└───────┘|       └---------┘ └---------┘                   (Nr. 11)      Două săgeţi negre pe fond alb sau    pe un fond cu contrast corespunzătorMarcaj pentru materii transportate în stare caldă (a se vedea RID 5.3.3)Marcaj portocaliu care poartă numărul de identificare a pericolului şi numărul ONU:------------NOTĂ(CTCE)Modelele "Marcaj pentru materii transportate în stare caldă" şi "Marcaj portocaliu care poartă numărul de identificare a pericolului şi numărul ONU" se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).Numărul de identificare a pericolului(2 sau 3 cifre, precedate, după caz, de litera X, a se vedea RID 5.3.2.3)Numărul ONU (4 cifre)Fond portocaliu.Bordură, linie orizontală şi cifre negre, grosime 15 mm.  +  Anexa 6.3 ---------la Normele uniforme marfă-------------------------ETICHETEprivind regimul vamal şi "DE DEZINFECTAT" (1) Etichetele "Mărfuri supuse regimului vamal"1. Transporturile aflate sub regim vamal se recunosc după eticheta verde "Mărfuri sub control vamal", prezentată în modelul de mai jos.2. Pe coletele şi pe vagoanele care conţin mărfuri supuse formalităţilor vamale, precum şi pe documentele lor de transport, staţiile de expediere în care se vămuiesc transporturile sau de frontieră, după caz, sunt obligate să aplice: a) pe colete şi pe vagoane, eticheta "Mărfuri sub control vamal", format A 7, cu dimensiunile 91/50 mm; b) pe scrisoarea de trăsură, eticheta "Mărfuri sub control vamal", format A 10, cu dimensiunile 35/18 mm.3. Aceste etichete se completează după cum urmează: a) în cazul expediţiilor destinate exportului, etichetele se completează cu numele staţiei unde urmează să se îndeplinească formalităţile vamale la export, menţionată de expeditor în scrisoarea de trăsură, respectiv staţia de frontieră de ieşire din ţară, după caz; b) în cazul expediţiilor din import şi nevămuite în staţia de frontiera de intrare în ţară, se completează cu numele staţiei cu birou vamal din interiorul tării unde urmează să se îndeplinească formalităţile vamale de import şi pentru care se întocmeşte de către staţia de frontieră declaraţia vamală de tranzit intern; c) în cazul expediţiilor în tranzit prin ţara noastră, se completează cu numele staţiei de cale ferată de frontieră de ieşire din ţară, prevăzută de expeditor în scrisoarea de trăsură, pentru care staţia de cale ferată de frontieră de intrare întocmeşte declaraţia vamală de tranzit extern.În staţiile de frontieră de ieşire şi în staţiile din interior cu birou vamal, eticheta "Mărfuri sub control vamal", format mic, de pe scrisorile de trăsură, şi format mare, de pe colete şi vagoane, se îndepărtează după obţinerea liberului de vamă. (2) Eticheta "DE DEZINFECTAT"Pentru vagoanele folosite la transportul anumitor mărfuri, care nu pot fi îndrumate la încărcare decât după spălare şi dezinfectare, se foloseşte eticheta "DE DEZINFECTAT", prevăzută în modelul de mai jos. Aceasta eticheta trebuie completată cu numărul vagonului, staţia unde se execută operaţiunea de spălare şi dezinfectare, data şi ştampila staţiei care a aplicat eticheta.Modele1. Eticheta "Mărfuri sub control vamal"------------NOTĂ(CTCE)Modelul etichetă "Mărfuri sub control vamal" se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).2. Eticheta "DE DEZINFECTAT"------------NOTĂ(CTCE)Modelul etichetă "DE DEZINFECTAT" se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 6.4 ---------la Normele uniforme marfă-------------------------ETICHETEde restricţie la manevră (1) Etichetele folosite pentru restricţii la manevră sunt următoarele:Eticheta nr. 1 "Trecerea peste cocoaşă interzisă"Se foloseşte la transporturile excepţionale pentru care s─a dispus această restricţie de manevră, în cazul încărcăturii a cărei geometrie nu permite trecerea peste cocoaşele de triere.Eticheta nr. 2 "Se interzice trierea prin îmbrâncire sau pe plan înclinat, fără a fi legat de un vehicul motor. Nu trebuie să tamponeze, nici să fie tamponat"Se foloseşte în următoarele cazuri: a) la transporturile excepţionale pentru care s─a dispus această restricţie de manevră; b) la vehiculele însoţite de însoţitori; c) la vagoanele a căror masă brută este egală sau mai mare de 100 t.Eticheta nr. 3 "Se vor lua măsuri speciale pentru manevre şi protejare. Nu trebuie să tamponeze, nici să fie tamponat"Se foloseşte în următoarele cazuri: a) la transporturile excepţionale pentru care s─a dispus această restricţie de manevră; b) la vagoanele încărcate cu animale vii.Eticheta nr. 4 "A se manevra cu precauţie!"Se foloseşte în următoarele cazuri: a) pentru transporturile excepţionale pentru care s─a dispus această restricţie de manevră; b) pentru vagoanele a căror încărcătură riscă să se deplaseze în mod periculos, dacă cuplarea nu se face cu viteză redusă; c) pentru vagoanele care nu pot suporta decât o cuplare cu viteză redusă, din cauza fragilităţii şi a valorii mărfii transportate; fragilitatea se apreciază ţinându─se seama de starea, fixarea şi de tipul vagoanelor folosite; totuşi, în mod excepţional, atunci când vagoanele nu pot suporta cuplarea, chiar cu viteză redusă, se va utiliza eticheta nr. 3; d) pentru obiectele cu masa indivizibilă mai mare de 20 t. (2) Etichetele de restricţie la manevră se aplică în cazurile prevăzute de RID. (3) Etichetele de restricţie la manevră nu se aplică pe următoarele transporturi, chiar dacă ele sunt supuse unor astfel de restricţii:1. vehicule încărcate sau goale, care poartă un semn ce prescrie o restricţie de manevră suplimentară, în cazul în care nu este necesară o restricţie de manevră suplimentară;2. vagoane de călători, vehicule de tracţiune care nu sunt în serviciu;3. vagoane cu materii şi obiecte prevăzute în RID, care poartă o etichetă aplicată de expeditor, care impune deja o restricţie de manevră, dar nu este necesară o restricţie de manevră suplimentară.ModeleNr. 1Trecerea peste cocoaşă interzisă.Nr. 2Se interzice trierea prin îmbrâncire sau pe plan înclinat, fără să fie legat de un vehicul motor.Nu trebuie să tamponeze, nici să fie tamponat.Nr. 3Se vor lua măsuri speciale pentru manevrare şi protejare.Nu trebuie să tamponeze, nici să fie tamponat.Nr. 4A se manevra cu precauţie.------------NOTĂ(CTCE)Modelele 1-4 se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16bis/2008 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 7 -------la Normele uniforme marfă-------------------------*Font 7*                                                                                                                     ┌─────────────────────────┐                                                                                                                     │ CIT 7 │                                                                                                                     │ ANEXA Nr. 7│Dispoziţii ulterioare ─ Ordre ulterieur │la Normele uniforme marfă│                                                                                                                     ├─────────────────────────┤                                                                                                                     └─────────────────────────┤┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Expeditor (nume, adresă) ─ Expediteur (nom, adresse) │Identificatorul expediţiei ─ Identification de l'envoi ││ │ Ţara ─ Pays Staţia ─ Gare ││ │ ├───┤ ├───────────┤ ││ │ ├─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ││ │ Întreprinderea Nr. exped. ││ │ Entreprise Exp. No. ││ │ ├───────┤ ├───────────┤ ││ │ ├─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Destinatar (nume, adresă, ţară) ─ Destinataire (nom, adresse, pays) │Luat în primire, locul, data ─ Prise en charge, lieu, date ││ │ luna ─ ziua ─ ora ││ │ mois ─ jour ─ heure ││ │ ├───────────┤ ││ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Loc de livrare ─ Lieu de livraison │Vagon nr./ Nr. UTI ─ Wagon No./No.de l'UTI ││ │ ││Staţia ─ Gare Ţara ─ Pays │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa poştală a transportatorului ─ Adresse poştale du transporteur │Adresa transportatorului însărcinat cu executarea dispoziţiilor││ │Adresse du transporteur charge de l'execution des ordres ││ │ ││ │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Dispoziţii ─ Ordre │Vă rugăm să executaţi prezentele dispoziţii ulterioare în ││ ─ Marcaţi cu o cruce (X) căsuţa care corespunde modificării solicitate │condiţiile prevăzute de articolul 19 § 3 ─ § 5 CIM. ││ ─ Anexaţi duplicatul scrisorii de trăsura │Nous vous prions d'executer les presents ordres ulterieurs dans││ ─ Mettre une (X) dans la case en regard de la modification demandee │les conditions prevues a l'article 19 § § 3 a 5 CIM. ││ ─ Joindre le duplicata de la lettre de voiture │ ││──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ ││Cod ─ Code Modificare ─ Modification │[ ] Acord dat de biroul vamal de la expediere ││──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ Accord donne par le bureau de douane de depart ││[ ] 1. Oprire în parcurs în aşteptarea dispoziţiilor ulterioare │ ││ Arret en cours de route en attendant des ordres ulterieurs │[ ] Informarea biroului vamal de la expediere nu este necesară ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ Information du bureau de douane de depart non necessaire ││[ ] 2. Amânarea livrării în aşteptarea dispoziţiilor ulterioare │ ││ Ajournement de la livraison en attendant des ordres ulterieurs │ ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────│Observaţii ─ Remarques ││[ ] 3. Livrare la locul de destinaţie ........... (nume, adresă, adresa de │ ││ e─mail sau de telefon sau fax) │ ││ Livraison au lieu de destination ......... (nom, adresse, adresse │ ││ e─mail ou numero de telephone ou de telecopieur) │ ││[ ] 4. Expediere la ... (locul de livrare) către ... (nume, adresă, ţara, │ ││ adresa de e─mail sau număr de telefon sau fax) via ... (itinerar) │ ││ Expedition a ... (lieu de livraison) a ... (nom, adresse, pays, adresse│ ││ email ou numero de telephone ou de telecopieur) via ... (itineraire) │ ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ ││[ ] 51. Îndeplinirea formalităţilor vamale sau a formalităţilor cerute de alte│ ││ autorităţi administrative │ ││ Accomplissement des formalites exigees par les douanes ou par d'autres│ ││ autorites administratives │ ││ [ ] în prezenta mea ─ en ma presence │ ││ [ ] în prezenta mandatarului meu ─ en presence de mon mandataire │ ││ [ ] prin grija mea ─ par mes soins │ ││ [ ] prin mandatarul meu2 ─ par mon mandataire2 │ ││ [ ] cu plata tarifelor vamale şi a altor tarife3 │ ││ avec paiement des droits de douane et autres frais3 │ ││ 6. Alte modificări │ ││ Autre modification │ ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ ││Indicaţii suplimentare pentru codurile 3 ─ 6 │ ││──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ ││Indications complementaires relatives aux codes 3 ─ 6 │ ││ │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul, data Semnătura expeditorului/destinatarului │Locul, data Semnătura transportatorului ││Lieu, date Signature de l'expediteur/du destinataire │Lieu, date Signature du transporteur │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘1 Numai destinatarul este autorizat să dea asemenea dispoziţii.Seul le destinataire est autorise donner de tels ordres.2 Această dispoziţie poate fi dată numai dacă destinatarul a autorizat─o în conformitate cu articolul 15 § 4 b) CIM.Cet ordre ne peut etre donne que lorsque le destinataire y est autorise en vertu de l'article 15 § 4 b) CIM.3 Această dispoziţie poate fi dată numai dacă destinatarul a autorizat─o în conformitate cu articolul 15 § 4 c) CIM.Cet ordre ne peut etre donne que lorsque le destinataire y est autorise en vertu de l'article 15 § 4 c) CIM.  +  Anexa 8 -------la Normele uniforme marfă-------------------------*Font 7*                                                                                         ┌─────────────────────────┐                                                                                         │ CIT 13 │                                                                                         │ ANEXA Nr. 8│Legitimaţie pentru însoţitor │la Normele uniforme marfă│Legitimation pour convoyeur ├─────────────────────────┤                                                                                         └─────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│Expeditor (nume, adresa) │Identificatorul expediţiei ─ Identification de l'envoi ││Expediteur (nom, adresse) │ Ţara ─ Pays Staţia ─ Gare ││ │ +───+ +───────────+ ││ │ +─+─+ +─+─+─+─+─+─+ ││ │ Întreprinderea Nr. exped. ││ │ Entreprise Exp. No. ││ │ +───────+ +───────────+ ││ │ +─+─+─+─+ +─+─+─+─+─+─+ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Destinatar (nume, adresa, ţara) │Luare în primire, locul, data ─ Prise en charge, lieu, ││Destinataire (nom, adresse, pays) │date ││Destinataire (nom, adresse, pays) │ luna ─ ziua ─ ora ││ │ mois ─ jour ─ heure ││ │ +───────────+ ││ │ +─+─+─+─+─+─+ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul de livrare ─ Lieu de livraison │Vagon nr. ││ │Wagon No. ││ │ ││Staţia ─ Gare Ţara ─ Pays │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││Însoţitorul mărfii (nume, prenume) │ ││Convoyeur de la marchandise (nom, prenom) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│Denumirea mărfii ││Designation de la marchandise ││ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Legitimaţie pentru însoţitor valabilă ││Legitimation pour convoyeur valable ││de la la ││de a │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│Această legitimaţie conferă deţinătorului sau dreptul de a exercita toate │Cette legitimation confere son detenteur le droit ││atribuţiile de însoţitor în trenurile cu care este transportată expediţia │d'exercer toutes les fonctions devolues au convoyeur dans││însoţită. Ea nu constituie o legitimaţie de călătorie. Însoţitorul trebuie │les trains par lesquels l'envoi accompagne est transporte││să fie deci şi în posesia unei legitimaţii de călătorie valabile. Dacă │Elle ne constitue pas un titre de transport. Le convoyeur││acordurile încheiate între transportatorii interesaţi prevăd transportul │doit donc aussi etre en possession d'un titre de ││gratuit al însoţitorului pe întregul parcurs sau pe o porţiune a acestuia, │transport valable. Şi la gratuite du transport est ││legitimaţiile de călătorie corespunzătoare vor fi eliberate însoţitorului │accordee au convoyeur sur tout le parcours ou sur une ││de staţia de expediere şi/sau de staţiile din parcurs competente. │pârtie de celui─ci, en vertu des accords conclus entre ││ │les transporteurs interesses, les titres de transport ││ │correspondants seront delivres au convoyeur par la gare ││ │de depart et/ou par les garesintermediaires competentes. ││ │ ││Legitimaţia pentru însoţitor trebuie să fie prezentată la cerere; la │La legitimation pour convoyeur doit etre presentee sur ││sfârşitul călătoriei, ea trebuie să fie predată serviciului de mărfuri │demande; r la fin du voyage, elle doit etre remise au ││competent sau personalului de control. │service marchandises competent ou au personnel de ││ │controle. ││Şeful de tren (controlorul) poate atribui însoţitorului un loc, de exemplu, │Le chef de train (controleur) peut attribuer une place au││în vagonul în care este încărcată marfa însoţită, sau în vagonul de bagaje, │ convoyeur, p.ex. dans le wagon dans lequel est chargee ││sau în vagonul de serviciu, sau chiar într─un vagon de călători din trenul │la marchandise accompagnee, ou dans le fourgon r bagages,││respectiv; însoţitorul trebuie să se conformeze ordinelor primite. │ou dans le wagon d'accompagnement, ou encore dans une ││Însoţitorul trebuie să respecte instrucţiunile de mai jos cu privire la │voiture r voyageurs du train en question; le convoyeur ││comportamentul sau în exercitarea funcţiei de însoţitor (prescripţii de │doit se conformer aux ordres recus. Le convoyeur doit ││siguranţă). │observer les instructions ci─apres au sujet de son ││ │comportement dans l'exercice de ses fonctions ││ │(prescriptions de securite). ││Prescripţii de siguranţă │Prescriptions de securite ││Călătoria în trenurile şi vagoanele de marfă presupune un pericol sporit │Le voyage dans les trains et wagons de marchandises ││de accidentare; se impune, deci, o prudenţă specială la intrarea în │engendre un risque accru d'accident; une prudence ││vagoane sau la ieşirea din acestea, la expedierea şi la oprirea trenului, │particuliere s'impose donc lors de l'entree dans les ││în timpul manevrelor, ca şi la deschiderea şi închiderea uşilor! │vehicules et lors de la sortie des vehicules, lors du ││ │depart et de l'arret du train, pendant les manoeuvres ││ │ainsi que lors de l'ouverture et de la fermeture des ││ │portes! ││Este foarte periculos şi, prin urmare, interzis: │Il est tres dangereux et par consequent interdit: ││─ a se urca pe acoperişurile vagoanelor sau pe încărcătura vagoanelor de │─ de monter sur les toits des vehicules ou sur le ││marfă descoperite sau a se reface încărcăturile deplasate, când vagonul se │chargement des wagons de marchandises ouverts ou de ││află sub linia electrică; │proceder r la refection de chargements deplaces lorsque ││ │le wagon se trouve sous la catenaire; ││─ a se apropia la distanţă mai mică de 1,50 m de instalaţiile şi liniile │─ de negliger la distance de securite minimale de 1,50 m ││sub tensiune, chiar prin intermediul unor obiecte; │meme avec des objets ─ lors de travaux r proximite ││─ a se fuma în vagoanele în care se află materii uşor inflamabile sau animale.│d'installations et de lignes sous tension; ││ │─ de fumer dans les wagons ou se trouvent des matieres ││ │facilement inflammables ou des animaux. ││ │ ││Însoţitorul este obligat: │Le convoyeur doit ││─ să se prezinte şefului de tren, înainte de expedierea trenului (în trenurile│─ s'annoncer au chef de train avant le depart du train ││fără şef de tren, mecanicului); │(dans les trains non accompagnes, au mecanicien); ││─ să ţină seama de semnalele de avertizare date cu fluierul locomotivelor sau │─ prendre garde aux signaux avertisseurs des locomotives ││de avertismentele personalului feroviar; │et aux avertissements du personnel ferroviaire; ││─ să împiedice închiderea neprevăzută a uşilor culisante; │─ empecher la fermeture intempestive des portes ││ │ coulissantes; ││─ să evite, pe cât posibil, staţionarea între linii; │─ eviter şi possible de stationner entre les voies; ││─ să rămână în vagon, în cazul opririi în linie curentă (între staţii); │─ rester dans le wagon en cas d'arret en pleine voie; ││─ să aibă cu el, în timpul nopţii, lămpi sau lanterne care luminează bine, │─ emporter pour la nuit des lampes ou lanternes eclairant││nu emit lumina colorată şi nu prezintă nici un pericol de explozie sau │bien, ne diffusant aucune lumiere coloree et ne ││incendiu. │presentant aucun risque d'explosion ou d'incendie. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa şi semnătura transportatorului │Semnătura însoţitorului ││Adresse et signature du transporteur │Signature du convoyeur ││ │ ││ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘------