ORDIN nr. 143 din 19 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Directorul răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară unitatea, potrivit fişei postului, prevăzută în anexa nr. 3 sau, după caz, în anexa nr. 3a."2. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Anexele nr. 1-3 şi 3a fac parte integrantă din prezentul regulament."3. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3a, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 19 septembrie 2014.Nr. 143.  +  Anexa ─────(Anexa nr. 3a la regulament)────────────────────────────FIŞA POSTULUIA. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Unităţii de politici publice2. Denumirea postului: director3. Poziţia postului în statul de organizare: 14. Relaţii: a) ierarhice: este subordonat nemijlocit ministrului afacerilor interne, se află în coordonarea secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul şi are în subordine întregul personal al Unităţii de politici publice; b) funcţionale: cu şefii unităţilor din aparatul central al ministerului şi structurilor subordonate sau aflate în coordonarea ministerului; c) de control: în limita atribuţiilor; d) de colaborare: cu autorităţi şi instituţii publice - în limita atribuţiilor, cu organizaţii internaţionale - în limita mandatului primit şi cu persoane juridice private - în limita atribuţiilor şi/sau a mandatului primit; e) de reprezentare: reprezintă direcţia în relaţiile cu celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, din ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în limita mandatului primit.5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- realizează managementul structurii care desfăşoară activităţi specifice de analiză, monitorizare politici publice, planificare strategică şi bugetară, fonduri europene, precum şi managementul implementării proiectelor, conform prevederilor actelor normative în vigoare şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat;- asigură aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate.B. Specificarea cerinţelor postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar3. Pregătire: a) de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna în unul dintre următoarele domenii de studii universitare: ştiinţe administrative, relaţii internaţionale, studii europene, ştiinţe politice, drept; b) de specialitate: studii universitare de master sau studii postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniile management ori administraţie publică; c) limbi străine: citit, scris, vorbit o limbă de circulaţie universală - nivel de bază; d) alte cunoştinţe: operare Microsoft Word şi Microsoft Power Point - nivel mediu; cunoştinţe de management strategic; metode şi tehnici de politici publice (analiza problemelor, definirea obiectivelor, colectarea şi analiza datelor, evaluarea alternativelor, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice) - nivel foarte bun; e) autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: necesită certificat/autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel "SECRET".4. Experienţă: a) în MAI: cel puţin 10 ani; b) în specialitatea studiilor absolvite: cel puţin 7 ani; c) managerială: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control); spirit de observaţie; abilităţi de comunicare şi negociere; capacitate de analiză şi sinteză, de planificare şi acţiune strategică; abilităţi de lucru în echipă şi independent; creativitate: dezvoltare foarte bună.6. Atitudini necesare/Comportament: capacitate de: autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite; adaptare rapidă; asumare a responsabilităţii; capacitate de cooperare; spirit de iniţiativă.7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere.8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere.C. Condiţii specifice de muncă1. Deplasări curente: -2. Condiţii de muncă: expunere la radiaţii electromagnetice.3. Compensări: spor pentru condiţii grele de muncă, condiţii speciale de muncă, maximum 6 zile concediu de odihnă suplimentar.D. Atribuţiile, sarcinile, îndatoririle, responsabilităţile postului- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode şi proceduri de formulare a documentelor de politici publice;- coordonează monitorizarea şi evaluarea la nivelul ministerului a activităţii grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de politici publice, prezentând conducerii ministerului propuneri de îmbunătăţire a activităţii;- coordonează procesul de identificare de nevoi de politici publice, de definire a priorităţilor instituţionale şi identificare a surselor specifice de finanţare;- participă în comitete interministeriale referitoare la definirea priorităţilor specifice ministerului pentru viitoarea perioadă de programare bugetară aferentă fondurilor europene structurale şi de investiţii, precum şi alte fonduri externe nerambursabile;- coordonează procesul de accesare, implementare şi monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi alte fonduri externe nerambursabile;- coordonează grupuri de lucru în domeniul identificării priorităţilor ministerului şi a surselor de finanţare pentru îndeplinirea acestora;- participă în grupuri de lucru interministeriale în domeniul politicilor publice, planificării strategice şi bugetare, definirii de priorităţi strategice, monitorizării şi evaluării;- propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu şefii structurilor aparatului central al ministerului şi al structurilor subordonate, în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, acţiunilor preconizate, rezultatelor aşteptate, precum şi a termenelor de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de acţiune pentru implementarea documentelor aprobate;- coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu specialiştii din cadrul ministerului implicaţi în procesul de elaborare şi implementare a documentelor de politici publice, precum şi a planurilor de acţiune pentru implementarea acestora;- coordonează activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficienţei variantelor de soluţionare din documentele de politici publice;- coordonează implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode şi proceduri de formulare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;- coordonează monitorizarea şi evaluarea la nivelul ministerului a activităţii grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;- coordonează şi organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu specialiştii din cadrul ministerului implicaţi în procesul de formulare şi implementare a documentelor de planificare strategică şi planificare bugetară;- coordonează elaborarea, monitorizarea şi actualizarea planului strategic al ministerului şi a planului de acţiune pentru implementarea acestuia;- coordonează elaborarea de informări privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor şi acţiunilor din planul strategic al ministerului şi din planul de acţiune pentru implementarea planului strategic al ministerului, pentru prezentarea conducerii şi factorilor de decizie ai ministerului;- coordonează activitatea de elaborare de metodologii vizând îmbunătăţirea procesului de planificare strategică şi planificare bugetară la nivelul ministerului;- asigură organizarea activităţii funcţionarului de securitate în condiţiile legii;- solicită Departamentului de informaţii şi protecţie internă, denumit în continuare DIPI, efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;- notifică la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, eliberarea certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;- aprobă listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi le comunică la ORNISS şi la instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;- întocmeşte lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi o supune aprobării, potrivit legii;- solicită asistenţă de specialitate DIPI şi controlează măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;- supune avizării DIPI programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi asigură aplicarea acestuia;- elaborează şi aplică măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;- întocmeşte ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, şi îl prezintă spre aprobare DIPI;- asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;- comunică DIPI, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau a convenţiilor de orice natură, precizează obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă;- asigură includerea funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- aprobă normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează modul de respectare în cadrul unităţii;- asigură fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;- analizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;- asigură inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, dispune măsuri în consecinţă, conform legii;- sesizează DIPI, conform competenţelor, în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;- dispune efectuarea de cercetări şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate.E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi: îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a sarcinilor primite de la conducerea ministerului.2. Indicatori calitativi: gestionează în mod eficace şi eficient proiectarea sistemului de politici publice la nivelul MAI.3. Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce-i revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de informare, colaborare interministerială în domeniul politicilor publice, planificării strategice şi bugetare.5. Utilizarea resurselor: a) antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care aceştia le întreprind; b) directorul poate delega, în limitele şi cu respectarea procedurilor în domeniu, o parte din atribuţiile sale către persoane din subordine.6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; delegă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,.............................Secretarul de statpentru Relaţia cu Parlamentul şi Guvernul,..........................................Titularul postului,Directorul Unităţii de politici publice,........................................_________