ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 12 noiembrie 1998privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 18 noiembrie 1998    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului care urmează să fie disponibilizat prin concedieri colective din cadrul Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel" în baza Hotărârii Guvernului nr. 365/1998, Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., înfiinţată prin reorganizarea Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias în baza Hotărârii Guvernului nr. 491/1998, şi a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, înfiinţată prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997. (2) Pentru persoanele disponibilizate în condiţiile art. 1, prin concedieri colective, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, desfacerea contractului individual de muncă este dispusă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii. (3) Aprobarea disponibilizarilor colective se face prin ordin al ministrului de resort.  +  Articolul 2 (1) Persoanele cu o vechime minima de un an în structurile fostelor regii autonome: "Renel" Bucureşti, "Romgaz" Medias şi "Petrom" Bucureşti, ale căror contracte individuale de muncă sunt desfăcute ca urmare a concedierilor colective, beneficiază, lunar, pe o perioadă determinata, de o plata compensatorie, neimpozabila, egala cu salariul mediu net realizat în luna octombrie 1998 în unitatea respectiva, după cum urmează: a) 12 luni, dintre care primele 6 luni din bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare şi următoarele 6 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru salariaţii cu o vechime în munca mai mica de 5 ani; b) 15 luni, dintre care primele 6 luni din bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare şi următoarele 9 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru salariaţii cu o vechime în munca cuprinsă între 5 şi 15 ani; c) 20 de luni, dintre care primele 8 luni din bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei Naţionale de Electricitate -S.A., Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare şi următoarele 12 luni din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru salariaţii cu o vechime în munca mai mare de 15 ani. (2) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii pot fi achitate şi într-o singura transa, dacă beneficiarul se angajează sa utilizeze suma de bani în scopul desfăşurării unor activităţi, cum ar fi: înfiinţarea unei societăţi comerciale, desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol, cumpărarea de acţiuni sau de alte valori mobiliare, semnand în acest sens o declaraţie pe propria răspundere. (3) Dreptul la plata compensatorie se naşte la data desfacerii contractului individual de muncă şi se acordă fiecărei persoane o singură dată.  +  Articolul 3Persoanele ale căror contracte individuale de muncă sunt desfăcute ca urmare a concedierilor colective primesc, în condiţiile legii, şi drepturile stabilite de Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Nu beneficiază de plată compensatorie stabilită potrivit art. 2 alin. (1) persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.  +  Articolul 5Sumele aferente plăţilor compensatorii nu constituie sursa de venituri în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Persoanele prevăzute la art. 1 şi 2 beneficiază şi de măsurile active de protecţie a persoanelor cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă ca urmare a concedierilor colective, prevăzute la cap. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.  +  Articolul 7Persoanele disponibilizate de la Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A., Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare beneficiază şi de următoarele facilităţi: a) scutirea pe o perioadă de 2 ani de la plata impozitului pe venit, pentru cei care, în termen de 12 luni de la desfacerea contractului individual de muncă, vor fi autorizaţi sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative, ca persoane fizice independente sau în asociaţii familiale; b) credite, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se suporta din bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în limita sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 9 (1) Sumele plătite în conformitate cu prevederile art. 2 de entitatile Companiei Naţionale de Electricitate - S.A, Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi ale Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare se transfera, lunar, în conturi curente personale, deschise la Casa de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii, suportate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, se transfera, lunar, de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conturi curente personale, purtătoare de dobânda, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni. (3) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A., Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare vor încheia cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni convenţii pentru stabilirea modalităţilor de derulare a plăţilor compensatorii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Pentru deschiderea de conturi curente personale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarului de plati compensatorii. (5) Pentru sumele de bani, aferente plăţilor compensatorii, virate în conturile curente personale, şi pentru regularizările ulterioare Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A., Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare vor plati Casei de Economii şi Consemnaţiuni un comision de până la 2%, stabilit prin convenţie. (6) Conturile curente personale purtătoare de dobânda vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei.  +  Articolul 10Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A., Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare vor vira Casei de Economii şi Consemnaţiuni, o dată cu sumele care reprezintă plati compensatorii, un comision de până la 2% . Comisionul va fi suportat din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, respectiv din bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A, Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A, Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi al Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Industriei şi Comerţului vor elabora şi vor supune aprobării Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Iuliu Bara,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------