ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 10 noiembrie 1998privind privatizarea societăţilor comerciale din turism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 17 noiembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale din turism, deţinute de stat, precum şi pentru vânzarea activelor aparţinând societăţilor comerciale din turism la care statul este acţionar, urmărindu-se următoarele obiective: a) creşterea eficientei economice a activităţii de turism, astfel încât aportul sau la P.I.B. sa crească; b) creşterea circulaţiei turistice; c) înscrierea României în circuitul turistic internaţional; d) creşterea calităţii şi a competitivitatii produsului turistic românesc; e) atragerea unor investitori recunoscuţi în domeniu - lanturi hoteliere de renume internaţional; f) atragerea de capital pentru investiţii de dezvoltare; g) îmbunătăţirea managementului.  +  Capitolul 2 Organele administraţiei publice centrale abilitate în domeniul privatizării societăţilor comerciale din turism  +  Articolul 2Organele administraţiei publice centrale abilitate în domeniul privatizării societăţilor comerciale din turism sunt:- Ministerul Privatizării;- Ministerul Turismului.  +  Articolul 3În domeniul privatizării societăţilor comerciale din turism, Ministerul Turismului are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează, împreună cu Ministerul Privatizării, strategia de privatizare a societăţilor comerciale din turism, ca parte componenta a strategiei de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung, pe care o supune spre aprobare Guvernului; b) coordonează şi îndrumă metodologic, împreună cu Ministerul Privatizării, procesul de privatizare a societăţilor comerciale din turism; c) elaborează, împreună cu Ministerul Privatizării, şi supune spre aprobare Guvernului proiecte de legi şi de alte acte normative necesare deblocarii/accelerarii procesului de privatizare în turism; d) analizează şi decide asupra modalităţilor de privatizare a societăţilor comerciale din turism, inclusiv a bazelor de tratament; e) asigura, prin Oficiul de Promovare a Turismului, aflat în subordinea sa, promovarea interna şi internationala a listelor cuprinzând societăţile comerciale şi activele propuse la vânzare, a propunerilor privind constituirea de societăţi mixte, asocieri în vederea atragerii investitorilor recunoscuţi în domeniul turismului; f) efectuează controlul operaţiunilor de privatizare la societăţile comerciale din turism; g) colaborează cu societăţile de investiţii financiare care deţin pachete de acţiuni la societăţile comerciale din turism; h) avizează propunerile de divizare a societăţilor comerciale mari şi mijlocii din turism.  +  Capitolul 3 Procedura prealabilă privatizării societăţilor comerciale din turism  +  Articolul 4 (1) În vederea aplicării rapide a modalităţilor de privatizare prevăzute în cap. IV, societăţile comerciale din turism la care statul este acţionar se divizeaza potrivit unei proceduri speciale ce va fi stabilită în normele metodologice prevăzute la art. 21 alin. (1), avându-se în vedere următoarele criterii:- separarea capitalului social deţinut de Fondul Proprietăţii de Stat şi societăţile de investiţii financiare de capitalul social deţinut de ceilalţi acţionari;- separarea activelor în funcţie de modul de administrare a acestora prin administrare directa sau în baza contractelor de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune;- separarea activelor care au fost trecute în proprietatea statului prin legi şi prin alte acte normative de naţionalizare şi a căror situaţie juridică va fi reglementată printr-o lege specială;- numărul de active din patrimoniul societăţii comerciale;- amplasarea activelor în oraşe, staţiuni, judeţe;- capitalul social al societăţilor comerciale din turism, rezultat în urma divizării, să permită privatizarea rapida şi eficienta. (2) Premergător acestei etape, se va majoră capitalul social al societăţii comerciale cu valoarea terenurilor pentru care aceasta deţine titlu de proprietate, iar pachetul de acţiuni aferent majorării revine integral Fondului Proprietăţii de Stat; înregistrarea la oficiul registrului comerţului a majorării capitalului social se va face pe baza unei cereri de înscriere de menţiuni, depusa de către direcţia teritorială a Fondului Proprietăţii de Stat sau de către direcţia de specialitate a Fondului Proprietăţii de Stat Bucureşti.  +  Capitolul 4 Modalităţi de privatizare a societăţilor comerciale din turismA. Transformarea contractelor de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune în contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare  +  Articolul 5Societăţile comerciale din turism la care statul este acţionar şi care au în derulare contracte de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune vor vinde sau vor încheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare prin negociere directa cu locatarii sau cu asociaţii în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 6 (1) Iniţiativa transformarii contractelor de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune în contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare aparţine persoanei fizice sau juridice care are în folosinţă activul şi care va depune în acest sens o solicitare scrisă la sediul societăţii comerciale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Nerespectarea prevederilor cu privire la termenul prevăzut la alin. (1) atrage decăderea locatarului sau a asociatului din dreptul de a solicita transformarea contractului de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune în contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare cu consecinţa rezilierii de drept a contractului de locatie a gestiunii, de închiriere sau de asociere în participaţiune, activele respective urmând a fi vândute potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu despăgubirea locatarului sau a asociatului, corespunzător investiţiilor efectuate şi neamortizate. (3) Societatea comercială are obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sa comunice decizia consiliului de administraţie cu privire la soluţionarea cererii prevăzute la alin. (1).B. Vânzarea de acţiuni  +  Articolul 7Vânzarea de acţiuni se va face la preţul pieţei, preţul de pornire fiind valoarea nominală a acţiunii sau, în cazul în care aceasta este tranzactionata la Bursa de valori - Piaţa RASDAQ, preţul de tranzactionare din ziua precedenta de licitaţie.C. Vânzarea de active  +  Articolul 8Vânzarea de active şi încheierea de contracte de leasing imobiliar se vor face la preţul pieţei, preţul de pornire fiind valoarea contabila rămasă a activului respectiv la data vânzării.D. Vânzarea de acţiuni şi vânzarea de active cu plata în rate  +  Articolul 9Vânzarea de acţiuni şi vânzarea de active cu plata în rate se vor face în următoarele condiţii: - avans minim de 10% din preţul de vânzare;- rate eşalonate pe un termen de 5-20 de ani;- cu obligaţia cumpărătorului de a creşte, prin investiţii, calitatea serviciilor prestate în activele cumpărate, în maximum 2 ani de la data cumpărării, potrivit clauzelor contractuale, în condiţiile stabilite în normele metodologice;- perceperea unei dobânzi anuale, care va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10La privatizarea societăţilor comerciale cu profil balnear care funcţionează în staţiunile balneare se va avea în vedere valorificarea factorilor terapeutici naturali, fără afectarea structurilor de baza ale complexelor de turism balnear integrate şi a calităţii pachetelor de servicii ce privesc cazarea, alimentaţia publică şi tratamentul.  +  Articolul 11În termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, societăţile de investiţii financiare sunt obligate sa vândă acţiunile pe care le deţin la societăţile comerciale din turism peste limita de 10% din totalul acţiunilor emise de fiecare dintre societăţile comerciale din turism, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 12Din veniturile obţinute şi încasate de către Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea activelor şi acţiunilor emise de societăţile comerciale din turism, 80% se vărsa la bugetul de stat şi 20% la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului.  +  Capitolul 5 Obligaţii şi sancţiuni  +  Articolul 13Contractele de vânzare-cumpărare a activelor şi a acţiunilor cu plata în rate, la care nu s-au respectat clauzele contractuale de creştere a calităţii serviciilor prestate, în condiţiile stabilite prin normele metodologice, în maximum 2 ani, se reziliază de plin drept, fără a fi necesară somaţia din partea vânzătorului. În acest caz, sumele plătite de cumpărător în baza contractului reziliat nu se restituie.  +  Articolul 14În scopul protejării activităţii de turism şi al creării bazei de dezvoltare turistica, înstrăinarea structurilor de primire din cadrul societăţilor comerciale din turism se face cu obligarea noului proprietar la menţinerea obiectului de activitate şi a funcţiunii structurii de primire turistica, la asigurarea protecţiei sociale a salariaţilor şi a protecţiei mediului.  +  Articolul 15Pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică sancţiuni care vor fi stabilite în normele metodologice prevăzute la art. 21 alin. (1).  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 16 (1) Terenul aferent activului se poate vinde o dată cu acesta, în condiţiile legii. (2) Până la clarificarea situaţiei juridice a terenurilor, societăţile comerciale din turism beneficiază de dreptul de superficie asupra terenurilor aferente activelor.  +  Articolul 17Activele care au fost trecute în proprietatea statului prin legi sau prin alte acte normative de naţionalizare, aparţinând societăţilor comerciale din turism la care statul este acţionar, vor putea fi înstrăinate, dacă nu sunt revendicate în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 18Vânzarea acţiunilor şi a activelor cu plata în rate se va efectua cu obligaţia vânzătorului de a cere constituirea de garanţii mobiliare şi imobiliare până la achitarea integrală a preţului.  +  Articolul 19 (1) Procedurile de privatizare a societăţilor comerciale din turism, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se finalizează potrivit reglementărilor existente la data iniţierii acestora. (2) Facilităţile prevăzute la cap. IV lit. D se aplică şi societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 20Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998.  +  Articolul 21 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen în care Ministerul Turismului, împreună cu Ministerul Privatizării vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a acesteia. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice dispoziţii contrare din domeniul privatizării societăţilor comerciale din turism.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Sorin Frunzaverdep. Ministrul interimar al privatizării,Victor ErosMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------